het werk van cepezed - catalogus 5

Page 1

naioio uitgevers

catalogus het werk van cepezed

catalogus 5 het werk van cepezed

9 789462 083899

ISBN 978-9-4620-8389-9

van onderzoeksgebouw tot culturele hotspot, van collectiecentrum tot luxe appartementencomplex en van gemeentehuis tot luchthavenpier: cepezeds catalogus 5 staat net als zijn voorgangers vol projecten in verschillende stadia tussen eerste opzet en gebruik. de complexiteit van techniek en functionaliteit is in alle ontwerpen teruggebracht tot de essentie. wat niet noodzakelijk is, is weggelaten. wat wel nodig is, is sterk vereenvoudigd, doordacht gesystematiseerd en elegant gerangschikt. aan de basis ligt steevast een eenduidig concept: de opbouw, structuur en werking zijn helder afleesbaar. dat maakt de gebouwen tot eerlijke gebouwen, vaak letterlijk openhartig. in de eerste plaats faciliteert ieder project een habitat voor zijn gebruikers – de architecten vergeten nooit voor wie en wat zij eigenlijk ontwerpen. met veel aandacht voor beleving, groot stilistisch vakmanschap en een hoge mate van technisch vernuft tekent cepezed voor gebouwen die op alle vlakken in balans zijn.

nai oiocatalogus 5 het werk van cepezed


catalogus het werk van cepezed nai 010 publishers 2018


bedrijf onderzoek onderwijs publiek wonen infrastructuur informatie

inleiding kantoor bedrijf onderzoek onderwijs publiek wonen infrastructuur informatie

kantoor

inleiding

inhoud


catalogus het werk van cepezed


inleiding

twee (z)onder één kap

1989


catalogus het werk van cepezed


2000

inleiding

porsche corporate identity


catalogus het werk van cepezed


2007

inleiding

rijkswaterstaat kantoor westraven


catalogus het werk van cepezed


inleiding

jinso paviljoen

2008


12

catalogus het werk van cepezed


inleiding

inleiding cepezeds vijfde catalogus toont net als zijn voorgangers een breed overzicht aan actuele projecten; gerealiseerd én in verschillende fasen van aanbouw of ontwerp. Uiteraard kenmerken deze zich alle weer onmiskenbaar door de specifieke cepezed-benadering gericht op een optimaal evenwicht tussen langdurig en flexibel gebruiksgemak, een hoge verblijfskwaliteit, een lucide esthetiek en de specifieke randvoorwaarden. Evenmin als Mies van der Rohe vindt cepezed immers iedere maandagochtend een nieuwe architectuur uit, maar richt het bureau zich net als deze oer-modernist liever op een steeds verdere verfijning en perfectionering van zijn methoden, technieken, oplossingen en toepassingen. Dat geeft de projecten naast een grote mate van herkenbaarheid ook steevast iets tijdloos en vanzelfsprekends; bijna alsof ze er altijd al zijn geweest. Een heldere en eenduidige lay-out, maximaal resultaat met minimaal materiaalgebruik en een hoge graad van transparantie, openheid en ruimtelijke variatie zijn constante factoren. Net overigens als een minimalistische, vaak geraffineerde detaillering en een versmelting van architectuur, constructies, installaties en bouwfysica die zowel efficiënt, functioneel als elegant is.

’t eemgoed

Proces, concept en uitvoering hangen bovendien steeds ondeelbaar samen. Uit een nauwgezette analyse en systematisering van alle informatie omtrent zaken als locatie, programma, budget en planning spruit doorgaans een tot de essenties teruggebrachte ruimtelijke en constructieve opzet voort, die direct garant staat voor de meest eenvoudige en doelgerichte bouwmethodiek. Keer op keer brengt deze werkwijze een meerwaarde die opdrachtgevers met volle overtuiging voor cepezed doet kiezen. En vaak bij volgende projecten weer bij het bureau doet terugkeren. Met alle karakteristieken die de cepezed-methodiek breed toepasbaar maken en het oeuvre een grote consistentie geven, vormt een catalogus met recent werk vanzelfsprekend ook een tijdsbeeld. Dat uit zich deels in iets eenvoudigs als het type opgaven met de bijbehorende wensen en voorwaarden. Een architectenbureau moet immers steeds binnen actuele kaders actuele antwoorden op actuele ruimtelijke vraagstukken ontwerpen. Voor een deel uit het zich echter ook in minder direct zichtbare aspecten als veranderende marktmodellen en organisatievormen waarbinnen de projecten tot stand komen. Een tijdsbeeld vormt daarbij ook een snijvlak, zeker bij een weliswaar steeds sneller wordend maar nog altijd relatief traag vakgebied als de architectuur. Het draagt nog allerlei kenmerken in zich van wat vooraf is gegaan, maar ook al van wat inmiddels gaande is. Zo zijn sommige projecten geïnitieerd nog tijdens en daarmee nog verweven met de economische crisis die dit jaar precies tien jaar geleden begon. Andere zijn juist al expliciet exponenten van de inmiddels weer sterk aangetrokken economie.

13


Eén van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren is dat de overheid zich gestaag heeft teruggetrokken uit veel velden waarmee zij zich voorheen intensiever bemoeide; van de zorg tot de ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Dit uit zich op allerlei manieren, waaronder de verschuiving van kansen, risico’s en verhoudingen in de markt. Maar ook in de huisvesting van de overheid zelf is deze trend terug te zien. Projecten als De Resident en rijkskantoor De Knoop die u in dit boek terugvindt, brengen een afgeslankt bestuursapparaat onder op een efficiënt gebruikt, compact aantal meters. Met andere achtergronden geldt hetzelfde overigens voor de twee gebouwen van fusiegemeente Westland.

catalogus het werk van cepezed

mecc maastricht

Een andere tendens is het ontstaan van nieuwe zwaartepunten in de bouwopgave. Zo zorgt de gerevitaliseerde economie voor een hernieuwde vraag naar bedrijfsgebouwen, zoals die voor de producent van innovatieve motorkleding Rev’it. Ook vindt een inhaalslag plaats op de woningmarkt, die jarenlang is achtergebleven. Zeker in en rond de grote steden ontstaan compleet nieuwe wijken en stadsdelen, vaak gebaseerd op nieuwe businessmodellen, nieuwe demografische trends en nieuwe visies omtrent stedenbouw, verdichting, woonkwaliteit en samenleving. Een project als Park Hoog Oostduin combineert de vraag naar luxe stedelijk wonen in het hogere segment met de transformatie van bestaand vastgoed, dat onverminderd een kans en opgave blijft. Een bijna arcadisch woningbouwproject als ’t Eemgoed in Oosterwold komt juist weer voort uit geheel nieuwe, particuliere initiatieven voor bijzondere woonvormen. Beide bevatten onorthodoxe woningtypologieën met veel ruimtelijke kwaliteit. Een grootschalig woonproject als de International Student House in Delft sluit aan bij de internationalisering van het onderwijs. Het heeft weliswaar geen radicaal nieuwe plattegronden, maar wel studentenkamers in een kwaliteit en setting zoals we die vroeger niet kenden, met bijvoorbeeld ieder hun eigen sanitaire voorzieningen. Bovendien is het zorgvuldig ingepast binnen zijn historische omgeving. Het onderwijs zelf vormt momenteel ook een opvallend groot segment van de bouwopgave. Van het primair tot voortgezet en hoger onderwijs: in de hele sector vinden aanpassingen aan veranderde behoeften en hedendaagse eisen plaats of zetten instellingen zelfs met nadruk in op langetermijnvisies voor de toekomst. De budgetten zijn daarbij vaak uitdagend, maar cepezed weet er het maximaal haalbare uit te halen. Belangrijke exponenten binnen de onderwijsportefeuille van het bureau zijn de revitalisatie van het iconische Tinbergengebouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam en een gloednieuw onderzoeks- en onderwijsgebouw voor de Vrije Universiteit in Amsterdam. Opgaven met in dit geval eenzelfde type opdrachtgever, maar van een totaal andere orde. Een project als het (V)MBO voor creatieve beroepen SintLucas combineert eigentijdse nieuwbouw weer met transformatie van bestaande monumentale bouw.

14


inleiding

Samenwerking en co-creatie zijn in korte tijd dé thema’s van nu voor de toekomst van morgen geworden. Dat doet zich niet alleen voelen in de processen die cepezed als deel van grote projectteams zelf doorloopt, maar ook in de vraag van onze opdrachtgevers. Overal klinkt de roep om gebouwen die interactie, verbinding en kruisbestuiving stimuleren en faciliteren; een wens die naadloos aansluit bij cepezeds architectuurvisie, die immers een hoge mate van transparantie en daarnaast veel optische en fysieke relaties tussen ruimten en bouwdelen voorstaat. Vooral in onderzoeksgebouwen als die voor KWR Watercycle Research Institute, Genmab of DSM, sterke spelers in de almaar groeiende biotechbranche waarbinnen cepezed veel opdrachten verwerft, ligt een sterke focus op coöperatie, ook met externe partners. Een bedrijfsverzamelgebouw als het gerevitaliseerde Van Spaendonck Ondernemingshuis is eveneens geheel ingericht op partnership en associatie en draagt samenwerking zelfs expliciet als motto. Inmiddels goed op weg in de 21ste eeuw vergt de infrastructuur voor mobiliteit een upgrade richting toekomst. Voorbeelden hiervan in het cepezed-oeuvre zijn het station Tilburg, de Moreelsebrug en de nieuwe pier op Schiphol. De technische complexiteit, het ingewikkelde speelveld met veel stakeholders en de vaak uitdagende planningen en logistieke omstandigheden maken dat dit soort opgaven zowel procedureel als zuiver vakinhoudelijk veel van de ontwerpers vraagt.

cc nl

Projecten als het EYE Collectiecentrum en het Collectiecentrum Nederland (CC NL) bieden integrale langetermijnoplossingen voor grote collecties cultureel erfgoed die al decennia verspreid en onder suboptimale omstandigheden geconserveerd werden. Zij faciliteren ruim voldoende mogelijkheden voor opslag en restauratie onder de best denkbare condities. Het omvangrijke CC NL gaat met de verzamelingen van vier grote instellingen waaronder die van het Rijksmuseum zelfs fungeren als ‘de schatkamer van Nederland’. Omdat het om opslag voor lange duur gaat, liggen de duurzaamheidsambities bovendien erg hoog. Het gebouw wordt BREEAM Outstanding gecertificeerd. Een passieve klimaatbeheersing draagt daaraan belangrijk bij. De noodzaak tot duurzaamheid dringt in het hele veld natuurlijk sowieso steeds dieper door, maar heeft met de opkomst van het thema circulariteit de afgelopen periode weer een nieuwe dimensie gekregen. Circulariteit behelst daarbij veel aspecten, van de toepassing van hergebruikte, herbruikbare en verantwoord geproduceerde materialen tot de wijze van bouwen en de manier van gebruiken. De grondgedachte van circulariteit sluit nauw aan bij de manier van bouwen die cepezed al decennia voorstaat: met geprefabriceerde, modulaire elementen die zowel de bouw versoepelen, de flexibiliteit verhogen als de vervanging van componenten, de ontmanteling van het gebouw en het hergebruik vergemakkelijken. cepezed was dan ook een vanzelfsprekende partner voor een project als de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam, het eerste grootschalige project dat het Rijksvastgoedbedrijf heeft aan-

15


besteed met verwijdering en hergebruik expliciet opgenomen in de contractvoorwaarden. De tijdelijke functie heeft daarbij niets afgedaan aan de kwaliteit en uitstraling, wat mede maakte dat het project de Amsterdamse Architectuurprijs 2017 won. Ook het tijdelijke restaurant en vergaderpaviljoen The Green House in Utrecht is met een substantieel aandeel hergebruikte en biobased materialen een eenvoudig de- en remontabel bouwpakket en wordt daarnaast volledig circulair geëxploiteerd. Het werd recent besproken als het meest circulaire gebouw van dit moment.

catalogus het werk van cepezed

arsenaal delft

cepezed opereert vanzelfsprekend primair als architect, maar beweegt zich al van oudsher ook op andere terreinen. Zo ontwerpt het bureau ook bouwproducten en nam het met een eigen bouwonderneming al vroeg in zijn bestaan de realisatie van selecte zelfontworpen projecten ter hand. Onder de naam cepezedbouwteam biedt de hernieuwd gestarte bouwtak sinds kort weer tal van voordelen op het gebied van procescoördinatie en uitvoeringsorganisatie. Ook kent cepezed een ontwikkelbedrijf, cepezedprojects. Een paar jaar terug startte het bureau bovendien een inhouse afdeling volledig gericht op interieur. De architecten en interieurarchitecten hebben ieder hun eigen opdrachten, maar werken ook integraal samen aan projecten als de Cacaofabriek in Helmond en de eerder genoemde nieuwe pier op Schiphol. Architectuur en interieur vormen in deze gevallen volledig één geheel, wat resulteert in maximale synergie tussen gebouw en beleving. Het afgelopen decennium zijn traditionele organisatiestructuren in de bouw daarnaast op allerlei manieren verschoven en gediversifieerd. Daarmee is het palet van rollen, taken en verantwoordelijkheden dat cepezed in steeds wisselende configuraties voor zijn rekening neemt alleen nog maar breder geworden: om opdrachtgevers te begeleiden, om totaalconcepten te realiseren, om kwaliteit te garanderen, om stakeholders in overeenstemming te houden, om efficientie het proces in te brengen of simpelweg om projecten van de grond te krijgen die anders nooit van de grond zouden komen. Van concept- tot product- en projectontwikkelaar, van integraal procesmanager tot duurzaamheidspionier en van huisvestingsstrateeg tot financieringsadviseur, cepezed is het allemaal. Met dezelfde stabiele basisvisie speelt cepezed voortdurend in op wisselende kansen en omstandigheden. Een project waarin alle rollen samenkomen is de transformatie van het historische Armamentarium in Delft tot hotel, restaurant en congrescentrum het Arsenaal. cepezedprojects ontwikkelt het, cepezed en cepezedinterieur ontwerpen het en cepezedbouwteam neemt de uitvoering voor rekening. De variëteit in rollen en organisatievormen uit zich ook in een verscheidenheid aan contractvormen. De projecten in deze catalogus zijn gerealiseerd op basis van zowel traditionele opdrachten als op basis van bijvoorbeeld total engineering, Design & Build of overeenkomsten als Design Build Finance Maintain & Operate en Design Build Maintain & Remove, die veel initiatief en verantwoordelijkheid bij de markt laten. Voor sommige fungeert cepezed als integraal hoofdopdracht-

16


inleiding

nemer en contracteert het bureau zelf alle benodigde andere disciplines – bij een project als Leefmilieu Brussel zelfs inclusief een volledig internationaal schaduwteam voor de afstemming van het ontwerp op de lokale wet- en regelgeving. In andere projecten liggen de risico- en kapitaalverhoudingen anders. cepezed is dan onderaannemer van grote consortia, maar speelt ook in die gevallen een centrale rol in de procescoördinatie. Voor welke functie, van welke schaal en in welke fysieke of procedurele context dan ook; het begin- en eindpunt in het werk van cepezed bestaat letterlijk en figuurlijk uit het creëren van ruimte. Ruimte voor de opdrachtgever om zijn doelen te bereiken en ruimte voor de gebruiker om zijn alledaagse bezigheden in een aangename, comfortabele en gezonde omgeving te verrichten. cepezed houdt daarbij steeds ook oog op de toekomst. Omdat tijd en verandering onvermijdelijk samengaan, blijft de ruimte die cepezed creëert altijd plooibaar.

nieuwe pier schiphol

17


catalogus het werk van cepezed


2007

inleiding

nederlandse ambassade rome


catalogus het werk van cepezed


2005

inleiding

grote markt sint-niklaas


catalogus het werk van cepezed


inleiding

textielmuseum

2007


catalogus het werk van cepezed


inleiding

politie rotterdam

2014


catalogus het werk van cepezed


informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding

kantoor


28

catalogus het werk van cepezed


oude situatie

bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2015

wonen

bvo 55.000 m2

infrastructuur

opdrachtgever rijksvastgoedbedrijf den haag

De rijksoverheid is de laatste jaren sterk geslonken en richt zich daarnaast in toenemende mate op moderne werk(plek) concepten geënt op ontmoeting, interactie en flexibiliteit. De aanpak van kantoorcomplex De Resident, juist naast station Den Haag Centraal, is van beide ontwikkelingen onderdeel. Het complex bestaat onder meer uit de gebouwen Helicon en Castalia, die met een totaaloppervlak van zo’n 55.000 m2 respectievelijk veertien en twintig verdiepingen beslaan en in de jaren negentig zijn ontworpen door Soeters van Eldonk en de Amerikaanse architect Michael Graves. Een consortium bestaand uit cepezed (atrium en algehele coördinatie), Hofman Dujardin Architects (interieur) en de Antea Group (installaties, constructies en brandveiligheid) maakte het ontwerp voor de modernisering. De herinrichting was onder meer gericht op het mogelijk maken van verschillende manieren van werken. Op de onderste lagen zijn functies met een algemeen rijkskarakter als ontmoetingsplekken, aanlandplekken, vergaderruimten, een opleidingscentrum, bibliotheek, grand café en een restaurant verwezenlijkt. De verdiepingen daarboven hebben een transformatie ondergaan van cellenkantoren naar een meer open kantooromgeving met royale werkvelden waarin zich op verschillende posities ruimten als concentratie- en overlegplekken bevinden. Ook is iedere verdieping voorzien van een eigen huiskamer. De buitenruimte tussen de gebouwen Helicon en Castalia, het Parnassusplein, heeft een overkapping gekregen en is het gezamenlijke, semi-openbare entreeatrium geworden voor de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het ruim zeventig meter lange en twintig meter hoge atrium heeft zo min mogelijk impact op de bestaande architectuur, maar heeft niettemin een geheel eigen beleving. Het is geconstrueerd uit grote stalen portalen met daarop een glazen dak en aan de koppen transparante gevels met daarvoor vijf meter hoge taatsdeuren die tevens fungeren als signingelementen. De samengestelde portaalprofielen zijn uitgezet op een stramien van 3,60 meter, hebben een diepte van maar liefst een meter en zijn in wit bekleed met stalen zetwerk en doekbespanning. Zij functioneren zo als coulissen die bij een zichtlijn overlangs een geheel eigen sfeer geven, maar bij een zichtlijn overhoeks goed zicht bieden op de oorspronkelijke bouw. Het atrium bevat onder meer een publiek café, maar ook een groot ‘meubel’ van bijna veertig meter lang en vijf meter breed dat de verkeersstromen naar de twee torens alsook de beveiligingszonering organiseert. Het heeft een staalconstructie bekleed met composiet en bevat onder meer een glazen portiersloge en lift. Het dek is bekleed met hout en draagt een drietal grote bomen.

informatie

adres parnassusplein 5 den haag

kantoor

inleiding

de resident

29


30

catalogus het werk van cepezed


31

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


32

catalogus het werk van cepezed


33

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


34

catalogus het werk van cepezed


35

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


36

catalogus het werk van cepezed


37

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


38

catalogus het werk van cepezed


oude situatie

bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2018

wonen

bvo 32.944 m2

infrastructuur

opdrachtgever r creators maarssen

De Knoopkazerne in het centrum van Utrecht stamt uit 1989 en deed decennia dienst als hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht. Nu is het gebouw ingrijpend getransformeerd tot gecombineerd kantoor- en vergadercentrum voor de rijksoverheid. Het oorspronkelijke complex kenmerkte zich door een geprononceerde schakering van volumes met variërende hoogten en verdiepingsafmetingen alsook meanderende gevels met een rookglazen zonwering. In de herontwikkeling ontworpen door cepezed zijn ingrijpende aanpassingen gecombineerd met gedeeltelijke sloop, nieuwbouwuitbreiding en een volledig nieuwe stedelijke inbedding over meerdere hoogteniveaus. Een transparante en dubbelhoge plint bevat algemene functies als de entreezone, een café, restaurant en aanlandwerkplekken. De bestaande bouw van twaalf verdiepingen behuist alle kantoorfuncties, waarbij de kenmerkende achthoekige betonkolommen vol in het zicht zijn gelaten. Verwijdering van de vele binnenwanden heeft geresulteerd in meer licht, lucht, openheid en transparantie. Speciaal voor het project geëngineerde hybride plafondeilanden in de bestaande bouw maken dat daar geen verlaagde plafonds meer nodig zijn en ondanks de beperkte verdiepingshoogte toch maximale ruimtelijkheid bestaat. Het vergadercentrum bevindt zich in een uitbreiding met acht hoge verdiepingen. De nieuwe en bestaande bouw verenigen zich in een transparant atrium en een transportzone met liften en trappen. In het atrium hangt een elegant bewegende installatie, ontworpen en gerealiseerd door Studio Drift, die speels het aanwezige dag- en, of kunstlicht reflecteert. In het vergadercentrum bevinden zich aan en in open verbinding met het atrium pauzepleinen en gastwerkplekken. Voor rust zijn de vergaderzalen juist meer van het atrium afgekeerd. Het complex heeft een strakke huid met een verticale geleding die de verschillende onderdelen samenbindt tot één geheel. Inhammen in de oorspronkelijke gebouwcontour vormen hierdoor vides die bijdragen aan de interne ruimtelijke kwaliteit. Duurzaamheid heeft veel aandacht gekregen en is onder meer gerealiseerd middels een optimaal hergebruik van de bestaande bouw, een hoge mate van flexibiliteit en bijvoorbeeld de toepassing van triple glas, gekeurde materialen en een deels groen dak. Een groot oppervlak aan zonnepanelen, gebruik van de cumulatieve massa van de bestaande betonbouw en een energiesysteem gebaseerd op recirculatie en warmteterugwinning zijn net als automatische aanwezigheidsdetectie voor het licht en CO2-meting voor de klimatisering belangrijke andere aspecten.

informatie

adres mineurslaan 500 utrecht

kantoor

inleiding

rijkskantoor de knoop

39


40

catalogus het werk van cepezed


41

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


42

catalogus het werk van cepezed


43

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


44

catalogus het werk van cepezed


45

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


46

catalogus het werk van cepezed


47

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


48

catalogus het werk van cepezed


49

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


50

catalogus het werk van cepezed


51

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


52

catalogus het werk van cepezed


53

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


54

catalogus het werk van cepezed


55

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


56

catalogus het werk van cepezed


oude situatie

inleiding kantoor bedrijf onderzoek onderwijs

realisatie 2017

publiek

bvo 7.385 m2

infrastructuur

opdrachtgever van spaendonck tilburg

Het Van Spaendonck Ondernemingshuis in Tilburg is een door cepezed en cepezedinterieur ingrijpend gerevitaliseerd bedrijfsverzamelgebouw. Het oorspronkelijke gebouw is eind jaren zestig ontworpen door Van den Broek & Bakema en bestond uit een split-level pand met twee samengestelde volumes op verschillende hoogten, waaraan in latere jaren bouwdelen zijn toegevoegd. cepezed deed voor de revitalisatie eerst onderzoek naar de rentabiliteit van slopen of behouden. Naar aanleiding hiervan is een aanbouw behouden die aanvankelijk verwijderd zou worden; met beperkte interventies bleek deze goed te passen binnen de opzet en esthetiek van het vernieuwde ondernemingshuis. De vernieuwde gevel reflecteert de karakteristieke horizontale ritmiek en geleding van de oorspronkelijke en heeft eenzelfde verhouding tussen open en gesloten. Met een aluminium buitenafwerking en een minimalistische detaillering is de uitstraling opvallend modern. Binnen heeft cepezed de gesloten structuur opengebroken. De kantoorverdiepingen zijn opnieuw ingedeeld met een grote variëteit aan werkplekken, van open en activiteitsgericht tot cellenkantoren en concentratieruimten. Daarvoor heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden met de huurders. Bij de herindeling is ook veel aandacht besteed aan de functionaliteit en verblijfskwaliteit van de gemeenschappelijke voorzieningen, zoals de ontspanningszones en vergaderruimten van verschillende omvang. In het atrium naast de hoofdentree is voor algemeen gebruik een werkcafé met 98 zitplaatsen ingericht. Het vernieuwde ondernemingshuis is BREEAM-Excellent gecertificeerd op basis van de normen voor nieuwbouw. De hoge mate van duurzaamheid is onder meer bereikt door hergebruik van de hoofdstructuur en een deel van het bestaande meubilair. De vernieuwde schil is hoogisolerend, de installaties en het materiaalgebruik zijn tot een minimum teruggebracht door de toepassing van energiezuinige, moderne technieken als klimaatplafonds, warmte- en koudeopslag en led-verlichting. Op het dak is 200 m2 aan zonnepanelen geïnstalleerd. Rondom het gebouw is een biodiversiteitstuin aangelegd naar een ontwerp van bureau Green Curve. Het Van Spaendonck Ondernemingshuis draagt ook bij aan sociale en economische duurzaamheid. Er is veel nadruk op samenwerking en verbinding; zo kunnen derden bedrijfsruimte huren en gebruikmaken van de voorzieningen.

informatie

adres reitseplein 1 tilburg

wonen

van spaendonck ondernemingshuis

57


58

catalogus het werk van cepezed


59

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


60

catalogus het werk van cepezed


61

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


62

catalogus het werk van cepezed


63

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


64

catalogus het werk van cepezed


65

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


66

catalogus het werk van cepezed


67

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


68

catalogus het werk van cepezed


bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2014

wonen

bvo 19.690 m2

infrastructuur

opdrachtgever tour & taxis brussel belgië

Leefmilieu Brussel is de overheidsautoriteit op het gebied van milieu en leefomgeving in het Belgische Hoofdstedelijk Gewest. In 2015 vierde het de opening van haar nieuwe burelen in één van de grootste en belangrijkste stadsvernieuwingsgebieden van de hoofdstad, het Tour&Taxis-terrein aan de Havenlaan. Gezien het orgaan ambitieuze duurzaamheidsrichtlijnen decreteert, functioneert het eigen onderkomen als hoogstaand nationaal en internationaal voorbeeld. Het gebouw kenmerkt zich door een compact volume met getrapt teruglopende vloervelden onder een gebold en goeddeels transparant dak. Een centraal atrium fungeert als voortzetting van het naastgelegen plein met daaraan onder meer de grootschalige historische gebouwen van het Koninklijk Pakhuis en de Shed-hallen, die zijn gerenoveerd en nu onderdak bieden aan onder meer kantoren, restaurants, design retail en culturele evenementen. De onderste twee bouwlagen bevatten een bezoekerscentrum rond ecologische thema’s, een auditorium, een mediatheek, een vergadercentrum en een restaurant. De kantoren bevinden zich vanaf de tweede verdieping boven de publieksruimtes en zijn door hun indelingsflexibiliteit geschikt voor veel verschillende typen werkplekken. Een prominent gepositioneerde, doorgaande cascadetrap sluit aan op open galerijen en moedigt aan de trap in plaats van de lift te gebruiken. Het nieuwe Leefmilieu Brussel is zowel Passivbau (PHP) als BREEAM-Excellent gecertificeerd. Het heeft een relatief klein geveloppervlak en is goed geïsoleerd, onder meer door toepassing van een drievoudige beglazing in een thermisch onderbroken gevelsysteem. Tegen opwarming in de zomer is het glas sterk zonwerend en gecombineerd met een buitenzonwering die reageert op de warmtebelasting. Ook individuele spuivoorzieningen in de gevels voorkomen te sterke temperatuursstijgingen in de zomer. Een minimum aan mechanische ventilatie en betonkerngeactiveerde vloeren aangesloten op een warmte- en koudeopslag in de grond maken eveneens dat het gebouw voldoet aan de passiefcriteria. Het atrium speelt een belangrijke rol in het installatieconcept, onder meer doordat de warmte die het invangt wordt hergebruikt. Ook draagt het in hoge mate bij aan de transparantie van het gebouw. Een groot oppervlak aan zonnecellen is volledig in de gevel geïntegreerd. De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging heeft het pand verkozen tot één van de vijf best bouwfysisch ontworpen gebouwen in Nederland en België van de afgelopen 25 jaar. Het Belgische architectenforum Architectura riep Leefmilieu Brussel daarnaast uit tot één van de meest spraakmakende projecten recent gebouwd in het land: ‘Architectuurliefhebbers kunnen zich voortaan vergapen aan een indrukwekkend, centraal gelegen passiefgebouw. Het ontwerp verenigt talloze aandachtspunten en eisen – intelligente klimatisatie, toegankelijkheid, compactheid, iconische waarde, functionaliteit, … – in een transparant gebouw dat smeekt om verder ontdekt te worden.’

informatie

adres havenlaan 86c brussel belgië

kantoor

inleiding

leefmilieu brussel

69


70

catalogus het werk van cepezed


71

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


72

catalogus het werk van cepezed


73

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


74

catalogus het werk van cepezed


75

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


76

catalogus het werk van cepezed


informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding

bedrijf

77


78

catalogus het werk van cepezed


bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2016

wonen

bvo 5.793 m2

infrastructuur

opdrachtgever wad archief depots amsterdam

Het EYE Collectiecentrum is gehuisvest in het nieuwe archiefgebouw Depot Amsterdam in Amsterdam-Noord en brengt drie werkterreinen op het gebied van filmhistorie bijeen: conservering, restauratie en onderzoek. Zo’n 70 curatoren, restauratoren en depotmedewerkers zijn nu ondergebracht in één pand met perfecte bewaarcondities. Naast de depots bevat het gebouw een modern expertisecentrum. Hier wordt onder meer kwetsbaar materiaal hersteld, terwijl een internationaal publiek van wetenschappers, cineasten en studenten er de collecties kan raadplegen. Het gebouw van vier lagen is strak vormgegeven, met een huid van damwandprofielplaat en glas. Aan de straatzijde heeft het over de volle lengte een uitnodigende, dubbelhoge transparante plint. Hierin bevinden zich de kantoren, onderzoeksruimten en restauratiewerkplaatsen. Bij EYE Study kunnen professionals terecht voor research in de collecties films, dvd’s, boeken, tijdschriften, scenario’s, affiches, foto’s, persoons- en instellingsarchieven, audio, bladmuziek en filmapparatuur. Ook bewaart EYE objecten zoals grote decorstukken. De multifunctionele filmzaal met dertig stoelen is bruikbaar voor screenings met filmmakers, persvoorstellingen en academische workshops. Depot Amsterdam telt elf depots, waarvan er nu vijf in gebruik zijn bij EYE. Ze voldoen aan de wettelijke eisen zoals vastgesteld in de Archiefregeling. De depots zijn per 300 m² verhuurbaar en naar wens van de huurder te schakelen. De temperatuur is per module regelbaar van +18 tot -5°C. De depots zijn bereikbaar via een centrale verticale ontsluitingszone. Perforaties in de zwarte gevelbeplating hiervan zorgen voor extra daglicht en accentueren subtiel de positie van de entree. De gevelhoeken zijn zorgvuldig in verstek vervaardigd, wat sterk bijdraagt aan de abstracte aanblik van het gebouw. Het dak is voorzien van PV-panelen. Op de gevel is met witte letters groot het logo van EYE aangebracht. Depot Amsterdam past in een trend om museale collecties onder te brengen in gesystematiseerd privaat vastgoed in de stedelijke periferie. Het gebouw is Nederlands eerste commerciële bewaarplaats voor cultuurcollecties die tegen relatief lage kosten volledig nieuw is gebouwd. In een beschouwing over cultuurdepots belichtte NRC-Handelsblad in 2016 al uitgebreid de voordelen van gestandaardiseerde depots. Depot Amsterdam werd daarbij beschreven als een voortvarend, kostenefficiënt voorbeeld.

informatie

adres asterweg 26 amsterdam

kantoor

inleiding

eye collectiecentrum

79


80

catalogus het werk van cepezed


81

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


82

catalogus het werk van cepezed


83

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


84

catalogus het werk van cepezed


85

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


86

catalogus het werk van cepezed


87

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


88

catalogus het werk van cepezed


89

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


90

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf onderzoek onderwijs wonen

bvo 8.027 m2

infrastructuur

opdrachtgever wad archief depots amsterdam

WAD Archief Depots ontwikkelt archiefgebouwen specifiek voor cultureel erfgoed. Eerder ontwierp cepezed voor de onderneming Depot Amsterdam met daarin het EYE Collectiecentrum. Het plan voor het Open Depot Oegstgeest is gericht op kunstopslag voor zowel musea als particulieren en bevat daarnaast restauratieateliers. Het compacte en efficiënte ontwerp komt ook tegemoet aan het steeds grotere verlangen schatten zichtbaar te maken die doorgaans verborgen blijven. De nieuwbouw is geprojecteerd op het voormalige marineterrein aan de A44. De snelwegkant fungeert als etalage, met een hoge glasgevel voor de presentatie van objecten of digitale projecties. Het gebouw vormt zo een visitekaartje voor de collecties die het huisvest. De depots worden ontsloten via een centrale ‘canyon’ over de volle hoogte van het gebouw, die onder meer de expeditie, personeelsingang, stijgpunten en een kraanbaan voor zware objecten bevat. Vanuit de canyon bestaat goed zicht op de verdiepingen met de depots. Dit verschaft de medewerkers overzicht en oriëntatie, terwijl bezoekers een indruk krijgen van de collectie-omvang. Medewerkers en publiek hebben gescheiden routes die elkaar niet kruisen. Voor medewerkers zijn deze vooral efficiënt en voor het publiek vooral uitnodigend en informatief. De publieksroute staat haaks op de canyon. Vanaf een dubbelhoge entree leidt deze via een trap door een meer gesloten, donkerder deel met vitrines naar een open en licht panoramadek op de eerste verdieping. Hier kan men dwalen door het kijkdepot met wisselende opstellingen en kan men zien wat zich afspeelt in de restauratieateliers. De gesloten depots bevatten geen kolommen en zijn zo flexibel indeelbaar. Voor de klimatisering in een deel van de depots gaat het ontwerp uit van het zogeheten Scandinavisch model. Hierbij wordt de luchtvochtigheid gereguleerd door de binnentemperatuur met de buitentemperatuur te laten meebewegen. Dit systeem zorgt voor zeer stabiele bewaarcondities en leidt tot een significante energiebesparing. De façade is van weervast staal dat wordt doorsneden door glas waarachter zich de entree, de werk- en vergaderruimten, het panoramadek en de dubbelhoge expositie-etalage bevinden. Het gebouw krijgt hierdoor een interessant gevelbeeld met een sprekende uitstraling.

informatie

adres meob terrein oegstgeest

publiek

open depot oegstgeest

91


92

catalogus het werk van cepezed


93

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


94

catalogus het werk van cepezed


95

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


96

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf onderzoek onderwijs

realisatie 2019

publiek

bvo 31.291 m2

infrastructuur

opdrachtgever stichting het rijksmuseum amsterdam

Het CollectieCentrum Nederland (CC NL) wordt de nieuwe bewaarplaats voor de objecten van het Rijksmuseum, het Openluchtmuseum, Paleis het Loo en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het komt te staan in Amersfoort Vathorst en bestaat uit drie geschakelde bouwdelen die worden aangeduid als de Kop, de Hals en de Romp. De Kop is een transparant volume met de entree en kantoren. In de Hals bevinden zich de ateliers waar de cultuurhistorisch waardevolle objecten kunnen worden onderzocht en gerestaureerd. We vinden er ook een röntgenkamer, een fotostudio, een vriescel, quarantaine- en zuurstofvrije ruimtes alsook een ruimte voor transportvoorbereiding. De ateliers ontvangen overvloedig daglicht via op het noorden gerichte sheddakken en een royale patio tussen de Kop en Hals. De Romp ten slotte is een compact, gesloten volume van vier bouwlagen. Dit is het eigenlijke depot voor niet minder dan 675 duizend kunstwerken en andere waardevolle voorwerpen. De kolommenstructuur met grote overspanningen van 8,1 meter maakt een flexibele indeling mogelijk. Voor een optimale bescherming tegen brand zijn de brandcompartimenten klein en de scheidingen van een hoge classificatie. In de Romp bevinden zich ook speciale voorzieningen zoals een koelcel voor audiovisueel materiaal en op de begane grond een extra grote ruimte voor grote en zware objecten. Van Kop tot Romp worden de bouwdelen verbonden door twee evenwijdige, zeven meter brede assen, die het gebouw over de volle lengte ontsluiten en daarmee de belangrijkste verkeersaders vormen. Eén van de assen verbindt de overdekte expeditieruimte aan de voorzijde met het depot in de Romp. Het CC NL wordt gecertificeerd volgens de BREEAM NL-duurzaamheidssystematiek en scoort daarbinnen Outstanding. Bijzonder is de klimatisering van het depotgedeelte. Als een theemuts is over de Romp een isolerende schil geplaatst, terwijl de begane grondvloer juist ongeïsoleerd blijft en in direct contact staat met de onderliggende grond, die zo als een temperatuurbuffer werkt. Ook de Kop en de Hals hebben een hoge isolatiewaarde. Daarnaast maken deze bouwdelen gebruik van een systeem voor het langdurig opslaan van warmte en koude in de bodem, alsook van een grijswatersysteem om bijvoorbeeld de wc’s te spoelen. Op het dak is een groot oppervlak aan zonnepanelen opgenomen en de buitenruimten zijn ecologisch ingericht.

informatie

adres podium amersfoort

wonen

collectie centrum nederland

97


98

catalogus het werk van cepezed


99

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


100

catalogus het werk van cepezed


bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2019

wonen

bvo 10.411 m2

infrastructuur

opdrachtgever rev’it sport oss

REV’IT SPORT is een Nederlands merk op het gebied van innovatieve motorkleding en heeft een internationale afzetmarkt. Onder leiding van eigenaar Ivan Vos, ondernemer van het jaar 2017, is het trendsettende bedrijf sinds de oprichting in 1995 sterk gegroeid. Het heeft daarom behoefte aan een nieuw pand geschikt voor de bedrijfsvoering met negen verschillende afdelingen en passend bij de kernwaarden design, performance en innovation. cepezed won de ontwerpwedstrijd voor het nieuwe hoofdkwartier op industrieterrein Vorstengrafdonk in Oss. Een strategische positie op de kavel maakt het gebouw goed zichtbaar vanaf de nabijgelegen snelweg A59 en laat daarnaast ruimte aan zowel een functioneel en aantrekkelijk voorterrein als substantiële uitbreidingsmogelijkheden. In basis bestaat het nieuwe pand uit een lang, rechthoekig volume met een uitsparing op de kop die de hoofdentree markeert. Zowel in langs- als dwarsdoorsnede bevat het volume verschillende secties. H et warehouse is één grote ruimte met gesloten gevels en beslaat in lengterichting de hele noordoostelijke helft van het langgerekte bouwblok. Daartegenaan ligt een middenzone met een expeditie en hoge werkplaats op de begane grond en eveneens opslag op de verdieping. Aan de zuidwestkant vervolgens liggen in drie bouwlagen alle representatieve functies als de ontvangst, showroom, design studio en kantoren, maar is ook plek voor het bedrijfsrestaurant en bijvoorbeeld een fitnessruimte. Het kantoordeel kent een constructieve opzet met twee hoofdbeuken, een brede lichtstraat daartussen en langs de transparante gevels diepe videstroken die ruim daglicht binnenlaten, de ruimtelijke beleving versterken en met trappen en koffiepunten erin opgenomen bijdragen aan de verbondenheid van de verdiepingen. In het middendeel lopen de lichtstraat in het midden en de vide aan werkplaatszijde door tot aan het warehouse. De entree is onderdeel van de lichtstraat, waarin zich direct achter de ontvangstbalie een lui oplopende hoofdtrap bevindt die op iedere verdieping aanlandt op een ontmoetingsplek met een integraal ontworpen pantry. De look-and-feel van het nieuwe hoofdkantoor sluiten naadloos aan bij het DNA van REV’IT!: innovatief, robuust, teruggebracht tot de essentie en ontworpen tot op het laatste detail. De vloeren bestaan bijvoorbeeld uit betonnen TT-liggers met een krachtige, grafische ritmiek die sterk bijdraagt aan het stoere karakter van het pand.

informatie

adres vorstengrafdonk oss

kantoor

inleiding

rev’it sport

101


102

catalogus het werk van cepezed


103

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


104

catalogus het werk van cepezed


105

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


106

catalogus het werk van cepezed


107

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


108

catalogus het werk van cepezed


informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding

onderzoek

109


110

catalogus het werk van cepezed


bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2014

wonen

bvo 6.057 m2

infrastructuur

opdrachtgever kwr watercycle research institute nieuwegein

KWR Watercycle Research Institute is een gerenommeerd onderzoeksinstituut op het gebied van water en watercycli dat kennis ontwikkelt en ontsluit voor uiteenlopende typen (internationale) organisaties als drinkwaterbedrijven, waterschappen, overheden en de industrie. Op de groene vestigingslocatie aan de Groningenhaven in Nieuwegein is een nieuw kantoor verrezen ter vervanging van het bestaande, dat verouderd was en niet meer aan de eisen van deze tijd voldeed. Het ontwerp van cepezed is sterk verweven met en maakt maximaal gebruik van het omliggende landschap. Het nieuwe gebouw is ruim een meter van het maaiveld opgetild en vormt zo een open, licht en transparant paviljoen op een plateau. Voor een aangename buitenruimte en een effectieve zonwering is het aan de bovenzijde voorzien van een brede luifel. Het paviljoen zelf is grotendeels van glas, wat maakt dat voor de gebruikers een optimale verbinding met het groen van de omgeving bestaat. De gebouwstructuur bestaat voor een belangrijk deel uit twee generieke beuken met een diepte van twaalf meter. Deze kennen geen dragende wanden en hebben een bruto verdiepingshoogte van vier meter. Dit maakt iedere denkbare combinatie mogelijk van laboratoria, kantoren en gedeelde functies als overlegplekken, stilteruimten, brainstormruimten, overlegruimten, projectteamruimten et cetera. De beuken staan met elkaar in verbinding door middel van doorgangen en loopbruggen. Tussen de beuken in vormt een getrapt atrium het kloppend hart van het gebouw; dit is een plek waar men kan samenkomen, werken en overleggen, maar ook kan eten en koffiedrinken in het restaurantgedeelte onderin. Het atrium is dus multifunctioneel en bijvoorbeeld ook bruikbaar voor conferenties of andere grootschaliger bijeenkomsten. Zowel aan de onder- als bovenzijde zet het zich voort in een buitenterras. Aan de onderzijde ligt dit terras direct aan het water dat deel uitmaakt van het landschapsontwerp. Aan de bovenzijde ligt het beschut tussen de twee generieke beuken en is het ingericht met groen dat een eenheid lijkt te vormen met dat van het vegetatiedak. De natuur lijkt zo aan beide zijden letterlijk door te lopen het gebouw in. Het pand is daarnaast voorzien van integraal mee-ontworpen duurzaamheidsmaatregelen die passen bij KWR en dan ook deels gericht zijn op een optimale waterhuishouding. De parkeerplaatsen zijn vrij in het groen gesitueerd, zodat medewerkers iedere morgen een kleine wandeling door het landschap naar het gebouw maken.

informatie

adres groningenhaven 7 nieuwegein

kantoor

inleiding

kwr

111


112

catalogus het werk van cepezed


113

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


114

catalogus het werk van cepezed


115

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


116

catalogus het werk van cepezed


117

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


118

catalogus het werk van cepezed


119

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


120

catalogus het werk van cepezed


121

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


122

catalogus het werk van cepezed


123

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


124

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf onderzoek onderwijs

realisatie 2017

publiek

bvo 13.425 m2

infrastructuur

opdrachtgever dsm food specialties delft

Chemie- en biotechnologiebedrijf DSM is koploper in innovatieve kenniseconomie en investeert momenteel fors in nieuwe ontwikkelingen en R&D-faciliteiten. cepezed heeft het masterplan voor de herinrichting van locatie Delft ontworpen, het programma van eisen opgesteld voor het nieuwe Biotechnology Center op deze plant en het ontwerp voor dit laboratoriumgebouw eveneens geconcipieerd. Het masterplan behelst onder meer een herindeling van de verkeersroutes alsmede een herschikking van functies die voornamelijk is gericht op het creëren van uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst en op een optimaal efficiënt gebruik van de zone waarvoor een vergunning is verleend ten behoeve van bedrijvigheid in een hogere milieucategorie. Het nieuwe Biotechnology Center vervangt de het bestaande Beijerinck-laboratorium uit 1984, dat de laatste jaren te klein en verouderd werd, in uiteenlopende opzichten niet meer aan de eisen en behoeften voldeed, maar in gebruik blijft voor andere functies. De nieuwbouw beslaat zo’n 13.425 m2 bvo met kantoren en laboratoria in de categorie ML1 en hoger. Het pand is gerealiseerd in het verlengde van het Food Innovation Centre en Wetering-kantoor op de site, waarmee het lab functioneel nauw samenhangt en tevens fysiek verbonden is. Het Biotechnology Center is strak en zo compact mogelijk ontworpen en kent een scherpe scheiding tussen de kantooren laboratoriumfuncties. Het gebouw heeft een constructieve opzet met grote overspanningen, zodat de vloervelden zo min mogelijk kolommen hebben en zeer flexibel zijn in te delen. Het hart van het gebouw is aan de laboratoriumzijde gereserveerd voor een stabiliserende kern met schachten en installaties, geflankeerd door functies als opslag en apparatuurruimten, die weinig daglicht behoeven. Aan de kantoorkant bevat het gebouwhart een atrium met onder meer een volglazen panoramalift. Om medewerkers een hoge mate van daglichtontvangst te laten genieten, zijn de werkplekken georganiseerd langs de verticaal gelede gevels met een open-gesloten verhouding van 2:1 en glas van vloer tot plafond. Ook de grote vrije hoogte van niet minder dan 3,20 meter draagt bij aan de daglichtontvangst. Op plaatsen waar vanwege het specifieke onderzoek dat er plaatsvindt de voorkeur uitgaat naar wat minder daglicht, is de open-dicht verhouding 1:1. Daarnaast is een strak gedetailleerde binnenzonwering gecombineerd met in de gevel geïntegreerde luchtafzuiging.

informatie

adres alexander fleminglaan 1 delft

wonen

dsm rosalind franklin biotechnology center

125


126

catalogus het werk van cepezed


127

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


128

catalogus het werk van cepezed


129

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


130

catalogus het werk van cepezed


131

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


132

catalogus het werk van cepezed


133

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


134

catalogus het werk van cepezed


135

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


136

catalogus het werk van cepezed


137

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


138

catalogus het werk van cepezed


139

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


140

catalogus het werk van cepezed


bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2018

wonen

bvo 11.178 m2

infrastructuur

opdrachtgever casco dura vermeer vastgoed bv dura vermeer bouw midden west bv inbouwpakket genmab bv, utrecht

Genmab is een internationaal biotechbedrijf dat antistoftherapeutica voor kanker ontwikkelt. De forse groei vroeg om een nieuw onderkomen; mede vanwege de Scandinavische oorsprong was design daarbij belangrijk. De nieuwbouw is aangegrepen voor verbeterde zichtbaarheid van de firma, verhoging van de interactie tussen de medewerkers en betere samenwerking met externe partners. Ook moest het pand een visitekaartje worden voor het aantrekken van toponderzoekers. cepezed en cepezedinterieur maakten het ontwerp. Het nieuwe Genmab is een opvallend strak gebouw op het Utrecht Science Park en bevat kantoren, laboratoria en ondersteunende functies als een vergadercentrum, auditorium, science café en restaurant. Het heeft een open structuur met grote overspanningen en lange zichtlijnen. Bovengronds beslaat het twee vijflaagse, ten opzichte van elkaar verschoven beuken met een atrium daartussen. Ondergronds ligt een parkeergarage. Het facilitair programma met het vergadercentrum, auditorium en café, maar ook een fitnessroom, fietsenstalling, opslagplaatsen en afvalruimten, is grotendeels ondergebracht op de begane grond. Het atriumvloerveld ligt op de eerste verdieping. Hieromheen liggen andere ondersteunende functies als een koffiebar en een open keuken. In de kantoorbeuken liggen de overlegplekken langs het atrium en de vaste werkplekken voornamelijk langs de gevels. De bovenste drie lagen herbergen zowel kantoren als de laboratoria. Zij hebben een grotere bruto hoogte, zodat kantoren hier labs kunnen worden en andersom. In de beukgevels zijn de kozijnen van de glasdelen verholen achter de aluminium buitenafwerking van de gesloten delen. Het atrium heeft volledig transparante gevels, waardoor de grote open ruimte sterk bijdraagt aan de uitstraling van het gebouw. Bijzonder in het atrium zijn grote eilanden, die trapsgewijs vrij in de ruimte lijken te zweven. Hierop bevinden zich plekken voor ontmoeting, overleg en flexibel werken. Eén ervan functioneert als boardroom. Het interieur is licht, opgeruimd en sfeervol, met veel toepassing van hout en andere natuurlijke materialen. Gangen zijn optisch verbreed door de vloerafwerking ervan deels door te laten lopen in de transparante kantoorruimten. Qua duurzaamheid is het nieuwe Genmab BREEAM Excellent gecertificeerd.

informatie

adres uppsalalaan 15 utrecht

kantoor

inleiding

genmab

141


142

catalogus het werk van cepezed


143

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


144

catalogus het werk van cepezed


145

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding
148

catalogus het werk van cepezed


149

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


150

catalogus het werk van cepezed


informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding

onderwijs

151


152

catalogus het werk van cepezed


oude situatie

bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2016

wonen

bvo 16.842 m2

infrastructuur

opdrachtgever sintlucas eindhoven

In het voormalige Philips Natlab op Strijp S in Eindhoven is lang fundamenteel natuurkundig onderzoek verricht en zijn onder meer de compact disc en dvd ontwikkeld. Naar ontwerp van cepezed is een deel van de monumentale restanten nu gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw. Het resultaat is een geheel eigentijdse vestiging van het SintLucas college voor creatief-technische en ondernemingsgerichte (v)mboopleidingen. De school zoekt op zijn nieuwe locatie expliciet aansluiting bij de veelheid aan creatieve instellingen en bedrijven die zich sinds het vertrek van Philips in het gebied gevestigd hebben. Ook binnen de school zelf is alles gericht op het creëren van een echte creative community. Het architectonisch ontwerp is hieraan volop dienstbaar middels een ruimtelijke opzet met een coherente en doordachte aaneenschakeling van functies. Zowel ruimtelijk als functioneel bestaat een grote diversiteit aan vertrekken, van theorielokalen tot praktijk- en instructieruimten, van overlegruimten tot spreekkamers voor de docenten en van individuele studiecellen tot een groot en gemeenschappelijk gebouwhart. De basisstructuur is gebaseerd op die van de oorspronkelijke bebouwing, die een elementaire opzet kent van twee langgerekte, tweelaagse bouwstroken met aan de noordwestzijde van iedere strook een reeks paviljoens. Aan de zuidkant zijn de stroken verbonden door een bouwblok waarin de culturele organisatie Plaza Futura gevestigd is, waarmee de school een intensieve wisselwerking is aangegaan. De nieuw gebouwde middenzone met onder meer het gebouwhart is helemaal gericht op kruisbestuiving; met anderen binnen de school, maar ook met de buitenwereld. Zo is een commerciële straat opgenomen met bijvoorbeeld een bijzonder geoutilleerde printshop, waar zowel studenten als externen gebruik van kunnen maken en zijn de creatieve studio’s voor bijvoorbeeld fotografie en AV-montage buiten lestijden ook te huur voor externen. De ontsluiting van zowel de bestaande bouw als de hoge nieuwbouw daartussen, aan de kop tegenover Plaza Futura, is georganiseerd vanuit het multifunctionele gebouwhart, dat onder meer dient als restaurant, expositieruimte, samenkomst- en opvoeringszaal. Onder het motto ‘zien werken, doet werken’, maar ook voor de oriëntatie en een prikkelende, gedifferentieerde ruimtelijke beleving en veel daglichttoetreding is veel transparantie het complex in gebracht. De nieuwe en bestaande bouw zijn helder te onderscheiden en hebben zichtbaar ieder hun eigen karakteristiek en waarde, terwijl zij bijeen ook op onnadrukkelijke en natuurlijke wijze één geheel vormen.

informatie

adres torenallee 75 eindhoven

kantoor

inleiding

sint lucas

153


154

catalogus het werk van cepezed


155

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


156

catalogus het werk van cepezed


157

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


158

catalogus het werk van cepezed


159

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


160

catalogus het werk van cepezed


161

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


162

catalogus het werk van cepezed


163

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


164

catalogus het werk van cepezed


165

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


166

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf onderzoek onderwijs

realisatie 2018

publiek

bvo 5.824 m2

infrastructuur

opdrachtgever t/m vo+ graafschap college doetinchem vanaf do klaassengroep dinxperloo

Het Graafschap College in Doetinchem laat een nieuw onderwijsgebouw bouwen op Sportpark Zuid, op de plaats waar voorheen een tennishal stond. Twee opleidingen vinden er onderdak: Sport & Bewegen en Veiligheid & Vakmanschap. Het sportpark is voor deze opleidingen een ideale locatie, omdat gebruik kan worden gemaakt van de sportvelden en andere voorzieningen, zoals een topsporthal. Het schoolgebouw is gestructureerd rond een groot, centraal atrium, waarvan de vloer trapsgewijs oploopt. Met veel verschillende zitplekken doet het atrium dienst als ontmoetingsplaats en kantine voor de 650 leerlingen. Grote lichtstraten in het dak van het atrium laten daglicht tot diep in de school doordringen. Op elke verdieping wordt het atrium omgeven door een omloop met een balustrade van roestvrijstaal gaas. De omlopen ontsluiten de klaslokalen, die aan de buitengevels liggen. Op de begane grond vinden we speciale functies als de keuken, de docentenkamer en een aantal spreekkamers. Hier zijn, met een eigen ingang, ook twee externe huurders ondergebracht. Om vanaf de begane grond over het parkeerterrein heen te kunnen kijken, en om het gebouw het aanzicht van een paviljoen in het groen te geven, is de school een halve verdieping opgetild en op een basement geplaatst. Langs het parkeerterrein wordt het hoogteverschil overbrugd door een langgerekte, landschappelijke trap waarin ook een hellingbaan is opgenomen. Het basement loopt aan de oostelijke kopgevel door in een verhoogd schoolplein met de entree. Voor de helft is de school onderkelderd met een souterrain waarin zich een natuurlijk geventileerde fietsenstalling alsmede de kleedkamers en de lockers bevinden. De gevels zijn horizontaal geleed, met afwisselend stroken glas en zwarte aluminium panelen. Behalve aan de noordzijde is voor de gevels een tweede huid van weervast staal geplaatst, met een vormgeving die refereert aan de eiken die rond de school staan. Het staal dient tevens als zonwering en is voor voldoende zicht van binnen naar buiten geperforeerd. cepezedinterieur heeft de binnenruimte voor zijn rekening genomen. De identiteit van beide opleidingen is herkenbaar in de look & feel van het gebouw, die tot uitdrukking komt in een harmonieuze combinatie van materialen, texturen en grafische elementen. Gerelateerd aan Veiligheid & Vakmanschap, een opleiding die voorbereidt op een baan bij defensie, is met stoere materialen als zwart rubber en kopshout voor de vloeren een solide basis geschapen. Accenten zijn aangebracht met bijvoorbeeld prints en meubelstofferingen in neonkleuren, die weer meer gerelateerd zijn aan Sport & Bewegen.

informatie

adres sportweg 3 doetinchem

wonen

graafschapcollege doetinchem

167


168

catalogus het werk van cepezed


169

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


170

catalogus het werk van cepezed


171

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


172

catalogus het werk van cepezed


oude situatie

bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2020

wonen

bvo 27.662 m2

infrastructuur

opdrachtgever erasmus universiteit rotterdam

Het achttien verdiepingen tellende Tinbergengebouw is al bijna een halve eeuw hĂŠt landmark van de campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het werd in 1970 voltooid naar een ontwerp van Cornelis Elffers. De brutalistische stijl met veel zichtbaar beton maakt het een voorbeeld van de architectuur uit het einde van de jaren zestig. Het gebouw is een gemeentelijk monument. De afgelopen jaren werd duidelijk dat het niet meer voldeed aan de huidige eisen. De installaties waren verouderd en ruimtelijk was door tal van ingrepen veel van de oorspronkelijke helderheid verloren gegaan. Aan de buitenkant deden later toegevoegde bouwsels afbreuk aan de architectuur. cepezed en cepezedinterieur ontwerpen nu een revitalisatie. Voor de onderbouw met het souterrain, de begane grond en eerste verdieping is een ingrijpende transformatie voorzien. Latere aanbouwen worden verwijderd en intern zorgt een nieuwe ruimtelijke structuur voor meer licht en lucht, helderder routes en een logischer entree. Het resultaat is een royale en aantrekkelijke publieke ruimte. De nieuwe entree aan de Institutenlaan wordt gemarkeerd door een glazen pui en wordt met een brede trap verbonden met de erboven gelegen begane grond. Op dit niveau worden beeldbepalende elementen zoals een betonnen pergolaconstructie en achthoekige daklichten in oude luister hersteld. Op de eerste verdieping bevinden zich studieplekken rond een vide die zicht biedt op het eronder gelegen publieke hart. De vide brengt ook de imposante betonnen tafelconstructie in beeld waarop de bovenbouw van zestien standaardverdiepingen rust. Ook die verdiepingen worden een stuk aantrekkelijker. Komend uit de lift stuitte men in de oude situatie op een constructieve wand met een relatief kleine opening naar de kantoorgangen. Met behulp van stalen portalen wordt die opening in de nieuwe situatie flink groter gemaakt, waardoor men komend vanuit de lift de gangen helemaal in het zicht heeft. De oude raamstroken waarin in later jaren brede, te openen vensters zijn geplaatst, voldoen niet meer aan de huidige bouwfysische eisen en worden vervangen. De nieuwe stroken worden om de 1,8 meter onderbroken door smalle, zwart gecoate delen die eveneens open kunnen, zo ook voor natuurlijke ventilatie zorgen en de gevel weer meer zijn oorspronkelijke ritmiek geven. De letterlijke kroon op de renovatie is een geheel nieuwe glazen verdieping op het dak. Deze huisvest een vergadercentrum en een faculty club inclusief keuken voor samenkomsten bij bijzondere gelegenheden. Een doorlopende rondgang biedt hier een panoramisch uitzicht over Rotterdam.

informatie

adres burgemeester oudlaan 50 rotterdam

kantoor

inleiding

tinbergengebouw

173


174

catalogus het werk van cepezed


175

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


176

catalogus het werk van cepezed


177

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


178

catalogus het werk van cepezed


179

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


180

catalogus het werk van cepezed


181

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


182

catalogus het werk van cepezed


bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2021

wonen

bvo 25.700 m2

infrastructuur

opdrachtgever vrije universiteit amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam werkt volop aan de ontwikkeling van haar campus. De instelling clustert het onderwijs en onderzoek daarbij in profielthema’s en zoekt in toenemende mate de samenwerking met externe partijen als overheden, bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. Op de locatie Schoolwerktuinen (SWT) ten noorden van de De Boelelaan komt binnen het bèta-medisch cluster Human, Health & Life Sciences een nieuw onderzoeksgebouw met een breed programma van laboratoria, kantoren, practicum- en collegeruimten, een aantal specials alsook gebouwgebonden en publieke voorzieningen. Binnen een selectieprocedure sterk gericht op visie werd cepezed geselecteerd als ontwerper. De belangrijkste opgave is een zowel aangenaam als functioneel arrangement van de grote variëteit aan eisen en programmaonderdelen binnen een zeer compacte envelop. Daarnaast heeft het project een sterke stedenbouwkundige component. De locatie heeft een hoge geprojecteerde dichtheid en het gebouw moet zich nu al gaan verhouden tot andere die het gaan omringen. Daarnaast moet het zich verhouden tot de rest van de VU-campus en op grotere schaal expliciet onderdeel van de Amsterdamse Zuidas vormen. cepezeds aanpak is onder meer sterk gericht op het optimaal faciliteren van alle werk- en logistieke processen die in het gebouw gaan plaatsvinden. Aan de basis hiervan staat een analyse van alle voorschriften op het gebied van zaken als gebruik, klimatisering en bouwfysica. Een deel van de onderzoeksruimten, zoals de laser- en biofotonicalabs, moet absoluut trillingsvrij zijn. Het gebouw is daarom bouwkundig gesplitst in twee gedilateerde segmenten. Het voorste deel ligt direct langs de De Boelelaan met zijn tramen autoverkeer en bevat alle componenten die trillingen veroorzaken, zoals de installaties, trafo’s, liften, expeditie et cetera. Het achterste deel staat van het voorste ‘los’, op een eigen fundering en met grote trillingsvrije blokken onder het maaiveld. Ondergronds is het achterdeel bovendien met damwandprofielplaten afgeschermd van trillingsbronnen als de nabijgelegen snelweg A10. De zone tussen de twee bouwdelen in fungeert als lichtstraat en bevat de hoofdtrappen. De opdeling is zo leesbaar, terwijl het gebouw toch de beleving van één geheel biedt. Het achtergebouw grenst aan een voetgangersgebied met pleintje te midden van de verdichte setting en is daarom een stuk lager dan het voorgebouw, dat het stedelijk gezicht vormt. In de gevel langs de De Boelelaan ligt een groot terugliggend glasvlak waarachter transparante liften zich op en neer bewegen en informele ‘woonkamers’ met aangrenzende vides nog meer dynamiek tonen. De plint is ruim negen meter hoog en eveneens goeddeels transparant. Goed zichtbaar bevat deze het restaurant en de instrumentenmakerij van het Technology Center, die zo voor een belangrijk deel bijdraagt aan de identiteit van het gebouw. Alle onderwijsfuncties zijn laag in het gebouw gepositioneerd, zodat zo min mogelijk mensen ver naar boven hoeven. De exterieurafbeeldingen geven slechts een impressie; een aantal keuzen omtrent het gevelbeeld is nog niet definitief gemaakt.

informatie

adres de boelelaan 1105 amsterdam

kantoor

inleiding

onderzoeksgebouw vu

183


184

catalogus het werk van cepezed


185

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


186

catalogus het werk van cepezed


187

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


188

catalogus het werk van cepezed


informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding

publiek

189


190

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf onderzoek onderwijs

realisatie 2016

publiek

bvo 5.400 m2

infrastructuur

opdrachtgever dpcp delft

Van het rechtbankcomplex aan de Parnassusweg in Amsterdam worden grote delen momenteel vervangen door substantiële nieuwbouw. Om de rechtsgang ondertussen te laten voortgaan, is aan de rand een interim-gebouw gerealiseerd dat zo’n vijf jaar functioneert als hoofdingang van het complex en tevens de rechtspraak faciliteert. Opdrachtgever het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft hoog ingezet op verspillingspreventie en maximalisatie van de restwaarde na de initiële gebruiksperiode. Het bouwdeel is daarom aanbesteed op basis van een Design, Build, Maintain & Remove (DBMR)-contract, waarin de verwijdering en het hergebruik zijn vastgelegd. De ontwikkelcombinatie DPCP van cepezedprojects en DuPrie vastgoedontwikkeling won, met name vanwege cepezeds visie op en ervaring met flexibel en modulair bouwen. Het gebouw is goed aanpasbaar en laat straks de mogelijkheid tot steeds ander gebruik door steeds andere bewoners op steeds andere locaties. Om dit te bereiken, is het ontworpen als kit of parts en even gemakkelijk te monteren als te demonteren en remonteren. Samen met ingenieursbureau IMd heeft cepezed bijvoorbeeld een speciaal bevestigingssysteem voor de kanaalplaatvloeren ontwikkeld, dat ontkoppeling en hergebruik van de vloerdelen eenvoudig maakt. Ook bij de knopen van de staalconstructie is extra rekening gehouden met de- en remontage. Het tijdelijke karakter van het gebouw doet echter geenszins afbreuk aan de kwaliteit, functionaliteit of representativiteit. Zaken als de outillage, de complexe logistiek, de akoestiek, het comfort, de veiligheid en de uitstraling hebben hetzelfde niveau als in een permanente gerechtsvoorziening. Het gebouw toont een strakke vormgeving met een terughoudende kleurstelling en verfijnde detaillering. De gevels hebben een strakke horizontale geleding, waarbinnen de borstweringen zijn bespannen met donker kunststofdoek. Het pand heeft een verwelkomende, maar ook gezaghebbende uitstraling en ligt met een groen ingericht voorplein iets terug van de openbare weg. Het heeft een logische en helder afleesbare opzet, waarin de stromen voor publiek, het rechtbankpersoneel en de gehechten strikt van elkaar gescheiden zijn. Belangrijk in het door cepezedinterieur ontworpen interieur zijn allure zonder luxe, een open en heldere atmosfeer met veel daglichttoetreding en een hoge mate van visuele rust. De achterwanden van de zittingzalen zijn gedecoreerd met fotokunstwerken door Marjan Teeuwen. Het project won de Amsterdamse Architectuur Prijs ofwel Gouden A.A.P. 2017. De jury prees vooral cepezeds innovativiteit op zowel technisch, typologisch als procesmatig gebied.

informatie

adres parnassusweg 220 amsterdam

wonen

tijdelijke rechtbank amsterdam

191


192

catalogus het werk van cepezed


193

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


194

catalogus het werk van cepezed


195

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


196

catalogus het werk van cepezed


197

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


198

catalogus het werk van cepezed


199

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


200

catalogus het werk van cepezed


201

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


202

catalogus het werk van cepezed


203

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


204

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf onderzoek onderwijs

realisatie 2017

publiek

bvo 5.400 m2

infrastructuur

opdrachtgever de groene schakel rijswijk

De fusiegemeente Westland is ontstaan uit een samenvoeging van De Lier, ’s-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen. De afgelopen jaren zijn in Naaldwijk een nieuw gemeentehuis en gemeentekantoor gerealiseerd. Het gemeentehuis aan de Verdilaan is het publieks- en bestuurscentrum; de ambtenaren werken in het eveneens nieuwe gemeentekantoor aan de Laan van de Glazen Stad. cepezed en cepezedinterieur ontwierpen het project binnen een DBFMO-contract met consortium De Groene Schakel. Representativiteit, ruimtelijke kwaliteit, doelmatigheid, flexibiliteit, comfort en duurzaamheid waren belangrijke ontwerpopgaven. Passend bij het Westland als tuinbouwgebied koos cepezed voor beide locaties ‘de kas’ als metafoor. Het gemeentehuis is een open en toegankelijk gebouw dat functioneert als ’huis van de samenleving’. Het is er niet alleen voor het gemeentelijk bestuur, maar ook voor initiatieven, bijeenkomsten en evenementen van de Westlanders. Het gebouw vormt een langgerekt, rechthoekige volume. Langs de achterzijde hiervan biedt een generieke beuk met drie verdiepingen plaats aan publieke spreekkamers, de restaurantkeuken, kantoren en het historisch archief met de bijbehorende leeszaal. Voor deze beuk vinden we een groot, transparant en uitnodigend atrium, met aan de ene zijde de publieksontvangst en aan de andere zijde de representatieve ontvangst en het restaurant. Midden in het atrium is een ruim gedimensioneerd ‘bestuursmeubel’ geplaatst. Dit heeft afgeronde koppen, extra hoge verdiepingen en een schil van glas en houten lamellen. Op de begane grond bevat het onder meer commissiekamers en het vergadercentrum. Op de verdieping liggen de raadszaal, de kamer van B & W en de fractiekamers. De transparante atriumgevel biedt vanaf de straat direct zicht op de bestuursfuncties. Dit werkt uitnodigend, terwijl het er door de lichte en warme sfeer fijn werken is. De raadszaal heeft een fors formaat. De commissiekamers kunnen overdag dienst doen als vergaderzalen. Wanneer de flexibele wanden ervan helemaal zijn opengevouwen, ontstaat een grote open ruimte die te gebruiken is voor persconferenties, feesten, trouwerijen, tentoonstellingen en grote bijeenkomsten. Het meubilair is uitgevoerd in de kleuren uit het Westlandse gemeentelogo. Het gemeentehuis is CO2-neutraal. Het energiegebruik is beperkt, terwijl de benodigde energie grotendeels afkomstig is van pv-panelen. Phase change materials (PCM’s) vormen een buffer voor warmte- en koude-opslag.

informatie

adres verdilaan 7 naaldwijk

wonen

gemeentehuis westland

205


206

catalogus het werk van cepezed


207

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


208

catalogus het werk van cepezed


209

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


210

catalogus het werk van cepezed


211

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


212

catalogus het werk van cepezed


213

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


214

catalogus het werk van cepezed


215

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


216

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf onderzoek onderwijs

realisatie 2017

wonen

bvo 5.600 m2

infrastructuur

opdrachtgever de groene schakel rijswijk

Na het samenvoegen van De Lier, ’s-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen tot de nieuwe gemeente Westland, zijn de ambtenaren niet ondergebracht in het nieuwe gemeentehuis aan de Verdilaan, maar in een eveneens nieuw gemeentekantoor aan de Laan van de Glazen Stad. Dit is samen met het gemeentehuis tot stand gekomen binnen hetzelfde DBFMOcontract. Net als bij het gemeentekantoor ging het bij dit gebouw en interieur om representativiteit, ruimtelijke kwaliteit, doelmatigheid, flexibiliteit, comfort en duurzaamheid. Het gemeentekantoor bestaat uit twee kantoorbeuken aan weerszijden van een hoog, licht en groen ingericht atrium. Het atrium bevat onder meer de receptie en het restaurant en heeft een sterke visuele relatie met het entreeplein. In het atrium vormen loopbruggen via zwevende ‘eilanden’ de verbinding tussen de beuken, die beide vrij indeelbaar zijn. Met zitjes en koffiepunten zijn de eilanden ontmoetingspunten die zowel bijdragen aan de ruimtelijke diversiteit als aan de sociale cohesie. Het gemeentekantoor biedt een eigentijdse werkomgeving met verschillende soorten werkplekken en veel mogelijkheden voor uitwisseling en ontmoeting. Op de begane grond treffen we algemene functies aan als project-, vergader- en instructieruimten, technische ruimten en de expeditie. Op de verdiepingen zijn er zones met verschillende niveaus van open- en beslotenheid voor uiteenlopende typen werkplekken. Daarbij is sprake van een graduele schakering van rustig tot rumoerig: de meer besloten werkruimten liggen langs de gevels en de plekken voor overleg en samenwerken rond het atrium. De uitstraling van het gemeentekantoor is zowel zakelijk en professioneel als sfeervol en geborgen. Net als in het gemeentehuis is het kleurgebruik in het interieur geënt op de kleuren in het logo van Westland. Om de identiteit te versterken, zijn in verschillende ruimten wandgrote fotoprints met typisch Westlandse taferelen aangebracht. Qua duurzaamheid is het gemeentekantoor sterk verwant aan het gemeentehuis. Het gebouw is CO2-neutraal, gebruikt weinig energie en is voorzien van pv-panelen. Het daglicht dringt door tot diep in het gebouw en door hun prominente aanwezigheid wordt het gebruik van de trappen gestimuleerd.

informatie

adres laan van de glazen stad 1 naaldwijk

publiek

gemeentekantoor westland

217


218

catalogus het werk van cepezed


219

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


220

catalogus het werk van cepezed


221

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


222

catalogus het werk van cepezed


223

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


224

catalogus het werk van cepezed


225

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


226

catalogus het werk van cepezed


bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2018

wonen

bvo 690 m2

infrastructuur

opdrachtgever r creators maarssen

In 2014 kreeg cepezed de opdracht om van de voormalige Knoopkazerne aan de Croeselaan in Utrecht een modern rijkskantoor te maken. Het Rijksvastgoedbedrijf vroeg daarbij ook een oplossing voor de ruimte tussen de Knoopkazerne en het naastgelegen hoofdkantoor van de Rabobank. Omdat een definitieve bestemming voor deze locatie pas over vijftien jaar aan de orde is, is gezocht naar een tijdelijke invulling die het terrein, dat anders braak zou blijven liggen, levendiger kan maken. In opdracht van R Creators, het consortium dat de transformatie voor zijn rekening neemt, ontwikkelde cepezed een plan waarbij zowel de functie als de architectuur gebaseerd zijn op circulariteit. Dat gebeurde in nauwe samenspraak met R Creators en Albron, de exploitant. The Green House biedt onderdak aan een ‘circulair’ horecaconcept plus vergaderfaciliteiten. Conform de principes van circulariteit is het gebouw, inclusief de fundering van Stelconplaten en prefab betonblokken, geheel demontabel. Over vijftien jaar kan het elders weer worden opgebouwd. Ook bij de keuze van het materiaal is gestreefd naar hergebruik. Het tweelaagse paviljoen is ontworpen als generiek bouwpakket met een demontabel staalskelet van gegalvaniseerde profielen. De maatvoering is afgeleid van die van de rookglazen gevelpanelen van het voormalige kazernegebouw; deze worden namelijk hergebruikt voor de tweede huid en de kas van het paviljoen. De circulariteit van het gebouw zit hem ook in de vloerkeuzen. Op de begane grond bestaat deze uit straatklinkers afkomstig van een kade in Tiel, die op een verdicht zandbed met vloerverwarming liggen. De verdiepingsvloer bestaat uit houten prefab elementen die voor een goede akoestiek zijn gevuld met isolatie. De dakvloer is van een lichte staalplaat die is geperforeerd en eveneens voorzien van isolatie. Met een vliesgevel is de plint van het paviljoen volledig transparant. Voor de dichte delen van de gevel op de eerste verdieping zijn geprefabriceerde houtskeletbouwpanelen gebruikt. Deze zijn honderd procent recyclebaar en (H)CFK-vrij. De broeikas van tachtig vierkante meter ligt op de verdieping, naast de vergaderzalen. Hier worden groenten en kruiden voor de restaurantkeuken geteeld. Een vide in het paviljoen maakt de publiek toegankelijke kas goed zichtbaar vanuit het restaurant beneden. Ook een grote groenwand draagt belangrijk bij aan de beleving van The Green House. Het dak van het paviljoen is gevuld met zonnepanelen.

informatie

adres croeselaan 16 utrecht

kantoor

inleiding

the green house

227


228

catalogus het werk van cepezed


229

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


230

catalogus het werk van cepezed


231

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


232

catalogus het werk van cepezed


233

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


234

catalogus het werk van cepezed


oude situatie

bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2014

wonen

bvo 5.574 m2

infrastructuur

opdrachtgever gemeente helmond helmond

De eens zo succesvolle Nederlandsche Cacaofabriek in Helmond ging in de crisisjaren dertig van de vorige eeuw failliet, waarna de gebouwen altijd zijn gebruikt door verschillende partijen tegelijk. Het complex onderging in de loop der tijd veel wijzigingen. Zo was de originele schildkap verdwenen en ging een deel van het complex in 2008 door brand verloren. Niettemin vormde het nog altijd het meest kenmerkende industriële erfgoed van Helmond. Sinds maart 2014 behuist het een culturele hotspot met onder meer een poppodium, filmhuis, tentoonstellingsruimte, horeca en werkruimten voor bedrijven in de creatieve industrie. cepezed maakte het ontwerp en zette in op een eigentijds, modern en herkenbaar cultuurcluster. Vanwege de gebrekkige technische staat van de verschillende bouwdelen en de grote kwetsbaarheid van de steensoort gebruikt in het hoofdgebouw, is gekozen voor oplossingen die de oorspronkelijke fabriek vooral weerspiegelen in een geabstraheerd vormenspel. De voormalige schildkap is terug, maar met een hedendaags en speels voorkomen: de kap heeft een toplaag van minimaal gedetailleerd roestvast staal. De gevelwanden van het hoofdgebouw waren door de jaren meermaals geverfd en erg kwetsbaar. Het terugbrengen in de oorspronkelijke staat zou kostbaar en tijdrovend zijn en veel risico’s tot vochtdoorslag met zich meebrengen. Na plaatselijk herstel hebben de gevels daarom een behandeling gekregen met witte Keim, een mineraalverf die goed hecht en een grote mate van bescherming, duurzaamheid en lichtechtheid biedt. In combinatie met de nieuwe rvs schildkap geeft dit een bijna onstoffelijk beeld dat toch onmiskenbaar te herkennen is als de cacaofabriek. Een aanbouw uit de jaren twintig verkeerde in zeer slechte staat en is vervangen door moderne nieuwbouw voor de creatieve industrie, waarbij de bestaande gevel langs het water echter wel is hergebruikt en daar beeldbepalend is gebleven. De oorspronkelijke hoofdbebouwing vormt samen met de aanbouw een u-vormig binnenhof waarop het poppodium en de centrale foyer onderdak hebben gevonden in aanvullende nieuwbouw. Ten behoeve van akoestische ontkoppeling alsmede daglichttoetreding, ruimtelijke beleving en verkeersruimte in het nieuw gevormde ensemble is de popzaal op enige afstand van de basis van de u-vorm geplaatst. De nieuwbouw heeft een karakteristiek industrieel gevelscherm van verticaal geplaatste anti-sliproosters. In samenwerking met lichtarchitect Har Hollands zijn hierin led-strips geïntegreerd, zodat de gevel ook fungeert als beeldscherm.

informatie

adres cacaokade 1 helmond

kantoor

inleiding

cacaofabriek helmond

235


236

catalogus het werk van cepezed


237

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


238

catalogus het werk van cepezed


239

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


240

catalogus het werk van cepezed


241

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


242

catalogus het werk van cepezed


243

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


244

catalogus het werk van cepezed


245

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


246

catalogus het werk van cepezed


bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2019

wonen

bvo 10.335 m2

infrastructuur

opdrachtgever driestar utrecht

Nadat het Legermuseum van Delft naar Soesterberg was verhuisd, kwam het Armamentarium waarin het was ondergebracht beschikbaar voor een nieuwe bestemming. Die moest wel passen bij de aard en de grote cultuurhistorische waarde van de gebouwen, voor het merendeel rijksmonumenten uit de zeventiende eeuw. Om een ontwikkelaar te selecteren, organiseerde het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving waarbij een ontwerpvisie werd gevraagd. Een combinatie van de aan cepezed gelieerde ontwikkelaar cepezedprojects en investeerder Driestar kwam met het plan Arsenaal Delft als winnaar uit de bus. Het ensemble gebouwen valt allereerst op door zijn markante ligging tussen twee grachten, de Oude Delft en de Lange Geer, die precies aan de kop van het complex samenkomen. Het witte gebouw op dit punt is het oudste en stamt uit 1602. Dit wordt herontwikkeld tot restaurant met een groot, drijvend terras en op de eerste verdieping een congres- en zalencentrum. Het tweede gebouw is van 1692. Hierin is op de begane grond een expositieruimte plus winkel voorzien; op de eerste en tweede verdieping vestigt zich een hotel. Naast het gebouw uit 1692 staat nog een voormalig pakhuis van de VOC uit 1653. Dit is door cepezedprojects reeds herontwikkeld en doet nu dienst als unieke kantoorruimte voor bedrijven uit de creatieve sector, waaronder Senf Theaterpartners. Tussen de gebouwen uit 1602 en 1692 komt een nieuw, glazen entreegebouw voor het hotel, het restaurant en het zalencentrum. De oorspronkelijke buitengevels worden de binnenwanden van dit nieuwe bouwdeel. Bovenin het entreegebouw verbindt een loopbrug het hotel met het zalencentrum. Omdat het om rijksmonumenten gaat, moeten ingrepen en toevoegingen uiterst zorgvuldig worden ontworpen, met een minimale aantasting van de bestaande gevels en de hoofddraagconstructie. Om die reden worden de hotelkamers als losse, modulair samengestelde elementen op de verdiepingen geplaatst. Zo blijft ook de originele constructie van houten balken grotendeels in het zicht. Bij de ingrepen wordt een historiserende bouwstijl vermeden. De eigentijdse en lichte architectuur van het glazen entreegebouw benadrukt juist het contrast tussen oud en nieuw. Hetzelfde geldt voor de glazen invulling van de oorspronkelijke blindnissen, en van de vensters die in de loop der jaren waren dichtgemetseld. Door deze gevelopeningen worden onder andere de hotelkamers van daglicht voorzien. Net als de vensters en blindnissen krijgen ook de nu nog gesloten gevelpoorten glaspuien met een slank profiel.

informatie

adres korte geer 1a delft

kantoor

inleiding

arsenaal delft

247


248

catalogus het werk van cepezed


249

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


250

catalogus het werk van cepezed


251

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


252

catalogus het werk van cepezed


oude situatie

bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2021

wonen

bvo 43.241 m2

infrastructuur

opdrachtgever gemeente maastricht maastricht

MECC Maastricht behoort tot de grote congres-, beurs- en evenementencentra in Nederland en heeft mede vanwege de ligging nabij België en Duitsland een sterk internationale focus. Zo huisvest het jaarlijks de wereldvermaarde kunstbeurs TEFAF en een breed palet aan internationale medische congressen. Het complex stamt uit de jaren tachtig en heeft sinds die tijd verschillende aanpassingen ondergaan. Inmiddels is het zowel functioneel als esthetisch gedateerd en is meer ruimte nodig. cepezed ontwerpt een upgrade. Realisatie van het ontwerp vindt de komende jaren gefaseerd plaats, waarbij het complex steeds in gebruik blijft. Verdeeld over verschillende maaiveldniveaus bestaat MECC uit drie grote hallen, met daaraan gekoppeld een congresdeel. De hallen blijven volledig intact en ondergaan alleen wat kleine esthetische ingrepen; de renovatie spitst zich toe op het congresdeel. Dit bestaat uit een auditoriumgebouw met daaromheen commerciële ruimten, aanvullende congresruimten en een passage aan de noordkant die het congresdeel met de hoofdentree en hallen verbindt. De organisatie rondom het auditoriumgebouw heeft een gesloten opzet met veel doodlopende einden; aspecten die een hedendaagse beleving, optimaal gebruik en een goede oriëntatie belemmeren. Het auditoriumgebouw bevat twee grote zalen waarvan de oplopende vloeren zich aftekenen in de volumecontouren. Het markante voorkomen dat hiervan het gevolg is, wordt in de nieuwe situatie versterkt: langs de buitenrand worden diverse direct aangrenzende functies verwijderd, zodat het bouwdeel autonoom en bijna monumentaal middenin het vernieuwde complex komt te liggen. Met donkere tinten wordt het zowel vanbinnen als vanbuiten optisch rustiger; de volledig gerenoveerde stoelen geven kleur. Het omliggende programma en de passage ondergaan een herstructurering gericht op helderheid, overzicht, gebruiks- en verblijfskwaliteit. Daarbij krijgen zij ook een hedendaagse uitstraling, met onder meer een vide en een meer ruimtelijke verbinding tussen de passage en hoofdentree. Het geherstructureerde programma vormt straks één geheel met een nieuwbouwuitbreiding voorzien van een grotendeels transparante schil. Aan de zuidkant is deze gericht op de Maastricht Health Campus van Brightlands, het publiek-private programma voor kennisdeling en innovatie in Limburg, waarin MECC vanzelfsprekend ook een belangrijke rol vervult. Bijzonder aan de nieuwe schil is dat de gesloten geveldelen constructief zijn en afgewerkt met LED-verlichte, translucente glaspanelen.

informatie

adres forum 100 maastricht

kantoor

inleiding

mecc maastricht

253


254

catalogus het werk van cepezed


255

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


catalogus het werk van cepezed

oude situatie

256


informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

nieuwe situatie

257 inleiding


258

catalogus het werk van cepezed


259

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


260

catalogus het werk van cepezed


informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding

wonen

261


262

catalogus het werk van cepezed


inleiding kantoor bedrijf onderzoek onderwijs

realisatie 2017

wonen

bvo 14.913 m2

infrastructuur

opdrachtgever duwo delft

De Technische Universiteit in Delft trekt veel internationale studenten, die voor de tijd dat zij in de stad studeren ook allemaal moeten wonen. DUWO heeft een geschiedenis in studentenhuisvesting die teruggaat tot net na WO II. Binnen de herontwikkeling van het gebied TU Noord realiseerde de organisatie recent een door cepezed ontworpen nieuwbouwcomplex dat als een echte thuishaven voor buitenlandse (gast)studenten gaat functioneren. Het bouwblok staat aan de bovenrand van de TU-wijk, te midden van historische universitaire onderwijspanden die deels worden omgevormd tot bijvoorbeeld woonruimten en kantoren. Daarmee vervult het project ook een aanzienlijke rol in de gehele stedenbouwkundige opzet: het draagt direct bij aan de kwaliteitsimpuls binnen dit gebied langs het Schiekanaal. Zowel in schaal als in ruimtelijke opzet is veel aandacht besteed aan de aansluiting op de omliggende bebouwing. De International Student House heeft een rechthoekige, carrévormige compositie, met grote openingen in de lange zijden, zodat de binnenhof ook publiek toegankelijk is en een open verbinding ontstaat tussen de Professor Schemerhornstraat aan de ene en het geplande stadspark aan de andere kant van het plangebied. Het complex bevat ruim 330 studentenkamers van zo’n 16 m2 die ieder zijn voorzien van een eigen sanitaire unit met douche, toilet en wastafel en per zes tot acht kamers zijn verbonden in een woongroep met een gezamenlijke woonkeuken voorzien van twee kookopstellingen en een aangrenzend balkon. Daarnaast zijn in de ontwikkeling veel faciliteiten opgenomen. De plint is dubbelhoog, heeft een open, transparant en uitnodigend karakter met verschillende entresols en bevat onder meer een common room, een soort gemeenschappelijke huiskamer waar de studenten elkaar kunnen ontmoeten, kunnen ontspannen, maar ook bijvoorbeeld studeren. Ook is in de plint een restauratieve zone met aanpalend terras en een breed aanbod van maaltijden opgenomen. Een transparante uitstulping van de carré kraagt aan de Schiezijde boven de plint uit. Binnen bestaat hierin ruimte voor bijvoorbeeld de internationale studentenvereniging en functies als wellicht sportfaciliteiten of een artsenpost. Daarnaast kent het complex uiteenlopende andere voorzieningen als een wasserette, opslag van huisvuil en grootschalige inpandige en afgesloten fietsenstallingen.

informatie

adres professor schermerhornstraat delft

publiek

international student house

263


264

catalogus het werk van cepezed


265

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


266

catalogus het werk van cepezed


267

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


268

catalogus het werk van cepezed


269

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


270

catalogus het werk van cepezed


271

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


272

catalogus het werk van cepezed


273

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


274

catalogus het werk van cepezed


oude situatie

bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2018

wonen

bvo 49.562 m2

infrastructuur

opdrachtgever pinnacle property developers amsterdam

Het voormalige Shell-kantoor aan de Oostduinlaan in Den Haag is ontworpen door H.E. Oud, zoon van J.J.P. Oud. Geheel passend binnen de huidige tendens van herontwikkeling ondergaat het gebouw momenteel een transformatie tot appartementencomplex. Naar ontwerp van cepezed bevat het straks zo’n 300 woningen in het hogere segment, van verschillende typen en grootten. Het complex uit 1968 ligt op de rand van het landgoed OostduinArendsdorp en bestond uit een fors bemeten hoogbouwvolume met direct haaks daarop een lager bouwblok. In de hoogbouw wordt een goede kwaliteit van wonen verkregen middels een benadering vanuit de binnenkant. Bestaande kenmerken als de fijnmazige constructiestructuur worden daarbij zoveel mogelijk benut. Zo volledig mogelijk hergebruik van de bestaande hoedanigheden maakt dat met een minimum aan ingrepen efficiënt en doelmatig een maximum aan mogelijkheden is realiseren, terwijl de karakteristieke aard van het complex gerespecteerd blijft. De woningen liggen weerszijden van de bestaande kernstrook. Met inbreng van vides om de ruimtelijkheid te vergroten, worden zij van hieruit ook ontsloten. Aan de entreekant krijgt het volume een horizontaal gelede, drie meter diepe uitbreiding met balkons en vergrotingen van de achtergelegen woonkamers. Onderbrekingen in deze aanbouw vormen samen twee grootschalige verdiepingen van het gevelvlak, die bijdragen aan een intrigerend aanzicht. Aan de zeezijde zijn binnen de contouren van de bestaande bouw loggia’s als buitenruimte opgenomen en is de gevelindeling speelser, met een sterke ritmiek van zowel horizontale als verticale belijningen. De constructieve kopgevels van Franse kalksteen blijven geheel behouden. Het lagere bouwblok is afgebroken en op de bestaande fundering vervangen door een nieuw, dat qua aanzicht losjes op het hoofgebouw is geënt. De nieuwbouw is minder langgerekt dan de bestaande en staat op enige afstand van het hoofdgebouw. Hierdoor ontstaat ruimte tussen de twee volumes en raakt het complex meer betrokken op het naastgelegen park en landgoed. Ook het terrein ondergaat een zorgvuldige opwaardering. Ter vervanging van de bestaande parkeerplaats, die een onaangenaam aanzicht bood, wordt een overdekte parkeerlaag gerealiseerd met daarop landschappelijk groen, zodat een sterk gevoel van ‘wonen in het park’ ontstaat.

informatie

adres oostduinlaan 75 den haag

kantoor

inleiding

park hoog oostduin

275


276

catalogus het werk van cepezed


277

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


278

catalogus het werk van cepezed


279

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


280

catalogus het werk van cepezed


281

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


282

catalogus het werk van cepezed


283

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


284

catalogus het werk van cepezed


bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2019

wonen

bvo 8.758 m2

infrastructuur

opdrachtgever eemgoed ontwikkel bv vorden

Gemeenschapszin, duurzaamheid en contact met de natuur zijn de uitgangspunten van het bijzondere woningbouwproject ’t Eemgoed. De grondleggers zochten al lang naar mogelijkheden voor een nieuwe manier van wonen. Een perfecte locatie daarvoor vonden ze in Oosterwold, een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde dat bestemd is voor organische, extensieve ontwikkeling zonder veel strikte kaders of vooraf opgesteld eindbeeld. Voor kennis en ervaring betrokken de initiatiefnemers cepezed en cepezedprojects. In totaal omvat het project 84 woningen en een gebouw met gedeelde voorzieningen op een kavel van ruim zeven hectare. De brede, eenlaagse huizen met schuin aflopend dak hebben verschillende formaten voor verschillende soorten huishoudens en bewoning. Ze zijn geschakeld in licht gebogen rijen, die aan weerszijden van een centrale wandelroute losjes geordend op de kavel liggen. De kavelvorm en –grootte waren goeddeels vrij te kiezen en sluiten met hun gekromde contouren aan op het toekomstig aanpalende recreatiegebied alsook op de situering van de woningen in het landschap. De hoge woonkamers met aangrenzende privétuinen zijn georiënteerd op het zuidwesten en ontvangen hierdoor ruim zonlicht. Ook liggen de woningen daarmee afgekeerd van de nabijgelegen provinciale weg en een windmolenpark dat schaduw werpt. De daken zijn bedekt met groen dat een voortzetting van het landschap vormt. Alle bewoners hebben hierdoor een zo natuurlijk mogelijk uitzicht en veel privacy. Voor daglichttoetreding langs de achterzijden van de woningen zijn sneden in de groenbedekking gemaakt die met weervast staal zijn afgekaderd. De ontwikkeling komt tot stand in nauwe samenspraak met de bewoners, die op tal van aspecten meedenken en inspraak hebben. Zo zijn op basis van bewonersinput verschillende indelingsplattegronden ontworpen. Ook hebben de bewoners in diverse sessies hun wensen en gedachten kenbaar gemaakt op het gebied van zaken als sfeer en afwerking, landschap en moestuinen, duurzaamheid en energievoorziening, alsook de gedeelde faciliteiten zoals een muziekruimte, atelier, feesten samenkomstruimte, gemeenschappelijke werkkamers, logeerkamers et cetera. Met duurzaamheid als één van de kernwaarden worden de woningen energieneutraal en krijgt het project vanzelfsprekend geen aansluiting op gas. Ook wordt het niet aangesloten op het rioolstelsel, maar komen er voor afvalwater bezinktanks in de grond die zijn aangesloten op een helofytenfilter. Onder meer door het groene dakpakket hebben de woningen een hoge isolatiegraad. Ook zijn ze voorzien van zowel een warmtewisselaar, balansventilatie als mogelijkheden tot natuurlijke ventilatie. Langs de woonkamers lopen langgerekte luifels met pv-panelen en zonnecollectoren. Het terrein blijft geheel autovrij; voor parkeren is plaats aan de rand van de kavel.

informatie

adres oosterwold almere

kantoor

inleiding

’t eemgoed

285


286

catalogus het werk van cepezed


287

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


288

catalogus het werk van cepezed


289

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


290

catalogus het werk van cepezed


informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding

infrastructuur

291


292

catalogus het werk van cepezed


oude situatie

bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie station 2017 busstation 2018 fietsenstalling 2019 vierde perron 2023

wonen

bvo plangebied 59.000 m2

infrastructuur

opdrachtgever gemeente tilburg tilburg

Het stationsgebied in Tilburg kende een aantal belangrijke, samenhangende zwakheden. Zo was het er lastig oriënteren, was er weinig ruimte voor voetgangers en bestond er onder meer door de verkeersopzet en de stallingsplaatsen voor auto’s, taxi’s en fietsen een moeizame ruimtelijke relatie tussen de stad en het station. De plint van het station was ernstig verrommeld, terwijl tussen de stadszijde en de noordkant van het gebouw nauwelijks verbinding bestond. Ook werd het westelijk gelegen busstation te klein en deden zich daar door onoverzichtelijkheid en kruisingen van loop- en rijroutes onveilige situaties voor. Binnen een besloten prijsvraag ontwierp cepezed een vernieuwingsplan dat vooral in goede aarde viel vanwege de evenwichtige combinatie van ruimtelijke, architectonische, logistieke en commerciële kwaliteiten. Daarnaast had de jury bijzondere waardering voor cepezeds kijk op het proces en de samenwerking met betrokken partijen, waaronder de gemeente, het kwaliteitsteam Spoorzone, het Bureau Spoorbouwmeester, ProRail en de NS. De ingrepen sluiten daarnaast goed aan bij het door de gemeente gewenste boulevardconcept. Zij stoelen op zowel een heldere en uitnodigende organisatie als op een verzorgde, terughoudende vormgeving, materialisatie en detaillering. Voor de verwerking van het toenemend aantal reizigers is een volledig nieuwe, niet minder dan 6,6 miljoen kilo wegende tunnel onder de spoorbanen en perrons door geperst. Deze bevat de opgangen naar de treinen, maar ook winkeltjes en kiosken en functioneert bovendien als interwijkverbinding tussen de stad en het voormalige NS-terrein aan de noordkant, dat momenteel ook wordt herontwikkeld. Vertroebelende toevoegingen aan het station uit meer dan vijftig jaar gebruik zijn verwijderd. Gecombineerd met moderniserende renovatiewerkzaamheden zijn de kracht en helderheid van het oorspronkelijke ontwerp door Koen van der Gaast (1923-1993) weer helemaal teruggebracht. De spectaculaire dakconstructie is daarbij geheel behouden. Het autoverkeer en de parkeerfaciliteiten buiten zijn teruggedrongen en voor fietsen wordt het station aan weerszijden voorzien van grote stallingen die zich naadloos in de nieuwe, ruimere stedenbouwkundige setting voegen. Voor de bussen is een nieuw opstelgebied in de maak. Dit heeft een eenduidige verkeersafwikkeling en voor passagiers de mogelijkheid overdekt te wachten in een groen ingerichte omgeving. Bomen en planten verhogen ook aanzienlijk de verblijfswaarde van de overige openbare ruimte rondom het station.

informatie

adres spoorlaan tilburg

kantoor

inleiding

ov-knooppunt tilburg

293


294

catalogus het werk van cepezed


295

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


oude situatie

catalogus het werk van cepezed

nieuwe situatie

296


297

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


298

catalogus het werk van cepezed


299

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


300

catalogus het werk van cepezed


301

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


302

catalogus het werk van cepezed


303

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


304

catalogus het werk van cepezed


bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2016

wonen

bvo 2.5 m2

infrastructuur

opdrachtgever nederlandse spoorwegen utrecht

De NS had behoefte aan een ander type reisinformatiebalies, dat ten opzichte van de eerdere compacter, robuuster en meer up to date in uitstraling zou zijn in relatie tot de huidige identiteit van NS. cepezed ontwierp een nieuw prefab reisinformatiepunt dat op een dertigtal stations in Nederland de oude heeft vervangen. Het geklimatiseerde meubel bevat een eenpersoonsbalie met onder meer een beeldscherm, printer, folderdisplay en kastruimte. Medewerkers kunnen er zowel staand als zittend hun werk in doen. De cabine kan gemakkelijk worden verplaatst en is ook buiten en op perrons bruikbaar. Omdat het informatiepunt van alle zijden zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar moet zijn, heeft het een driehoekige vorm met afgeronde hoeken. De balie is zo transparant mogelijk en biedt de medewerkers goede beschutting. Het prefab bouwsysteem heeft een strakke en serene materialisatie, grotendeels van staal en glas, met een verfijnde detaillering van de huid, die gedeeltelijk is voorzien van folie. De plinthoogte is afgestemd op een efficiënte schoonmaak van het vloerveld rond de balie. Mede vanwege de verschillende omstandigheden op verschillende locaties, met bijvoorbeeld gebruik van boenmachines in stationshallen en op de perrons dwarrelende roestdeeltjes afkomstig van het spoor (strooiroest), is de zichtbare staalconstructie volledig in rvs uitgevoerd. De niet-zichtbare frames zijn van verzinkt staal waarvan de kwaliteit eveneens is afgestemd op het gebruik in de stationsomgeving. Voor de grafische elementen is nauw samengewerkt met het bureau van Paul Mijksenaar, de informatie-ontwerper die verantwoordelijk is voor de bewegwijzering op de Nederlandse stations. De bovenrand licht blauw op met witte belettering. De werkverlichting is geïntegreerd in het plafond dat, als de balie bemand is, één groot lichtvlak vormt en bijdraagt aan de zichtbaarheid van de NS-medewerker. Bij een onbemande balie is het plafondlicht uit en is het beeldscherm naar buiten gericht, zodat de reizigers zelf informatie kunnen raadplegen. Onbemand is de balie afgesloten met een strak in de vormgeving geïntegreerd glazen schuifluik met een contragewicht, dat via een ingenieus systeem van binnenuit te bedienen is.

informatie

adres op 30 stations in nederland

kantoor

inleiding

ns infopunt

305


306

catalogus het werk van cepezed


307

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


308

catalogus het werk van cepezed


309

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


310

catalogus het werk van cepezed


bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2016

wonen

bvo 3.575 m² lengte 310 m

infrastructuur

opdrachtgever gemeente utrecht, prorail utrecht

In de grootschalige transformatie van het stationsgebied Utrecht is recent ook de Moreelsebrug gerealiseerd: een voet- en fietsbrug die over het spoortraject heen nu de Croeselaan en het Moreelsepark met elkaar verbindt. Het ontwerp van cepezed is geheel gericht op uitstraling, efficiëntie en functionaliteit. De brug toont zich als één helder, ruimtelijk gebaar met een grote herkenbaarheid en een vanzelfsprekende aanwezigheid. De verbinding vormt een langgerekte verhoogde ‘esplanade’ met een aanzienlijke gebruiks- en verblijfskwaliteit, die voortkomt uit de vorm, materialisatie, detaillering en vooral de integratie van een bomenlaan in het ontwerp. Het bouwwerk fungeert zo meer als een hoogwaardige voortzetting van de stedelijke ruimte dan specifiek als infrastructureel object. De brug is eenvoudig, rank en bestaat uit twee trogliggers van grote afmeting met een middengebied daartussen. Onderdeel van de eenvoud is dat de brug niet de volle lengte in één keer overspant, maar bij ieder treinperron ondersteuning krijgt van een pyloon en zo een ongekunstelde draagconstructie heeft. De verschillende zichtlijnen en oriëntaties komen voort uit en sluiten aan op de gegeven stedenbouwkundige situatie, waardoor de brug zich op een vanzelfsprekende manier in het stedelijk weefsel voegt. De bomenlaan vormt een verhoogde verlenging van die al aanwezig op de aansluitende routes naar en vanuit de binnenstad. De brug constitueert zo een ervaring van eenheid en continuïteit die bijdraagt aan de vanzelfsprekendheid van het gebruik. De verlichting in de avonduren is bescheiden en draagt eveneens bij aan de herkenbaarheid, esthetiek en functionele logica; een sfeervolle, langgerekte lichtcontour met een van onder aangelichte bomenrij toont al van ver de aanwezigheid en het doel van de spooroverspanning. Mark Hume, journalist bij de Canadese krant The Globe and Mail, zag in de brug direct mogelijkheden voor de stad Vancouver: ‘It is not just a bridge’, schreef Hume, ‘it’s an architectural statement, a beautiful structure with graceful lines that opens up a pleasant, treed boulevard in the middle of a busy city. A bridge like hat over False Creek would be a tourism magnet and would extend Vancouver’s remarkable public waterfront’, schreef Hume.

informatie

adres moreelsepark – croeselaan utrecht

kantoor

inleiding

moreelsebrug

311


312

catalogus het werk van cepezed


313

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


314

catalogus het werk van cepezed


315

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


316

catalogus het werk van cepezed


317

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


318

catalogus het werk van cepezed


319

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


320

catalogus het werk van cepezed


bedrijf onderzoek onderwijs publiek

realisatie 2019

wonen

bvo 55.000 m²

infrastructuur

opdrachtgever schiphol nederland bv

Vanwege het groeiend aantal passagiers versterkt luchthaven Schiphol zijn infrastructuur. Het eerste grote project is een nieuwe pier, die cepezed en cepezedinterieur ontwierpen als deel van een total engineering team gecontracteerd door het internationale ingenieursbureau AECOM. Mede vanwege het functioneren als mini-terminal, inclusief grenscontroles en security checks, is de pier in veel opzichten uiterst complex. Een cruciale factor daarin is de logistiek met meer dan twintig typen passagiersstromen voor aankomen, vertrekken en overstappen binnen drie controle- en beveiligingsregimes. Vliegtuigen van verschillende afmetingen en capaciteit maken daarnaast gebruik van dezelfde gatehouses die op hun beurt direct aansluiten op de verschillende controleen beveiligingsregimes: een oplossing uniek voor Schiphol en zeldzaam in de internationale luchtvaart. Een andere factor is het grote aantal stakeholders als de afdelingen operations, consumers en asset management van Schiphol zelf, maar natuurlijk ook partijen als de luchtvaartmaatschappijen, marechaussee, douane en overheidsinstanties. Het ontwerp moest bovendien in slechts een jaar tot stand komen en snel gebouwd kunnen worden. Ook anticipeert het ontwerp nu al op twee volgende fasen. De passagiers ervaren echter niets van al deze complexiteit. Voor optimaal comfort is ingezet op een hoge afhandelingsefficiĂŤntie en belevingskwaliteit. De drielaagse pier is mede ontworpen als aangenaam verblijfsgebied met een breed scala aan voorzieningen als winkels, horeca en een grote variĂŤteit aan zitplekken en wachtmogelijkheden. Laatstgenoemden horen bovendien niet bij een specifieke gate; de reiziger kan kiezen waar hij zelf het liefst zit. De nieuwe pier is open en transparant, met onder meer grootschalige vides die de verdiepingen sterk verbinden en zijn ingericht met levend groen dat tot de bovenste bouwlaag groeit. In het interieur zijn kunst en Nederlandse designklassiekers opgenomen. De pier krijgt het internationale duurzaamheidslabel LEED Gold. De duurzaamheid komt onder meer voort uit de modulaire opzet en de materiaaltoepassingen. Zo zijn vloerafwerkingen van bamboe of lichtgewicht composiet op basis van marmerpuin, terwijl plafonds van gerecycled kunststof zijn. De gevels zijn hoogisolerend en klimaatadaptief. Op de daken van de pier en gatehouses zijn zonnepanelen opgenomen.

informatie

adres schiphol

kantoor

inleiding

nieuwe pier schiphol

321


322

catalogus het werk van cepezed


323

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


324

catalogus het werk van cepezed


325

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


326

catalogus het werk van cepezed


327

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


328

catalogus het werk van cepezed


329

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


330

catalogus het werk van cepezed


331

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


332

catalogus het werk van cepezed


333

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


334

catalogus het werk van cepezed


335

informatie

infrastructuur

wonen

publiek

onderwijs

onderzoek

bedrijf

kantoor

inleiding


catalogus het werk van cepezed


informatie

informatie

het bureau opdrachtgevers prijzen samenwerking medewerkers boeken


het bureau

catalogus het werk van cepezed

architectenbureau cepezed architectenbureau cepezed wordt in 1973 opgericht en legt vanaf het begin een voorliefde voor industrieel bouwen aan de dag. De focus is daarmee tweeledig en richt zich zowel op het ontwerpen als op het bouwproces. Daarnaast ontwikkelt het bureau bouwcomponenten voor aan de bouw toeleverende industrieën. Door de jaren heen maakt cepezed een consistente groei door in zowel de breedte als de schaal van de projecten. Mede vanwege de planmatige benadering en de aandacht voor hoe gebouwen tot stand komen, ontwikkelt het bureau zich tot een eigenzinnige en markante architectenfirma, die zelfs regelmatig de uitvoering van projecten volledig in eigen hand neemt. Ook staat het aan de oorsprong van bouwtechnische innovaties als de ontwikkeling van sandwichpanelen, de energetische en klimatologische toepassing van atria en de architectonische integratie van constructies en installaties. Hoe belangrijk de techniek in de architectuur van cepezed ook is, zij staat steeds in dienst van totaaloplossingen voor complexe problemen. De specifieke ontwerpopgave met gegeven omstandigheden blijft daarbij altijd het uitgangspunt. De functionaliteit, regelgeving, het programma van eisen, budget, de locatie en de technische mogelijkheden spelen daarin allemaal een rol. De oplossingen zijn dan ook integrale oplossingen. Wars van een exuberante vormentaal besteedt cepezed veel aandacht aan een prettig en mogelijk veranderlijk gebruik. In de drang zichzelf en zijn cliënten te blijven verbazen, legt cepezed de lat hoog. Hoewel de architecten geroutineerd zijn en de projecten van een grote stilistische herkenbaarheid getuigen, zijn hun ontwerpen nooit routinematig. Alle aspecten van het ontwerpen bouwproces krijgen iedere keer weer optimale zorg en aandacht. Het conceptuele kader is daarbij van even groot belang als de nauwkeurige uitwerking op detailniveau. De aangewende methodiek is toepasbaar op de meest uiteenlopende opgaven. cepezed is dan ook bij uitstek een generalistisch ontwerpbureau. cepezedinterieur Sinds vijf jaar beschikt architectenbureau cepezed over een autonome afdeling volledig gericht op interieurontwerp. De benadering is nauw verwant aan die van cepezed, met onder meer eenzelfde hang naar eenvoud, helderheid, ordening, inzichtelijkheid en een verfijnde detaillering. De interieurafdeling stelt cepezed in staat klanten een volledig toegesneden dienstenpakket te bieden en zo nog beter te voldoen aan hun behoeften. Vroege betrokkenheid van gedegen interieurarchitecten komt het eindresultaat immers

338

sterk ten goede. Ook ondersteunen de interieurontwerpers cepezeds reguliere ontwerpprocessen waar deze raken aan het interieur en ontwerpen zij vanzelfsprekend eveneens interieurs voor gebouwen die niet door cepezed zijn ontworpen. cepezedprojects cepezedprojects is een zelfstandige en risicodragende projectontwikkelaar van woningen, bedrijfsgebouwen en kantoren met een focus op een hoge stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit. Voortkomend uit architectenbureau cepezed realiseert het gebouwen met een hoge vaste intrinsieke waarde en lage exploitatiekosten, die aantrekkelijk zijn voor zowel gebruikers als beleggers. Onderdeel daarvan zijn veel aandacht voor circulariteit en de integratie van duurzame energieconcepten. De projecten komen tot stand middels een design-driven develop/design/ build proces dat een grote controle over de kwaliteit van gebouwen garandeert. cepezedprojects werkt voortdurend nauw samen met partners die zijn expertise aanvullen of versterken. Daaronder vallen vanzelfsprekend architectenbureau cepezed, cepezedinterieur en cepezedbouwteam, maar ook tal van andere private en publieke partijen. cepezedbouwteam cepezedbouwteam draagt zonder tussenkomst van een hoofaannemer zorg voor de bouw van cepezed-ontwerpen. Het bedrijf organiseert en coördineert de uitvoering, maar treedt naar keuze van de opdrachtgever ook op als trekker van het totaalproces. De volle breedte van de diensten beslaat een totaalpakket advieswerkzaamheden dat de opdrachtgever optimaal ontzorgt, maar wel volledig overzicht en zeggenschap laat. In iedere fase brengt cepezedbouwteam de partijen bijeen die het beste bij de opgave passen en zorgt steeds voor hechte samenwerking en continuïteit. Het team ziet toe op de doelstellingen van functionaliteit, kwaliteit en planning en bewaakt vanzelfsprekend het budget. Ook spiegelt het met alle partijen voortdurend of de potenties van het budget ten volle worden benut. Belangrijke ontwikkelingen en besluiten legt cepezedbouwteam steeds voor aan de opdrachtgever.


opdrachtgevers 3m nederland b.v., delft aecom, london albron, utrecht am real estate b.v., nieuwegein am wonen, nieuwegein amory + jurriëns concept en projectmanagaement, amsterdam antea group, heerenveen applikon biotechnology holding b.v., delft aprisco retail parks, assen artifort, schijndel arup, amsterdam asics, hoofddorp asr nederland, utrecht baas groep, waddinxveen ballast nedam, nieuwegein bam bouw en techniek, amsterdam bam rail, breda bam utiliteitsbouw b.v., bunnik bata, best besix, brussel (belgië) boele & van eesteren, rijswijk bouwen met staal, zoetermeer bouwfonds mab ontwikkeling, hoevelaken building green one (tour & taxis), brussel (belgië) centre for human drug research, leiden cocon vastgoed management, amsterdam cofier bouwontwikkeling, tilburg connekt, delft cordeel nederland b.v., zwijndrecht corio, utrecht driestar b.v., utrecht dsm resins, heerlen dsm sourcing, sittard dsm, delft dsm, heerlen du prie bouw en ontwikkeling b.v., leiden dura vermeer, rotterdam duwo, delft eemgoed ontwikkel b.v., vorden eneco energie, rotterdam erasmus trust, rotterdam erasmus universiteit rotterdam ericis, gouda essent, arnhem explorius, rijssen facilicom, schiedam

h.m.j. claasen beheer, zoetermeer haga ziekenhuis, den haag hal investments b.v., rotterdam hanzehogeschool, groningen heijmans utiliteit b.v., rosmalen homij technische installaties, amsterdam hotel- en congrescentrum de reehorst, ede hukseflux holding b.v., delft jaarbeurs, utrecht kondorwessels projecten, maarssen kpn, den haag kwr, nieuwegein lan handling technologies, tilburg libéma, rosmalen lingotto ontwikkeling b.v., amsterdam mab development nederland b.v., den haag mabon, rijswijk ministerie van buitenlandse zaken dienst huisvesting buitenland, den haag ministerie van de vlaamse gemeenschap, brussel (belgië) ministerie van economische zaken, den haag ministerie van oc&w, den haag multi vastgoed b.v., gouda nederlands textielmuseum, tilburg nl development, den haag nova vastgoedontwikkeling, utrecht ns vastgoed, utrecht nuon power generation, utrecht nutricia, utrecht ocsb, lelystad octoplus pharmaceutical innovators, leiden od 75, den haag ontwikkelingsmaatschappij elisabethhof, leiden onze lieve vrouwen gasthuis, amsterdam österreichische akademie der wissenschaften, wenen (oostenrijk) ovg projectontwikkeling, rotterdam panor3ma, zwijndrecht pas reform, zeddam pch dienstengroep, apeldoorn pinnacle property developers, amsterdam politie rotterdam-rijnmond, rotterdam porsche ag, stuttgart (duitsland) prorail, rotterdam provast, den haag informatie

gemeente amsterdam gemeente barneveld gemeente delft gemeente den haag gemeente eindhoven gemeente haarlem gemeente helmond gemeente leeuwarden gemeente leiden gemeente lingewaard, bemmel gemeente maastricht gemeente nijmegen gemeente purmerend gemeente rotterdam gemeente tilburg

gemeente utrecht gemeente venlo gemeente westland gemeente woerden gemeente zoetermeer gemeentelijk havenbedrijf, rotterdam genencor international, leiden genmab, utrecht genuine gold auto trading company, shenzhen (china)

339


provincie zuid-holland, den haag psr, aalst (belgië) raad van state, den haag rev’it sport, oss rijksgebouwendienst, den haag rijkswaterstaat, utrecht royal haskoningdhv, amersfoort saint gobin, courbevoie (frankrijk) schiphol nederland bv, schiphol schiphol real estate, schiphol sojin holding, amsterdam stad sint-niklaas, sint-niklaas (belgië) stichting het rijksmuseum, amsterdam stichting sintlucas, eindhoven stoutenbeek beheer b.v., amsterdam strukton, utrecht technische universiteit delft, delft technische universiteit eindhoven, eindhoven tour & taxis, brussel tpg real estate, den haag trs transportkoeling, katwijk universiteit leiden, leiden universiteit utrecht, utrecht van spaendonckgroep b.v., tilburg vastint, amsterdam vodafone-ziggo, nijmegen volker wessels, amersfoort vrije universiteit, amsterdam

catalogus het werk van cepezed

wad archief depots b.v., oegstgeest washtec, zoetermeer winland real estate group, hangzhou (china) wolfert van borselen scholengroep, rotterdam

340


prijzen prijzen 2018 architecture & circular economy juryprize, gg-awards the green house, utrecht 2017 european award for steel structures de resident, den haag volkskrant publieksprijs 3e plaats, bna gebouw van het jaar sintlucas eindhoven, eindhoven amsterdamse architectuur prijs 2017, 1e prijs tijdelijke rechtbank amsterdam, amsterdam 2016 daylight award tweede plaats kwr, nieuwegein bna gebouw van het jaar categorie stimulerende omgevingen kwr, nieuwegein 2015 le comte prijs tweede plaats kantoor cepezed, delft nederlands vlaamse bouwfysica vereniging beste gebouw bouwfysica 1990-2015 leefmilieu brussel, brussel 2014 zwembad van het jaar zwembad van het jaar verkiezing leeghwaterbad, purmerend practical excellence in design award runner up theater speelhuis, helmond meest duurzame opgeleverde gebouwen dutch green building council vierde plaats nutricia research, utrecht beste kantoorgebouw van 2014 tweede plaats chdr II, leiden 2013 leidse architectuurprijs juryprijs chdr II, leiden best verzorgde boeken het werk van cepezed; in detail 2012 architect van het jaar categorie large

2010 nationale staalprijs utliteitsbouw jinso paviljoen, amsterdam 2009 nederlandse bouwprijs categorie gebouwen westraven, utrecht 2008 daylight award westraven, utrecht bna kubus gehele oeuvre 2005 prijs bouwheer 2005 categorie publieke ruimte stationsomgeving sint-niklaas/ grote markt sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas) erewimpel voetgangersbeweging vlaanderen 2005 stationsomgeving sint-niklaas/ grote markt sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas) european lighting awards 2005 first prize stationsomgeving sint-niklaas/ grote markt sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas) 2004 nationale staalprijs categorie industriebouw ronic, woerden staalbouwwedstrijd/concours construction acier laureaat categorie niet residentiële gebouwen met een stalen of gemengde draagconstructie/ catégorie bâtiments non résidentiels avec une structure en acier ou mixte fietsenstalling stationsplein, sintniklaas vlaamse stadsvernieuwingsprijs stationsomgeving, sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas) 2000 corus colorcoat building awards winner overall building cepezed-kantoor, delft corus colorcoat building awards winner execution of detailing cepezed-kantoor, delft nationale staalprijs categorie utiliteitsbouw indoor karting, delft

informatie

bna gebouw van het jaar regio oost pas reform, doetinchem

341


staalbouwwedstrijd/concours construction acier laureaat categorie residentiële gebouwen met een stalen of gemengde draagconstructie/ catégorie bâtiments résidentiels avec une structure en acier ou mixte villa beckius, rommeldange 1997 eccs european award for steel structures/ cecm prix européen de la construction métallique/ eks europäischer stahlbaupreis chdr I, leiden 1996 nationale staalprijs categorie gebouwen met een stalen of hybride draagconstructie chdr I, leiden 1995 a.j. van eckprijs twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft 1994 british steel colorcoat building awards premier award continental category expositiepaviljoen, hoek van holland hylar international award categorie commercieel expositiepaviljoen, hoek van holland hylar international award categorie residentieel woonhuis schutterstraat, delft 1993 eccs european award for steel structures/ cecm prix européen de la construction métallique/ eks europäischer stahlbaupreis twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft british steel colorcoat building awards winner award continental category bibliotheek en kinderdagverblijf tanthof, delft

catalogus het werk van cepezed

1992 nationale staalprijs categorie gebouwen met stalen of hybride draagconstructie twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft haus des jahres-plakette schöner wohnen hauswettbewerb twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft

premio iritecna per l’europa twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft high tech center, nieuwegein bouwwereld onderscheiding twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft british steel colorcoat building awards first award orthodontistenpraktijk pilon, veldhoven glas award ontwerp hoofdkantoor nederlandse glasbond, woerden 1990 nationale staalprijs categorie gebouwen met stalen draagconstructie orthodontistenpraktijk j. nan, voorburg 1981 architectural review competition tweede prijs interieur juwelierswinkel 1979 médaille d’argent 8e salon international des inventions et des techniques nouvelles genève maatvoeringsysteem

eervolle vermeldingen

nominaties

2012 european museum of the year award textielmuseum, tilburg

2018 waf awards, categorie toekomstige infrastructuur (uitslag najaar 2018) nieuwe pier schiphol

bna gebouw van het jaar regio delta esic, noordwijk 2004 vlaamse ruimtelijke planningsprijs stationsomgeving sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas)

nationale duurzaamheidsprijs staal 2018 (uitslag najaar 2018) tijdelijke rechtbank amsterdam nationale staalprijs 2018, categorie woningbouw (uitslag najaar 2018) international student house

2000 prix rhénan d’architecture mention spéciale ’electricité de strasbourg’ twee-(z)onder-één-kap-woningen (maisons jumelles), delft

2017 beste woningproject park hoog oostduin, den haag

1996 constructec-preis chdr I, leiden

dirk roosenburgprijs sintlucas eindhoven, eindhoven

1992 nationale staalprijs categorie karakteristieke stalen bouwdelen fietsenstalling tno, delft 1991 british steel colorcoat building awards twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft british steel colorcoat building awards high tech center, nieuwegein eternit international prize for architecture categorie c orthodontistenpraktijk j. nan, voorburg 1990 nationale staalprijs categorie bruggen en overige staalconstructies communicatietoren ptt telecom, amsterdam constructa-preis high tech center, nieuwegein 1988 nationale staalprijs categorie karakteristieke stalen bouwdelen high tech center, nieuwegein 1975 the tokyo international lighting design competition lampontwerp

duurzaamheidsprijs utrecht the green house, utrecht

healthy urban office challenge rijkskantoor de knoop, utrecht bna gebouw van het jaar; stimulerende omgevingen sintlucas eindhoven, eindhoven 2016 mies van der rohe award 2017 kwr, nieuwegein beste samenwerkingsproject rijksvastgoedbedrijf tijdelijke rechtbank amsterdam 2015 abe bonnema architectuurprijs cacaofabriek, helmond arc15 architectuur award kwr, nieuwegein nrp gulden feniks cacaofabriek, helmond 2014 mies van der rohe award theater speelhuis, helmond reynaers projectprijs cacaofabriek, helmond award duurzame architectuur nutricia research, utrecht 2013 mies van der rohe award pas reform, doetinchem 2011 detail preis sonderpreis glas jinso paviljoen, amsterdam 2010 nationale staalprijs categorie utiliteitsbouw textielmuseum, tilburg

1991 premio internazionale di architettura andrea palladio twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft

342


samenwerking

rietveldprijs westraven, utrecht 2009 amsterdamse architectuurprijs (gouden a.a.p.) jinso paviljoen, amsterdam bna gebouw van het jaar textielmuseum, tilburg best tall building award europe category westraven, utrecht 2008 bna gebouw van het jaar westraven, utrecht nationale staalprijs categorie utiliteitsbouw westraven, utrecht nationale staalprijs categorie karakteristieke stalen bouwdelen en beeldende kunst nederlandse ambassade in rome staalbouwwedstrijd/concours construction acier parkeerfaciliteit ziekenhuis oostlimburg, genk architect van het jaar riba international book awards the work of cepezed; catalogue / prototypes 2005 architectuurprijs lelystad anker drukkers, lelystad prijs bouwheer 2005 categorie kunst in opdracht stationsomgeving sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas) 2002 nationale staalprijs categorie industriebouw langerak wielen, utrecht 2000 ruimtelijke kwaliteitsprijs zuidholland categorie bedrijfsbebouwing en kantoren distributiekantoren ptt post nationale staalprijs categorie industriebouw distributiekantoren ptt post 1998 staalbouwwedstrijd/concours construction acier categorie burgerlijke bouwkunde en kunstwerken in staal/ catégorie génie civil et ouvrages d’art en acier gsm-mast, affligem

1992 schöner wohnen hauswettbewerb twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft nationale staalprijs categorie utiliteitsbouw bibliotheek en kinderdagverblijf tanthof, delft 1991 nationale schildersprijs twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft chicago metallic award categorie woningen twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft chicago metallic award categorie bedrijfsgebouwen orthodontistenpraktijk j. nan, voorburg 1987 bouwwereld onderscheiding woningen, haarlem

kantoor de resident opdrachtgever: rijksvastgoedbedrijf, den haag interieurontwerp: hofmandujardin, diemen constructies: antea group, heerenveen installaties: antea group, heerenveen bouwfysica & duurzaamheid: antea group, heerenveen hoofdaannemer: heijmans, drachten staalconstructie: nelissen van gerwen, oss gevels: aks bouw, grubbenvorst rijkskantoor de knoop design, build, finance, maintain & operate (dbfmo)-opdracht primaire opdrachtgever: rijksvastgoedbedrijf, den haag gecontracteerd consortium: r creators, utrecht (strukton, ballast nedam en facilicom) interieurontwerp: fokkema & partners architecten, delft stedenbouwkundig en landschapsontwerp rijnboutt, amsterdam constructies: pieters bouwtechniek, delft installaties: strukton worksphere, maarssen bouwfysica & duurzaamheid: dgmr, den haag hoofdaannemer: strukton, utrecht & ballast nedam, nieuwegein staalconstructie: staalbouw nagelhout bakhuizen, bakhuizen gevels: de groot & visser, gorinchem lichtobject atrium: studio drift, amsterdam van spaendonck ondernemingshuis opdrachtgever: van spaendonck interieurontwerp: cepezedinterieur, delft tuinontwerp: green curve, oisterwijk constructies: hooijen konstruktiebureau, oisterwijk installaties: nelissen ingenieursbureau, eindhoven bouwfysica & duurzaamheid: nelissen ingenieursbureau, eindhoven hoofdaannemer: mertens, weert staalconstructie: mertens, weert installateur: homij, eindhoven gevels: mertens, weert & schüco, mijdrecht

leefmilieu brussel total engineering opdracht opdrachtgever: tour & taxis, brussel, belgië constructies: swinn, gouda lokale partij: ingenieursbureau meijer, edegem (be) installaties: flow transfer international, brussel (be) bouwfysica & duurzaamheid: dgmr, arnhem hoofdaannemer: van laere, zwijndrecht (be) staalconstructie: csm, hamont-achel (be) installateur: vma, sint-martens-latem (be) & imtech belgium, temse (be) gevels: belgo metal, wetteren (be) & hafkon, nieuwkuijk bedrijf collectiecentrum nederland opdrachtgever: stichting het rijksmuseum interieurontwerp: cepezedinterieur, delft constructies: abt, delft installaties: valstar simonis, rijswijk bouwfysica & duurzaamheid: peutz, mook hoofdaannemer: g&s bouw, amsterdam & visser en smit bouw, rotterdam staalconstructie: brink staalbouw, barneveld installateur: e: ulc installatietechniek, utrecht & bectro installatietechniek, amersfoort w: kropman installatietechniek, utrecht eye collectiecentrum opdrachtgever wad archief depots, amsterdam interieurontwerp: margriet de zwart, arnhem constructies: imd raadgevende ingenieurs, rotterdam installaties: vink installatie groep, roelofarendsveen bouwfysica & duurzaamheid: arup, amsterdam hoofdaannemer: e: elektropartners, heerhugowaard w: m.j. de nijs en zonen, warmenhuizen staalconstructie: gs staalwerken bladel b.v. installateur: e: elektropartners, heerhugowaard w: vink installatie groep, roelofarendsveen gevels: de groot & visser, gorinchem & welmecon, ens informatie

prime property award westraven, utrecht

343


open depot oegstgeest opdrachtgever wad archief depots, amsterdam interieurontwerp: cepezedinterieur, delft constructies: imd raadgevende ingenieurs, rotterdam installaties arup, amsterdam bouwfysica & duurzaamheid: arup, amsterdam rev’it sport opdrachtgever rev’it sport constructies: aveco de bondt, eindhoven installaties: k+ adviesgroep, echt bouwfysica & duurzaamheid: k+ adviesgroep, echt onderzoek

catalogus het werk van cepezed

kwr watercycle research institute opdrachtgever kwr watercycle research institute, nieuwegein interieurontwerp: fokkema & partners architecten, delft constructies: pieters bouwtechniek, amsterdam installaties: dwa, ede bouwfysica & duurzaamheid: dgmr, arnhem hoofdaannemer: van wijnen, arnhem staalconstructie: brink staalbouw, barneveld installateur: kuijpers, den bosch gevels: alkonder, hengelo dsm rosalind franklin biotechnology center opdrachtgever dsm food specialties, delft interieurontwerp: fokkema & partners architecten, delft constructies: swinn, gouda installaties: deerns, rijswijk bouwfysica & duurzaamheid: dgmr, den haag hoofdaannemer: heijmans utiliteit, rotterdam staalconstructie: ensel, dokkum installateur: heijmans utiliteit, rotterdam gevels: tgm, asten genmab design & build-opdracht primaire opdrachtgever: genmab, utrecht gecontracteerd consortium: dura vermeer vastgoed & dura

vermeer bouw midden west opdrachtgever interieur: genmab, utrecht interieurontwerp: cepezedinterieur, delft constructies: pieters bouwtechniek, haarlem installaties: dwa, ede bouwfysica & duurzaamheid: dwa, ede & dwa, zoetermeer adviseur brandveiligheid peutz, zoetermeer hoofdaannemer: dura vermeer bouw midden-west, cruquius staalconstructie: bentstaal, ijsselstein installateur: e: van den pol, amersfoort w: klimaatservice, hardinxveld-giessendam gevels: de groot & visser, gorinchem

bouwfysica & duurzaamheid: aveco de bondt, holten hoofdaannemer: klaassengroep, dinxperloo staalconstructie: klein poelhuis konstruktie, winterswijk installateur: pola installatietechniek, zevenaar gevels: metadecor, kampen | polybouw, rijssen | benjamin prefab, harbrinkhoek | stameta, staphorst vu onderzoeksgebouw opdrachtgever vrije universiteit amsterdam interieurontwerp: cepezedinterieur, delft constructies: pieters bouwtechniek, delft installaties: dwa, ede bouwfysica & duurzaamheid: dgmr, drachten

onderwijs

kvmc, dordrecht bouwfysica & duurzaamheid: kvmc, dordrecht hoofdaannemer: boele & van eesteren bv, rijswijk staalconstructie: voortman, rijssen installateur: homij technische installaties, amsterdam gevels: vorsselmans, wuustwezel (be) mecc maastricht total engineering opdracht opdrachtgever: gemeente maastricht interieurontwerp: cepezedinterieur, delft constructies: imd raadgevende ingenieurs, rotterdam installaties: nelissen ingenieursbureau, eindhoven bouwfysica & duurzaamheid: dgmr, arnhem

publiek sintlucas total engineering opdracht opdrachtgever sintlucas, eindhoven constructies: arup, amsterdam installaties: arup, amsterdam bouwfysica & duurzaamheid: arup, amsterdam hoofdaannemer: bouwgroep moonen, den bosch & aannemersbedrijf mp drijvers, den bosch staalconstructie: lammers constructie, budel installateur: e: van der meijden totaaltechniek, luysgestel w: bo-air, groenewoud gevels: vpg, nieuwkuijk | kempen cladding, bergeijk | compri, medemblik tinbergen gebouw total engineering opdracht opdrachtgever erasmus universiteit rotterdam interieurontwerp: cepezedinterieur, delft constructies: imd raadgevende ingenieurs, rotterdam installaties: nelissen ingenieursbureau, eindhoven bouwfysica & duurzaamheid: dgmr, drachten graafschap college opdrachtgever t/m vo+: graafschap college, doetinchem vanaf do: klaassengroep, dinxperloo constructies: aveco de bondt, amersfoort installaties: pola installatietechniek, zevenaar

tijdelijke rechtbank amsterdam design, build, maintain & remove (dbmr)-opdracht primaire opdrachtgever: rijksvastgoedbedrijf, den haag gecontracteerd consortium: dpcp, delft interieurontwerp: cepezedinterieur, delft constructies: imd raadgevende ingenieurs, rotterdam installaties: ingenieursburo linssen, amsterdam bouwfysica & duurzaamheid: lbp|sight, nieuwegein hoofdaannemer: du prie bouw & ontwikkeling, leiden staalconstructie: dijkstaal, maassluis installateur: e: schoonderbeek, hillegom w: putman, noordwijk gevels: willemsen veenendaal, veenendaal kunst zittingzalen: marjan teeuwen gemeentehuis & gemeentekantoor westland design, build, finance, maintain & operate (dbfmo)-opdracht primaire opdrachtgever: gemeente westland, naaldwijk gecontracteerd consortium: de groene schakel, rijswijk (boele & van eesteren, homij technische installaties, pch dienstengroep en kondorwessels projecten) interieurontwerp: cepezedinterieur, delft landschapsontwerp: buro lubbers, den bosch constructies: van rossum raadgevende ingenieurs, rotterdam installaties:

344

arsenaal delft opdrachtgever cepezedprojects, delft & driestar, utrecht interieurontwerp: cepezedinterieur, delft constructies: imd raadgevende ingenieurs, rotterdam installaties: nelissen ingenieursbureau, eindhoven bouwfysica & duurzaamheid: nelissen ingenieursbureau, eindhoven bouwadvies: cepezedbouwteam the green house design, build, finance, maintain & operate (dbfmo)-opdracht primaire opdrachtgever: rijksvastgoedbedrijf, den haag gecontracteerd consortium: r creators, utrecht (strukton, ballast nedam en facilicom) interieurontwerp: coster design, arnhem partners: trilux, amersfoort; maasdam, waddinxveen; hrbs, amsterdam constructies: pieters bouwtechniek, delft installaties: strukton worksphere, maarssen bouwfysica & duurzaamheid: dgmr, den haag hoofdaannemer: ballast nedam, nieuwegein staalconstructie: kampstaal, emmeloord installateur: strukton worksphere, maarssen gevels: de groot & visser, gorinchem


wonen park hoog oostduin opdrachtgever: pinnacle property developers, amsterdam landschapsontwerp: karres en brands, hilversum constructies: imd raadgevende ingenieurs, rotterdam installaties: dgmr, arnhem bouwfysica & duurzaamheid: dgmr, arnhem hoofdaannemer: zßblin, breda staalconstructie: bentstaal, ijsselstein installateur: envo, eindhoven gevels: rollecate, staphorst international student house opdrachtgever duwo, delft interieurontwerp: cepezedinterieur, delft landschapsontwerp: buro lubbers, den bosch constructies: pieters bouwtechniek, haarlem installaties: viac, houten bouwfysica & duurzaamheid: lbp|sight, nieuwegein hoofdaannemer: waal bouw, vlaardingen staalconstructie: bentstaal, ijsselstein installateur: e: so elektrotechniek, valkenburg w: steboma, beverwijk gevels: leebo, nieuwkuijk ’t eemgoed opdrachtgever eemgoed ontwikkel bv, vorden

landschapsontwerp: karres en brands, hilversum constructies: imd raadgevende ingenieurs, rotterdam installaties: witteveen+bos, amsterdam bouwfysica & duurzaamheid: witteveen+bos, amsterdam infrastructuur

ov infobalie opdrachtgever nederlandse spoorwegen constructies: imd raadgevende ingenieurs, rotterdam hoofdaannemer: coors, ridderkerk staalconstructie: kasteel metaal, zoeterwoude-rijndijk

ov knoop tilburg opdrachtgever gemeente tilburg ontwerp openbare ruimte / stedenbouwkundig ontwerp: atelier quadrat, rotterdam constructies: antea group, oosterhout installaties: antea group, oosterhout bouwfysica & duurzaamheid: antea group, oosterhout hoofdaannemer: besix, barendrecht gevels: lieftink, alphen aan den rijn & znr, rucphen moreelsebrug opdrachtgever gemeente utrecht & prorail, utrecht constructies: abt, velp installaties: arup, amsterdam hoofdaannemer: colijn beton- en waterbouw, breda staalconstructie: solidd steel structures, sumar installateur: colijn beton- en waterbouw, breda ballustrades: octatube, delft nieuwe pier schiphol total engineering opdracht primaire opdrachtgever: schiphol nederland bv contractuele opdrachtgever: aecom, london interieurontwerp: cepezedinterieur, delft ontwerp binnentuinen: copijn, utrecht & aecom, london constructies: imd raadgevende ingenieurs, rotterdam installaties: aecom, madrid (sp) & valstar simonis, rijswijk bouwfysica & duurzaamheid: dgmr, velp hoofdaannemer: ballast nedam, nieuwegein & tav construction, istanbul (tr) staalconstructie: bysteel, braga (pt) installateur: anelgrup, istanbul (tr) gevels: metal yapi, istanbul (tr)

informatie

cacaofabriek opdrachtgever gemeente helmond interieurontwerp: cepezedinterieur, delft constructies: swinn, gouda installaties: ingenieursburo linssen, amsterdam bouwfysica & duurzaamheid: dgmr, arnhem hoofdaannemer: bouwcombinatie adriaans-moeskops staalconstructie: gs staalwerken, helmond installateur: e: elektro klessens & de koning, helmond w: immens installatietechniek, sint-michielsgestel gevels: oas, helmond lichtarchitect: har hollands

345


346

catalogus het werk van cepezed


347

informatie


medewerkers partners

medewerkers

ir. Jan Pesman (Utrecht, 1951) studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft en was in 1973 één van de oprichters van cepezed. In 1971 was hij medeinitiatiefnemer van het tijdschrift voor wetenschappelijk amusement Utopia, waaraan hij tot 1977 als redacteur en vormgever verbonden bleef. Ook van het nog altijd bestaande tijdschrift voor vormgeving Items was Pesman mede-initiator. Van 1983 tot 1992 zetelde hij in de redactie. Gedurende het studiejaar 1994-1995 was Jan Pesman hoofddocent aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. In de periode 2010-2014 was hij voorzitter van de vakafdeling Bouw van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRIA.

Rob Abeling Robert Adema Marja van Adrichem-Zwinkels Debby Alferink Frederique van Alphen Tamara van Amstel Berry van Andel Tatjana Anholts Marko Antic Carlos Apers San Dino Arcilla Irma Arends Monique Ax

catalogus het werk van cepezed

ir. Ronald Schleurholts (Roden,1972) studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft, waarbij hij zich zowel op architectuur, bouwmethodiek als interieur richtte. Tijdens zijn studie nog werkte hij enige tijd bij de architectenbureaus Claus & Kaan en Koen van Velsen. Sinds 1999 is hij werkzaam bij cepezed, waar hij begin 2005 is toegetreden als partner en lid van de directie. In 2009 verkozen het European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies en het Chicago Atheneum Schleurholts tot één van de veertig meest invloedrijkste opkomende Europese architecten van onder de veertig jaar. Tussen 2010 en 2015 was hij bestuurslid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en tussen 2011 en 2015 voorzitter van de Stichting Living Daylights. ir. Paddy Sieuwerts (Den Haag, 1977) studeerde architectuur aan het Rotterdams Instituut voor Bouwkunde Architectuur Civiele Techniek & Stedenbouw en bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Al vanaf vóór zijn afstuderen in 2003 was hij werkzaam bij verschillende architectenbureaus, waaronder cepezed en Atelier Kempe Thill in Rotterdam. Bij cepezeds zusterbedrijf Bouwteam werkte hij daarnaast aan een reeks industrieel ontworpen distributiecentra. In 2004 sloot hij zich definitief weer aan bij cepezed en ontwikkelde zich onder meer tot specialist op het gebied van ramingen, samenwerkingsvormen, contracten en grootschalige utiliteitsbouw, waaronder (lab) gebouwen voor wetenschappelijk onderzoek. Sieuwerts maakte daarnaast jarenlang deel uit van cepezeds managementteam. In 2015 werd hij partner binnen het bureau.

348

Pim Baas Roel van Bakel Dick Bakker Robin Bakker Sandra Bakvis Stephan Bastiaans Cheryl Baty Charlotte Beijer Sharan Bekker Monique van den Berg Iwert Bernakiewicz Tom Berkhout Ostara Bes Caroline Bijvoet Tanja Bitzer Rick Blankestijn Roel Bleumink Maarten van Blokland Paul Blonk Astrid Bonekamp Wiebe de Boer John Bos Jaap Bosch Frank Botman Joke Boxmeer Merijn Braam Corinne van den Brakel Kim Broekhoven Mark Bruin René van den Bulk Willem van de Burg Michiel Burgerhout Petra van de Burgh Niels Buring Nico Buwalda Carles Cabratosa Klaas Cammelbeeck Antonio Cannavacciulo Angel Cerezo Michiel Cohen Peter Compagne Hans Cool Joanna Coste Lars Courage Vernon Daal Maren Dannien Mathieu de Danschutter Don van Dasler Christian van Dee Jaap van Dijk Sandra Dijkstra G. Dogan Kiki van Dop Caroline Drukker Thomas Durisch Stefan Duivestein


Olga Fiodorova Erwin Fraikin Jan Willem Fransen Kees Fritschy Escarlata Fuster Duran Diana van der Gaag Michael van der Gaag Hugh Geoghegan Richard Geleijnse Rick Gerards Farzaneh Ghorishi Ruud van Ginneken Joost Glissenaar Sijmen de Goede Steven Goeman Robert Grapentin Remco de Haan Lisen Hablé Lisa Haenitsch Mark Hanegraaf Kasper Hauschultz Hansen Doris Harding Patricia Haring Hannah Harmens Mike Heemrood Charlotte van Heesbeen Harry van Heeswijk Joost Heijnis Jeroen Hendriks Marco Henssen Job van den Heuvel Peter van den Heuvel René Hiemstra Olaf Hitz Tibo Hoek Bart van Hoek Ben Hoek René Hoek Tineke van de Hoek Rob Hoogendijk Birgit Hopff Jan Hoppenbrouwers Willem Hoppenbrouwers Bas van der Horst Stephan van der Horst Jan Houtekamer Ronald van Houten Artsje Hylkema Taco van Iersel Miranda IJsselstein Esthel Janssen Marion Janssen Sven Jaspers Mark Jongerius Linda Jonker Marc Joubert Raymond van Kampen Rogier Kant Ron Keesom Judith de Keijzer Albertien Kers Mark van Kessel

Tim Kettler Daniëlle Keukenmeester Glenn King Erwin Kleinsman Joël Klerks Christina Kny Simone Koenders Robbert Koole Jeroen Koomen Ferdi Koornneef Willem Kok Marisa Korteland Ricarda Koschany Carlijn Kramer Leo Krommenhoek Auke Kroon Teun Kruip Ansgar Krupp Wouter Kuiper Anne Kuipers Rutger Kuipers Lonneke Kuysten Fiona van der Laan Feike Laane Wouter Laros Joris de Leeuw Daam van der Leij Rebecca Leising Marion Lamens-Massar Greet Lammerts van Bueren-Zijlstra Anette Lampe Tonko Leemhuis Mieke van Leeuwen L. Lenders Jeroen van Lier Bart van Lieshout Peter Limpens S. van der Linde Thomas Lohse Graziella Longo Ankie Loor Mattijs van Lopik Anna Lopriore Emma Lubbers Anja Lubke Myralda van de Luijtgaarden M. Lukkassen Frank Maas Jasper Manders Maria del Mar Carrascal-Uño Misa Marinovik Thomas Marschall Pim Marsman Gera Martijn René van der Maten Pieter Melis Eugène Meulemans Walter Michels Ruben Molendijk Nazanin Mossafaian Tom Mossel Jim Navarro Sander Nelissen Dennis Niemeijer Regina Nieuwenhuijsen Joke Nowee-van der Mast Catelijne Nuysink Paul Oehlers Det van Oers Mandy Olsthoorn Fahrid Omidi

Jochem Paauwe Ina Pesman-De Graaff Tom Pesman Roeland-Jan Pijper Johan Pijpstra Carolina Piqueres Juan Lia van der Ploeg Jeen Pot Björn Prins Boyan van Puffelen Dolores Puiqantel Dick Purmer Nikele van de Putten Marije Raap Cecile Raas Vanessa Ramdin Rob Reintjes Qian Ren Abe Reurings René Rijkers Maarten de Roij Frans Rooijakkers Menno Rubbens Gero Rutten Tycho Saariste Raymond van Sabben Vincent van Sabben Karen van ’t Sant Irold van der Sar Anne Schakel Rik Schijf Sandra Schijf Robert Schipper Hans Schlotter Ludo Schoone Britta Schott Sandra Schuster Richard Schwartzenberg Ben Schweers Eva Setyabudi Arjan Siebelink Amar Sjauw En Wa Trudy Slingerland Owen Slootweg Ron Van Sluys Simon Smaczny Frank Smit Jeroen Smit Laura de Smit Carry van Soest Guy Speelman Edwin Spoor Chris Spierings Mia van Spronsen Sebastiaan Steinbach Hugo Stevens Caitlin Stooker René Straaijer Robbert van de Straat Job van Stralen Cheng Su Kris Swagers Jolante Sweers

Anja Traffas Tamara van der Valk-Van Spronsen Jelle van der Veen Sander Veenstra Edwin van de Velde Roos Venema Tys Verburg Olly Veugelers Michiel Verrijn Stuart Jan-Willem Visscher Susan Vlemminx Maarten van Vliet Ron van der Vliet Lisette Vollmer Jorg Voogt Iva van der Voort Jasper Vos Martijn Voskamp Mark Vossen P. Vuijk Manfred Wansink Lucas van der Wee Rosemarijne van der Weide Ameike Weijers Mark Wieringa Ramon Wijsman Maarten Willems Robert Winkel Sebastian Winkler Hans Witte Léon van Woerkom Christiaan de Wolf Menno van der Woude Jeroen Wouters Paul Zandstra Rob Zee Jolanda Zwetsloot

Saskia Tan Désirée Tans Suzanne Tersteeg Bert Theunissen Koen van Tienen Tjeerd Tiersma Corina Timmer-van der Heide Mirko Todorović Martin van Toorn informatie

Florian Eckardt Phillip Edwards Edwin van Eeckhoven Delano van den Ende Jos Eras Florentien van Es Patrick Esveld

349


350

catalogus het werk van cepezed


boeken cepezed architecten – architects 1993 60 pagina’s nederlands-engelse editie: isbn 90 6450 171 8 catalogus het werk van cepezed 2006 248 pagina’s nederlandse editie: isbn 90 6450 606 X engelse editie: isbn 90 6450 595 0 prototypen het werk van cepezed 2007 264 pagina’s nederlandse editie: isbn 978 90 6450 613 0 engelse editie: isbn 978 90 6450 533 1 westraven kantoor voor rijkswaterstaat 2007 184 pagina’s nederlandse editie: isbn 978 90 6450 660 4 engelse editie: isbn 978 90 6450 659 8 catalogus 2 het werk van cepezed 2008 (nederlandse editie) 2009 (engelse editie) 252 pagina’s nederlandse editie: isbn 978 90 813792 1 2 engelse editie: isbn 978 90 813792 2 9 catalogus 3 het werk van cepezed 2012 (nederlandse editie) 2012 (engelse editie) 296 pagina’s nederlandse editie: isbn 978 90 6450 778 6 engelse editie: isbn 978 90 6450 777 9 in detail het werk van cepezed 2013 280 pagina’s nederlandse editie: isbn 978 94 6208 060 7 engelse editie: isbn 978 94 6208 061 4

informatie

catalogus 4 het werk van cepezed 2014 (nederlandse editie) 2014 (engelse editie) 296 pagina’s nederlandse editie: isbn 978 94 6208 188 8 engelse editie: isbn 978 94 6208 189 5

351


colofon teksten olof koekebakker architectenbureau cepezed bv: jeroen hendriks beelddocumentatie architectenbureau cepezed bv: jim navarro schetsen, tekeningen architectenbureau cepezed bv renderingen architectenbureau cepezed bv: marko antic: 13, 172, 176-177, 178179, 180-181, 182, 184-185, 186-187, 286-287, 288-289 richard geleijnse: 14, 16, 17, 69, 90, 92-93, 94-95, 102-103, 248-249, 252, 254-255, 258-259, 284, 320, 326-327, 328-329, 330-331, 332-333, 334-335 marko antic/ richard geleijnse: 115,96, 98-99 richard geleijnse/ misa marinovik: 100, 104-105, 106-107 schiphol nederland bv/architectenbureau cepezed bv: 322-323

catalogus het werk van cepezed

fotografie architectenbureau cepezed bv: albertien kers: 293 ronald schleurholts: 29, 235, 274, 275, 276-277 lucas van der wee: 28, 38, 40-41, 42-43, 45, 46-47, 48-49, 50-51, 52-53, 54-55, 56, 58-59, 60 -61, 63, 64-65, 66-67, 70-71, 114-115, 116-117, 120121, 124, 126-127, 136-137, 138-139, 140, 142-143, 144, 146-147, 148-149, 156-157, 162-163, 164, 168-169, 170171, 204, 206-207, 208-209, 212-213, 214-215, 216, 218-219, 222-223, 224225, 226, 228-229, 246, 250-251, 252, 262, 264-265, 266, 268-269, 270-271, 272-273, 278, 280-281, 282-283, 292, 294-295, 298-299, 300-301, 302-303, 314-315, 346-347 léon van woerkom: 4-5, 30-31, 32, 34-35, 36-37, 39, 57, 153, 173, 194195, 196-197, 198-199, 304, 306-307, 308-309 boudewijn boer (©vinitex laboratoriuminrichtingen bv): 132-133 yvan glavie: 72 joep jacobs: 164-165 fas keuzenkamp: 6-7, 18-19, 20-21 horizon photoworks: 130-131, 134-135 luuk kramer: 78, 80-81, 82, 84-85, 86887, 88-889 jannes linders: cover, 8-9, 24-25, 68, 74-75, 110, 113, 118-119, 122-123, 152, 154-155, 159, 160-161, 190, 192, 200-201, 202-203, 234, 236-237, 239, 240-241, 242-243, 244-245, 310, 316317, 318-319 nuvastgoed: 312-313 henk schuurmans: 10-11 rené de wit: 22-23 lithografie marc gijzen, leidschendam

352

vormgeving reynoud homan, muiderberg robbert zweegman, malden druk grafiplaza – drukkerij mart.spruijt bv, amsterdam © 2018 architectenbureau cepezed bv, delft nai010 uitgevers, rotterdam isbn 978 94 6208 389 9 nederlandse editie isbn 978 94 6208 390 5 engelse editie

architectenbureau cepezed bv ezelsveldlaan 61 2611 rv delft +31 15 215 00 00 post@cepezed.nl www.cepezed.nlnaioio uitgevers

catalogus het werk van cepezed

catalogus 5 het werk van cepezed

9 789462 083899

ISBN 978-9-4620-8389-9

van onderzoeksgebouw tot culturele hotspot, van collectiecentrum tot luxe appartementencomplex en van gemeentehuis tot luchthavenpier: cepezeds catalogus 5 staat net als zijn voorgangers vol projecten in verschillende stadia tussen eerste opzet en gebruik. de complexiteit van techniek en functionaliteit is in alle ontwerpen teruggebracht tot de essentie. wat niet noodzakelijk is, is weggelaten. wat wel nodig is, is sterk vereenvoudigd, doordacht gesystematiseerd en elegant gerangschikt. aan de basis ligt steevast een eenduidig concept: de opbouw, structuur en werking zijn helder afleesbaar. dat maakt de gebouwen tot eerlijke gebouwen, vaak letterlijk openhartig. in de eerste plaats faciliteert ieder project een habitat voor zijn gebruikers – de architecten vergeten nooit voor wie en wat zij eigenlijk ontwerpen. met veel aandacht voor beleving, groot stilistisch vakmanschap en een hoge mate van technisch vernuft tekent cepezed voor gebouwen die op alle vlakken in balans zijn.

nai oio