Page 2

Za kakovost javnih vrtcev in šol – primerjalne analize Avtorji Recenzent Lektorica Izdala in založila

Za izdajatelja Oblikovanje Priprava Tisk Naklada

Živa Kos Kecojević, Ljubica Marjanovič Umek, Nika Šušterič, Marjan Šimenc, Veronika Tašner Pavel Zgaga Tanja Modrijan Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in SVIZ Slovenija Janez Krek, dekan in Branimir Štrukelj, glavni tajnik Roman Ražman Igor Cerar Tiskarna Littera picta d.o.o., Ljubljana 2000 izvodov Prva izdaja, prvi natis Ljubljana, april 2012

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 37(497.4):005.336.3 ZA kakovost javnih vrtcev in šol : primerjalne analize / Živa Kos Kecojević ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta : SVIZ Slovenija, 2012 Dostopno tudi na: http://www.sviz.si/Brosure/index.php ISBN 978-961-253-088-4 (Pedagoška fakulteta) ISBN 978-961-253-089-1 (Pedagoška fakulteta, pdf) 1. Kos Kecojević, Živa 261364224

2012 – Kos Kecojević, Marjanovič Umek, Šušterič, Šimenc in Tašner: Za kakovost javnih vrtcev in šol  

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih politik

Advertisement