__MAIN_TEXT__

Page 1

PLA ANUAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT CEP de Palma Jaume Cañellas Mut Curs 2013 – 2014


PA 2013-2014

DILIGÈNCIA per la qual es fa constar que el present Pla anual ha estat aprovat a la reunió d’equip de dia 15 d’octubre de 2013 i en sessió ordinària del Consell del CEP, dia 11 de novembre de 2013.

Vist i Plau El director del CEP

Sgt.: Jose Antonio Vega Cuesta

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

La secretaria del CEP

Sgt.: Mª Carmen Sáez Sáez

2


PA 2013-2014

INDEX 1. INTRODUCCIÓ 1.1. Modificacions en el context del CEP ...................................................................... 4 1.2. Principals conclusions extretes de la memòria anterior ......................................... 4 1.3. Altres aspectes ....................................................................................................... 5

2. OBJECTIUS I LES SEVES CONCRECIONS PER AL CURS 2012-13..7 3. PROGRAMACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS 3.1. Segons línia prioritària .......................................................................................... 13 3.2. Segons nivell educatiu ......................................................................................... 14 3.3. Segons modalitat formativa .................................................................................. 15 3.4. Segons formes de participació ............................................................................. 16

4. APORTACIONS DE LES DIFERENTS ASSESSORIES AL PLA ANUAL 4.1. Assessoria d’educació infantil: segons necessitat .............................................. 17 4.2. Assessoria d’educació primària: segons necessitat……………………………….. 20 4.3. Assessoria d’educació secundària: segons necessitat ....................................... 24 4.4. Assessoria de llengües estrangeres: segons necessitat ..................................... 27 4.5. Assessoria de formació professional: segons necessitat .................................... 33 4.6. Assessoria de tecnologia de la informació i comunicació: segons necessitat … 36 4.7. Direcció: segons necessitat ..............………………………………………………. 41

5. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA DE L’EQUIP 5.1. Equip pedagògic ................................................................................................... 43 5.2. Organització de la feina en equip ......................................................................... 44 5.3. Consell del CEP ................................................................................................... 44 5.4. Personal no docent .............................................................................................. 45 5.5. Repartiment de tasques ....................................................................................... 46 5.6. Horari general del centre ...................................................................................... 47 5.7. Horari d’atenció al públic dels assessors/res ....................................................... 48 5.8. Horaris individuals ................................................................................................ 49

6. PLA D’ACOLLIDA D’ASSESSORS NOVELLS...................................….... 50 7. PLA DE FORMACIÓ PER A L’EQUIP PEDAGÒGIC.............................…52 8. PROJECTES 8.1. Experimentals ....................................................................................................... 54 8.2. Projectes específics ............................................................................................. 54 8.3. Altres tipus d'activitats…………………………....…………………………………… 54

9. GESTIÓ ECONÒMICA 9.1. Informe econòmic a 30 de juny de 2013 .............................................................. 56 9.2. Previsió de despeses per al curs 2013-2014 .................................................. … 57 10. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS..................................…...... 58

11. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA ANUAL.....................….............. 59 12. RELACIÓ DE CENTRES ADCRITS AL CEP DE PALMA...…............... 61

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

3


PA 2013-2014

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Modificacions en el context del CEP a.- Personal docent: Per al present curs escolar 2013-14, la plantilla d’assessors i assessores no ha sofert canvis respecte al curs anterior. La plantilla es manté en 10 persones, però amb canvis d’assessors: els assessors que continuen són Mª Dolores Pérez Riera, a l’assessoria d’educació infantil, José Carayol Pérez i Juncal Pomar Francisco, a l’assessoria TIC, Mª Carmen Sáez Sáez, a l’assessoria d’educació secundària, Mª Antònia Vargas Reus a l’assessoria de llengües estrangeres per a primària, Jero Mairata Bennàssar, a l’assessoria de formació professional i en José Antonio Vega Cuesta, com a director. La resta d’assessores que s’han incorporat a l’equip pedagògic enguany són: Laura Sanz Roman i Mª Azucena Tejera Encinas a l’assessoria d’educació primària, i Andrei Filip com a assessor de llengües estrangeres de secundària. S’ha de destacar que l’assessora Azucena Tejera s’ha incorporat a l’equip del CEP dilluns 14 d’octubre de 2013 i aquest fet ha dificultat el desenvolupament normal del procés d’adaptació dels tres assessors novells i de les tasques comunes que comparteix tot l’equip del CEP. Aquest procés d’adaptació es durà a terme durant la 2ª meitat del mes d’octubre i el mes de novembre.

b.- Personal no docent Pel que respecta, al personal no docent, s’ha incorporat després d’un període de baixa na Mª Victoria Fiol com a personal de neteja i na Sol González del Cueto ha tornat al seu lloc de feina a Conselleria d’Educació, ja que estava en comissió de serveis al CEP.

1.2. Principals conclusions extretes de la memòria anterior A partir de les “propostes de millora” elaborades a la memòria del curs 20122013, s’extrauen les principals conclusions: •

S’ha de potenciar el treball en equip per a enriquir les activitats de formació desenvolupades i la tasca assessora, conjugant esforços entre les diferents assessories per a compensar dins el possible la reducció del nombre d’assessors i d’assessories.

S’han de coordinar les diferents propostes formatives que sorgeixen des de les diferents assessories, intentant adequar-les a les línies prioritàries marcades al nou pla quadriennal 2012-2016.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

4


PA 2013-2014

S’han de potenciar les vies de comunicació entre els diferents CEP i entre el CEP i el SFPP per a enfortir la col·laboració a les diferents activitats.

Fer la difusió dels resultats obtinguts dintre de la línia de feina proposada al Programa ARCE finalitzat el curs passat i plantejar noves possibilitats de treball sobre assessorament cooperatiu, amb la col·laboració dels altres Centres de Professorat implicats, i continuar amb la relació entre aquests centres encetant altres encontres i línies de treball.

Continuar introduint millores en la difusió de ponències i bones pràctiques.

Seguir donant assessorament a tots els centres escolars que ho necessitin en relació al programa ADI, que des de fa dos cursos escolars varen assumir tots els CEP de les Illes Balears. Seguir adequant i dinamitzant l’espai i el material ADI al nostre CEP.

Continuar amb el procés de millora de les infraestructures del CEP i de la dinamització dels diferents espais fent-los més acollidors i funcionals per a tot el personal del CEP i els docents que utilitzen les nostres instal·lacions.

Adaptar el sistema de telefonia a la nova realitat en quant al nombre d’assessories i assessors fent un estalvi econòmic significatiu.

Millorar la connectivitat a tot el CEP reubicant el sistema ADSL i estudiant alternatives per part de l’empresa de telefonia, ja que la velocitat de la que disposam actualment és mínima.

1.3. Altres aspectes A conseqüència de l’actual conjuntura econòmica, i de la reducció considerable del nombre d’assessors al CEP de Palma, i de la renovació de tres dels assessors, el nou equip té la intenció de continuar amb la feina començada el curs passat en relació a una nova concepció en la forma de treballar, enfortint les col·laboracions entre les diferents assessories, simplificant els protocols i les gestions dins del possible, potenciant les formacions a centres i la implicació dels claustres en la seva pròpia formació, i formant-se en les diferents línies i corrents educatius, per a acompanyar els docents en el camí de la seva formació amb la finalitat comuna de

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

5


PA 2013-2014

millorar la qualitat de l’educació que reben els alumnes dels centres educatius de les Illes Balears. Sempre tenint en compte que durant el present curs escolar es donarà resposta a la línia prioritària de formació número 3 que fa referència a l’ensenyament de i en llengües estrangeres. Aquesta tasca formativa estarà repartida de forma equilibrada per part de tots els assessors del CEP.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

6


PA 2013-2014

2. OBJECTIUS I LES SEVES CONCRECIONS PER AL CURS 2013-14

2.1 Potenciar i fer més fluida la relació amb els centres adscrits al CEP de Palma ● Potenciar les activitats de formació a centres, fent un seguiment més proper de la formació i intentar implicar el claustre perquè assumeixi un paper més actiu en la seva pròpia formació. ● Continuar amb el contacte inicial més personalitzat i més proper amb els centres, fent vàries reunions de representants de claustre amb un nombre reduït d’assistents en comptes d’una única reunió amb els representants de tots els centres. ● Millorar la comunicació i relació bidireccional entre assessors/es i centres de referència. ● Oferir la nostra ajuda i disponibilitat dels assessors del CEP per respondre a les necessitats i/o dubtes puntuals dels docents del nostre àmbit. ● Seguir oferint a centres / professorat i a altres professionals un espai dins el CEP per fer exposicions dels treballs realitzats als seus centres i de dinamitzar la presentació d’ aquests treballs i de les bones pràctiques a la resta de la comunitat educativa. 2.2 Millorar i fomentar la col·laboració amb altres institucions. ● Realització de reunions conjuntes per a planificar, dissenyar, organitzar i avaluar les activitats en col·laboració amb altres entitats i serveis. ● Seguir millorant la col·laboració entre els CEP i entre assessories. Plantejar en reunions d’equip als assessors/es, quins ponents consideren que es podrien oferir a altres CEP i/o a altres assessories per tal de compartir ponències i despeses ● Seguir cercant i sol·licitant aules a altres entitats per a poder utilitzar-les quan les nostres siguin insuficients.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

7


PA 2013-2014

2.3 Simplificar tots els protocols de gestió del CEP. ● Revisió i simplificació de tots els protocols de totes les modalitats formatives ja existents i les modalitats de nova incorporació reflectides al Pla quadriennal 2012-2016. ● Continuar amb la simplificació i reestructuració de tota la informació amb què es treballa al CEP, creant un nou directori per a emmagatzemar i compartir la informació amb una estructura més racional i senzilla. ● Revisar i adequar el funcionament dels protocols d’ ús d’ espais i d’audiovisuals a la realitat actual del CEP. ● Realitzar un mapa de les diferents modalitats i les característiques pròpies que serveixi de guia per a tots els membres del centre de professors.

2.4 Promoure l’intercanvi d’informació, recursos i eines entre assessories. ● Creació d’un recull comú de les convocatòries de les activitats que els assessors i assessores vagin creant al llarg del curs. ● Foment de la utilització de documents, informació, aplicacions i entorns compartits. ● Millora de l’intercanvi d’informació entre l’equip directiu i les diferents assessories. ● Després de l’assistència d’assessors a activitats formatives externes, fomentar el fet de compartir els coneixements, materials i informacions adquirits amb la resta d’assessors.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

8


PA 2013-2014

2.5 Augmentar la qualitat de l’assessorament que es fa al professorat i als centres, i aprofundir en les tècniques de l’aprenentatge adult i en les darreres innovacions educatives ● Creació de grups d’ajuda entre assessors/res per tal de preparar les intervencions en els centres. ● Preparar les intervencions als centres per parelles d’ assessors dintre del marc de l’ aprenentatge cooperatiu. ● Difusió entre la comunitat educativa de les possibilitats de modalitats formatives com els seminaris de zona, l’ assessorament col.laboratiu i l’assessorament entre iguals.

2.6 Afavorir i donar suport a la creació de xarxes de professorat i de centres ● Sistematització de la informació disponible sobre centres o professorat amb iniciatives o experiències transferibles a altres col·lectius docents. ● Utilització d’aquesta informació per a establir ponts entre centres o professionals docents concrets i donar suport a les iniciatives que se’n puguin derivar. ● Potenciació de la difusió de les bones pràctiques del professorat

2.7 Integrar les TIC dins la tasca de les assessories, a les intervencions assessores i a la feina d’ equip. ● Promoure la utilització de les TIC (web, moodle, videoconferència...) per difondre les bones pràctiques, recursos i altres aspectes d’interès . ● Continuar amb la formació interna dels assessors i assessores sobre l’ús didàctic de les noves tecnologies (eines google, PDI, entorns virtuals, …) ● Elaborar un recull de materials didàctics de treball a l’aula/centre i bones pràctiques que es realitzen tant als centres de l’àmbit del nostre CEP com de fora.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

9


PA 2013-2014

● Facilitar la utilització dels recursos audiovisuals als/les assessors/res del CEP de Palma així com el del Servei de videoconferència tant als usuaris interns (assessors/res) com externs. ● Potenciar la utilització de diferents vies de videoconferència de forma gratuïta. 2.8 Desenvolupar un pla de formació per als assessors i assessores nouvinguts. ● Establiment d’un calendari de formació durant els primers mesos del curs per a formar els nous assessors en els diferents temes que han de necessitar durant el curs, tant pel treball intern dins del CEP (modalitats formatives, eines google,...) com per la seva tasca assessora (PDI, moodle, edmodo, aprenentatge cooperatiu, ...). ● Assignació d’assessors tutors per als nous assessors.

2.9 Actualitzar la imatge del CEP donant a conèixer la feina que es fa. ●

Seguir millorant la plana web per tal de fer-la més atractiva i dinàmica.

Difondre i publicitar la feina que es fa al CEP. Gestionar la publicació de reportatges/articles/notes de premsa als mitjans de comunicació.

Difondre la feina que es fa als centres a partir de les diferents modalitats formatives (exposant les experiències, els treballs realitzats,...).

Fer arribar als centres en què consisteixen cada una de les modalitats formatives des de la nostra web del CEP, a la reunió de representants de claustre al CEP i penjar-ho al taulell de l’entrada.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

10


PA 2013-2014

2.10 Afavorir un bon ambient de treball ● Organitzar activitats específiques per millorar la cohesió entre el personal del centre. ● Mantenir la línia de potenciar la coordinació, la responsabilitat i el treball en equip i treballar per a la creació d’una comunitat d’aprenentatge. ● Continuar tenint en compte el repartiment equitatiu de les tasques internes a l’inici del curs. 2.11 Facilitar l’accés a la formació del professorat no universitari. ● Proposar al SFPP la possibilitat de què el professorat resident a l’àmbit del CEP de Palma pugui fer la formació al nostre CEP independentment del lloc de feina. 2.12 Redistribució dels espais del CEP. ● Reubicació de la secretaria i de l’àrea d’administració als despatxos contigus al despatx de direcció, per a crear una zona de direcció i administració. ● Continuar amb la reubicació de les diferents assessories per poder disposar d’ un espai més ampli i acollidor de feina.

2.13 Adoptar criteris ambientals de sostenibilitat a l’hora d’adquirir i gestionar els recursos materials i energètics del centre, així com dels residus que es generen, i promoure la mobilitat sostenible. ● Continuar amb la utilització dels contenidors de recollida selectiva. ● Reduir el consum de paper per mitjà de la seva reutilització. ● Potenciar la reducció del consum energètic de l’edifici millorant els hàbits de tancament d’aparells elèctrics del personal del CEP. ● Continuar utilitzant els cartells d’accés en bus i en bicicleta al CEP per a una mobilitat sostenible.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

11


PA 2013-2014

2.14 Adequar les infraestructures i instal·lacions de l’edifici per tal d’adaptarles a la legislació vigent i a les necessitats dels seus usuaris. ● Continuar fent gestions per aconseguir la connexió al clavegueram i solucionar el mal funcionament i despeses (IBISEC). ● Continuar fent gestions per a repassar la teulada de l’edifici perquè encara provoca humitats (IBISEC). ● Instal·lació per separat del subministrament elèctric (crear fases) de cada una de les aules del primer pis començant per les d’informàtica, posant un diferencial a cada una d’elles per tal d’evitar interrupcions innecessàries de corrent elèctrica. Separar al mateix temps el que és l’enllumenat i els endolls.

2.15 Gestionar, utilitzar i mantenir adequadament els recursos materials del centre. ● Netejar les aules i altres espais de material (informàtic i d’altres tipus) sobrant de les prestatgeries, armaris, així com de les taules.

2.16 Reduir les despeses econòmiques en tots els aspectes possibles. ● Intentar reduir el cost econòmic de les activitats formatives al CEP potenciant els ponents de l’illa i fent que els assessors assumeixin dins del possible les sessions dels cursos i dels seminaris corresponents a posades en comú i correcció de les activitats dels assistents. ● Continuar amb la feina començada el curs passat en quant a la reducció de les despeses fixes del CEP fent una revisió exhaustiva i racional des de la secretaria i la direcció, dels contractes i serveis que es tenen contractats amb diferents empreses i eliminant tots els pagaments corresponents a serveis superflus.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

12


PA 2013-2014

3. PROGRAMACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS

3.1. Segons línia prioritària Núm. Activitats

LÍNIES PRIORITÀRIES 1 2 3 4

Actualització en àrees i matèries instrumentals i mòduls de la formació professional. Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula. Ensenyament de i en llengües estrangeres. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament professional

8 18 39 35 100

TOTAL

CEP Palma   39   40  

18

4

3

1

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

2

8

20 0  

35

13


PA 2013-2014

3.2. Segons nivell educatiu ETAPA 1. Educació Infantil

25 42 27 9 7 1 2 0 5 0 0

2. Educació Primària 3. Educació Secundària Obligatòria 4. Batxillerat 5. Formació Professional 6. Educació de persones adultes 7. Escola Oficial d’Idiomes 8. Altres ensenyaments de règim especial 9. Càrrecs directius dels centres educatius 10. Professorat novell o professorat funcionari en pràctiques 11. Responsables de noves tasques dins els centres educatius 12. Professionals de l’ orientació educativa i suport educatiu (EOEP, DO, EAP, professorat d’ alumnat amb NESE, CEE) 13. Formadors de formadors

4 1 0 0 19

14. Professionals d’ Inspecció Educativa 15. Professionals dels serveis educatius 16. Tots els nivells

CEP Palma   19  

16 Tots  els  nivells   15  Professionals  dels  serveis  educatius   14  Professionals  d’Inspecció  Educativa   13  Formadors  de  formadors     12  Professionals  de  l’orientació  educativa  i   11  Responsables  de  noves  tasques  dins  els   10  Professorat  novell  o  professorat  funcionari   9  Càrrecs  directius  dels  centres  educatius   8  Altres  ensenyaments  de  règim  especial   7  Escoles  OHicials  d’idiomes   6  Educació  de  persones  adultes   5  Formació  Professional   4  Batxillerat   3  Educació  Secundària  Obligatòria   2  Educació  Primària   1  Educació  Infantil  

0 0   1   4   0   0   5   0   2   1   7   9   27   42   25   0  

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

5

10 15   20   25   30   35   40   45  

14


PA 2013-2014

3.3. Segons modalitat formativa Modalitats

CEP Palma

Assessorament col·laboratiu Assessorament entre iguals Curs Conferència Grups de Treball * Jornada Projectes experimentals Projectes de millora de centre Projectes d’Innovació Pedagògica (només els començats) Seminari CEP Seminari Centre

0 1 47 0 17 0 0 5 0 16 19 7 4

Seminari Zona Taller Trobada pedagògica de zona

1

* Els grups de treball no queden registrats fins que no es lliura el producte final. Aquests són els grups de treball que tenim oberts a data de l’ aprovació del present Pla Anual.

CEP Palma   50   45   40   35   30   25   20   15   10   5   0  

47

17 0  

1

0

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

0

19

16 0  

0

5

0

7

4

15

1


PA 2013-2014

3.4. Segons formes de participació Presencial A distància * Semipresencial

75 21 25

* Encara que el CEP de Palma no proposa activitats de formació a distància, dins dels plans de treball dels assessors s’ inclou la tutorització de 2 o 3 activitats d’ aquest tipus segons l’assessoria que venen proposats des del Servei de Formació Contínua.

CEP Palma   Semipresencial   21%  

A distància   17%  

Presencial 62%  

CEP Palma   75   80   60   40  

21

25

20 0   Presencial  

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

A distància  

Semipresencial

16


PA 2013-2014

4. APORTACIONS DE LES DIFERENTS ASSESSORIES AL PLA ANUAL

4.1. Assessoria d’educació infantil: segons necessitat L’assessoria d’educació Infantil ha planificat les activitats tenint en compte l’elecció de temàtiques específiques i obertes a altres col.lectius que se’n puguin beneficiar, com són els docents del cicle 0-3 i els docents que imparteixen mòduls formatius d’ed. infantil. DESTINATARIS NECESSITAT DESTINATARIS Nº 2.1 E. Infantil 3.1.4 L’escola i el desenvolupament de les capacitats educatives de les famílies: 1 funció tutorial, tallers de famílies, espais familiars. 2.1 E. Infantil 3.1.3 Gestió d’aula i metodologies de treball per al currículum integrat. 1 2.1 E. Infantil 3.1.1 Desenvolupament de la comunicació lingüística, matemàtica, coneixement i 1 interacció amb el món físic, tractament de la informació i competència digital, social i ciutadana, emocional, cultural i artística, d’aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal, pensament creatiu. 2.1 E. Infantil 3.1.9 Treball en equip i pràctica reflexiva. 1 2.1 E. Infantil 3.1.15 Introducció a la llengua anglesa. 1 2.2 E. Primària 3.2.1 Organització de centre i treball en equip per a una escola inclusiva i per al 1 tractament de les àrees instrumentals. 2.2 E. Primària 3.2.11 Convivència escolar: habilitats socials, prevenció i resolució de conflictes, 1 mediació escolar i igualtat de gènere. 2.16 Tots els 3.16.4 Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua estrangera 2 nivells així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars. 2.12 EAP 3.12.7 Relació i comunicació amb la comunitat educativa. 1 2.12 EAP 3.12.8 El treball col·laboratiu i la coordinació dels equips educatius. 1 2.12 EAP 3.12.5 Avaluació, detecció, i intervenció educativa de l’alumnat amb altes capacitats 1 intel·lectuals.

NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORIA D’ EDUCACIÓ INFANTIL

10

4.1.1 Activitat 1: CURS: ELS AFECTES EN ELS CONFLICTES • Necessitat 3.1.4 i 3.2.11 • Línia prioritària: 4 Aquesta formació pretèn visualitzar els elements afectius sobre els que es generen conflictes i les estratègies per aprendre a afrontar-los. 4.1.2 Activitat 2: CURS: CREACIÓ D’ESPAIS DE VIDA A L’ED. INFANTIL A TRAVÉS DE L’ART • Necessitat: 01.01 • Línia prioritària: 1 Partim de la configuració de l’espai educatiu com una proposta global a través de l’estètica i l’art que ens permeti desenvolupar processos de vida a l’escola infantil.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

17


PA 2013-2014

4.1.3 Activitat 3: SEMINARI: COM TREBALLAR PER AMBIENTS • Necessitat: 01.03 • Línia prioritària: 4 Després del curs sobre ambients realitzat el curs passat es vol aprofundir en el coneixement sobre aquesta temàtica i crear un espai de reflexió i debat entorn a la pràctica a l’aula. 4.1.4 Activitat 4: CURS: CONTES EN ANGLÈS A L’EDUCACIÓ INFANTIL • Necessitat: 01.15 • Línia prioritària: 3 El valor dels contes com elements afavoridors de l’expressió i comprensió oral esdevenen una eina eficaz per introduir la llengua anglesa a les primeres edats. 4.1.5 Activitat 5: CURS: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. NIVELL BÀSIC • Necessitat: 16.04 • Línia prioritària: 3 Oferir la possibilitat d’adquirir les competències lingüístiques en llengua anglesa suficients corresponents al nivell BÀSIC1 del MCERL 4.1.6 Activitat 6: CURS: ESTRATÈGIES COMUNICATIVES AL TALLER D’HORT ESCOLAR EN ANGLÈS. • Necessitat: 16.04 • Línia prioritària: 3 Oferir un espai que permeti viure situacions comunicatives reals que ajudin a millorar la conversa i la competència oral en anglès. 4.1.7 Activitat 7: SEMINARI FORMACIÓ CENTRES: INTERVENCIÓ I ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES A L’EAP PONENT/TRAMUNTANA. • Necessitat: 12.07 • Línia prioritària: 4 Establir pautes d’intervenció i models adients per establir relacions amb les famílies i atendre les necessitats dels infants. 4.1.8 Activitat 8: SEMINARI FORMACIÓ CENTRES: EL TREBALL EN EQUIP I LA GESTIÓ DE LES EMOCIONS A L’EAP SUD. • Necessitat: 01.09 /12.08 • Línia prioritària: 4 Establir fonaments teòrics i pràctics que ens permetin identificar i gestionar els processos emocionals i afectius per a una millor actuació en situacions de conflicte.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

18


PA 2013-2014

4.1.9 Activitat 9: SEMINARI FORMACIÓ CENTRES: MILLORA D’ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES A LEAP PALMA II • Necessitat: 12.04 • Línia prioritària: 4 Fomentar els processos de reflexió, compartinr, analitzant i experimentant diferents mesures ordinàries i extraordinàries per alumnat NESE. 4.1.10 Activitat 10: PMC: CREAM I COMPARTIM NOVES PRÀCTIQUES AL CEIP COLL D’EN RABASSA. • Necessitat: 01.03/ 02.01 • Línia prioritària: 4 Impulsar canvis metodològics i organitzatius mitjançant metodologies actives.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

19


PA 2013-2014

4.2. Assessoria d’educació primària: segons necessitat DESTINATARIS 2.1. E. Infantil

NECESSITAT DESTINATARIS 1.1.1.Desenvolupament de la comunicació lingüística, matemàtica, coneixement i interacció amb el món físic, tractament de la informació i competència digital, social i ciutadana, emocional, cultural i artística, d’aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal, pensament creatiu.

Nº 3

2.2 E. Primària

2.2.1 Organització de centre i treball en equip per a una escola inclusiva i per al tractament de les àrees instrumentals 2.2.2.Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge 3.2.4 Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE) 3.2.11 Convivència escolar: habilitats socials, prevenció i resolució de conflictes, mediació escolar i igualtat de gènere 3.16.4. Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars. 3.3.10 Convivència escolar: habilitats socials, prevenció i resolució de conflictes, mediació escolar i igualtat de gènere

9

2.2. E. Primària 2.2. E. Primària 2.2. E. Primària 2.16 Tots els nivells 2.3 E. Secundaria

NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORIA D’ EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1 4 1 3 1

18

4.2.1 Activitat 1: SEMINÀRI DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA. • Necessitat: 01.03/ 02.01 • Línia prioritària: 4 Seminari Competència Lingüística, amb la intenció de compartir, reflexionar, experimentar noves propostes inclusives per implementar a l’aula. 4.2.2 Activitat 2: CURS: INTEGREM L’ANGLÈS AL PROJECTE D’AULA: PROJECTES, AMBIENTS, RACONS. • Necessitat: 01.03/ 02.01 • Línia prioritària: 3 Impulsar canvis metodològics i oferir un espai que permeti viure situacions comunicatives reals que ajudin a millorar la conversa i la competència oral en anglès. 4.2.3 Activitat 3: TROBADA PEDAGÒGICA A EIVISSA. • Necessitat: 01.03/ 02.01 • Línia prioritària: 4 Impulsar canvis metodològics i oferir un espai de vivència directa i reflexió sobre diferents centres que han fet canvis metològics i segueixen una línea d’escola inclusiva.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

20


PA 2013-2014

4.2.4 Activitat 4: SEMINARI DE ZONA “EL TREBALL PER ÀMBITS”. • Necessitat: 01.03/ 02.01 • Línia prioritària: 4 A aquest seminari hi participen els centres: CEIP Son Ferrer, CEIP Sa Indioteria, CEIP Son Pisà; CEIP Gabriel Valseca, CEIP Santa Catalina . Per compartir projectes interdisciplinars i dissenyar situacions d’aprenentatge competencials. 4.2.5 Activitat 5: CURS: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. NIVELL BÀSIC • Necessitat: 16.04 • Línia prioritària: 3 Oferir la possibilitat d’adquirir les competències lingüístiques en llengua anglesa suficients corresponents al nivell BÀSIC1 del MCERL 4.2.6 Activitat 6: SEMINARI: EDUCAR I CONVIURE. L’ACTUACIÓ ACTIVA DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA DELS CENTRES ESCOLARS • Necessitat: 3.2.11 i 3.3.10 • Línia prioritària: 4 Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca del coordinador de convivència. 4.2.7 Activitat 7: SEMINARI DE ZONA D’EQUPS DIRECTIUS DE CALVIÀ. • Necessitat: 3.9.6 • Línia prioritària: 1 Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca dels equips directius. Oferir un punt de trobada entre el departament d’ inspecció educativa i els centres escolars amb l’ ajuda i assessorament del centre de professorat. 4.2.8 Activitat 8: PMC: UN CURRÍCULUM MÉS INCLUSIU A TRAVÉS DELS ÀMBITS I L’APRENENTATGE COOPERATIU AL CEIP SA INDIOTERIA. • Necessitat: 01.03 i 02.01 • Línia prioritària: 4 Impulsar canvis metodològics i organitzatius mitjançant metodologies actives. 4.2.9 Activitat 9: PMC: COMPRENDRE I COMUNICAR-SE AL CEIP SON FERRER. • Necessitat: 01.03/ 02.01 • Línia prioritària: 4 Impulsar canvis metodològics i organitzatius mitjançant metodologies actives, la comunicació i el treball cooperatiu.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

21


PA 2013-2014

4.2.10 Activitat 10: CURS: TEATRE COM A EINA EDUCATIVA EN L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA • Necessitat: 3.2.4 • Línia prioritària: 3 Conèixer les aportacions del teatre a les competències bàsiques de l’àrea de llengua anglesa. 4.2.11 Activitat 11: CURS: L'HORT ECOLÒGIC ESCOLAR COM A RECURS DIDÀCTIC • Necessitat: 3.1.1 i 3.2.13 • Línia prioritària: 1 Facilitar eines i recursos per a la utilització de l’hort escolar com a recurs didàctic i integrar-ho en la gestió ambiental de l’escola. 4.2.12 Activitat 12: SEMINARI: L'HORT ECOLÒGIC ESCOLAR COM A RECURS DIDÀCTIC: COMPARTIM EXPERIÈNCIES • Necessitat: 3.1.13 i 3.2.13 • Línia prioritària: 1 Compartir coneixements i experiències de creació i manteniment d’un hort escolar ecològic. 4.2.13 Activitat 13: SEMINARI DE FORMACIÓ A CENTRE: UNA MIRADA A LES PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES CONTEMPORÀNIES AL CEIP SANTA CATALINA • Necessitat: 3.1.1 i 3.2.2 • Línia prioritària: 1 Ajudar a identificar el potencial pedagògic d’algunes pràctiques artístiques i les seves possibilitats d’aplicació a l’aula. Formació en art contemporani i transformacions amb l’objectiu de donar eines, conceptes i procediments al professorat per treballar amb els alumnes el projecte Cartografiem-nos i millorar la participació i implicació de les famílies. 4.2.14 Activitat 14: SEMINARI DE FORMACIÓ A CENTRE: CONTINUACIÓ DE LA FORMACIÓ “COOPERAR PER APRENDRE/APRENDRE A COOPERAR PER ENSENYAR A TREBALLAR EN EQUIP”, 3r ANY AL CEIP GABRIEL VALLSECA • Necessitat: 3.1.3 i 3.2.1 • Línia prioritària: 4 Continuar amb el desenvolupament del programa CA/AC. Millorar la pràctica docent utilitzant la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

22


PA 2013-2014

4.2.15 Activitat 15: SEMINARI DE FORMACIÓ A CENTRE: CONTINUACIÓ DE LA FORMACIÓ “COOPERAR PER APRENDRE/APRENDRE A COOPERAR PER ENSENYAR A TREBALLAR EN EQUIP”, 3r ANY AL CEIP BADIES • Necessitat: 3.1.3 i 3.2.1 • Línia prioritària: 4 Continuar amb el desenvolupament del programa CA/AC. Millorar la pràctica docent utilitzant la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu. 4.2.16 Activitat 16: SEMINARI DE FORMACIÓ A CENTRE: FILOSOFIA 3-12 AL CEIP SON ANGLADA • Necessitat: 3.1.1 i 3.2.1 • Línia prioritària: 1 Impulsar canvis metodològics i organitzatius mitjançant el treball a les aules de la filosofia. 4.2.17 Activitat 17: CURS: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. NIVELL BÀSIC – GRUP 2 • Necessitat: 16.04 • Línia prioritària: 3 Oferir la possibilitat d’adquirir les competències lingüístiques en llengua anglesa suficients corresponents al nivell BÀSIC1 del MCERL 4.2.18 Activitat 18: CURS: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. NIVELL AVANÇAT – GRUP 3 • Necessitat: 16.04 • Línia prioritària: 3 Oferir la possibilitat d’adquirir les competències lingüístiques en llengua anglesa suficients corresponents al nivell B2 del MCERL

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

23


PA 2013-2014

4.3. Assessoria d’educació secundària: segons necessitat L’assessoria de secundària ofereix activitats formatives adreçades al professorat de secundària i de batxillerat intentant cobrir àrees de l’àmbit científic-tecnològic i sociolingüístic. DESTINATARIS 2.1 Educació Infantil

NECESSITAT DESTINATARIS Nº 3.1.1. Desenvolupament de la comunicació lingüística, matemàtica, coneixement i interacció amb el món físic, tractament de la informació i 1 competència digital, social i ciutadana, emocional, cultural i artística, d’aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal, pensament creatiu. 2.1 Educació Infantil 3.1.3. Gestió de l’aula i metodologies de treball per al currículum integrat. 1 2.2 Educació Primària 3.2.1. Organització de centre i treball en equip per a una escola inclusiva i per 2 al tractament de les àrees instrumentals. 2.3 Educació Secundària 3.3.8 Tractament interdisciplinari de les àrees i de la comprensió lectora, Obligatòria l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la 2 informació i la comunicació i l’educació en valors. 2.3 Educació Secundària 3.3.12. Acció tutorial i orientació educativa i professional. 1 Obligatòria 2.4 Batxillerat 3.4.2 Actualització d’aspectes metodològics de les àrees. Producció oral, escrita i tecnològica, impuls a la recerca, l’ús de les tecnologies de la 2 informació i la comunicació i el treball en equip. 2.4 Batxillerat 3.4.6. Acció tutorial i orientació educativa, psicopedagògica i professional 1 2.9 Equips directius 3.9.6 Relació amb altres centres de la zona: coordinació entre etapes, models 2 pedagògics, etc 2.16 Tots els nivells 3.16.4. Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua 1 estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars. NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORIA D’ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

8

4.3.1 Activitat 1: CURS: COL·LABORACIÓ 2.0 EN ANGLÈS • Necessitat: 3.3.8 / 3.4.2 • Línia prioritària: 3 Posar a l’abast dels docents el coneixement de les eines web 2.0 per a dissenyar i desenvolupar projectes col·laboratius en diferents entorns educatius utilitzant l’anglès com a llengua vehicular del curs. 4.3.2. Activitat 2: CURS: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. GRUP 5 - NIVELL AVANÇAT • Necessitat: 3.16.4 • Línia prioritària: 3 Oferir la possibilitat d’adquirir les competències lingüístiques en llengua anglesa suficients corresponents all nivell B2 del MCERL

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

24


PA 2013-2014

4.3.3. Activitat 3: CURS: NOUS REPTES DE LA TUTORIA A SECUNDÀRIA • Necessitat: 3.3.12 / 3.4.6 • Línia prioritària: 4 Donar orientacions d’actuació a l’exercici de la funció tutorial a tota una sèrie de nous reptes derivats dels canvis socials, tecnològics, familiars, etc. 4.3.4. Activitat 4: SEMINARI: FEM LLENGUA I LITERATURA AMB TIC • Necessitat: 3.3.8 / 3.4.2 • Línia prioritària: 2 Continuar amb la línia de treball començada el curs passat per a obrir l’ensenyament d’aquestes àrees a l’ús de les TIC, mostrant i compartint experiències d’utilització d’eines web 2.0. 4.3.5 Activitat 5: SEMINARI A CENTRE: PROGRAMA COOPERAR PER APRENDRE / APRENDRE PER COOPERAR PER ENSENYAR A TREBALLAR EN EQUIP 3r ANY AL CEIP SON RULLAN • Necessitat: 3.1.3 / 3.2.1 • Línia prioritària: 4

Consolidar l´aplicació del programa d´aprenentatge cooperatiu en el centre fomentant la cohesió, la tolerància i la col·laboració entre l´alumnat i el professorat implicat.

4.3.6 Activitat 6: SEMINARI DE ZONA: COORDINACIÓ DE CENTRES, EQUIPS DIRECTIUS I DEPARTAMENTS (ZONA ES VIVERO) • Necessitat: 3.9.6 • Línia prioritària: 4 Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca dels equips directius. Oferir un punt de trobada entre el departament d’ inspecció educativa i els centres escolars amb l’ ajuda i assessorament del centre de professorat. 4.3.7 Activitat 7: SEMINARI DE ZONA: COORDINACIÓ DE CENTRES, EQUIPS DIRECTIUS I DEPARTAMENTS (ZONA MARRATXÍ-SANTA MARIA) • Necessitat: 3.9.6 • Línia prioritària: 4 Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca dels equips directius. Oferir un punt de trobada entre el departament d’ inspecció educativa i els centres escolars amb l’ ajuda i assessorament del centre de professorat.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

25


PA 2013-2014

4.3.8 Activitat 8: (Compartida amb l’assessoria de FP) PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: MILLOREM L’ESCOLA (CEIP PINTOR JOAN MIRÓ) • Necessitat: 3.1.1 / 3.2.1 • Línia prioritària: 4 L’objectiu prioritari d’aquest projecte de millora de centre és impulsar els canvis metodològics i organitzatius per a la millora del rendiment acadèmic i el desenvolupament personal dels alumnes.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

26


PA 2013-2014

4.4. Assessoria de llengües estrangeres: segons necessitat Des de l´assessoria de Llengües Estrangeres es pretén donar formació al professorat tant d´àrees lingüístiques com no lingüístiques tenint en compte el Plurilingüísme. De la mateixa manera, es planificaran activitats per tal d´actualitzar els recursos metodològics dins l´aula. Durant aquest curs escolar es prioritzarà la línia prioritària 3 en relació a l’ensenyament de i en llengües estrangeres i es donarà una oferta formativa per cobrir aquesta línia no tan sols des de l’assessoria de llengües estrangeres sinó des de cada una de les assessories del CEP de Palma. DESTINATARIS NECESSITAT DESTINATARIS 2.2 Educació Primària 3.2.4 Millora i actualització del coneixement i metodologia de llengua estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE) 2.2 Educació Primària 3.2.1 Organització de centre i treball en equip per a una escola inclusiva i per al tractament de les àrees instrumentals. 2.3 Educació 3.3.3 Actualització d´aspectes científics, metodològics i d´avaluació de les Secundària àrees curricular i dels processos d´aprenentatge. 2.3 Educació 3.3.4 Millora i actualització del coneixement i metodologia de llengua Secundària estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE) 2.3 Educació 3.3.7 Millora i actualització del coneixement i metodologia de llengua Secundària estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE) 2.3 Educació 3. 3.10 Convivència escolar: Habilitats social, prevenció i resolució de Secundària conflictes, mediació escolar i igualtat de gènere. 2.5 Formació 3. 5.10 Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua Professional estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE) 2.7 Escoles Oficials 3.7.4 Metodologia i avaluació de les diferents habilitats lingüístiques. d´Idiomes 2.7 Escoles Oficials 3.7.3 Actualització del professorat en els registres tècnics de llengües d’Idiomes estrangeres. 2.16 Tots els nivells

3.16.4. Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars.

NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORIA DE LLENGÜES ESTRANGERES

Nº 7

3 3 4

2

1

1 2

1 9 29

4.4.1 Activitat 1: CURS: Millora de la competència lingüística en llengua anglesa. Grup 1. Nivell avançat. • Necessitat: 3.16.04 • Línia prioritària: 3 Oferir la possibilitat d’adquirir les competències lingüístiques en llengua anglesa suficients corresponents all nivell B2 del MCERL

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

27


PA 2013-2014

4.4.2 Activitat 2: CURS: Millora de la competència lingüística en llengua anglesa. Grup 2. Nivell avançat. • Necessitat: 3.16.04 • Línia prioritària: 3 Oferir la possibilitat d’adquirir les competències lingüístiques en llengua anglesa suficients corresponents all nivell B2 del MCERL 4.4.3 Activitat 3: CURS: Enfocament AICLE. Disseny de propostes de treball per a l´aula de primària (CEP Palma) 1r TRIMESTRE • Necessitat: 3.2.4 • Línia prioritària: 3 Espai per reflexionar sobre l'enfocament AICLE i facilitar eines i recursos al professorat per poder dissenyar, millorar o adaptar materials. 4.4.4 Activitat 4: CURS: Enfocament AICLE. Disseny de propostes de treball per a l´aula de primària (CEP Palma) 2n TRIMESTRE • Necessitat: 3.2.4 • Línia prioritària: 3 Espai per reflexionar sobre l'enfocament AICLE i facilitar eines i recursos al professorat per poder dissenyar, millorar o adaptar materials. 4.4.5 Activitat 5: CURS: Enfocament AICLE. Disseny de propostes de treball per a l´aula de primària (CEP Palma) 3r TRIMESTRE • Necessitat: 3.2.4 • Línia prioritària: 3 Espai per reflexionar sobre l'enfocament AICLE i facilitar eines i recursos al professorat per poder dissenyar, millorar o adaptar materials. 4.4.6 Activitat 6: CURS: Enfocament AICLE. Disseny de propostes de treball per a l´aula de secundària (CEP Palma) 1r TRIMESTRE • Necessitat: 3.3.4 • Línia prioritària: 3 Espai per reflexionar sobre l'enfocament AICLE i facilitar eines i recursos al professorat per poder dissenyar, millorar o adaptar materials. 4.4.7 Activitat 7: CURS: Enfocament AICLE. Disseny de propostes de treball per a l´aula de secundària (CEP Palma) 2n TRIMESTRE • Necessitat: 3.3.4 • Línia prioritària: 3 Espai per reflexionar sobre l'enfocament AICLE i facilitar eines i recursos al professorat per poder dissenyar, millorar o adaptar materials.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

28


PA 2013-2014

4.4.8 Activitat 8: CURS: Enfocament AICLE. Disseny de propostes de treball per a l´aula de secundària (CEP Palma) 3r TRIMESTRE • Necessitat: 3.3.4 • Línia prioritària: 3 Espai per reflexionar sobre l'enfocament AICLE i facilitar eines i recursos al professorat per poder dissenyar, millorar o adaptar materials. 4.4.9 Activitat 9: SEMINARI: Comunitat de pràctica AICLE del professorat de primària (CEP Palma) 1r i 2n TRIMESTRE • Necessitat: 3.2.4 • Línia prioritària: 3 Crear un espai per a la reflexió i el treball col·laboratiu entre el professorat, afavorir i potenciar l'aprenentatge entre iguals i elaborar propostes reals d'implementació a l'aula. 4.4.10 Activitat 10: SEMINARI: Comunitat de pràctica AICLE del professorat de primària (CEP Palma) 1r i 2n TRIMESTRE • Necessitat: 3.2.4 • Línia prioritària: 3 Crear un espai per a la reflexió i el treball col·laboratiu entre el professorat, afavorir i potenciar l'aprenentatge entre iguals i elaborar propostes reals d'implementació a l'aula. 4.4.11 Activitat 11: SEMINARI: Comunitat de pràctica AICLE del professorat de secundària (CEP Palma) 1r i 2n TRIMESTRE • Necessitat: 3.2.4 • Línia prioritària: 3 Crear un espai per a la reflexió i el treball col·laboratiu entre el professorat, afavorir i potenciar l'aprenentatge entre iguals i elaborar propostes reals d'implementació a l'aula. 4.4.12 Activitat 12: SEMINARI: Comunitat de pràctica AICLE del professorat de secundària (CEP Palma) 1r i 2n TRIMESTRE • Necessitat: 3.2.4 • Línia prioritària: 3 Crear un espai per a la reflexió i el treball col·laboratiu entre el professorat, afavorir i potenciar l'aprenentatge entre iguals i elaborar propostes reals d'implementació a l'aula.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

29


PA 2013-2014

4.4.13 Activitat 13: CURS: Conversa en anglès a través de la cultura britànica. Nivell avançat. • Necessitat: 3.16.4 • Línia prioritària: 3 Millorar la competencia oral del professorat a través de aspectes socioculturals de la cultura britànica. 4.4.14 Activitat 14: CURS: Conversa en anglès: Competència oral en anglès a través de recursos multimèdia. • Necessitat: 3.16.4 • Línia prioritària: 3 Aprofitar els recursos multimèdia per afavorir i millorar la competència oral en llengua anglesa. 4.4.15 Activitat 15: CURS: Conversa en anglès: Introducció a la dinàmica de cercles en anglès. Resolució de conflictes. • Necessitat: 3.16.4 • Línia prioritària: 3 Crear un espai per resoldre conflictes i afavorir i millorar la conversa i la competència oral en anglès. 4.4.16 Activitat 16: CURS: El cinema en anglès com a eina didàctica. Cine Fòrum. • Necessitat: 3.16.4 • Línia prioritària: 3 Aprofitar i potenciar les possibilitats que ofereix el cinema per tal de facilitar eines i recursos al professorat per poder dissenyar activitats adaptades a les seves necessitats en anglès. 4.4.17 Activitat 17: CURS: Cap de setmana d’immersió lingüística en anglès. A weekend in English! Nivell bàsic. 1r TRIMESTRE • Necessitat: 3.16.4 • Línia prioritària: 3 Crear espais que afavoreixen la immersió en llengua anglesa per tal de millorar la competència linguística del professorat. 4.4.18 Activitat 18: CURS: Cap de setmana d’immersió lingüística en anglès. A weekend in English! Nivell bàsic. 2n TRIMESTRE • Necessitat: 3.16.4 • Línia prioritària: 3 Crear espais que afavoreixen la immersió en llengua anglesa per tal de millorar la competència linguística del professorat.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

30


PA 2013-2014

4.4.19 Activitat 19: CURS: Cap de setmana d’immersió lingüística en anglès. A weekend in English! Nivell bàsic. 3r TRIMESTRE • Necessitat: 3.16.4 • Línia prioritària: 3 Crear espais que afavoreixen la immersió en llengua anglesa per tal de millorar la competència linguística del professorat. 4.4.20 Activitat 20: CURS: Modernitza el teu anglès! Curs de nivell superior de llengua, metodologia i civilització. • Necessitat: 3.7.2 • Línia prioritària: 3 Donar eines al professorat per l´ elaboració de materials a partir de documents autèntics en llengua anglesa i actualitzar els seus coneixements lingüístics i socioculturals. 4.4.21 Activitat 21: CURS: FORMACIÓ EN ALEMANY PER EOI I SECUNDÀRIA (Pendent de títol) Conveni amb Goethe Institute. • Necessitat: 3.3.3 i 3.7.4 • Línia prioritària: 3 Espai per formar i reflexionar sobre l'enfocament de la llengua alemanya a les aules, facilitant eines i recursos al professorat per poder dissenyar, millorar o adaptar materials. 4.4.22 Activitat 22: CURS: Introducció a les pràctiques restauratives. • Necessitat: 3.2.11 • Línia prioritària: 4 Introducció dels conceptes bàsics de les pràctiques restauratives capacitant als assistents per poder realitzar tasques de facilitació en el seu quefer educatiu diari. 4.4.23 Activitat 23: SEMINARI DE ZONA: Programa Cooperar per aprendre/Aprendre per cooperar per ensenyar a aprendre en equip 3r any. EOEP i centres Sóller. • Necessitat: 3.2.1 • Línia prioritària: 4

Consolidar l´aplicació del programa d´aprenentatge cooperatiu en els diferents centres fomentant la cohesió, la tolerància i la col-laboració entre l´alumnat i el professorat implicat.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

31


PA 2013-2014

4.4.24 Activitat 24: SEMINARI A CENTRE: Programa Cooperar per aprendre/Aprendre per cooperar per ensenyar a aprendre en equip 3r any. CEIP Sta Catalina. • Necessitat: 3.2.1 • Línia prioritària: 4

Consolidar l´aplicació del programa d´aprenentatge cooperatiu en el centre fomentant la cohesió, la tolerància i la col-laboració entre l´alumnat i el professorat implicat.

4.4.25 Activitat 25: SEMINARI A CENTRE: Iniciació a les pràctiques restauratives. CEIP Miquel Porcel • Necessitat: 3.2.11 • Línia prioritària: 4 Desenvolupar pràctiques restauratives de gestió dels conflictes i donar importància a les emocions en les relacions socials per abordar diferents tipus de problemes. 4.4.26 Activitat 26: SEMINARI A CENTRE: Mediació escolar. IES Ses Estacions • Necessitat: 3.3.11 • Línia prioritària: 4 Impulsar una nova estratègia per tal de millorar la convivència del centre i crear un espai de reflexió per als membres de la comunitat educativa. 4.4.27 Activitat 27: SEMINARI A CENTRE: Mediació i convivència. IES Guillem Sagrera • Necessitat: 3.3.11 • Línia prioritària: 4 Millorar la convivència del centre, minvar la incidència dels conflictes i promoure les habilitats socials i fomentar la col.laboracio i la solidaritat del grup. 4.4.28 Activitat 28: CURS: La dimensió lúdica de la WEB. • Necessitat: 3.3.7 • Línia prioritària: 3 Identificar i analitzar unes eines i programari que puguin aportar elements lúdics per la classe en llengua estrangera per tant de fomentar les destresses receptives i productives com ara la competència intercultural. 4.4.29 Activitat 29: CURS: Jugar amb els mots per aprendre a llegir i escriure. • Necessitat: 3.3.7 • Línia prioritària: 3 Entedre l'escriptura com un procés i no únicament com un producte que permet i afavoreix la reflexió sobre la llengua a partir dels coneixements previs dels alumnes i que dóna a l'alumne la possibilitat d'exercitar la seva creativitat, augmentant així la seva implicació i la seva motivació.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

32


PA 2013-2014

4.5. Assessoria de formació professional: segons necessitat Des de l’assessoria de FP es pretén dur a terme una formació de caire genèrica i que pugui efectuar-se tant per professorat de PQPI, CFGM com els de CFGS. A partir de les altres assessories també es tenen en compte les formacions de caire específic a on es pugui incloure el professorat de FP. DESTINATARIS NECESSITAT DESTINATARIS Nº 2.5.FP 3.5.1 .Desenvolupament de les competències que tenen associades els mòduls 3 professionals, cicles formatius i PQPI. 2.5.FP 3.5.7. Formació en temes transversals com la tutoria i l’orientació acadèmica i 3 laboral, l’atenció a la diversitat, la resolució de conflictes, la prevenció de riscs laborals, l’educació per a la salut i l’educació ambiental. 2.5.FP 3.5.5. Formació específica pròpia de cada una de les famílies professionals. 1 2.3 Educació 3.3.3 Actualització d´aspectes científics, metodològics i d´avaluació de les àrees 1 Secundària curricular i dels processos d´aprenentatge. 2.3 Educació 3.3.10 Convivència escolar: Habilitats socials, prevenció i resolució de conflictes, 1 Secundària mediació escolar i igualtat de gènere. 2.2 Educació 3.2.1 Organització de centre i treball en equip per a una escola inclusiva i per al 1 Primària tractament de les àrees instrumentals. 2.16 Tots els 3.16.4. Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua estrangera 1 nivells així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars. NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORIA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

9

4.5.1. Activitat 1: SEMINARI: TREBALL EN EQUIP DEL PROFESSORAT • Necessitat: 3.5.7 – 3.5.5 • Línia prioritària: 4 El seminari treball en equip sorgeix dels participants del curs treball en equip del professorat del curs anterior 2012/13.El seminari serà un lloc de reflexió i d’intercanvi d’experiències relacionades amb el treball en equip,la comunicació, les emocions i la gestió del conflicte. 4.5.2. Activitat 2: CURS: Millora de la competència lingüística en llengua anglesa. Grup 6. Nivell avançat. • Necessitat: 3.16.04 • Línia prioritària: 3 Oferir la possibilitat d’adquirir les competències lingüístiques en llengua anglesa suficients corresponents all nivell B2 del MCERL 4.5.3. Activitat 3: CURS: EDUCACIÓ FÍSICA INCLUSIVA. • Necessitat: 3.3.11 – 3.4.7 – 3.5.1 – 3.5.7 • Línia prioritària: 1 Es facilitaran eines per afavorir l’atenció a la diversitat a la matèria d’Educació física a l’etapa de secundària i als cicles Formatius d’activitats fisicoesportives.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

33


PA 2013-2014

4.5.4. Activitat 4: CURS: TÈCNIQUES DE PRIMERS AUXILIS. • Necessitat: 3.5.1 • Línia prioritària: 1 El curs sorgeix de la necessitat dels diferents departaments de FP de l’Ies Juniper Serra de dur a terme un taller d’emergències i evacuació:ús d’equipaments i primers auxilis. A partir d’aquí es desenvoluparà un curs de tècniques de primers auxilis, reanimació i evacuació obert a la resta de cicles formatius. 4.5.5. Activitat 5: CURS: TREBALL EN EQUIP DEL PROFESSORAT (ENGLISH-WORKING IN TEAMS). • Necessitat: 3.5.11 – 3.6.8. • Línia prioritària: 3 En el curs es treballaran tots els aspectes relacionades amb el treball en equip,la comunicació, les emocions i la gestió del conflicte i s’impartirà en anglès. 4.5.6. Activitat 6: CURS: EL DISSENY DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL. • Necessitat: 3.5.1 • Línia prioritària: 4 La formació oferirà el disseny i programació de tasques i les seves seqüències didàctiques, la programació, avaluació i la metodologia. 4.5.7 Activitat 7: (Compartida amb l’assessoria de Secundària) PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: Milloram l’escola. Ceip Pintor Joan Miró. • Necessitat: 3.1.1 - 3.2.1 • Línia prioritària: 4 L’objectiu prioritari d’aquest projecte de millora de centre es impulsar els canvis metodològics i organitzatius per a la millora del rendiment acadèmic i el desenvolupament personal dels alumnes. 4.5.8 Activitat 8: SEMINARI CENTRE: SEMINARI DE CERCLES RESTAURATIUS.IES JUNIPER SERRA i IES SON RULLAN. • Necessitat: 3.3.10 – 3.4.4 – 3.5.7 • Línia prioritària: 4 La necessitat del seminari es fonamenta en el treball realitzat prèviament des de la comissió de convivència i l’equip de mediació.L’objectiu és la millora de la formació en cercles restauratius i l’aplicació de les pràctiques restauratives per tal de millorar la convivència a les aules.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

34


PA 2013-2014

4.5.9 Activitat 9: SEMINARI CENTRE:CONTINUACIÓ DE LA FORMACIÓ EN EL PROGRAMA AC/CA D’APRENENTATGE COOPERATIU DE 3R ANY.IES JUNIPER SERRA I IES JOSEP SUREDA I BLANES. • Necessitat: 3.3.3 • Línia prioritària: 4 Continuació de la formació d’AC/CA d’aprenentatge cooperatiu per tal de millorar la innovació en el procés d’ensenyament-aprenentatge en els dos instituts.

4.5.10 Activitat 10: ESTADES FORMATIVES (Pendent de convocatòria)

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

35


PA 2013-2014

4.6. Assessoria de tecnologia de la informació i comunicació: segons necessitat Des de l’assessoria TIC hem procurat donar resposta a les nombroses demandes formatives relacionades amb aspectes instrumentals i aplicatius, així com a les mancances quant a la competència digital del col·lectiu docent, intentant afegir un caire pedagògic i d’aplicació pràctica real. DESTINATARIS 2.1 E. Infantil 2.2 E. Primària

2.2 E. Primària

2.3 E. Secundària

2.3 E. Secundària

2.4 Batxillerat

2.4 Batxillerat

NECESSITAT DESTINATARIS 3.1.10 Aprofundiment de l’ús de les TIC a l’aula 3.2.4. Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE). 3.2.9 Tractament interdisciplinari de les àrees i de la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i comunicació i l’educació en valors. 3.3.7. Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE). 3.3.8 Tractament interdisciplinari de les àrees i de la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i comunicació i l’educació en valors. 3.4.2. Actualització d’aspectes metodològics de les àrees. Producció oral, escrita i tecnològica, impuls de la recerca, l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació i el treball en equip. 3.4.5. Organització de centre i treball en equip per a una escola inclusiva i per al tractament de les àrees instrumentals. 3.12.8 El treball col.laboratiu i la coordinació dels equips educatius

Nº 4 2

10

2

10

2 2

2.12 Professionals de l’Orientació Educativa i Suport Educatiu 2.16 Tots els nivells 3.16.4. Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE).

1

NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORIA DE TIC

20

4

4.6.1 Activitat 1: CURS: NETBOOKS: PROGRAMARI EDUCATIU I APLICACIONS DIDÀCTIQUES • Necessitat: 3.2.9 i 3.3.8 • Línia prioritària: 2 Dotar de recursos, estratègies i aplicacions relacionats amb els netbooks i el seu programari. 4.6.2 Activitat 2: CURS: COMPETÈNCIES COMUNICATIVES I CREATIVES EN ANGLÈS • Necessitat: 3.2.4 – 3.2.9 – 3.3.7 i 3.3.8 • Línia prioritària: 2 Programes i aplicacions per promoure la competència comunicativa en anglès.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

36


PA 2013-2014

4.6.3 Activitat 3: CURS: NIVELLS D'UTILITZACIÓ DE LES PDI • Necessitat: 3.2.9 i 3.3.8 • Línia prioritària: 2 Aprendre a utilitzar la PDI com recurs de suport per a l'aprenentatge, com una eina d'ajuda a l'atenció a la diversitat, així com per a l'adquisició i desenvolupament de competències digitals. 4.6.4 Activitat 4: CURS: ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS MULTIMÈDIA I INTERACTIUS EN LLENGUA ANGLESA (PALMA) • Necessitat: 3.2.4, 3.2.9, 3.3.7 i 3.3.8 • Línia prioritària: 2 i 3 Crear activitats i materials didàctics interactius i multimèdia utilitzant metodologies AICLE. 4.6.5 Activitat 5: CURS: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. GRUP 4. NIVELL AVANÇAT • Necessitat: 3.16.4 • Línia prioritària: 3 Adquirir la capacitat d'utilitzar la llengua anglesa eficaçment, amb fluïdesa i precisió com a mitja de comunicació en situacions de la vida quotidiana i professional, i com a mitjà d'expressió personal amb domini dels aspectes formals, discursius i lèxics. 4.6.6 Activitat 6: CURS: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. GRUP 1. NIVELL BÀSIC. 1r Trimestre • Necessitat: 3.16.4 • Línia prioritària: 3 Adquirir la capacitat d'utilitzar la llengua anglesa eficaçment, amb fluïdesa i precisió com a mitja de comunicació en situacions de la vida quotidiana i professional, i com a mitjà d'expressió personal amb domini dels aspectes formals, discursius i lèxics. 4.6.7 Activitat 7: CURS: L'ANGLÈS A TRAVÉS DE LES CANÇONS • Necessitat: 3.16.4 • Línia prioritària: 3 Millorar la compentència oral del professorat que imparteix àrees no lingüístiques en anglès i dels especialistes de l'àrea.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

37


PA 2013-2014

4.6.8 Activitat 8: CURS: ESTRATÈGIES COMUNICATIVES AL TALLER DE TEATRE EN ANGLÈS • Necessitat: 3.16.4 • Línia prioritària: 3 Millorar la compentència oral del professorat que imparteix àrees no lingüístiques en anglès i dels especialistes de l'àrea. 4.6.9 Activitat 9: SEMINARI: CREA LA TEVA EMISSORA DE TV • Necessitat: 3.2.9 i 3.3.8 • Línia prioritària: 2 Engegar una emissora de centre de TV per internet 4.6.10 Activitat 10: SEMINARI: SEMINARI DE COORDINADORS TIC • Necessitat: 3.2.9 i 3.3.8 • Línia prioritària: 2 Potenciar el treball col·laboratiu en equip, la reflexió, la formació entre iguals i les capacitats d'analitzar, contrastar compartir i processar la informació entre el professorat que exerceix la coordinació TIC dels centres. 4.6.11 Activitat 11: SEMINARI: SEMINARI TAC A L'IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS • Necessitat: 3.3.8 • Línia prioritària: 2 Començar a dissenyar un Pla TAC de Centre 4.6.12 Activitat 12: SEMINARI: RECURSOS I EINES TIC PER AL PROFESSORAT AL CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET • Necessitat: 3.1.10 i 3.2.9 • Línia prioritària: 2 Capacitar al professorat per aprofitar els recursos TIC del centre Presentar un ventall d'aplicacions 2.0 i la seva aplicació educativa 4.6.13 Activitat 13: SEMINARI: APLICACIÓ DE LES TIC A L'AULA AL CEIP ESCOLA GRADUADA • Necessitat: 3.1.10 i 3.2.9 • Línia prioritària: 2 Fomentar els processos de reflexió dels equips docents i afavorir millores metodològiques Facilitar i potenciar l'aplicació d'eines TIC i aplicacions 2.0 a l'aula i al centre.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

38


PA 2013-2014

4.6.14 Activitat 14: SEMINARI: INSTRUMENTS I APLICACIONS TIC AL CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA • Necessitat: 3.1.10 i 3.2.9 • Línia prioritària: 2 Capacitar al professorat per conèixer i emprar els equipaments TIC del Centre Millorar les metodologies didàctiques i enriquir les activitats amb l'ús de les possibilitats TIC 4.6.15 Activitat 15: SEMINARI: APRENENTATGE SIGNIFICATIU/PDI/MAPES CONCEPTUALS (IES LA RIBERA) • Necessitat: 3.3.8 i 3.4.2 • Línia prioritària: 2 Impulsar canvis metodològics i organitzatius amb l'aplicació de les TIC a l'aula i al centre. 4.6.16 Activitat 16: TALLER: UTILITZACIÓ DE LES PDI (IES MADINA MAYURQA) • Necessitat: 3.3.8 i 3.4.2 • Línia prioritària: 2 Funcionament de les pissarres digitals, ús metodològic i recursos. 4.6.17 Activitat 17: TALLER: TALLER D'INICIACIÓ A LES TIC (IES EMILI DARDER) • Necessitat: 3.3.8 i 3.4.5 • Línia prioritària: 2 Aprofitar al màxim els recursos TIC del centre Contribuir a l'aplicació de les TIC a l'aula. 4.6.18 Activitat 18: TALLER: TREBALL EN EQUIP EN ESPAIS VIRTUALS I EINES D'OFIMÀTICA(EOEP PALMA 2) • Necessitat: 3.12.8 • Línia prioritària: 2 Donar continuïtat a la formació TIC de l’Equip. 4.6.19 Activitat 19: PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: IMPLANTACIÓ DE LES TIC TAC (IES BALTASAR PORCEL) • Necessitat: 3.3.4 i 3.4.5 • Línia prioritària: 2 i 4 Impulsar canvis metodològics i organitzatius amb l'aplicació de les TIC a l'aula i al centre.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

39


PA 2013-2014

4.6.20 Activitat 20: ASSESSORAMENT ENTRE IGUALS: POSSIBILITATS I MANEIG DE LA PDI AL CEIP ELS MOLINS • Necessitat: 3.1.10 i 3.2.9 • Línia prioritària: 2 i 4 Capacitar als participants en l'ús bàsic de les PDI Promoure la implementació de pràctiques educatives relacionades amb les PDI

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

40


PA 2013-2014

4.7. Direcció: segons necessitat Des de la direcció del CEP s’ oferta una activitat formativa adreçada al col·lectiu de docents de primària i secundària que formen part de les comissions de convivència i mediació dels centres escolars intentant cobrir necessitats d’ atenció a la diversitat. Col·laborant amb l’ Institut per a la convivència i l’ èxit escolar. Per altra banda es dona assessorament a dos seminaris de zona d’ equips directius de Sóller i Palma centre responent a la demanda de coordinació entre centres escolars de la mateixa zona i el departament d’ inspecció educativa. També es coordinarà el Seminari de formació per a la intervenció assessora en aprenentatge cooperatiu de 3r any i el Seminari de coordinadors en aprenentatge cooperatiu on hi participen 8 centres durant aquest curs escolar. Durant aquest curs escolar i per alleugerar el volum de formacions de l’equip d’assessors també es coordinarà el seminari de representants de claustre que es durà a terme al llarg dels tres trimestres. DESTINATARIS NECESSITAT DESTINATARIS 2. 9 Equips zona 3. 9. 6 Relació amb altres centres de la zona: coordinació entre etapes, models pedagògics, etc. 2.2 E. Primària 3. 2. 11 Convivència escolar: habilitats socials, prevenció i resolució de conflictes, mediació escolar i igualtat de gènere. 2.2 E. Primària 3.2.1 Organització de centre i treball en equip per a una escola inclusiva i per al tractament de les àrees instrumentals. 2.3 E. Secundària 3. 3. 10 Convivència escolar: habilitats socials, prevenció i resolució de conflictes, mediació escolar i igualtat de gènere. 2.3 E. Secundària 3. 3. 3 Actualització d’ aspectes científics, metodològics i d’ avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’ aprenentatge. 2.13 Formació de 3. 13. 4 Estratègies metodològiques per al treball col·laboratiu, la dinamització i la formadors intervenció en centres

Nº 3

NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE DIRECCIÓ

6

1 1 1 1 1

4.7.1 Activitat 1: SEMINARI: COM TREBALLAR EL COACHING A LES AULES. L’ACTUACIÓ ACTIVA DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA DELS CENTRES ESCOLARS • Necessitat: 3.2.11 i 3.3.10 • Línia prioritària: 2 i 4 Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca del coordinador de convivència. Familiaritzar-se amb la metodologia i eines que s’apliquen en els processos de coaching.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

41


PA 2013-2014

4.7.2 Activitat 2: SEMINARI DE ZONA D’ EQUIPS DIRECTIUS DE SÓLLER. • Necessitat: 3.9.6 • Línia prioritària: 4 Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca dels equips directius. Oferir un punt de trobada entre el departament d’ inspecció educativa i els centres escolars amb l’ ajuda i assessorament del centre de professorat. 4.7.3 Activitat 3: SEMINARI DE ZONA D’ EQUIPS DIRECTIUS DE PALMA CENTRE. • Necessitat: 3.9.6 • Línia prioritària: 4 Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca dels equips directius. Oferir un punt de trobada entre el departament d’ inspecció educativa i els centres escolars amb l’ ajuda i assessorament del centre de professorat. 4.7.4 Activitat 4: SEMINARI CEP: “SEMINARI D’ APRENENTATGE COOPERATIU III”. • Necessitat: 3.2.1 i 3.3.3 • Línia prioritària: 4 Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca de formació als centres per part dels coordinadors i assessors del CEP. 4.7.5 Activitat 5: SEMINARI DE FORMACIÓ CEP: “APRENENTATGE COOPERATIU I INTERVENCIÓ ASSESSORA EN CENTRES III”. • Necessitat: 3.13.4 • Línia prioritària: 4 Treballar en equip com a contingut. Utilitzar estructures i tècniques de treball cooperatiu en la intervenció assessora en les formacions a centres. 4.7.6 Activitat 6: SEMINARI DE REPRESENTANTS DE CLAUSTRE AL CEP. • Necessitat: 3.9.6 • Línia prioritària: 4 Presentar les formacions al CEP de Palma i les modalitats formatives que s’oferten. Oferir un espai de reflexió i aportació de suggeriments per a la millora de la formació de tots els docents tant a les activitats realitzades als centres com al CEP.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

42


PA 2013-2014

5. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA DE L’EQUIP 5.1. Equip pedagògic A. Criteris de funcionament L'equip pedagògic es reunirà en plenari el dilluns, en sessió ordinària. Les convocatòries es faran per correu electrònic amb un mínim de 24 hores d’antelació i es marcarà l'hora de començament i de finalització, per tal d’agilitzar-les al màxim. Si el director preveu, en base al desenvolupament de la sessió, que no podran tractar-se tots els punts de l’ordre del dia, podrà alterar-ne l’ordre i ajornar els que no hi hagi tengut temps de tractar. Durant el passat curs escolar no es va trobar necessari el repartiment de tasques internes per comissions o polítiques duit a terme en anys anteriors, ja que la reducció del nombre d’assessories i assessors no ho requereix. Per tant, per a aquest curs escolar es continua amb la simplificació de l’estructura i organització, aixi com el repartiment de tasques a cada assessor. Es promouran activitats conjuntes entre assessories i es facilitarà al màxim la coordinació i cooperació entre els assessors i assessores del mateix nivell i/o especialitat dels distints CEP. S’establiran i promouran activitats de pràctica reflexiva de cada un dels assessors fent intervencions per parelles davant de la resta de l’ equip pedagògic per tal d’unificar estratègies d’intervenció comunes als nostres assessoraments als centres. Es duran a terme aprofitant la formació interna sobre aprenentatge cooperatiu que finalitza aquest curs escolar. Se continuarà simplificant els protocols de seguiment, coordinació i organització de cursos, formacions a centre, seminaris, grups de treball, i s’elaboraran els nous de PMC, assessorament entre iguals i assessorament col·laboratiu amb la finalitat d’agilitzar la tasca assessora, i la creació d’un procés de gestió de les diferents activitats formatives que ajudin a estandaritzar la forma de treballar . El calendari de reserva d'aules es farà mitjançant la xarxa d’internet, d'aquesta forma es podrà tenir accés als diferents espais en tot moment.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

43


PA 2013-2014

B. Equip pedagògic Director: Secretària: Assessories: Educació Infantil Educació Primària Educació Primària Educació Secundària (CT) Formació Professional Llengües estrangeres (EP) Llengües estrangeres (ES) Tecnologies de Comunicació Tecnologies de Comunicació

Jose Antonio Vega Cuesta Mª Carmen Sáez Sáez

la

Informació

i

de

la

Mª Dolores Pérez Riera Laura Sanz Román Azucena Tejera Encinas Mª Carmen Sáez Sáez Jero Mairata Bennàssar Mª Antònia Vargas Reus Andrei Filip José Carayol Pérez

la

Informació

i

de

la

Mª Juncal Pomar Francisco

5.2. Organització de la feina en equip Veure apartats 5.1 i 5.5 5.3. Consell del CEP El Consell de CEP es reunirà com a mínim una vegada cada trimestre. La composició d’aquest és la següent: President: Secretària: Representant d’ equip pedagògic: Representant d’ equip pedagògic: Representant d’ equip pedagògic: Representant del professorat Representant del professorat Representant del professorat Representant del professorat Representant del professorat Representant de l’administració Representant de l’administració(suplent) Representant dels EOEP Representant dels EAP Representant de l'Ajuntament

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

José Antonio Vega Cuesta Carme Sáez Sáez José Carayol Pérez Mª Dolores Pérez Riera Jero Mairata Bennàssat Juan Carlos Arévalo González (CEIP Sta. Catalina) Mª Antònia Camarero Galindo (IES Baltasar Porcel) M. Inmaculada Moreno (CEIP Els Molins) Cristina Notario Rubí (CEIP Es Tamarells) Ricard Vila Barceló (CEIP Rafal Vell) Rafel Maura Reus Marco Alberto Saoner Pilar Alonso Tarancón (directora EOEP Palma 2) Rosa Mas (directora EAP Sud) Josep Joan Quetglas Mas

44


PA 2013-2014

5.4. Personal no docent El personal d'administració i serveis adscrit al CEP de Palma té la jornada laboral establerta, amb caràcter general, per als funcionaris públics i el personal laboral, en el seu conveni col·lectiu. En ambdós casos és de 37‘5 hores setmanals. Personal d'administració i serveis Joan Ferrer Gomila Conxi Julià i Simón Personal de consergeria Chema Berrocal Zango M. Luisa Hurtado López Francina Martínez Morcillo Personal de neteja Joana Serra Mª Victòria Fiol (actualment incorporada després d’un període de baixa de dos anys; va ser substituïda per M. Del Pilar Marín Sanchez)

Horari Bàsic Joan Ferrer

Dilluns

Conxi Julià

7:30 a 15:00 7:30 a 15:00

Chema Berrocal

7:30 a 15:00

Dimarts 7:30 a 15:00

Dimecres 7:30 a 15:00

Dijous 7:30 a 15:00

Divendres 7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

M. Luisa Hurtado

13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00

Francina Martinez

13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00

Joana Serra

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

Mª Victòria Fiol

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

45


PA 2013-2014

5.5. Repartiment de tasques A. Assessors CEP: TASCA Secretaria: -gestió econòmica -inventari -personal no docent Actes

RESPONSABLE •

Carme Sáez

Carme Sáez

Modalitats formatives: • Grups de treball • Cursos • PMC • Assessorament entre iguals • Assessorament col.laboratiu • Projectes formació a zona • Seminaris CEP • Seminaris formació en centre • Tallers • Conferències / Jornades / Congressos • Estades en empreses

• • • • • • • • • • •

Juncal Andrei Juncal Jero Laura Sanz Mª Antònia Azucena Loli Pep Carayol Mª Antònia Jero

Pàgina web, moodle, servidor i xarxa CEP, eines google, xarxes socials, portàtils

• •

Pep Juncal

Gestió de la xarxa, usuaris i polítiques de privacitat

• •

Pep Juncal

Connectivitat i Manteniment tècnic de software dels equips Videoconferència, audiovisuals Formació interna assessors

• • •

Pep Juncal Carme Saez

Jose Vega, Loli Pérez Carme Sáez, Pep Carayol, Juncal Pomar, Jero Mairata, MªAntònia Vargas

Coordinador Projecte ARCE (finalització projecte) Coordinadora Programa ADI Correccions lingüístiques Difusió activitats: premsa, internet,... Representants claustre/ centres de referència Elaboració i disseny de documents interns (PGA, Seguiment i Memòria) Relacions Programes Exteriors i Servei d’ ensenyament de LLengües Estrangeres Relacions Institut per a la convivència Relacions Institut Primera Infància

Jose Vega

● ● ● ● ●

Loli Entre tot l’ equip Jero Mairata Jose A. Vega Jose A. Vega

● ● ● ●

Mª Antònia Vargas Andrei Filip Jose A. Vega Loli Pérez

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

46


PA 2013-2014

Exposicions, portes obertes Premis a la innovació, concursos, ajudes educatives, ... BOIB Pla d’emergència i primers auxilis Emisora TV CEP Palma

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Carme Sáez Juncal Pomar Jero Mairata Carme Sáez Juncal Pomar Jero Mairata Azucena Tejera Jose A. Vega Carme Sáez Pep Carayol

B. Personal administratiu: Tasques de secretaria i oficina: -Informacio general i préstec de material. -Control inscripcions a RH. -Lliurament de certificacions. -Arxiu i control de documents. -Obertura i cura d’expedients d’activitats. -Control correspondència i comunicacions. -Custòdia documents oficials. -Control pressupostari. -Reserva d’espais per al desenvolupament d’activitats. -Col.laboracio amb consergeria. -Reserva de bitllets i hotel de ponents. -Control del registre del CEP

C. Personal laboral / consergeria: -Control de material i espais del CEP. Cura i manteniment del CEP. -Atenció telefònica i comunicacions. -Elaboració material activitats (fotocòpies, escaneig de documents, ...) -Gestió i intendència dels recursos i material a emprar. -Control de neteja. -Control zona dels jardins. -Missatgeria interna i externa. -Anotació diària de les actitivitats al panell i TV de l’ entrada. 5.6. Horari general del centre S’ajusta a l’article 5 de l’Ordre de CEP de 14 de febrer de 2009, i al marc més general dels articles 3 i 5 del Decret 68/2001.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

47


PA 2013-2014

Les activitats del CEP de Palma es desenvoluparan en el període comprès entre l'1 de setembre fins al 15 de juliol i que queda referit a les instruccions de començament de curs establertes per la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional. L’horari general del CEP de Palma és de les 8:00 fins a les 21:00 hores, de dilluns a divendres, ininterrompudament. L’atenció al professorat i al públic queda garantida de la manera següent: • La secretaria està oberta al professorat de dilluns a divendres de 9:00 a 15:00 hores. No obstant això s’informarà als centres i al professorat en general, a través del seus representants, que les gestions més complexes, traduccions, revisió d’expedients per la no emissió d’una determinada certificació, reclamacions, s’han de fer en horari de matí (personalment o telefònicament). • L’atenció al públic és garantida per la consergeria de dilluns a divendres de les 8:00 hores fins a les 21:00 ininterrompudament. • Els assessors i les assessores tenen un horari general que es reparteix entre el matí i l’horabaixa en funció del seu Pla de treball. S’estableixen: l’horari general anual que figura al present document i un horari específic setmanal que contempla les adaptacions de l’horari general a les activitats i tasques de la setmana en qüestió. Per tant, hi haurà assessors i assessores que en base al seu horari general, o de l’específic de la setmana estiran al CEP en horari d’horabaixa. Durant el curs escolar 2013-2014, tindran la consideració de períodes de vacances els propis del calendari general dels centres educatius i propis del calendari escolar general. Les dues festes pròpies del centre, no queden assignades a cap dia en concret, per tal de garantir que el CEP romangui obert el màxim nombre de dies. Cada assessor/a i cada membre del personal no docent escollirà aquests dies en funció del propi pla de feina, prèvia comunicació i aprovació del director i posterior anotació a l’horari individual de l’assessor/a. Es podran programar activitats de dilluns a divendres, de les 9:00 hores a les 21:00 hores, i de les 9:00 les 15:00 hores els dissabtes, si s’escau. 5.7. Horari d’atenció al públic dels assessors/res L’horari d’atenció al professsorat dels assessors i director és de quatre hores setmanals de compliment obligat al CEP, segons consta al quadre següent. Si be aquest horari podrà ser modificat si el director ho estima prioritari per a l’optimització de rendiment o recursos.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

48


PA 2013-2014

Assessoria

Assessor/a

Horari d'atenció

Director

Jose Antonio Vega Cuesta

Dimarts, 8:30 a 10:30 h Dimecres, 12:00 a 14:00 h

Educació infantil

Loli Pérez

Dimarts, 9:00 a 11:00 h Dijous, 9:00 a 11:00 h

Educació primària

Azucena Tejera

Dimarts, 12:00 a 14:00 h Dimecres, 12:00 a 14:00 h

Educació primària

Laura Sanz Román

Dimarts, 9:00 a 11:00 h Dijous, 9:00 a 11:00 h

Tecnologies informació i comunicació

Pep Carayol Pérez

Dimarts, 9:00 a 11:00 h Dijous, 9:00 a 11:00 h

Tecnologies informació i comunicació

Juncal Pomar

Dimecres, 9:00 a 11:00 h Divendres, 9:00 a 11:00 h

Llengües estrangeres

Mª Antonia Vargas

Dilluns, 8:30 a 10:30 h Dimecres, 9:00 a 11:00 h

Llengües estrangeres

Andrei Filip

Dilluns, 12:00 a 14:00 h Dimarts, 09:00 a 11:00 h

Educació secundària

Carme Sáez Sáez

Dilluns, 12:00 a 14:00 h Divendres,12:00 a 14:00 h

Formació professional

Jero Mairata

Dimarts, 9:00 a 11:00 h Dijous, 9:00 a 11:00 h

5.8. Horari del personal docent L’horari de treball del personal docent adscrit al CEP de Palma, assessories i direcció, és el que s’indica en la graella següent, fins a 30 hores setmanals de dedicació a la tasca assessora. Tots els assessors/es tenen estipulat un horari bàsic de 6 hores diàries, que s’adapta i concreta setmanalment a les necessitats del desenvolupament de les activitats formatives i altres tasques pròpies de les funcions de l’assessor/a. A la secretaria del centre hi figura un document on consta l’horari setmanal de l’assessor/a i s’anotaran les modificacions de l’horari general, així com totes les sortides a centres,reunions a altres indrets etc. derivades del seu pla de treball. Aquestes modificacions quedaran reflectides a l’entorn virtual EDMODO creat i compartit durant aquest curs escolar per tal de dur un seguiment de totes les accions formatives dels assessors/es. Aquestes anotacions s’han de fer amb la màxima antelació possible per facilitar l’organització general del CEP i, mai, a posteriori.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

49


PA 2013-2014

La resta fins a 37 hores i mitja setmanals, serà de lliure disposició per a la preparació de la seva feina.

Horari Assessor/a

Carayol Pérez, Pep Tejera Encinas, Azucena Sanz Román, Laura Mairata, Jero Perez, Loli Filip, Andrei Pomar, Juncal Sáez Sáez, Carme Vargas, Mª Antonia Vega Cuesta, José A.

Hores Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.30 a 14.30

8.30 a 14.30

8.30 a 14.30

8.30 a 14.30

8.00 a 14.00

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

8:30 a14:30

8:30 a14:30

8:30 a14:30

8:30 a14:30

8:30 a14:30

8:00 a 14:00

8:00 a 14:00

8:00 a 14:00

8:00 a 14:00

9:00 a 15:00

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

6. PLA D’ACOLLIDA D’ASSESSORS NOVELLS S’ha dissenyat un Pla d’acollida que inclou: • Procés gradual de l’acollida • Recull de documentació (normativa, tutorials, protocols, etc.). • Acompanyament inicial en el desenvolupament de les actuacions formatives, sobretot en aquelles activitats que requereixen un contacte amb els centres assignant a cadascú d’ells un tutor: ASSESORS/ES NOVELLS /ES ● ● ●

Azucena Tejera - PRIMÀRIA Laura Sanz - PRIMÀRIA Andrei Filip - LL.E. SECUNDÀRIA

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

TUTORS/ES Loli Pérez Jero Mairata Mª Antònia Vargas

50


PA 2013-2014

Al llarg del mes de setembre es tenien programades una sèrie d’activitats formatives relacionades amb la tasca d’assessor, però que s’han hagut d’ajornar per al mes d’octubre i novembre degut a la incorporació tardana d’una de les assessores de primària i que tot seguit es detallen: DATES / AULA Dj 12 SETEMBRE Aula 1 Dv 13 SETEMBRE Exteriors CEP Dv 13 SETEMBRE A les assessories Dm 22 OCTUBRE Saló Actes A Dm 23 OCTUBRE Aula 1/Aula Informàtica 1

TEMÀTICA RESPONSABLE 9’00 h. Visita instal·lacions Carme Sáez 9’30 h. Presentació continguts carpeta Y Jose (índex i protocols, horari assessors) 9’30 h. Fotografies per a la web Pep Carayol 11’30 h. Funcionament RH

14’00 h. Funcionament videoconferència ooVoo, Skype i audiovisuals 9’30 h. Funcionament de les connexions dels equips. Funcionament ordenadors amb connexió en xarxa / wifi. 10’30 h. Funcionament de les PDI (Iniciació) Dj 24 OCTUBRE 9’30 h Introducció i Funcionament de Aula Informàtica 1 l’entorn virtual EDMODO Dv 25 OCTUBRE 09’30 h. Funcionament gestió econòmica Aula 1 (dietes i nòmines) Dm 29 OCTUBRE 12’00 h. Modalitats formatives Aula Informàtica 1 12’45 h. Eines google Dj 30 OCTUBRE 12’00 h. Presentació continguts carpeta Despatx Direcció :Y i :M (índex i protocols, horari assessors) Dll 4 NOVEMBRE 12’00 h. Funcionament aparells saló Aula 4 i sales d’actes 1 i 2 d’actes, vídeo i càmera de fotos Dm 5 NOVEMBRE 9’30 h. Intervencions en centres i Aula 1 assessorament per novells

Joan Ferrer Juncal Pomar Juncal Pomar Pep Carayol Juncal Pomar Carme Sáez Jose Jose Chema Carme Frau / Jose

Continguts: § § § § § § § § §

Visita al centre i explicació de la utilització dels diferents espais existents. Gestió del material informàtic. Utilització del canó de projecció. Pissarra digital. Gestió econòmica: ponents, reserves hotel i bitllets avió, nòmines, … Videoconferència gratuïta ooVoo, Skype, etc... . Utilització de l’entorn virtual d’aprenentatge Edmodo: participants, gestió dels fòrums i del correu intern, elaboració i enviament de tasques, qüestionaris, etc. Utilització de l’entorn virtual d’aprenentatge (Moodle) de Conselleria. Gestió de la plana web del CEP.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

51


PA 2013-2014

7. PLA DE FORMACIÓ PER A L’EQUIP PEDAGÒGIC 7.1 PROPOSTA FORMATIVA PER A INTERVENIR ALS CENTRES SOBRE AC (3r ANY)

“Aprenentatge cooperatiu” (3r any)

PROGRAMA CA/AC PER ENSENYAR A APRENDRE EN EQUIP:

SESSIONS DE FORMACIÓ SEMINARI DE COORDINACIÓ AL CEP

SESSIONS DE FORMACIÓ AL CEP

(Formador Uvic (presencial o online) + Coordinadors Centres + Assessors CEP)

Data

Horari

Sessió 1 3/10/13

12:00 a 13:30 online

(Formador Uvic + Coordinadors Centres + Docents + Assessors CEP)

Data

Horari

SESSIONS DE PRÀCTICA REFLEXIVA AL CEP (Equip d' Assessors CEP Palma)

Data

SESSIONS DE FORMACIÓ AL CENTRE (Docents+ Coordinador Centre + Assessors CEP) Data

Horari

Preparació Sessió 2a 08/11/13

JERO-CARME 10/10/13 SESSIÓ Dematí: Hora Pendent Sessió 1 10/10/13 17:00 a 19:00 presencial d'assignació INDIVIDUAL/centr Sessió 2a (setmana del 14 al 18 de novembre) Preparació Sessió 2b 29/11/13

Mª ANTONIA-LAURA Sessió 2b (setmana del 2 al 5 de desembre) Sessió 2 12/12/13 12:00 a 13:30 online

Preparació Sessió 3a 13/12/13

JERO Sessió 3a (setmana del 7 al 10 de gener) 14/01/14 SESSIÓ Dematí: Hora Pendent Sessió 3 14/01/14 d'assignació INDIVIDUAL/centr

17:00 a 19:00 presencial Preparació Sessió 4a 17/01/14

CARME Sessió 4a (setmana del 20 al 24 de gener) Sessió 4b (setmana del 10 al 14 de març)

Sessió 3 18/03/14

9:30 a 11:30 online

Preparació Sessió 6a 21/03/14

Mª ANTÒNIA Sessió 5a (setmana del 31 març al 4 d' abril) Preparació Sessió 6b 16/05/13

LAURA Sessió 5b (setmana del 26 al 30 de maig) Sessió 4 03/06/14 9:30 a 11:30presencial Sessió 6 03/06/14

17:00 a 19:00 presencial

Es preveu realitzar un formació interna per treballar la pràctica reflexiva per a la INTERVENCIÓ I ASSESSORAMENT EN APRENENTATGE COOPERATIU EN LES ACTIVITATS FORMATIVES EN CENTRES, a càrrec de tots els membres de l’ equip del CEP. Es faran intervencions per parelles de tots aquells assessors que tenguin intervencions als centres.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

52


PA 2013-2014

SESSIONS DE FORMACIÓ AL CEP (Formador Uvic + Assessors CEP)

Data Sessió 1

3/10/13

TIPUS DE SESSIONS DE FORMACIÓ: SESSIONS DE FORMACIÓ AL CEP (Formador Uvic + Coordinadors Centres + Docents + Assessors CEP)

COLOR: GROC

SESSIONS DE FORMACIÓ AL CENTRE (Docents+ Coordinador Centre + Assessors CEP)

VERD BLAU

SEMINARI DE COORDINACIÓ AL CEP

Formador Uvic (presencial/online)+Coordinadors centres+Assessors CEP SESSIONS DE PRÀCTICA REFLEXIVA AL CEP (Equip d' Assessors CEP Palma)

VERD

COLOR: GROC

Horari 12:00 a 13:30

TIPUS D' ACTIVITATS DE FORMACIÓ OFERTADES AQUEST CURS 2013-14: • SEMINARI A CENTRE: “PROGRAMA CA/AC PER ENSENYAR A APRENDRE EN EQUIP 3r ANY”

HORES FORMACIÓ 20 HORES

BLAU

SEMINARI CEP: “SEMINARI APRENENTATGE COOPERATIU III”

10 HORES

BLAU+ GROC+ VERD

SEMINARI DE FORMACIÓ CEP: “APRENENTATGE COOPERATIU I INTERVENCIÓ ASSESSORA EN CENTRES III”

25 HORES

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

53


PA 2013-2014

8. PROJECTES

8.1. Experimentals No hi ha cap projecte programat durant aquest curs escolar.

8.2. Projectes específics Continuar amb el contacte del centres participants al programa de cooperació territorial ARCE sobre Aprenentatge cooperatiu amb col·laboració amb els CEP d’Alcañiz (Terol) i el CEP de Pontevedra. Aquest programa es va finalitzar el curs passat però a la memòria final cada un dels centres participants ens vàrem comprometre a mantenir un contacte directe en futures trobades formatives acordades prèviament durant el present curs escolar.

8.3. Altres tipus d’ activitats 8.3.1 Seminaris de formació de zona Es duen a terme al CEP de Palma els següents Seminaris de formació de zona durant el curs 2013-14: • Coordinació de centres: equips directius, cicles i departaments, Zona de Calvià. • Coordinació de centres: equips directius, cicles i departaments, Zona de Sóller. • Coordinació de centres: equips directius, cicles i departaments, Zona de Es Vivero (Palma). • Coordinació de centres: equips directius, cicles i departaments, Zona de Palma Centre (Palma). • Coordinació de centres: equips directius, cicles i departaments, Zona de Marratxí. • Aprenentatge cooperatiu, Zona de l' EOEP Palma 2 (sots seu de Sóller i centres de la comarca). • Educació emocional (Zona EAP Llevant- Sud). • El treball per àmbits: CEIP Son Ferrer, CEIP Sa Indioteria, CEIP Son Pisà, CEIP Santa Catalina, CEIP Jafuda Cresques, CEIP Sa Indioteria. Aquests projectes de formació de zona sorgeixen per la demanda dels centres i les propostes de la Conselleria d’Educació i Cultura (Departament d’Inspecció Educativa, etc.).

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

54


PA 2013-2014

8.3.2 Assessorament entre el professorat És una modalitat formativa que s’ oferta durant tot el curs escolar i anirà sorgint segons les necessitats plantejades pels centres i/o professorat. L'assessorament entre professorat és una modalitat formativa que impulsa la formació entre iguals i l'intercanvi de coneixements i d'experiències pedagògiques. És un assessorament puntual i específic per treballar temàtiques concretes, metodologies, projectes, referents teòrics...., que s'ha de fer en un màxim de 4 hores. No dóna crèdits als participants. Es té previst dur a terme al CEP de Palma el següent Assessorament entre iguals durant el curs 2013-14: •

ASSESSORAMENT ENTRE IGUALS: POSSIBILITATS I MANEIG DE LA PDI AL CEIP ELS MOLINS • Necessitat: 3.1.10 i 3.2.9 • Línia prioritària: 2 i 4 Capacitar als participants en l'ús bàsic de les PDI Promoure la implementació de pràctiques educatives relacionades amb les PDI

8.3.3 Coordinació i tutoria de formació a distància Al llarg del curs escolar 2013-14 tal i com s’ indica a les instruccions de principi de curs, cada assessor del CEP i el director serà el responsable de 2 cursos del programa de formació a distància, i els assessors de les assessories TIC tutoritzaran 3. S’ aniran assignant al llarg del curs escolar.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

55


PA 2013-2014

9. GESTIÓ ECONÒMICA

9.1. Informe econòmic a 30 de juny de 2013 Aquest informe econòmic de l’ anterior equip directiu està aprovat per Consell de CEP a data 11 de juliol de 2013. INGRESSOS 1. Romanent exercici anterior 2. Assignacions de funcionament del centre 3. Altres ingressos de la Conselleria 4. Ingressos d’entitats públiques 5. Venda de productes i prestacions de serveis 6. Cessió d’ús d’instal·lacions i equipaments 7. Aportacions d’alumnes 8. Altres ingressos 9. Menjador escolar 10. Formació professional TOTAL INGRESSOS

47.544,70 € 68.747,03 € 28.939,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 46,56 € 0,00 € 0,00 € 145.277,59 €

DESPESES 1. Lloguers 2. Reparació, conservació i manteniment 3. Material fungible d’ús comú 4. Subministraments 5. Comunicacions 6. Treballs realitzats per altres empreses 7. Taxes i impostos 8. Documentació i informació 9. Material didàctic 10. Material inventariable 11. Instal·lacions 12. Despeses efectuades a càrrec del fons d’inversió de la Conselleria 13. Ajudes individuals 14. Menjador escolar 15. Formació Professional 16. Despeses activitats del centre 17. Altres despeses TOTAL DESPESES SALDO (INGRESSOS – DESPESES) Saldo Banc (llibre compte corrent ECOIB) Saldo Caixa (llibre caixa ECOIB)

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

0,00 € 1.457,48 € 947,59 € 14.219,56 € 7.225,61 € 995,80 € 2.771,34 € 0,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.273,05 € 46,31 € 50.937,09 € 93.340,50 €

94.257,50 € 83,00 €

56


PA 2013-2014

9.2. Previsió de despeses per al curs 2013-2014 Lloguers / Renting

0,00 €

Reparació, conservació i manteniment

6.000,00 €

Material fungible d'ús comú

2.000,00 €

Subministraments

30.000,00 €

Comunicacions

14.000,00 €

Documentació i informació

500,00 €

Material inventariable

1.000,00 €

Despeses activitats formació permanent

80.000,00 €

Altres despeses

10.000,00 € Total

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

143.500,00 €

57


PA 2013-2014

10. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS

Continuant les relacions establertes amb altres institucions es mantindran les col·laboracions en les activitats que tot seguit es detallen: Títol activitat

Entitat col·laboradora

Projecte de formació Departament d’ de zona Palma centre Inspecció educativa d’equips directius Projecte de formació Departament d’ de zona Es Vivero d’ Inspecció educativa equips directius Projecte de formació Departament d’ de zona Sóller d’ Inspecció educativa equips directius Projecte de formació Departament d’ de zona Calvià Inspecció educativa d’equips directius Projecte de formació Departament d’ de zona Marratxí Inspecció educativa d’equips directius Seminari de formació UIB Departament de zona “Treball per Pedagogia Aplicada àmbits” Curs Educació Física Consell Insular de inclusiva Mallorca

“Introducció a les Pràctiques Restauratives”

ICEE (Institut per a la convivència i l’ èxit escolar)

Una mirada a les pràctiques artístiques Ajuntament de Palma contemporànies Museu Es Baluard (Cartografiem-nos)

4

Actuacions previstes Actuacions per l’entitat previstes pel CEP col·laboradora Aportació material, Coordinació, documentació ponències i gestió

4

Aportació material, documentació

Coordinació, ponències i gestió

4

Aportació material, documentació

Coordinació, ponències i gestió

4

Aportació material, documentació

Coordinació, ponències i gestió

4

Aportació material, documentació

Coordinació, ponències i gestió

Línia prioritària

2 1

4

1

Coordinació, Coordinació, ponències, gestió, ponències, seguiment seguiment presencial presencial Disseny de Coordinació i gestió l’activitat. Ponents, administrativa material i espai Poliesportiu Sant Ferran. Disseny de l’activitat Seguiment i col·laborar en el presencial i gestió. 50 % de les Col·laborar en el despeses. 50 % de les despeses. Disseny de Seguiment l’activitat, ponències presencial, i instal·lacions pel coordinació i gestió producte final. administrativa

També s’ ha de tenir en compte la relació que es mantindrà amb una institució que ens proporcioni la possibilitat de realitzar a través d’aquesta, unes proves de nivell en anglès per poder obtenir una posterior habilitació de nivell en llengua anglesa, coordinat des del Servei de Formació Contínua. Una de les opcions és a través del British Council amb la realització de les proves APTIS (Forward thinking English testing) al CEP de Palma que es realitzarien possiblement durant el mes de maig de 2014. Per a més informació, aquesta és la pàgina web on s’expliquen en què consisteixen aquestes proves APTIS: http://www.britishcouncil.org/spain/ca/exams/aptis

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

58


PA 2013-2014

11. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA ANUAL El Pla Quadriennal 2012-2016 preveu el seguiment i l’avaluació dels Plans a diferents nivells i temporitzacions. L’esmentat Pla quadriennal preveu que l’avaluació de les activitats formatives ha de constituir un instrument de participació i d’implicació del professorat en el procés de formació que els permeti valorar el procés i, alhora, doni a conèixer als gestors de la formació i a les entitats organitzadores el seu grau de satisfacció amb la formació rebuda, el grau d’assoliment dels objectius didàctics de l’activitat i l’impacte de la formació en la pràctica docent. Els agents de les activitats de formació de l’avaluació són: • El professorat que participa en la formació. • Els centres docents, a través del professorat, l’alumnat i les famílies. • El professorat formador. • Les institucions, les entitats i els serveis i departament de la Conselleria d’Educació i Cultura que organitzen i gestionen les activitats de formació permanent. Des del Centre de Professorat de Palma, s’ utilitzaran els dos nous models de questionaris d’ avaluació ja consensuats des de fa dos cursos escolars entre els CEP i el SFPP com a instruments d’avaluació adaptats a les modalitats formatives, tenint en compte els criteris:

Activitats de caire reflexiu: o Seminari (CEP, FaC, Zona) o Projecte de millora de centre o Assessorament col.laboratiu

Activitats de centre: o Curs o Jornada o Conferència o Assessorament entre iguals o Tallers

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

59


PA 2013-2014

L’ equip pedagògic realitzarà una reunió trimestral per dur un seguiment del desenvolupament del Pla Anual. El mes de febrer, la direcció del CEP juntament amb l'equip pedagògic emetrà un informe de l'estat de desenvolupament del pla d'acord amb les instruccions del Servei de Formació Contínua del Professorat. A final de curs, s’elaborarà i presentarà a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professional la memòria final que ha d'incloure una descripció i valoració del desenvolupament del Pla d'actuació anual, com també un informe d'avaluació de les activitats.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

60


12. RELACIÓ DE CENTRES ADCRITS AL CEP DE PALMA CODI

CENTRE ESCOLES INFANTILS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07013051 EI BENDINAT

BENDINAT CALVIÀ

07013000 EI CA SES MONGES

BUNYOLA

07013747 EI CAN ALONSO

PALMA

07003778 EI CIUTAT ANTIGA

PALMA

07013346 EI D'ESPORLES

ESPORLES

07013103 EI DIRECCIÓ DEL SECTOR NAVAL

PALMA

07013115 EI EL SOL

ANDRATX

07013838 EI ES MOLINET

SANTA PONÇA CALVIÀ

07014065 EI ES PI GROS

SANTA MARIA DEL CAMÍ

07013437 EI ES PICAROL

PEGUERA CALVIÀ

07013504 EI ES VEDELLET

EL TORO CALVIÀ

07014430 EI ES VERGER

DEIÀ

07012901 EI ESCOLETA MUNICIPAL DE SANTA EUGÈNIA SANTA EUGÈNIA 07013309 EI FLOR DE MURTA

ALGAIDA

07005568 EI L'HORTA

L'HORTA SÓLLER

07013474 EI MAGALUF

MAGALUF CALVIÀ

07013243 EI MARIA MUT I MANDILEGO

PALMA

07013073 EI NA BURGUESA

PALMANOVA CALVIÀ

07013176 EI OCELL DEL PARADÍS

SON FERRER CALVIÀ

07014788 EI PALMANOVA

PALMANOVA CALVIÀ

07007772 EI PAULA TORRES

PALMA

07014582 EI PONT D'INCA NOU

ES PONT D'INCA NOU MARRATXÍ

07005817 EI SANTA CATALINA

PALMA

07013450 EI SANTA CREU

PALMA

07013218 EI SANTA PONÇA

SANTA PONÇA CALVIÀ

07006676 EI S'ARENAL

S'ARENAL PALMA

07014363 EI SES CASES NOVES

SES CASES NOVES MARRATXÍ

07014201 EI SON FERRIOL

SON FERRIOL PALMA

07013413 EI SON FUSTER NOU

PALMA

07006603 EI SON ROCA

PALMA

07014454 EI VALLDEMOSSA

VALLDEMOSSA

07013671 EI VERGE DE LA SALUT

PALMA

07013772 EI VIRGEN DE LORETO

PALMA

07014594 EI PENYA-SEGAT

LLUCMAJOR

07014296 EI ES MOLINAR

PALMA

07014302 EI SON ESPANYOLET

PALMA

07014314 EI ES SAULET

ANDRATX

07014442 EI PUIGPUNYENT

EI PUIGPUNYENT


PA 2013-2014

CODI

ESCOLES INFANTILS PRIVATS/CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07014776

CEI 101 DÁLMATAS

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07013531

CEI ALADERN

PALMA

07013929

CEI AMIGUETS

PALMA

07014806

CEI ÀNGEL DE LA GUARDA

PALMA

07013760

CEI ANGELETS 2008

LLUCMAJOR

07013188

CEI ASIMA

PALMA

07014648

CEI BABERITOS

ES COLL D'EN RABASSA PALMA

07013851

CEI ES PETIT CASTELL

PALMA

07014855

CEI ES PONTET

PALMA

07014739

CEI ESCOLA NOVA

PALMA

07014740

CEI GIANNI RODARI

PALMA

07013711

CEI HAMELIN

SA CABANETA MARRATXÍ

07014004

CEI HOBBITON

PALMA

07014764

CEI HYADES

CAN PASTILLA PALMA

07008260

CEI ITACA

PALMA

07013589

CEI ITACA NOVA

PALMA

07003924

CEI JARDILÍN

PALMA

07002737

CEI JARDINES DE LA INFANCIA PUREZA DE MARÍA

ESTABLIMENTS PALMA

07013061

CEI KOALA

PALMA

07014867

CEI KOALA POLÍGON

PALMA

07008090

CEI LA CUNA

LLUCMAJOR

07013012

CEI MAMÁ OSA

PALMA

07014661

CEI MARIA SERRA

PALMA

07014132

CEI MEL I SUCRE

PALMA

07014545

CEI MÓN PETITO

PALMA

07014120

CEI MONDAURA

L’HORTA, SÓLLER

07014193

CEI NIT I DIA

PALMA

07003365

CEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA

PALMA

07002695

CEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA

SA CREU VERMELLA PALMA

07014181

CEI PATIM-PATAM

PALMA

07014016

CEI PEKES

PALMA

07014119

CEI PETITS FERRERETS

ES PONT D'INCA NOU MARRATXÍ

07013887

CEI PICA-SOL

LLUCMAJOR

07008636

CEI PINOCHO

PALMA

07002609

CEI POPEYE

PALMA

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

62


PA 2013-2014

CODI

ESCOLES INFANTILS PRIVATS/CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07013723

CEI RIN TIN TIN

PALMA

07014697

CEI ROPIT

PALMA

07014752

CEI SA COSTURETA

SANT JORDI PALMA

07001733

CEI SAGRADOS CORAZONES

LLUCMAJOR

07014624

CEI SANT AGUSTÍ

PALMA PALMA

07012937

CEI SANT FRANCESC D'ASSÍS

ES PIL·LARÍ PALMA

07014727

CEI SANT PAU

PALMA

07002415

CEI SANTA CATALINA THOMÀS

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07008764

CEI S'AUCELLET

S'ARENAL LLUCMAJOR

07014107

CEI SERRA MAMERRA

PALMA

07013462

CEI SIERVAS DE JESÚS. SAGRADO CORAZÓN

PALMA

07014171

CEI SIETE ENANITOS

PALMA

07013191

CEI SOL I LLUNA

SANT AGUSTÍ PALMA

07013954

CEI SON LLÀTZER

PALMA

07008821

CEI SON OLIVA

PALMA

07013486

CEI TERINGA

PALMA

07014971

CEI PETER PAN

07014946

CEI PETER PAN

MARRATXI PALMA

07014961

CEI SA MILOCA

PALMA

07014341

CEI S'ESTEL

PALMA

CODI

CENTRES INFANTILS I PRIMÀRIA PUBLICS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07002774

CEIP AINA MOLL I MARQUÉS

PALMA

07002907

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ

PALMA

07004321

CEIP ANSELM TURMEDA

SA VILETA PALMA

07008041

CEIP BADIES

BADIA GRAN LLUCMAJOR

07002439

CEIP BLANQUERNA

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07005994

CEIP CAMILO JOSE CELA

PALMA

07002610

CEIP CAN PASTILLA

CAN PASTILLA PALMA

07013127

CEIP CAS CAPISCOL

PALMA

07007255

CEIP CAS SABONERS

MAGALUF CALVIÀ

07002658

CEIP COLL D'EN RABASSA

ES COLL D'EN RABASSA PALMA

07002831

CEIP DE PRÀCTIQUES

PALMA

07007231

CEIP ELS MOLINS

S'ARRACÓ ANDRATX

07002592

CEIP ELS TAMARELLS

S'ARENAL PALMA

07005593

CEIP ES FOSSARET

SÓLLER

07005933

CEIP ES PIL·LARÍ

ES PIL·LARÍ PALMA

07006691

CEIP ES PONT

PALMA

07005660

CEIP ES PUIG

SÓLLER

07004138

CEIP ES SECAR DE LA REAL

ES SECAR DE LA REAL

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

63


PA 2013-2014

CODI

CENTRES INFANTILS I PRIMÀRIA PUBLICS

POBLACIÓ/LOCALITAT PALMA

07000194

CEIP ES VINYET

ANDRATX

07002932

CEIP ES VIVERO

PALMA

07003304

CEIP ESCOLA GRADUADA

PALMA

07002749

CEIP ESTABLIMENTS

ESTABLIMENTS PALMA

07004011

CEIP FELIP BAUÇÀ

PALMA

07008788

CEIP FORNALUTX

FORNALUTX

07000960

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS

ESPORLES

07002397

CEIP GABRIEL JANER MANILA

ES PLA DE NA TESA MARRATXÍ

07000984

CEIP GABRIEL PALMER

ESTELLENCS

07003900

CEIP GABRIEL VALLSECA

PALMA

07000534

CEIP GALATZÓ

ES CAPDELLÀ CALVIÀ

07007243

CEIP GASPAR SABATER

PALMANYOLA BUNYOLA

07002750

CEIP GÈNOVA

GÈNOVA PALMA

07003225

CEIP INFANTE DON FELIPE

PALMA

07003250

CEIP JAFUDÀ CRESQUES

PALMA

07006809

CEIP JAUME I

PALMANOVA CALVIÀ

07002889

CEIP JOAN CAPÓ

PALMA

07002804

CEIP LA SOLEDAT

PALMA

07013553

CEIP LLUCMAJOR

LLUCMAJOR

07004229

CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ

SON SARDINA PALMA

07003821

CEIP MARIAN AGUILÓ

PALMA

07003791

CEIP MÀXIM ALOMAR JOSA

PALMA

07005295

CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET

SANTA MARIA DEL CAMÍ

07000467

CEIP MESTRE COLOM

BUNYOLA

07005076

CEIP MESTRE GUILLEMET

SANTA EUGÈNIA

07006263

CEIP MIGJORN

BENDINAT CALVIÀ

07002919

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA

PALMA

07002464

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA

PÒRTOL MARRATXÍ

07002865

CEIP MIQUEL PORCEL

PALMA

07006330

CEIP NICOLAU CALAFAT

VALLDEMOSSA

07013358

CEIP NOVA CABANA

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07000157

CEIP PARE BARTOMEU POU

ALGAIDA

07006287

CEIP PERE CERDÀ

PORT DE SÓLLER SÓLLER

07006895

CEIP PINTOR JOAN MIRÓ

PALMA

07004621

CEIP PUIG DE NA FÀTIMA

PUIGPUNYENT

07007048

CEIP PUIG DE SA GINESTA

SANTA PONÇA CALVIÀ

07008466

CEIP PUIG DE SA MORISCA

SANTA PONÇA CALVIÀ

07005982

CEIP RAFAL NOU

PALMA

07003213

CEIP RAFAL VELL

PALMA

07002841

CEIP REI JAUME I

PALMA

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

64


PA 2013-2014

CODI

CENTRES INFANTILS I PRIMÀRIA PUBLICS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07001745

CEIP REI JAUME III

LLUCMAJOR

07000935

CEIP ROBERT GRAVES

DEIÀ

07006551

CEIP SA CASA BLANCA

SA CASA BLANCA PALMA

07004163

CEIP SA INDIOTERIA

SA INDIOTERIA PALMA

07001681

CEIP S'ALGAR

S'ARENAL LLUCMAJOR

07004102

CEIP SANT JORDI

SANT JORDI PALMA

07002956

CEIP SANTA CATALINA

PALMA

07002853

CEIP SANTA ISABEL

PALMA

07004114

CEIP S'ARANJASSA

S'ARANJASSA PALMA

07000251

CEIP SES BASSETES

PORT D'ANDRATX ANDRATX

07013221

CEIP SES CASES NOVES

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07005601

CEIP SES MARJADES

SÓLLER

07000509

CEIP SES QUARTERADES

CALVIÀ

07007516

CEIP SES ROTES VELLES

SANTA PONÇA CALVIÀ

07006861

CEIP SON ANGLADA

SA VILETA PALMA

07012998

CEIP SON CALIU

PALMANOVA CALVIÀ

07002968

CEIP SON CANALS

PALMA

07007267

CEIP SON FERRER

SON FERRER CALVIÀ

07002683

CEIP SON FERRIOL

SA CREU VERMELLA PALMA

07006007

CEIP SON OLIVA

PALMA

07013401

CEIP SON PISÀ

PALMA

07004311

CEIP SON QUINT

SA VILETA PALMA

07012895

CEIP SON RULLAN

PALMA

07005945

CEIP SON SERRA

SA VILETA PALMA

07007000

CEIP SON VERÍ

S'ARENAL LLUCMAJOR

07013395

CEIP URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR

URBANITZACIÓ PUIG DE ROS LLUCMAJOR

07002981

CEIP VERGE DE LLUC

PALMA

07000546

CEIP XALOC

PEGUERA CALVIÀ

CODI

INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

POBLACIÓ/LOCALITAT

07003894

IES ANTONI MAURA

PALMA

07007930

IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR

PALMA

07007942

IES AURORA PICORNELL

PALMA

07008338

IES BALTASAR PORCEL

ANDRATX

07008855

IES BENDINAT

BENDINAT CALVIÀ

07007899

IES CALVIÀ

SANTA PONÇA CALVIÀ

07013383

IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA ILLES BALEARS

PALMA

07008016

IES EMILI DARDER

PALMA

07006238

IES FRANCESC DE BORJA MOLL

PALMA

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

65


PA 2013-2014

CODI

INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

POBLACIÓ/LOCALITAT

07007917

IES GUILLEM COLOM CASASNOVES

SÓLLER

07006512

IES GUILLEM SAGRERA

PALMA

07003882

IES JOAN ALCOVER

PALMA

07007152

IES JOAN MARIA THOMÀS

PALMA

07013164

IES JOSEP FONT I TRIAS

ESPORLES

07007796

IES JOSEP MARIA LLOMPART

PALMA

07007747

IES JOSEP SUREDA I BLANES

PALMA

07003833

IES JUNÍPER SERRA

PALMA

07013139

IES LA RIBERA

PLATJA DE PALMA

07008511

IES LLUCMAJOR

LLUCMAJOR

07007371

IES MADINA MAYURQA

PALMA

07008818

IES MARRATXÍ

SON RAMONELL MARRATXÍ

07003869

IES POLITÈCNIC

PALMA

07003870

IES RAMON LLULL

PALMA

07014879

IES SANT MARÇAL

SA CABANETA MARRATXÍ

07008065

IES S'ARENAL

S'ARENAL LLUCMAJOR

07007838

IES SES ESTACIONS

PALMA

07008363

IES SON FERRER

SON FERRER CALVIÀ

07003845

IES SON PACS

SON SARDINA PALMA

07006925

IES SON RULLAN

PALMA

CODI

CENTRES INTEGRATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

POBLACIÓ/LOCALITAT

07014880

CIFP DE L’ESPORT

PALMA

07014892

CIFP DE LA CONSTRUCCIÓ i OBRA CIVIL

PALMA

07013620

CIFP ESCOLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL NAUTICOPESQUERA

PALMA

07014703

CIFP SON LLEBRE

ES PLA DE NA TESA MARRATXÍ

CODI

CENTRES PRIVATS CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07003501

CC ARCÀNGEL SANT RAFEL

PALMA

07006767

CC AULA BALEAR

SA VILETA PALMA

07003456

CC BALMES

PALMA

07004230

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN

PALMA

07003171

CC CORPUS CHRISTI

PALMA

07003092

CC EL TEMPLE

PALMA

07006664

CC ES LICEU

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07003471

CC JESÚS MARÍA

PALMA

07003699

CC JUAN DE LA CIERVA

PALMA

07003730

CC LA INMACULADA

PALMA

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

66


PA 2013-2014

CODI

CENTRES PRIVATS CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07003468

CC LA MILAGROSA

PALMA

07004084

CC LA PORCIÚNCULA

S'ARENAL PALMA

07004308

CC LA PURÍSIMA

SA VILETA PALMA

07002440

CC LA SALLE

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07004333

CC LA SALLE

SA VILETA PALMA

07002622

CC LLADÓ, S.L.

ES COLL D'EN RABASSA PALMA

07004278

CC MADRE ALBERTA

PALMA

07003602

CC MANJÓN

PALMA

07003614

CC MARE DE DÉU DE LES ESCOLES PIES

PALMA

07006482

CC MATA DE JONC

PALMA

07001721

CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA

LLUCMAJOR

07003687

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

PALMA

07007221

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

SA INDIOTERIA PALMA

07003572

CC NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

PALMA

07003857

CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN

PALMA

07004254

CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN

SA VILETA PALMA

07003341

CC PEDRO POVEDA

PALMA

07003511

CC PIUS XII

PALMA

07000212

CC RAMON LLULL

ANDRATX

07005301

CC RAMON LLULL

SANTA MARIA DEL CAMÍ

07003675

CC SAGRADO CORAZÓN

PALMA

07005623

CC SAGRATS CORS

SÓLLER

07003328

CC SAN AGUSTÍN

PALMA

07003651

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO

PALMA

07002701

CC SAN ANTONIO ABAD

SA CREU VERMELLA PALMA

07001711

CC SAN BUENAVENTURA

LLUCMAJOR

07003331

CC SAN FELIPE NERI

PALMA

07003559

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

PALMA

07002646

CC SAN VICENTE DE PAÚL

ES COLL D'EN RABASSA PALMA

07003596

CC SAN VICENTE DE PAÚL

PALMA

07003298

CC SANT FRANCESC

PALMA

07003444

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS

PALMA

07006500

CC SANT JOSEP OBRER I

PALMA

07003067

CC SANT JOSEP OBRER II

PALMA

07003717

CC SANT PERE

PALMA

07003390

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

PALMA

07004266

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

SA VILETA PALMA

07001666

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

S'ARENAL

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

67


PA 2013-2014

CODI

CENTRES PRIVATS CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

LLUCMAJOR 07005611

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

SÓLLER

07003021

CC SANTA MAGDALENA SOFIA

PALMA

07002920

CC SANTA MARIA

PALMA

07003262

CC SANTA MÓNICA

PALMA

07002427

CC SANTA TERESA

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07003377

CC SANTÍSIMA TRINIDAD

PALMA

07002816

CC VIRGEN DEL CARMEN

PALMA

CODI

CENTRES PRIVATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07013656

ÀGORA PORTALS

PORTALS NOUS CALVIÀ

07013528

AIXA

PALMA

07013085

COOPERATIVA SON VERÍ NOU

SON VERÍ NOU LLUCMAJOR

07007735

FRANCESC DE BORJA MOLL

S'ARENAL PALMA

07013516

LLAÜT

PALMA

07003638

LUIS VIVES

PALMA

07002828

SAN CAYETANO

PALMA

CODI 07005945 CODI 07013656

CODI 07004023

CODI

CENTRES INTEGRATS AMB ENSENYAMENT DE MÚSICA CEIP SON SERRA CENTRES INTEGRAT AMB ENSENYAMENT DE MÚSICA PRIVAT ÀGORA PORTALS

CENTRE PÚBLIC D'EDUCACIÓ ESPECIAL CEE SON FERRIOL

CENTRES CONCERTATS D'EDUCACIÓ ESPECIAL

POBLACIÓ/LOCALITAT

SA VILETA PALMA POBLACIÓ/LOCALITAT

PORTALS NOUS CALVIÀ POBLACIÓ/LOCALITAT

SA CREU VERMELLA SON FERRIOL PALMA POBLACIÓ/LOCALITAT

07008405

CEE GASPAR HAUSER

PALMA

07003973

CEE MATER MISERICORDIAE

PALMA

07006779

CEE PINYOL VERMELL

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07006469

CEE PRÍNCIPE DE ASTURIAS

ES PLA DE NA TESA MARRATXÍ

CODI

CENTRES DOCENTS ESTRANGERS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07006445

BALEARES INTERNATIONAL SCHOOL

SANT AGUSTÍ

07006411

BELLVER INTERNATIONAL COLLEGE

PALMA

07008521

COLEGIO SUECO

PALMA

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

68


PA 2013-2014

CODI

CENTRES DOCENTS ESTRANGERS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07006433

COLLÈGE FRANÇAIS

PALMA

07013036

DEUTSCHE SCHULE MALLORCA

PALMA

07012861

KING RICHARD III COLLEGE

PORTALS NOUS CALVIÀ

07006421

QUEEN' S COLLEGE

PALMA

07007346

THE ACADEMY COLEGIO BILINGÜE

ES PLA DE NA TESA MARRATXÍ

07014958

EDIB CENTRE DOCENT ESTRANGER

PALMA

CODI

CENTRES PRIVATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

POBLACIÓ/LOCALITAT

07013310

ACADEMIA FLEMING

PALMA

07005647

ADEMA, ESCUELA DENTAL MALLORCA

PALMA

07008651

CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CREU ROJA

PALMA

07008791

CENTRE DE F P SOL

PALMA

CODI

CAMPS D'APRENENTATGE

POBLACIÓ/LOCALITAT

07500211

CAMP D'APRENENTATGE ORIENT

BUNYOLA

07500130

CAMP D'APRENENTATGE SON FERRIOL

SON FERRIOL PALMA

CODI 07500191

CODI

CENTRE D'APRENENTATGE CENTRE D'APRENENTATGE CIENTIFICOMATEMÀTIC SERVEI D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

POBLACIÓ/LOCALITAT

PALMA

POBLACIÓ/LOCALITAT

07700180

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMERENCA PALMA

PALMA

07700261

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMERENCA PONENT

STA PONÇA CALVIA

07700271

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMERENCA SUD (SUBSEU LLEVANT)

LLUCMAJOR

07700295

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMERENCA TRAMUNTANA(SUBSEU PONENT)

ESPORLES

07700052

EOEP GENERAL CALVIÀ - ANDRATX

PALMANOVA CALVIÀ

07700121

EOEP GENERAL PALMA-1

SA CREU VERMELLASON FERRIOL PALMA

07700143

EOEP GENERAL PALMA-2

PALMA

07700131

EOEP GENERAL PALMA-2 (SUBSEU SÓLLER)

SÓLLER

POBLACIÓ/LOCALITAT

CODI

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

07013292

Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

Palma

07006810

Conservatori Professional de Música i

Palma

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

69


PA 2013-2014

Dansa de Mallorca 07008077

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Palma

07008715

EDIB (Escola Superior de Disseny de les Illes Balears)

Palma POBLACIÓ/LOCALITAT

CODI

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

07004035

Escola Superior de Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals

Palma

07013097

Escola Oficial d’Idiomes de Calvià

Bendinat Calvià

07007191

Escola Oficial d’Idiomes de Palma

Palma Palma

CODI

POBLACIÓ/LOCALITAT

ENSENYAMENT D'ADULTS

07013279

CEPA Amanecer (Centre penitenciari)

Palma

07008235

CEPA Calvià

Magaluf Calvià

07008223

CEPA Camp Rodó

Palma

07007693

CEPA La Balanguera

Palma

07001757

CEPA S’Arenal

S’Arenal Palma

07006998

CEPA Son Canals

Palma

07001265

AULA Andraitx

ANDRATX

07013917

AULA Sóller

SÓLLER

EOEP

EOI

Aula hospitalària

EAP

CEE

8

2

2

1

4

6

2

1

1

1

TOTAL

CEPA

51

Disseny

Escoletes d’infants xarxa pública

55

Escola de

CC

24

Conservatori

IES (amb FP)

4

Camp Aprenentatge

IES (sense FP)

86

Dèficit visual

CEIP

Total de Centres adscrits al CEP de Palma, J. Cañellas.

248

CEP Palma

86 55 51 2

1

Di

ss en y

1

Es co

la

CE E

1

t.. .

6

4

pr en en

1

p A

2

Ca m

2

H os pit alà r

f.. . 'In es d

let Es co

Au la

) FP (a m b  

CE IP

IE S

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

EO EP

8

4

ia

24

70

Profile for Cep Palma

Pla anual 2013 14 definitiu aprovat c cep  

Pla anual 2013 14 definitiu aprovat c cep  

Profile for cep_palma
Advertisement