__MAIN_TEXT__

Page 1

PLA ANUAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT CEP de Palma Jaume Cañellas  Mut  

Curs 2014 – 2015


PLA ANUAL 2014-2015

DILIGÈNCIA per la qual es fa constar que el present Pla anual ha estat aprovat a la reunió d’equip de dia 27 d’octubre de 2014 i en sessió ordinària del Consell del CEP, dia 30 d’octubre de 2014.

Vist i Plau El director del CEP

Sgt.: Jose Antonio Vega Cuesta

CEP de Palma Jaume CañellasMut

La secretaria del CEP

Sgt.: Mª Carmen Sáez Sáez

2


PLA ANUAL 2014-2015

INDEX 1. INTRODUCCIÓ 1.1. Modificacions en el context del CEP ...................................................................... 4 1.2. Principals conclusions extretes de la memòria anterior ......................................... 5 1.3. Implementació de noves actuacions a partir de l'avaluació del curs anterior......... 6 1.4. Altres aspectes ....................................................................................................... 6

2. OBJECTIUS I LES SEVES CONCRECIONS PER AL CURS 2014-15..8 3. PROGRAMACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS 3.1. Segons línia prioritària .......................................................................................... 14 3.2. Segons nivell educatiu ......................................................................................... 15 3.3. Segons modalitat formativa .................................................................................. 16 3.4. Segons formes de participació ............................................................................. 17 3.5. Activitats de Formació a centres educatius i d'obertura a les comunitats educatives ............................................................................................................ 18

4. APORTACIONS DE LES DIFERENTS ASSESSORIES AL PLA ANUAL 4.1. Assessoria d’educació infantil: segons necessitat .............................................. 19 4.2. Assessoria d’educació primària: segons necessitat……………………………….. 21 4.3. Assessoria d’educació secundària: segons necessitat ....................................... 25 4.4. Assessoria de llengües estrangeres: segons necessitat ..................................... 29 4.5. Assessoria de formació professional: segons necessitat .................................... 36 4.6. Assessoria de tecnologia de la informació i comunicació: segons necessitat … 39 4.7. Direcció: segons necessitat ..............………………………………………………. 44

5. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA DE L’EQUIP 5.1. Equip pedagògic ................................................................................................... 46 5.2. Organització de la feina en equip ......................................................................... 47 5.3. Consell del CEP ................................................................................................... 47 5.4. Personal no docent .............................................................................................. 48 5.5. Repartiment de tasques ....................................................................................... 49 5.6. Horari general del centre ...................................................................................... 51 5.7. Horari d’atenció al públic dels assessors/res ....................................................... 52 5.8. Horaris individuals ................................................................................................ 52

6. PLA D’ACOLLIDA D’ASSESSORS NOVELLS...................................…....53 7. PLA DE FORMACIÓ PER A L’EQUIP PEDAGÒGIC.............................…56 8. PROJECTES 8.1. Experimentals ....................................................................................................... 56 8.2. Projectes específics ............................................................................................. 56 8.3. Altres tipus d'activitats…………………………....…………………………………… 57

9. GESTIÓ ECONÒMICA 9.1. Informe econòmic a 30 de juny de 2014 .............................................................. 59 9.2. Previsió de despeses per al curs 2014-2015 .................................................. … 60 10. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS..................................…...... 61

11. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA ANUAL.....................….............. 63 12. RELACIÓ DE CENTRES ADCRITS AL CEP DE PALMA...…............... 65

CEP de Palma Jaume CañellasMut

3


PLA ANUAL 2014-2015

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Modificacions en el context del CEP a.- Personal docent: L’actual curs escolar 2014-15 el CEP de Palma es configura a partir de la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places d’assessors de formació permanent i directors en els centres de professorat, del 7 de juliol de 2014 del BOIB Nº 93 DEL 10 DE JULIOL DE 2014. Per al present curs, la plantilla d’assessors i assessores no ha sofert canvis en relació al nombre de persones que formen part de l’equip respecte al curs anterior. El nostre centre té la designació de CEP de tipologia 3 amb 10 membres al seu equip pedagògic, però amb canvis d’assessors respecte al curs passat: els assessors que continuen són José Carayol Pérez i Juncal Pomar Francisco, a l’assessoria TIC, Mª Carmen Sáez Sáez, a l’assessoria d’educació secundària, Andrei Filip a l’assessoria de llengües estrangeres per a secundària, Jero Mairata Bennàssar, a l’assessoria de formació professional i en José Antonio Vega Cuesta, com a director. La resta d’assessores que s’han incorporat a l’equip pedagògic enguany són: Cecilia Zamorano a l’assessoria d’educació infantil, Elisabet Parés a l’assessoria d’educació primària, Carme Frau com a assessora de secundària i Aina Boyero com a assessora de llengües estrangeres de primària. b.- Personal no docent Pel que respecta al personal no docent, continua sense incorpora-se després d’un període de baixa na Mª Victoria Fiol com a personal de neteja i a principi de curs es va suplir per una nova netejadora només durant poc més d’un mes, ja que va passar a formar part d’un altre centre educatiu. Actualment, després de dues setmanes del mes d’octubre sense aquest personal, s’incorpora dia 20 d’octubre de 2014 na Lorena Moreno Bonet per cobrir aquesta vacant fins a final del curs escolar.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

4


PLA ANUAL 2014-2015

1.2. Principals conclusions extretes de la memòria anterior A partir de les “propostes de millora” elaborades a la memòria del curs 20132014, s’extrauen les principals conclusions: •

S’ha de potenciar el treball en equip per a enriquir les activitats de formació desenvolupades i la tasca assessora, conjugant esforços entre les diferents assessories per a compensar dins el possible la reducció del nombre d’assessors i d’assessories.

S’han de coordinar les diferents propostes formatives que sorgeixen des de les diferents assessories, intentant adequar-les a les línies prioritàries marcades al pla quadriennal 2012-2016.

S’han de potenciar les vies de comunicació entre els diferents CEP i entre el CEP i el SFPP per a enfortir la col·laboració a les diferents activitats.

Fer la difusió dels resultats obtinguts dintre de la línia de feina proposada al Programa ARCE finalitzat el curs passat i plantejar noves possibilitats de treball sobre assessorament cooperatiu, amb la col·laboració dels altres Centres de Professorat implicats, i continuar amb la relació entre aquests centres encetant altres encontres i línies de treball. Així com participar a l’encontre previst al IV simpòsium d’AC/CA programat al CFR de Pontevedra per al curs 2014-15.

Continuar introduint millores en la difusió de ponències i bones pràctiques, a través de mitjans audiovisuals, multimèdia, entorns virtuals i la pàgina web del CEP de Palma.

Seguir donant assessorament a tots els centres escolars que ho necessitin en relació al programa ADI, que des de fa tres cursos escolars varen assumir tots els CEP de les Illes Balears. Seguir adequant i dinamitzant l’espai i el material ADI al nostre CEP.

Continuar amb el procés de millora de les infraestructures del CEP i de la dinamització dels diferents espais fent-los més acollidors i funcionals per a tot el personal del CEP i els docents que utilitzen les nostres instal·lacions.

Continuar amb el procés de millora de les infraestructures del CEP a partir de la resposta de l’BISEC o en cas contrari demanar diversos pressuposts assumint les despeses el propi centre.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

5


PLA ANUAL 2014-2015

Millorar la connectivitat a tot el CEP reubicant el sistema ADSL i estudiant alternatives per part de l’empresa de telefonia i d’altres, ja que la velocitat de la que disposam actualment és mínima.

1.3. Implementació de noves actuacions a partir de l'avaluació del curs anterior •

A nivell d’equip pedagògic: Atendre de forma prioritària les necessitats dels centres i del professorat pel que fa a les 4 línies prioritàries i especialment a la línia que la referència a l’ensenyament de i en llengües estrangeres. Mantenir una mateixa línia de treball entre tot l’equip d’assessors i una bona coordinació entre les assessories i assessors per donar una resposta més efectiva als centres i en qualsevol fase de la gestió de les activitats formatives.

A nivell d’activitats formatives: Mantenir una oferta equilibrada a nivell de tipus de modalitats formatives que garanteixin la consecució d’itineraris formatius, atenent a les necessitats dels nostres docents i centres adscrits al nostre CEP.

A nivell d’insfraestructura tecnològica: Millorar l’aula d’informàtica 2 amb la compra de nou material informàtic. Redistribuir la xarxa wifi de tot el CEP per una més efectiva i de major connectivitat distribuint els punts d’accés d’una forma més coherent entre els dos edificis i plantes dels mateixos.

A nivell d’espais i instal·lacions: Millorar certs espais del CEP com són dos despatxos d’assessoria, 3 aules del primer pis de l’edifici A en quant a rehabilitació i reparacions de construcció deficient de l’edifici que provoquen humitats greus a aquests espais.

1.4. Altres aspectes La renovació de l’equip d’assessors a conseqüència del passat concurs de mèrits per cobrir les places d’assessors dels CEP, incorporant-se a l’equip del CEP tres assessors, ens fa estar en continua formació tant pels assessors nouvinguts com pels que ja continuen. El nou equip té la intenció de seguir amb la feina començada el curs passat en relació a una nova concepció en la forma de treballar, enfortint les col·laboracions entre les diferents assessories, simplificant els protocols interns del centre i les gestions dins del possible, potenciant les formacions a centres i la

CEP de Palma Jaume CañellasMut

6


PLA ANUAL 2014-2015

implicació dels claustres en la seva pròpia formació, formant-se en les diferents línies i corrents educatius per aconseguir uns centres escolars més inclusius, per a acompanyar els docents en el camí de la seva formació amb la finalitat comuna de millorar la qualitat de l’educació que reben els alumnes dels centres educatius de les Illes Balears. Sempre tenint en compte que durant el present curs escolar es seguirà donant resposta a la línia prioritària de formació número 3 que fa referència a l’ensenyament de i en llengües estrangeres. Aquesta tasca formativa estarà coordinada des de l’assessoria de llengües estrangeres i repartida de forma equilibrada per part de tots els assessors del CEP seguint les instruccions del Servei de Formació Contínua per al present curs escolar. D’aquesta forma, una part significativa de la nostra oferta formativa anirà encaminada a millorar i consolidar les competències en llengua anglesa del professorat. Per altra banda, el nostre centre seguirà treballant per ser un referent per al professorat de la nostra zona d’àmbit CEP Palma, en relació a la resta de línies prioritàries i per mantenir els itineraris formatius que s’han anat consolidant a partir de les formacions a centres i ofertes formatives d’anys anteriors.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

7


PLA ANUAL 2014-2015

2. OBJECTIUS I LES SEVES CONCRECIONS PER AL CURS 2014-15 Els objectius del curs 2014-2015 suposen una continuació de les línies de feina i itineraris formatius que s’han estat duent a terme pel CEP de Palma en cursos escolars anteriors, així com la seva confirmació i consolidació. A més dels fixats en el pla quadriennal 2012-16. 2.1 Potenciar i fer més fluida la relació amb els centres adscrits al CEP de Palma ● Potenciar les activitats de formació a centres, fent un seguiment més proper de la formació i intentar implicar el claustre perquè assumeixi un paper més actiu en la seva pròpia formació. ● Continuar amb el contacte inicial més personalitzat i més proper amb els centres, fent vàries reunions de representants de claustre amb un nombre reduït d’assistents en comptes d’una única reunió amb els representants de tots els centres. ● Millorar la comunicació i relació bidireccional entre assessors/es i centres de referència. ● Oferir la nostra ajuda i disponibilitat dels assessors del CEP per respondre a les necessitats i/o dubtes puntuals dels docents del nostre àmbit. ● Seguir oferint a centres / professorat i a altres professionals un espai dins el CEP per fer exposicions dels treballs realitzats als seus centres i de dinamitzar la presentació d’ aquests treballs i de les bones pràctiques a la resta de la comunitat educativa. 2.2 Millorar i fomentar la col·laboració amb altres institucions. ● Realització de reunions conjuntes per a planificar, dissenyar, organitzar i avaluar les activitats en col·laboració amb altres entitats i serveis. ● Seguir millorant la col·laboració entre els CEP i entre assessories. Plantejar en reunions d’equip als assessors/es, quins ponents consideren que es podrien oferir a altres CEP i/o a altres assessories per tal de compartir ponències i despeses ● Seguir cercant i sol·licitant aules a altres entitats per a poder utilitzar-les quan les nostres siguin insuficients.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

8


PLA ANUAL 2014-2015

2.3 Simplificar tots els protocols de gestió del CEP. ● Revisió i simplificació de tots els protocols de totes les modalitats formatives ja existents i les modalitats de nova incorporació reflectides al Pla quadriennal 2012-2016. ● Continuar amb la simplificació i reestructuració de tota la informació amb què es treballa al CEP, utilitzant el nou directori creat en cursos anteriors per a emmagatzemar i compartir la informació amb una estructura més racional i senzilla. ● Revisar i adequar el funcionament dels protocols d’ ús d’ espais i d’audiovisuals a la realitat actual del CEP. ● Actualitzar el mapa de les diferents modalitats i les característiques pròpies que serveixi de guia per a tots els membres del centre de professors.

2.4 Promoure l’intercanvi d’informació, recursos i eines entre assessories. ● Creació d’un recull comú de les convocatòries de les activitats que els assessors i assessores vagin creant al llarg del curs. ● Foment de la utilització de documents, informació, aplicacions i entorns compartits. ● Millora de l’intercanvi d’informació entre l’equip directiu i les diferents assessories. ● Després de l’assistència d’assessors a activitats formatives externes, fomentar el fet de compartir els coneixements, materials i informacions adquirits amb la resta d’assessors.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

9


PLA ANUAL 2014-2015

2.5 Augmentar la qualitat de l’assessorament que es fa al professorat i als centres, i aprofundir en les tècniques de l’aprenentatge adult i en les darreres innovacions educatives ● Creació de grups d’ajuda entre assessors/res per tal de preparar les intervencions en els centres. ● Preparar les intervencions als centres per parelles d’ assessors segons les característiques dels centres que ho sol·liciten dintre del marc de la temàtica sol·licitada. ● Difusió entre la comunitat educativa de les possibilitats de modalitats formatives com els seminaris de zona, l’ assessorament col·laboratiu i l’assessorament entre iguals.

2.6 Afavorir i donar suport a la creació de xarxes de professorat i de centres ● Sistematització de la informació disponible sobre centres o professorat amb iniciatives o experiències transferibles a altres col·lectius docents. ● Utilització d’aquesta informació per a establir ponts entre centres o professionals docents concrets i donar suport a les iniciatives que se’n puguin derivar. ● Potenciació de la difusió de les bones pràctiques del professorat

2.7 Integrar les TIC dins la tasca de les assessories, a les intervencions assessores i a la feina d’ equip. ● Promoure la utilització de les TIC (web, moodle, edmodo, videoconferència...) per difondre les bones pràctiques, recursos i altres aspectes d’interès . ● Continuar amb la formació interna dels assessors i assessores sobre l’ús didàctic de les noves tecnologies (eines google, PDI, entorns virtuals, …) ● Elaborar un recull de materials didàctics de treball a l’aula/centre i bones pràctiques que es realitzen tant als centres de l’àmbit del nostre CEP com de fora.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

10


PLA ANUAL 2014-2015

● Facilitar la utilització dels recursos audiovisuals als/les assessors/res del CEP de Palma així com el del Servei de videoconferència tant als usuaris interns (assessors/res) com externs. ● Potenciar la utilització de diferents vies de videoconferència de forma gratuïta. 2.8 Desenvolupar un pla de formació per als assessors i assessores nouvinguts. ● Establiment d’un calendari de formació durant els primers mesos del curs per a formar els nous assessors en els diferents temes que han de necessitar durant el curs, tant pel treball intern dins del CEP (modalitats formatives, eines google,...) com per la seva tasca assessora (PDI, moodle, edmodo, aprenentatge cooperatiu, ...). ● Participar i col·laborar amb les accions formatives proposades pel Servei de Formació Contínua durant els tres trimestres en relació a la formació interna dels assessors. ● Assignació d’assessors tutors per als nous assessors.

2.9 Actualitzar la imatge del CEP donant a conèixer la feina que es fa. ●

Seguir millorant la plana web per tal de fer-la més atractiva i dinàmica.

Difondre i publicitar la feina que es fa al CEP. Gestionar la publicació de reportatges/articles/notes de premsa als mitjans de comunicació.

Difondre la feina que es fa als centres a partir de les diferents modalitats formatives (exposant les experiències, els treballs realitzats,...).

Fer arribar als centres en què consisteixen cada una de les modalitats formatives des de la nostra web del CEP, a la reunió de representants de claustre al CEP i penjar-ho al taulell de l’entrada.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

11


PLA ANUAL 2014-2015

2.10 Afavorir un bon ambient de treball ● Organitzar activitats específiques per millorar la cohesió entre el personal del centre. ● Mantenir la línia de potenciar la coordinació, la responsabilitat i el treball en equip i treballar per a la creació d’una comunitat d’aprenentatge. ● Continuar tenint en compte el repartiment equitatiu de les tasques internes a l’inici del curs. 2.11 Facilitar l’accés a la formació del professorat no universitari. ● Informar al SFFC la possibilitat de què el professorat resident a l’àmbit del CEP de Palma pugui fer la formació al nostre CEP independentment del lloc de feina. 2.12 Redistribució dels espais del CEP. ● Reubicació de la sala de reunions d’equip de CEP a un espai més acollidor i adient. ● Continuar amb la reubicació de les diferents assessories per poder disposar d’ un espai més ampli i acollidor de feina.

2.13 Adoptar criteris ambientals de sostenibilitat a l’hora d’adquirir i gestionar els recursos materials i energètics del centre, així com dels residus que es generen, i promoure la mobilitat sostenible. ● Continuar amb la utilització dels contenidors de recollida selectiva. ● Reduir el consum de paper per mitjà de la seva reutilització. ● Potenciar la reducció del consum energètic de l’edifici millorant els hàbits de tancament d’aparells elèctrics del personal del CEP. ● Continuar utilitzant els cartells d’accés en bus i en bicicleta al CEP per a una mobilitat sostenible.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

12


PLA ANUAL 2014-2015

2.14 Adequar les infraestructures i instal·lacions de l’edifici per tal d’adaptarles a la legislació vigent i a les necessitats dels seus usuaris. ● Continuar fent gestions per aconseguir la connexió al clavegueram i solucionar el mal funcionament i despeses (IBISEC). ● Continuar fent gestions per a repassar la teulada de l’edifici perquè continua provocant humitats a despatxos i aules (IBISEC). ● Instal·lació per separat del subministrament elèctric (crear fases) de cada una de les aules del primer pis començant per les d’informàtica, posant un diferencial a cada una d’elles per tal d’evitar interrupcions innecessàries de corrent elèctrica. Separar al mateix temps el que és l’enllumenat i els endolls. ● Començar a fer gestions per adaptar l’edifici i suprimir barreres arquitectòniques, facilitant l’ accés a tots els assistents.

2.15 Gestionar, utilitzar i mantenir adequadament els recursos materials del centre. ● Netejar les aules i altres espais de material (informàtic i d’altres tipus) sobrant de les prestatgeries, armaris, així com de les taules. I així aconseguir altres espais útils per a accions diverses.

2.16 Reduir les despeses econòmiques en tots els aspectes possibles. ● Intentar reduir el cost econòmic de les activitats formatives al CEP potenciant els ponents de l’illa i fent que els assessors assumeixin dins del possible les sessions dels cursos i dels seminaris corresponents a posades en comú i correcció de les propostes didàctiques dels assistents. ● Continuar amb la feina començada fa dos cursos escolars en quant a la reducció de les despeses fixes del CEP fent una revisió exhaustiva i racional des de la secretaria i la direcció, dels contractes i serveis que es tenen contractats amb diferents empreses i eliminant tots els pagaments corresponents a serveis superflus.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

13


PLA ANUAL 2014-2015

2.17 Col·laborar en la mesura que sigui possible en la tutoria d’activitats a distància i activitats amb fase a distància. • Continuar col·laborant amb el Servei de Formació Contínua assumint la tutorització d’activitats a distància segons contemplen les instruccions de principi de curs.

3. PROGRAMACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS 3.1. Segons línia prioritària Núm. Activitats

LÍNIES PRIORITÀRIES 1 2 3 4

Actualització en àrees i matèries instrumentals i mòduls de la formació professional. Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula. Ensenyament de i en llengües estrangeres. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament professional

26 15 38 34 113

TOTAL

CEP de Palma Jaume CañellasMut

14


PLA ANUAL 2014-2015

3.2. Segons nivell educatiu ETAPA 1. Educació Infantil 2. Educació Primària 3. Educació Secundària Obligatòria 4. Batxillerat 5. Formació Professional 6. Educació de persones adultes 7. Escola Oficial d’Idiomes 8. Altres ensenyaments de règim especial 9. Càrrecs directius dels centres educatius 10. Professorat novell o professorat funcionari en pràctiques 11. Responsables de noves tasques dins els centres educatius 12. Professionals de l’ orientació educativa i suport educatiu (EOEP, DO, EAP, professorat d’ alumnat amb NESE, CEE) 13. Formadors de formadors 14. Professionals d’ Inspecció Educativa 15. Professionals dels serveis educatius 16. Tots els nivells

CEP de Palma Jaume CañellasMut

30 18 12 1 6 1 2 0 5 0 0 3 0 0 0 35

15


PLA ANUAL 2014-2015

3.3. Segons modalitat formativa Modalitats Assessorament col·laboratiu Assessorament entre iguals Curs Conferència Grups de Treball * Jornada Projectes experimentals Projectes de millora de centre Seminari CEP Seminari Centre

CEP Palma

1 4 56 0 4 2 0 7 17

Taller

9 4 8

Trobada pedagògica de zona

1

Seminari Zona

* Els grups de treball no queden registrats fins que no es lliura el producte final. Aquests són els grups de treball que tenim oberts a data de l’ aprovació del present Pla Anual i introduïts a RRHH.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

16


PLA ANUAL 2014-2015

3.4. Segons formes de participació Presencial A distància * Semipresencial

89 21 24

* Encara que el CEP de Palma no proposa activitats de formació a distància, dins dels plans de treball dels assessors s’ inclou la tutorització de 2 o 3 activitats d’ aquest tipus segons l’assessoria que venen proposats des del Servei de Formació Contínua.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

17


PLA ANUAL 2014-2015

3.5 Activitats de Formació a centres educatius i d'obertura a les comunitats educatives Durant aquest curs escolar els centres del nostre àmbit varen sol·licitar dintre del període de sol·licituds de formacions en centres comprés entre el 25 de maig al 4 de juliol del 2014 un total de 47 formacions. Una vegada estudiades cada una d’aquestes demandes i reunit l’equip pedagògic, es va decidir poder donar viabilitat a un total de 32 formacions: • • • • • • •

6 Projectes de millora de centre 10 Seminaris de formació en centre 5 Seminaris de zona 7 Tallers 2 Assessoraments entre iguals 1 Grup de treball 1 Assessorament col·laboratiu

Cada una d’aquestes formacions es relacionen a l’apartat 4 on estan assignades a un assessor de referència. La resta de formacions no es varen poder atendre amb la modalitat que va sol·licitar cada un d’aquests centres però a cada un se li va donar una alternativa formativa del nostre programa d’activitats presencials i/o a distància del CEP.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

18


PLA ANUAL 2014-2015

4. APORTACIONS DE LES DIFERENTS ASSESSORIES AL PLA ANUAL 4.1. Assessoria d’educació infantil: segons necessitat L’assessoria d’educació Infantil ha planificat les activitats tenint en compte l’elecció de temàtiques específiques i obertes a altres col·lectius que se’n puguin beneficiar, com són els docents del cicle 0-3 i els docents que imparteixen mòduls formatius d’ed. infantil.

CECILIA ZAMORANO ASSESSORA D’EDUCACIÓ INFANTIL NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORA D’ EDUCACIÓ INFANTIL NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

11 2 3

CURSOS CEP: 1 CURS:JUGAR, CANTAR I DANSAR EN ANGLÈS A L'EDUCACIÓ INFANTIL * Necessitat:01.15 * Línia prioritària :3 Facilitar estratègies per afavorir la comunicació a través de la dansa, les cançons, els jocs i els contes. 2 CURS:LA PREVENCIÓ DE L'ABÚS SEXUAL EN EDUCACIÓ INFANTIL * Necessitat:01.02 * Línia prioritària :4 Treballar el concepte de violència des de la seva dimensió psicològica i relacional 3 CURS:INICIACIÓ A LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU * Necessitat:01.08 * Línia prioritària :1 Conèixer les bases que fonamenten la pràctica psicomotriu educativa i preventiva a través d’una formació teòrica, personal i pràctica. 4 CURS:LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU. APROFUNDIMENT * Necessitat:01.08i 05.05 * Línia prioritària :1 Aprofundir en el coneixement de la pràctica psicomotriu Aucouturier. Estratègies metodològiques en els dos cicles d’educació infantil.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

19


PLA ANUAL 2014-2015

SEMINARIS CEP: 5 SEMINARI:COM TREBALLAR PER AMBIENTS II * Necessitat:01.03 * Línia prioritària :4 Continuar aprofundint en el coneixement del treball per ambients

FORMACIONS A CENTRES: 6 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE:L'EDUCACIÓ LENTA. EI EL MOLINAR * Necessitat:01.09 * Línia prioritària :1 Revisar i reflexionar sobre la proposta metodològica del centre. 7 SEMINARI A CENTRE:ATENCIÓ PRIMERENCA I FAMÍLIA (EAP PALMA) * Necessitat:12.04 * Línia prioritària :1 Revisar i promoure una nova concepció de la intervenció centrada en família i orientada a reforçar les competències de pares i mares, així com amb el desenvolupament harmònic dels infants. 8 SEMINARI A CENTRE:INTRODUCCIÓ EN LA PEDAGOGIA HOLÍSTICA A EI ESPORLES * Necessitat:01.03 * Línia prioritària :1 Introduir a tot el claustre en els principis de la Pedagogia Holística. 9 SEMINARI A CENTRE:FAMÍLIA,ESCOLA I VINCLE AFECTIU. (EAP PONENT I TRAMUNTANA) * Necessitat:12.09 * Línia prioritària :1 Aprofundir en l'adquisició de conceptes i criteris d'actuació de l'EAP. 10 TALLER: EL TREBALL PER RACONS PER ATENDRE A LA DIVERSITAT A L'AULA. (CEIP PERE CERDÀ) * Necessitat:01.06 i 02.05 * Línia prioritària :1 Formar al claustre sobre el treball per racons com a eina d'inclusió.

11 ASSESSORAMENT ENTRE IGUALS: INICIACIÓ AL TREBALL PER AMBIENTS. (EEI PAULA TORRES ) * Necessitat:01.03 * Línia prioritària :4 Afavorir la pràctica pedagògica que doni resposta a la inclusivitat.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

20


PLA ANUAL 2014-2015

GRUPS DE TREBALL: GRUP DE TREBALL:CONVIVÈNCIA III AL CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ * Necessitat:02.11 * Línia prioritària :4 Revisar i actualitzar el Pla de convivència del centre. GRUP DE TREBALL:CONVIVÈNCIA II AL CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ * Necessitat:02.11 * Línia prioritària :4 Revisar i actualitzar el Pla de Convivència del centre.

GRUP DE TREBALL:CONVIVÈNCIA I AL CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ * Necessitat:01.09i 02.11 * Línia prioritària :4 Revisar i actualitzar el Pla de convivència del centre.

DESTINATARIS NECESSITAT DESTINATARIS 2.1 E. Infantil 3.1.2 Desenvolupament professional del professorat. 2.1 E. Infantil 3.1.3 Gestió d’aula i metodologies de treball per al currículum integrat. 2.1 E. Infantil 3.1.6 Tractament transversal de l’atenció a la diversitat: detecció de signes d’alarma i estratègies de suport a l’aula 2.1 E. Infantil 3.1.8 La pràctica psicomotriu educativa. 2.1 E. Infantil 3.1.9 Treball en equip i pràctica reflexiva. 2.1 E. Infantil 3.1.15 Introducció a la llengua anglesa. 2.2 E. Primària 3.2.11 Convivència escolar: habilitats socials, prevenció i resolució de conflictes, mediació escolar i igualtat de gènere. 2.12 EAP 3.12.4 Avaluació, detecció i intervenció educativa de l’alumnat amb diferents necessitats educatives derivades de distints trastorns i discapacitats. 2.12 EAP 3.12.9 El treball col·laboratiu i la coordinació dels equips educatius.

Nº ACTIV. 1 3 1 2 2 1 2 1 1

4.2. Assessoria d’educació primària: segons necessitat

ELISABET PARÉS ASSESSORA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORA D’ EDUCACIÓ PRIMÀRIA NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

CEP de Palma Jaume CañellasMut

14 2 3

21


PLA ANUAL 2014-2015

CURSOS CEP: 1 CURS: MATEMÀTICA COMPETENCIAL I MANIPULATIVA * Necessitat:02.08 * Línia prioritària :1 Aprendre recursos i estratègies didàctiques i organitzatives que permetin millorar la competència matemàtica dels alumnes. 2 CURS: INTEGREM L'ANGLÈS AL PROJECTE D'AULA * Necessitat:01.15 i 02.04 * Línia prioritària :3 Identificar les situacions de màxima interacció i comunicació a l'aula com a oportunitat per treballar la llengua anglesa. 3 CURS: PROJECTES: L'AVENTURA DE CONSTRUIR EXPERIÈNCIES D'APRENENTATGE * Necessitat:02.02 i 03.03 * Línia prioritària :4 Estimular la reflexió i la curiositat en els alumnes establint conexions entre les diferents àrees del saber des d' una perspectiva globalitzadora. 4 CURS: TRES PROPOSTES PER FORMAR ALUMNES LECTORS I ESCRIPTORS AL LLARG DE TOTA LA VIDA * Necessitat:02.02 * Línia prioritària :1 Transformar la forma de treballar la comprensió lectora i l'expressió escrita per convertir-les en competències integrades en els processos de comprensió i expressió a totes les àrees.

SEMINARIS CEP: 5 SEMINARI: FEM I COMPARTIM PROJECTES DE TREBALL * Necessitat:02.02 * Línia prioritària :4 Reflexionar i compartir experiències sobre els projectes de treball a l'aula.

FORMACIONS A CENTRES: 6 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN ELS PROJECTES DE TREBALL. CEIP SON FERRER * Necessitat:01.03 i 02.09 * Línia prioritària :4 Resoldre i consensuar aspectes metodològics i organitzatius.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

22


PLA ANUAL 2014-2015

7 SEMINARI A CENTRE: APROFUNDIMENT EN PRÀCTIQUES RESTAURATIVES. CEIIP MIQUEL PORCEL * Necessitat:01.02 i 02.11 * Línia prioritària :4 Seguir amb la formació iniciada el curs passat sobre Pràctiques Restauratives. 8 ASSESSORAMENT COL·LABORATIU (AS. DE CEP): INTEGRACIÓ I CURRÍCULUM DE LLENGÜES I DELS ENSENYAMENTS MUSICALS. CEIP SON SERRA * Necessitat:01.03 i 02.03 * Línia prioritària :4 Adquirir estrategies i metodologia adequada per integrar l'ensenyament musical a l'escola. 9 ASSESSORAMENT ENTRE IGUALS: SISTEMA BIMODAL I LA SEVA UTILIZACIÓ EN LES TIC. CEIP GÈNOVA * Necessitat:01.02 i 02.05 * Línia prioritària :1 Aprendre el llenguatge bimodal per millorar la integració i comunicació amb els alumnes de necessitats educatives del centre. 10 TALLER: L'AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DES NEUROPSICOLÒGICA. (EOEP PALMA 2) * Necessitat:12.02 * Línia prioritària :1 Conèixer el desenvolupament neuropsicològic de cada nin/a.

D'UNA

PERSPECTIVA

11 TALLER: VIVIM LES MATEMÀTIQUES I LES APRENEM PER VIURE. CEIP BADIES * Necessitat:01.02 i 02.02 * Línia prioritària :4 Analitzar i veure models de pràctiques matemàtiques que aposten pel tractament competencial de l'aula. 12 TALLER: ENSENYAMENT DE QUALITAT. CEIP GALATZÓ * Necessitat:01.03 i 02.02 * Línia prioritària :4 Conèixer alternatives de metodologia i diferents estratègies per fer aprenentatges significatius i competencials a dins l'aula. 13 SEMINARI DE ZONA: COORDINACIÓ DE CENTRES, EQUIPS DIRECTIUS, CICLES I DEPARTAMENTS - PALMA PONENT * Necessitat:09.06 * Línia prioritària :4 Facilitar la coordinació entre els diferents centres de la zona i els seu professorat.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

23


PLA ANUAL 2014-2015

14 ASSESSORAMENT ENTRE IGUALS: EDUCACIÓ EMOCIONAL A CC AULA BALEAR. SECUNDÀRIA * Necessitat:03.10 * Línia prioritària :4 Concienciar al professorat sobre la importància de l’educació emocional a l’etapa de secundària.

GRUPS DE TREBALL: GRUP DE TREBALL: CREACIÓ DE MATERIAL PER A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MATEMÀTICS AL CEIP MARIAN AGUILÓ (Educació infantil i Primer Cicle de primària) * Necessitat: 01.3 * Línia prioritària :4 Actualitzar i consensuar aspectes metodològics i procedimentals en el desenvolupament de la competència matemàtica. GRUP DE TREBALL: CREACIÓ DE MATERIAL PER A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MATEMÀTICS AL CEIP MARIAN AGUILÓ (Segon i Tercer Cicle de primària) * Necessitat: 02.2 * Línia prioritària :4 Actualitzar i consensuar aspectes metodològics i procedimentals en el desenvolupament de la competència matemàtica. GRUP DE TREBALL: EL CINEMA COM A EIX VERTEBRADOR DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL I DEL TREBALL INTERDISCIPLINARI AL CC AULA BALEAR * Necessitat: 03.10 * Línia prioritària :4 Actualitzar aspectes metodològics que ajudin a enfortir les capacitats afectives dels alumnes i les seves relacions amb els companys.

DESTINATARIS 2.1. E. Infantil

2.2 E. Primària 2.2. E. Primària 2.2. E. Primària 2.2. E. Primària

2.3. E. Secundària 2.9 Equips de zona 2.12 Orientació educativa

NECESSITAT DESTINATARIS 3.1.2 Desenvolupament professional del professorat.

Nº ACTIV. 3

3.1.3 Gestió d’aula i metodologies de treball per al currículum integrat. 3.2.2.Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge 3.2.4 Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llenguaestrangeraaixícom del seuaprenentatge a través de contingutscurriculars (AICLE) 3.2.8 Desenvolupament professional del professorat. 3.2.9 Tractament interdisciplinari de les àrees i de la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors. 3.3.10 Convivència escolar: habilitats socials, prevenció i resolució de conflictes, mediació i igualtat de gènere. 3. 9. 6 Relació amb altres centres de la zona: coordinació entre etapes, models pedagògics, etc. 3.12.2 L’avaluació psicopedagògica i professional dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu o en situació de desavantatge.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

24

3 4

1 1 1

2 1 1


PLA ANUAL 2014-2015

4.3. Assessoria d’educació secundària: segons necessitat L’assessoria de secundària ofereix activitats formatives adreçades al professorat de secundària i de batxillerat intentant cobrir àrees de l’àmbit científic-tecnològic i sociolingüístic. Així mateix dóna resposta als col·lectius d’educació infantil i primària dintre del marc de col·laboració entre assessories.

CARME FRAU LLADÓ ASSESSORA DE SECUNDÀRIA NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORA D’ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

11 2 0

CURSOS CEP: 1 CURS: CAP,COR I MANS: ENFOCAMENT GLOBALITZADOR, APRENENTATGE SIGNIFICATIU I CREATIVITAT * Necessitat:02.09i 03.08 * Línia prioritària :1 Afavorir una escola inclusiva, acollidora, oberta al món que l'envolta, que engresca a l'alumnat amb projectes que els fan pensar, investigar, descobrir i créixer. 2 CURS: PASSEJANT EN ANGLÈS. MIRAR ELS ESPAIS CULTURALS AMB UNS ALTRES ULLS (PALMA) * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Millorar la competència lingüística del professorat d'anglès, i del professorat que imparteix àrees no lingüístiques en anglès. 3 CURS: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA.INTERMEDI 2. GRUP C - DIMARTS I DIJOUS * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Millorar la competència lingüística en llengua anglesa especialment del professorat no especialista per utilitzar la llengua amb creixent fluïdesa i precisió com a mitja de comunicació en situacions de la vida quotidiana i professional. 4 CURS: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA.INTERMEDI 2. GRUP D - DIMARTS I DIJOUS * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Millorar la competència lingüística en llengua anglesa especialment del professorat no especialista per utilitzar la llengua amb creixent fluïdesa i precisió com a mitja de comunicació en situacions de la vida quotidiana i professional.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

25


PLA ANUAL 2014-2015

SEMINARIS CEP: 5 SEMINARI: PENSEM I COMPARTIM UN CANVI METODOLÒGIC:"UN AULA FARCIDA D'EXPERIENCIES PER A COMPRENDRE EL MÓN * Necessitat:02.05 * Línia prioritària :4 El seminari vol ser una eina de reflexió i debat per a tots aquells mestres que volen millorar la seva pràctica educativa, tot aprofundint en la pedagogia inclusiva, la globalització, els ambients i microespais.

FORMACIONS A CENTRES: 6 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: CURRICULUM INCLUSIU. CEIP SA INDIOTERIA * Necessitat:02.05 * Línia prioritària :4 Impulsar canvis metodologics inclusius. 7 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: INNOVACIO METODOLOGICA: APRENENTATGE GLOBALITZAT. CEIP PUIG DE NA FATIMA * Necessitat:02.05 * Línia prioritària :4 Potenciar metodologies inclusives 8 SEMINARI A CENTRE: ALTES CAPACITATS I LA SEVA RESPOSTA EDUCATIVA A L'AULA. CEIP ES FOSSARET * Necessitat: 01.09 i 02.05 * Línia prioritària :4 Assolir noves eines metodològiques d'aplicació a l'aula per poder treballar amb alumnes d'altes capacitats.

9 ASSESSORAMENT ENTRE IGUALS:METODES D'ENSENYAMENT ESCRIPTURA.CEIP PUIG DE SA GINESTA * Necessitat: 01.01 i 02.02 * Línia prioritària :1 Crear i unificar la metodologia en l'aprenentatge de llengües.

DE

LECTO-

10 ASSESSORAMENT ENTRE IGUALS: PRÀCTIQUES RESTAURATIVES AL CEIP ES MOLINAR. * Necessitat: 01.6 * Línia prioritària :4 Oferir coneixements teòrics i pràctics sobre les pràctiques restauratives.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

26


PLA ANUAL 2014-2015

TROBADES PEDAGÒGIQUES: 11 TROBADA PEDAGÒGICA DE ZONA: CERCANT METODOLOGIES INCLUSIVES * Necessitat:01.03 i 02.02 * Línia prioritària :1 Impulsar els canvis metodològics i organitzatius,adquirir estratègies didàctiques per a la millora del rendiment acadèmic i personal dels alumnes. NOTA: PENDENT D’APROVACIÓ PER PART DEL SERVEI DE FOFRMACIÓ

FORMACIÓ A DISTÀNCIA: 12 FaD: EDMODO. XARXA SOCIAL EDUCATIVA. PRIMER TRIMESTRE Coneixement i actualització de l’entorn virtual educatiu EDMODO. Les seves possibilitats a l’aula.

CARME SÁEZ SÁEZ ASSESSORA DE SECUNDÀRIA – SECRETÀRIA DEL CEP NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORA D’ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

8 2 0

CURSOS CEP: 1 CURS: INTRODUCCIÓ A LA FACILITACIÓ DE PRÀCTIQUES RESTAURATIVES A L'ENTORN ESCOLAR (PALMA) * Necessitat:09.05 i 16.09 * Línia prioritària :4 Oferir coneixements teòrics i pràctics bàsics sobre les pràctiques restauratives. 2 CURS: INTRODUCCIÓ A L'APRENENTATGE COOPERATIU * Necessitat:16.02 * Línia prioritària :4 Conèixer els fonaments de la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu 3 CURS: SOUNDPAINTING. IMPROVISACIÓ I CREACIÓ MUSICAL * Necessitat:16.02 * Línia prioritària :1 Desenvolupar recursos pels blocs de moviment i creació musical. 4 CURS: PASSEJANT EN ANGLÈS. SEARCHING FOR SCIENCE PROJECTS (PALMA) * Necessitat:03.07 i 04.11 * Línia prioritària :3 Millorar la competència lingüística del professorat que imparteix àrees no lingüístiques en anglès.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

27


PLA ANUAL 2014-2015

SEMINARIS CEP: 5 SEMINARI: CONTINUÏTAT I APROFUNDIMENT EN APRENENTATGE COOPERATIU * Necessitat:16.02 * Línia prioritària :4 Compartir experiències sobre el desenvolupament de la metodologia d'aprenentatge cooperatiu als centres. 6 SEMINARI: AVANCEM EN L'APRENENTATGE COOPERATIU * Necessitat:16.02 * Línia prioritària :4 Treballar de forma pràctica els objectius de la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu

FORMACIONS A CENTRES: 7 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE:PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: MILLORAM L'ESCOLA II.CEIP JOAN MIRÓ * Necessitat:01.09 i 02.01 * Línia prioritària :4 Revisar, reflexionar i actualitzar el pla de convivència del centre. NOTA: ACTIVITAT COMPARTIDA AMB L’ASSESSORA D’ FP. 8 SEMINARI DE ZONA: EDUCACIÓ EMOCIONAL AL CEIP REI JAUME I i CEIP SA GRADUADA * Necessitat:01.03 i 02.11 * Línia prioritària :4 Descobrir la importància de les emocions i els sentiments.

DESTINATARIS 2.1 Educació Infantil

2.1 Educació Infantil 2.1 E. Infantil 2.1 Educació Infantil 2.2 Educació Primària

2.2 Educació Primària

NECESSITAT DESTINATARIS 3.1.1. Desenvolupament de la comunicació lingüística, matemàtica, coneixement i interacció amb el món físic, tractament de la informació i competència digital, social i ciutadana, emocional, cultural i artística, d’aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal, pensament creatiu. 3.1.3. Gestió de l’aula i metodologies de treball per al currículum integrat. 3.1.6 Tractament transversal de l’atenció a la diversitat: detecció de signes d’alarma i estratègies de suport a l’aula 3.1.9. Treball en equip i pràctica reflexiva 3.2.5. Atenció a la diversitat, prevenció de dificultats d’aprenentatge i reforç educatiu, detecció primerenca i tractament educatiu per a l’alumnat de necessitats específiques de suport educatiu i altes capacitats. 3.2.9. Tractament interdisciplinari de les àrees i de la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

28

Nº ACT.

1

2 1 2 2

2


PLA ANUAL 2014-2015

2.3 Educació Secundària 3.3.7 Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua Obligatòria estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE). 2.9 Equips directius 3.9.5 El centre com a comunitat educativa. 2.16 Tots els nivells 3.16.4. Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars. 2.16 Tots els nivells 3.16.2. Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació.

1 1 2 4

4.4. Assessoria de llengües estrangeres: segons necessitat Des de l´assessoria de Llengües Estrangeres es pretén donar formació al professorat tant d´àrees lingüístiques com no lingüístiques tenint en compte el Plurilingüísme. De la mateixa manera, es planificaran activitats per tal d´actualitzar els recursos metodològics dins l´aula. Durant aquest curs escolar es prioritzarà la línia prioritària 3 en relació a l’ensenyament de i en llengües estrangeres i es donarà una oferta formativa per cobrir aquesta línia no tan sols des de l’assessoria de llengües estrangeres sinó des de cada una de les assessories del CEP de Palma.

AINA BOYERO LLOMPART ASSESSORA DE LLENGÜES ESTRANGERES DE PRIMÀRIA NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORA DE LLENGÜES ESTRANGERES NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

17 2 0

CURSOS CEP: 1 CURS: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. NIVELL AVANÇAT 1. GRUP A * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Adquirir la capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb creixent naturalitat, fluïdesa i precisió, com a mitja de comunicació en situacions de la vida quotidiana i professional, treballant en el domini dels aspectes formals, discursius i lèxics de la llengua. 2 CURS: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. NIVELL BÀSIC 1 * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Adquirir l'habilitat d'utilitzar les destreses lingüístiques bàsiques per fer ús de les expressions quotidianes i familiars de la llengua anglesa amb frases senzilles com a mitjà de comunicació i d'expressió personal, per satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana i escolar.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

29


PLA ANUAL 2014-2015

3 CURS:MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. NIVELL AVANÇAT 2. GRUP A * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Adquirir la capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb creixent naturalitat, fluïdesa i precisió, com a mitja de comunicació en situacions de la vida quotidiana i professional, treballant en el domini dels aspectes formals, discursius i lèxics de la llengua. 4 CURS:MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. NIVELL AVANÇAT 2. GRUP B * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Adquirir la capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb creixent naturalitat, fluïdesa i precisió, com a mitja de comunicació en situacions de la vida quotidiana i professional, treballant en el domini dels aspectes formals, discursius i lèxics de la llengua.

5 CURS: METODOLOGIA PER A PROFESSORAT DE LLENGÜES ESTRANGERES (INFANTIL I PRIMÀRIA) * Necessitat:01.15 i 02.02 * Línia prioritària :3 Implementar canvis metodològics per millorar la competència comunicativa a través de la pràctica de les destreses, amb un èmfasi especial en l'expressió i la interacció oral. 6 CURS: EL CINEMA EN ANGLÈS COM A EINA DIDÀCTICA. CINE FÒRUM * Necessitat:16.01 * Línia prioritària :3 Utilitzar els mitjans audiovisuals com a recurs didàctic

7 CURS: MILLORA DE LA DESTRESA ORAL EN LLENGUA ANGLESA. INTERMEDI – SEGON TRIMESTRE * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Millorar la competència oral del professorat que imparteix àrees no lingüístiques en anglès. 8 CURS: MILLORA DE LA DESTRESA ORAL EN LLENGUA ANGLESA. INTERMEDI – TERCER TRIMESTRE * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Millorar la competència oral del professorat que imparteix àrees no lingüístiques en anglès.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

30


PLA ANUAL 2014-2015

9 CURS: ENFOCAMENT AICLE. DISSENY DE PROPOSTES DE TREBALL PER A L'AULA D'INFANTIL I PRIMÀRIA – PRIMER TRIMESTRE * Necessitat:01.03i 02.04 * Línia prioritària :3 Presentar un marc teòric per al treball de continguts d'àrees no lingüístiques en llengua estrangera. 10 CURS: ENFOCAMENT AICLE. DISSENY DE PROPOSTES DE TREBALL PER A L'AULA D'INFANTIL I PRIMÀRIA – SEGON TRIMESTRE * Necessitat:01.03i 02.04 * Línia prioritària :3 Presentar un marc teòric per al treball de continguts d'àrees no lingüístiques en llengua estrangera. 11 CURS: CAP DE SETMANA D'IMMERSIO LINGUISTICA. SEGON TRIMESTRE - NIVELL INTERMEDI – SEGON TRIMESTRE * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Crear espais que afavoreixen la immersió lingística en llengua anglesa mitjançant petits grups de conversa i en situacions reals Millorar la competència lingüística del professorat que imparteix àrees no lingüístiques en anglès i dels especialistes de l'àrea. 12 CURS:CAP DE SETMANA D'IMMERSIO LINGUISTICA. TERCER TRIMESTRE - NIVELL INTERMEDI – TERCER TRIMESTRE * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Crear espais que afavoreixen la immersió lingística en llengua anglesa mitjançant petits grups de conversa i en situacions reals Millorar la competència lingüística del professorat que imparteix àrees no lingüístiques en anglès i dels especialistes de l'àrea.

SEMINARIS CEP: 13 SEMINARI: APRENENTATGE COOPERATIU. PRIMÀRIA * Necessitat:01.03 i 02.02 * Línia prioritària :4 Treballar de forma pràctica els objectius de la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu 14 SEMINARI: COMUNITAT DE PRÀCTICA AICLE (INFANTIL I PRIMÀRIA) MATEMÀTIQUES NATURALS - SOCIALS * Necessitat:01.15 i 02.04 * Línia prioritària :3 Crear un espai per a la reflexió i el treball col laboratiu entre el professorat que imparteix àrees no linguístiques en llengues estrangeres i el professorat de llengua.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

31


PLA ANUAL 2014-2015

15 SEMINARI: COMUNITAT DE PRÀCTICA AICLE (INFANTIL I PRIMÀRIA) PLÀSTICA - ED. FÍSICA * Necessitat:01.15i 02.04 * Línia prioritària :3 Crear un espai per a la reflexió i el treball col laboratiu entre el professorat que imparteix àrees no lingüístiques en llengües estrangeres i el professorat de llengua.

FORMACIONS A CENTRES: 16 SEMINARI A CENTRE: APROFUNDIMENT I IMPLEMENTACIÓ D'UN SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR AL CC SAGRAT COR PALMA * Necessitat:02.11 i 03.10 * Línia prioritària :4 Impulsar els canvis metodològics i organitzatius i adquirir estratègies didàctiques i organitzatives per a la millora del rendiment acadèmic i personal dels alumnes. 17 ASSESSORAMENT ENTRE IGUALS: CREACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC PER A L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES AL CEIP DE PRÀCTIQUES * Necessitat: 02.11 * Línia prioritària :1 Crear i unificar materials per a l’àrea de matemàtiques. Conèixer i compartir experiències d’altres centres.

ANDREI FILIP ASSESSOR DE LLENGÜES ESTRANGERES DE SECUNDÀRIA NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSOR DE LLENGÜES ESTRANGERES NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

17 2 0

CURSOS CEP: 1 CURS:MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. NIVELL AVANÇAT 1. GRUP C – PRIMER TRIMESTRE * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Adquirir la capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb creixent naturalitat, fluïdesa i precisió, com a mitja de comunicació en situacions de la vida quotidiana i professional, treballant en el domini dels aspectes formals, discursius i lèxics de la llengua.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

32


PLA ANUAL 2014-2015

2 CURS:MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. NIVELL AVANÇAT 1. GRUP D – PRIMER TRIMESTRE * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Adquirir la capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb creixent naturalitat, fluïdesa i precisió, com a mitja de comunicació en situacions de la vida quotidiana i professional, treballant en el domini dels aspectes formals, discursius i lèxics de la llengua.

3 CURS:MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. NIVELL AVANÇAT 2. GRUP C – SEGON TRIMESTRE * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Adquirir la capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb creixent naturalitat, fluïdesa i precisió, com a mitja de comunicació en situacions de la vida quotidiana i professional, treballant en el domini dels aspectes formals, discursius i lèxics de la llengua. 4 CURS:MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. NIVELL AVANÇAT 2. GRUP D – SEGON TRIMESTRE * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Adquirir la capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb creixent naturalitat, fluïdesa i precisió, com a mitja de comunicació en situacions de la vida quotidiana i professional, treballant en el domini dels aspectes formals, discursius i lèxics de la llengua. 5 CURS: CAP DE SETMANA D'IMMERSIO LINGUISTICA. NIVELL INTERMEDI – PRIMER TRIMESTRE * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Crear espais que afavoreixen la immersió lingística en llengua anglesa mitjançant petits grups de conversa i en situacions reals 6 CURS: ENFOCAMENT AICLE. DISSENY DE PROPOSTES DE TREBALL PER A L'AULA DE SECUNDÀRIA I FP – PRIMER TRIMESTRE * Necessitat:03.07 i 05.10 * Línia prioritària :3 Presentar un marc teòric per al treball de continguts d'àrees no lingüístiques en llengua estrangera. 7 CURS: ENFOCAMENT AICLE. DISSENY DE PROPOSTES DE TREBALL PER A L'AULA DE SECUNDÀRIA I FP – SEGON TRIMESTRE * Necessitat:03.07 i 05.10 * Línia prioritària :3 Presentar un marc teòric per al treball de continguts d'àrees no lingüístiques en llengua estrangera.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

33


PLA ANUAL 2014-2015

8 CURS: MILLORA DE LA DESTRESA ORAL EN LLENGUA ANGLESA. AVANÇAT. CEP PALMA * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Millorar la competència oral del professorat que imparteix àrees no lingüístiques en anglès. 9 CURS: METODOLOGIA PER A PROFESSORAT DE LLENGÜES ESTRANGERES (SECUNDÀRIA I FP). CEP PALMA * Necessitat:03.07i 05.10 * Línia prioritària :3 Implementar canvis metodològics per millorar la competència comunicativa a través de la pràctica de les destreses, amb un èmfasi especial en l'expressió i la interacció oral. 10 CURS: CRITERIS D'AVALUACIÓ A LES EOI. BENCHMARKING AND STANDARDIZATION PROCEDURES * Necessitat:07.03 * Línia prioritària :3 Revisar el mètode de qualificació per a la seva millora. 11 CURS: COM FEM PEL LICULES AMB EL MÒBIL? APLICACIONS DIDÀCTIQUES PEL PROFESSORAT DE FRANCÈS * Necessitat:16.08 * Línia prioritària :2 Conèixer les aplicacions dels dispositius mòbils per crear documents i projectes de qualitat i quins dispositu pedagògic fer servir basant-se en el tipus d'usuari i la col laboració. 12 CURS: APLICACIONS DIDÀCTIQUES DELS DISPOSITIUS MÒBILS PEL PROFESSORAT D’ALEMANY * Necessitat:16.08 * Línia prioritària :2 Conèixer les aplicacions dels dispositius mòbils per crear documents i projectes de qualitat.

SEMINARIS CEP: 13 SEMINARI: COMUNITAT DE PRÀCTICA AICLE (SECUNDÀRIA I FP). ÀMBIT CIENTIFICOTÈCNIC * Necessitat:03.07i 05.10 * Línia prioritària :3 Crear un espai per a la reflexió i el treball col laboratiu entre el professorat que imparteix àrees no lingüístiques en llengües estrangeres i el professorat de llengua. 14 SEMINARI: COMUNITAT DE PRÀCTICA AICLE (SECUNDÀRIA I FP). ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC * Necessitat:03.07i 05.10 * Línia prioritària :3 Crear un espai per a la reflexió i el treball col laboratiu entre el professorat que imparteix àrees no lingüístiques en llengües estrangeres i el professorat de llengua.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

34


PLA ANUAL 2014-2015

FORMACIONS A CENTRES: 15 ASSESSORAMENT ENTRE IGUALS: MOODLE PER A DOCENTS A L’IES AURORA PICORNELL. APLICACIONS D’AQUEST ENTORN ALS CENTRES DE SECUNCÀRIA * Necessitat: 03.3 * Línia prioritària :1 Conèixer i compartir experiències d’altres centres que estiguin utilitzant els moodle. Aplicacions a diferents departaments didàctics. 16 ASSESSORAMENT ENTRE IGUALS: ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AL CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA DE PALMA * Necessitat: 02.11 * Línia prioritària : 4 Conèixer i compartir experiències d’altres centres en la implantació de noves metologies inclusives.

JORNADES: 17 JORNADES: EXPERIÈNCIES AICLE PER A L'APLICACIÓ A L'AULA. CEP PALMA * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Conèixer i examinar experiències d'ensenyament i aprenentatge dins del marc de l'enfocament AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) a les diferents etapes educatives.

DESTINATARIS 2.1 Educació Infantil 2.1 Educació Infantil 2.1 Educació Infantil 2.2 EducacióPrimària 2.3 Educació Secundària 2.3 E. Secundària 2.7 Escoles Oficials d´Idiomes 2.16 Tots els nivells 2.16 Tots els nivells

2.16 Tots els nivells 2.16 Tots els nivells

NECESSITAT DESTINATARIS Nº ACT. 3.1.3. Gestió d’aula i metodologies de treball per al currículum integrat 3 3.1.5. Gestió de centre educatiu de 1r cicle i adquisició de coneixements 1 per a l’elaboració de documents pedagògics. 3.1.15. Introducció a la llengua estrangera. 2 3.2.11 Actualització d´aspectes científics, metodològics i d´avaluació de 2 les àrees curricular i dels processos d´aprenentatge. 3.3.7 Millora i actualització del coneixement i metodologia de llengua 5 estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE) 3.3.3. Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les 1 àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge. 3.7.3 Actualització del professorat en els registres tècnics de llengües 1 estrangeres. 3.16.1 Organització de centre i treball en equip 1 3.16.4. Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts 15 curriculars. 3.16.8. Aprofundiment de l’ús de les TIC a l’aula 4 3.16.18. Organització de centre i treball en equip per a una escola inclusiva i per al tractament de les àrees instrumentals.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

35

1


PLA ANUAL 2014-2015

4.5. Assessoria de formació professional: segons necessitat Des de l’assessoria de FP es pretén dur a terme una formació de caire genèrica i que pugui efectuar-se tant per professorat de PQPI, Formació Professional bàsica, CFGM com els de CFGS. A partir de les altres assessories també es tenen en compte les formacions de caire específic a on es pugui incloure el professorat de FP.

JERO MAIRATA ASSESSORA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

11 2 2

CURSOS CEP: 1 CURS:TÈCNIQUES DE PRIMERS AUXILIS. * Necessitat:03.11 i 05.05 * Línia prioritària :1 Conèixer el protocol d'actuació en primers auxilis. 2 CURS: EINES 2.0 PER A L'ORIENTACIÓ I LA INSERCIÓ LABORAL. * Necessitat:05.07 * Línia prioritària :1 Actualitzar els coneixements del professorat encarregat d'exercir les funcions d'orientació i inserció laboral. 3 CURS: ELABORACIÓ DE PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES DE TÍTOLS LOE/LOMCE A LA FP * Necessitat:05.05 * Línia prioritària :1 Conèixer les pautes per elaborar la programació de mòduls professionals de títols LOE/LOMCE. 4 CURS: EINES I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES PER IMPARTIR MÒDULS EN ANGLÈS A LA FP * Necessitat:05.10 * Línia prioritària :3 Proporcionar eines metodològiques per impartir mòduls en anglès en els cicles formatius. 5 CURS: ACTUALITZACIÓ METODOLÒGICA I DIDÀCTICA * Necessitat:16.02 * Línia prioritària :1 Encaminar canvis metodològics a partir de situacions de la vida real i de l'experimentació a l'aula.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

36


PLA ANUAL 2014-2015

6 CURS: COM ABORDAR ELS TRASTORNS DE CONDUCTA A L'AULA * Necessitat:16.09 * Línia prioritària :4 Prevenir,detectar i intervenir de forma eficaç les conductes disruptives a l'aula.

SEMINARIS CEP: 7 SEMINARI: METODOLOGIA A L'ASSIGNATURA DE DISSENY * Necessitat:04.08 * Línia prioritària :1 Revisar el currículum propi de l'assignatura de disseny i adaptar-ho a les diferents parts de les proves PAU. 8 SEMINARI: EL DISSENY DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT - APRENENTATGE A LA FP * Necessitat:05.05 * Línia prioritària :1 Presentar experiències d'innovació metodològica i curricular.

FORMACIONS A CENTRES: 9 SEMINARI A CENTRE: ESTRATÈGIES PER ATENDRE LA DIVERSITAT A L'AULA.CEIP SANTA ISABEL * Necessitat:01.06i 02.05 * Línia prioritària :4 Donar una resposta més adequada a la diversitat de l'alumnat. 10 TALLER: INTRODUCCIÓ ALS PRIMERS AUXILIS. (IES JOSEP MARIA LLOMPART) * Necessitat:05.05 * Línia prioritària :1 Donar formació en urgències i emergències als professors de l' IES. 11 TALLER: INICIACIÓ A LA CARACTERITZACIÓ DE VÍCTIMES DE SIMULACRES. (IES JOSEP MARIA LLOMPART * Necessitat:05.05 * Línia prioritària :1 Garantir l'accés de l'alumnat de FP de sanitat a les pràctiques de simulacre de catàstrofes a través de la caracterització i maquillatge de víctimes.

GRUPS DE TREBALL: GRUP DE TREBALL: ELABORACIÓ DE MÚSICA PER DANSA. CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA * Necessitat: 8. Altres ensenyaments de règim especial * Línia prioritària : 3 Actualitzar, consensuar i crear noves músiques per a dansa.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

37


PLA ANUAL 2014-2015

GRUP DE TREBALL: PROJECTE DE SALUT LABORAL PER A PERSONES SORDES AL’ÀMBIT SOCIOSANITARI AL CIFP Son Llebre * Necessitat: 05.5 * Línia prioritària : 1 Actualitzar, consensuar i crear un banc de recursos i un projecte de treball per a poder atendre a persones sordes.

Queda pendent la convocatòria d’ estades desenvoluparan durant tot el curs escolar.

formatives

en

empreses,

que

DESTINATARIS NECESSITAT DESTINATARIS 2.1 E. Infantil 3.1.6 Tractament transversal de l’atenció a la diversitat: detecció de signes d’alarma i estratègies de suport a l’aula. 2.3Educació 3.3.11 Actualització d´aspectes científics, metodològics i d´avaluació de les àrees Secundària curricular i dels processos d´aprenentatge. 2.4 Batxillerat 3.4.8 Coordinació per a processos acadèmics i selectius de transició cap a la Universitat i a cicles formatius de grau superior de Formació Professional 2.5.FP 3.5.5.Formació específica pròpia de cada una de les famílies professionals.

Nº 1

2.5.FP

3.5.7.Formació en temes transversals com la tutoria i l’orientació acadèmica i laboral, l’atenció a la diversitat, la resolució de conflictes, la prevenció de riscs laborals, l’educació per a la salut i l’educació ambiental. 3.5.10. Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE). Altres ensenyaments de règim especial 3.16.2. Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació.

1

3.16.9. Convivència escolar.

1

2.5.FP 2.8 2.16 Tots els nivells 2.16 Tots els nivells

CEP de Palma Jaume CañellasMut

38

1 1 5

1 1 1

es


PLA ANUAL 2014-2015

4.6. Assessoria de tecnologia de la informació i comunicació: segons necessitat Des de l’assessoria TIC hem procurat donar resposta a les nombroses demandes formatives relacionades amb aspectes instrumentals i aplicatius, així com a les mancances quant a la competència digital del col·lectiu docent, intentant afegir un caire pedagògic i d’aplicació pràctica real.

JUNCAL POMAR ASSESSORA TIC NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORA TIC NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

10 3 1

CURSOS CEP: 1 CURS: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. NIVELL INTERMEDI 1. GRUP C – PRIMER TRIMESTRE * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Millorar la competència lingüística en llengua anglesa especialment del professorat no especialista per utilitzar la llengua amb creixent fluïdesa i precisió com a mitja de comunicació en situacions de la vida quotidiana i professional. 2 CURS: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. INTERMEDI 2. DILLUNS – SEGON TRIMESTRE * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Millorar la competència lingüística en llengua anglesa especialment del professorat no especialista per utilitzar la llengua amb creixent fluïdesa i precisió com a mitja de comunicació en situacions de la vida quotidiana i professional. 3 CURS: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. INTERMEDI 2. DILLUNS – SEGON TRIMESTRE * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Millorar la competència lingüística en llengua anglesa especialment del professorat no especialista per utilitzar la llengua amb creixent fluïdesa i precisió com a mitja de comunicació en situacions de la vida quotidiana i professional. 4 CURS: WEB 3.0: EINES, ESTRATÈGIES I DESTRESES PER A LA PRÀCTICA DOCENT * Necessitat:16.08 * Línia prioritària :2 Conèixer les aplicacions web que faciliten la compartició interactiva d'informació centrada en l'usuari i la col laboració.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

39


PLA ANUAL 2014-2015

5 CURS: ELABORACIÓ DE MATERIALS INTERACTIUS I MULTIMÈDIA EN LLENGUA ANGLESA * Necessitat:16.08 * Línia prioritària :2 Crear activitats i materials interactius i multimèdia utilitzant la metodologia AICLE 6 CURS: L'EDUCACIÓ EMOCIONAL A L'AULA * Necessitat:02.01i 03.04 * Línia prioritària :4 Oferir coneixements bàsic sobre les emocions, intel ligència emocional i competències emocionals.

SEMINARIS CEP: 7 SEMINARI: INVERTEIX LA TEVA CLASSE AMB LES TIC * Necessitat:16.08 * Línia prioritària :2 Potenciar el canvi metodològic posant l'èmfasi més en l'aprenentatge de l'estudiant que en l'ensenyament del docent.

FORMACIONS A CENTRES: 8 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: PMC ELABORACIÓ DEL PLA TAC DE L'IES BALTASAR PORCEL (TERCER ANY) * Necessitat:03.08 i 04.02 * Línia prioritària :2 Impulsar el canvis metodològics i organitzatius i adquirir estratègies didàctiques i organitzatives per a la millora del rendiment acadèmic i personal dels alumnes. 9 SEMINARI A CENTRE: METODOLOGIES QUE AFAVOREIXEN LA INCLUSIÓ A L'IES LA RIBERA * Necessitat:03.03 i 04.02 * Línia prioritària :4 Conèixer metodologies que afavoreixin la inclusió (participació, presència i progrés) de tots els alumnes a l'aula. 10 TALLER: GOOGLE APPS PER A EDUCACIÓ A L'IES EMILI DARDER * Necessitat:03.08i 04.02 * Línia prioritària :2 Aprofundir en la utilització del correu: signatura, grups d'usuaris, filtres, etc.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

40


PLA ANUAL 2014-2015

GRUPS DE TREBALL: GRUP DE TREBALL: CREACIÓ DE APPS PER A MÒBILS. APP INVENTOR * Necessitat: 03.8 i 04.2 * Línia prioritària : 2 Ensenyar la importància de l´ús dels programes amb llicència GPL que permeten a l’usuari fer-los servir d’una forma gratuïta i per tant a l’abast de qualsevol persona.

PEP CARAYOL ASSESSOR TIC NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSOR TIC NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

10 3 1

CURSOS CEP: 1 CURS: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. NIVELL INTERMEDI 1. GRUP A – PRIMER TRIMESTRE * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Millorar la competència lingüística en llengua anglesa especialment del professorat no especialista per utilitzar la llengua amb creixent fluïdesa i precisió com a mitja de comunicació en situacions de la vida quotidiana i professional. 2 CURS: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. NIVELL INTERMEDI 1. GRUP B – PRIMER TRIMESTRE * Necessitat:16.04 * Línia prioritària :3 Millorar la competència lingüística en llengua anglesa especialment del professorat no especialista per utilitzar la llengua amb creixent fluïdesa i precisió com a mitja de comunicació en situacions de la vida quotidiana i professional. 3 CURS: COMPETÈNCIES COMUNICATIVES I CREATIVES EN ANGLÈS (CEP PALMA) * Necessitat:02.04i 03.07 * Línia prioritària :2 Aprofundir en les eines i metodologies TIC-TAC 4 CURS: CREA LA TEVA EMISSORA DE TV * Necessitat:02.09i 03.08 * Línia prioritària :2 Engegar una emissora de centre de TV per internet

CEP de Palma Jaume CañellasMut

41


PLA ANUAL 2014-2015

5 CURS: LLENGUATGE AUDIOVISUAL I EDUCACIÓ * Necessitat:16.08 * Línia prioritària :2 Valorar la importància del llenguatge audiovisual a la comunicació en els processos d'ensenyament i aprenentatge

SEMINARIS CEP: 6 SEMINARI: ENTORN PERSONAL/SOCIAL D'APRENENTATGE: PLE I PLN * Necessitat:02.09i 03.08 * Línia prioritària :2 Conèixer i utilitzar eines TIC i recursos i aplicacions de la web 2.

FORMACIONS A CENTRES: 7 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA AL CEIP ES PIL·LARÍ * Necessitat:01.03i 02.02 * Línia prioritària :1 Analitzar, valorar i millorar les tasques i treball de l'expressió i comprensió oral en totes les àrees i tots els nivells i etapes del centre 8 SEMINARI A CENTRE: LES PISSARRES DIGITALS A L'AULA AL CEPA LA BALANGUERA * Necessitat:06.01 * Línia prioritària :2 Contribuir a la incorporació de les TIC a l'aula i al centre 9 TALLER: EL PROJECTE UCMA A L'IES BENDINAT, UN APROPAMENT A L'ENTORN MOODLE * Necessitat:03.08i 04.02 * Línia prioritària :2 Introduir l'entorn d'aprenentatge virtual Moodle

JORNADES CEP: 10 JORNADES:MERCAT DE LES IDEES TIC A LES EOI * Necessitat:07.07 * Línia prioritària :2 Compartir i millorar experiències TIC relacionades amb l'ensenyament de llengües estrangeres

CEP de Palma Jaume CañellasMut

42


PLA ANUAL 2014-2015

GRUPS DE TREBALL: GRUP DE TREBALL: BANC DE RECURSOS MULTIMEDIA / LLICÈNCIES DIGITALS AL CEIP SES CASES NOVES * Necessitat:01.10 i 02.09 * Línia prioritària :2 Adquirir destreses en la competència digital. Crear un banc de recursos multimèdia

DESTINATARIS 2.1E. Infantil

NECESSITAT DESTINATARIS Nº ACT. 3.1.3. Gestió de l’aula i metodologies de treball per al currículum 1 integrat. 2.1E. Infantil 3.1.10. Aprofundiment de l’ús de les TIC a l’aula. 1 2.2 E. Primària 3.2.1. Organització de centre i treball en equip per a una escola 1 inclusiva i per al tractament de les àrees instrumentals. 2.2 E. Primària 3.2.4. Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua estrangera així com del seu aprenentatge a través de 1 continguts curriculars (AICLE). 2.2 E. Primària 3.2.9 Tractament interdisciplinari de les àrees i de la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les 2 tecnologies de la informació i comunicació i l’educació en valors. 2.3 E. Secundària 3.3.3. Actualització d’aspectes científics, metodològics i 1 d’avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge. 2.3 E. Secundària 3.3.8 Tractament interdisciplinari de les àrees i de la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les 4 tecnologies de la informació i comunicació i l’educació en valors. 2.6 .... 3.6.1. Actualització d’aspectes científics, metodològics i 1 d’avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge. 2.7Escoles Oficials de Idiomes 3.7.7 Aplicació de les TIC a l’aula. 1 2.16 Tots els nivells 3.16.4. Millora i actualització del coneixement i metodologia de la 6 llengua estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE). 2.16 Tots els nivells 3.16.8. Aprofundiment de l’ús de les TIC a l’aula 4

CEP de Palma Jaume CañellasMut

43


PLA ANUAL 2014-2015

4.7. Direcció: segons necessitat Des de la direcció del CEP s’ oferta una activitat formativa adreçada al col·lectiu de docents de primària i secundària que formen part de les comissions de convivència i mediació dels centres escolars intentant cobrir necessitats d’ atenció a la diversitat. Col·laborant amb l’ Institut per a la convivència i l’ èxit escolar. Per altra banda es dona assessorament a dos seminaris de zona d’ equips directius de Sóller i Palma centre responent a la demanda de coordinació entre centres escolars de la mateixa zona i el departament d’ inspecció educativa. Com a novetat es durà a terme durant els tres trimestres del curs un Seminari de formació en col·laboració amb el museu Es Baluard per a donar eines i estratègies de treball entorn a l’art contemporani a l’aula i al museu. Durant aquest curs escolar i per alleugerar el volum de formacions de l’equip d’assessors també es coordinarà el seminari de representants de claustre que es durà a terme al llarg dels tres trimestres. DESTINATARIS NECESSITAT DESTINATARIS 2. 9 Equips zona 3. 9. 6 Relació amb altres centres de la zona: coordinació entre etapes, models pedagògics, etc. 2. 9 Equips zona 3. 9. 4Itinerari formatiu del professorat del centre. 2.2 E. Primària 3. 2. 2Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge. 2.2 E. Primària 3. 2. 11 Convivència escolar: habilitats socials, prevenció i resolució de conflictes, mediació escolar i igualtat de gènere.

Nº ACT. 2 1 1 1

JOSE ANTONIO VEGA DIRECTOR NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSOR NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

5 1 0

SEMINARIS CEP: 1 SEMINARI: EDUCAR I CONVIURE. L' ACTUACIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA DELS CENTRES ESCOLARS * Necessitat:02.11i 03.10 * Línia prioritària :4 Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca del coordinador de convivència.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

44


PLA ANUAL 2014-2015

2 SEMINARI: EINES, ESTRATÈGIES I PROJECTES TRANSVERSALS A TRAVÉS DE L'ART AL MUSEU I A L'ESCOLA * Necessitat:02.02 * Línia prioritària :1 Oferir un espai de reflexió, col laboració i intercanvi d'experiències que faciliti el treball de l'art contemporani al centre educatiu. 3 SEMINARI: LA FIGURA DEL REPRESENTANT DE CLAUSTRE EN LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT * Necessitat:09.04 * Línia prioritària :4 Presentar les línies de treball educatiu que es duran a terme al CEP.Presentar les formacions al CEP de Palma i les modalitats formatives que s’oferten. Oferir un espai de reflexió i aportació de suggeriments per a la millora de la formació de tots els docents tant a les activitats realitzades als centres com al CEP.

FORMACIONS A CENTRES: 4 SEMINARI DE ZONA: COORDINACIÓ DE CENTRES, EQUIPS DIRECTIUS, CICLES I DEPARTAMENTS - SOLLER * Necessitat:09.06 * Línia prioritària :4 Facilitar la coordinació entre els diferents centres de la zona i els seu professorat. Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca dels equips directius. Oferir un punt de trobada entre el departament d’ inspecció educativa i els centres escolars amb l’ ajuda i assessorament del centre de professorat. 5 SEMINARI DE ZONA: COORDINACIÓ DE CENTRES, EQUIPS DIRECTIUS, CICLES I DEPARTAMENTS - PALMA CENTRE * Necessitat:09.06 * Línia prioritària :4 Facilitar la coordinació entre els diferents centres de la zona i els seu professorat. Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca dels equips directius. Oferir un punt de trobada entre el departament d’ inspecció educativa i els centres escolars amb l’ ajuda i assessorament del centre de professorat.

FORMACIÓ A DISTÀNCIA: 6 FaD: MOODLE. ENTORN VIRTUAL EDUCATIU. PRIMER TRIMESTRE Coneixement i actualització de l’entorn virtual educatiu MOODLE. Les seves possibilitats a l’aula.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

45


PLA ANUAL 2014-2015

5. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA DE L’EQUIP 5.1. Equip pedagògic A. Criteris de funcionament L'equip pedagògic es reunirà en plenari el dilluns, en sessió ordinària. Les convocatòries es faran per correu electrònic amb un mínim de 24 hores d’antelació i es marcarà l'hora de començament i de finalització, per tal d’agilitzar-les al màxim. Si el director preveu, en base al desenvolupament de la sessió, que no podran tractar-se tots els punts de l’ordre del dia, podrà alterar-ne l’ordre i ajornar els que no hi hagi tengut temps de tractar. Durant el passat curs escolar no es va trobar necessari el repartiment de tasques internes per comissions o polítiques duit a terme en anys anteriors, ja que la reducció del nombre d’assessories i assessors no ho requereix. Per tant, per a aquest curs escolar es continua amb la simplificació de l’estructura i organització, aixi com el repartiment de tasques a cada assessor. Es promouran activitats conjuntes entre assessories i es facilitarà al màxim la coordinació i cooperació entre els assessors i assessores del mateix nivell i/o especialitat dels distints CEP. S’establiran i promouran activitats de pràctica reflexiva de cada un dels assessors aprofitant reunions d’equip o altres reunions addients per tal d’unificar estratègies d’intervenció comunes als nostres assessoraments als centres. Es duran a terme al llarg del curs. Se continuarà simplificant els protocols de seguiment, coordinació i organització de cursos, formacions a centre, seminaris, grups de treball, PMC, assessorament entre iguals i assessorament col·laboratiu amb la finalitat d’agilitzar la tasca assessora, i la creació d’un procés de gestió de les diferents activitats formatives que ajudin a estandaritzar la forma de treballar . El calendari de reserva d'aules es farà mitjançant la xarxa d’internet, d'aquesta forma es podrà tenir accés als diferents espais en tot moment.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

46


PLA ANUAL 2014-2015

B. Equip pedagògic Director: Secretària: Assessories: Educació Infantil Educació Primària Educació Secundària Educació Secundària Formació Professional Llengües estrangeres (EP) Llengües estrangeres (ES) Tecnologies de Comunicació Tecnologies de Comunicació

Jose Antonio Vega Cuesta Mª Carmen Sáez Sáez

la

Informació

i

de

la

Cecilia Zamorano Terrasa Elisabet Parés Castells Carme Frau Lladó Mª Carmen Sáez Sáez Jero Mairata Bennàssar Aina Boyero Llompart Andrei Filip José Carayol Pérez

la

Informació

i

de

la

Mª Juncal Pomar Francisco

5.2. Organització de la feina en equip Veure apartats 5.1 i 5.5 5.3. Consell del CEP El Consell de CEP es reunirà com a mínim una vegada cada trimestre. La composició d’aquest és la següent: President: Secretària: Representant d’ equip pedagògic: Representant d’ equip pedagògic: Representant d’ equip pedagògic: Representant del professorat Representant del professorat

Representant del professorat Representant del professorat Representant del professorat Representant de l’administració Representant de l’administració(suplent) Representant dels EOEP Representant dels EAP Representant de l'Ajuntament

CEP de Palma Jaume CañellasMut

José Antonio Vega Cuesta Carme Sáez Sáez José Carayol Pérez Carme Frau Lladó Jero Mairata Bennàssar Juan Carlos Arévalo González (CEIP Sta. Catalina) Catalina Vadell Balaguer (CEIP Joan Capó) passa a ser nou membre seguint la lllista de persones electes *Mª Antònia Camarero Galindo (IES Baltasar Porcel) deixa de ser representant ja que no forma part de l’equip directiu i està destinada a un altre centre M. Inmaculada Moreno (CEIP Els Molins) Cristina Notario Rubí (CEIP Es Tamarells) Ricard Vila Barceló (CEIP Rafal Vell)

Rafel Maura Reus Marco Alberto Saoner Pilar Alonso Tarancón (directora EOEP Palma 2) Rosa Mas (directora EAP Sud) Josep Joan Quetglas Mas

47


PLA ANUAL 2014-2015

5.4. Personal no docent El personal d'administració i serveis adscrit al CEP de Palma té la jornada laboral establerta, amb caràcter general, per als funcionaris públics i el personal laboral, en el seu conveni col·lectiu. En ambdós casos és de 37‘5 hores setmanals.

Personal d'administració i serveis Joan Ferrer Gomila Concepció Julià i Simón Personal de consergeria Chema Berrocal Zango M. Luisa Hurtado López Francina Martínez Morcillo Personal de neteja Joana Serra Mª Victòria Fiol (actualment continua de baixa; va ser substituïda per Lorena Moreno Bonet)

Horari Bàsic Joan Ferrer

Dilluns

Conxi Julià

7:30 a 15:00 7:30 a 15:00

Chema Berrocal

7:30 a 15:00

Dimarts 7:30 a 15:00

Dimecres 7:30 a 15:00

Dijous 7:30 a 15:00

Divendres 7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

M. Luisa Hurtado

13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00

Francina Martinez

13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00

Joana Serra

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

Lorena Moreno Bonet

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

CEP de Palma Jaume CañellasMut

48


PLA ANUAL 2014-2015

5.5. Repartiment de tasques A. Assessors CEP: TASCA Secretaria: -gestió econòmica -inventari -personal no docent Actes

RESPONSABLE •

Carme Sáez

Carme Sáez

Modalitats formatives: • Grups de treball • Cursos • PMC • Assessorament entre iguals • Assessorament col·laboratiu • Projectes formació a zona • Seminaris CEP • Seminaris formació en centre • Tallers • Conferències / Jornades / Congressos • Estades en empreses

• • • • • • • • • • •

Juncal Pomar Andrei Filip Elisabet Parés Jero Mairata Aina Boyero Elisabet Parés Cecilia Zamorano Cecilia Zamorano Pep Carayol Carme Frau Jero Mairata

Pàgina web, moodle, servidor i xarxa CEP, eines google, xarxes socials, portàtils

• •

Pep Carayol Juncal Pomar

Gestió de la xarxa, usuaris i polítiques de privacitat

• •

Pep Carayol Juncal Pomar

Connectivitat i Manteniment tècnic de software dels equips Videoconferència, audiovisuals Formació interna assessors

• • •

Pep Carayol Juncal Pomar Carme Sáez

Coordinadora Plana web Coordinador Línia Prioritària 3 Coordinadora Programa ADI Correccions lingüístiques Difusió activitats: premsa, internet,... Representants claustre/ centres de referència Elaboració i disseny de documents interns (PGA, Seguiment i Memòria) Relacions Programes Exteriors i Servei d’ensenyament de LLengües Estrangeres Relacions Institut per a la convivència

• •

Jose Vega, Carme Sáez,Carme Frau, Pep Carayol,Juncal Pomar, Jero Mairata, Andrei Filip Juncal Pomar Andrei Filip

● ● ● ● ●

Jero Mairata Entre tot l’ equip Carme Frau Jose A. Vega Jose A. Vega

● ● ●

Aina Boyero Andrei Filip Jose A. Vega

CEP de Palma Jaume CañellasMut

49


PLA ANUAL 2014-2015

Relacions Institut Primera Infància Exposicions, portes obertes Premis a la innovació, concursos, ajudes educatives, ... BOIB - informacions Pla d’emergència i primers auxilis Emissora TV CEP Palma i gestió pantalla TV (hall CEP)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cecilia Zamorano Carme Sáez Juncal Pomar Jero Mairata Carme Sáez Juncal Pomar Jero Mairata Elisabet Parés Jose A. Vega Carme Sáez Pep Carayol

B. Personal administratiu: Tasques de secretaria i oficina: -Informacio general i préstec de material. -Control inscripcions a RH. -Lliurament de certificacions. -Arxiu i control de documents. -Obertura i cura d’expedients d’activitats. -Control correspondència i comunicacions. -Custòdia documents oficials. -Control pressupostari. -Reserva d’espais per al desenvolupament d’activitats. -Col.laboracio amb consergeria. -Reserva de bitllets i hotel de ponents. -Control del registre del CEP

C. Personal laboral / consergeria: -Control de material i espais del CEP. Cura i manteniment del CEP. -Atenció telefònica i comunicacions. -Elaboració material activitats (fotocòpies, escaneig de documents, ...) -Gestió i intendència dels recursos i material a emprar. -Control de neteja. -Control zona dels jardins. -Missatgeria interna i externa. -Anotació diària de les actitivitats al panell i TV de l’ entrada. -Farmaciola (control i reposició).

CEP de Palma Jaume CañellasMut

50


PLA ANUAL 2014-2015

5.6. Horari general del centre S’ajusta a l’article 5 de l’Ordre de CEP de 14 de febrer de 2009, i al marc més general dels articles 3 i 5 del Decret 68/2001. Les activitats del CEP de Palma es desenvoluparan en el període comprès entre l'1 de setembre fins al 15 de juliol i que queda referit a les instruccions de començament de curs establertes per la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional. L’horari general del CEP de Palma és de les 8:00 fins a les 21:00 hores, de dilluns a divendres, ininterrompudament. De forma excepcional també s’obrirà els dissabtes dematí de 9:00 a 14:00 per atendre activitats formatives que així ho requereixin. L’atenció al professorat i al públic queda garantida de la manera següent: • La secretaria està oberta al professorat de dilluns a divendres de 9:00 a 15:00 hores. No obstant això s’informarà als centres i al professorat en general, a través del seus representants, que les gestions més complexes, traduccions, revisió d’expedients per la no emissió d’una determinada certificació, reclamacions, s’han de fer en horari de matí (personalment o telefònicament). • L’atenció al públic és garantida per la consergeria de dilluns a divendres de les 8:00 hores fins a les 21:00 ininterrompudament. • Els assessors i les assessores tenen un horari general que es reparteix entre el matí i l’horabaixa en funció del seu Pla de treball. S’estableixen: l’horari general anual que figura al present document i un horari específic setmanal que contempla les adaptacions de l’horari general a les activitats i tasques de la setmana en qüestió. Per tant, hi haurà assessors i assessores que en base al seu horari general, o de l’específic de la setmana estiran al CEP en horari d’horabaixa. Durant el curs escolar 2014-2015, tindran la consideració de períodes de vacances els propis del calendari general dels centres educatius i propis del calendari escolar general. Les dues festes pròpies del centre, no queden assignades a cap dia en concret, per tal de garantir que el CEP romangui obert el màxim nombre de dies. Cada assessor/a i cada membre del personal no docent escollirà aquests dies en funció del propi pla de feina, prèvia comunicació i aprovació del director i posterior anotació a l’horari individual de l’assessor/a.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

51


PLA ANUAL 2014-2015

Es podran programar activitats de dilluns a divendres, de les 9:00 hores a les 21:00 hores, i de les 9:00 les 14:00 hores els dissabtes, si s’escau. 5.7. Horari d’atenció al públic dels assessors/res L’horari d’atenció al professsorat dels assessors i director és de quatre hores setmanals de compliment obligat al CEP, segons consta al quadre següent. Si bé aquest horari podrà ser modificat si el director ho estima prioritari per a l’optimització de rendiment o recursos.

Assessoria

Assessor/a

Horari d'atenció

Director

Jose Antonio Vega Cuesta

Dimarts, 8:30 a 10:30 h Dimecres, 12:00 a 14:00 h

Educació infantil

Cecilia Zamorano Terrassa

Dimarts, 9:00 a 11:00 h Dijous, 9:00 a 11:00 h

Educació primària

Elisabet Parés Castells

Dimarts, 9:00 a 11:00 h Divendres, 9:00 a 11:00 h

Educació secundària

Carme Frau Lladó

Dimarts, 9:00 a 11:00 h Dimecres, 9:00 a 11:00 h

Educació secundària

Carme Sáez Sáez

Dilluns, 10:00 a 12:00 h Dimecres, 10:00 a 12:00 h

Tecnologies informació i comunicació

Pep Carayol Pérez

Dimarts, 9:00 a 11:00 h Dijous, 9:00 a 11:00 h

Tecnologies informació i comunicació

Juncal Pomar

Dimecres, 9:00 a 11:00 h Divendres, 9:00 a 11:00 h

Llengües estrangeres

Aina Boyero Llompart

Dimarts, 9:00 a 11:00 h Dimecres, 9:00 a 11:00 h

Llengües estrangeres

Andrei Filip

Dilluns, 12:00 a 14:00 h Dimarts, 09:00 a 11:00 h

Formació professional

Jero Mairata Bennàssar

Dimarts, 9:00 a 11:00 h Dijous, 9:00 a 11:00 h

5.8. Horari del personal docent L’horari de treball del personal docent adscrit al CEP de Palma, assessories i direcció, és el que s’indica en la graella següent, fins a 30 hores setmanals de dedicació a la tasca assessora. Tots els assessors/es tenen estipulat un horari bàsic de 6 hores diàries, que s’adapta i concreta setmanalment a les necessitats del desenvolupament de les activitats formatives i altres tasques pròpies de les funcions de l’assessor/a.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

52


PLA ANUAL 2014-2015

A la secretaria del centre hi figura un document on consta l’horari setmanal de l’assessor/a i s’anotaran les modificacions de l’horari general, així com totes les sortides a centres,reunions a altres indrets etc. derivades del seu pla de treball.Aquest document es va completant a partir d’unes graelles google en format excel que cada assessor va emplenant en funció de la seva tasca assessora sempre amb el vist-i-plau del director. Si hi hagués modificacions al seu horari habitual, aquestes quedaran reflectides a l’entorn virtual EDMODO creat i compartit durant aquest curs escolar per tal de dur un seguiment de totes les accions formatives dels assessors/es. Aquestes anotacions s’han de fer amb la màxima antelació possible per facilitar l’organització general del CEP i, mai, a posteriori. La resta fins a 37 hores i mitja setmanals, serà de lliure disposició per a la preparació de la seva feina.

Horari Assessor/a

Boyero Llompart, Aina Carayol Pérez, Pep Filip, Andrei Frau Lladó, Carme Mairata Bennàssar, Jero Parés Castells, Elisabet Pomar Francisco, Juncal Sáez Sáez, Carme Vega Cuesta, José A. Zamorano Terrassa, Cecilia

Hores Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.00 a 14.00

8.30 a 14.30

8.30 a 14.30

8.30 a 14.30

8.00 a 14.00

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:00 a 14:00

8:00 a 14:00

8:00 a 14:00

8:00 a 14:00

8:00 a 14:00

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:00 a 14:00

8:00 a 14:00

8:00 a 14:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

6. PLA D’ACOLLIDA D’ASSESSORS NOVELLS S’ha dissenyat un Pla d’acollida que inclou: • Procés gradual de l’acollida • Recull de documentació (normativa, tutorials, protocols, etc.). • Acompanyament inicial en el desenvolupament de les actuacions formatives ( sempre que sigui necessari ), sobretot en aquelles activitats que requereixen un contacte amb els centres assignant a cadascú d’ells un tutor:

CEP de Palma Jaume CañellasMut

53


PLA ANUAL 2014-2015

ASSESORS/ES NOVELLS /ES Aina Boyero Llompart - LL.E.

● ●

PRIMÀRIA Elisabet Parés - PRIMÀRIA Cecilia Zamorano– E. INFANTIL

TUTORS/ES Andrei Filip Carme Frau Jero Mairata

• Els guiaran en tot el procés d’integració en les tasques internes del CEP, juntament amb la resta de l’equip docent. • Es seguiran les indicacions i propestes generals recollides a les INSTRUCCIONS del SFFC del curs escolar 2014-15. Al llarg del mes de setembrees tenien programades una sèrie d’activitats formatives relacionades amb la tasca d’assessor, però que s’han hagut d’ajornar per al mes d’octubre i novembre degut a la incorporació tardana d’una de les assessores de primària i que tot seguit es detallen: DATES / AULA Dc 3 SETEMBRE Espais CEP Dj 4 SETEMBRE Despatx direcció

Dc 10 SETEMBRE Aula Informàtica 1 Dv 12 SETEMBRE Saló Actes A Dm 16 SETEMBRE Despatx direcció Dm 18 SETEMBRE Aula 1/Aula Informàtica 1

TEMÀTICA 12’00 h. Visita instal·lacions

RESPONSABLE Carme Sáez

12’00 h. Presentació continguts carpeta :Y i :P al nostre servidor (índex i protocols, horari assessors) 9’30 h Funcionament EDMODO

Jose Vega

9’00 h. Funcionament videoconferencia Juncal Pomar ooVoo i altres sistemes alternatius 12’00 h. Modalitats formatives Jose Vega

9’30 h. Funcionament de les connexions dels equips. Funcionament ordenadors amb connexió en xarxa / wifi. 10’30 h. Funcionament de les PDI (Iniciació) Del 10 al 19 SETEMBRE 9’30 h. Funcionament RH (formació Despatx de cada personal a l’ordenador de cada assessor assessor) Dc 24 SETEMBRE 9’30 h. Funcionament aparells saló Aula 4 i sales d’actes A i B d’actes, vídeo i càmera de fotos 10’30 Funcionament videoconferència i audiovisuals Dv 26 SETEMBRE 9’30 h. Fotografies per a la web Exteriors CEP Dm 30 SETEMBRE 12’00 h. Funcionament gestió econòmica Despatx secretaria (dietes i nòmines) Dj 30 OCTUBRE 9’30 h. Eines google Aula Informàtica 1

CEP de Palma Jaume CañellasMut

Juncal Pomar

Juncal Pomar Pep Carayol Joan Ferrer

Chema Berrocal Chema Berrocal Pep Carayol Carme Sáez Juncal Pomar

54


PLA ANUAL 2014-2015

Continguts: § Visita al centre i explicació de la utilització dels diferents espais existents. § Gestió del material informàtic. § Utilització del canó de projecció. § Pissarra digital. § Gestió econòmica: ponents, reserves hotel i bitllets avió, nòmines, … § Videoconferència gratuïta ooVoo, Skype, etc... . § Utilització de l’entorn virtual d’aprenentatge Edmodo: participants, gestió dels fòrums i del correu intern, elaboració i enviament de tasques, qüestionaris, etc. § Utilització de l’entorn virtual d’aprenentatge (Moodle) de Conselleria. § Gestió de la plana web del CEP.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

55


PLA ANUAL 2014-2015

7. PLA DE FORMACIÓ PER A L’EQUIP PEDAGÒGIC Els dies 8 i 9 de setembre de 2014 es varen realizar unes jornades formatives organitzades pel Servei de Formació Contínua al CEP de Palma on es varen treballar diversos temes relacionats amb la formació del professorat i la tasca assessora, així com aspectes de funcionament intern dels centres de professorat, tals com: • Utilització de l’entorn virtual moodle. Formacions FaD. • Gestió d’ activitats a RRHH. • Intervencions en centres. Dinamització i formació del professorat per part de l’assessor. • Reunions per assessories. • Reunions de directors. • Reunions dels diferents coordinadors de les comissions existents (LP3, plana web, etc…) A part d’aquesta formació inicial es preveu realitzar una formació interna al CEP de Palma per treballar la pràctica reflexiva per a la INTERVENCIÓ I ASSESSORAMENT EN LES ACTIVITATS FORMATIVES EN CENTRES, així com formació en temàtica d’escola inclusiva a càrrec de diversos ponents com Guida Allés i Neus San Martí entre d’altres. Aquesta formació es complementarà amb altres necessitats que vagin sorgint al llarg del curs per part de l’equip d’assessors.

8. PROJECTES 8.1. Experimentals No hi ha cap projecte programat durant aquest curs escolar.

8.2. Projectes específics Continuar amb el contacte del centres participants al programa de cooperació territorial ARCE sobre Aprenentatge cooperatiu amb col·laboració amb els CEP d’Alcañiz (Terol) i el CEP de Pontevedra. Aquest programa va finalitzar fa dos cursos escolars però a la memòria final cada un dels centres participants ens vàrem comprometre a mantenir un contacte directe en futures trobades formatives acordades prèviament durant el present curs escolar. Una d’elles és la propera trobada al IV Simpòsium d’AC-CA que es celebrarà a Pontevedra durant el tercer trimestre (manca concretar per part del centre organitzador).

CEP de Palma Jaume CañellasMut

56


PLA ANUAL 2014-2015

8.3. Altres tipus d’ activitats 8.3.1 Seminaris de formació de zona Es duen a terme al CEP de Palma els següents Seminaris de formació de zona durant el curs 2014-15: • Coordinació de centres: equips directius, cicles i departaments, Zona de Sóller. • Coordinació de centres: equips directius, cicles i departaments, Zona de Palma Centre (Palma). • Coordinació de centres: equips directius, cicles i departaments, Zona de Palma Ponent (Palma). • Educació emocional (CEIP Sa Graduada – CEIP Rei Jaume I).

Aquests projectes de formació de zona sorgeixen per la demanda dels centres, per les propostes de l’equip d’assessors per poder donar resposta a línies formatives dels centres i les propostes de la Conselleria d’Educació i Cultura (Departament d’Inspecció Educativa, etc.).

8.3.2 Assessorament entre el professorat És una modalitat formativa que s’ oferta durant tot el curs escolar i anirà sorgint segons les necessitats plantejades pels centres i/o professorat. L'assessorament entre professorat és una modalitat formativa que impulsa la formació entre iguals i l'intercanvi de coneixements i d'experiències pedagògiques. És un assessorament puntual i específic per treballar temàtiques concretes, metodologies, projectes, referents teòrics...., que s'ha de fer en un màxim de 4 hores. No dóna crèdits als participants. Es té previst dur a terme al CEP de Palma el següent Assessorament entre iguals durant el curs 2014-15: • Aquestes formacions han quedat reflectides al pla de feina de cada assessor segons la seva assignació a l’apartat 4 d’aquest Pla Anual.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

57


PLA ANUAL 2014-2015

8.3.3 Coordinació i tutoria de formació a distància Al llarg del curs escolar 2014-15 tal i com s’ indica a les instruccions de principi de curs, cada assessor del CEP i el director serà el responsable de tutoritzar 2 cursos del programa de formació a distància, i els assessors de les assessories TIC tutoritzaran 3 d’aquestes formacions. S’ aniran assignant al llarg del curs escolar per trimestres.

8.3.4 Cicle de conferències Per a aquest curs escolar s’ha previst la realització d’un cicle de conferències per al segon i tercer trimestre. Aquesta activitat no s’ha introduït a RRHH degut a què encara s’estan fent gestions de contacte amb els ponents i manca la seva confirmació d’assistència i concreció de continguts. S’ha de fer la proposta al Servei de Formació Contínua per a la seva aprovació. En el cas que aquesta activitat no es pugui ofertar per a aquest curs escolar, quedaria ajornada per dur-la a terme el curs escolar 2015-16. Aquest fet es contemplarà a la memòria de final de curs. Aquesta activitat estarà coordinada per na Carme Frau i en Jose A. Vega. El desenvolupament, seguiment i avaluació de la mateixa quedaran reflectits a la memòria de final de curs.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

58


PLA ANUAL 2014-2015

9. GESTIÓ ECONÒMICA 9.1. Informe econòmic de l’ 1 de gener de 2014 a 30 de juny de 2014

INGRESSOS 1. Romanent exercici anterior 2. Assignacions de funcionament del centre 3. Altres ingressos de la Conselleria 4. Ingressos d’entitats públiques 5. Venda de productes i prestacions de serveis 6. Cessió d’ús d’instal·lacions i equipaments 7. Aportacions d’alumnes 8. Altres ingressos 9. Menjador escolar 10. Formació professional TOTAL INGRESSOS

318.381,65 € 39.100,00 € 27.890,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14,25 € 0,00 € 0,00 € 385.385,90 €

DESPESES 1. Lloguers 2. Reparació, conservació i manteniment 3. Material fungible d’ús comú 4. Subministraments 5. Comunicacions 6. Treballs realitzats per altres empreses 7. Taxes i impostos 8. Documentació i informació 9. Material didàctic 10. Material inventariable 11. Instal·lacions 12. Despeses efectuades a càrrec del fons d’inversió de la Conselleria 13. Ajudes individuals 14. Menjador escolar 15. Formació Professional 16. Despeses activitats del centre 17. Altres despeses TOTAL DESPESES SALDO (INGRESSOS – DESPESES) Saldo Banc (llibre compte corrent ECOIB) Saldo Caixa (llibre caixa ECOIB)

CEP de Palma Jaume CañellasMut

0,00 € 3.381,72 € 2.632,47 € 16.926,88 € 5.991,72 € 2.108,65 € 4.659,82€ 210,85 € 0,00 € 18.259,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 68.782,22 € 0,00 € 122.954,29€ 262.431,61€

262.342,99 € 88,62 €

59


PLA ANUAL 2014-2015

9.2. Previsió de despeses per al curs 2014-2015 Lloguers / Renting

0,00 €

Reparació, conservació i manteniment**

6.000,00 €

Material fungible d'ús comú

3.000,00 €

Subministraments

30.000,00 €

Comunicacions

7.000,00 €

Documentació i informació

500,00 €

Material inventariable

8.000,00 €

Despeses activitats formació permanent

76.000,00 €

Altres despeses

12.000,00 € Total

140.500,00 €

**Reparació, conservació i manteniment: Durant el present curs es preveuen contactes amb l’IBISEC per tal de donar solució als problemes d’humitat i d’aïllament tèrmic que tenim al centre a diverses aules i despatxos. Si no tenim resposta per part d’aquesta entitat o la resposta de reparació torna a ser negativa com en anys anteriors, tenim previst demanar diversos pressuposts per tal de començar a donar resposta a aquest problema. Les actuacions per urgents que s’han de dur a terme són: • Humitats en aules 1, 2, 4 i aules d’informàtica de l’edifici A al primer pis, a causa de deficiències en el terrat. • Humitats en tres dels despatxos d’assessoria en la planta baixa. • Aïllament tèrmic de l’aula d’informàtica 1, ja que a causa de diverses finestres rompudes del fals sostre, fa que sigui un aula molt freda i sense possibilitat d’aconseguir una temperatura òptima a causa d’aquest fet.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

60


PLA ANUAL 2014-2015

10. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS Continuant les relacions establertes amb altres institucions es mantindran les col·laboracions en les activitats que tot seguit es detallen: Títol activitat

Entitat col·laboradora

Projecte de formació Departament d’Inspecció de zona Palma centre educativa d’equips directius Projecte de formació Departament d’Inspecció de zona Sóller educativa d’equips directius Projecte de formació Departament d’Inspecció de zona Palma educativa ponent d’equips directius Eines, estratègies i projectes transversals a través de l’art Museu Es Baluard contemporani al museu i a l’escola Curs Educació Física Consell Insular de inclusiva en anglès Mallorca

“Introducció a la facilitació de Pràctiques Restauratives a l’entorn educatiu”

4

Actuacions previstes Actuacions per l’entitat previstes pel CEP col·laboradora Aportació material, Coordinació, documentació ponències i gestió

4

Aportació material, documentació

Coordinació, ponències i gestió

4

Aportació material, documentació

Coordinació, ponències i gestió

Línia prioritària

1

1

ICEE (Institut per a la convivència i l’ èxit escolar)

4

“Com abordar els transtorns de conducta a l’aula”

ICEE (Institut per a la convivència i l’ èxit escolar)

4

“L’ Educació emocional a l’aula”

ICEE (Institut per a la convivència i l’ èxit escolar)

CEP de Palma Jaume CañellasMut

4

Coordinació, Coordinació, ponències, gestió,ponències, experiències seguiment artístiques i presencial i seguiment assessorament presencial Disseny de Coordinació i gestió l’activitat. Ponents, administrativa material i espai Poliesportiu Sant Ferran. Disseny de Seguiment l’activitat. presencial i gestió Pagament del administrativa 83,33% de les Pagament del ponències, del 16,66% de les 100% dels ponències i del 50% desplaçaments dels desplaçaments d’una de les d’una de les dues ponents i del 50% ponents dels desplaçaments de l’altra. Disseny de l’activitat Seguiment i col·laborar en el presencial i gestió. 50 % de les Col·laborar en el despeses. 50 % de les despeses. Disseny de l’activitat Seguiment i col·laborar en el presencial i gestió. 50 % de les Col·laborar en el despeses. 50 % de les despeses.

61


PLA ANUAL 2014-2015

Títol activitat Aprofundiment en practiques Restauratives CEIP Miquel Porcel

Innovació metodológica. CEIP Puig de Na Fátima

Currículum inclusiu. CEIP Puig de Na Fátima

Entitat col·laboradora

ICEE(Institut per a la convivència i l’ èxit escolar)

4

UIB . Departament Psicologia Aplicada

1

UIB

1

Curs Passejant en 1.AEMET Balears anglès. Searching for (Agencia estatal science projects Meteorologia) 2.Institut Oceanogràfic Com fem pel·lícules amb el mòbil? Aplicacions Institut Français didàctiques pel professorat de francés Aplicacions didàctiques dels dispositius mòbils pel Goethe Institut professorat d’alemany Taller: Vivim les matemàtiques i les aprenem per viure. CEIP Badies

Línia prioritària

Xeix

3

2

2

4

Actuacions previstes Actuacions per l’entitat previstes pel CEP col·laboradora Aportació material, Coordinació, documentació ponències (4 hores) i gestió, seguiment presencial Proposta de ponents, coordinació gestió. Intervenció A com a ponent Suport pràctica reflexiva Ponències Proposta de ponents, coordinaciógestió. Suportpràctica reflexiva 3 hores de ponència Disseny i seguiment externa per cada de l’activitat, institució Coordinació, ponències i gestió 10 hores de Coordinació, ponències i bitllet avió ponències i gestió, seguiment presencial Allotjament, dietes i desplaçaments 10 hores de Coordinació, ponències i bitllet avió ponències i gestió, seguiment presencial Allotjament, dietes i desplaçaments Aportació material, Coordinació, documentació ponències i gestió, seguiment presencial Ponències, suport, coordinació pràctica reflexiva mestres

També s’ ha de tenir en compte la relació que es mantindrà amb el British Council, per la realització de les proves APTIS (Forward thinking English testing) al CEP de Palma possiblement durant el mes de maig de 2015. Es concretarà durant el segon trimestre. Per a més informació, aquesta és la pàgina web on s’expliquen en què consisteixen aquestes proves APTIS: http://www.britishcouncil.org/spain/ca/exams/aptis Així mateix comptarem amb la col·laboració de Cambridge English pels 4 cursos d’enfocament AICLE (2 pel col·lectiu d’ infantil i primària i 2 pel col·lectiu de secundària i FP) amb un total de 16 hores de ponència.

CEP de Palma Jaume CañellasMut

62


PLA ANUAL 2014-2015

11. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA ANUAL El Pla Quadriennal 2012-2016 preveu el seguiment i l’avaluació dels Plans a diferents nivells i temporitzacions. L’esmentat Pla quadriennal preveu que l’avaluació de les activitats formatives ha de constituir un instrument de participació i d’implicació del professorat en el procés de formació que els permeti valorar el procés i, alhora, doni a conèixer als gestors de la formació i a les entitats organitzadores el seu grau de satisfacció amb la formació rebuda, el grau d’assoliment dels objectius didàctics de l’activitat i l’impacte de la formació en la pràctica docent. Els agentsde les activitats de formació de l’avaluació són: • El professorat que participa en la formació. • Els centres docents, a través del professorat, l’alumnat i les famílies. • El professorat formador. • Les institucions, les entitats i els serveis i departament de la Conselleria d’Educació i Cultura que organitzen i gestionen les activitats de formació permanent. Des del Centre de Professorat de Palma, s’ utilitzaran els dos nous models de questionaris d’ avaluació ja consensuats des de fa dos cursos escolars entre els CEP i el SFFC com a instruments d’avaluació adaptats a les modalitats formatives, tenint en compte els criteris:

• Activitats de caire reflexiu: o Seminari (CEP, FaC, Zona, centre) o Projecte de millora de centre o Assessorament col·laboratiu • Activitats de centre: o Curs o Jornada o Conferència o Assessorament entre iguals o Tallers

CEP de Palma Jaume CañellasMut

63


PLA ANUAL 2014-2015

L’ equip pedagògic realitzarà una reunió trimestral per dur un seguiment del desenvolupament del Pla Anual. El mes de febrer, la direcció del CEP juntament amb l'equip pedagògic emetrà un informe de l'estat de desenvolupament del pla d'acord amb les instruccions del Servei de Formació Contínua del Professorat. A final de curs, s’elaborarà i presentarà a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professional la memòria final que ha d'incloure una descripció i valoració del desenvolupament del Pla d'actuació anual, com també un informe d'avaluació de les activitats

CEP de Palma Jaume CañellasMut

64


12. RELACIÓ DE CENTRES ADCRITS AL CEP DE PALMA CODI

CENTRE ESCOLES INFANTILS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07013051 EI BENDINAT

BENDINAT CALVIÀ

07013000 EI CA SES MONGES

BUNYOLA

07013747 EI CAN ALONSO

PALMA

07003778 EI CIUTAT ANTIGA

PALMA

07013346 EI D'ESPORLES

ESPORLES

07013103 EI DIRECCIÓ DEL SECTOR NAVAL

PALMA

07013115 EI EL SOL

ANDRATX

07013838 EI ES MOLINET

SANTA PONÇA CALVIÀ

07014065 EI ES PI GROS

SANTA MARIA DEL CAMÍ

07013437 EI ES PICAROL

PEGUERA CALVIÀ

07013504 EI ES VEDELLET

EL TORO CALVIÀ

07014430 EI ES VERGER

DEIÀ

07012901 EI ESCOLETA MUNICIPAL DE SANTA EUGÈNIA SANTA EUGÈNIA 07013309 EI FLOR DE MURTA

ALGAIDA

07005568 EI L'HORTA

L'HORTA SÓLLER

07013474 EI MAGALUF

MAGALUF CALVIÀ

07013243 EI MARIA MUT I MANDILEGO

PALMA

07013073 EI NA BURGUESA

PALMANOVA CALVIÀ

07013176 EI OCELL DEL PARADÍS

SON FERRER CALVIÀ

07014788 EI PALMANOVA

PALMANOVA CALVIÀ

07007772 EI PAULA TORRES

PALMA

07014582 EI PONT D'INCA NOU

ES PONT D'INCA NOU MARRATXÍ

07005817 EI SANTA CATALINA

PALMA

07013450 EI SANTA CREU

PALMA

07013218 EI SANTA PONÇA

SANTA PONÇA CALVIÀ

07006676 EI S'ARENAL

S'ARENAL PALMA

07014363 EI SES CASES NOVES

SES CASES NOVES MARRATXÍ

07014201 EI SON FERRIOL

SON FERRIOL PALMA

07013413 EI SON FUSTER NOU

PALMA

07006603 EI SON ROCA

PALMA

07014454 EI VALLDEMOSSA

VALLDEMOSSA

07013671 EI VERGE DE LA SALUT

PALMA

07013772 EI VIRGEN DE LORETO

PALMA

07014594 EI PENYA-SEGAT

LLUCMAJOR

07014296 EI ES MOLINAR

PALMA

07014302 EI SON ESPANYOLET

PALMA

07014314 EI ES SAULET

ANDRATX

07014442 EI PUIGPUNYENT

EI PUIGPUNYENT


PLA ANUAL 2014-2015

CODI

ESCOLES INFANTILS PRIVATS/CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07014776

CEI 101 DÁLMATAS

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07013531

CEI ALADERN

PALMA

07013929

CEI AMIGUETS

PALMA

07014806

CEI ÀNGEL DE LA GUARDA

PALMA

07013760

CEI ANGELETS 2008

LLUCMAJOR

07013188

CEI ASIMA

PALMA

07014648

CEI BABERITOS

ES COLL D'EN RABASSA PALMA

07013851

CEI ES PETIT CASTELL

PALMA

07014855

CEI ES PONTET

PALMA

07014739

CEI ESCOLA NOVA

PALMA

07014740

CEI GIANNI RODARI

PALMA

07013711

CEI HAMELIN

SA CABANETA MARRATXÍ

07014004

CEI HOBBITON

PALMA

07014764

CEI HYADES

CAN PASTILLA PALMA

07008260

CEI ITACA

PALMA

07013589

CEI ITACA NOVA

PALMA

07003924

CEI JARDILÍN

PALMA

07002737

CEI JARDINES DE LA INFANCIA PUREZA DE MARÍA

ESTABLIMENTS PALMA

07013061

CEI KOALA

PALMA

07014867

CEI KOALA POLÍGON

PALMA

07008090

CEI LA CUNA

LLUCMAJOR

07013012

CEI MAMÁ OSA

PALMA

07014661

CEI MARIA SERRA

PALMA

07014132

CEI MEL I SUCRE

PALMA

07014545

CEI MÓN PETITO

PALMA

07014120

CEI MONDAURA

L’HORTA, SÓLLER

07014193

CEI NIT I DIA

PALMA

07003365

CEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA

PALMA

07002695

CEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA

SA CREU VERMELLA PALMA

07014181

CEI PATIM-PATAM

PALMA

07014016

CEI PEKES

PALMA

07014119

CEI PETITS FERRERETS

ES PONT D'INCA NOU MARRATXÍ

07013887

CEI PICA-SOL

LLUCMAJOR

07008636

CEI PINOCHO

PALMA

07002609

CEI POPEYE

PALMA

07013723

CEI RIN TIN TIN

PALMA

CEP de Palma Jaume CañellasMut

66


PLA ANUAL 2014-2015

CODI

ESCOLES INFANTILS PRIVATS/CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07014697

CEI ROPIT

PALMA

07014752

CEI SA COSTURETA

SANT JORDI PALMA

07001733

CEI SAGRADOS CORAZONES

LLUCMAJOR

07014624

CEI SANT AGUSTÍ

PALMA PALMA

07012937

CEI SANT FRANCESC D'ASSÍS

ES PIL·LARÍ PALMA

07014727

CEI SANT PAU

PALMA

07002415

CEI SANTA CATALINA THOMÀS

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07008764

CEI S'AUCELLET

S'ARENAL LLUCMAJOR

07014107

CEI SERRA MAMERRA

PALMA

07013462

CEI SIERVAS DE JESÚS. SAGRADO CORAZÓN

PALMA

07014171

CEI SIETE ENANITOS

PALMA

07013191

CEI SOL I LLUNA

SANT AGUSTÍ PALMA

07013954

CEI SON LLÀTZER

PALMA

07008821

CEI SON OLIVA

PALMA

07013486

CEI TERINGA

PALMA

07014971

CEI PETER PAN

07014946

CEI PETER PAN

MARRATXI PALMA

07014961

CEI SA MILOCA

PALMA

07014341

CEI S'ESTEL

PALMA

CODI

CENTRES INFANTILS I PRIMÀRIA PUBLICS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07002774

CEIP AINA MOLL I MARQUÉS

PALMA

07002907

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ

PALMA

07004321

CEIP ANSELM TURMEDA

SA VILETA PALMA

07008041

CEIP BADIES

BADIA GRAN LLUCMAJOR

07002439

CEIP BLANQUERNA

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07005994

CEIP CAMILO JOSE CELA

PALMA

07002610

CEIP CAN PASTILLA

CAN PASTILLA PALMA

07013127

CEIP CAS CAPISCOL

PALMA

07007255

CEIP CAS SABONERS

MAGALUF CALVIÀ

07002658

CEIP COLL D'EN RABASSA

ES COLL D'EN RABASSA PALMA

07002831

CEIP DE PRÀCTIQUES

PALMA

07007231

CEIP ELS MOLINS

S'ARRACÓ ANDRATX

07002592

CEIP ELS TAMARELLS

S'ARENAL PALMA

07005593

CEIP ES FOSSARET

SÓLLER

07005933

CEIP ES PIL·LARÍ

ES PIL·LARÍ PALMA

07006691

CEIP ES PONT

PALMA

07005660

CEIP ES PUIG

SÓLLER

07004138

CEIP ES SECAR DE LA REAL

ES SECAR DE LA REAL PALMA

CEP de Palma Jaume CañellasMut

67


PLA ANUAL 2014-2015

CODI

CENTRES INFANTILS I PRIMÀRIA PUBLICS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07000194

CEIP ES VINYET

ANDRATX

07002932

CEIP ES VIVERO

PALMA

07003304

CEIP ESCOLA GRADUADA

PALMA

07002749

CEIP ESTABLIMENTS

ESTABLIMENTS PALMA

07004011

CEIP FELIP BAUÇÀ

PALMA

07008788

CEIP FORNALUTX

FORNALUTX

07000960

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS

ESPORLES

07002397

CEIP GABRIEL JANER MANILA

ES PLA DE NA TESA MARRATXÍ

07000984

CEIP GABRIEL PALMER

ESTELLENCS

07003900

CEIP GABRIEL VALLSECA

PALMA

07000534

CEIP GALATZÓ

ES CAPDELLÀ CALVIÀ

07007243

CEIP GASPAR SABATER

PALMANYOLA BUNYOLA

07002750

CEIP GÈNOVA

GÈNOVA PALMA

07003225

CEIP INFANTE DON FELIPE

PALMA

07003250

CEIP JAFUDÀ CRESQUES

PALMA

07006809

CEIP JAUME I

PALMANOVA CALVIÀ

07002889

CEIP JOAN CAPÓ

PALMA

07002804

CEIP LA SOLEDAT

PALMA

07013553

CEIP LLUCMAJOR

LLUCMAJOR

07004229

CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ

SON SARDINA PALMA

07003821

CEIP MARIAN AGUILÓ

PALMA

07003791

CEIP MÀXIM ALOMAR JOSA

PALMA

07005295

CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET

SANTA MARIA DEL CAMÍ

07000467

CEIP MESTRE COLOM

BUNYOLA

07005076

CEIP MESTRE GUILLEMET

SANTA EUGÈNIA

07006263

CEIP MIGJORN

BENDINAT CALVIÀ

07002919

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA

PALMA

07002464

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA

PÒRTOL MARRATXÍ

07002865

CEIP MIQUEL PORCEL

PALMA

07006330

CEIP NICOLAU CALAFAT

VALLDEMOSSA

07013358

CEIP NOVA CABANA

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07000157

CEIP PARE BARTOMEU POU

ALGAIDA

07006287

CEIP PERE CERDÀ

PORT DE SÓLLER SÓLLER

07006895

CEIP PINTOR JOAN MIRÓ

PALMA

07004621

CEIP PUIG DE NA FÀTIMA

PUIGPUNYENT

07007048

CEIP PUIG DE SA GINESTA

SANTA PONÇA CALVIÀ

07008466

CEIP PUIG DE SA MORISCA

SANTA PONÇA CALVIÀ

07005982

CEIP RAFAL NOU

PALMA

07003213

CEIP RAFAL VELL

PALMA

07002841

CEIP REI JAUME I

PALMA

07001745

CEIP REI JAUME III

LLUCMAJOR

CEP de Palma Jaume CañellasMut

68


PLA ANUAL 2014-2015

CODI

CENTRES INFANTILS I PRIMÀRIA PUBLICS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07000935

CEIP ROBERT GRAVES

DEIÀ

07006551

CEIP SA CASA BLANCA

SA CASA BLANCA PALMA

07004163

CEIP SA INDIOTERIA

SA INDIOTERIA PALMA

07001681

CEIP S'ALGAR

S'ARENAL LLUCMAJOR

07004102

CEIP SANT JORDI

SANT JORDI PALMA

07002956

CEIP SANTA CATALINA

PALMA

07002853

CEIP SANTA ISABEL

PALMA

07004114

CEIP S'ARANJASSA

S'ARANJASSA PALMA

07000251

CEIP SES BASSETES

PORT D'ANDRATX ANDRATX

07013221

CEIP SES CASES NOVES

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07005601

CEIP SES MARJADES

SÓLLER

07000509

CEIP SES QUARTERADES

CALVIÀ

07007516

CEIP SES ROTES VELLES

SANTA PONÇA CALVIÀ

07006861

CEIP SON ANGLADA

SA VILETA PALMA

07012998

CEIP SON CALIU

PALMANOVA CALVIÀ

07002968

CEIP SON CANALS

PALMA

07007267

CEIP SON FERRER

SON FERRER CALVIÀ

07002683

CEIP SON FERRIOL

SA CREU VERMELLA PALMA

07006007

CEIP SON OLIVA

PALMA

07013401

CEIP SON PISÀ

PALMA

07004311

CEIP SON QUINT

SA VILETA PALMA

07012895

CEIP SON RULLAN

PALMA

07005945

CEIP SON SERRA

SA VILETA PALMA

07007000

CEIP SON VERÍ

S'ARENAL LLUCMAJOR

07013395

CEIP URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR

URBANITZACIÓ PUIG DE ROS LLUCMAJOR

07002981

CEIP VERGE DE LLUC

PALMA

07000546

CEIP XALOC

PEGUERA CALVIÀ

CODI

INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

POBLACIÓ/LOCALITAT

07003894

IES ANTONI MAURA

PALMA

07007930

IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR

PALMA

07007942

IES AURORA PICORNELL

PALMA

07008338

IES BALTASAR PORCEL

ANDRATX

07008855

IES BENDINAT

BENDINAT CALVIÀ

07007899

IES CALVIÀ

SANTA PONÇA CALVIÀ

07013383

IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA ILLES BALEARS

PALMA

07008016

IES EMILI DARDER

PALMA

07006238

IES FRANCESC DE BORJA MOLL

PALMA

07007917

IES GUILLEM COLOM CASASNOVES

SÓLLER

CEP de Palma Jaume CañellasMut

69


PLA ANUAL 2014-2015

CODI

INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

POBLACIÓ/LOCALITAT

07006512

IES GUILLEM SAGRERA

PALMA

07003882

IES JOAN ALCOVER

PALMA

07007152

IES JOAN MARIA THOMÀS

PALMA

07013164

IES JOSEP FONT I TRIAS

ESPORLES

07007796

IES JOSEP MARIA LLOMPART

PALMA

07007747

IES JOSEP SUREDA I BLANES

PALMA

07003833

IES JUNÍPER SERRA

PALMA

07013139

IES LA RIBERA

PLATJA DE PALMA

07008511

IES LLUCMAJOR

LLUCMAJOR

07007371

IES MADINA MAYURQA

PALMA

07008818

IES MARRATXÍ

SON RAMONELL MARRATXÍ

07003869

IES POLITÈCNIC

PALMA

07003870

IES RAMON LLULL

PALMA

07014879

IES SANT MARÇAL

SA CABANETA MARRATXÍ

07008065

IES S'ARENAL

S'ARENAL LLUCMAJOR

07007838

IES SES ESTACIONS

PALMA

07008363

IES SON FERRER

SON FERRER CALVIÀ

07003845

IES SON PACS

SON SARDINA PALMA

07006925

IES SON RULLAN

PALMA

CODI

CENTRES INTEGRATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

POBLACIÓ/LOCALITAT

07014880

CIFP DE L’ESPORT

PALMA

07014892

CIFP DE LA CONSTRUCCIÓ i OBRA CIVIL

PALMA

07013620

CIFP ESCOLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL NAUTICOPESQUERA

PALMA

07014703

CIFP SON LLEBRE

ES PLA DE NA TESA MARRATXÍ

CODI

CENTRES PRIVATS CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07003501

CC ARCÀNGEL SANT RAFEL

PALMA

07006767

CC AULA BALEAR

SA VILETA PALMA

07003456

CC BALMES

PALMA

07004230

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN

PALMA

07003171

CC CORPUS CHRISTI

PALMA

07003092

CC EL TEMPLE

PALMA

07006664

CC ES LICEU

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07003471

CC JESÚS MARÍA

PALMA

07003699

CC JUAN DE LA CIERVA

PALMA

07003730

CC LA INMACULADA

PALMA

07003468

CC LA MILAGROSA

PALMA

CEP de Palma Jaume CañellasMut

70


PLA ANUAL 2014-2015

CODI

CENTRES PRIVATS CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07004084

CC LA PORCIÚNCULA

S'ARENAL PALMA

07004308

CC LA PURÍSIMA

SA VILETA PALMA

07002440

CC LA SALLE

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07004333

CC LA SALLE

SA VILETA PALMA

07002622

CC LLADÓ, S.L.

ES COLL D'EN RABASSA PALMA

07004278

CC MADRE ALBERTA

PALMA

07003602

CC MANJÓN

PALMA

07003614

CC MARE DE DÉU DE LES ESCOLES PIES

PALMA

07006482

CC MATA DE JONC

PALMA

07001721

CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA

LLUCMAJOR

07003687

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

PALMA

07007221

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

SA INDIOTERIA PALMA

07003572

CC NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

PALMA

07003857

CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN

PALMA

07004254

CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN

SA VILETA PALMA

07003341

CC PEDRO POVEDA

PALMA

07003511

CC PIUS XII

PALMA

07000212

CC RAMON LLULL

ANDRATX

07005301

CC RAMON LLULL

SANTA MARIA DEL CAMÍ

07003675

CC SAGRADO CORAZÓN

PALMA

07005623

CC SAGRATS CORS

SÓLLER

07003328

CC SAN AGUSTÍN

PALMA

07003651

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO

PALMA

07002701

CC SAN ANTONIO ABAD

SA CREU VERMELLA PALMA

07001711

CC SAN BUENAVENTURA

LLUCMAJOR

07003331

CC SAN FELIPE NERI

PALMA

07003559

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

PALMA

07002646

CC SAN VICENTE DE PAÚL

ES COLL D'EN RABASSA PALMA

07003596

CC SAN VICENTE DE PAÚL

PALMA

07003298

CC SANT FRANCESC

PALMA

07003444

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS

PALMA

07006500

CC SANT JOSEP OBRER I

PALMA

07003067

CC SANT JOSEP OBRER II

PALMA

07003717

CC SANT PERE

PALMA

07003390

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

PALMA

07004266

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

SA VILETA PALMA

07001666

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

S'ARENAL LLUCMAJOR

CEP de Palma Jaume CañellasMut

71


PLA ANUAL 2014-2015

CODI

CENTRES PRIVATS CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07005611

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

SÓLLER

07003021

CC SANTA MAGDALENA SOFIA

PALMA

07002920

CC SANTA MARIA

PALMA

07003262

CC SANTA MÓNICA

PALMA

07002427

CC SANTA TERESA

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07003377

CC SANTÍSIMA TRINIDAD

PALMA

07002816

CC VIRGEN DEL CARMEN

PALMA

CODI 07005945 CODI 07004023

CODI

CENTRES INTEGRATS AMB ENSENYAMENT DE MÚSICA CEIP SON SERRA CENTRE PÚBLIC D'EDUCACIÓ ESPECIAL CEE SON FERRIOL

CENTRES CONCERTATS D'EDUCACIÓ ESPECIAL

POBLACIÓ/LOCALITAT

SA VILETA PALMA POBLACIÓ/LOCALITAT

SA CREU VERMELLA SON FERRIOL PALMA POBLACIÓ/LOCALITAT

07008405

CEE GASPAR HAUSER

PALMA

07003973

CEE MATER MISERICORDIAE

PALMA

07006779

CEE PINYOL VERMELL

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07006469

CEE PRÍNCIPE DE ASTURIAS

ES PLA DE NA TESA MARRATXÍ

CODI

CAMPS D'APRENENTATGE

POBLACIÓ/LOCALITAT

07500211

CAMP D'APRENENTATGE ORIENT

BUNYOLA

07500130

CAMP D'APRENENTATGE SON FERRIOL

SON FERRIOL PALMA

CODI

SERVEI D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

POBLACIÓ/LOCALITAT

07700180

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMERENCA PALMA

PALMA

07700261

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMERENCA PONENT

STA PONÇA CALVIA

07700271

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMERENCA SUD (SUBSEU LLEVANT)

LLUCMAJOR

07700295

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMERENCA TRAMUNTANA(SUBSEU PONENT)

ESPORLES

07700052

EOEP GENERAL CALVIÀ - ANDRATX

PALMANOVA CALVIÀ

07700121

EOEP GENERAL PALMA-1

SA CREU VERMELLASON FERRIOL PALMA

07700143

EOEP GENERAL PALMA-2

PALMA

07700131

EOEP GENERAL PALMA-2 (SUBSEU SÓLLER)

SÓLLER

CEP de Palma Jaume CañellasMut

72


PLA ANUAL 2014-2015

POBLACIÓ/LOCALITAT

CODI

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

07013292

Escola Superior d’ArtDramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

Palma

07006810

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca

Palma

07008077

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Palma

07008715

EDIB (Escola Superior de Disseny de les Illes Balears)

Palma POBLACIÓ/LOCALITAT

CODI

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

07004035

Escola Superior de Disseny, Conservació i Restauració de BénsCulturals

Palma

07013097

Escola Oficial d’Idiomes de Calvià

BendinatCalvià

07007191

Escola Oficial d’Idiomes de Palma

Palma Palma

CODI

POBLACIÓ/LOCALITAT

ENSENYAMENT D'ADULTS

07013279

CEPA Amanecer (Centre penitenciari)

Palma

07008235

CEPA Calvià

MagalufCalvià

07008223

CEPA Camp Rodó

Palma

07007693

CEPA La Balanguera

Palma

07001757

CEPA S’Arenal

S’Arenal Palma

07006998

CEPA Son Canals

Palma

07001265

AULA Andraitx

ANDRATX

07013917

AULA Sóller

SÓLLER

Total de Centres adscrits al CEP de Palma, J. Cañellas Mut. CEIP IES (sense FP) IES (amb FP) CC Escoletes d’infants xarxa pública CEI Escoletes d’infants concertades CEPA

EOEP EOI Centres integrats d’FP EAP CEE Camps d’ Aprenentatge Conservatori i escoles de música Escola de Disseny Escola d’Art dramàtic TOTAL

CEP de Palma Jaume CañellasMut

86 4 26 55 38 59 8 4 2 2 4 5 2 2 1 1 299

73


PLA ANUAL 2014-2015

CEP de Palma Jaume Ca単ellasMut

74

Profile for Cep Palma

Pla anual 2014 15 defini c cep aprovat  

Pla anual 2014 15 defini c cep aprovat  

Profile for cep_palma
Advertisement