Page 26

učiteljev, njihovo delovno obveznost (časovno obremenitev in število otrok v razredu) ter plačilo za opravljeno delo. Skupaj z velikostjo razreda naj bi našteto predstavljalo pomembne indikatorje vpogleda v delo učiteljstva. V nadaljevanju se bomo naslonili na nekatere izsledke teh mednarodnih študij in na druge, predvsem nacionalne popise, predstavitve stanja na omenjenih področjih. V ospredju naše analize pa bo predvsem časovna obremenitev učiteljev v Sloveniji ter nekaterih izbranih državah EU in članicah OECD. V pregledu bomo tako poskušali z uporabo izsledkov različnih študij primerjalno osvetliti delovno obveznost učitelja, učiteljice v Sloveniji.

Pomen mednarodnih primerjav Primerjalne umestitve položaja in delovnih pogojev učiteljstva v Sloveniji se lotevamo ob predpostavki, da posamezni podatki, ki so povezani z, denimo, zahtevano izobrazbo, delovno obveznostjo in plačo učiteljev, spregovorijo šele, če jih primerjamo s podatki v drugih državah in z drugimi podatki, ki v Sloveniji in drugod predstavljajo kontekst konkretnega podatka – šele takrat postanejo dejstva.7 7 Durkheim npr. v delu Vzgoja in sociologija opozarja na potrebo po primerjalnem proučevanju sistemov edukacije – torej na potrebo po njihovem umeščanju v časovna zaporedja in prostorska vzporedja. Po njegovem mnenju se šele ob takšnih umestitvah razumevanje posameznega pojava odmakne od splošnih vrednostnih sodb in zelo pogoste napake preučevanja šolskih sistemov – nanašanja tako ali drugače oblikovanih predstav o idealnem sistemu na dejansko stanje in presojanje obstoječega v luči teh predstav. Sociologija, pravi Durkheim, zahteva od nas, da obravnavamo šolski sistem – v tem primeru položaj učiteljev v njem – kot družbeno dejstvo. Šele, če je obravnavan tako, je mogoče realno načrtovati tudi njegovo spreminjanje oziroma argumentirano vztrajati pri ohranitvi obstoječega stanja.

26

2012 – Kos Kecojević, Marjanovič Umek, Šušterič, Šimenc in Tašner: Za kakovost javnih vrtcev in šol  

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih politik

2012 – Kos Kecojević, Marjanovič Umek, Šušterič, Šimenc in Tašner: Za kakovost javnih vrtcev in šol  

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih politik

Advertisement