Page 1

Formació Lago-Onrubia Model d’assessorament per a la millora de les pèctiques educatives GRUP DE DE TREBALL: APRENENTATGE COOPERATIU (Carme, Cèlia, Núria i Rafel) Conclusions de la Fase 1: negociació i definició conjunta d’objectius i procés d’assessorament. 1.1) Orientació de la demanda Dels centres que tenim com a “centres de referència” en considerarem alguns com a preferents. Aquests seran els que tendran projectes de millora a la vista o en desenvolupament. No podrem arribar a donar mai una resposta de qualitat a 12, 13, o 15 centres que són els que tenim assignats ara mateix Per tal d’orientar la demanda pensam que, igual que a la formació d’aprenentatge cooperatiu, és idoni organitzar activitats de gran format amb amb experts per tal de sensibilitzar la demanda (per exemple jornades inicials a Son Fuster amb Mila Naranjo) 1.2)

Rols S’ha d’establir des del principi un programa clar i detallat de continguts i tasques a realitzar. Entre el centre i l’assessor s’ha de pactar el paper de TOTS els integrants de la formació. És a dir, qui farà què. Cada participant tendrà tasca assignada amb temporització prevista de desenvolupament. Consideram fonamental la figura del coordinador/a. Igual que a la formació d’AC, la seva funció ha d’anar més enllà de controlar l’assistència o aixecar actes de les sessions, ha de dinamitzar i ha de preparar les sessions conjuntament amb l’assessor. El coordinador és SEMPRE al centre i això li dona molt més marge per a gestionar determinats processos.

1.3)

Definir i concretar el problema l’objectiu de la millora En el nostre cas l’objectiu és la introducció de l’AC a l’escola. Per a concretar també es presentarà la proposta als docents amb vinculació a atenció a la diversitat.

1.4)

Delimitació components de la pràctica Incorporar a la pràctica docent dels professors els elements propis de l’AC: - Cohesió de grup. - Aprendre a treballar en equip com a recurs. - Aprendre a treballar en equip com a contingut.


assessorament fase 1  

assesssorament fase 1. AC