Page 1

Evaluering af lĂŚreplaner Faglig udvikling i dagtilbud 0 -3 ĂĽr Vuggestue


Indhold 1. Alsidig personlig udvikling (herunder er der skema 1 – 5) 2. Sociale kompetencer (her er skema 6 – 9) 3. Sprog (her er skema 10 – 12) 4. Krop og bevægelse (her er der skema 13 – 15) 5. Natur og naturfænomener (her er skema 16) 6. Kulturelle udtryksformer og værdier (her er skema 17) 7. Børn med særlige behov (her er skema 18) Forord Kvalitetsudviklingsværktøjet FCCERS – R, som nu for første gang foreligger i en dansk udgave tilpasset en dansk kontekst, er resultatet af et samarbejde mellem Viborg Kommune, Videncenter for Evaluering i Praksis, UCN, Pædagoguddannelsen, UCN, samt en række engagerede dagplejeledere, institutionsledere og dagplejere og pædagoger. Vil du vide mere kontrakt tnm@ucn.dk også hvis du vil købe hæftet. Kvalitetsudviklingsværktøjet hviler på fire grundpiller – hvor en høj kvalitet af den pædagogiske praksis vurderes ved hjælp af børnenes muligheder for: 1) relationer 2) læring 3) demokrati 4) inklusion. Vi ønsker alle god fornøjelse! Den oprindelige kilde er: Harms, T., Cryer, D. & Clifford, M. R (2007): Family Child Care Environment Rating Scale New York and London: Teachers College Press, Columbia University Harms, T., Cryer, D. & Clifford, M. R (2006): Infant/Toodler Environment Rating Scale

Oversættelse og tilpasning af udvalgte dele af : FCCERS-R med justeringer fra ITERS-R


Før du går i gang - læs nedenstående og bliv guidet!

Begynd med at læse alle skemaer igennem - læs også de tilhørende opklarende kommentarer til hvert skema. Skemaerne kan anvendes til selvevaluering (du laver selv observationer og scoringer) og/eller som ekstern evaluering (en anden laver observationer og scoringer fx dagplejepædagogen). Prøv at bruge et eller to skemaer bare som øvelse. Beregn rigelig tid til observation og scoring + tid til efterbehandling og dialog (ikke for lang tid efter observationen). Udfyld vurderingsskema inden dagplejen forlades af hensyn til evt. spørgsmål. Skriv også eksempler ned, refleksioner, forklarende/ uddybende noter - disse er vigtige i forhold til tilbagemeldingen og udviklingsperspektivet.


Det pædagogiske miljø vurderes på en skala fra 1-7: Fra utilstrækkelig (1) over minimal (3) og god (5) til udmærket praksis (7) på baggrund af scores. Scores: Spørg dig selv: Er dette sandt? Ja eller nej? Derefter scorer du ja eller nej på vurderingsskema. Indikator: Tegn på kvalitet i det pædagogiske miljø er angivet under 1.1, 1.2…. og så videre . Det vil sige, at der under hvert skalatrin er flere indikatorer. Forudgående indikatorer/tegn på kvalitet er således indeholdt i de efterfølgende indikatorer/tegn på bedre kvalitet i det pædagogiske miljø. Fx måltidet: 1.4: Her sidder pædagogen ikke ned og spiser sammen med børnene, det gør hun/han under 3. 4. Under 5. 2 sidder hun/han ned og spiser sammen med børnene, men derudover er måltidet også afslappet og hyggeligt. Under 7.1 alt det foregående, men dertil kommer, at spisesituationen også bruges til læring. 1 gives, hvis én af indikatorerne under 1 får et Ja. 2 gives, hvis alle indikatorer under 1 får Nej, og mindst halvdelen af indikatorer under 3 får Ja. 3 gives, hvis alle indikatorer under 1 får Nej, og alle indikatorer under 3 får Ja. 4 gives, hvis alle kravene under 3 er opfyldt, og mindst halvdelen under 5 scorer Ja. 5 gives, hvis alle kravene under 3 er opfyldt, og alle under 5 scorer Ja. 6 gives, hvis alle kravene under 5 er opfyldt. og mindst halvdelen under 7 scorer Ja. 7 gives, hvis alle kravene under 5 er opfyldt, og alle indikatorer under 7 scorer Ja.


Ved nogle indikatorer er angivet, at det er tilladt at score IM (ikke muligt) - da indikatoren ikke kan observeres. IM tÌller ikke med i optÌllingen. Ved nogle indikatorer er anført (*) opklarende kommentarer og forklaringer. Tag ogsü forklarende/uddybende noter - disse er vigtige i forhold til tilbagemelding og kvalitetsudvikling.


FCCERS-R Evaluering af læreplaner i dagtilbud 0-3 år Hvordan foregår observationen og vurderingen? Hvem foretager observation og vurdering? (stilling) Hvor foregår observationen: Observatør (navn): Dato: Tidsrum Antal børn i gruppen: Alder:


Alsidig personlig udvikling

1. Modtagelse/ afhentning

Utilstrækkelig 1 1.1 Pædagogen undlader ofte at hilse på børnene* 1.2 Afhentning foregår ikke på en sikker eller velorganiseret måde, fx fordi barnet får lov til at gå med personer, hvor der ikke foreligger nogen aftale, eller barnets ejendele er svære at finde. 1.3 Forældre kommer sjældent ind i det område af vuggestuen, hvor børnene opholder sig.*

Minimal 2

3 3.1 Der tages varmt imod de fleste børn, fx ved at pædagogen virker glad for at se børnene, smiler, taler med venlig stemme. 3.2 Afhentning foregår sikkert og velorganiseret, fx får børnene kun lov til at gå med personer efter aftale, børnenes ting er pakket sammen og ligger klar, og barnet har fået skiftet ble for nylig. 3.3 Forældrene kommer ind i det område af vuggestuen, hvor børnene opholder sig, som en del af den daglige rutine i forbindelse med aflevering og afhentning.* 3.4 Der udveksles informationer om barnet mellem forældrene og pædagogen vedrørende praktiske forhold, fx sygdom i gruppen, tidlig afhentning.

God 4

5 5.1 Pædagogen tager imod hvert barn individuelt og sørger ved afhentning for, at situationen er præget af venlighed, og at der er styr på barnets ting, fx ved at tale med forældre, når barnet afleveres, tøjet ligger klart ved afhentning. 5.2 Problemer i forbindelse med aflevering/afhentning håndteres omsorgsfuldt, fx ved at pædagogen trøster barnet, når forælder siger farvel, lader barnet lege, mens pædagogen taler med forældrene. 5.3 Der tages godt imod alle forældre. 5.4 Pædagogen udveksler oplysninger om barnets rutiner med forældrene dagligt. IM tilladt

Udmærket 6

7 7.1 I en venlig, afslappet atmosfære opmuntres forældrene til at bruge lidt tid i forbindelse med aflevering og afhentning, fx til at tale lidt med pædagogen, mens barnet finder sig til rette. Pædagogen lytter professionelt til forældrene. 7.2 Udover at oplyse om omsorgsrutiner, barnets helbred, taler pædagogen med forældrene om specifikke ting, som deres barn har lavet i løbet af dagen, fx legeaktiviteter, som barnet godt kunne lide, ny færdighed, barnet er i gang med at udvikle.


Opklarende kommentarer til skema 1 Ved modtagelse og afhentning skifter ansvaret for barnet fra en voksen til en anden. Derfor er det vigtigt på en eller anden måde at hilse på barnet umiddelbart, når det kommer, eller meget kort tid herefter. En velkomsthilsen kræver, at børnene ved modtagelsen får indtryk af, at de bliver set og mødt af pædagogen på en måde, som er enten positiv eller neutral, men aldrig negativ. Med andre ord ved børnene, at de er velkomne i institutionen. For at tælle med skal hilsenen finde sted, når barnet kommer ind i institutionen, og hvis det er senere, skal det ske, før forælderen forlader barnet. Hvis barnet sover, når det kommer til pædagogen, skal modtagelsen af et sovende barn aftales med forælderen, og pædagogen skal hilse på barnet, når det vågner. 1.1: ”Undlader ofte” betyder mere end 50% af tiden. 1.3, 3.3: Betragt ”forælder” som den voksne med ansvaret for pasning af barnet som eksempelvis bedsteforældre, plejeforældre eller barnepiger. ”Sjældent” er mindre end 50% af tiden. 3.3: For at denne indikator skal have nogen betydning, skal alle forældrene på afleveringstidspunkterne have adgang til det område, børnene er i det meste af dagen, selv hvis de afleverer deres barn i et andet rum.


Opklarende kommentarer skema 1 Spørgsmål Hvis der hverken hilses på eller siges farvel, fortæl: Kan du beskrive, hvad der sker, når børnene kommer, og når de bliver hentet? Følg op med nedenstående spørgsmål. 1.3, 3.3: Hvad gør forældrene almindeligvis? /Tager forældrene normalt børnene ind i det område, hvor børnene opholder sig?


Score- og vurderingsskema 1. Modtagelse/afhentning J

N

1

J

2

3

4

5

6

J

N

1.1, 3.1, 5.1, 5.3, 5.4, 7.2 Der er observeret hilsen (y = ja, x = nej):

7

N

IM

J

1.1

3.1

5.1

7.1

1.2

3.2

5.2

7.2

1.3

3.3

5.3

3.4

5.4

Barn 1 2 3 4 5 6 7

ForĂŚldre

Temaer i samtalerne

N

Evaluering laereplaner_vuggestue_1-10  
Evaluering laereplaner_vuggestue_1-10  

Kvalitetsudviklingsværktøjet FCCERS – R, som nu for første gang foreligger i en dansk udgave tilpasset en dansk kontekst, er resultatet af e...

Advertisement