het werk van cepezed - catalogus 3

Page 1catalogus 3 het werk van cepezed


catalogus het werk van cepezed

uitgeverij 010 rotterdam 2012


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen infrastructuur interieur informatie

inleiding kantoor bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen infrastructuur interieur informatie

kantoor

inleiding

inhoud


4

catalogus het werk van cepezed


5


catalogus het werk van cepezed


inleiding

inleiding Sinds het verschijnen van catalogus 2 in 2008 heeft de architectuurbranche turbulente tijden doorgemaakt. De economische crisis en de nasleep daarvan hebben er behoorlijk ingehakt. Na afronding van lopende opdrachten konden veel architectenbureaus door naarstig remmen of bijsturen nog net de afgrond vermijden, maar voor een aantal viel de diepte niet meer te ontkomen. Ook grote, gerenommeerde bureaus werden gedecimeerd of vroegen faillissement aan. cepezed heeft als ieder bureau last van de crisis gehad. Projecten in een vergevorderd stadium van verwerving of ontwerp kwamen plotseling tot stilstand. Opdrachtgevers aarzelden, wijzigden van strategie of staakten hun bezigheden. Ook investeerders en gebruikers hernamen zich, wat eveneens zijn doorwerking had. Toch heeft cepezed het nog nooit zo druk gehad als sinds de crisis; de onderneming is één van de weinige ontwerpfirma’s die over de afgelopen jaren alleen maar is gegroeid. Die expansie kent verschillende stromen. Vooreerst is het aantal plannen en onderzoeken de afgelopen jaren sterk gestegen; opdrachtgevers hebben weliswaar veel projecten stilgelegd, maar verkennen ook koortsachtig nieuwe mogelijkheden. Het werk van architecten is daarbij onontbeerlijk en men weet cepezed er goed voor te vinden; de ontwerpers maken snel en scherp potenties inzichtelijk. Het handschrift en de stijl van het bureau, die een modern aanzien paren aan een groot en flexibel gebruikscomfort, een aangenaam klimaat en een hoge verblijfswaarde, zijn net als de duurzaamheid van de ontwerpen eveneens aspecten die zowel nieuwe als bestaande opdrachtgevers steeds opnieuw bij cepezed doen uitkomen. Voor opzetten en verkenningen, maar ook voor harde projecten die met zekerheid tot realisatie komen en waarvoor dan ook alvast een plaats in catalogus 4 is gereserveerd. Een andere belangrijke reden dat de telefoon bij cepezed niet stilstaat, is echter dat het bureau veel zekerheid biedt. Het innovatie imago dat het bureau geniet, gaat niet ten koste van andere proces- en resultaatsaspecten waarvan men zich vooral in wankele tijden als deze graag vergewist. cepezed kent een beheersing van planning, budget en kwaliteit die verre van alledaags is: men weet bij het bureau precies wat men krijgt, wanneer men het krijgt en wat het kost. cepezed is immers vooreerst een klant- en gebruikersgericht architectenbureau dat goed luistert naar behoeften en daarnaar ook handelt en ontwerpt. Product, proces en randvoorwaarden zijn bij cepezed zo door en door verweven; één van de redenen waarom het bureau ook steeds meer volledig geïntegreerde contracten aangaat waarin het tevens verantwoordelijk is voor de overige disciplines als constructies, installaties en bouwfysica. Achterliggend treft u naast een uitgebreide presentatie van recente ontwerpen en gerealiseerde projecten een aantal korte essays over hoe cepezed omgaat met duurzaamheid, BIM, renovatie en transformatie alsmede zorgarchitectuur; alle actuele thema’s binnen zowel de architectuur an sich als de eigen orderportefeuille.


Kantoorcomplex Westraven, Utrecht, 2007. Het atrium wordt grotendeels geklimatiseerd met lucht overgestort uit de kantoren. Kassendoek dat zichzelf automatisch neerlaat wanneer de temperatuur oploopt, vormt een natuurlijk geventileerde spouw die de warmte uit het atrium houdt.

catalogus het werk van cepezed

Kantoorcomplex Westraven, Utrecht, 2007. De ruw geklimatiseerde entreehal is opgebouwd uit een minimum aan materialen. De hal is natuurlijk geventileerd en de kolommen van de uiterst slanke staalconstructie vormen tevens de luchttoevoer van de luchtkussens in het dak en de gevel.

8


inleiding

duurzaamheid duurzaamheidsgolf De afgelopen jaren waren ook de jaren waarin de eerste echte duurzaamheidsgolf zowel de bouw als de meeste andere sectoren overspoelde. Genoot het thema voorheen beperkte en gefragmenteerde aandacht, vanaf het begin van deze eeuw is het besef dat de mens bewust, verstandig en spaarzaam moet omgaan met zaken als natuurlijke grondstoffen, energie en het milieu steeds verder ingedaald. In de tweede helft van het eerste decennium was duurzaamheid opeens overal en speelde zij alom de glansrol. Naast idealistisch streven en intrinsieke noodzaak werd het begrip zo in korte tijd tevens een factor van substantieel politiek, strategisch en commercieel belang. In de bouw buitelden partijen van opdrachtgevers tot ontwerpers, adviseurs en productleveranciers over elkaar heen om te getuigen van hun duurzame insteek en met straffe regelmaat verschenen links en rechts claims op het duurzaamste gebouw van Nederland, Europa of zelfs de wereld. Ook ontstond er een wildgroei aan toets- en rekeninstrumenten om duurzaamheid te meten en kwantificeren; alle met hun eigen achtergrond en nadruk, waardoor zij veelal onvergelijkbaar bleken en eenduidigheid ten enenmale ontbrak. cepezed en duurzaamheid Te midden van al deze turbulentie kende de Bond van Nederlandse Architecten cepezed in 2008 zijn hoogste onderscheiding, de BNA Kubus, toe voor het gehele oeuvre; mede omdat de jury het nu bijna veertig jaar bestaande bureau expliciet erkende als pionier op het gebied van duurzaamheid, ‘met name wat betreft de reductie van materiaal en afval in de bouw en de zoektocht naar natuurlijke ventilatie in een installatieloos gebouw’. De uitreiking van de onderscheiding vond plaats in het destijds recent opgeleverde cepezed-project Westraven in Utrecht, dat direct na voltooiing onder meer vanwege zijn duurzaamheid veel internationale aandacht trok en op grond daarvan ook een reeks andere prijzen en nominaties binnensleepte. Zo won het de Daylight Award 2008 voor de uitmuntende verhouding tussen daglicht, kunstlicht en de overige architectonische aspecten, was de duurzaamheid een belangrijke factor bij het behalen van de Nederlandse Bouwprijs 2009 en bereikte het project de shortlist van de Prime Property Award 2010, een Europese prijs geheel gericht op duurzame realisaties. evidente duurzaamheid Inmiddels is de grootste storm rond duurzaamheid wel geluwd. Dat betekent allerminst dat duurzaamheid opeens niet meer van belang zou zijn. Integendeel, de aandacht ervoor duurt terecht onverminderd voort en de lat ligt nu nog hoger. De queeste heeft alleen andere vormen aangenomen en gaat inmiddels gepaard met minder ruis en reuring. Benaderingen, technieken, instrumenten en standaarden hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld. Daarbij is steeds duidelijker geworden

9


Twee-zonder-één-kapwoning, Delft, 1990. Geheel industrieel, flexibel en demontabel (IFD) opgezette woning met een uiterst eenvoudig vloerpakket van staalplaten met gestabiliseerd zand, dat volledig aan alle eisen van akoestiek en brandwerendheid voldoet. De samenstellende delen zijn volledig recyclebaar.

catalogus het werk van cepezed

Kantoor cepezed, Delft, 1999. Compact, lichtgewicht en geheel IFD opgezet gebouw met een minimum aan installaties en een uiterst dun vloerpakket waarin alle leidingwerk is geïntegreerd. Het gebouw is uiterst zuinig in energieverbruik.

10


inleiding

wat duurzaamheid nu wel en niet behelst, welke factoren er allemaal in welke mate in meewegen en hoe een en ander nu het best te bereiken valt. Duurzaamheid is geen rage meer of modegril, maar vormt onderwijl een vanzelfsprekend onderdeel van iedere serieuze bouwontwikkeling. cepezed is in deze evolutie natuurlijk volop meegegaan. Vrijwel ieder ontwerp dat het bureau realiseert voor opdrachtgevers met wezenlijke duurzaamheidsambities behaalt inmiddels standaard de BREEAM-Excellent kwalificatie. Leefmilieu Brussel, de autoriteit voor het Brussels Gewest op het gebied van milieu en energie, moet met zijn nieuwe hoofdkantoor een voorbeeld stellen voor de eigen gemeenschap en selecteerde cepezed voor het ontwerp, dat volledig voldoet aan alle eisen van de Passivbau. duurzaamheidsbenadering Voor het bereiken van duurzaamheid in optima forma volgt cepezed een benadering die een aantal nauw gerelateerde strategieën combineert. Vooreerst ontwerpt het bureau mens- en gebruiksgerichte gebouwen die op plezierige wijze zo lang en divers mogelijk te benutten zijn. Daarnaast maakt het bureau dat voor de realisatie, exploitatie en uiteindelijke ontmanteling van deze gebouwen zo weinig mogelijk materialen, grondstoffen, water en energie nodig zijn. De efficiënte inzet van middelen die evenwel toch benodigd zijn, is een derde belangrijke factor. Ten slotte maakt het bureau gebruik van duurzame en hernieuwbare bronnen en elementen, zodat de kringlopen van grondstoffen, water en energie zo veel mogelijk gesloten blijven tijdens de cyclus van totstandkoming, gebruik, sloop én daarna. integraal ontwerpen Essentieel is voor cepezed daarnaast een integrale ontwerpmethodiek waarin de verschillende duurzaamheidsaspecten een afgewogen en samenhangende implementatie vinden. Iedere ontwerpkeuze brengt immers directe consequenties op uiteenlopend vlak met zich mee en correleert direct met het gebouwontwerp als geheel. Een volledig ecologische benadering is op lange termijn weinig duurzaam wanneer deze tot gevolg heeft dat een gebouw door de gekozen materialen na misschien tien jaar snel desintegreert. Het zelf opwekken van duurzame energie is nauwelijks zinvol als anderzijds de daglichttoetreding binnen een gebouw minimaal is. Binnen de integrale ontwerpstrategie zoals cepezed die voorstaat, zoeken de verschillende ontwerpdisciplines naar een optimale synergie tussen alle ontwerpoplossingen bijeen en stemmen zij deze tot in detail met elkaar af, waarbij ze vanzelfsprekend toetsen op zaken als functionaliteit, flexibiliteit en inpasbaarheid alsmede de kwaliteit en kwantiteit van materialen. De inzet is steeds een levensduurbestendig ontwerp dat met een minimum aan middelen tot stand komt, veel transformatiemogelijkheden kent, een laag energieverbruik heeft en na beëindiging van de levenscyclus goede mogelijkheden tot hergebruik biedt. Het ontwerpteam houdt voortdurend oog op

zowel de kosten als de ecologische footprint bij realisatie, exploitatie én na ontmanteling. Ook de bouwmethodiek weegt hierbij zwaar mee. Een nauwe samenwerking tussen alle participanten als de opdrachtgever, ontwerpende partijen, adviseurs en uitvoerenden is voor de integrale ontwerpmethodiek van het grootste belang. De architect vervult daarbij niet alleen de rol van ruimtelijk en bouwkundig ontwerper, maar ook van algeheel ontwerpcoördinator. mens- en gebruiksgericht Een duurzaam gebouw is voor cepezed in belangrijke mate een toekomstbestendig gebouw. Het moet daarom onder meer flexibel zijn en eenvoudig zijn aan te passen op veranderende wensen. De mogelijkheden tot verandering moeten al in de ruimtelijke en technische opzet van het gebouw verweven zijn. Dit realiseert cepezed bijvoorbeeld door gebouwen te voorzien van een hoofddraagstuctuur zonder dragende wanden of gevels, zodat vloervelden altijd en op ieder moment anders in te delen zijn. Ook installatievoorzieningen zijn na realisatie altijd nog bereikbaar en gemakkelijk aan te passen, terwijl in- of externe uitbreidingen eveneens eenvoudig te realiseren zijn. Het minimum aan onderhoud dat de cepezed-gebouwen vergen, maakt ze eveneens gebruiksgericht. De ontwerpen zijn opgebouwd uit een sterk beperkte kwantiteit aan bouwelementen die ieder bestaan uit robuuste, slijtvaste materialen die met de tijd niet verouderen of desintegreren en liefst zelfs juist mooier worden. De installaties zijn evenzo tot een minimum gereduceerd en vergen daardoor ook weinig onderhoud. Belangrijk is verder dat het in de gebouwen van cepezed goed toeven is; de mens staat er centraal in en er is veel aandacht voor zaken als daglichttoetreding, uitzicht, ruimtelijke differentiatie en de integratie van groen binnen een aangenaam en gevarieerd klimaat. beperken van de vraag cepezed heeft zich al vanaf vroeg in zijn bestaan gericht op de eliminatie van alle redundante materiaal en energieverbruik. Het bureau zet materialen efficiënt en doelgericht in en beperkt daarmee de behoefte. Het doet dit bijvoorbeeld door gebouwen compact te maken, ze een slanke en flexibel indeelbare draagstructuur te geven en bouwcomponenten meerdere functies tegelijk te laten vervullen, waarbij architectuur, constructies, installatietechniek en bouwfysica tot één ondeelbaar geheel versmelten. Voor de minimalisatie van de materiaalvraag op deze manier heeft cepezed ooit de term iq/kg gemunt. Energieverbruik tijdens de exploitatie reduceert het bureau bijvoorbeeld door een gunstige oriëntatie op de zon, een optimale daglichttoetreding, het voorkomen van oververhitting door regelbare zonwering en de toepassing van verschillende klimaatzones en natuurlijke ventilatie. Dit zijn slechts passieve technieken, maar maken een ontwerp juist al in aanleg zeer energiezuinig.

11


ESIC, Noordwijk, 2011. Aan de zuidkant van het gebouw vormt het grasdak een buffer voor warmte en water, haalt het transparante atriumdak een maximum aan daglicht binnen en genereert een strook pv-cellen eigen energie. Het atrium wordt grotendeels natuurlijk geventileerd.

catalogus het werk van cepezed

ZLTO, niet gerealiseerd. Een zeer compact ontwerp met dubbel grondgebruik; de kantoren bevinden zich boven een laag parkeerfuncties. Het atrium vormt een belangrijk deel van het klimaatconcept, terwijl het gebouw is voorzien van een dubbele glazen huid.

12


inleiding inleiding Zorah Tower, niet gerealiseerd. Dit ontwerp bedoeld voor een locatie in het Midden-Oosten maakt voor de koeling en verwarming gebruik van het water uit de naastgelegen zee. Het centrale atrium over de volledige hoogte fungeert als long: voorgeklimatiseerde lucht komt via het atrium het gebouw in en wordt via de vloeren gedistribueerd.

13


catalogus het werk van cepezed

Jinso-paviljoen, Amsterdam, 2008. Het grotendeels natuurlijk geventileerde gebouw heeft een dak van luchtkussens bestaand uit vier lagen ETFE die samen drie luchtkamers vormen. De binnenste lagen zijn voorzien van een print; middels variatie van de luchtdruk in de binnenste kamer is zo de zon- en lichtwering te regelen.

14


inleiding

efficiënte systemen Voor de grondstoffen en energie die nu eenmaal toch benodigd zijn, maakt cepezed gebruik van zo efficiënt mogelijke procedures en systemen. Materialen komen geprefabriceerd uit de fabriek, waar zij uiterst nauwkeurig zijn vervaardigd en afval direct wordt gerecycled. Ook de samenstelling op de bouwplaats kan hierdoor snel, doelmatig en zonder veel overlast of afval plaatsvinden; dit alles conform de methodiek van het Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) ontwerpen en bouwen. Voor de koeling en verwarming van gebouwen past cepezed liefst geen traditionele luchtklimatisering toe, maar watervoerende stralingssystemen met een lage temperatuur die zowel minder energie verbruiken als een prettiger gevoelsklimaat genereren. Ook maken cepezeds ontwerpen bijvoorbeeld meervoudig gebruik van luchtstromen en winnen zij warmte terug uit ventilatielucht.

naar energieneutrale gebouwen cepezed is al lange tijd zeer ver gevorderd op het gebied van vraagbeperking en efficiënte systemen. Daarnaast heeft het bureau reeds uiteenlopende toepassingen op het gebied van hernieuwbare bronnen toegepast. Zo integreerde het reeds grote oppervlakten aan pv-cellen in zijn ontwerpen en voorzag het al menig gebouw van een WKO-installatie. De uitdaging is nu de verschillende kringlopen steeds verder te sluiten opdat volledig energieneutrale gebouwen ontstaan die geen externe energievoorziening meer nodig hebben, zelfs een overschot aan energie leveren en over de hele levenscyclus economisch verantwoord liefst tevens CO2-neutraal zijn. De technieken daartoe bestaan al; de dagelijkse praktijk van de bouwsector moet nog volgen.

hernieuwbare bronnen Voor zowel de totstandkoming als de exploitatie zet cepezed daarnaast goed hernieuwbare en/of emissieloze bronnen en elementen in, zodat optimaal gesloten kringlopen ontstaan waarin restproducten van de ene cyclus te gebruiken zijn als voeding voor de andere. Voor de gebouw- en gebruiksgebonden energievraag ten behoeve van koeling, verwarming, verlichting et cetera gebruikt het bureau bijvoorbeeld omgevingsbronnen als de zon of wind. Ook realiseerde cepezed al een reeks gebouwen met een voorziening voor warmte- en koudeopslag in de grond (WKO) en maakt een recent gebouw zelfs gebruik van energieopwekking op basis van hergroeibaar materiaal (bio-energie). Op het gebied van waterbeheer zijn de verschillende waterstromen binnen een gebouwsysteem goed her te gebruiken. Zo is huishoudelijk afvalwater na filtering prima bruikbaar voor het spoelen van toiletten en is de afvalstroom van vacuümtoiletten prima om te zetten in biogas dat op zijn beurt bruikbaar is voor bijvoorbeeld de warmwatervoorziening. Voor de herbruikbaarheid van materialen onderscheidt cepezed twee cycli: de hoogwaardige cyclus en de ecologische. Onder de eerste vallen materialen als glas en staal die cepezed veelvuldig toepast. Hoewel deze een relatief energie-intensieve productie kennen, zijn ze eenvoudig en onbeperkt recyclebaar zonder kwaliteitsverlies. Zo wordt er jaarlijks meer staal gerecycled dan alle andere materialen bij elkaar. Onder de ecologische cyclus vallen materialen als (FSC-)hout, cellulose, vlas en wol, die volledig vernieuwbaar zijn en waarbij het afval dient als voedsel voor het nieuwe product. Afhankelijk van de technische eisen waaraan een element moet voldoen, is te kiezen uit materialen uit een van beide kringlopen. Ook zijn hybride bouwproducten denkbaar; zo bedacht cepezed reeds met cellulose gevulde sandwichpanelen waarvan de constituerende grondstoffen volledig recyclebaar zijn. Dit sluit eveneens goed aan bij bijvoorbeeld de cradle to cradle-benadering van William McDonough en Michael Braungart.

15


catalogus het werk van cepezed

3d-visualisaties uit een Bouw Informatie Model van het Medisch Centrum Alkmaar in Heerhugowaard. De bovenste afbeelding toont de posities van alle afdelingen en hoofdfuncties in het gebouw en ten opzichte van elkaar. De tweede afbeelding toont welke typen ruimten waar zijn ondergebracht (bijvoorbeeld behandelkamers, ondersteunende functies et cetera). De derde afbeelding toont de herkomst van de programmaonderdelen binnen het gebouw; bijvoorbeeld het Programma van Eisen, de Regionale Uitbreiding, de installatieruimten, de aanvullingen uit de expertmeetings et cetera.

16


inleiding

bim bim als noodzaak Een ontwikkeling die razendsnel haar beslag heeft gekregen, is het werken met BIM, ofwel het Bouw Informatie Model. Bimmen is binnen de bouwbranche in korte tijd een gangbaar werkwoord geworden. Vooral in de publieke sector stellen opdrachtgevers het werken in een Bouw Informatie Model tegenwoordig zelfs al als conditio sine qua non; wie de vaardigheden of faciliteiten ertoe mist, is geen serieuze kandidaat meer. uiteenlopende software Een Bouw Informatie Model overstijgt het tot voor kort reguliere teken- en lijstenwerk van een gebouwontwerp en functioneert idealiter als overkoepelend totaalsysteem waarin alle gebouwgebonden informatie van een project is opgeslagen en via een variëteit aan filters in een veelheid van sorteringen en combinaties toegankelijk is. Het tekenwerk binnen het model is voor het overgrote deel driedimensionaal. Een Bouw Informatie Model kan tot stand komen met uiteenlopende softwareprogramma’s, maar het meest gebruikte en geschikte is Revit van Autodesk, dat dan ook in veel opzichten fungeert als de meest eigentijdse opvolger van het tweedimensionale AutoCad van dezelfde producent. Het programma is immers te gebruiken door zowel de architect, de constructeur als de installatieadviseur. toepassingen en mogelijkheden Hypothetisch zijn de mogelijkheden van BIM welhaast eindeloos. Zo leent een Bouw Informatie Model zich voor het genereren van verschillende typen visualisaties, voor simulaties van ontwerpoplossingen en -consequenties, voor nauwgezette kostencalculaties en voor geautomatiseerde clash controls tussen de ontwerpen van de verschillende disciplines. In theorie kunnen de verschillende adviseurs zelfs simultaan allemaal in één en hetzelfde model werken en hun productie zo parallel genereren en op elkaar afstemmen. Ook is in een Bouw Informatie Model allerlei informatie rondom de projectplanning te integreren, kan het model vanwege de eenduidige en non-redundante informatie erin functioneren als een belangrijk middel om faalkosten te reduceren en kan het in volledig uitgewerkte vorm op termijn mogelijk zelfs het gehele bestek vervangen. Voor na oplevering kan een Bouw Informatie Model allerlei praktisch bruikbare informatie bevatten met betrekking tot bijvoorbeeld het facilitair en installatiebeheer van het project. bim in de praktijk Voor sommigen kleven er dan ook bijna religieuze aspecten aan de BIM-cultus; zij zien het Bouw Informatie Model als de panacee dat de sector van alle nare en soms destructieve kwaaltjes ontdoet en alles voor iedereen optimaal efficiënt, functioneel en inzichtelijk maakt. Hier past enige scepsis; men moet BIM niet inzetten als Haarlemmerolie. Want kennen de mogelijkheden in abstracto bijna geen grenzen, de werkelijkheid is nog altijd weerbarstiger. Hoe men het ook wendt of keert, ontwerpen blijft mensenwerk en geen enkele metho-

17


Coรถrdinatie van de verschillende ontwerpdisciplines in de VO-fase van het Medisch Centrum Alkmaar; de uittredingen van de verschillende kanalen vanuit de verticale schachten vormen doorgaans cruciale punten.

catalogus het werk van cepezed

Studies met behulp van een Bouw Informatie Model naar de directe zonlichtttoetreding in het atrium van het Medisch Centrum Alkmaar op verschillende tijdstippen gedurende de dag. De studie dient onder meer als basis voor de in te zetten zon- en lichtwerende maatregelen, maar ook voor de beoordeling van daglichttoetreding in de aangrenzende ruimten.

18


inleiding

diek dient alle doelen tegelijk. Een Bouw Informatie Model is zo goed als de wijze waarop men modelleert, de informatie die men inbrengt, de structuur die men die informatie geeft en de mogelijkheden tot traceren en combineren die men ervoor genereert. Dat is echt allemaal mensenwerk. Bovendien is het incorporeren van álle beschikbare informatie vooralsnog helemaal niet efficiënt; voor bepaalde typen informatie kost het soms meer tijd en moeite dan dat het uiteindelijk oplevert. Ook vereist het werken met BIM nogal wat van de hedendaagse architect. Deze moet niet alleen een goed ruimtelijk ontwerper zijn, maar ook 3d-inzicht en verstand van bouwtechnologie hebben alsmede thuis zijn op het gebied van databeheer. De ontwikkelingen gaan weliswaar snel, maar niemand – inclusief de software zelf – is nog volledig toegerust op alle potentiële faciliteiten van BIM. integrale perspectieven Naast dat het gebruik van BIM – gestimuleerd door de al dan niet reeds reële kansen – een substantiële vraag uit de markt vormt, sluiten de perspectieven die het biedt bijzonder goed aan op de wijze van integraal ontwerpen die cepezed al decennia voorstaat. Het bureau maakt dan ook gretig gebruik van de mogelijkheden die de methodiek met zich brengt en tracht het rendement ervan voortdurend te optimaliseren. Voorafgaand aan de implementatie van BIM-processen in zijn dagelijkse praktijk heeft het daarom een aantal welomlijnde doelen geformuleerd. informatiedatabase Het hoofddoel dat cepezed zich betreft BIM stelt, is naast de optimalisatie van het 3d-tekenwerk vooral een zo goede en volledig mogelijke beheersing van de informatiedatabase áchter het model. Immers: wanneer de data consistent zijn, brengt dit automatisch alle voordelen van andere functionaliteiten en faciliteiten met zich mee. Veel van de al dan niet nog slechts hypothetische of rudimentair ontwikkelde mogelijkheden binnen BIM vallen of staan met de integriteit van het databeheer. Slechts wanneer de data op orde zijn en via logische filters en structuren te benaderen en combineren zijn, wordt het steeds eenvoudiger allerlei zaken als het beheer van de uiteenlopende bouwelementen te managen, reële kostencalculaties te maken, simulaties te doen, eventuele visualisaties te renderen et cetera. De slechts enkelvoudige invoer van alle relevante data voorkomt redundante informatie en daarmee fouten en strijdigheden in de output. Steeds is het vooral van belang goed in het oog te houden op welke manier de informatieaanwas nu eigenlijk plaatsvindt en het best gestructureerd kan worden. cepezed is ook niet direct vanaf nul begonnen met tekenen binnen een Bouw Informatie Model, maar heeft bij de eerste projecten als het ware ‘achteruit’ gewerkt. Het heeft streng voor zichzelf gedefinieerd waaraan de output uiteindelijk moet voldoen, waarna grondig is bezien wat daar nu eigenlijk voor nodig is. De benodigde acties en handelingen zijn dus direct afgeleid van zelf gestelde prestatie-eisen. Zo beginnend bij de laatste fase van de projecten, werkt het bureau inmiddels vanaf een steeds vroeger punt in het ontwerpproces met BIM.

virtueel bouwen Een van de belangrijkste kenmerken waarmee men bij ontwerpen binnen een Bouw Informatie Model vanzelfsprekend rekening moet houden, is dat driedimensionaal tekenen gepaard gaat met afmetingen, volumes en posities. De klassieke tweedimensionale lijnen zijn in BIM vervangen door elementen en objecten met fysieke proporties die niet alleen een grafisch andere weergave hebben, maar ook voorzien kunnen worden van allerlei aanvullende informatie als eisen ten aanzien van brandwerendheid en geluidsisolatie, een diversiteit aan andere technische specificaties en zaken als kleur en materialisatie. Het element fungeert daarbij zelf als informatiedrager. Ontwerpen wordt in zekere zin virtueel bouwen. Slechts op onderdelen waar een 3d-uitwerking te bewerkelijk of zelfs disfunctioneel is, zijn 2d ‘stickers’ met aanvullende informatie toegevoegd. ontwikkelen werkmethodiek Waar veel andere ontwerpers BIM-werkmethodieken vaak inkopen bij de softwareleverancier, slijpt cepezed voortdurend aan zijn eigen werkwijzen; het ontwikkelt een eigen materialen- en elementenbibliotheek, stelt zelf templates op en ontwikkelt zelfs eigen add-in tools. bibliotheek De uitgebreide 3d-bibliotheek met standaard bouwelementen biedt cepezed weinig soelaas omdat het bureau nauwelijks gebruik maakt van de meest gangbare componenten. Binnen de cepezed-architectuur voldoen bestaande onderdelen vaak niet betreft functie of prestatie-eisen. In andere gevallen zijn ze juist te specifiek gericht op een bepaald gebruik. cepezed bouwt daarom aan een eigen bibliotheek met vaak projectspecifiek ontworpen of gemodificeerde producten, die binnen een volgend project veelal alweer verder ontwikkeld worden maar dan wel als basis kunnen dienen. zelf functies ontwikkelen In samenwerking met IT-specialisten ontwikkelt cepezed eveneens zijn eigen add-in tools gericht op zeer specifiek gebruik. Revit zelf voorziet immers niet in alle gewenste functionaliteiten, terwijl sommige acties nu eenmaal te bewerkelijk zijn om door een heel model heen handmatig uit te voeren. De meeste tools zijn gericht op de consistentie van de data, bijvoorbeeld wanneer de add-in wijzigingen traceert en consequenties doorvoert, codechecks uitvoert of conditioneel labels toevoegt aan bepaalde typen elementen. Een belangrijk zelf ontwikkeld instrument is dat van de room boxen, dat programma’s van eisen (PvE’s) omzet in schaalbare 3d-objecten waaraan een veelheid van informatie is te koppelen die gedurende het proces ook steeds verder toeneemt en nader te specificeren is. Ook ontwerpen met zeer uitgebreide en complexe PvE’s zijn zo gemakkelijk te beheersen en inzichtelijk te maken. De crux van alle tools en bewerkingen is steeds dat de uiteenlopende gegevens binnen een Bouw Informatie Model niet op

19


catalogus het werk van cepezed

Virtueel bouwen in een driedimensionaal Bouw Informatiemodel past goed bij de integrale en industriĂŤle werkmethodieken van cepezed. Ieder bouwsegment representeert naast een omvang en positie uiteenlopende andere karakteristieken. Een goede beheersing van de achterliggende database maakt een strakke beheersing van kwaliteit en kosten mogelijk.

20


inleiding

zichzelf staan, maar onderdeel uitmaken van een relationele database: een wijziging van één aspect op één locatie kan op een meervoud van andere plaatsen gevolgen hebben op een variëteit aan andere aspecten. Alles hangt met alles samen. Revit zelf biedt wel al toegang tot de relationele aspecten van de database, maar de eigenhandig ontwikkelde add-ins geven pas echt een vlucht aan de praktische bruikbaarheid en toepasbaarheid. De add-ins zijn daarbij wel dermate generiek ontworpen dat ook ontwerpers met een andere methodiek of workflow er gebruik van kunnen maken. kennis verwerven en delen Aansluitend op het steeds verder ontwikkelen van de eigen methodieken en gereedschappen geeft cepezed ook zelf zijn eigen in-house trainingen en organiseert het workshops waarin de medewerkers actief kennis delen en hun ervaring en competenties op peil houden; onder meer aan de hand van eveneens zelf ontwikkelde instructievideo’s. Voor de algehele coördinatie van alle zaken op het gebied van Bouw Informatie Modellen beschikt cepezed fulltime over een eigen BIM-manager, die tevens een vooraanstaande rol speelt in de Nederlandse Revit-gebruikersgroep, bijdraagt aan internationale gebruikershandleidingen en internationale Revit-bijeenkomsten organiseert.

doelen op lange termijn De verdere ontwikkeling van samenwerking en disciplineintegratie is één van de belangrijkste BIM-doelen voor de lange termijn. Een andere maar nauw verwante uitdaging is de optimalisatie van het versiebeheer, dat vooral bij grotere en complexere projecten extreem ingewikkeld is – zeker wanneer er een veelheid aan actoren is die op hetzelfde moment in hetzelfde model werkt. Ook het functioneren van het Bouw Informatie Model als vervanging van het bestek ligt nog in het verschiet; de informatie die de modellen nu bevatten is vaak nog niet volledig genoeg en behoeft voor het functioneren als bestek belangrijke aanvullingen. Hetzelfde geldt voor het functioneren van een Bouw Informatie Model als basis voor het uiteindelijke gebouwbeheer. Met een pragmatische insteek verkent cepezed voortdurend alle mogelijkheden, waarbij het zowel het bestaande benut als zelf actief bijdraagt aan nieuwe ontwikkelingen en exploraties.

samenwerken binnen bim Als bovenvermeld, biedt een Bouw Informatie Model ook belangrijke kansen tot samenwerking en de integratie van de verschillende ontwerpdisciplines. Theoretisch kunnen alle adviseurs zelfs simultaan binnen één en hetzelfde model ontwerpen. De realiteit kent echter nog veel haken en ogen. Vooreerst beschikken lang nog niet alle ontwerpende partijen over voldoende BIM-kennis en -kunde. Daarnaast is het binnen de dagelijkse praktijk van het moment nog lang niet altijd efficiënter en functioneler; soms zelfs pertinent niet. Wel heeft cepezed al uiteenlopende projecten gerealiseerd waarbij bijvoorbeeld de constructeur en de installatieadviseur een eigen model hebben gegenereerd op basis van een model ontwikkeld door cepezed en de verschillende modellen later op elkaar zijn getoetst door middel van een clash control. Ook zijn voor een optimale afstemming bij meerdere projecten al de verschillende aspectmodellen samengevoegd tot één geaggregeerd totaalmodel. Momenteel ontwerpt cepezed voor het eerst samen met de constructeur daadwerkelijk binnen één model. detailleren in bim cepezed heeft inmiddels een ruim aantal uiteenlopende projecten met verschillende functies, typologieën en maten van complexiteit geheel ontworpen en gerealiseerd met behulp van driedimensionale Bouw Informatie Modellen. Ook de detailleringen zijn hierbij geheel uitgewerkt binnen deze modellen. De 3d-visualisaties geven hierin de afmetingen en posities van de bouwelementen aan, terwijl met behulp van 2d-viewports en 2d-stickers extra informatie omtrent de afwerkingen en bevestigingen is opgenomen.

21


Kantoorcomplex Westraven, Utrecht, 2007. Gerichte ingrepen in de bestaande toren genereren een maximaal effect. Grote vides bieden licht, uitzicht en oriÍntatie. De bestaande zeembalkons ondersteunen de textiele tweedehuidfaçade die zowel wind als zon weert en het gebouw tevens van een strakke horizontale geleding voorziet.

Grote Markt, Sint-Niklaas, 2005. De aanpak van maximaal effect met een beperkt aantal radicale ingrepen is ook zeer vruchtbaar bij de grondige revitalisatie van sterk verslechterde stedenbouwkundige situaties.

catalogus het werk van cepezed

Nederlandse ambassade, Rome, 2007. Een nieuwe gevel van corten-staal geeft het bestaande gebouw nieuw cachet en lost tegelijk bouwfysische problemen op. Een geheel herziene indeling heeft de noodzaak tot verhuizen voorkomen.

22


verouderde gebouwvoorraad Veel al wat oudere gebouwen zijn momenteel onderhavig aan leegstand. Hun voormalige functies hebben geen bestaansrecht meer en/of de panden voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen op het gebied van uitstraling, gebruiksmogelijkheden, verblijfskwaliteit, binnenklimaat en energieverbruik. revitalisatie Bij de overweging wat met deze panden aan te vangen, spelen motieven van onder meer kosten, duurzaamheid en historische of architectonische waarde een rol. Een nieuw leven voor bestaande bouw is vaak zowel kostenefficiĂŤnter als minder milieubelastend dan sloop gecombineerd met nieuwbouw. Ook behoudt revitalisering kenmerkende geschiedenis, zodat het verleden voortleeft in het heden en het weefsel der tijd zich meer organisch ontwikkelt. Slim hergebruik van verouderde bouw die nog in gebruik is, kan daarnaast de noodzaak tot herhuisvesting en daarmee weer nieuwe leegstand voorkomen. Renovatie, transformatie en herbestemming winnen daarom steeds meer aan relevantie. De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) stelt zelfs dat herbestemming de belangrijkste nieuwe bouwopgave is. meervoudige aanpak, enkelvoudige ingrepen De problemen van verouderde gebouwen zijn meestal niet op te lossen met slechts een bescheiden opknapbeurt, maar vergen een grondiger, meervoudige benadering die de verschillende kwesties op alle genoemde terreinen aanpakt. cepezed streeft daarbij naar een minimaal aantal uiterst gerichte ingrepen die oplossingen voor verschillende kwesties tegelijk genereren en zo stuk voor stuk een maximaal effect sorteren; het doel is met slechts een paar enkelvoudige interventies zowel de uitstraling, de gebruiks- en verblijfskwaliteit als de prestaties op bouwfysisch en energetisch vlak substantieel te verbeteren. doorwrochte analyse Hergebruik vraagt daarom om een slimme omgang met de bestaande bouw. Een doorwrochte analyse van alle eigenschappen, bijzonderheden en condities alsmede een grondige inventarisatie op het gebied van de bouwkundige, bouwfysische en installatietechnische staat geven snel inzicht in zowel de kansen als beperkingen van een bestaand pand. Zaken die cepezed daarbij beschouwt, zijn onder meer de gebouworganisatie als geheel, de verhouding tussen draagstructuur en ruimtelijkheid, de opbouw, staat en oriĂŤntatie van de gevels, de maatverhoudingen van de verschillende gebouwonderdelen, de bestaande routings en verkeersafwikkeling alsmede de verhouding tussen de open- en geslotenheid van functies en ruimten. Ook de bestaande daglichttoetreding en andere gezondheids-, klimaat- en verblijfsgerelateerde onderwerpen verdienen aandacht, terwijl de inpassing van het gebouw op zijn locatie eveneens aan bod komt.

23

inleiding

renovatie en transformatie


Pinas, Den Helder, 2003. Harmonie in contrast. Qua materialisatie kennen de nieuwe en bastaande bouw een sterk contrast, in hoogte, maatvoering en volume sluiten zij aan.

catalogus het werk van cepezed

Branbanthallen, Den Bosch, 2005 en Audax Textielmuseum, Tilburg, 2008. De nieuwbouw van de Branbanthallen vormt een abstracte achtergrond voor de bestaande monumentale bouw. De ambachtelijkheid van het bestaande Textielmuseum weerspiegelt zich in de verfijnde details van de nieuwbouw.

24


inleiding

Het grondig in kaart brengen van de bestaande situatie voorkomt niet alleen vervelende verassingen in een later stadium, maar helpt ook om grip op de essentie van een pand te krijgen en schept vaak automatisch ruimte voor verfrissende vernieuwingsconcepten die met minimale, doelmatige ingrepen maximale effecten bewerkstelligen. Bestaande kenmerken vormen dan de basis voor interventies die op vanzelfsprekende wijze voortkomen uit het gebouw zelf en hun uitwerking hebben op bijvoorbeeld zowel de functieorganisatie, de routings, het klimaatsysteem, de beleving én de uitstraling van een gebouw. Moderne toevoegingen onderstrepen daarbij juist de eigenheid en autonome waarde van het bestaande pand. minimaal snoeien Veel partijen zijn bij de omvorming van bestaande, al dan niet historische of monumentale bouw snel geneigd te ver gaan bij het snoeien van en ingrijpen op de bestaande situatie. Dit doet niet alleen afbreuk aan het authentieke karakter, maar leidt vaak ook tot onnodig hoge kosten en een suboptimale functionaliteit. Soms kan het natuurlijk wel nodig zijn bepaalde elementen te vernieuwen om andere daarmee juist te behouden. Bij de omvorming van het historische Entrepotgebouw in Rotterdam tot modern multifunctioneel complex heeft cepezed bijvoorbeeld alle vloeren vervangen, maar kon de karakteristieke gietijzeren draagconstructie daardoor juist behouden blijven. kracht van het bestaande cepezed gaat bij renovatie, herindeling of herbestemming altijd uit van de kracht van het bestaande. Elementen die nog voldoen of karakteristiek en nog te redden zijn, behoudt het bureau of versterkt ze waar mogelijk zelfs. Ook kijkt het goed naar hoe specifieke kenmerken van de bestaande bouw binnen het ontwerp voor een nieuw gebruik optimaal benut kunnen worden. Bij de omvorming tot uitgaanscentrum van de oude scheepstimmerwerkplaats Gebouw 51 in Den Helder heeft cepezed zo dankbaar gebruik gemaakt van de constructieve overdimensionering ten behoeve van een zware kraanbaan in het pand. Voor de inpassing van de bioscoopzalen op een nieuwe verdieping was hierdoor geen extra constructie benodigd. herdefiniëren karakteristieken Soms kan het nodig zijn karakteristieken die problematisch zijn op bijvoorbeeld constructief of bouwfysisch gebied te herdefiniëren en ogenschijnlijke nadelen inventief om te zetten in voordelen die het nieuwe gebruik juist ondersteunen. Zo vormden de bestaande zeembalkons van kantoortoren Westraven in Utrecht in eerste instantie een probleem bij de renovatie vanwege de koudebruggen die zij constitueerden. Basale thermische maatregelen maakten dat zij toch behouden konden blijven en daarmee opeens konden fungeren als belangrijk constructief onderdeel van de lichtgewicht textiele tweedehuidfaçade die op haar beurt weer fungeert als zonwering, windwering en esthetisch element tegelijk.

waarden toevoegen Ook belangrijk bij transformaties is het natuurlijk nieuwe waarden toe te voegen. Zo valt er in oudere bebouwing doorgaans vooral veel te winnen op het gebied van uitstraling, daglichttoetreding, oriëntatiemogelijkheden, ruimtelijke diversiteit en binnenklimaat. Ook hier geldt weer dat eenvoudige ingrepen vaak meerdere doelen tegelijk dienen. Een lichtstraat in het dak draagt bij aan zowel een beter verblijfsklimaat als een aangenamere gebouwbeleving en reduceert de behoefte aan kunstverlichting. De incorporatie van een atrium binnen een bestaande structuur verhoogt de ruimtelijke differentiatie en draagt zo wezenlijk bij aan de gebouwbeleving, maar verbetert vaak ook de oriëntatiemogelijkheden, terwijl de ingreep eveneens een belangrijke rol kan spelen binnen een vernieuwd klimaatconcept en een gebouw vaak compacter maakt zodat het minder thermische verliezen kent. Een nieuwe, eigentijdse gevel bevestigd aan een bestaande die disfunctioneel en onesthetisch is, lost bouwfysische problemen op én geeft een gebouw een heel nieuw aanzicht. Het lokaal ‘openbreken’ of transparant maken van bestaande structuren kan zowel de functionaliteit verhogen, de oriëntatiemogelijkheden verbeteren, de ruimtelijke beleving versterken als juist de eigenheid van de oorspronkelijke situatie bekrachtigen. indeling en gebruikskwaliteit Een belangrijk item bij het hergebruik van bestaande gebouwen is de vernieuwde indeling en functionele gebruikskwaliteit. De onderlinge posities en verbindingen tussen functies moeten helder en ongedwongen zijn, de gebouwen moeten duidelijk gestructureerde verkeersroutes kennen en liften en stijgpunten moeten zowel ruimtelijk als technisch/functioneel op een logische en strategische manier worden ingepast. Soms is het daarvoor het best eenvoudige eigentijdse toevoegingen te doen in plaats van extreme ingrepen in de bestaande situatie. Zo zijn bij het Entrepotgebouw in Rotterdam transparant glazen stijgpunten langs de historische gevels aangebracht in plaats van dat de nieuw benodigde trappen en liften in de bestaande structuur zijn gedwongen. Een andere keer heeft een bestaand gebouw uit zichzelf al een sterke en inzichtelijke structuur met bijbehorende routings, waarvan dan vruchtbaar gebruik kan worden gemaakt. Weer een andere keer is de bestaande structuur zo troebel en ondoorzichtig, dat juist niet geschroomd moet worden om een werkelijk radicale ingreep te doen en een hele nieuwe indeling te maken. Een voorbeeld hiervan is de Nederlandse ambassade in Rome, waar cepezed een kruip-door-sluipdoor-structuur omvormde tot helder georganiseerde ruimtelijke indeling met dito verkeersstromen. Een krachtige strategie is het gebouw te organiseren in verschillende typen gebruikszones met sterke relaties daartussen. Uitgangspunt is iedere keer weer met minimale middelen en ingrepen tot een maximaal functioneel, esthetisch en gebruiksvriendelijk resultaat te komen.

25


catalogus het werk van cepezed

Recent plan voor het ASR-gebouw, Utrecht, niet gerealiseerd. Ook dit ontwerp is gericht op een maximale meerwaarde bij een minimum aan ingrepen, waarbij de kenmerken van de bestaande bouw optimaal zijn ingezet. Het optoppen van de bestaande, getrapte gebouwstructuur leidt tot spectaculaire nieuwe ruimten. Het uitkernen van de bestaande beuken genereert veel extra daglicht. Een keuzemenu biedt verschillende gradaties van gebouwverbetering.

26


inleiding

aansluitingen nieuwbouw In geval van uitbreidingen en toevoeging van nieuwbouwdelen, moeten deze in uiteenlopende opzichten goed aansluiten op de bestaande bouw. cepezed positioneert nieuwbouwsegmenten strategisch, organiserend en structuurversterkend, waarbij zij goed leesbaar binnen het compositum van het nieuw ontstane geheel zijn en zowel nieuwe gebruiksmogelijkheden genereren als bestaande karakteristieken optimaal behouden. Vaak gaat het om krachtige eenduidige volumes die volstrekt vanzelfsprekend voortvloeien uit de bestaande bouw en indrukwekkende nieuwe, samengestelde ruimtelijke belevingen opwekken. Naast ruimtelijk en esthetisch moeten oud en nieuw natuurlijk ook functioneel en logistiek goed op elkaar aansluiten. cepezed laat peilmaten en aantakkingen soepel en inzichtelijk in elkaar overgaan. harmonie in contrast Aspecten die eveneens een rol spelen voor een goede koppeling van nieuwe en bestaande bouw zijn zaken als maat, schaal, hoogte, volume, geleding en detaillering. Soms schuilt een optimale aansluiting op deze punten overigens juist in het contrast met de oorspronkelijke bouw. Bij cepezed is dit in ieder geval zo betreft de uitstraling en materialisatie van nieuwbouwdelen, waarvoor het bureau met overtuiging kiest voor modern en eigentijds; dit geniet de voorkeur boven een krampachtige reconstructie van een historische sfeer met middelen van nu. Bij een duidelijk onderscheid zitten oud en nieuw elkaar niet in de weg, maar komen beide juist volledig tot hun recht. Er ontstaat een harmonisch contrast en een resultaat dat meer is dan de som der delen. De wisselwerking tussen oud en nieuw leent zich ook goed voor nieuwe typologieĂŤn voorbij de geijkte standaardoplossingen en daarmee de ontwikkeling van spannende, interessante gebouwen.

van via de veelal traditionele luchtsystemen. Een integraal klimaatconcept waarin de installaties geminimaliseerd zijn en een gebouw bijvoorbeeld verschillende klimaatzones kent, zichzelf voor het grootste deel natuurlijk ventileert en lucht overgestort uit kleinere ruimten de grotere ruimten als atria verwarmt, is zeer gunstig voor zowel het klimaatcomfort als het energieverbruik. Onder meer ten behoeve van renovatieen transformatieprojecten ontwikkelde cepezed in samenwerking met andere marktpartijen ook een decentrale installatieunit met als belangrijke voordelen de lokale en individuele regelbaarheid van het klimaat binnen een gebouw en een minimum aan transportverliezen. Voor de energievraag resterend na drastische beperking door bovenbeschreven maatregelen kan duurzame opwekking binnen het eigen project een oplossing zijn. Zo behoren koude- en warmteopslag in de grond, pv-cellen of pv-boilers en opwekking middels een biomassastation tot de mogelijkheden. multi-applicabele benadering cepezed heeft zijn benadering van renovaties en transformaties reeds toegepast op een verscheidenheid aan bestaande gebouwen; van divers industrieel erfgoed tot klassiekmoderne kantoorgebouwen. Maar in wezen is zij toepasbaar op een nog breder spectrum. Ook voor de grote hoeveelheid woningen en bedrijfsgebouwen uit de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw die aan maatregelen toe zijn, is zij geschikt. Zoals cepezed eerder al liet zien, is de aanpak van maximaal effect met een beperkt aantal radicale ingrepen ook zeer vruchtbaar bij de grondige revitalisatie van sterk verslechterde stedenbouwkundige situaties.

duurzaam en rendabel klimaat Niet alleen ruimtelijk en functioneel, maar ook klimatologisch is binnen veel bestaande bouw vaak sprake van een wat bedrukkende monocultuur. Daarnaast bepaalt de energiecomponent in de nabije toekomst in toenemende mate de huisvestingslasten. Een goed en doordacht energie- en klimaatconcept loont dan ook in alle opzichten. Voor verbetering van de bestaande situatie is een breed palet aan mogelijkheden beschikbaar. Een belangrijke maatregel bij verouderde bouw is in ieder geval de opwaardering van de gevel; of dat nu is door volledige vernieuwing, door plaatsing van een eigentijdse voorzetgevel, of bijvoorbeeld door het plaatsen van moderne kozijnen voorzien van hoogwaardig isolatieglas. Ook wandverwarming is in sommige gevallen een reĂŤle optie. Wanneer hoogwaardige verblijfsfuncties een plaats moeten vinden binnen een permanent wat ruwer klimaat, valt te denken aan een doos-in-doos-constructie. Verouderde installaties vervangen door moderne die efficienter en rendabeler zijn, draagt eveneens belangrijk bij. Zo is het zuiniger en effectiever te koelen en verwarmen middels een laagtemperatuur watervoerend stralingssysteem in plaats

27


Daglicht, een directe relatie met de omgeving en de nabijheid van groen zijn alle factoren die bijdragen aan een hoge verblijfskwaliteit en een goed patiĂŤntherstel. Cepezed streeft daarom naar een paviljoenachtige sfeer in een parkachtige omgeving.

catalogus het werk van cepezed

Het integreren van groen kan onder meer door de incorporatie van besloten binnenhoven met een landschappelijke inrichting waarop veel uitzicht bestaat, maar ook door opname van substantiĂŤle groenelementen in het gebouw zelf. De opzet en gebouwstructuur moeten altijd inzichtelijk zijn, opdat mensen niet verdwalen in een labyrintische structuur.

28


inleiding

zorgarchitectuur veranderde regelgeving De regelgeving in de zorgsector is de afgelopen jaren drastisch veranderd en legt op alle fronten steeds meer nadruk op marktwerking en zelfregulering. De financieringsstructuur van zorgvastgoed ondergaat daarmee ook grote verschuivingen. De realisatie van zorggebouwen is niet langer gesubsidieerd door de overheid; in plaats daarvan moeten de instellingen zelf hun eigen financiering arrangeren. Dit vraagt om een meer commerciële benadering dan voorheen, waarbij niet alleen aspecten als de bruikbaarheid van gebouwen op lange termijn en begrippen als total cost of ownership ineens een prominente rol spelen, maar ook de uitstraling van beduidend meer gewicht is dan voorheen; de gebouwbeleving draagt immers belangrijk bij aan de kwaliteit en het imago van zorginstellingen. nieuwe kansen Aanpassing aan de nieuwe omstandigheden gaat vanzelfsprekend gepaard met de nodige uitdagingen, maar biedt ook volop kansen. Onder de oude structuren kwam zorgarchitectuur doorgaans tot stand binnen een relatief gesloten markt met een beperkt aantal spelers en onevenredig hoge toetredingsdrempels. Ook ging zij veelal gebukt onder een aantal belangrijke deficiënties als een weinig mensgerichte sfeer, problematische ruimtelijke indelingen en een beperkte flexibiliteit. Het nieuwe systeem opent de mogelijkheid tot vrijere keuze op uiteenlopend gebied en zo ook tot de introductie van een nieuw elan binnen het zorgvastgoed. attractiviteit van cepezed cepezed blijkt daarbij een aantrekkelijke partner te zijn. Het bureau getuigt al decennia van onorthodoxe, in zowel ruimtelijke als bouwtechnische zin gebruiksgerichte benaderingen en heeft herhaaldelijk bewezen grote ingewikkelde projecten snel, binnen budgettaire kaders en met een hoog kwaliteitsniveau te kunnen realiseren; een eigenschap die aanspreekt over de hele breedte van de bouwbranche, maar momenteel zeker binnen de zorg, waar de complexiteit van projecten en processen nogal eens evenredig is aan de noodzaak tot een korte doorlooptijd. Ook de flexibiliteit van cepezed-gebouwen heeft een bijzondere aantrekkingskracht; het gebruik van zorggebouwen is immers dynamisch en brengt een voortdurende herdefiniëring van de eigen ruimtelijke behoeften met zich mee. basisregels zorgarchitectuur Gebaseerd op de meest actuele kennis inzake de relatie tussen architectuur en gezondheid, de analyse van een breed scala bestaande zorggebouwen én de algemene architectuuropvatting van het bureau zelf heeft cepezed een aantal basisregels opgesteld waaraan zorgarchitectuur in eigen ogen moet voldoen. Deze hangen nauw samen en stellen steeds de mens centraal, waarbij het bureau oog heeft voor zowel de patiënt, de bezoeker, het medisch personeel als de wijze waarop deze verschillende gebruikersgroepen de uiteenlopende (zorg)processen doorlopen. De uitgangspunten lijken

29


Plan voor een nieuw NKOC in Den Haag, niet gerealiseerd. De opzet in verschillende kleinschalige paviljoens die met elkaar verbonden zijn, geeft een aangenamer beleving dan één groot monolithisch volume. Staf, patiënten en bezoekers zijn alle voorzien van hu eigen, efficiënte routings.

catalogus het werk van cepezed

CHDR, Leiden, 2013. Het gebouw kent een heldere zonering van functies alsmede een grote mate van ruimtelijke differentiatie. Het is geheel tot stand gekomen met behulp van een Bouw Informatie Model.

30


inleiding

wellicht evident en voor de hand liggend, maar zijn dat getuige veel bestaande zorggebouwen klaarblijkelijk niet. Kennelijk gaan belangrijke architectonische grondslagen keer op keer verloren in vooral de logistieke complexiteit van de zorgpuzzel. cepezed streeft naar zorgvastgoed waarin architectuur en bedrijfsvoering een harmonieus geheel vormen en elkaar niet in de weg zitten. De zienswijze van het bureau is daarnaast gericht op het zorggebouw als facilitator van toekomstige verandering alsmede op een hoogwaardige gebouwkwaliteit bij een maximale bouwsnelheid. daglichttoetreding Eén van de belangrijkste premissen bij cepezeds ontwerpen van zorggebouwen is dat er overal ruimschoots daglicht aanwezig is. Een royale daglichttoetreding is niet alleen iets wat het bureau al sinds jaar en dag nastreeft in om het even welk type project (zo won kantoorcomplex Westraven in 2008 bijvoorbeeld de Daylight Award), het is tevens een wetenschappelijk bewezen factor binnen een voorspoedig herstelproces en het patiëntwelbevinden in het algemeen: daglicht sterkt, zowel fysiek als mentaal. Maar ook voor bezoekers en de medische staf is daglicht gunstig. Werkplekken goed voorzien van daglicht blijken keer op keer productiever dan arbeidslocaties zonder of met slechts beperkte daglichttoetreding. uitzicht Uitzicht is een tweede element van cruciaal belang. Ook dit is een aspect dat reeds op vanzelfsprekende wijze in welhaast alle cepezed-architectuur verweven is, maar tevens een meetbaar effect heeft op het welzijn en genezingsproces van patienten. Wie zich ingesloten voelt en zijn venster op de wereld verliest, verliest al snel ook significant aan vitaliteit. Uitzicht draagt tegelijkertijd bij aan gevoelens van veiligheid, geborgenheid en betrokkenheid; men is niet van de wereld afgeschermd, maar maakt er ook binnen een gebouw actief deel van uit. Uitzicht ondersteunt ook de ervaring van vrijheid en innerlijke ruimte; men voelt zich minder snel bedrukt of in een gebouw teruggedrongen. Intern uitzicht is daarbij eveneens van belang; lange zichtlijnen binnen een gebouw zelf hebben een vergelijkbare werking. Visuele perspectieven dragen op een veelheid van plekken bij aan een aangename beleving; voor de patiënt bijvoorbeeld in wacht- en verblijfsruimten, voor staf en medewerkers op hun verschillende werkplekken en voor alle typen gebruikers op plaatsen als de uiteinden van gangen. oriëntatie Nauw samenhangend met licht en uitzicht en daarnaast direct gerelateerd aan een heldere, overzichtelijke gebouwopzet met een duidelijk herkenbare structuur is een goede oriëntatie binnen een zorgcomplex. Patiënten en hun naasten verkeren vanwege de te behandelen aandoening(en) vaak in uiteenlopende gradaties van stress en onzekerheid, die soms zelfs zo ingrijpend zijn dat hen een groot gevoel van verwarring en algehele desoriëntatie overvalt. Een goed ontworpen zorggebouw kan dan ondersteunend zijn en tegenwicht bieden

door ondanks de vaak grote schaal inzichtelijk en gemakkelijk begrijpbaar te zijn. Het stelt gerust op ieder moment en op iedere positie te weten waar men zich bevindt. ruimtelijke beleving Een eveneens rechtstreeks verbonden item is dat van de ruimtelijkheid en ruimtelijke beleving. Dragen licht, uitzicht en overzichtelijkheid ieder voor zich al belangrijk bij aan de ervaring van ruimtelijkheid, ruimtelijke differentiatie in de vorm van bijvoorbeeld uiteenlopende schaalniveaus en een verscheidenheid aan spatiale vormen zijn hierin ook een belangrijk bestanddeel. Het vormgeven van en aan ruimte is vanzelfsprekend per definitie een belangrijke taak van de architect, maar de uitdaging van de zorgarchitect ligt er voor een belangrijk deel in een optimaal efficiënte programmainpassing en zorglogistiek te overstijgen en tevens een voedende en gevarieerde ruimtelijke gewaarwording te bewerkstelligen. frisse lucht Frisse lucht is een ander ingrediënt dat essentieel bijdraagt aan de realisatie van een aangenaam, gebruikersvriendelijk zorggebouw. Niet zelden ademen zorggebouwen een duffe, bedompte atmosfeer die verre van bijdraagt aan een prettig verblijf of een voorspoedige recuperatie. Een goede luchtbehandeling en waar passend natuurlijke ventilatie en/of een direct contact met de buitenlucht draagt belangrijk bij aan de creatie van een curatieve omgeving. Beddenkamers in ziekenhuizen zijn bijvoorbeeld goed uit te voeren met te openen ramen. individuele beïnvloeding Onderzoek heeft keer op keer uitgewezen dat wie binnen een gebouw invloed heeft op zijn eigen directe omgeving zich als vanzelf prettiger, comfortabeler en meer autonoom voelt. Individuele beïnvloeding is binnen gebouwen op uiteenlopende manieren te realiseren; bijvoorbeeld op het gebied van de temperatuurregulatie, de mate van ventilatie of de gradatie van privacy op specifieke locaties binnen het gebouw. Ook voor gebruikers van zorggebouwen – patiënten, bezoekers en staf – zijn op dit gebied uiteenlopende maatregelen te treffen. groenintegratie De nabijheid van groen en natuur is evenzeer een facet dat een aanwijsbare invloed heeft op de gebouwbeleving en daaraan gekoppeld de verblijfskwaliteit en het patiëntherstel. Uiteenlopende benaderingen binnen de huidige zorgtheorie als Healing Environment en Planetree benadrukken herhaaldelijk de stressverminderende kwaliteiten van natuur en groenvoorzieningen. De integratie van groenbeleving kan op verschillende manieren zijn beslag krijgen; bijvoorbeeld door royaal uitzicht op direct naastgelegen bossen, tuinen of parken, maar ook door opname in het gebouw zelf van binnentuinen of andere substantiële groenelementen.

31


Studie naar de indeling van de beddenkamers in het nieuw te bouwen Medisch Centrum Alkmaar te Heerhugowaard, waarbij is uitgegaan van eenbedskamers. Een zorgvuldige afweging heeft geleid positionering van de badkamercellen tussen de kamers in plaats van in het gangveld, zoals gebruikelijk is. Dit maakt onder meer de beuken ondieper, waardoor er meer daglicht in hart van het gebouw komt. De totaalstructuur wordt overzichtelijker, terwijl de looplijnen niet minder efficiĂŤnt worden.

catalogus het werk van cepezed

De geprefabriceerde badkamercellen t.b.v. het Medisch Centrum Alkmaar takken eenvoudig aan op de installaties. Plug-in elementen aan het plafond van de beddenkamers kunnen daar vervolgens weer op aantakken.

32


inleiding

onderscheiden functies en routings Binnen veel bestaande zorggebouwen is in de verkeersruimten een bonte mengeling van patiënten, bezoekers, medische staf en andere medewerkers waar te nemen; alle verschillende gebruikersgroepen krioelen als het ware door elkaar heen. De verblijfsruimten voor patiënten en bijvoorbeeld de strikt medische ruimten zijn weliswaar gegroepeerd, maar vaak ook nog sterk met elkaar verweven. cepezed streeft naar een indeling die zowel de uiteenlopende functies binnen zorggebouwen als de routings voor de verschillende typen gebruikers helder onderscheidt. Daarbij is tevens van belang dat ieder gebruikerstype zich steeds zo weinig en over zo kort mogelijke afstand hoeft te verplaatsen. Deze benadering komt niet alleen de algehele functionaliteit en efficiëntie van het zorgproces ten goede, maar draagt ook bij aan de gebouwbeleving, waarbij de verschillende gebruikers de hen bedeelde zones ook daadwerkelijk als van hen ervaren. Bovendien heeft zij aanmerkelijke bouwtechnische voordelen; gebouwsegmenten voorzien van hoogtechnologische apparatuur en installaties zijn zo eenvoudig te scheiden van ruimten die technisch minder complexe voorzieningen behoeven. optimale flexibiliteit Zorgprocessen en bijbehorende ruimtelijke behoeften veranderen voortdurend. Zorggebouwen lijken op steden; er wordt altijd wel ergens gebouwd of verbouwd. Om een zo veelzijdig en veranderlijk mogelijk gebruik te faciliteren, is het daarom zaak ze binnen een vastgestelde basisstructuur zo flexibel mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door toepassing van een hoofddraagconstructie met een kleine stramienmaat en zonder dragende wanden, zodat gemakkelijk en met beperkte ingrepen op fijnmazig niveau herindelingen te realiseren zijn. Ook een ruimtelijke typologie die gemakkelijk uitbreidbaar is draagt belangrijk bij aan flexibiliteit. Een optimaal gebruik van geprefabriceerde componenten en industriële bouwtechnieken verkort niet alleen de realisatietijd, maar genereert eveneens mogelijkheden tot wijzigingen achteraf. Zo kunnen sanitaire units volledig elders geprefabriceerd worden zodat men ze tijdens de bouw alleen nog maar geplaatst en aangesloten hoeven te worden. Grote verbouwingen, bijvoorbeeld van MRI-ruimtes of operatiekamers bij ziekenhuizen, kunnen zonder hinderlijke verstoring van interne processen van buitenaf plaatsvinden wanneer de gevel plaatselijk demonteerbaar is en voldoende ruimte rondom het gebouw is vrijgelaten.

van het gebouw aan te tasten. De binnenwanden fungeren dan ook echt alleen als binnenwanden en zijn net als de installatiepanelen gemakkelijk te verplaatsen. Ook een installatieorganisatie die op een fijnmazig niveau onderhoud en aanpassing faciliteert is zinnig; wanneer de installaties per onderdeel of segment benaderd kunnen worden, hebben omliggende functies of verdiepingen zo min mogelijk last van tijdelijk disfunctioneren. open en onbevangen Ook wanneer men uitgaat van vooraf vastgestelde uitgangspunten is het belangrijk steeds een open en onbevangen blik te behouden en zich voortdurend af te blijven vragen waarom men wat op welke manier doet of ontwerpt. Alleen zo is het iedere keer weer mogelijk standaardoplossingen te overstijgen en daadwerkelijk creatief en efficiënt om te gaan met alle meer en minder specifieke eisen en randvoorwaarden. Zo maakt de toepassing van schuifdeuren waar reguliere deuren gangbaar zijn het bijvoorbeeld mogelijk kleinere sanitaire cellen te verwezenlijken, wat op een grootschalig gebouw als een ziekenhuis aanzienlijk scheelt in het benodigde aantal meters, materiaal en budget. Wanneer deze deuren ook nog eens gemakkelijk zonder handen geopend kunnen worden, hoeven beddenkamers niet meer voorzien te worden van een wastafel omdat verplegend personeel zonder besmettingsgevaar ook de wastafel in de sanitaire cel kan gebruiken. Ook dit scheelt aanmerkelijk in ruimte, materiaal en kosten. Een extra brede gang op verpleegafdelingen met in de middenzone functies als balies en dagvoorraden brengt niet alleen dynamiek en ruimtelijkheid teweeg, het maakt ook de looplijnen korter en daarmee het gebruik efficiënter.

doordachte installaties Zorggebouwen zijn doorgaans voorzien van een hoge dichtheid aan complexe installaties en medische apparatuur. De functionele indeling wijzigt daarnaast nogal eens, waardoor een grote mate van flexibiliteit benodigd is. Speciaal bij zorggebouwen is het daarom zaak bijzondere aandacht te besteden aan de installaties en technische inrichting. Zo is het wijs installatievoorzieningen niet zomaar op te nemen in binnenwanden, maar te organiseren in speciaal ontworpen modulaire goten en panelen die maken dat zij steeds gemakkelijk bereikbaar en te wijzigen zijn zonder de basale structuur

33


34

catalogus het werk van cepezed


35


catalogus het werk van cepezed


informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding

kantoor


38

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie 2007

infrastructuur

bvo totaal 53.000 m2 nieuwbouw 23.000 m2 renovatie 27.000 m2 terrein en entree 3.000 m2

interieur

opdrachtgever rijksgebouwendienst den haag

Kantoorgebouw Westraven in Utrecht was lang een zware, gesloten en bedompte kolos die op de nominatie stond gesloopt te worden. De desondanks verkozen revitalisering moest onder meer de moderne waarden van gebruiker Rijkswaterstaat weerspiegelen: openheid, transparantie, professionaliteit en duurzaamheid. De voorstellen van cepezed pasten daar het best bij. De ruim 27.000 m2 tellende toren is tot op het betonskelet gestript en voorzien van vijf enorme vides die veel licht en ruimtelijke beleving het pand inbrengen en daarnaast bijdragen aan een goede oriëntatie. Voor een weids uitzicht en een royale daglichtontvangst zijn de nieuwe gevels overwegend van glas. Te openen delen maken natuurlijke ventilatie mogelijk. Een tweedehuidfaçade grotendeels van teflon gecoat glasvezeldoek voorkomt windhinder, fungeert als zonwering die het uitzicht intact laat en vormt daarnaast een esthetische component die een sterke horizontale geleding teweeg brengt. Het vernieuwde klimaatsysteem bestaat goeddeels uit projectspecifieke klimaatplafonds tussen de betonnen vloerbalken. Een 23.000 m2 grote uitbreiding aan de voet bevat vijf driehoekige kantoorvleugels die zoveel mogelijk ruimten uitzicht geven op het naastgelegen kanaal. De driehoeken zijn aan de basis verbonden door een efficiënte verkeersaorta en aan de afgeronde punten door een grote, omsluitende serre waarin de ruimten tussen de vleugels transparant zijn overkapt. Met een waterbassin rondom is het complex stevig verankerd in een parkachtige omgeving van zo’n 3.000 m2. Het ensemble kent een grote veelzijdigheid aan duurzaamheidsaspecten. Naast genoemde tweedehuidfaçade en klimaatplafonds beslaan deze bijvoorbeeld warmte- en koudeopslag in de grond, betonkernactivering van de nieuwbouwvloeren, een indeling in verschillende klimaatzones en een reeks geïntegreerde ontwerpoplossingen die niet alleen esthetisch en functioneel zijn maar ook sterk materiaalbesparend. Westraven is veelvuldig genomineerd en onderscheiden voor zowel zijn duurzaamheid als architectuur. Ook hebben diverse kopstukken uit de Nederlandse bouw het project betiteld als een van de best geslaagde van de afgelopen jaren. Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman vindt onder meer: ‘Alles klopt: de ligging, het comfort, het energieverbruik. Aan zo’n project zie je dat kwaliteit loont.’

informatie

adres griffioenlaan 2 utrecht

kantoor

inleiding

westraven

39


40

catalogus het werk van cepezed


41

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


42

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

De klimaatinstallaties in de gerenoveerde toren zijn geïntegreerd in de ruimten tussen de betonnen balkelementen van de bestaande vloeren. Grote vides langs de gevels zorgen voor licht, uitzicht, doorzicht en oriëntatie. De tweedehuidfaçade van teflon-gecoat glasvezeldoek weert hinderlijke zon en maakt natuurlijke ventilatie zonder windoverlast mogelijk.

43


44

catalogus het werk van cepezed


45

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


46

catalogus het werk van cepezed


47

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


48

catalogus het werk van cepezed


49

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


50

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf publiek onderwijs wonen en winkelen

realisatie 2007

infrastructuur

bvo 1.300 m2

interieur

opdrachtgever ministerie van buitenlandse zaken den haag

De Nederlandse ambassade in Rome was gevestigd in een rijk gedecoreerde, in Renaissancestijl gebouwde stadsvilla uit 1929 geflankeerd door een vagelijk gelijkende, maar in detaillering stukken minder bijzondere aanbouw van een paar decennia later. De panden hadden in de loop der jaren al enige renovaties ondergaan, maar waren inmiddels min of meer uitgewoond en toe aan een radicale vernieuwbouw. Mede omdat Italië bij uitstek een land is van design en cultuur, heeft de opdrachtgever daarbij hoog ingezet op ambities. Het project is opgevat als een uitgelezen kans te laten zien wat Nederland op het gebied van architectonisch ontwerpen in huis heeft. Daarbij is gezocht naar functionaliteit, zakelijkheid, transparantie en een moderne vormgeving. Omdat het Renaissancistische gebouw veel oorspronkelijke details bevatte, is het aanzicht hiervan geheel in oude luister hersteld. Met een moderne, cortenstalen schil rond de aanbouw heeft cepezed een zo groot mogelijk contrast tussen het oudere en nieuwere bouwsegment aangebracht. Tegen de abstracte achtergrond van het staal komt het hoofdgebouw nu volledig tot zijn recht. Het roestige metaal past bovendien mooi bij de parasoldennen in de omgeving. Binnen kenden de panden geen bijzondere details en bestond bovendien een rommelige logistiek met een slechte oriëntatie. Intern zijn de bouwdelen daarom tot op het betonskelet gestript en voorzien van een nieuwe, drastisch herziene organisatie gericht op licht, transparantie, ruimtelijke helderheid en een goede onderlinge communicatie. Inwendig bestaat hierdoor nauwelijks nog verschil tussen de panden. Op alle etages zijn de kantoren, werkplekken en vergaderzalen gegroepeerd rondom een centrale verkeers- en verblijfruimte met mogelijkheden tot het hebben van ontmoetingen. Het hoofd culturele zaken betuigde na oplevering een uitbundig enthousiasme: ‘Het gebouw is een parel en al mijn collega’s zijn onverdeeld van dezelfde mening. Het is een genot voor het oog en om in te werken.’

informatie

adres via michele mercati 8 rome italië

zorg

nederlandse ambassade rome

51


52

catalogus het werk van cepezed


53

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


54

catalogus het werk van cepezed


55

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


56

catalogus het werk van cepezed


57

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


58

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie eerste fase 2007 tweede fase 2009

infrastructuur

bvo eerste fase 19.900 m2 kantoor en 13.390 m2 parking tweede fase 18.100 m2 kantoor en 12.500 m2 parking

interieur

opdrachtgever schiphol real estate schiphol-centrum

Softwaregigant Microsoft wilde na afloop van een voorgaand huurcontract verhuizen naar een meer centrale locatie op luchthaven Schiphol. Parallel zette het bedrijf in op een vergaande doorvoering van het nieuwe werken. Schiphol Real Estate zag ondertussen kansen in een groot complex voor multi-tenant gebruik. De partijen vonden elkaar in de ontwikkeling van The Outlook op Schiphol-Centrum, recht tegenover het hoofdkantoor van de Schiphol Group. Mede omdat de realisatie snel moest verlopen, mocht cepezed het gebouw ontwerpen. Het ruim 64.000 m2 tellende complex is in twee fasen gerealiseerd en heeft een open, lichte en paviljoenachtige sfeer, een grote vrije hoogte per verdieping en extra brede kantoorbeuken met een minimum aan kolommen. De hoofdstructuur bestaat uit een reeks om en om geschakelde, langere en kortere en beuken. Twee ondergrondse lagen en de plint van het gebouw bevatten de parkeergarages. De verdiepingen zijn geheel vrij indeelbaar en worden onderling verbonden door grote vides en representatieve trappartijen. De flexibele en efficiënte opzet laat Schiphol Real Estate de mogelijkheid gemakkelijk in te spelen op individuele ruimtewensen van uiteenlopende huurders. Onder meer ten behoeve van een snelle bouw zijn alle technisch gecompliceerde elementen als de stijgpunten en standleidingen geconcentreerd in een langgerekte centrale zone. Ook bijvoorbeeld speciaal ontworpen gevelelementen van ruim zestien meter lengte hebben belangrijk bijgedragen aan een voortvarende uitvoering. Het nieuwe Microsoft-kantoor geldt inmiddels internationaal als gerenommeerd voorbeeld op het gebied van het nieuwe werken. Het bedrijf ontvangt wekelijks grote groepen geïnteresseerden in de voordelen hiervan, die naast een betere balans tussen werk en privé en daaraan gelieerd minder ziekteverzuim onder meer een CO2-reductie van ruim dertig procent, minder benodigde meters per medewerker en bijna veertig procent minder vluchten als gevolg van web- en videoconferencing behelzen. Sinds het betrekken van The Outlook is Microsoft daarnaast al drie jaar achtereen nummer één op de lijst van Great Place to Work, de organisatie die jaarlijks onderzoek doet naar vertrouwen, trots en plezier in organisaties.

informatie

adres evert van de beekstraat schiphol-centrum

kantoor

inleiding

the outlook

59


FILING

FILING

FILING

LOCKERS

FILING

SILENCE ROOM

HIGH BENCH

60

FILING

HUB

SOFT SEATING / MEETING

SERVICE AREA

FILING

FILING

FILING

SERVICE AREA

HIGH BENCH

FILING

FAMILY TABLE

SOFT SEATING / MEETING

COFFEE POINT

catalogus het werk van cepezed

7200

FILING

FILING


61

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


62

catalogus het werk van cepezed


63

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


64

catalogus het werk van cepezed


65

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


66

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie 2011

infrastructuur

bvo 7.800 m2

interieur

opdrachtgever ovg rotterdam

Het Europese hoofdkantoor van de Japanse sportkledingen -schoenenfabrikant ASICS bewoonde een verouderd en benauwend pand in Hoofddorp en wenste zowel de functionaliteit als de beleving van zijn huisvesting te verbeteren. cepezed ontwierp een nieuw, modern onderkomen aan de plaatselijke Taurusavenue, direct nabij het station en de uitvalswegen. Het nieuwe gebouw is met nadruk geen flagship centre van het sportmerk, maar heeft een ingetogen karakter. Het accent ligt op efficiĂŤntie, doelmatigheid en een prettige beleving door de gebruikers, bestaand uit het personeel en bezoekers vooral afkomstig uit de retail. Het kantoor heeft een open atmosfeer met eigentijdse, atelierachtige werkplekken en presentatieruimten waarin onder meer door toepassing van natuurlijke materialen in het interieur de Japanse identiteit van ASICS te herkennen is. Een ander zwaartepunt is een gezonde, sportieve werkomgeving. Onder meer via een centraal gelegen atrium kent het pand een grote mate van daglichttoetreding, terwijl gebruik van de lift wordt ontmoedigd door een uitnodigend gepositioneerde, doorgaande cascadetrap. Verder is het gebouw voorzien van fitnessruimten met douches en kent het bedrijfsrestaurant geen frituur maar serveert het alleen gezond voedsel. Het gebouw ligt direct naast het duurzame TNT GREEN-Office ontworpen door Paul de Ruiter en zoekt daar met behoud van eigenheid zoveel mogelijk synergie mee. Zo vormen de gebouwen op landschappelijk niveau een eenheid en maken ze beide gebruik van een bio-warmtekrachtkoppeling waarmee ze in hun eigen energie voor koeling en verwarming voorzien. Het ASICS-kantoor heeft een horizontaal gelede gevel van bandramen en lichtgrijs geĂŤmailleerd glas. Onder het gebouw bevindt zich een half verdiepte parkeergarage met meer dan 100 plaatsen. Het pand heeft direct zicht op de Geniedijk die onderdeel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam en op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staat.

informatie

adres taurusavenue 125 hoofddorp

kantoor

inleiding

asics

67


68

catalogus het werk van cepezed


69

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


70

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie 2013

infrastructuur

bvo 19.652 m2

interieur

opdrachtgever project t&t brussel belgië

Leefmilieu Brussel is de overheidsautoriteit op het gebied van duurzaamheid in het Belgisch Hoofdstedelijk Gewest en vestigt zich in 2013 in één van de grootste en belangrijkste stadsvernieuwingsgebieden van de hoofdstad, het Tour&Taxisterrein aan de Havenlaan. Gezien het orgaan ambitieuze duurzaamheidsrichtlijnen decreteert, moet het eigen onderkomen als hoogstaand nationaal en internationaal voorbeeld functioneren. Het gebouw kenmerkt zich door een compact volume met getrapt teruglopende vloervelden onder een gebold en goeddeels transparant dak. Een centraal atrium fungeert als voortzetting van het naastgelegen plein met daaraan onder meer de grootschalige historische gebouwen van het Koninklijk Pakhuis en de Shed-hallen, die recent zijn gerenoveerd en nu onderkomen bieden aan onder meer kantoren, restaurants, design retail en culturele evenementen. De onderste twee bouwlagen bevatten een bezoekerscentrum rond ecologische thema’s, een auditorium, een mediatheek, een vergadercentrum en een restaurant. Op de begane grond ligt tevens een laboratorium, waarvan de transparante wanden bezoekers goed zicht bieden op de proeven en testen die Leefmilieu Brussel uitvoert. De kantoren bevinden zich vanaf de derde verdieping boven de publieksruimtes. Een prominent gepositioneerde, doorgaande cascadetrap sluit aan op open galerijen en moedigt aan de trap in plaats van de lift te gebruiken. Het nieuwe Leefmilieu Brussel is ontworpen volgens de normen voor passief bouwen. Het heeft een relatief klein geveloppervlak en is goed geïsoleerd, onder meer door toepassing van een drievoudige beglazing in een thermisch onderbroken gevelsysteem. Tegen opwarming in de zomer is het glas sterk zonwerend en gecombineerd met een buitenzonwering die reageert op de warmtebelasting. Ook individuele spuivoorzieningen in de gevels voorkomen te sterke temperatuursstijgingen in de zomer. Een minimum aan mechanische ventilatie en betonkerngeactiveerde vloeren aangesloten op een warmte- en koudeopslag in de grond maken eveneens dat het gebouw voldoet aan de passiefcriteria. Het atrium speelt een belangrijke rol in het installatie-concept, onder meer doordat de warmte die het invangt wordt hergebruikt. Ook draagt het in hoge mate bij aan de transparantie van het gebouw.

informatie

adres havenlaan brussel belgië

kantoor

inleiding

leefmilieu brussel

71


72

catalogus het werk van cepezed


73

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


74

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf publiek onderwijs zorg

realisatie 2013

infrastructuur

bvo 20.000 m2

interieur

opdrachtgever ovg rotterdam

Het internationale voedingsmiddelenconcern van Franse herkomst Danone concentreert uiteenlopende R&D-taken voorheen verspreid over diverse Europese landen op het Science Park in Utrecht, dat zich momenteel snel ontwikkelt tot brandpunt van wetenschappelijk onderzoek en kennisintensieve bedrijvigheid op het gebied van Life Sciences. In het nieuwe pand richten ruim vierhonderd medewerkers zich geheel op onderzoek naar medische en babyvoeding. Het programma beslaat onder meer een pilot plant, laboratoria, kantoren, opslagcapaciteit, een conferentiecentrum, een café en een restaurant. Het ontwerp is gericht op het scheppen van een open, dynamische en inspirerende omgeving met een hoog comfort en een grote mate van functionaliteit. Het kent veel ruimtelijke diversiteit met lange zichtlijnen, waardoor gebruikers zich er zowel goed in kunnen oriënteren als talrijke in- en externe uitzichten genieten. De hoofdstructuur bestaat uit een vierhoekige plattegrond met twee schuine zijden, waarin twee grote uitsparingen als atria fungeren. Het gebouw kent zo uiteindelijk drie hoofdbeuken. Een omgang met luchtbruggen die de atria overspannen, maakt op de verdiepingen deel uit van de logistieke routings. Naast lange zichtlijnen en een gevarieerde beleving garandeert de ruimtelijke structuur een divers en efficiënt ruimtegebruik, waarbij de ruimten geheel flexibel zijn in te delen. Een zogenaamd ‘plaza’ strekt zich uit over een substantieel deel van de eerste verdieping en omvat tevens de vloervelden van beide atria. Een skybar fungeert als een uitbreiding van het plaza beneden. De dubbelhoge plint is geheel transparant, waardoor het gebouw een uitnodigende uitstraling heeft en tevens zicht biedt op de activiteiten binnen. Daarboven is het pand horizontaal geleed in een afwisseling van donkere gevelbanden en hoge, kozijnloze glasstroken. Het ontwerp is conform cepezed-traditie gebaseerd op een sterk rationeel stramien en wordt volledig gerealiseerd met behulp van geprefabriceerde bouwelementen; één van de redenen waarom het een BREEAM-Excellent certificaat voor duurzaamheid heeft behaald.

informatie

adres upsalalaan utrecht

wonen en winkelen

danone innovation centre

75


76

catalogus het werk van cepezed


77

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


78

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen infrastructuur

bvo 17.500 m2

interieur

opdrachtgever am / du prie bouw & ontwikkeling nieuwegein / leiden

De Nederlandse onderneming in het ontwerpen, bouwen, installeren en vervoeren van uiteenlopende faciliteiten in de offshore-industrie Heerema zag al enige tijd uit naar een nieuw hoofdkantoor. cepezed maakte een ontwerp voor een kavel langs de spoorlijn in Leiden dat goed in de smaak viel, maar om uiteenlopende redenen geen doorgang vond. Conceptueel is het gebouw samengesteld uit verschillende deelvolumes die bij elkaar ĂŠĂŠn geheel vormen dat naadloos binnen de kavelcontouren past. Een acht lagen tellend, rechthoekig volume met afgeschuinde kop aan de zijde van de Plesmanlaan bevat de parkeerfuncties. De parkeerlagen zijn verbonden via hellingbanen die aan de Schipholwegzijde een afgeronde verdikking conform de kavelcontour vormen. Op korte afstand naast het parkeervolume zijn in een ander rechthoekig blok de kantoorfuncties ondergebracht. Dit volume is hoger dan het parkeerblok en steekt hier met zijn bovenste lagen overheen. De koppen kenmerken zich door drie lagen hoge ruimten met een bijpassend programma als vergader-, lounge-, ontmoetingsruimte of bedrijfsrestaurant. Het dak van de afgeronde hellingbanen fungeert als daktuin voor het kantoorvolume. Tussen het parkeer- en kantoorvolume bevindt zich een kern met het verticaal transport en ontsluitings-/beveiligingsvoorzieningen. In de oksel van de twee is een wigvormig volume tegen de kantoren gepositioneerd. Dit bevat een atrium over de volle hoogte van het gebouw waarin de kantoorverdiepingen steeds gedeeltelijk doorlopen; grenzend aan het atrium lopen ze van beneden naar boven trapsgewijs terug en vormen zo een terrasachtige opzet waarin ook een cascadetrap is opgenomen. Dit brengt een sterke verticale verbinding tussen de verdiepingen tot stand en genereert daarnaast een grote mate van ruimtelijke beleving. Doordat de parkeerfuncties zich niet onder maar bezijden de kantoren bevinden, kan men parkeren naast de eigen werkplek; zeker bij binnenstedelijke kantoren is dit een weinig voorkomende luxe. Door het parkeren verticaal te organiseren in plaats van horizontaal in de onderste lagen, blijft de plint van het gebouw bovendien grotendeels beschikbaar voor een galerij waarin bijvoorbeeld bedrijfsexposities kunnen plaatsvinden.

informatie

adres schipholweg leiden

kantoor

inleiding

heerema

79


80

catalogus het werk van cepezed


81

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


82

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie gepland voor medio 2014

infrastructuur

bvo 6.000 m2

interieur

opdrachtgever kwr watercycle research institute nieuwegein

KWR Watercycle Research Institute is een gerenommeerd onderzoeksinstituut op het gebied van water en watercycli dat kennis ontwikkelt en ontsluit voor uiteenlopende typen (internationale) organisaties als drinkwaterbedrijven, waterschappen, overheden en de industrie. Voor de vestigingslocatie aan de Groningenhaven in Nieuwegein start in 2012 de ontwikkeling van een nieuw kantoor dat het bestaande gaat vervangen. cepezed won hiervoor de architectenaanbesteding. cepezeds schetsontwerp is sterk verweven met en maakt maximaal gebruik van het omliggende landschap. Het gebouw is ruim een meter van het maaiveld opgetild en vormt zo een licht, open en transparant paviljoen op een plateau. Voor een aangename buitenruimte en een effectieve zonwering is het aan de bovenzijde voorzien van een brede luifel. Het paviljoen zelf is grotendeels van glas, wat maakt dat voor de gebruikers een optimale verbinding met het omliggende landschappelijk groen bestaat. De gebouwstructuur bestaat voor een belangrijk deel uit twee generieke beuken met een diepte van twaalf meter. Deze kennen geen dragende wanden en hebben een bruto verdiepingshoogte van vier meter. Dit maakt dat iedere denkbare combinatie mogelijk is van laboratoria, kantoren en gedeelde functies als overlegplekken, stilteruimten, brainstormruimten, overlegruimten, projectteamruimten et cetera. De beuken staan met elkaar in verbinding door middel van doorgangen en loopbruggen. Tussen de beuken in vormt een getrapt atrium het kloppend hart van het gebouw; dit is een plek waar men kan samenkomen, werken en overleggen, maar ook kan koffiedrinken en eten in het restaurant. Het restaurant onderin, aan de zuidzijde van het gebouw, is afsluitbaar van de rest van het atrium en zodoende multifunctioneel inzetbaar als grote conferentiezaal. De overige functies zijn separaat ontsloten en blijven dus altijd goed bereikbaar. Parkeren geschiedt vrij in het groen, zodat medewerkers iedere morgen een kleine wandeling door het landschap naar het gebouw maken. De fietsenstalling is verzonken onder het looppad. Het paviljoen heeft een vegetatiedak dat via het centrale, getrapte atrium naar binnen door lijkt te lopen, waardoor de natuur zich bijna letterlijk in het gebouw voortzet. Het ontwerp is daarnaast voorzien van een reeks integraal meeontworpen duurzaamheidsmaatregelen die passen bij KWR. Natuurlijk is het ontwerpproces ook gericht op de ontwikkeling van een optimale waterhuishouding.

informatie

adres groningenhaven 7 nieuwegein

kantoor

inleiding

kwr

83


84

catalogus het werk van cepezed


85

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


catalogus het werk van cepezed


informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding

bedrijf


88

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf publiek onderwijs zorg

realisatie 2000

infrastructuur

bvo 6.673 m2

interieur

opdrachtgever dr. ing. h.c.f. porsche ag stuttgart duitsland

Na een aantal minder succesvolle decennia stelde autofabrikant Porsche eind 1980’er jaren de Nederlander Harm Lagaay aan als hoofd van de ontwerpafdeling en haalde kort daarna topman Wendelin Wiedeking terug naar het bedrijf. Het tweetal stroomlijnde zowel de ontwerpen als de productie, waarmee het bedrijf weer succesvol werd en grote aantallen auto’s verkocht. Het nieuwe elan moest zich ook vertalen in de dealerarchitectuur, waarvoor het nieuwe Porsche Zentrum Zuffenhausen in thuisbasis Stuttgart de blauwdruk moest vormen. Het cepezed-ontwerp dat de internationale competitie won, geldt sinds de realisatie in 2000 dan ook als standaard voor de architecturale Porsche Corporate Identity. Geënt op dit klantencentrum direct nabij de Porsche-fabriek zijn inmiddels honderden vestigingen van het prestigieuze automerk verrezen. De sobere maar hoogwaardige uitstraling laat de perfectie van het Porsche-product prachtig uitkomen. Vorm, techniek en imago sluiten naadloos op elkaar aan. Naast een showroom bevat het gebouw kantoren, garagewerkplaatsen en magazijnen. Omdat de volglazen etalagefaçades van veel hedendaagse autoshowrooms voor een stijlvol topmerk als Porsche eigenlijk te banaal zijn, is de twaalf meter hoge gevel grotendeels gesloten uitgevoerd als gladde, roestvaststalen huid met eenzelfde onderkoelde volmaaktheid als de auto’s binnen. Alleen de plint is uitgevoerd in glas. Het gebogen gevelprofiel integreert het gebouw vanzelfsprekend in de stedenbouwkundige context en echoot daarnaast de welgevormde contouren van de sportwagens binnen. Zorgvuldig gedetailleerd is het centrum neergezet in strakke, heldere lijnen zonder overbodige versierselen, maar met een fascinerende aantrekkingskracht die doet verlangen naar wat binnen wordt getoond. Het klantencentrum draagt daarmee vooral de gevoelens over die verbonden zijn aan het merk Porsche. Gebouw en product concurreren niet, maar vullen elkaar natuurlijk aan. Overdag ontvangen de auto’s van bovenaf natuurlijk licht via grote lichtstraten in het dak, waardoor ze er precies zo uitzien als op straat. ’s Avonds bij kunstlicht bewerkstelligen de donkere vloer en achterwand van de toonzaal een theatraal effect dat de auto’s nog exclusiever en begeerlijker maakt. Naar aanleiding van dit project in Stuttgart liet Porsche cepezed ook de Cayenne-fabriek in Leipzig ontwerpen.

informatie

adres porscheplatz 9 stuttgart-zuffenhausen duitsland

wonen en winkelen

porsche zentrum zuffenhausen

89


90

catalogus het werk van cepezed


91

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


92

catalogus het werk van cepezed


93

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


94

catalogus het werk van cepezed


95

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


96

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie 2011

infrastructuur

bvo 1.880 m2

interieur

opdrachtgever drukkerij van wijk oostzaan

Hofleverancier Van Wijk huist in het centrum van Oostzaan als de gemeente de vestigingslocatie wil herontwikkelen. In dezelfde periode gaat het familiebedrijf over op een volgende generatie. De nieuwe directeur Ruben van Wijk houdt met een herhuisvesting de traditie in stand dat iedere opvolger een eigen onderkomen realiseert. Hij is onder de indruk van het pand dat cepezed eerder heeft ontworpen voor Anker Drukkers in Lelystad en vraagt het bureau ook zijn drukkerij te ontwerpen. Het nieuwe gebouw is ontwikkeld en gerealiseerd door de aan cepezed gelieerde bedrijven cepezed projects en Bouwteam General Contractors. Qua vormgeving en materialisatie is het verwant aan de bebouwing op het naastgelegen bedrijventerrein Het Bos Oostzaan, dat cepezed projects in samenwerking met Piet Boon eveneens ontwikkelt. Drukkerij van Wijk is wederom een goed voorbeeld van hoe men met een relatief beperkt budget toch een elegant en stijlvol bedrijfspand kan realiseren. Het langgerekte, rechthoekige gebouw is opgedeeld in drie beuken. De middenzone beslaat een dubbele hoogte en huisvest de drukkerijvloer met de bijbehorende preproductie, die door een transparante wand van elkaar gescheiden zijn. In de strook hiernaast zijn op de begane grond kantoren, de installatieruimten en de opslag ondergebracht. Hierboven liggen aan een galerij langs de drukhal en preproductie nog meer kantoren, het archief en de bedrijfskantine. De derde bouwbeuk is van de andere twee gescheiden en bevat de goederenexpeditie van de drukkerij alsmede een aantal tweelaagse bedrijfsunits in gebruik bij derden. Ondanks de eenvoud in vorm en materialisatie gaat er een grote vanzelfsprekendheid en zelfs allure van het pand uit. Deze schuilen vooral in de zorgvuldige en geraffineerde detaillering. De gevels hebben een verticale geleding van afwisselend glazen en matzwarte stroken, waarbij de laatste zijn voorzien van een verfijnd profiel. Voor de montage zijn speciale bevestigings- en hoekprofielen ontwikkeld die maken dat het glas, de sandwichpanelen en de hoekafwerkingen steeds volledig in hetzelfde vlak liggen. Ook hebben zij aanzienlijk bijgedragen aan de bouwsnelheid. Diverse voorzieningen zorgen voor een laag energieverbruik.

informatie

adres skoon 6 oostzaan

kantoor

inleiding

drukkerij van wijk

97


98

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie 2011

infrastructuur

bvo 6.700 m2

interieur

opdrachtgever het bos oostzaan delft/oostzaan

Vermaard interieurontwerper Piet Boon was voor zijn studio op zoek naar een nieuw onderkomen. Het vooral op hoogwaardige bedrijfshuisvesting gerichte cepezed projects zag intussen mogelijkheid in een Oostzaans bedrijventerrein langs de Amsterdamse ringweg A10. De partijen sloegen de handen ineen en startten Het Bos Oostzaan, een ontwikkeling met vier in fasen te realiseren multi-tenant bedrijfsgebouwen die gezamenlijk een fraaie eenheid vormen. Het ontwerp is van cepezed in samenwerking met Piet Boon. Het eerste bouwdeel is inmiddels gerealiseerd en huisvest naast het Piet Boon Global Headquarters en gelieerde divisies negen bedrijfunits tussen de 250m2 en 850 m2. Het pand beslaat grotendeels drie lagen en heeft een wigvormige opzet met aan de brede noordkant een gevel die de ronding van de kavel volgt. De middenzone van het maaiveld is onbebouwd, zodat bezoekers en gebruikers overdekt kunnen parkeren. In de punt van het gebouw ligt op de begane grond de showroom van Piet Boon. Daarboven zijn de studio en de kantoren van de interieurontwerper gevestigd. Aan de zuidoostkant bevindt zich een uitstulpend volume van glas en beton met daarin de entree, lift en trappen voor dit deel van het gebouw. Het noordelijke bouwsegment is gereserveerd voor de bedrijfsruimten verspreid over de verdiepingen. Deze zijn zowel separaat als in combinatie te verhuren. De gevels zijn verticaal geleed in een afwisseling van transparante en gesloten delen. De gesloten delen bestaan uit sandwichpanelen met een subtiel gezeefdrukte trespa buitenafwerking die bijdraagt aan een bijzondere aanblik en uitstraling. De westgevel laat zich deels aanzien als scherm van verticale houten lamellen. Op het maaiveld bevindt zich hierachter de parkeerzone. Ter plaatse van een uitsparing halverwege het bouwvolume fungeert het scherm tevens als borstwering voor het achtergelegen dakterras op de eerste verdieping. Het gebouw is duurzaam geklimatiseerd middels een aardbron met warmtepomp, wat leidt tot lage exploitatiekosten en onafhankelijkheid van de energieprijsontwikkeling. De oplevering van het tweede gebouw binnen Het Bos Oostzaan heeft eind 2011 plaatsgevonden. De realisatie van het derde en vierde gebouw is al in gang gezet.

informatie

adres skoon 78 oostzaan

kantoor

inleiding

het bos oostzaan

99


100

catalogus het werk van cepezed


101

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


102

catalogus het werk van cepezed


103

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


104

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie 2010

infrastructuur

bvo 5.393 m2 inclusief 266 m2 niet-overdekte gebouwgebonden buitenruimte

interieur

opdrachtgever trs transportkoeling noordwijk

TRS, een bedrijf gespecialiseerd in stille en energiebesparende transportkoelsystemen voor onder meer vrachtwagens en containers, was voorheen gevestigd in verschillende panden in Katwijk. Een nieuw bedrijfspand in het nabijgelegen Noordwijk vormt nu een centraal onderkomen dat alle bedrijfsonderdelen verenigt. Het gebouw is opgezet als één langwerpig en rechthoekig volume dat deels dubbelhoog is en deels twee bouwlagen beslaat. De indeling is gebaseerd op een grid van 5400 mm, juist geschikt voor een overheaddeur of vrachtwagen. Het gebouw is in lengterichting verdeeld in drie hoofdsegmenten. De eerste elf moduulmaten beslaan langs toegangsweg de Scheysloot een dubbelhoge montagewerkplaats. Langs de tegen-overgelegen provinciale weg bevindt zich in dit segment een tweelaagse strook die op de begane grond de assemblagewerkplaats bevat en op de verdieping de kantoren en faciliteiten als pantry’s, toiletten en het archief. De volgende drie moduulmaten vormen een tweelaagse strook die het bouwvolume overdwars doorsnijdt. Op de begane grond zijn hierin onder meer het magazijn, het kantoor van de montagewerkplaats en de entree voor het werkplaatspersoneel gevestigd. Op de verdieping bevinden zich de kleedkamers en wasruimten, de bedrijfskantine en een groot dakterras. De laatste vier moduulmaten zijn dubbelhoog en doen momenteel voornamelijk nog dienst als opslag. De kantoren hebben volledig glazen buitengevels. De overige gevels zijn van zwart profielstaal, dat langs de entreepatio en de ramen op de begane grond in geperforeerde uitvoering is doorgezet. Ter plaatse van het dakterras is in het gevelvlak een windscherm van gaasdoek aangebracht. Een translucente topstrook boven de gesloten geveldelen voorziet de werkplaatsen royaal van daglicht. Voor extra daglicht is de zone waar de monteurs hun werkzaamheden verrichten voorzien van een langgerekte lichtstraat. Het pand heeft verschillende voorzieningen voor een comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Daarnaast is het zowel in- als extern goed uitbreidbaar. In het bouwdeel dat nu dienst doet als berging is eenvoudig een extra vloerveld van ruim 200 meter in te passen, terwijl het gebouwstramien eenvoudig is voort te zetten op de beschikbare grond naast het huidige pand.

informatie

adres de scheysloot 71 noordwijk

kantoor

inleiding

trs transportkoeling

105


106

catalogus het werk van cepezed


107

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


108

catalogus het werk van cepezed


109

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


110

catalogus het werk van cepezed


111

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


112

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie 2011

infrastructuur

bvo 2.700 m2

interieur

opdrachtgever nl development den haag

Noordwijk geniet vooral bekendheid vanwege het European Space Research & Technology Centre (ESTEC) dat zich er bevindt en dat de grootste vestiging is van het European Space Agency (ESA). Om ondersteunende bedrijvigheid ook op termijn te behouden en hiervoor een vitale infrastructuur te creëren, is de gemeente naast het ESTEC gestart met de ontwikkeling van het SpaceBusinesspark, een bedrijvenpark geheel bedoeld voor kennisintensieve, vooral lucht- en ruimtevaartgerelateerde bedrijven. Het European Space Innovation Centre (ESIC) is een bedrijfsverzamelgebouw op dit terrein. Duurzaamheid, flexibiliteit, een industriële uitstraling en een bovengemiddelde prijs-kwaliteitverhouding zijn bij het ontwerp belangrijke uitgangspunten geweest. De vloervelden van het gebouw hebben een u-vormige plattegrond en lopen trapsgewijs terug onder een gekromd dak. In het hart van het gebouw is een transparant overkapt atrium uitlopend in een buitenterras gesitueerd. Dit bevat gemeenschappelijke voorzieningen als informele overlegplekken en een klein restaurant en draagt belangrijk bij aan de mogelijkheid tot ontmoetingen en synergie in het gebouw. Om liftgebruik te ontmoedigen is de hoofdtrap met treden van geëxtrudeerd aluminium centraal en uitnodigend gepositioneerd. Veel glas in de gevels en binnenwanden draagt bij aan zowel de algehele ruimtelijkheid en transparantie als de interactie tussen de verschillende bedrijven. De vormgeving, constructies, klimaatvoorzieningen en bouwfysische aspecten zijn vergaand geïntegreerd, waarbij de verschillende adviseurs intensief gebruik hebben gemaakt van een driedimensionaal Bouw Informatie Model (BIM). Omwille van duurzaamheid en efficiëntie heeft het gebouw een minimum aan installaties. Ventilatie vindt plaats door middel van een in de staalconstructie geïntegreerd overdruksysteem dat de lucht van de verschillende units overstort naar het atrium. Hier wint een warmtepomp er energie uit terug alvorens de lucht weer een weg naar buiten vindt. Betonkernactivering in de staalplaat-betonvloeren houdt het pand voortdurend op een comfortabele temperatuur. Andere voorbeelden van geïntegreerde oplossingen zijn de hemelwaterafvoer weggewerkt achter de gesloten gevelstroken en een alternatief brandveiligheidsconcept waarin het hele pand geldt als één groot brandcompartiment. De staalconstructie van het atriumdak is tevens geleider van de zonwering aldaar.

informatie

adres space business park kapteynstraat 1 noordwijk

kantoor

inleiding

esic

113


114

catalogus het werk van cepezed


115

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


116

catalogus het werk van cepezed


117

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


118

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie 2011

infrastructuur

bvo 4.592 m2

interieur

opdrachtgever pas reform hatchery technologies zeddam

Pas Reform Hatching Technologies is een grote internationale speler op het gebied van broedtechniek voor de pluimveesector. Het bedrijf levert onder meer een grote variëteit aan onderdelen voor broedmachines. Het nieuwe gebouw in Doetinchem is zuiver bedoeld voor de overslag en distributie hiervan. Het heeft daarom een uiterst eenvoudige, efficiënte opzet. Niettemin is met het zeer bescheiden budget een on-gebruikelijk hoogwaardige uitstraling gerealiseerd. In basis bestaat het gebouw uit één groot sober volume van ruim 50 bij 88 meter, waarin in de zuidoosthoek nog een tweelaags volume van zo’n zes meter in het vierkant is ondergebracht. Op de begane grond is hierin een kantoorruimte ingericht en op de verdieping een bedrijfskantine. Ook zijn de toiletten, kleedruimten en douche in dit binnenvolume gesitueerd. De unit heeft een uiterst dun dak- en vloerpakket waarin alle installaties zijn geïntegreerd. Het hoofdvolume heeft een ranke staalconstructie waarvan het indelingsgrid is gebaseerd op de afmetingen van reguliere palletstellingen. Vakwerkliggers maken grote dakoverspanningen van ruim 25 meter mogelijk. In de middenzone zijn slechts vijf kolommen van 200 bij 200 mm opgenomen. De eerste 25 meter vanaf de ingang van het gebouw zijn zelfs geheel kolomloos. Voor vrachtwagens die inpandig langszij gelost of geladen worden, zijn twee overheaddeuren aanwezig. Deze zijn bekleed met dezelfde beplating als de gevels en liggen in gesloten positie in hetzelfde vlak, waardoor aldus een ononderbroken gevelbeeld ontstaat. Voor vrachtwagens die regulier gelost of geladen worden, heeft het gebouw vier dock shelters die eveneens zijn weggewerkt in het gevelvlak. De gevels bestaan grotendeels uit geïsoleerde binnendozen met een buitenafwerking van zwart gecoate damwandprofielplaten. Op de hoeken zijn deze in verstek gezaagd en zijn de naden dichtgekit, wat een zeer verzorgd beeld geeft. Het hele betonnen vloeroppervlak van bijna 4.500 m2 is in één dag ongedilateerd gestort en afgewerkt. Daarbij is een watervoerend leidingsysteem opgenomen dat is aangesloten op een WKO-installatie. Inmiddels is gestart met het ontwerp van een uitbreiding ongeveer even groot als het net opgeleverde gebouw.

informatie

adres informaticaweg 14 doetinchem

kantoor

inleiding

pas reform

119


120

catalogus het werk van cepezed


121

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


122

catalogus het werk van cepezed


123

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


124

catalogus het werk van cepezed


125

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


126

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie gepland voor 2013

infrastructuur

bvo 40.000 m2

interieur

opdrachtgever politie rotterdam-rijnmond rotterdam

Het Veilingwegcomplex langs de rijksweg A20 bij Rotterdam is sinds jaar en dag in gebruik bij de Politie Rotterdam Rijnmond. Momenteel ondergaat het een grootschalige renovatie, modernisering en uitbreiding. Het complex heeft geen publieksfunctie, maar bevat onder meer kantoor-, archief- en opslagruimten, een groot bedrijfsrestaurant en een auditorium. Ook biedt het onderdak aan stallingen en werkplaatsen voor het wagenpark en sport- en trainingscentra voor zowel de theoretische als praktische beroepsvaardigheden. Bij de herontwikkeling is op verschillende fronten ingestoken op duurzaamheid. Zo is veel gebruik gemaakt van bestaande kwaliteiten, zijn de gebouwen flexibel in te delen en uit te breiden en hebben stapeling en meervoudig grondgebruik het mogelijk gemaakt extra groenzones op het terrein te creëren. Doordat het vernieuwde complex zo compact mogelijk is ontworpen en de voormalige versplintering van functies is geëlimineerd, zijn de looplijnen zo efficiënt mogelijk. Door onder meer de afgewogen zichtlijnen en de opname van een heldere en eenduidige transportaorta bestaan er goede oriëntatiemogelijkheden. Functioneel zijn de meer vertrouwelijke zones binnen het gebouw gegroepeerd en goed afgeschermd van de meer toegankelijke functies als het restaurant en auditorium. Trappen zijn uitnodigend gepositioneerd zodat het gebruik wordt gestimuleerd en minder gebruik van de liften wordt gemaakt. De klimatisering is opgedeeld in zones bepaald naar de aard van het ruimtegebruik. Dit scheelt aanzienlijk in de installatiebehoefte en in het verlengde daarvan in energieverbruik, onderhoud en exploitatielasten. Een groot deel van de installaties is in een separaat volume aan de oostzijde van het complex ondergebracht, zodat zij geen hinder veroorzaken. Brandschermen en beveiligingsgrenzen zijn waar mogelijk gecombineerd, wat zowel ruimtelijke voordelen heeft als materiaal bespaart. Delen van het complex krijgen een dak van grote elementen die inclusief binnen- en buitenafwerking in één keer te plaatsen zijn. Het buitenterrein is goeddeels slechts halfverhard, wat gunstig is voor de afwatering.

informatie

adres veilingweg 66 rotterdam

kantoor

inleiding

veilingwegcomplex

127


128

catalogus het werk van cepezed


129

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


catalogus het werk van cepezed


informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding

publiek


132

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf publiek onderwijs zorg

realisatie 2007

infrastructuur

bvo nieuwbouw entreegebouw 1.397 m2 nieuwbouw archiefbewaarplaats 620 m2 renovatie bestaande gebouwen 540 m2 omliggend terrein

interieur

opdrachtgever gemeente tilburg tilburg

Het Textielmuseum in Tilburg is een van de weinige Nederlandse musea in bedrijf. Wanneer de organisatie een imagoprobleem vaststelt en daarnaast de wens heeft verder uit te groeien tot kennis- en kunde-instituut op het gebied van textiel, vraagt het cepezed een plan voor uitbreiding en renovatie op te stellen. De voltooiing trekt veel publieke belangstelling en zet het museum weer helemaal op de kaart. De renovatie van de historische textielfabriek waarin het museum gevestigd is, kenmerkt zich door terughoudendheid. cepezed gaat uit van de kracht van het bestaande en het behoud van alle karakteristieke en kenmerkende elementen. De ingrepen zijn vooral gericht op de bouwfysica, een goede logistiek, het aanbrengen van een aantal voorzieningen en de inpassing van een aantal nieuwe functies als een foyer en museumwinkel in de oude damastweverij. De uitbreiding moet zowel voorzien in een aantal nieuwe functies als het museum een herkenbaarder aanblik geven. Hiervoor zet cepezed niet in op een toevoeging in de stijl van de bestaande bouw, maar kiest het bureau expliciet voor een moderne constructie die zich sterk onderscheidt van de oorspronkelijke percelen. Strategisch gepositioneerd aan de kop van het complex verrijst een opvallend, abstract en bijna schaalloos glazen gebouw met een markante staalconstructie die geheel in het zicht is gelaten. Binnen lijkt een tweede, kleiner volume ten behoeve van bijeenkomsten, vergaderingen en educatie bijna vrij in de ruimte te hangen. Achter de damastweverij realiseert cepezed tevens een archiefbewaarplaats ten behoeve van het Regionaal Archief, waarmee het Textielmuseum inmiddels is gefuseerd. Dit bouwdeel heeft eveneens een abstract voorkomen en vormt een geheel gesloten volume dat als een schatkist op stalen portalen boven een historisch expositiegebouw gebouw staat. In de verfijnde detaillering van de nieuwbouwdelen spiegelt cepezed met moderne middelen het ambachtschap waarmee de bestaande bouw is vervaardigd. Door textiele toepassingen in onder meer plafonds en installatievoorzieningen verwijst het bureau daarnaast veelvuldig naar de textiele achtergrond van het museumcomplex.

informatie

adres goirkestraat 96 tilburg

wonen en winkelen

audax textielmuseum tilburg

133


134

catalogus het werk van cepezed


135

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


136

catalogus het werk van cepezed


137

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


138

catalogus het werk van cepezed


139

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


140

catalogus het werk van cepezed


141

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


142

catalogus het werk van cepezed


143

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


144

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie 2008

infrastructuur

bvo 1.970 m2

interieur

opdrachtgever sojin holding amsterdam

Wanneer op de Amsterdamse Arenaboulevard naast de bestaande grootstedelijke bouw onder meer de Heineken Music Hall en de Pathé megabioscoop verrijzen, interesseert de gemeente ook de eigenaar van het bescheiden Jinsohorecapaviljoen zijn nering op te schalen middels een kwalitatief hoogwaardige expansie. De ondernemer in Aziatisch eten vraagt cepezed een uitbreiding te bedenken voor het originele paviljoen dat het bureau zo’n tien jaar eerder al ontwierp. Het oorspronkelijke gebouw bestaat uit een tweelaags langwerpig volume van acht bij twintig meter. Het nieuwe pand behelst een ruim twaalf meter hoog en 30 bij 43 meter groot transparant glazen ovaal rondom de oorspronkelijke constructie en brengt een enorme ervaring van ruimte teweeg. Op de begane grond is het hoofdvolume twee meter ingesnoerd. De etage bestaat uit een omloop van ruim vier meter breed. Het vernieuwde Jinso-paviljoen bevat volledig geklimatiseerde bar- en restaurauntfuncties. Bijzonder zijn vooral de gevel en het dak. De gevel bestaat uit koudgebogen isolatieglas, dat in het werk met zuigers is gekromd en geplaatst. Op de begane grond is de gevel voor ruim driekwart te openen door middel van een gefacetteerde vouwwand waarvan ieder afzonderlijk deel een andere radiaal heeft. In de gevel zijn drie stabiliteitskruizen opgenomen, waarvan twee aan de koppen van het ovaal. Deze locaties zijn ook gebruikt voor de organisatie van de trappen. Het dak is ruim tweeënhalve meter hoog en bestaat uit acht grote luchtkussens gemonteerd op een verfijnd gedetailleerde staalconstructie van gefacetteerde deltaliggers. De kussens bestaan ieder uit vier lagen ETFE met drie luchtkamers per kussen. Het ETFE is bedrukt met een patroon, waardoor middels verandering van de druk in de binnenste kamer de zonen lichtwering kan worden geregeld. De luchtaanvoer van de kussens is in de constructie geïntegreerd. De bestrating van de boulevard loopt door binnen het paviljoen. Doordat er grote plantenbakken in de vloer zijn meegestort, is de bamboebeplanting natuurlijk en vanzelfsprekend in het paviljoen opgenomen.

informatie

adres arena boulevard 155 amsterdam

kantoor

inleiding

jinso-paviljoen

145


146

catalogus het werk van cepezed


147

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


148

catalogus het werk van cepezed


149

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


catalogus het werk van cepezed

Het paviljoen wordt natuurlijk geventileerd middels ventilatievoorzieningen in de plint en dakrand. De gevel bestaat uit koudgebogen isolatieglas, het dak uit ETFE-kussens die middels een print op de wanden van de binnenste luchtkamers tevens fungeren als zonwering. Grote bamboestruiken zijn rechtstreeks in het vloerveld opgenomen.

150


151

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


152

catalogus het werk van cepezed


153

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


154

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf publiek onderwijs zorg

realisatie 2010

infrastructuur

bvo 7.925 m2

interieur

opdrachtgever n.v. maatschappij tot exploitatie van industriegebouwen ’s-hertogenbosch

De Brabanthallen in Den Bosch zijn ooit gebouwd als het grootste overdekte veemarktcomplex van Europa en richten zich inmiddels helemaal op beurzen, congressen en uiteenlopende evenementen als popconcerten en sportwedstrijden. In een eerdere fase stelde cepezed al een ontwikkelingsvisie voor het hele complex op en ontwierp het bureau de radicale herstructurering, restauratie en uitbreiding van het beursen evenementengedeelte. Nu heeft het bureau ook de uit 1931 stammende, monumentale Heusden-Altenahallen met het bijbehorende entreegebouw omgevormd tot modern congrescentrum voorzien van de meest actuele voorzieningen en faciliteiten. Het Congrescentrum beslaat zo’n 8.000 m2 en omvat onder meer drie grote congreszalen die met behulp van een flexibel indelingsysteem in verschillende configuraties zijn samen te voegen. Kleinere of deelgroepen kunnen gebruik maken van als doos-in-doos in de hallen geplaatste paviljoens. Deze zijn eveneens voorzien van alle moderne presentatie- en vergadervoorzieningen en zijn ten behoeve van veranderlijk gebruik eveneens flexibel in te delen. De voorruimte van de hallen fungeert als foyer en ontvangst. In het royale, al jaren in onbruik geraakte entreegebouw met daarin de vroegere beheerderswoning zijn onder meer het restaurant en het café ondergebracht. De bestaande kelder is uitgediept en heringedeeld en bevat nu de spoel- en voorbereidingskeukens. Alle ruimten genieten volop daglicht. Hiertoe zijn onder meer de authentieke, puntvormige daklichten in ere hersteld. Ook is veel aandacht is besteed aan een goede akoestiek. Bij grote bijeenkomsten moeten alle bezoekers de gebeurtenissen immers goed kunnen volgen, terwijl simultane bijeenkomsten geen last van elkaar mogen ondervinden. Akoestische voorzieningen zijn onder meer opgenomen in de plafondafwerking van geprofileerde en geperforeerde staalplaten, waarin ook het sprinklersysteem en de verlichting zijn geïntegreerd. De installaties zijn zoveel mogelijk beperkt en voor zover aanwezig afgestemd op flexibel gebruik. De installatiebehuizing is weggewerkt onder de inbouwpaviljoens, terwijl de luchtbehandelingskasten uit het zicht zijn weggewerkt op het dak van de nieuwbouw.

informatie

adres diezekade 2 ’s-hertogenbosch

wonen en winkelen

1931 congrescentrum brabanthallen

155


156

catalogus het werk van cepezed


157

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


158

catalogus het werk van cepezed


159

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


160

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf publiek onderwijs zorg infrastructuur

bvo 20.000 m2 bovenbouw 13.000 m2 parkeerkelder

interieur

opdrachtgever gemeente westland westland

In 2004 leidt gemeentelijke herindeling tot het ontstaan van de gemeente Westland, met daarin onder meer de voorheen zelfstandige plaatsen De Lier, Monster, Wateringen en Naaldwijk. Al direct na wording borrelen spanningen op rondom de noodzaak en locatie van een nieuw gemeentehuis voor alle gezamenlijke administraties en bestuurlijke functies. Vooren tegenstanders zijn aan elkaar gewaagd. De architectenaanbesteding voor een raadhuis aan de Verdilaan in Naaldwijk verloopt in 2008-2009 rommelig, maar uiteindelijk kiezen zowel de raad, het bestuurlijk apparaat als de bevolking unaniem voor cepezed. ‘Het ontwerp van cepezed sluit het beste aan op de eis van de gemeente om het gemeentehuis symbool te laten staan voor de Westlandse identiteit’, aldus wethouder Weverling. ‘Duurzaamheid, dynamiek, transparantie, kwaliteit en sociale ontmoeting vormen de kracht van dit plan.’ Boven een parkeergarage met 500 plaatsen beslaat het ontwerp vier met elkaar verbonden, druppelvormige gebouwvleugels omsloten door een transparante schil langs de Verdilaan die een grote, open publiekshal constitueert. De hal vormt een voortzetting van de openbare ruimte, wat het gemeentehuis laagdrempelig en toegankelijk maakt. Aan de dorpszijde is het gebouw lager en voorzien van een buitenruimte met waterpartijen en een wandelpromenade. Het nieuwe gemeentehuis staat zo op een natuurlijke, ontspannen manier op zijn plaats en realiseert een ongedwongen schaalsprong van de laagbouw aan de ene zijde naar de toekomstige hoogbouw aan de andere. Het legt geen nadruk op zijn eigen massa of volume en heeft een hoge verblijfswaarde. Opvallende groenvoorzieningen in, op en rondom het gebouw weerspiegelen de Westlandse identiteit. De raadszaal heeft zicht op de historische kerktoren, terwijl het verhoogde publieksplein uitkijkt op het stadscentrum. Het gemeentehuis blijft echter onderwerp van politieke turbulentie, onder meer vanwege het bestaande stedenbouwkundige masterplan en de exploitatierekening van de locatie. cepezed draagt hieraan nog bij met belangrijke kwaliteitsverbeteringen en inventieve mogelijkheden tot ingrijpende kostenreducties, maar na een wisseling van de gemeenteraad strandt het project alsnog in een gevorderd stadium.

informatie

adres verdilaan naaldwijk

wonen en winkelen

gemeentehuis westland

161


162

catalogus het werk van cepezed


163

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


164

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf publiek onderwijs zorg infrastructuur

bvo 10.500 m2

interieur

opdrachtgever gemeente vlaardingen vlaardingen

Veel Nederlandse stadhuizen zijn momenteel verouderd. Zo ook dat van de gemeente Vlaardingen, die inzette op nieuwbouw. Deze zou de drie bestaande locaties verenigen, duurzamer zijn, leiden tot lagere energie- en onderhoudskosten alsmede een verbeterde gebruiksvriendelijkheid en dienstverlening teweegbrengen. Het historische stadhuis aan de markt zou daarbij als bestuurscentrum behouden blijven. Na verschillende voorronden selecteerde de gemeente drie architecten voor een schetsontwerp, verkoos er vervolgens één, maar blies de onderneming voortijdig af en beraadt zich nu op het hergebruik van de bestaande bouw. Het plan van cepezed is niet alleen gericht op een aangenaam, uitnodigend stadhuis, maar ook op verbetering van de stedenbouwkundige situatie. Het verbindt de nieuwe en historische bouw niet bovengronds, zoals de andere plannen, maar creëert door een ondergrondse connectie op maaiveldniveau ruimte voor een vrije doorgang tussen beide bouw-delen. Dit schept lucht en ruimte, conserveert het zicht op de historische stadhuisgevel en constitueert een publieksplein dat doorloopt in het nieuwe bouwdeel. Het plan herstelt tevens de gevelwanden in het omliggende gebied, zodat heldere, prettige en levendige straten zonder nissen, vergeten hoeken en achterkanten ontstaan. Kenmerkende bomenrijen zijn behouden en voortgezet langs het nieuwe gebouw. Op het dak van de transparante en flexibel indeelbare nieuwbouw is een groene promenade opgenomen die goed past in de structuur van boomomgordingen zoals ook de kerk en markt die kennen en die het dak bovendien verblijfswaarde en een prettig aanzicht geeft. De verschillende functies van de nieuwbouw sluiten aan op de karakteristieken van de omliggende straten. Zo sluiten de stadswinkel, een deel van het restaurant en het stadsinformatiecentrum aan op de Waalstraat, die het karakter van een winkelstraat heeft. De bibliotheek ligt langs het rustiger deel van het Westnieuwland. Zowel ruimtelijk als organisatorisch vormen de nieuwbouw en het bestuurscentrum een krachtige eenheid. In volume en de zorgvuldigheid van detaillering harmoniëren ze volledig, terwijl de materialisatie sterk contrasteert. Beide bouwdelen hebben zo een sterk eigen karakter en komen optimaal tot hun recht.

informatie

adres waalstraat / westnieuwland vlaardingen

wonen en winkelen

gemeentehuis vlaardingen

165


166

catalogus het werk van cepezed


167

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


168

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen infrastructuur

bvo 5.760 m2

interieur

opdrachtgever ontwikkelingscombinatie overhoeks den haag

Het Nederlands Filmmuseum fuseerde in 2009 met het Nederlands Instituut voor Filmeducatie, de Filmbank en Holland Film tot het EYE Filminstituut Nederland. Ter vervanging van de vertoningszalen in het Amsterdamse Vondelparkpaviljoen neemt de organisatie in 2012 een nieuw onderkomen aan de noordelijke IJ-oever in gebruik. cepezed maakte voor een nabijgelegen locatie een prijsvraagontwerp voor een collectiecentrum met ruimte voor onder meer de nu nog her en der verspreide verzameling, de bibliotheek, het studiecentrum en de conserveringsfaciliteiten. Voor een optimale functionaliteit en vanzelfsprekendheid in het gebruik is de diversiteit van het programma vertaald naar een heldere eenvoud. Hierbij zijn de depotruimten en de overige functies als de kantoren, het atelier en de publieksfuncties geclusterd en gescheiden. De laatstgenoemden zijn ondergebracht in een transparante plint die de begane grond en eerste verdieping bestrijkt. De depots vormen een separaat gesloten blok van geïsoleerde doosjes die boven de open plint in een constructief rek ‘geschoven’ zijn, alwaar ze goed bereikbaar zijn via verticale ontsluitingen langs een galerij. In de transparante plint zijn vrijstaande, doosvormige elementen opgenomen die functies als de viewing cabines, de presentatiezaal en studio’s bevatten. Dit faciliteert het behoud van grote open vloervelden voor de studie-, werk en leesplekken, alsmede de inpassing van een aantal vides. Het massieve depotblok rust op de transparante plint en is aan de buitenzijde bespannen met een bijna naadloos zilverkleurig doek dat refereert aan the silver screen. Zo vormt het depot niet alleen een autonoom volume, maar ook een twee-eenheid met de gebouwplint, waar het blok schaalloos boven lijkt te zweven. Het ontwerp sluit met de voorgevel direct aan op de rooilijn langs de Asterweg. Aan de andere drie zijden is het gebouw omgeven door een spiegelvijver die zich aan de kopse kanten uitstrekt tot de kavelgrens. Doordat de tweelaagse plint volledig transparant is, ontstaat een levendig beeld en zijn het gebouw en zijn omgeving direct op elkaar betrokken. Inmiddels gaat een andere opdrachtgever waarschijnlijk een ander museaal depot op dezelfde locatie realiseren, waarvan ook EYE dan gebruik gaat maken. Wanneer dit doorgang vindt, komt ook het ontwerp hiervoor van cepezed.

informatie

adres asterweg amsterdam

kantoor

inleiding

collectiecentrum eye

169


170

catalogus het werk van cepezed


171

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


172 00

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

Den Haag wil in 2018 graag Culturele Hoofdstad van Europa zijn. Om deze felbegeerde status te verwerven, heeft de gemeente een atelier onder leiding van oud-museumdirecteur Wim van Krimpen opgericht dat de culturele sterkten, zwakten en kansen van de hofstad heeft verkend en de eerste strategische plannen heeft opgesteld. In het rapport ‘Recht op Cultuur’ dat het atelier in de zomer van 2009 presenteerde, is een belangrijke rol weggelegd voor diverse tijdelijke podia die de stad een jaar lang moeten sieren. Een opmerkelijk tijdelijk theater ontworpen door cepezed zou direct nabij de toegang tot de stad op het Malieveld staan en zo fungeren als belangrijke eyecatcher en publiekstrekker. Het podium is opgezet als hedendaagse versie van het Colosseum in Rome, het bekendste voorbeeld van een Flavisch amfitheater, en moet zo’n 5.000 mensen kunnen bevatten. De constructie is opgebouwd uit stalen steigerwerk dat aan de buitenkant is bespannen met een reproductie van M.C. Eschers Metamorfose. Binnen kunnen zowel voorstellingen en concerten plaatsvinden als beurzen en exposities gehouden worden. Den Haag is de internationale stad van Recht en Vrede en voorman Bono van popgroep U2 wordt herhaaldelijk genoemd als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede. De zanger zou daarom kunnen acte de présance kunnen geven op de Internationale Dag van de Vrede. Toen de gemeente in 2010 de bouw van Rem Koolhaas’ M-gebouw voor het Centraal Station afgelastte, stelde raadslid en voormalig wethouder van cultuur Marieke Bolle voor de locatie tijdelijk in te vullen met het Haags Colosseum.

kantoor

inleiding

haags colosseum

173


174

catalogus het werk van cepezed


175

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


176

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie gepland voor 2013

infrastructuur

bvo 3.400 m2

interieur

opdrachtgever gemeente helmond helmond

De eens zo succesvolle Nederlandsche Cacaofabriek in Helmond ging in de crisisjaren dertig van de vorige eeuw failliet, waarna de gebouwen altijd zijn gebruikt door verschillende partijen tegelijk. Het complex heeft in de loop der tijd veel wijzigingen ondergaan. Zo is de karakteristieke schildkap verdwenen en is een deel van het complex recent door brand verloren gegaan. Niettemin vormt het nog altijd het meest kenmerkende industriĂŤle erfgoed van Helmond. Vanaf 2013 behuist het een culturele hotspot met onder meer een poppodium, filmhuis, tentoonstellingsruimte, horeca en werkruimten voor bedrijven in de creatieve industrie. cepezed maakt het ontwerp en zet in op een eigentijds, modern en herkenbaar cultuurcluster. Vanwege de gebrekkige technische staat van de verschillende bouwdelen en de grote kwetsbaarheid van de steensoort gebruikt in het hoofdgebouw, is gekozen voor oplossingen die de oorspronkelijke fabriek straks vooral weerspiegelen in een geabstraheerd vormenspel. De voormalige schildkap komt terug, maar met een hedendaags en speels voorkomen: de materialisatie is voorzien in minimaal gedetailleerd roestvast staal. De gevelwanden van het hoofdgebouw zijn door de jaren meermaals geverfd en erg kwetsbaar. Het terugbrengen in de oorspronkelijke staat is kostbaar, tijdrovend en neemt veel risico tot vochtdoorslag met zich mee. Na plaatselijk herstel krijgen de gevels daarom een behandeling met witte Keim, een mineraalverf die goed hecht en een grote mate van bescherming, duurzaamheid en lichtechtheid biedt. In combinatie met de nieuwe rvs schildkap geeft dit een bijna onstoffelijk beeld dat toch onmiskenbaar te herkennen is als de cacaofabriek. Een aanbouw uit de jaren twintig verkeert in zeer slechte staat en wordt vervangen door moderne nieuwbouw voor de creatieve industrie, waarbij de bestaande gevel langs het water echter wel wordt hergebruikt en daar beeldbepalend blijft. De oorspronkelijke hoofdbebouwing vormt samen met de aanbouw een u-vormig binnenhof waarin het poppodium en de centrale foyer onderdak vinden in een nieuwbouwvolume. Ten behoeve van akoestische ontkoppeling alsmede daglichttoetreding en ruimtelijke beleving in het nieuw gevormde ensemble blijft dit volume op enige afstand van de basis van de u-vorm.

informatie

adres engelseweg 1b helmond

kantoor

inleiding

cacaofabriek helmond

177


178

catalogus het werk van cepezed


179

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


catalogus het werk van cepezed


informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding

onderwijs


182

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf publiek onderwijs zorg

realisatie 2006

infrastructuur

bvo 700 m²

interieur

opdrachtgever scheepvaart en transport college rotterdam

Het Scheepvaart en Transport College in Brielle groeide uit de bestaande huisvesting en had behoefte aan uitbreiding. cepezed ontwierp een kostenefficiënte aanbouw voor praktisch en theoretisch onderwijs aan de afdeling procestechniek. Het gebouw is vormgegeven als langgerekt octagonaal volume dat twee bouwlagen beslaat. De bovenste laag heeft een dubbele hoogte en herbergt een oefenfabriek met onder meer meet- en regelapparatuur waaraan de omliggende industrieën belangrijke bijdragen hebben geleverd. Op de begane grond bevinden zich vier klaslokalen. De ruimte tussen de oorspronkelijke bouw en de nieuwbouw is overkapt, waarmee voor weinig geld een multifunctionele, ongeklimatiseerde binnenruimte is ontstaan. Het staalskelet van het gebouw is gebaseerd op het constructiestramien van de oorspronkelijke bouw. De vloer van de oefenfabriek is berekend op een grote belasting en is voor eventueel veranderlijk gebruik vloeistofdicht gemaakt. De fabriek is voorzien van een controleruimte van zo’n 40m2 die geschikt is voor zo’n tien personen en los in de ruimte staat. Op het dak van de controleruimte kunnen voorraden gehouden worden. De binnenwanden van de klaslokalen zijn vrij te plaatsen, zodat de grootte van de ruimten naar believen kan worden ingedeeld. Ook kunnen de lokalen middels grote openslaande deuren worden geschakeld, waardoor tijdens examens bijvoorbeeld minder controlepersoneel nodig is. Aan een langszijde kijken de lokalen uit over een omgeving met veel groen. Aan de andere langszijde hebben zij een wand van translucent glas die wel licht binnenlaat, maar toch afschermt van de naastgelegen, nieuw ontstane binnenruimte. De kopgevels van het nieuwbouwblok zijn met sandwichpanelen geheel gesloten uitgevoerd. Middels een uitgekiend bevestigingssysteem zijn de gesloten sandwichpanelen en de ‘open’ glasgevels op dezelfde manier aan de draagconstructie bevestigd. Bouwen was hierdoor snel en eenvoudig, wat de arbeidskosten beperkt heeft gehouden. Vanwege de systematische opzet en de industriële constructietechniek met gebruik van geprefabriceerde materialen, kan op een later moment gemakkelijk nog verdere uitbreiding plaatsvinden.

informatie

adres kerkhoekstraat 1 brielle

wonen en winkelen

scheepvaart en transport college

183


184

catalogus het werk van cepezed


185

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


186

catalogus het werk van cepezed


187

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


188

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen infrastructuur

bvo 31.000 m2

interieur

opdrachtgever ovg rotterdam

De campus van de Vrije Universiteit in Amsterdam is volop in ontwikkeling. De komende jaren verrijzen er onder meer verschillende nieuwe gebouwen en vormt het campusplein zich om tot centraal ontmoetingspunt met een landschappelijke inrichting en hoge verblijfswaarde. cepezed maakte een plan voor een ruim 31.000 m2 tellend gebouw met onderwijsfuncties, laboratoria, kantoren en commerciÍle ruimte. In een later stadium werd het project binnen een andere procedure aan een andere architect gegund. Het ontwerp bestaat uit twee langgerekte beuken verbonden door een atrium onder een transparant en bollend dak. Vanwege geplande directe belending zijn de beuken in oostwestrichting georiÍnteerd, wat wederzijdse inkijk beperkt en tevens maakt dat de noordelijke beuk uitkijkt over de De Boelelaan en de zuidelijke beuk over het nieuw in te richten campusplein. Tussen de beuken in bevindt zich een wigvormig atrium dat voldoende daglicht binnen de dichte stedenbouwkundige context garandeert en tevens belangrijk bijdraagt aan de ruimtelijke beleving. De twee gebouwbeuken zijn verbonden door luchtbruggen, de verdiepingen door trappen, roltrappen en liften. De atriumvloer is getrapt, wat leidt tot een constellatie van verschillende sky plaza’s en zo tot een grote mate van ruimtelijke diversiteit. De plint van twee verdiepingen is transparant gematerialiseerd, wat een uitnodigende uitstraling constitueert. Aan de zuidkant fungeert het gebouw zo als het ware als voortzetting van het campusplein, terwijl vanaf de De Boelelaan ook een goed zicht op het achterliggende campusplein bestaat. Het gebouw vormt zo een beschutte verbinding tussen de buiten- en binnenzijde van de campus. Bij de indeling van het gebouw is goed rekening gehouden met de verschillende typen sferen en gebruik; het betreft immers een multi-use gebouw met enerzijds een levendige, bruisende en uitnodigende atmosfeer en anderzijds een functie als brandpunt van rust, concentratie, contemplatie en kennisoverdracht. Het samengaan van deze contrasterende kwaliteiten is goed te realiseren door een weloverwogen indeling en bouwfysische uitvoering. De gevels van de bovengelegen bouwlagen kennen een horizontale geleding met een krachtige uitstraling die aansluit op de geleding van veel andere gebouwen op het VU-terrein.

informatie

adres de boelelaan amsterdam

kantoor

inleiding

vu.nu

189


190

catalogus het werk van cepezed


191

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


catalogus het werk van cepezed


informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding

zorg


194

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie gepland voor 2012

infrastructuur

bvo 6.961 m2

interieur

opdrachtgever centre for human drug research leiden

Halverwege de 1990’er jaren ontwierp cepezed een spraakmakend bedrijfsgebouw voor het Centre for Human Drug Research (CHDR), dat de (bij)effecten van medicijnen test. Ondanks een uitbreiding groeide de firma definitief uit zijn jasje. Naast het bestaande verrijst nu een nieuw pand op het Leidse Bio Science Park, waar cepezed ook diverse huisvestingen voor andere farmaceutische bedrijven realiseerde. Het nieuwe gebouw beslaat een volume van 22,5 bij 34 meter met acht bovengrondse lagen en een parkeerkelder. Parkeren vindt ook deels plaats op het terrein en op het maaiveld binnen de gebouwcontour. Het pand is in diepterichting opgedeeld in drie ongelijke stroken. De voorste strook langs de Zernikedreef bevat op de begane grond de entree, receptie en een bescheiden auditorium. Daarboven zijn de vergaderruimten en kantoren gesitueerd alsmede de keuringsruimten en een groen ingericht dakterras. De middelste bouwstrook is een facilitaire zone met de toiletten, twee volledig transparante liften en twee geschakelde cascadetrappen die tevens dienst doen als vluchtroute. Bij brand laten de trappen zich scheiden door een brandwerend doek dat zichzelf neerlaat. Het achterste bouwdeel bevat onder meer het bedrijfsrestaurant met grotendeels te openen gevels en een royale vide, alsmede een high care zone en een onderzoekslaboratorium met daaraan verbonden een apotheek, donkere kamer en diverse bergings- en vriesvoorzieningen. De bovenste verdieping is gevuld met slaapruimten voor langdurig verblijf en een bijbehorende woonruimte grenzend aan het dakterras. De draagconstructie bestaat uit een slank staalskelet gecombineerd met kanaalplaatvloeren. De gevels zijn volledig flush uitgevoerd; aan noordkant helemaal in glas en aan de andere zijden met een horizontale geleding van afwisselend bandramen voorzien van te openen delen en sandwichpanelen met een wit geÍmailleerd glazen buitenblad. Een zonnecollector verwarmt het boilerwater, terwijl het pand voor koeling en verwarming is aangesloten op een stadsverwarming voor het hele bedrijventerrein, die op haar beurt is aangesloten op een WKO-installatie. Voor het CHDR-ontwerp is gebruik gemaakt van een integraal Bouw Informatie Model waarmee de verschillende adviseurs hun ontwerp goed op elkaar hebben afgestemd.

informatie

adres zernikedreef 8 leiden

kantoor

inleiding

chdr II

195


196

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie eerste fase gepland voor 2013

infrastructuur

bvo eerste fase 12.400 m2 tweede fase 8.000 m2 aanpassingen bestaande bouw 3.060 m2

interieur

opdrachtgever centrum reuma & revalidatie rotterdam rotterdam

Het Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) is een verpleeghuis en revalidatiecentrum ineen dat zich specifiek richt op ouderenrevalidatie met en zonder verblijf. De bestaande huisvesting is grotendeels verouderd en voldoet niet meer aan de eigentijdse eisen. Binnen de toekomststrategie bestaat bovendien behoefte aan opschaling en een flexibele capaciteit. Eerdere expansieplannen strandden op bezwaren als welstandskwesties, het windrecht van een nabijgelegen molen en het explosiegevaar samenhangend met een aanpalend tankstation. cepezed trekt de zaak vlot en ontwerpt in twee fasen een stijlvolle uitbreiding die een duurzame bedrijfsvoering ondersteunt én een healing environment voor de bewoners vormt. Het nieuwbouwplan beslaat twee gekromde, van elkaar verschoven bouwdelen met respectievelijk vijf en vier lagen, die aan de uiteinden via een transparant voorzieningencentrum met elkaar verbonden zijn. In de eerste fase verrijzen het vijflaagse bouwdeel en het transparante centrum. Ook vinden in deze fase aanpassingen plaats aan een bestaand bouwdeel uit 1999, dat behandelkamers en kantoorfuncties gaat bevatten. In een tweede stadium volgt sloop van het oorspronkelijke pand en bouw van het vierlaagse segment. In de gekromde bouwdelen zijn op de verdiepingen de woonen verblijfsunits ondergebracht en op de begane grond voorzieningen als de dagactiviteiten en oefenzalen. Oranjerieën die de langgerekte volumes doorbreken brengen licht en lucht binnen en fungeren tevens als aangename verblijfsruimten. Het transparante centrum huisvest onder meer het restaurant met keuken, een grand café, ateliers met expositieruimte en een therapeutisch zwembad met spa-faciliteiten. De luxe verblijfseenheden zijn ruim tweemaal zo groot als de bestaande en alle voorzien van eigen sanitair, plafondlift, pantry en een Frans balkon met ruim uitzicht op het direct naastgelegen stadspark ontworpen door Piet Oudolf. De units zijn geschikt voor bewoning door zowel één als twee personen, wat een grote flexibiliteit in de capaciteit van het centrum genereert. De cortenstalen gevels sluiten mooi aan bij de landschappelijke ligging van het centrum.

informatie

adres van beethovenlaan 60 rotterdam

kantoor

inleiding

rrr

197


198

catalogus het werk van cepezed


199

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


200

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen infrastructuur

bvo 49.000 m2 2.545 parkeerplaatsen

interieur

opdrachtgever haga ziekenhuis den haag

Om de overlevingskans van jeugdige kankerpatiënten te vergroten, hebben ouders en behandelaars zich verenigd in het Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC), dat topzorg en toponderzoek wil concentreren op één locatie. Het Haga Ziekenhuis in Den Haag vroeg cepezed een plan te maken dat de instelling zou interesseren voor de Hofstad. Het NKOC koos voor Amsterdam vanwege de daar al aanwezige oncologische kennis en infrastructuur, maar richt zich inmiddels toch op Utrecht omdat daar meer specifiek kindgerichte zorg aanwezig is. De universitaire ziekenhuizen waar de kinderkankerzorg nu nog plaatsvindt, willen hun plaats echter niet afstaan en ondermijnen vooralsnog de voortgang. cepezed heeft zijn plan voor een NKOC naast de Haga-vestiging Leyweg gericht op een vanzelfsprekende afbakening van het ziekenhuisterrein, een hoge verblijfswaarde en een herkenbaar gezicht. Daarnaast heeft het bureau natuurlijk veel aandacht besteed aan de functionaliteit, efficiëntie en logistiek. Het ontwerp houdt er rekening mee dat niet alle patiënten even lang in het ziekenhuis verblijven, dat patiënten in leeftijd variëren en dat de impact van de ziekte per patiënt en vorderingsstadium verschilt. Gezocht is naar een gebouw dat voor alle patiënten en hun families vriendelijk en prettig is en daarnaast aangenaam en praktisch voor de staf. De grote ruimtebehoefte is niet vertaald naar één monolithisch volume, maar voor een optimale verblijfskwaliteit gevat in een reeks onderling verbonden, kleinschaliger gebouwvleugels met een paviljoenachtige sfeer en maximaal zicht op het naastgelegen park. Voor de researchonderdelen is een toren van vijftien verdiepingen voorzien. De toren en gebouwvleugels staan haaks op de Leyweg en zijn verbonden middels transparante, deels groen ingerichte atria en een vier verdiepingen hoge serre aan de stadzijde. Deze vormt een overdekte straat die een goede zichtrelatie met de buitenruimte heeft, een levendig beeld schept en functioneert als verkeers- en verblijfshal voor patiënten, hun familie en andere bezoekers. Over de volle lengte heeft het gebouw twee verkeersaorta’s. De ene is meer publiek, de andere meer besloten en vooral bedoeld voor de medische staf en het beddentransport. Via aftakkingen is iedere positie in het gebouw snel en efficiënt bereikbaar.

informatie

adres leyweg den haag

kantoor

inleiding

nkoc

201


202

catalogus het werk van cepezed


203

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


204

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie gepland voor 2015

infrastructuur

bvo 45.000 m2

interieur

opdrachtgever medisch centrum alkmaar alkmaar

De bestaande voorzieningen van het Medisch Centrum Alkmaar op de locatie Alkmaarderhout zijn aan vernieuwing toe. Omdat renovatie structurele nieuwbouw voor langere tijd onmogelijk maakt en nieuwbouw in één keer financieel niet haalbaar is, heeft de organisatie gekozen voor gefaseerde nieuwbouw op een locatie in Heerhugowaard. Het consortium +ACDC met daarin architectenbureau cepezed, de ingenieursbureaus Deerns en ABT alsmede adviesbureau Cure+Care consultancy verzorgen het total design voor een Regionaal Topklinisch Interventie Centrum (RTIC) van zo’n 45.000 m2 dat gericht is op acute zorg, behandeling, verblijf en klinische diagnostiek. De oplevering is reeds gepland voor eind 2015, wat een hoge snelheid van proces en uitvoering noodzakelijk maakt. Het Medisch Centrum Alkmaar zet bij de totstandkoming van de nieuwbouw in op waardevast ontwikkelen, onder meer door middel van een optimale flexibiliteit van het ontwerp; één van de redenen waarom cepezed de voorkeur als architect genoot. Daarnaast ziet het ontwerpconsortium zich voor de uitdaging gesteld de bedrijfsprocessen, de functionele en de logistieke indelingen alsook de fysieke en de virtuele infrastructuur van het RTIC in totale samenhang te ontwerpen. Daarbij streeft het naar een aangename beleving met veel uitzicht, daglicht, schaaldifferentiatie en een prettig binnenklimaat. Het ontwerpteam heeft de behandel- en verblijfsfuncties van het ziekenhuis radicaal van elkaar gescheiden en in separate volumes ondergebracht. Alle strikt medische functies zijn zo gehuisvest in één langgerekt en hoogefficiënt bouwblok met een aangrenzende transparante verkeerszone, terwijl de beddenafdelingen zijn ondergebracht in een naastliggende, vriendelijk meanderende gebouwvorm die veel voordelen biedt betreft onder meer functionele indeling, verkeersstromen, daglicht en uitzicht. Ook genereert de vorm een gevarieerde ruimtelijke ervaring. De twee hoofdonderdelen zijn gekoppeld middels een groot transparant atrium met een hoge verblijfswaarde dat eveneens belangrijk bijdraagt aan de gebouwbeleving. Het gebouw heeft dus een heldere en inzichtelijke basisstructuur. Zowel patiënten, personeel als bezoekers zijn daarnaast ieder hun eigen vanzelfsprekende routes toebedeeld die alle in contact staan met de omgeving buiten het gebouw. Bevoorradingen vinden nooit plaats over afdelingen heen, maar altijd via de buitengebieden van de betreffende functionele zones. Het ontwerp komt geheel tot stand binnen een driedimensionaal Bouw Informatie Model dat onder andere de meer dan 2.500 verschillende ruimten binnen het gebouw in één oogopslag inzichtelijk maakt.

informatie

adres westpoort heerhugowaard

kantoor

inleiding

mca

205


206

catalogus het werk van cepezed


207

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


catalogus het werk van cepezed


informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding

wonen en winkelen


210

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen infrastructuur

realisatie 1997

interieur

bvo 32.000 m2

Entrepotgebouw De Vijf Werelddelen op de Rotterdamse Kop van Zuid is vermoedelijk ontworpen door ingenieur, vrijdenker en Tweede Kamerlid Thomas Stieltjes, die tevens de havens langs de Rotterdamse zuidoever tekende. Zijn opdrachtgever, ondernemer en politicus Lodewijk Pincoffs van de Rotterdamsche Handelsvereeniging, vluchtte in het jaar van oplevering 1879 met een miljoenenschuld naar New York, waarna het gebouw in handen kwam van de gemeente. Omdat in het depot vrije overslag plaatsvond, heeft het belangrijk bijgedragen aan de ontwikkeling van Rotterdam tot wereldvermaarde transitohaven. In de 1990’er jaren raakte het gebouw in onbruik en startte een herontwikkeling met cepezed als architect. Het vernieuwde entrepotgebouw bevat een overdekt winkelgebied, horeca, kantoren en ruim honderd woningen. De bestaande giet- en welijzeren binnenconstructie is geheel intact gelaten. Het oorspronkelijke houten tentdak is verwijderd en vervangen door een terugliggende nieuwbouw, waardoor de oorspronkelijke dakrand beeldbepalend voor de hoogte blijft. Over de lengte is de middenstrook uitgekernd en voorzien van een transparante overkapping, wat een licht en ruimtelijk atrium heeft gecreëerd. De winkels liggen op de begane grond aan het atrium. De cafés en restaurants zijn vooral gepositioneerd langs de zuidelijk gelegen Entrepothaven, waar een voormalig laadplatform nu simultaan fungeert als luifel en als dakterras voor de woningen op de eerste verdieping. De kantoren liggen op de eerste verdieping langs het Handelsplein aan de noordkant. Daarboven bevinden zich maisonnettes van drie verdiepingen voorzien van een dakterras. Langs de haven liggen grote lofts van zo’n 150 tot 200 m2 en kleinere maisonnettes van twee verdiepingen met een groot balkon of dakterras. De woningen en kantoren zijn ontsloten via glazen trappen- en lifthuizen aan de noordzijde van het gebouw. Zij zijn ook toegankelijk via galerijen langs het atrium binnen. De lofts en maisonnettes bevatten alleen volledig geprefabriceerde sanitaire units met toilet, badkamer en aansluitingen voor een keukenblok; voor de rest zijn ze helemaal vrij indeelbaar. Alle moderne, aan het gebouw toegevoegde elementen sluiten zorgvuldig aan op de verfijnde detaillering van het originele ontwerp.

informatie

adres vijf werelddelen rotterdam

kantoor

inleiding

entrepotgebouw

211


212

catalogus het werk van cepezed


213

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


214

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie 2006

infrastructuur

bvo 58 woningen variërend van 123 tot 305 m2

interieur

opdrachtgever ontwikkelingsmaatschappij quirijnboulevard (cofier bouwontwikkeling, gemeente tilburg en wonen midden-brabant) tilburg

Een groenstrook in Tilburg Noord was onder de naam Quirijntracé decennialang bestemd voor een weg die de naburige wijken beter zou verbinden met het stadshart en de uitvalswegen. De omliggende bebouwing uit de jaren zestig en zeventig is er zelfs grotendeels met de rug naartoe gepositioneerd. Uiteindelijk vormde de gemeente de zone om tot stadspark en startte zij onder de naam Quirijnboulevard grootschalige plannen gericht op het verhogen van de leefbaarheid en verblijfskwaliteit van het gebied. cepezed ontwierp voor de ontwikkeling vier woningtypen. Aan de Landréstraat plaatste het bureau eengezinswoningen direct langs en uitkijkend over het park. De woonkamers liggen aan de voorkant op de eerste etage, met te openen glazen puien over de volledige breedte van de panden. Doordat de verdiepingen boven de begane grond uitkragen, is op de begane grond onder het overstek ruimte voor parkeren. Het uitzicht vanuit de woonkamers wordt daardoor niet getroebleerd door auto’s; men lijkt daadwerkelijk middenin het groen van het park te wonen. Grenzend aan de achtertuin van de parkwoningen liggen wat kleinere bungalows in T-vorm, waarin men letterlijk midden in de tuin woont. In de kop van de T-vorm zijn achtereenvolgens een drive-in, berging, badkamer en slaapkamer ondergebracht. De woonkamer met open keuken bevindt zich in de stok en heeft aan beide langszijden glazen puigevels en een tuin. Voor de Gombertstraat ontwierp cepezed een type eengezinswoning dat er in rij uitziet als een hoge, donkere en gesloten wand. Voor iedere woning is een lager glazen volume geplaatst dat op de begane grond de keuken herbergt en op de verdieping de badkamer. De woningen openen zich naar de tuin aan de achterzijde, waar zij een vriendelijke houten gevelbekleding hebben. Aan de achtergelegen Obrechtstraat ligt nog een reeks kleinere eengezinswoningen. Ook deze hebben een vriendelijke houten gevelbekleding aan de achterzijde, terwijl de rest van de gevels uit eenvoudig en neutraal golfmateriaal is opgetrokken. Ook deze woningen zijn sober en abstract gematerialiseerd.

informatie

adres landréstraat, verhulstlaan, gombertstraat, obrechtstraat tilburg

kantoor

inleiding

quirijnboulevard

215


216

catalogus het werk van cepezed


217

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


218

catalogus het werk van cepezed


219

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


220

catalogus het werk van cepezed


221

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


222

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie 2011

infrastructuur

bvo 385 m2

interieur

opdrachtgever vertrouwelijk

De Catalaanse comarca (provincie) Garroxta in het noorden van Noord-Spanje kent uitgestrekte, ruige landschappen met een lage woondichtheid. Voor de eigenaar van een ruim 20 hectare tellend domein met een grotendeels rotsachtig, geaccidenteerd profiel ontwierp cepezed een finca rústica ofwel buitenhuis. Het terrein kent een aantal basaltachtige terrasvloeren waarop een waarschijnlijk al zo’n 200 tot 300 jaar leegstaande ruïne van een tweelaags bouwsel met een bijbehorende schuur stond. Denkelijk heeft hierin ooit een gemend boerenbedrijf gehuisd. Plaatselijke regelgeving schrijft voor dat nieuwbouw alleen mag plaatsvinden in kenmerkende lokale stijl en met incorporatie van bestaande overblijfselen. Voor een intrigerend resultaat is cepezed creatief met deze bepalingen omgesprongen. Het buitenhuis bestaat uit twee bouwvolumes die grofweg gepositioneerd zijn op de voormalige locaties van de verschillende resten. Daarmee staan zij zowel op enige afstand van elkaar als dat ze in hoogte verschillen; het hoofdverblijf ligt wat lager dan het volume met het gastenverblijf, de garage, opslag en technische ruimte. De twee delen zijn verbonden middels een landschappelijke, natuurstenen trappenstrook. Het tweelaagse hoofdverblijf meet zo’n elf en halve meter in het vierkant en vormt een opvallende combinatie van traditionalisme en moderniteit. De geheel uit beton opgetrokken wanden bieden alle hedendaagse kwaliteit en comfort, maar zijn voor een streekeigen aanzicht aan de buitenzijde bekleed met lokaal gevonden kalkhoudende stenen, waaronder die van de voormalige ruïne. Ook is het pand voorzien van een traditioneel zadeldak met dezelfde hellingshoek als die van de ruïne. De voorgevel is echter geheel van glas met op enige afstand een gradueel en geleed te openen voorzetscherm van geperforeerd cortenstaal. De raampartijen in de andere gevels zijn eveneens voorzien van te openen corten zonweringen. Het interieur is op en top modern met onder meer een opaalglazen badkamer. Het ruim 24 meter lange, geheel betonnen volume met het gastenverblijf, de garage, opslag en technische ruimte is grotendeels ingegraven in de helling van de heuvel, waardoor het dak tevens het terras vormt van het naastgelegen zwembad. Ook de goeddeels transparante voorgevel hier is uitgerust met een in delen te openen, geperforeerd front van corten.

informatie

adres garrotxa catalonië spanje

kantoor

inleiding

finca rústica

223


224

catalogus het werk van cepezed


225

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


226

catalogus het werk van cepezed


227

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


228

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen infrastructuur

bvo 23.558 m2 woningen 5.687 m2 kantoor en commercieel

interieur

opdrachtgever heja projectontwikkeling breda

Het Noordsingelcomplex in Rotterdam bestaat onder meer uit een bijzondere, stervormige gevangenis uit 1872 en een statig gerechtsgebouw uit 1899 dat werd ontworpen door departementaal rijksbouwmeester bij Justitie Willem Metzelaar, die tevens veel andere gerechtsgebouwen en de Koepelgevangenis in Haarlem ontwierp. Het gerechtsgebouw is al een poos niet meer als zodanig in gebruik, terwijl ook de gevangenis in 2012 leeg komt. De gemeente heeft het complex inmiddels verkocht aan HD Projectrealisatie en BAM Woningbouw Rotterdam, die het gezamenlijk gaan herontwikkelen. Het ontwerp dat cepezed maakte in opdracht van HEJA Projectontwikkeling behoudt alle monumentale bebouwing en verwijdert alle latere toevoegingen van minder historische betekenis. Het pelt het complex af tot de kerncombinatie van gerechtsgebouw en gevangenis en versterkt de structuur hiervan met behulp van nieuwbouw. Voor het gerechtsgebouw zijn in de plint ruimten voor uiteenlopende (bedrijfs)functies voorzien, terwijl op de verdieping en in de kap woningen zijn geprojecteerd. Onder meer met behulp van volledig transparante toevoegingen langs de bestaande buitengevels, krijgen ook de bestaande cellenblokken een woonfunctie. Eén van de blokken is niet meer oorspronkelijk en wordt vervangen door een modern, volledig abstract gematerialiseerd volume van dezelfde vorm en dimensies als de overige blokken. In het voorgebouw van de gevangenis is ruimte voor een seniorencomplex met voorzieningen. Voor verschillende historische bijgebouwen als het archiefgebouw en de poortgebouwen zijn functies als horeca, bedrijfs- en zorgruimten voorzien. Voor de randen van het gebied is nieuwbouw met gemengde functies bedacht. Aan de ene zijde zijn verschillende typen appartementen met grote terrassen boven een plint van bedrijfsunits voorzien; aan de andere zijde eengezins kwadrantwoningen die dakpatio’s hebben en vrij zij in te delen. Samen met de behouden penanten van de gevangenismuur geeft de nieuwbouw het gebied een duidelijk kader, terwijl de blokken ook zo zijn opgesteld dat een aangename, open verbinding met het omliggende stadsweefsel ontstaat. Onder de nieuwbouw bevindt zich een doorlopende parkeerkelder, zodat het maaiveld niet vervuilt met auto’s en de collectieve buitenruimte een fraaie, parkachtige inrichting kan krijgen.

informatie

adres noordsingel rotterdam

kantoor

inleiding

prison park

229


catalogus het werk van cepezed


informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding

infrastructuur


232

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf publiek onderwijs zorg

realisatie 2004

infrastructuur

bvo 18.000 m² stationsplein 3.600 m² stationsgebouw 1.460 m² fietsenstalling

interieur

opdrachtgever publiek-private samenwerking stad sint-niklaas / nmbs / de lijn / wilma project development / leisure development sint-niklaas sint-niklaas belgië

Schepen (wethouder) van Sint-Niklaas Urbain Vercauteren stelde ooit dat wie het ongeluk had met de trein in zijn stad aan te komen, er ook onmiddellijk weer weg wilde. Het stationsgebied was dan ook een grauwe onsamenhangende zone met een verloederde stedelijke inrichting waar het verkeer je om de oren raasde en auto’s op de meest onmogelijke plekken parkeerden. De situatie lag opeenvolgende stadsbesturen zwaar op de maag, totdat de nieuwgekozen burgemeester Freddy Willockx vanaf 2001 flink de wind joeg onder het mobiliteitsbeleid en de verdeelde politieke krachten verenigende voor een stad met meer allure en leefbaarheid. cepezed ontwierp de rigoureuze herinrichting van de twee belangrijkste probleemzones, de stationsomgeving en de Grote Markt. Het verkeer is rigoureus ingedamd en gereguleerd, waarbij de bestaande maar voorheen nauwelijks gebruikte tunnel onder het station een duidelijke functie binnen de toekomstige ringweg van de stad heeft gekregen. De geplande bouwlocaties voor een winkelcentrum en een uitgaanscentrum zijn verschoven, waardoor nieuwe onbeheersbare zones zijn voorkomen en ruimte is geschapen voor een extra bovengrondse parkeergarage. Afbraak van een aantal bestaande panden heeft een open verbinding met het stadscentrum gecreëerd. Het station zelf is gerenoveerd en voorzien van een transparante uitbreiding met weids zicht over het stationsplein, waardoor het gebouw nu helder functioneert. De fietsenstalling, een bijzondere constructie met grote overspanningen, heeft een transparant dak en biedt plaats aan zo’n 700 rijwielen. Ze werd bekroond met de Belgische Staalbouwprijs. Als ruggengraat van de vernieuwde gebiedsstructuur is een langgerekt wandel- en verblijfsgebied aangelegd. Deze zogenaamde Esplanade koppelt het uitgaanscomplex, het station en het winkelcentrum en leidt naar de Stationsstraat richting stadshart. Sinds de herinrichting beschikt Sint-Niklaas over een modern, 21e-eeuws stationsplein dat goed aansluit bij de grotendeels 19e-eeuwse bebouwing rondom. Het gebied is nu open, toegankelijk en uitnodigend. De verblijfswaarde is hoog en de vanzelfsprekendheid van functies groot. Het project won de Vlaamse Stadsvernieuwingsprijs en werd eervol vermeld door de jury van de Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs.

informatie

adres stationsplein sint-niklaas belgië

wonen en winkelen

stationsomgeving sint niklaas

233


234

catalogus het werk van cepezed


235

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


236

catalogus het werk van cepezed


237

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


238

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf publiek onderwijs zorg

realisatie 2005

infrastructuur

bvo 38.700 m2 totaal 30.000 m2 plein 8.700 m2 parking

interieur

opdrachtgever dexia bank brussel belgië

De Grote Markt in het hart van het Belgische Sint-Niklaas is met ruim 30.000 m2 het grootste stadsplein van West-Europa en was lang een probleemzone bepaald door auto’s. De wegen rondom vormden onderdeel van voortdurend dichtslibbende routes en het middenveld was één immense ongestructureerde parkeervlakte. Het plein was een chaotische en geïsoleerde plek in het centrum geworden. Na de veelgeprezen omvorming van de stationsomgeving even verderop, vroeg de gemeente cepezed ook de Grote Markt aan te pakken en er weer een groots, open en monumentaal stadsplein van te maken. Voor het bestemmingsverkeer is daartoe een eenduidige verkeersafwikkeling ontwikkeld, waarin auto’s, bussen, fietsers en voetgangers alle een eigen domein aan de rand van het plein hebben gekregen. Parkeren geschiedt voortaan onder de randen van het plein in een halfopen garage waarvan de in- en uitrit zich aan weerszijden van het plein bevinden. De garage en het maaiveld zijn met elkaar verbonden via een aflopend talud dat daglicht de garage binnenbrengt, natuurlijke ventilatie mogelijk maakt, sociale veiligheid biedt en voor goede oriëntatiemogelijkheden zorgt. Het halfopen karakter maakt ook belangrijk deel uit van het aanzicht en profiel van de Grote Markt. Met de ondergrondse parkeerstraat is het middenplein weer obstakelvrij en doorlopend beschikbaar voor uiteenlopend gebruik. Het plein is herbestraat met Belgisch blauwsteen en wordt nu omsloten door een zes en halve meter brede, lichtverhoogde houten flaneerpromenade. Tulpenbomen langs de rand vormen een scheiding met de verkeerszone en geven een beschut gevoel. De gevels rondom zijn in oorspronkelijke staat hersteld, waardoor de relatie tussen plein en bebouwing is verbeterd. Met behulp van heldere demarcaties en uniforme afscheidingen is ook de vroegere chaos van terrassen beëindigd. Met de heraanleg is de Grote Markt letterlijk aan de stad teruggegeven. Het plein is nu weer een graag gebruikte plek in het stedelijk leven van Sint-Niklaas. Het heeft weer sfeer, grandeur en verblijfswaarde. De Grote Markt is met recht het nieuwe visitekaartje van Sint-Niklaas en kreeg hiervoor onder meer de Erewimpel van de Vlaamse Voetgangersbeweging.

informatie

adres grote markt sint-niklaas belgië

wonen en winkelen

grote markt sint niklaas

239


240

catalogus het werk van cepezed


241

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


242

catalogus het werk van cepezed


243

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


244

catalogus het werk van cepezed


245

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


246

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie 2010

infrastructuur

bvo 78 m2

interieur

opdrachtgever blom & moors ontwerp openbare ruimte ’s-hertogenbosch

De inrichting van de Nederlandse treinstations is verouderd. Reizigers waarderen de huidige wachtruimtes, zitelementen en andere inrichtingsobjecten doorgaans niet bijzonder positief. Stationsbeheerder Prorail startte daarom een pilot ter ontwikkeling van een prettiger stationsoutillage. De organisatie schreef een tender uit en selecteerde het ontwerpbureau voor de openbare ruimte Blom & Moors op basis van een visie gericht op de belevingswaarde van de reiziger. Voor de samenstellende onderdelen als bijvoorbeeld de zitelementen, vuilnisbakken, groenvoorzieningen en een uniforme houder voor de diverse gratis dagbladen werkte Blom & Moors vervolgens samen met uiteenlopende ontwerpers. cepezed ontwikkelde een wachtruimte, kiosk voor drank en voedselwaren en een windscherm annex leunelement. cepezed is bij de verschillende ontwerpen uitgegaan van een zo groot mogelijke transparantie. De drie meter hoge wachtruimte en kiosk zijn daarom vormgegeven met geheel flush geassembleerde glaswanden. De samenstellende platen zijn verlijmd en aan de onderzijde bevestigd op een terugliggende plint van roestvast staal. Het dakpakket bestaat uit een geprefabriceerd houtskeletelement en vormt een schijf die stabiliteit verleent. Het heeft een minimale hoogte waarin akoestische voorzieningen alsmede de bedrading voor de verlichting en intercom zijn opgenomen. Omdat de kiosk tevens een werkruimte is, heeft deze wanden van dubbel glas. Ook is het dakpakket hiervan dikker en is een geveldeel gesloten uitgevoerd omdat meer installatievoorzieningen benodigd zijn. Het windscherm annex leunelement bestaat uit een roestvast stalen frame en sta-zit-steun ineen, waartussen een dubbele glasplaat is ingeklemd. In het frame is een LED-element opgenomen en de glasplaten zijn voorzien van een nauwelijks zichtbaar, gezeefdrukt bolletjespatroon. Het glas kan zo in verschillende kleuren worden belicht. De verschillende voorzieningen hebben een modulaire opzet die zowel een snelle bouw faciliteren als variaties in maatvoering toestaat. In 2010 is de vernieuwde stationsoutillage in verschillende configuraties gerealiseerd op de treinstations Leiden en Amsterdam Bijlmer. In Leiden zijn onder meer een wachtruimte en kiosk geplaatst, de perrons in Amsterdam zijn onder meer voorzien van het windscherm annex leunelement.

informatie

adres treinstations leiden amsterdam bijlmer

kantoor

inleiding

stationsoutillage

247


248

catalogus het werk van cepezed


249

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


250

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie gepland voor 2013

infrastructuur

bvo 3.575 m2

interieur

opdrachtgever gemeente utrecht utrecht

Het Stationsgebied van Utrecht ondergaat momenteel een ware transformatie. Tussen alle nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten verrijst de komende jaren ook de Rabobrug, die over het spoortraject heen de Croeselaan en het Moreelsepark met elkaar gaat verbinden. Het ontwerp van cepezed is geheel gericht op uitstraling, efficiëntie en functionaliteit. De 335 meter lange fiets- en voetgangersbrug kenmerkt zich door een overspanning in één helder, ruimtelijk gebaar met een grote herkenbaarheid en een vanzelfsprekende aanwezigheid. Het concept bestaat uit een langgerekte esplanade met een hoge gebruiks- en verblijfskwaliteit, die onder meer wordt gerealiseerd door de vorm, materialisatie, detaillering en de integratie van een bomenlaan in het ontwerp. Het bouwwerk fungeert zo meer als een hoogwaardige voortzetting van de stedelijke ruimte dan specifiek als infrastructureel object. De brug is eenvoudig, rank en inzichtelijk en bestaat uit twee stroken kokerprofielen van grote afmeting met een middengebied daartussen. Omdat alle treinperrons vanaf de brug bereikbaar moeten zijn, is constructief gebruik gemaakt van de noodzakelijke aantakkingen op de perrons. De verschillende zichtlijnen en oriëntaties komen voort uit en sluiten aan op de gegeven stedenbouwkundige situatie, waardoor de brug zich op een vanzelfsprekende manier in het stedelijk weefsel voegt. De bomenlaan op de brug vormt een verhoogde verlenging van de bomenlaan al aanwezig op de aansluitende routes naar en vanuit de binnenstad. De brug constitueert zo een ervaring van eenheid en continuïteit die bijdraagt aan de vanzelfsprekendheid van het gebruik. De verlichting in de avonduren is bescheiden en draagt eveneens bij aan de herkenbaarheid, esthetiek en functionele logica; een sfeervolle, langgerekte lichtcontour met een van onder aangelichte bomenrij toont al van ver de aanwezigheid en het doel van de spooroverspanning. Het aanzicht is alzijdig. Mark Hume, journalist bij de Canadese krant The Globe and Mail, zag in de Rabobrug direct mogelijkheden voor de stad Vancouver: ‘The Rabobrug,’ schreef Hume, ‘is not just a bridge, it’s an architectural statement, a beautiful structure with graceful lines that opens up a pleasant, treed boulevard in the middle of a busy city. A bridge like that over False Creek would be a tourism magnet and would extend Vancouver’s remarkable public waterfront.’

informatie

adres croeselaan/moreelsepark utrecht

kantoor

inleiding

rabobrug

251


252

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie gepland voor 2014

infrastructuur

bvo plangebied 59.000 m2

interieur

opdrachtgever gemeente tilburg tilburg

Het stationsgebied in Tilburg kent een aantal belangrijke, met elkaar samenhangende zwakheden. Zo heeft het geen heldere begrenzingen of straatwanden, is het er lastig oriënteren en er is weinig ruimte voor voetgangers. Ook bestaat een moeizame ruimtelijke relatie tussen de stad en het station, is de stadszijde nauwelijks verbonden met de noordkant van het station en is de plint van het gebouw rommelig. De parkeerfuncties en de infrastructuur zijn te overheersend. Alles bijeen is het stationsgebied onoverzichtelijk en is de sfeer er wat onaangenaam. cepezed ontwierp een plan dat vooral in goede aarde viel vanwege de logistieke functionaliteit, architectonische en commerciële kwaliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast had de jury bijzondere waardering voor cepezeds kijk op het proces en de samenwerking met betrokken partijen, waaronder de gemeente, het kwaliteitsteam Spoorzone, het Bureau Spoorbouwmeester, ProRail en de NS. Het ontwerp sluit goed aan bij het door de gemeente gewenste boulevardconcept en biedt een heldere en strakke organisatie voor de diverse verkeerstromen als bussen, auto’s, fietsers en voetgangers. Nieuwe, samenhangende en levendige straatwanden voorzien van commerciële functies begeleiden de boulevard binnen het plangebied en creëren zo een prettige binnenstedelijke ruimte. De stalling van auto’s en fietsen uit het zicht en substantiële beplanting met groen en bomen verhogen de verblijfskwaliteit van het gebied aanzienlijk. Van het bestaande stationsgebouw uit 1965 ontworpen door Koen van der Gaast (1923-1993) blijven de spectaculaire dakconstructie en bijzondere onderbouw geheel behouden. De ingrepen die wel zijn voorzien, takken goed aan op de stedelijke structuur en brengen de kracht en helderheid van het oorspronkelijke ontwerp weer terug. De doorgang naar de perrons verhuist naar een centrale positie onder de kap en loopt helemaal door naar het noordelijk gelegen NS-terrein, dat momenteel eveneens wordt herontwikkeld. De stationshal verschuift iets ten opzichte van zijn huidige ligging, wordt iets groter en krijgt een transparant, uitnodigend en ruimtelijk karakter.

informatie

adres spoorlaan tilburg

kantoor

inleiding

knooppunt tilburg

253


catalogus het werk van cepezed


informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding

interieur


256

catalogus het werk van cepezed


bedrijf publiek onderwijs zorg wonen en winkelen

realisatie 2007

infrastructuur

bvo 47.000 m2

interieur

opdrachtgever rijksgebouwendienst den haag

Voor het grootschalig hernieuwde onderkomen Westraven (zie de rubriek ‘kantoren’) wenste gebruiker Rijkswaterstaat een kantoorconcept grotendeels gericht op flexwerken. Omdat cepezed Westraven ook bouwkundig ontwierp, gaan gebouw en interieur naadloos in elkaar over en ademen beide dezelfde rustige en heldere atmosfeer gespeend van visuele ruis. De flexibele plattegronden hebben uiteenlopende schaalniveaus en gradaties van privacy: van open kantoortuinen en groepskantoren tot vergaderkamers, vergaderzalen en een grote multifunctionele zaal, maar ook bijvoorbeeld speciale stiltecellen. Het hogere kader, de secretaresses en specifieke werknemers als bijvoorbeeld de itc-ers hebben vaste werkplekken, maar het meeste andere personeel niet. Op iedere verdieping in de laagbouw staan lockers waarin mensen hun persoonlijke bezittingen bewaren. De onderscheiden afdelingen zijn tamelijk begrensd, maar binnen die afdelingen zijn de werkplekken steeds verschillend. Iedere medewerker heeft kast- en plankruimte voor zijn stukken en documenten en bekijkt per werksessie waar hij of zij gaat zitten. Er is een veelheid van werkstations en inplugpunten om de laptop op het netwerk aan te sluiten. Behalve voor bijvoorbeeld het call centre dat de voorlichting van Van A naar Beter verzorgt, zijn er nauwelijks nog vaste telefoons en werken alle medewerkers met een mobiele telefoon. Ook kunnen mensen gemakkelijk vanuit huis inloggen op het netwerk. Naast de natuurlijke verschijningsvorm van veelgebruikte materialen als glas en roestvast staal is wit de overheersende kleur. In de serres zijn de vloeren bedekt met hout en de entreestraat is geplaveid met Belgisch hardsteen. De kantoorruimten in zowel de hoog- als laagbouw zijn volgens een kleurenschema van het Belgische bureau Outremer voorzien van vloerbedekking. Om eenheid te creëren is het meubilair afkomstig uit een zeer beperkt aantal goed bij elkaar passende lijnen. Ook heeft cepezed zelf specifiek meubilair als koffiepantry’s en wasmeubels voor de toiletgroepen ontworpen. De toiletdeuren zijn voorzien van geïntegreerde verlichtingselementen die zowel het toilet als de hal beschijnen. In de atria tussen de kantoorvleugels in de nieuwbouw zijn verschillende lounges ingericht met onder meer lage stoelen en tafels en veel beplanting. Een speciaal element is de biodynamische verlichting waarvan de kleur en intensiteit automatisch meeveranderen met de kleur en intensiteit van het daglicht, maar ook individueel kunnen worden aangepast.

informatie

adres griffioenlaan 2 utrecht

kantoor

inleiding

westraven

257


258

catalogus het werk van cepezed


259

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


260

catalogus het werk van cepezed


261

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


262

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf publiek onderwijs wonen en winkelen

realisatie 2004 uitbreiding 2011

infrastructuur

bvo 290 m² uitbreiding 267 m²

interieur

opdrachtgever ministerie van buitenlandse zaken den haag

Het Consulaat-Generaal der Nederlanden in München nam zijn intrek op een verdieping van een wat non-descript bedrijfsverzamelgebouw in München-Neuhausen nabij het centrum van de stad. cepezed kreeg de opdracht voor het ontwerp van een stijlvol interieur voorzien van prettige werkplekken. De ruimte moest daarbij een efficiënte indeling krijgen en een open, gastvrije en representatieve sfeer uitstralen maar niettemin voldoen aan de consulaire eisen op het gebied van veiligheid en vertrouwelijkheid. De inrichting moest daarnaast aanzien uitstralen zonder dominant te zijn. Met behulp van lichte kleuren en materialen is een interieur gecreëerd dat verrassend contrasteert met de banaliteit van de bestaande architectuur. Het ganggebied was voorheen een donkere, onbestemde zone. Nu zorgen grote gematteerd glazen schuifwanden voor een gevoel van ruimtelijkheid. Door opening van deze wanden kunnen de kantoren worden verbonden, waardoor ruimtelijke variatie mogelijk is en lange zichtlijnen gecreëerd worden. Een goede isolatie zorgt voor privacy en vertrouwelijkheid in gesloten positie. De bekabeling voor communicatie en elektra is opgenomen in de glanzend witte gietvloeren van polyurethaan en is toegankelijk via vloerpotten. Tapijt zorgt voor een goede akoestiek en een behaaglijke sfeer in de werkruimten. Recent is de diplomatieke post bijna verdubbeld in afmetingen, waarbij het interieur van de uitbreiding is voortgezet in dezelfde stijl en functionele opzet. Beide ontwerpen zijn gerealiseerd in nauwe samenwerking met vakspecialisten van de Directie Huisvesting & Facilitaire Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbij waren onder meer de disciplines interieurarchitectuur, kunst, installaties en beveiliging betrokken.

informatie

adres nymphenburgerstrasse 20a münchen-neuhausen duitsland

zorg

nederlands consulaat münchen

263


264

catalogus het werk van cepezed


265

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


266

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf publiek onderwijs zorg

realisatie 2007

infrastructuur

bvo 1.300 m²

interieur

opdrachtgever ministerie van buitenlandse zaken den haag

Met de ingrijpende algehele renovatie van de Nederlandse ambassade in Rome (zie de categorie ‘kantoren’) mocht cepezed ook het interieur van de diplomatieke post ontwerpen. Daarbij heeft het bureau een integrale benadering gehanteerd. Omdat de twee samenstellende gebouwen oorspronkelijk als woning fungeerden, hadden ze een slechte logistiek die de werkbaarheid en de onderlinge communicatie tussen het ambassadepersoneel bemoeilijkten. Omdat de panden vanbinnen bovendien geen bijzondere details kenden, zijn ze intern tot op het betonskelet gestript en voorzien van een nieuwe, drastisch herziene organisatie gericht op licht, transparantie, ruimtelijke beleving en een goede onderlinge communicatie. Inwendig valt hierdoor nauwelijks nog verschil tussen de bouwdelen te bemerken. Ter bevordering van een herkenbare logistiek heeft iedere verdieping dezelfde indeling gekregen. Op alle etages zijn de kantoren, werkplekken en vergaderzalen gegroepeerd rondom een centrale verkeers- en verblijfruimte met mogelijkheden tot het hebben van ontmoetingen. In deze ruimten staan zelf ontworpen tafels en pantrymeubelen. De binnenwanden tussen de kantoren en de centrale ruimten zijn uitgevoerd in flush beglazing met geïntegreerde verlichtingsschakelaars. De wanden hebben een translucente glaslaag aan de halzijde en een transparante glaslaag aan de kantoorzijde. In de werkruimten genereren zij zo een ervaring van diepte, terwijl de hal zoveel mogelijk daglicht ontvangt. Ook de trappen zijn grotendeels van translucent glas. De lift is geheel transparant. De lift- en trappenzone is overkapt met een transparant dak dat daglicht brengt tot op de begane grond. In het interieur van de vernieuwde ambassade is veel moderne kunst van Nederlandse bodem opgenomen. Twee ceramische honden met de titel Cave canem (pas op voor de hond), gemaakt door de kunstenaars Irene Fortuyn en Robert O’Brien, ‘bewaken’ buiten de entree van het gebouw. Voor de inrichting van de ambassade is nauw samengewerkt met interieurontwerper Olav van den Brekel en kunstadviseur Philippien Noordam van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een ambassademedewerker liet kort na de realisatie weten: ‘Wat werd beoogd – communicatie, ontmoeten, openheid – is nu al bewezen geslaagd te noemen.’

informatie

adres via michele mercati 8 rome italië

wonen en winkelen

nederlandse ambassade rome

267


268

catalogus het werk van cepezed


269

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


270

catalogus het werk van cepezed


271

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


272

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf publiek onderwijs zorg

realisatie 2010

infrastructuur

bvo 11.500 m2

interieur

opdrachtgever ministerie van buitenlandse zaken den haag

De Nederlandse ambassade in België en de permanente vertegenwoordiging in de Europese Unie (PVEU) resideerden lange tijd in de Brusselse stadsperiferie. Een strategische verhuizing heeft de posten in het politieke en diplomatieke hart van België en Europa geplaatst. De gezantschappen zijn ondergebracht in een gebouw uit de 1970’er jaren waarvan het casco recent nog is gerenoveerd. cepezed ontwierp het interieur, wederom in hechte samenwerking met de kunst- en interieuradviseurs van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het pand telt negen verdiepingen plus twee ondergrondse lagen grotendeels bestemd voor parkeren; samen ruim 11.000 m2. Het is helemaal gericht op duurzaamheid en een hoogwaardige uitstraling, waarbij ook nu weer Nederlands design, Nederlandse producten en Nederlandse kunst een grote rol spelen. De bestaande entree heeft een dubbele hoogte gekregen, terwijl in de begane grond een vide is aangebracht die de etage met de daaronder gelegen verdieping verbindt. Zo is een grote, multifunctionele ruimte gecreëerd die het bedrijfsrestaurant behuist en waarin tevens een lichte, transparante wintertuin grenzend aan de achtergelegen parktuin is gerealiseerd. De kantoorruimten zijn op de verdiepingen langs de gevels gesitueerd. De zones tussen de kantoorstroken zijn steeds ingericht met combinaties van bijvoorbeeld kopieerunits, vergaderruimten, pantry’s, informele plekken of leestafels. Deze zijn per verdieping steeds anders vormgegeven, zodat iedere etage een duidelijk eigen identiteit heeft. De binnenwanden langs de gangen zijn transparant, terwijl de scheidingen tussen de kantoren bestaan uit geperforeerd staal met panelen voor akoestische demping, aan twee zijden geflankeerd door transparante passtukken. Het verdere programma bestaat onder meer uit vip-lounges, vip-rooms en een vip-lunchroom, archiefruimten en een vergadercentrum met een tafel waaraan niet minder dan 44 mensen tegelijk kunnen vergaderen. De inrichting is flexibel en gemakkelijk te wijzigen. De zonwering neemt wel hinderlijke schittering weg, maar geen daglicht. Voor de toiletspoelingen heeft het pand een grijs watercircuit.

informatie

adres kortenberglaan 4-10 brussel belgië

wonen en winkelen

nederlandse ambassade brussel

273


274

catalogus het werk van cepezed


275

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


276

catalogus het werk van cepezed


277

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


278

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf publiek onderwijs wonen en winkelen

realisatie 2009

infrastructuur

bvo 1.750 m2

interieur

opdrachtgever ministerie van buitenlandse zaken

De Nederlandse ambassade in Madrid is gevestigd in de in enkele jaren terug opgeleverde Torre Espacio ontworpen door Pei Cobb Freed & partners; met 57 verdiepingen en 236 m hoogte het op ĂŠĂŠn na hoogste gebouw van Spanje, dat ook de ambassade van het Verenigd Koninkrijk behuist. De Nederlandse diplomatieke post bevindt zich op de 36e en 37e verdieping. De toren heeft op deze hoogte grotendeels een lens-achtige, ovale vorm die op vanzelfsprekende wijze lijkt voort te komen uit de vierkante basis daaronder. De plattegrond kent hierdoor veel gekromde lijnen. De 36e verdieping is grotendeels gereserveerd voor publieksdiensten, terwijl de 37e etage voornamelijk is gevuld met kantoren en vergaderruimten. In overeenstemming met de cepezed-eigen voorkeur voor daglicht, lange zichtlijnen en ruimtelijke beleving, kent de ambassade een hoge mate van transparantie. Het grootste deel van de scheidingswanden is van doorzichtig glas. In meer open kantoorzones zijn de werkplekken alleen gescheiden door kasten. De burelen hebben overal een weids uitzicht over de stad en de omliggende regio, zelfs vanuit het hart van de ellips. Beide verdiepingen volgen een neutraal kleurenschema; de plafonds en de meeste vaste wanden zijn wit, terwijl de vloeren zijn afgewerkt met een stijlvolle, donkere natuursteen. Net als andere ambassades van het koninkrijk, is het gezantschap in Madrid met veel kunst en meubilair van Nederlandse afkomst ingericht. Op de 37e verdieping bevindt zich in een vergaderkamer zelfs een hele kunstmuur, bestaand uit een scheidingselement met verschillende maten en vormen Pastoe-kastjes die tezelfdertijd fungeren als sokkel voor uiteenlopende kunstwerken. Aan de andere zijde van de kunstmuur bevindt zich een pantry. cepezed heeft het interieur van de ambassade ontworpen in nauwe samenwerking met de kunst- en interieuradviseurs van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

informatie

adres paseo de la castellana 259 d madrid spanje

zorg

nederlandse ambassade madrid

279


280

catalogus het werk van cepezed


281

informatie

interieur

infrastructuur

wonen en winkelen

zorg

onderwijs

publiek

bedrijf

kantoor

inleiding


catalogus het werk van cepezed


informatie

informatie

het bureau opdrachtgevers prijzen medewerkers boeken


284

catalogus het werk van cepezed


het bureau gaat de ontwerpers er vooral om totaaloplossingen voor complexe problemen te ontwikkelen. De specifieke ontwerpopgave met gegeven omstandigheden blijft daarbij altijd het uitgangspunt. De functionaliteit, regelgeving, het programma van eisen, budget, de locatie en de technische mogelijkheden spelen daarin allemaal een rol. De oplossingen zijn dan ook integrale oplossingen. Wars van een exuberante vormentaal besteedt cepezed veel aandacht aan een prettig en mogelijk veranderlijk gebruik, waarbij de techniek slechts een belangrijk hulpmiddel is. In de drang zichzelf en zijn cliënten te blijven verbazen, legt cepezed de maatlat hoog. Hoewel de architecten geroutineerd zijn en de projecten van een grote stilistische herkenbaarheid getuigen, zijn hun ontwerpen nooit routinematig. Alle aspecten van het ontwerp- en bouwproces krijgen iedere keer weer optimale zorg en aandacht. Het conceptuele kader is daarbij van even groot belang als de nauwkeurige uitwerking op detailniveau. De aangewende methodiek is toepasbaar op de meest uiteenlopende opgaven. cepezed is dan ook bij uitstek een generalistisch ontwerpbureau. Begin 2005 treedt voormalig projectleider Ronald Schleurholts toe als partner en lid van de directie. Schleurholts geniet snel een steeds grotere bekendheid binnen de branche en wordt in 2009 aangewezen als één van de meest invloedrijke Europese architecten onder de veertig jaar. Michiel Cohen trekt zich eind 2008 uit de firma terug. In de periode daaropvolgend groeit cepezed ondanks de kredietcrisis en tegen de algehele brancheconjunctuur in met ruim een kwart. Momenteel bestaat het bureau uit zo’n veertig medewerkers, waarvan het leeuwendeel bestaat uit hoogopgeleide architecten die het hele traject van schetsontwerp tot bouwvoorbereiding en directievoering uitvoeren en begeleiden. De traditionele scheidslijn tussen architect en tekenaar is bij cepezed afwezig. De architecten vervaardigen zelf de tekeningen en houden zich tot in de kleinste details bezig met het project onder handen. Daarbij werken zij veelvuldig en al in een vroeg stadium samen met andere disciplines als materiaal-, installatie-, constructieen productiespecialisten. cepezed is een platte, open, flexibele en hooggeautomatiseerde organisatie met korte communicatielijnen. De projectteams opereren daardoor zo doelgericht en efficiënt mogelijk.

informatie

cepezed zet zijn eerste schreden in 1973. Aankomend bouwkundigen Jan Pesman en Rob Zee zitten in het derde jaar van hun studie in Delft en willen zo snel mogelijk aan de slag. Docent Hein Hoogerwerf koppelt hen aan een opdracht en aan Michiel Cohen, die al enige jaren werkt als zelfstandig architect en een grote voorliefde voor industrieel bouwen aan de dag legt. De eerste jaren vormen een periode van leren, proberen en reflecteren. Ook Pesman heeft een sterke belangstelling voor industriële vervaardigingstechnieken en in een lange reeks kleinschalige projecten als verbouwingen en uitbreidingen van woningen en winkels experimenteren de partners druk met systematieken van maat en standaardisatie. Voor toepassing binnen de behoudende bouwpraktijk blijken deze echter nog te geavanceerd. Wel liggen de pogingen aan de basis van de ontwikkeling van een volstrekt eigen ontwerpwijze en het scherpen van de visie op het bouwproces. In 1982 – Zee heeft het bureau dan al verlaten – neemt cepezed publiekelijk stelling en introduceert Pesman in het tijdschrift Items een nieuwe discipline: de Industrieel Architect. Deze beweegt zich op het snijvlak van architectuur en industrieel ontwerpen. Zijn focus is daarmee tweeledig en richt zich zowel op het ontwerpals op het bouwproces. Daarnaast ontwikkelt de Industrieel Architect bouwcomponenten voor de aan de bouw toeleverende industrieën. Datzelfde jaar nog vestigen Cohen en Pesman de aandacht op zich met het ontwerp voor een lichte, betaalbare en snel bouwbare systeemwoning voor de sociale sector. Het is het eerste project waarin cepezeds basisgedachten over bouwen en bouwwijze zijn samengebald. In de decennia daarna maakt het bureau een consistente groei door in zowel de breedte als de schaal van de projecten. Mede vanwege een planmatige benadering en de grote aandacht voor hoe gebouwen tot stand komen, ontwikkelt cepezed zich tot een eigenzinnige en markante architectenfirma. De ideeën ontwikkeld in de beginjaren vertalen zich nu volop in realisaties. Dat leidt er zelfs toe dat het bureau de uitvoering van sommige projecten volledig in eigen hand neemt. Ook staat cepezed aan de oorsprong van bouwtechnische innovaties als de ontwikkeling van sandwichpanelen, de energetische en klimatologische toepassing van atria en de architectonische integratie van constructies en installaties, die allemaal navolging vinden. Hoe belangrijk de techniek in de architectuur van cepezed ook is, men kan het bureau geen technisch determinisme verwijten. Het

285


286

catalogus het werk van cepezed


287

informatie


288

catalogus het werk van cepezed


opdrachtgevers am real estate b.v., nieuwegein am wonen, nieuwegein amory + jurriëns concept en projectmanagement, amsterdam anderson lembke, amsterdam anker drukkers, lelystad anwb, den haag arcaplex, spijkenisse arcelor, luxemburg (luxemburg) argos service stations bv, rotterdam hoogvliet artifort, schijndel asr nederland, utrecht

gemeente rotterdam gemeente tilburg gemeente utrecht gemeente westland gemeente zoetermeer gemeentelijk havenbedrijf, rotterdam genencor international, leiden

baas groep, waddinxveen bakker welten, breda bata, best blom & moors, ’s-hertogenbosch bond development, den haag borghese real estate bv, nijkerk bouwen met staal, zoetermeer bouwfonds mab, den haag bouwfonds mab ontwikkeling, hoevelaken buko bouwsystemen, vuren

industrieel ontwerpen nederland, amsterdam ing real estate, den haag innoplan/sunergy, rotterdam

centre for human drug research, leiden cepezed systems, delft h.m.j. claasen beheer, zoetermeer cofier bouwontwikkeling, tilburg cogas, almelo cono kaasmakers, westbeemster corio, utrecht corus, velsen-noord curam, amsterdam de lijn, mechelen (belgië) dexia bank, brussel (belgië) discount trading, grevenmacher (luxemburg) dsm, delft dsm, heerlen dsm sourcing, sittard dunea, voorburg du prie bouw en ontwikkeling bv, leiden dw retaildesign, woerden eneco energie, rotterdam ericis, gouda essent, arnhem euro immo star, brussel (belgië) explorius, rijssen delftsche schoolvereeniging, delft dolphin project, emmen duwo, delft falcon plaza, amsterdam forbo flooring, assendelft

janzon, rotterdam kleyweg’s stadskoffyhuis, delft koninklijke academie van beeldende kunsten, den haag konmar, amersfoort kpn, den haag langerak wielen, utrecht leisure development sint-niklaas, antwerpen (belgië) logica, amstelveen maatschappij tot exploitatie van industriegebouwen, ’s-hertogenbosch mabon, rijswijk medisch centrum alkmaar, alkmaar mercedes benz l.i.a.m., leiden ministerie van buitenlandse zaken dienst huisvesting buitenland, den haag ministerie van de vlaamse gemeenschap, brussel (belgië) ministerie van economische zaken, den haag nederlands textielmuseum, tilburg nederlandse glasbond, woerden nl development, den haag nmbs, brussel (belgië) nova vastgoedontwikkeling, utrecht ns vastgoed, utrecht nuon power generation, utrecht ocsb, lelystad octoplus pharmaceutical innovators, leiden ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij willemsoord, den helder ontwikkelingsmaatschappij elisabethhof, leiden oranjewoud, heerenveen österreichische akademie der wissenschaften, wenen (oostenrijk) ovg projectontwikkeling, rotterdam pas reform, zeddam pitstop exploitatiemaatschappij, amsterdam politie rotterdam-rijnmond, rotterdam dr. ing. hc f. porsche ag, stuttgart (duitsland) projectbureau leidsche rijn, utrecht informatie

gemeente amsterdam gemeente barneveld gemeente delft gemeente den haag gemeente eindhoven gemeente haarlem gemeente helmond gemeente leeuwarden gemeente leiden gemeente lingewaard, bemmel gemeente maastricht gemeente nijmegen gemeente purmerend

haga ziekenhuis, den haag heiwo, wolvega heja projectontwikkeling, breda hotel- en congrescentrum de reehorst, ede

289


prijzen prorail, rotterdam provast, den haag provincie zuid-holland, den haag ptt vastgoed, den haag quaternes, almkerk r.e.t., rotterdam reuma revalidatiecentrum rotterdam, rotterdam ronic beheer, woerden rijksgebouwendienst, den haag scheepvaart en transport college, rotterdam schiphol real estate, schiphol sojin holding, amsterdam sportfondsen nederland, amsterdam sportschool delta, delft squash centrum arnhem, arnhem squash houtrust, den haag stad brugge, brugge stad sint-niklaas, sint-niklaas (belgië) stadt wien, wenen (oostenrijk) stichting de oosterprins, rotterdam stichting floriade, amsterdam storme van ranst architects, antwerpen stoutenbeek beheer bv, amsterdam technische universiteit delft, delft tno, delft tpg real estate, den haag trs transportkoeling, katwijk tour & taxis, brussel universiteit leiden, leiden upc, schiphol-rijk van erkel vastgoedontwikkeling, nieuwegein van opstal beheer, breda verhaar interieur, amsterdam vlaamse radio- en televisieomroep, brussel (belgië) vietcombank bonday benthanh joint venture company, ho chi minhstad (vietnam) vsk vakbeurs voor verwarming, sanitair, klimaat- en koudetechniek, utrecht wad archiefdepots, oegstgeest waldorp autowas service, den haag washtec benelux, zoetermeer wetering port repair, rotterdam wilma project development, antwerpen (belgië) wista-management, berlijn (duitsland) wonen midden-brabant, tilburg woningbouwvereniging volkshuisvesting, breda

catalogus het werk van cepezed

ziekenhuis oost-limburg, genk (belgië) zweedse handelsdelegatie, den haag

prijzen 1979 médaille d’argent 8e salon international des inventions et des techniques nouvelles genève maatvoeringsysteem 1981 tweede prijs architectural review competition interieur juwelierswinkel 1990 nationale staalprijs categorie gebouwen met stalen draagconstructie orthodontistenpraktijk j. nan, voorburg 1991 premio internazionale di architettura andrea palladio twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft premio iritecna per l’europa twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft high tech center, nieuwegein bouwwereld onderscheiding twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft

1994 premier award british steel colorcoat building awards continental category expositiepaviljoen, hoek van holland hylar international award categorie commercieel expositiepaviljoen, hoek van holland hylar international award categorie residentieel woonhuis schutterstraat, delft 1995 a.j. van eckprijs twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft 1996 nationale staalprijs categorie gebouwen met een stalen of hybride draagconstructie centre for human drug research, leiden 1997 eccs european award for steel structures/ cecm prix européen de la construction métallique/ eks europäischer stahlbaupreis centre for human drug research, leiden

first award british steel colorcoat building awards orthodontistenpraktijk pilon, veldhoven

2000 winner overall building corus colorcoat building awards cepezed-kantoor, delft

glas award ontwerp hoofdkantoor nederlandse glasbond, woerden

winner execution of detailing corus colorcoat building awards cepezed-kantoor, delft

1992 nationale staalprijs categorie gebouwen met stalen of hybride draagconstructie twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft

nationale staalprijs categorie utiliteitsbouw indoor karting, delft

haus des jahres-plakette schöner wohnen hauswettbewerb twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft 1993 eccs european award for steel structures/ cecm prix européen de la construction métallique/ eks europäischer stahlbaupreis twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft winner award british steel colorcoat building awards continental category bibliotheek en kinderdagverblijf tanthof, delft

290

laureaat staalbouwwedstrijd/concours construction acier categorie residentiële gebouwen met een stalen of gemengde draagconstructie/ catégorie bâtiments résidentiels avec une structure en acier ou mixte villa beckius, rommeldange 2004 nationale staalprijs categorie industriebouw ronic, woerden laureaat staalbouwwedstrijd/concours construction acier categorie niet residentiële gebouwen met een stalen of gemengde draagconstructie/ catégorie bâtiments non résidentiels avec une structure en acier ou mixte fietsenstalling stationsplein, sint-niklaas


2005 prijs bouwheer 2005 categorie publieke ruimte stationsomgeving sint-niklaas/ grote markt sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas) erewimpel voetgangersbeweging vlaanderen 2005 stationsomgeving sint-niklaas/ grote markt sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas) first prize european lighting awards 2005 stationsomgeving sint-niklaas/ grote markt sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas) 2008 daylight award westraven bna kubus gehele oeuvre 2009 nederlandse bouwprijs categorie gebouwen westraven 2010 nationale staalprijs utliteitsbouw jinso paviljoen

eervolle vermeldingen

nominaties

1975 the tokyo international lighting design competition lampontwerp

1987 bouwwereld onderscheiding woningen, Haarlem

1988 nationale staalprijs categorie karakteristieke stalen bouwdelen high tech center, nieuwegein 1990 nationale staalprijs categorie bruggen en overige staalconstructies communicatietoren ptt telecom, amsterdam constructa-preis high tech center, nieuwegein 1991 british steel colorcoat building awards twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft british steel colorcoat building awards high tech center, nieuwegein

eternit international prize for architecture categorie c orthodontistenpraktijk j. nan, voorburg 1992 nationale staalprijs categorie karakteristieke stalen bouwdelen fietsenstalling tno, delft 1996 constructec-preis centre for human drug research, leiden 2000 mention spéciale ’electricité de strasbourg’ prix rhénan d’architecture twee-(z)onder-één-kap-woningen (maisons jumelles), delft 2004 vlaamse ruimtelijke planningsprijs 2004 stationsomgeving sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas)

1991 nationale schildersprijs twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft chicago metallic award categorie woningen twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft chicago metallic award categorie bedrijfsgebouwen orthodontistenpraktijk j. nan, voorburg 1992 schöner wohnen hauswettbewerb twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft nationale staalprijs categorie utiliteitsbouw bibliotheek en kinderdagverblijf tanthof, delft 1998 staalbouwwedstrijd/concours construction acier categorie burgerlijke bouwkunde en kunstwerken in staal/ catégorie génie civil et ouvrages d’art en acier gsm-mast, Affligem

bouwdelen en beeldende kunst nederlandse ambassade in rome staalbouwwedstrijd/concours construction acier parkeerfaciliteit ziekenhuis oostlimburg architect van het jaar 2009 amsterdamse architectuurprijs (gouden a.a.p.) jinso paviljoen bna gebouw van het jaar audax textiel museum rietveldprijs westraven best tall building award europe category westraven 2010 nationale staalprijs utiliteitsbouw audax textiel museum prime property award westraven 2011 detail preis sonderpreis glas jinso paviljoen

2000 ruimtelijke kwaliteitsprijs zuidholland categorie bedrijfsbebouwing en kantoren distributiekantoren ptt post nationale staalprijs categorie industriebouw distributiekantoren ptt post 2002 nationale staalprijs categorie industriebouw langerak wielen, utrecht 2005 architectuurprijs lelystad anker drukkers, lelystad prijs bouwheer 2005 categorie kunst in opdracht stationsomgeving sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas) 2008 bna gebouw van het jaar westraven nationale staalprijs categorie utiliteitsbouw westraven nationale staalprijs categorie karakteristieke stalen informatie

vlaamse stadsvernieuwingsprijs 2004 stationsomgeving, sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas)

291


medewerkers partners ir. Jan Pesman (Utrecht, 1951) studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft, waar hij in 1973 architectenbureau cepezed oprichtte. In 1971 was hij een van de initiatiefnemers van het tijdschrift voor wetenschappelijk amusement Utopia, waaraan hij tot 1977 als redacteur en vormgever verbonden bleef. Ook van het nog altijd bestaande tijdschrift voor vormgeving Items was Pesman mede-initiator. Van 1983 tot 1992 zetelde hij in de redactie. Gedurende het studiejaar 1994-1995 was Jan Pesman hoofddocent aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Sinds 2010 is hij voorzitter van de vakafdeling Bouw van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRIA. Naast zijn vele activiteiten als architect en ruimtelijk ontwerper geeft hij lezingen in binnen- en buitenland.

catalogus het werk van cepezed

ir. Ronald Schleurholts (Roden,1972) studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft, waarbij hij zich zowel op architectuur, bouwmethodiek als interieur richtte. Tijdens zijn studie nog werkte hij enige tijd bij de architectenbureaus Claus & Kaan en Koen van Velsen. Sinds 1999 is hij werkzaam bij cepezed, waar hij begin 2005 is toegetreden als partner en lid van de directie. Sinds november 2008 is Schleurholts bestuurslid van de mede door cepezed opgerichte stichting Integraal Werkende Architecten (IWA). In 2009 verkozen het European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies en het Chicago Atheneum; Museum for Architecture Schleurholts tot ĂŠĂŠn van de veertig meest invloedrijkste opkomende Europese architecten van onder de veertig jaar. Sinds 2010 is hij tevens bestuurslid van de Koninklijke Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en sinds 2011 voorzitter van de Stichting Living Daylights. In binnen- en buitenland geeft hij daarnaast lezingen over duurzaam en integraal ontwerpen.

Michiel Cohen (Haarlem, 1946) studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft, maar brak deze studie voortijdig af om zich te vestigen als zelfstandig architect. In 1973 richtte hij architectenbureau cepezed mede op en was decennialang medebepalend voor de industriele benadering van het bureau. Na toekenning aan cepezed van de BNA Kubus, de hoogste onderscheiding van de Bond van Nederlandse Architecten, trok hij zich eind 2008 uit het bureau terug om meer aandacht te besteden aan andere activiteiten.

292


Robert Adema Marja van Adrichem-Zwinkels Debby Alferink Frederique van Alphen Tamara van Amstel Berry van Andel Carlos Apers Irma Arends Monique Ax Pim Baas Roel van Bakel Dick Bakker Robin Bakker Sandra Bakvis Cheryl Baty Monique van den Berg Iwert Bernakiewicz Tom Berkhout Ostara Bes Caroline Bijvoet Tanja Bitzer Roel Bleumink Paul Blonk Astrid Bonekamp John Bos Joke Boxmeer Corinne van den Brakel René van den Bulk Willem van de Burg Michiel Burgerhout Petra van de Burgh Nico Buwalda Carles Cabratosa Antonio Cannavacciulo Angel Cerezo Peter Compagne Hans Cool Joanna Coste Lars Courage Vernon Daal Maren Dannien Don van Dasler Christian van Dee Jaap van Dijk Sandra Dijkstra G. Dogan Kiki van Dop Caroline Drukker Thomas Durisch Stefan Duivestein Florian Eckardt Phillip Edwards Edwin van Eeckhoven Delano van den Ende Jos Eras Florentien van Es Patrick Esveld Olga Fiodorova Erwin Fraikin Jan Willem Fransen Escarlata Fuster Duran Diana van der Gaag Michael van der Gaag Hugh Geoghegan Rick Gerards Farzaneh Ghorishi Robert Grapentin

Remco de Haan Lisa Haenitsch Mark Hanegraaf Kasper Hauschultz Hansen Patricia Haring Mike Heemrood Charlotte van Heesbeen Harry van Heeswijk Joost Heijnis Jeroen Hendriks Marco Henssen Job van den Heuvel Peter van den Heuvel René Hiemstra Olaf Hitz Bart van Hoek Ben Hoek René Hoek Tineke van de Hoek Rob Hoogendijk Birgit Hopff Willem Hoppenbrouwers Stephan van der Horst Jan Houtekamer Ronald van Houten Artsje Hylkema Taco van Iersel Miranda IJsselstein Esthel Janssen Marion Janssen Sven Jaspers Linda Jonker Marc Joubert Rogier Kant Ron Keesom Judith de Keijzer Albertien Kers Mark van Kessel Tim Kettler Daniëlle Keukenmeester Glenn King Erwin Kleinsman Christina Kny Simone Koenders Robbert Koole Jeroen Koomen Ferdi Koornneef Marisa Korteland Ricarda Koschany Carlijn Kramer Ansgar Krupp Wouter Kuiper Anne Kuipers Lonneke Kuysten Fiona van der Laan Feike Laane Marion Lamens-Massar Greet Lammerts van Bueren-Zijlstra Anette Lampe Tonko Leemhuis Mieke van Leeuwen L. Lenders Bart van Lieshout Peter Limpens S. van der Linde Thomas Lohse Ankie Loor Anna Lopriore Anja Lubke Jan Luiten M. Lukkassen

Frank Maas Maria del Mar Carrascal-Uño Thomas Marschall Pim Marsman Gera Martijn René van der Maten Pieter Melis Eugène Meulemans Walter Michels Ruben Molendijk Nazanin Mossafaian Tom Mossel Sander Nelissen Dennis Niemeijer Regina Nieuwenhuijsen Joke Nowee-van der Mast Catelijne Nuysink Paul Oehlers Mandy Olsthoorn Fahrid Omidi Jochem Paauwe Ina Pesman-de Graaff Tom Pesman Roeland-Jan Pijper Johan Pijpstra Lia van der Ploeg Jeen Pot Björn Prins Dolores Puiqantel Dick Purmer Nikele van de Putten

Tjeerd Tiersma Corina Timmer-Van der Heide Mirko Todorovic´ Martin van Toorn Anja Traffas Jelle van der Veen Sander Veenstra Roos Venema Tys Verburg Michiel Verrijn Stuart Jan-Willem Visscher Maarten van Vliet Ron van der Vliet Lisette Vollmer Mark Vossen P. Vuijk Manfred Wansink Rosemarijne van der Weide Ameike Weijers Mark Wieringa Maarten Willems Robert Winkel Sebastian Winkler Hans Witte Léon van Woerkom Christiaan de Wolf Menno van der Woude Jeroen Wouters Paul Zandstra Rob Zee Jolanda Zwetsloot

Marije Raap Vanessa Ramdin Rob Reintjes René Rijkers Frans Rooijakkers Menno Rubbens Raymond van Sabben Vincent van Sabben Karen van ’t Sant Irold van der Sar Rik Schijf Sandra Schijf Robert Schipper Hans Schlotter Ludo Schoone Britta Schott Sandra Schuster Ben Schweers Eva Setyabudi Paddy Sieuwerts Amar Sjauw en Wa Trudy Slingerland Owen Slootweg Ron van Sluys Simon Smaczny Jeroen Smit Guy Speelman Edwin Spoor Chris Spierings Mia van Spronsen Sebastiaan Steinbach René Straaijer Robbert van de Straat Kris Swagers Jolante Sweers Saskia Tan Désirée Tans Suzanne Tersteeg Bert Theunissen informatie

medewerkers

293


294

catalogus het werk van cepezed


boeken cepezed architecten – architects 1993 60 pagina’s nederlands-engelse editie: isbn 90 6450 171 8

catalogus het werk van cepezed 2006 248 pagina’s nederlandse editie: isbn 90 6450 606 X engelse editie: isbn 90 6450 595 0 prototypen het werk van cepezed 2007 264 pagina’s nederlandse editie: isbn 978 90 6450 613 0 engelse editie: isbn 978 90 6450 533 1 westraven kantoor voor rijkswaterstaat 2007 184 pagina’s nederlandse editie: isbn 978 90 6450 660 4 engelse editie: isbn 978 90 6450 659 8

informatie

catalogus 2 het werk van cepezed 2008 (nederlandse editie) 2009 (engelse editie) 252 pagina’s nederlandse editie: isbn 978 90 813792 1 2 engelse editie: isbn 978 90 813792 2 9

295


colofon teksten architectenbureau cepezed bv: jeroen hendriks beelddocumentatie architectenbureau cepezed bv: jochem paauwe, job van den heuvel, jeroen hendriks, léon van woerkom schetsen, tekeningen en renderings architectenbureau cepezed bv, behalve: ascendilex, wouter beck: 18 links architectenbureau cepezed bv & piet boon studio: 99 dpi: 166-167 i2: 70, 72-73, 74, 76-77, 188, 190-191, 194, 196, 198-199, 228 meijers groep: 146-147 fotografie architectenbureau cepezed bv, behalve: corné bastiaansen: 14 jinso boven gerlo beernink: 246, 248-249 gert cools: 23 daph/henk schuurmans i.o.v. brs building systems: 144, 151 michael heinrich: 262, 264-265 horizon photoworks: 66 fas keuzenkamp: 10 twee-zonderéén-kap, 14 jinso onder, 22 ambassade rome kleur, 24, 52-53, 54-55, 56-57, 64-65, 88, 91, 92-93, 94-95, 96, 104, 106-107, 108-109, 110-111, 132, 134-135, 138, 140-141, 148-149, 152153, 154, 159, 160, 162-163, 164, 182, 184-185, 186-187, 214, 216-217, 218219, 220-221, 234-235, 236-237, 238, 240-241, 243, 244-245, 266, 268-269, 270-271, 278, 280-281 luuk kramer: 61 jannes linders: 4-5, 8, 12, 22 westraven kleur, 34-35, 38, 40-41, 42, 44-45, 47, 48-49, 68-69, 98, 100-101, 102-103, 112, 114-115, 116-117, 118, 120-121, 122-123, 124-125, 138-137, 142-143, 156-157, 210, 212-213, 256, 258-259, 260-261, 272, 274-275, 276277, 284, 286-287, 288 harold pereira: 58, 62-63 rob ponsen: 10 cepezed-kantoor rijkswaterstaat: 23 westraven zw vormgeving robbert zweegman, malden reynoud homan, muiderberg lithografie en druk thoben offset nijmegen, malden

catalogus het werk van cepezed

© 2012 architectenbureau cepezed bv, delft uitgeverij 010, rotterdam

isbn 978 90 6450 778 6 nederlandse editie isbn 978 90 6450 777 9 engelse editie

296

architectenbureau cepezed bv phoenixstraat 60b postbus 3068 2601 db delft t +31 15 215 00 00 f +31 15 213 09 08 post@cepezed.nl www.cepezed.nl