__MAIN_TEXT__

Page 1


PLA ANUAL 2015-2016

DILIGÈNCIA per la qual es fa constar que el present Pla anual ha estat aprovat a la reunió d’equip de dia 9 de novembre de 2015 i en sessió ordinària del Consell del CEP, dia 13 de novembre de 2015.

Vist i Plau El director del CEP

Sgt.: Jose Antonio Vega Cuesta

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

La secretaria del CEP

Sgt.: Mª Carmen Sáez Sáez

2


PLA ANUAL 2015-2016

INDEX 1. INTRODUCCIÓ 1.1. Modificacions en el context del CEP ...................................................................... 4 1.2. Principals conclusions extretes de la memòria anterior ......................................... 5 1.3. Implementació de noves actuacions a partir de l'avaluació del curs anterior......... 6 1.4. Altres aspectes ....................................................................................................... 7

2. OBJECTIUS I LES SEVES CONCRECIONS PER AL CURS 2015-16..8 3. PROGRAMACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS 3.1. Segons línia prioritària .......................................................................................... 14 3.2. Segons nivell educatiu ......................................................................................... 15 3.3. Segons modalitat formativa .................................................................................. 16 3.4. Segons formes de participació ............................................................................. 17 3.5. Activitats de Formació a centres educatius i d'obertura a les comunitats educatives ............................................................................................................ 18

4. APORTACIONS DE LES DIFERENTS ASSESSORIES AL PLA ANUAL 4.1. Assessoria d’educació infantil: segons necessitat .............................................. 19 4.2. Assessoria d’educació primària: segons necessitat……………………………….. 21 4.3. Assessoria d’educació secundària: segons necessitat ....................................... 24 4.4. Assessoria de llengües estrangeres: segons necessitat ..................................... 28 4.5. Assessoria de formació professional: segons necessitat .................................... 34 4.6. Assessoria de tecnologia de la informació i comunicació: segons necessitat … 37 4.7. Direcció: segons necessitat ..............………………………………………………. 42

5. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA DE L’EQUIP 5.1. Equip pedagògic ................................................................................................... 45 5.2. Organització de la feina en equip ......................................................................... 46 5.3. Consell del CEP ................................................................................................... 46 5.4. Personal no docent .............................................................................................. 47 5.5. Repartiment de tasques ....................................................................................... 48 5.6. Horari general del centre ...................................................................................... 50 5.7. Horari d’atenció al públic dels assessors/res ....................................................... 51 5.8. Horaris individuals ................................................................................................ 52

6. PLA D’ACOLLIDA D’ASSESSORS NOVELLS...................................…....52 7. PLA DE FORMACIÓ PER A L’EQUIP PEDAGÒGIC.............................…55 8. PROJECTES 8.1. Experimentals ....................................................................................................... 55 8.2. Projectes específics ............................................................................................. 55 8.3. Altres tipus d'activitats…………………………....…………………………………… 55

9. GESTIÓ ECONÒMICA 9.1. Informe econòmic 2015 tancat a 30 de juny de 2015 .......................................... 57 9.2. Previsió de despeses per al curs 2015-2016 .................................................. … 58 10. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS..................................….......59

11. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA ANUAL.....................….............. 60 12. RELACIÓ DE CENTRES ADCRITS AL CEP DE PALMA...…............... 62

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

3


PLA ANUAL 2015-2016

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Modificacions en el context del CEP a.- Personal docent: L’actual curs escolar 2015-16 el CEP de Palma es configura donant continuïtat a part de l’equip d’assessors a partir de la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places d’assessors de formació permanent i directors en els centres de professorat, del 7 de juliol de 2014 del BOIB Nº 93 DEL 10 DE JULIOL DE 2014. Per al present curs, la plantilla d’assessors i assessores no ha sofert canvis en relació al nombre de persones que formen part de l’equip respecte als assessors que es varen presentar al concurs públic abans esmentat. El nostre centre té la designació de CEP de tipologia 3 amb 10 membres al seu equip pedagògic, però amb canvis d’assessors respecte al curs passat degut a noves incorporacions: els assessors que continuen són José Carayol Pérez i Juncal Pomar Francisco, a l’assessoria TIC, Mª Carmen Sáez Sáez i Carme Frau Lladó, a l’assessoria d’educació secundària, Cecilia Zamorano Terrasa, a l’assessoria d’educació infantil i en José Antonio Vega Cuesta, com a director. La resta d’assessors que s’han incorporat a l’equip pedagògic enguany són: Tomàs Siquier Coll a l’assessoria d’educació primària, Francesc Soler Llinàs a l’assessoria de formació professional, Melanie Cañellas Pestel com a assessora de llengües estrangeres de primària i Silvia Ana Garrido Gallego com a assessora de llengües estrangeres de secundària. b.- Personal no docent Continuam amb el mateix personal no docent al centre sense cap tipus de modificació a la plantilla en relació al curs passat.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

4


PLA ANUAL 2015-2016

1.2. Principals conclusions extretes de la memòria anterior A partir de les “propostes de millora” elaborades a la memòria del curs 20142015, s’extrauen les principals conclusions: •

S’ha de potenciar el treball en equip per a enriquir les activitats de formació desenvolupades i la tasca assessora, conjugant esforços entre les diferents assessories per a compensar dins el possible la reducció del nombre d’assessors i d’assessories.

S’han de coordinar les diferents propostes formatives que sorgeixen des de les diferents assessories, intentant adequar-les a les línies prioritàries marcades al pla quadriennal 2012-2016. Durant aquest curs donant preferència a les formacions a centres.

S’han de potenciar les vies de comunicació entre els diferents CEP i entre el CEP i el SFPFP per a enfortir la col·laboració a les diferents activitats.

Intentar finalitzar les intervencions a centres com a màxim durant el mes de maig dintre de les possibilitats per poder facilitar la tasca final d’avaluació i preparació del curs vinent.

Continuar introduint millores en la difusió de ponències i bones pràctiques, a través de mitjans audiovisuals, multimèdia, entorns virtuals i la pàgina web del CEP de Palma, així com a les diferents formacions coordinades pels assessors.

Seguir donant assessorament a tots els centres escolars que ho necessitin en relació al programa ADI, que des de fa quatre cursos escolars varen assumir tots els CEP de les Illes Balears. Seguir adequant i dinamitzant l’espai i el material ADI al nostre CEP. Si s’ha de continuar donant resposta a aquest programa es demana una formació específica per a l’equip d’assessors del CEP ja que degut al canvi de plantilla, cap dels membres de l’equip té una formació adequada a aquesta temàtica.

Continuar amb el procés de millora de les infraestructures del CEP i de la dinamització dels diferents espais fent-los més acollidors i funcionals per a tot el personal del CEP i els docents que utilitzen les nostres instal·lacions.

Continuar amb el procés de millora de les infraestructures del CEP a partir de la resposta de l’BISEC o en cas contrari demanar diversos pressuposts assumint les despeses el propi centre.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

5


PLA ANUAL 2015-2016

Continuar amb la millora de la connectivitat a tot el CEP. Les actuacions ja fetes han estat la instal·lació d’un balancejador i un nou router ADSL.

Continuar amb la possibilitat d’augmentar la plantilla d’assessors per cobrir totes les necessitats formatives dels docents.

Senyalitzar la part exterior de les nostres instal·lacions amb retolació dels centres que hi formen part de l’edifici, tal com l’Ajuntament de Palma (servei educatiu), EOEP Palma 2 i Centre de Professorat.

1.3. Implementació de noves actuacions a partir de l'avaluació del curs anterior •

A nivell d’equip pedagògic: Atendre de forma prioritària les necessitats dels centres i del professorat pel que fa a les 4 línies prioritàries i especialment a les línies que fan referència a la gestió de centres i desenvolupament professional, l’actualització en àrees i matèries instrumentals i mòduls de la FP, i a l’aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Mantenir una mateixa línia de treball entre tot l’equip d’assessors i una bona coordinació entre les assessories i assessors per donar una resposta més efectiva als centres i en qualsevol fase de la gestió de les activitats formatives.

A nivell d’activitats formatives: Mantenir una oferta equilibrada a nivell de tipus de modalitats formatives que garanteixin la consecució d’itineraris formatius, atenent a les necessitats dels nostres docents i centres adscrits al nostre CEP. Seguint les instruccions del Servei de Formació del Professorat donarem prioritat organitzativa a la formació en els mateixos centres educatius a partir de les demandes d’aquests per mitjà de les diverses convocatòries de formació en centres.

A nivell d’ insfraestructura tecnològica: Millorar l’aula d’informàtica 3 amb la compra de nou material informàtic. Es valorarà la possibilitat de l’adquisició de tauletes. Redistribuir la xarxa wifi de tot el CEP per una més efectiva i de major connectivitat distribuint els punts d’accés d’una forma més coherent entre els dos edificis i plantes dels mateixos.

A nivell d’espais i instal·lacions: Millorar certs espais del CEP com són dos despatxos d’assessoria, 3 aules del primer pis de l’edifici A en quant a rehabilitació i reparacions de construcció deficient de l’edifici que provoquen humitats greus a aquests espais.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

6


PLA ANUAL 2015-2016

1.4. Altres aspectes La renovació de l’equip d’assessors amb la incorporació de 4 membres nous a l’equip pedagògic del CEP de Palma, ens fa estar en continua formació tant pels assessors nouvinguts com pels que ja continuen. El nou equip té la intenció de seguir amb la feina començada el curs passat en relació a una nova concepció en la forma de treballar, enfortint les col·laboracions entre les diferents assessories, simplificant els protocols interns del centre i les gestions dins del possible, sobretot potenciant les formacions a centres i la implicació dels claustres en la seva pròpia formació, formant-se en les diferents línies i corrents educatius per aconseguir uns centres escolars més inclusius, per a acompanyar els docents en el camí de la seva formació amb la finalitat comuna de millorar la qualitat de l’educació que reben els alumnes dels centres educatius de les Illes Balears. Sempre tenint en compte que durant el present curs escolar es donaran resposta a les línies prioritàries 1 i 4 abans esmentades. Aquesta tasca formativa estarà coordinada des de la direcció del CEP i repartida de forma equilibrada per part de tots els assessors de l’equip pedagògic seguint les instruccions del Servei de Formació del Professorat per al present curs escolar. Per altra banda, el nostre centre seguirà treballant per ser un referent per al professorat de la nostra zona d’àmbit CEP Palma, en relació a la resta de línies prioritàries i per mantenir els itineraris formatius que s’han anat consolidant a partir de les formacions a centres i ofertes formatives d’anys anteriors.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

7


PLA ANUAL 2015-2016

2. OBJECTIUS I LES SEVES CONCRECIONS PER AL CURS 2015-16 Els objectius del curs 2015-2016 suposen una continuació de les línies de feina i itineraris formatius que s’han estat duent a terme pel CEP de Palma en cursos escolars anteriors, així com la seva confirmació i consolidació. A més dels fixats en el pla quadriennal 2012-16 i seguint les instruccions del Servei de Formació. 2.1 Potenciar i fer més fluida la relació amb els centres adscrits al CEP de Palma ● Potenciar les activitats de formació a centres, fent un seguiment més proper de la formació i intentar implicar el claustre perquè assumeixi un paper més actiu en la seva pròpia formació. ● Continuar amb el contacte inicial més personalitzat i més proper amb els centres, fent vàries reunions de representants de claustre amb un nombre reduït d’assistents en comptes d’una única reunió amb els representants de tots els centres. ● Millorar la comunicació i relació bidireccional entre assessors/es i centres de referència. ● Oferir la nostra ajuda i disponibilitat dels assessors del CEP per respondre a les necessitats i/o dubtes puntuals dels docents del nostre àmbit. ● Seguir oferint a centres / professorat i a altres professionals un espai dins el CEP per fer exposicions dels treballs realitzats als seus centres i de dinamitzar la presentació d’ aquests treballs i de les bones pràctiques a la resta de la comunitat educativa. 2.2 Millorar i fomentar la col·laboració amb altres institucions. ● Realització de reunions conjuntes per a planificar, dissenyar, organitzar i avaluar les activitats en col·laboració amb altres entitats i serveis. ● Seguir millorant la col·laboració entre els CEP i entre assessories. Plantejar en reunions d’equip als assessors/es, quins ponents consideren que es podrien oferir a altres CEP i/o a altres assessories per tal de compartir ponències i despeses. ● Seguir cercant i sol·licitant aules a altres entitats per a poder utilitzar-les quan les nostres siguin insuficients.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

8


PLA ANUAL 2015-2016

2.3 Simplificar tots els protocols de gestió del CEP. ● Revisió i simplificació de tots els protocols de totes les modalitats formatives ja existents i les modalitats de nova incorporació reflectides al Pla quadriennal 2012-2016. ● Continuar amb la simplificació i reestructuració de tota la informació amb què es treballa al CEP, utilitzant el nou directori creat en cursos anteriors per a emmagatzemar i compartir la informació amb una estructura més racional i senzilla. ● Revisar i adequar el funcionament dels protocols d’ ús d’ espais i d’audiovisuals a la realitat actual del CEP. ● Actualitzar el mapa de les diferents modalitats i les característiques pròpies que serveixi de guia per a tots els membres del centre de professors.

2.4 Promoure l’intercanvi d’informació, recursos i eines entre assessories. ● Creació d’un recull comú de les convocatòries de les activitats que els assessors i assessores vagin creant al llarg del curs. ● Foment de la utilització de documents, informació, aplicacions i entorns compartits. ● Millora de l’intercanvi d’informació entre l’equip directiu i les diferents assessories. ● Després de l’assistència d’assessors a activitats formatives externes, fomentar el fet de compartir els coneixements, materials i informacions adquirits amb la resta d’assessors.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

9


PLA ANUAL 2015-2016

2.5 Augmentar la qualitat de l’assessorament que es fa al professorat i als centres, i aprofundir en les tècniques de l’aprenentatge adult i en les darreres innovacions educatives ● Creació de grups d’ajuda entre assessors/res per tal de preparar les intervencions en els centres. Sobretot entre els assessors novells i el seu assessor-tutor. ● Preparar les intervencions als centres per parelles d’ assessors segons les característiques dels centres que ho sol·liciten dintre del marc de la temàtica sol·licitada. ● Difusió entre la comunitat educativa de les possibilitats de modalitats formatives com els seminaris de zona, l’ assessorament col·laboratiu i l’assessorament entre iguals, així com les trobades pedagògiques.

2.6 Afavorir i donar suport a la creació de xarxes de professorat i de centres ● Sistematització de la informació disponible sobre centres o professorat amb iniciatives o experiències transferibles a altres col·lectius docents. ● Utilització d’aquesta informació per a establir ponts entre centres o professionals docents concrets i donar suport a les iniciatives que se’n puguin derivar. ● Potenciació de la difusió de les bones pràctiques del professorat.

2.7 Integrar les TIC dins la tasca de les assessories, a les intervencions assessores i a la feina d’ equip. ● Promoure la utilització de les TIC (web, moodle, edmodo, videoconferència...) per difondre les bones pràctiques, recursos i altres aspectes d’interès . ● Continuar amb la formació interna dels assessors i assessores sobre l’ús didàctic de les noves tecnologies (eines google, PDI, entorns virtuals, apps educatives, …)

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

10


PLA ANUAL 2015-2016

● Elaborar un recull de materials didàctics de treball a l’aula/centre i bones pràctiques que es realitzen tant als centres de l’àmbit del nostre CEP com de fora. ● Facilitar la utilització dels recursos audiovisuals als/les assessors/res del CEP de Palma així com el del Servei de videoconferència tant als usuaris interns (assessors/res) com externs. ● Potenciar la utilització de diferents vies de videoconferència de forma gratuïta i oferir els nostres espais. 2.8 Desenvolupar un pla de formació per als assessors i assessores nouvinguts. ● Establiment d’un calendari de formació durant els primers mesos del curs per a formar els nous assessors en els diferents temes que han de necessitar durant el curs, tant pel treball intern dins del CEP (modalitats formatives, eines google, intervencions a centres, ...) com per la seva tasca assessora (PDI, moodle, edmodo, aprenentatge cooperatiu, ...). ● Participar i col·laborar amb les accions formatives proposades pel Servei de Formació del Professorat durant els tres trimestres en relació a la formació interna dels assessors. ● Assignació d’assessors tutors per als nous assessors.

2.9 Actualitzar la imatge del CEP donant a conèixer la feina que es fa. ●

Seguir millorant la plana web per tal de fer-la més atractiva i dinàmica.

Difondre i publicitar la feina que es fa al CEP. Gestionar la publicació de reportatges/articles/notes de premsa als mitjans de comunicació.

Difondre la feina que es fa als centres a partir de les diferents modalitats formatives (exposant les experiències, els treballs realitzats,...).

Fer arribar als centres en què consisteixen cada una de les modalitats formatives des de la nostra web del CEP, a la reunió de representants de claustre al CEP i penjar-ho al taulell de l’entrada.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

11


PLA ANUAL 2015-2016

2.10 Afavorir un bon ambient de treball ● Organitzar activitats específiques per millorar la cohesió entre el personal del centre. ● Mantenir la línia de potenciar la coordinació, la responsabilitat i el treball en equip i treballar per a la creació d’una comunitat d’aprenentatge. ● Continuar tenint en compte el repartiment equitatiu de les tasques internes a l’inici del curs.

2.11 Redistribució dels espais del CEP. ● Reubicació de la sala de reunions d’equip de CEP a un espai més acollidor i adient. ● Continuar amb la reubicació de les diferents assessories per poder disposar d’ un espai més ampli i acollidor de feina.

2.12 Adoptar criteris ambientals de sostenibilitat a l’hora d’adquirir i gestionar els recursos materials i energètics del centre, així com dels residus que es generen, i promoure la mobilitat sostenible. ● Continuar amb la utilització dels contenidors de recollida selectiva. ● Reduir el consum de paper per mitjà de la seva reutilització. ● Potenciar la reducció del consum energètic de l’edifici millorant els hàbits de tancament d’aparells elèctrics del personal del CEP. ● Potenciar la utilització i visualització de cartells informatius per accedir en bus i/o en bicicleta al CEP per a una mobilitat sostenible.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

12


PLA ANUAL 2015-2016

2.13 Adequar les infraestructures i instal·lacions de l’edifici per tal d’adaptarles a la legislació vigent i a les necessitats dels seus usuaris. ● Continuar fent gestions per aconseguir la connexió al clavegueram i solucionar el mal funcionament i despeses (IBISEC). ● Continuar fent gestions per a repassar la teulada de l’edifici perquè continua provocant humitats a despatxos i aules (IBISEC). ● Instal·lació per separat del subministrament elèctric (crear fases) de cada una de les aules del primer pis començant per les d’informàtica, posant un diferencial a cada una d’elles per tal d’evitar interrupcions innecessàries de corrent elèctrica. Separar al mateix temps el que és l’enllumenat i els endolls. ● Començar a fer gestions per adaptar l’edifici i suprimir barreres arquitectòniques, facilitant l’ accés a tots els assistents.

2.14 Gestionar, utilitzar i mantenir adequadament els recursos materials del centre. ● Netejar les aules i altres espais de material (informàtic i d’altres tipus) sobrant de les prestatgeries, armaris, així com de les taules. I així aconseguir altres espais útils per a accions diverses.

2.15 Reduir les despeses econòmiques en tots els aspectes possibles. ● Intentar reduir el cost econòmic de les activitats formatives al CEP potenciant els ponents de l’illa i fent que els assessors assumeixin dins del possible les sessions dels cursos i dels seminaris corresponents a posades en comú i correcció de les propostes didàctiques dels assistents. ● Continuar amb la feina començada fa tres cursos escolars en quant a la reducció de les despeses fixes del CEP fent una revisió exhaustiva i racional des de la secretaria i la direcció, dels contractes i serveis que es tenen contractats amb diferents empreses i eliminant tots els pagaments corresponents a serveis superflus.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

13


PLA ANUAL 2015-2016

2.16 Col·laborar en la mesura que sigui possible en la tutoria d’activitats a distància i activitats amb fase a distància. • Continuar col·laborant amb el Servei de Formació Contínua assumint la tutorització d’activitats a distància segons contemplen les instruccions de principi de curs. • Demanar al Servei de Formació del Professorat un certificat de totes les formacions a distància tutoritzades per cada un dels assessors durant els passats cursos escolars i l’actual.

3. PROGRAMACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS 3.1. Segons línia prioritària Núm. Activitats

LÍNIES PRIORITÀRIES 1 2 3 4

Actualització en àrees i matèries instrumentals i mòduls de la formació professional. Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula. Ensenyament de i en llengües estrangeres. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament professional

53 16 6 34 109

TOTAL

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

14


PLA ANUAL 2015-2016

3.2. Segons nivell educatiu ETAPA 1. Educació Infantil 2. Educació Primària 3. Educació Secundària Obligatòria 4. Batxillerat 5. Formació Professional 6. Educació de persones adultes 7. Escola Oficial d’Idiomes 8. Altres ensenyaments de règim especial 9. Càrrecs directius dels centres educatius 10. Professorat novell o professorat funcionari en pràctiques 11. Responsables de noves tasques dins els centres educatius 12. Professionals de l’ orientació educativa i suport educatiu (EOEP, DO, EAP, professorat d’ alumnat amb NESE, CEE) 13. Formadors de formadors 14. Professionals d’ Inspecció Educativa 15. Professionals dels serveis educatius 16. Tots els nivells

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

1r destinatari 2n destinatari TOTAL

51 11 22 1 6 0 1 1 5 0 0 5 0 0 0 6

15

0 45 6 10 1 0 1 0 0 0 0 0

51 56 28 11 7 0 2 1 5 0 0 5

0 0 0 0

0 0 0 6


PLA ANUAL 2015-2016

3.3. Segons modalitat formativa Modalitats Assessorament col·laboratiu Assessorament entre iguals Curs Conferència Grups de Treball * Jornada Projectes experimentals Projectes de millora de centre Seminari CEP Seminari Centre Seminari Zona Taller Trobada pedagògica de zona

CEP Palma

0 2 22 0 9 2 0 16 6 34 9 9 1

* Els grups de treball no queden registrats fins que no es lliura el producte final. Aquests són els grups de treball que tenim oberts a data de l’ aprovació del present Pla Anual i introduïts a RRHH.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

16


PLA ANUAL 2015-2016

3.4. Segons formes de participació Presencial A distància * Semipresencial

100 0 9

* Encara que el CEP de Palma no proposa activitats de formació a distància, dins dels plans de treball dels assessors s’ inclou la tutorització de 2 activitats d’ aquest tipus segons l’assessoria que venen proposats des del Servei de Formació del Professorat.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

17


PLA ANUAL 2015-2016

3.5 Activitats de Formació a centres educatius i d'obertura a les comunitats educatives Durant aquest curs escolar els centres del nostre àmbit varen sol·licitar dintre del període de sol·licituds de formacions en centres comprés entre el 28 de maig a l’ 11 de setembre del 2015 un total de 111 formacions. Una vegada estudiades cada una d’aquestes demandes i reunit l’equip pedagògic, es va decidir poder donar viabilitat a un total de 78 formacions: • • • • • •

19 Projectes de millora de centre 34 Seminaris de formació en centre 9 Seminaris de zona 9 Tallers 2 Assessoraments entre iguals 5 Grups de treball

Cada una d’aquestes formacions es relacionen a l’apartat 4 on estan assignades a un assessor de referència. La resta de formacions no es varen poder atendre amb la modalitat que va sol·licitar cada un d’aquests centres però a cada un se li va donar una alternativa formativa del nostre programa d’activitats presencials i/o a distància del CEP. S’ha de fer constar que dels 19 PMC que es varen aprovar per l’equip pedagògic del CEP de Palma, ha hagut 2 centres que varen renunciar a la formació i un altre que es va reconvertir en un seminari de formació a centre. Per tant, el present Pla Anual es presenta amb 16 PMC en procés.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

18


PLA ANUAL 2015-2016

4. APORTACIONS DE LES DIFERENTS ASSESSORIES AL PLA ANUAL 4.1. Assessoria d’educació infantil: segons necessitat L’assessoria d’educació Infantil ha planificat les activitats tenint en compte l’elecció de temàtiques específiques i obertes a altres col·lectius que se’n puguin beneficiar, com són els docents del cicle 0-3 i els docents que imparteixen mòduls formatius d’ed. infantil.

CECILIA ZAMORANO TERRASA ASSESSORA D’EDUCACIÓ INFANTIL NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORA D’ EDUCACIÓ INFANTIL NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

10 2 1

CURSOS CEP: 1 CURS: LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU EDUCATIVA I PREVENTIVA A L’ESCOLA. APROFUNDIMENT II * Necessitat: 01.08 * Línia prioritària: 1 Aprofundir en les bases teòriques que fonamenten la pràctica psicomotriu Aucouturier. Reflexionar sobre la pràctica psicomotriu i el paper del psicomotricista a les sessions. Realitzar pràctiques d'anàlisi i observació del psicomotricista a partir de les pròpies sessions.

FORMACIONS A CENTRES: 2 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: NOUS AMBIENTS I UNA PRESÈNCIA DE L’ADULT DINS L’AULA. EI EL MOLINAR (2n ANY) * Necessitat: 01.09 * Línia prioritària: 4 Impulsar canvis metodològics, relacionals i d'espais al centre. Aprofundir en la cohesió de grup. Assolir estratègies que garanteixin la seguretat emocional. 3 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: COM SER BONES COMPANYES DELS INFANTS A L’EI FLOR DE MURTA (ALGAIDA) * Necessitat: 01.09 * Línia prioritària: 4 Impulsar canvis metodològics i organitzatius per a la millora de la tasca educativa. Fomentar processos de reflexió sobre la pràctica educativa a través d'altres experiències. 4 SEMINARI A CENTRE: ELS AMBIENTS I LA METODOLOGIA HOLÍSTICA A EI ESPORLES * Necessitat: 01.03 * Línia prioritària: 4 Impulsar canvis metodològics i organitzatius per tal de millorar la qualitat educativa. Conèixer els eixos bàsics de la pedagogia sistèmica. Introduir la metodologia dels ambients al centre.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

19


PLA ANUAL 2015-2016

5 SEMINARI A CENTRE: AVALUACIÓ DE LA MATEMÀTICA RICA I CREATIVA QUE GENERA CONEIXEMENTS AL CEIP BADIES * Necessitat: 01.01 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Analitzar i veure models de pràctiques matemàtiques que aposten pel tractament competencial a l'aula. Concretar curricularment l'àrea de matemàtiques. Reflexionar sobre el paper de l'avaluació durant el procés d'aprenentatge. 6 SEMINARI A CENTRE: PSICOMOTRICITAT AL CEE SON FERRIOL * Necessitat: 12.10 * Línia prioritària: 1 Introduir la pràctica psicomotriu dins la dinàmica del centre. Començar l'elaboració d'un projecte de centre que inclogui la pràctica psicomotriu 7 SEMINARI DE ZONA: COM FER FEINA PER AMBIENTS (EI SON ROCA-CEIP SON CANALSCEIP NOVA CABANA-CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS) * Necessitat: 01.01 i 02.01 * Línia prioritària: 4 Iniciar-se en la metodologia dels ambients. Aprendre de les experiències d'altres centres. Iniciar canvis metodològics al propi centre amb assessorament. 8 ASSESSORAMENT ENTRE IGUALS: COM TREBALLAR PER AMBIENTS AL CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS * Necessitat: 01.03 * Línia prioritària: 4 Introduir la metodologia dels ambients al centre. 9 TALLER: EINES GOOGLE APLICADES AL FUNCIONAMENT DE L’EAP. EAP PALMA * Necessitat: 12.08 * Línia prioritària: 2 Formar l'equip en les eines Google i implementar un sistema de qualitat documental. Aprofitar les eines Google per per millorar l'organització de l'equip i garantir una confidencialitat dels documents.

JORNADES: 10 JORNADES: 0-3. SENTIT, INTENCIONS I RELACIONS A LA PRIMERA INFÀNCIA. CEP PALMA * Necessitat: 01.02 * Línia prioritària: 4 Conèixer el punt de vista de tres especialistes en educació sobre l'escoleta ideal

GRUPS DE TREBALL: GRUP DE TREBALL: SISTEMA DE LA GESTIÓ DE LA QUALITAT A L’EAP. EAP PALMA * Necessitat: 12.08 * Línia prioritària: 4 Identificar i definir els processos del servei d'orientació educativa. Crear nous documents que permetin la confidencialitat i la qualitat de la gestió

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

20


PLA ANUAL 2015-2016

DESTINATARIS NECESSITAT DESTINATARIS Nº ACTIV. 2.1 E. Infantil 3.1.1.Desenvolupament de la comunicació lingüística, matemàtica, coneixement i interacció amb el món físic, tractament de la informació i 1 competència digital, social i ciutadana, emocional, cultural i artística, d’aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal, pensament creatiu. 3.1.2 Desenvolupament professional del professorat. 1 3.1.3 Gestió d’aula i metodologies de treball per al currículum integrat. 2 3.1.8 La pràctica psicomotriu educativa. 1 3.1.9 Treball en equip i pràctica reflexiva. 2 2.2 E. Primària 3.2.1. Organització de centre i treball en equip per a una escola inclusiva i per 1 al tractament de les àrees instrumentals 3.2.2 Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les 1 àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge. 2.12 EAP 3.12.4 Avaluació, detecció i intervenció educativa de l’alumnat amb diferents 1 necessitats educatives derivades de distints trastorns i discapacitats. 3.12.8 Introducció de les TIC a la pràctica diària dels equips educatius. 2 3.12.10 Introducció de la pràctica psicomotriu al centre. 1

4.2. Assessoria d’educació primària: segons necessitat

TOMÀS SIQUIER COLL ASSESSOR D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORA D’ EDUCACIÓ PRIMÀRIA NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

10 2 0

CURSOS CEP: 1 CURS: CREAR AVUI L'ESCOLA DE DEMÀ. EXPERIÈNCIES EN PROJECTES DE TREBALL * Necessitat: 01.03 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Conèixer experiències innovadores mitjançant diferents metodologies basades en els projectes de treball. Oferir un marc de criteris i pràctiques professionals que puguin servir d'orientació per el treball per projectes a l'aula. Facilitar estratègies inclusives per atendre la diversitat a l'aula. Proporcionar mètodes per englobar el treball per projectes dins el currículum. 2 CURS: MONTESSORI. LA PEDAGOGIA DE LA RESPONSABILITAT I L’AUTOFORMACIÓ * Necessitat: 01.01 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Conèixer les bases teòriques de la pedagogia Montessori. Introduir-se en els materials didàctics del Mètode Montessori. Aprendre totes les àrees que es poden treballar, els materials i la presentació d’aquests.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

21


PLA ANUAL 2015-2016

3 CURS: INTRODUCCIÓ EN EL MÓN DE LA PEDAGOGIA SISTÈMICA * Necessitat: 16.07 * Línia prioritària: 4 Facilitar un espai per ampliar la mirada a l'educació. Familiaritzar-se amb la teoria general de sistemes i la seva aplicació. Conèixer els inicis de la Pedagogía Sistèmica. Sensibilitzar sobre la importància dels vincles.

SEMINARIS CEP: 4 SEMINARI: LA CULTURA MATEMÀTICA PER COMPRENDRE EL MÓN * Necessitat: 01.03 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Potenciar la dimensió cultural de l'activitat matemàtica i la transmissió de pràctiques culturals en els processos de formació dels alumnes. Aprendre a emprar els llenguatges matemàtics per construir i enriquir el projecte col lectiu dels nostres alumnes i usar l'activitat matemàtica per investigar sobre el món.

FORMACIONS A CENTRES: 5 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: PROJECTES DE TREBALL AL CEIP SON FERRER (3r ANY) * Necessitat: 01.01 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Establir l'avaluació formadora en el context dels Projectes de Treball. Descobrir models de gestió de la informació. Identificar les estratègies de pensament. Establir criteris comuns per a la documentació dels projectes. 6 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: INTRUDUIR LES MATEMÀTIQUES EN UN ENFOCAMENT GLOBALITZAT AL CEIP GABRIEL VALLSECA * Necessitat: 01.01 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Disseny, aplicació i avaluació d'actuacions que millorin l'aprenentatge i el rendiment acadèmic de l'alumnat. Manipular material Montessori a l'àrea de matemàtiques. Integrar de manera efectiva l'àrea de matemàtiques dins els diferents projectes globalitzats del centre. 7 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: TREBALLAM UNA NOVA METODOLOGIA: ELS AMBIENTS AL CEIP CAS SABONERS * Necessitat: 01.01 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Propiciar espais i recursos necessaris per a facilitar el preocés d'ensenyament-aprenentatge. Establir estratègies per atendre a la diversitat. Compartir experiències enriquidores amb la comunitat educativa.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

22


PLA ANUAL 2015-2016

8 SEMINARI DE ZONA: CREAR ALUMNES LECTORS I ESCRIPTORS PER A TOTA LA VIDA (CEIP SON ANGLADA – CEIP ES FOSSARET) * Necessitat: 01.01 i 02.03 * Línia prioritària: 1 Adquirir estratègies didàctiques per a treballar la competència linguísitca integrada en els processos de comprensió de totes les àrees. Desenvolupar l'hàbit i el gust per la lectura i l'escriptura. Conèixer i aplicar estratègies didàctiques per a la millora de la comprensió lectora i l'expressió escrita. 9 SEMINARI DE ZONA: VIVIM LES MATEMÀTIQUES (CEIP XALOC - CEIP SES QUARTERADES) * Necessitat: 01.01 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Impulsar un canvi metodològic i adquirir estratègies didàctiques i organitzatives per a la millora del rendiment a l'àrea de matemàtiques. Fomentar processos de reflexió dels equips docents sobre la pràctica educativa a l'àrea de matemàtiques. 10 SEMINARI DE ZONA: VIVIM LES MATEMÀTIQUES (CEIP SON ANGLADA - CC PEDRO POVEDA) * Necessitat: 01.01 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Impulsar un canvi metodològic i adquirir estratègies didàctiques i organitzatives per a la millora del rendiment a l'àrea de matemàtiques. Fomentar processos de reflexió dels equips docents sobre la pràctica educativa a l'àrea de matemàtiques.

DESTINATARIS 2.1. E. Infantil

NECESSITAT DESTINATARIS Nº ACTIV. 3.1.1 Desenvolupament de la comunicació lingüística, matemàtica, 7 coneixement

3.1.3 Gestió d’aula i metodologies de treball per al currículum integrat. 2.2 E. Primària 3.2.2.Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge 3.2.3 Planificació de l’ús i del tractament curricular de les llengües del centre 2.16. Tots els nivells 3.16.7 Desenvolupament professional del professorat

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

23

2 7 1 1


PLA ANUAL 2015-2016

4.3. Assessoria d’educació secundària: segons necessitat L’assessoria de secundària ofereix activitats formatives adreçades al professorat de secundària i de batxillerat intentant cobrir àrees de l’àmbit científic-tecnològic i sociolingüístic. Així mateix dóna resposta als col·lectius d’educació infantil i primària dintre del marc de col·laboració entre assessories.

CARME FRAU LLADÓ ASSESSORA DE SECUNDÀRIA NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORA D’ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

12 2 0

CURSOS CEP: 1 CURS: COM COMPARTIR LES EXPERIÈNCIES DIDÀCTIQUES AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA? * Necessitat: 02.09 i 03.08 * Línia prioritària: 2 Recollir les experiències educatives diàries de manera pràctica i funcional. Compartir les activitats educatives a través de diversos canals per constribuir a la cohesió de la comunitat educativa. Cohesionar la comunitat educativa. 2 CURS: APPS EN MÒBILS I TABLETS A L’AULA * Necessitat:16.08 * Línia prioritària: 2 Donar recursos al professorat per l'ús a l'aula de les tecnologies mòbils i dinamitzar projectes inclusius. Facilitar el treball del professorat de presentació d'informació, seguiment, recopilació i avaluació mitjançant les noves tecnologies. 3 CURS: ENCULTURACIÓ MATEMÀTICA: EL DIÀLEG I LA COMUNICACIÓ PER COMPRENDRE EL MÓN * Necessitat: 01.01 i 02.09 * Línia prioritària: 1 Promoure les matemàtiques com una forma de conèixer i com a instruments de representació de la realitat. Observar, escoltar, ajudar a explicitar i comprendre, el pensament i les accions per a una cultura matemàtica de les persones. 4 CURS: TREBALL PER PROJECTES A SECUNDÀRIA (PALMA) * Necessitat: 03.03 * Línia prioritària: 4 Donar a conèixer experiències innovadores i multidisciplinars mitjançant metodologies basades en projectes de treball. Oferir recursos relacionats amb l'aprenentatge significatiu. Proporcionar estratègies inclusives per atendre la diversitat a la comunitat educativa.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

24


PLA ANUAL 2015-2016

SEMINARIS CEP: 5 SEMINARI: L'ART DESPERTA A TOTHOM !! * Necessitat: 16.05 * Línia prioritària: 1 Descobrir com el llenguatge plàstic ens pot ajudar a expressar les nostres emocions Utilitzar diferents materials i procediments artístics per comunicar. Integrar dinàmiques artístiques inclusives per ajudar als alumnes a gestionar les emocions.

FORMACIONS A CENTRES: 6 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: L'EDUCACIO EMOCIONAL I ALTRES AL CEIP SANTA ISABEL (PALMA) * Necessitat: 01.09 i 02.1 * Línia prioritària: 1 Proporcionar recursos i estratègies d'educació emocional als mestres. Ajudar als alumnes a regular les seves pròpies emocions. Dissenyar, implementar un programa d'educació emocional a tot el centre. 7 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: APRENENTATGE GLOBALITZAT AL CEIP PUIG DE NA FATIMA (2n ANY) * Necessitat: 01.09 i 02.05 * Línia prioritària: 4 Adquirir i millorar estratègies didàctiques en el treball en projectes. Utilitzar eines d'avaluació reguladora. Contextualitzar les matemàtiques dins situacions d'aprenentatge reals i significatives. 8 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: UNA ESCOLA OBERTA A LES EMOCIONS AL CC BALMES * Necessitat: 01.09 i 02.01 * Línia prioritària: 1 Treballar la percepció de l'espai: sensacions, records i emocions. Percebre l'espai i les seves característiques: llum, color, simbologia, ús. Modificar espais del centre. 9 SEMINARI A CENTRE: METODOLOGIA DE LLENGÜES. MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGUÍSTICA AL CEIP PUIG DE SA GINESTA * Necessitat: 01.09 i 02.03 * Línia prioritària: 1 Consensuar i definir una mateixa línia d'actuació a l'ensenyament de llengua. Adquirir eines i estratègies per millorar la competència lingüística de l'alumnat. Possibilitar una avaluació reguladora. 10 SEMINARI A CENTRE: CAP A UNA ALTRA MIRADA AL CEIP VERGE DE LLUC * Necessitat: 01.09 i 02.01 * Línia prioritària: 4 Adquirir i millorar estratègies didàctiques en el treball en projectes. Implementar el treball en projectes a l'aula. Suport al treball per ambients a Infantil.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

25


PLA ANUAL 2015-2016

11 SEMINARI A CENTRE: COM MILLORAR EL TREBALL PER PROJECTES AL CEIP INFANT FELIP (ES MOLINAR) * Necessitat: 01.09 i 02.01 * Línia prioritària: 1 Adquirir i millorar estratègies didàctiques en el treball en projectes. Implementar el treball en projectes a l'aula. Implementar les conferències a Infantil.

TROBADES PEDAGÒGIQUES: 12 TROBADA PEDAGÒGICA DE ZONA: CERCANT METODOLOGIES INCLUSIVES * Necessitat: 01.03 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Impulsar els canvis metodològics i organitzatius,adquirir estratègies didàctiques per a la millora del rendiment acadèmic i personal dels alumnes. Descobrir esperiències, compartir materials i potenciar la cohesió entre els docents. Consolidar la seva trajectòria formativa.

CARME SÁEZ SÁEZ ASSESSORA DE SECUNDÀRIA – SECRETÀRIA DEL CEP NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORA D’ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

8 2 0

FORMACIONS A CENTRES: 1 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: JUNTS FEIM CAMÍ AL CEIP REI JAUME I (PALMA) * Necessitat: 01.03 i 02.02 * Línia prioritària: 4 Començar a conéixer i treballar amb dinàmiques I estructures de l’aprenentatge cooperatiu. Iniciarse en la metodologia del treball per centres d’interès i per projectes per iniciar una línia metodológica de centre innovadora. Crear recursos didàctics i espaials perquè els alumnes aprenguin de forma més competencial. 2 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: MILLORAM L’ESCOLA III AL CEIP PINTOR JOAN MIRÓ * Necessitat: 01.03 i 02.01 * Línia prioritària: 4 Iniciar metodològies i organitzacions concretes proposades per als cicles. Elaboració de materials específics pels espais creats al centre. Aprende estratègies per educar des de l'art.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

26


PLA ANUAL 2015-2016

3 SEMINARI A CENTRES: INNOVACIÓ A L’ IES SANTA MARIA * Necessitat: 03.03 * Línia prioritària: 4 Impulsar els canvis metodològics i organitzatius per a la millora del rendiment acadèmic i personal dels alumnes a través del treball basat en projectes. Formar el claustre en les eines TIC a través de les quals s'estructurarà la gestió del centre. Dissenyar projectes de treball. Conèixer les bases de l'aprenetatge cooperatiu. 4 SEMINARI A CENTRES: APRENENTATGE I PEDAGOGIA HOLÍSTICA AL CEIP SES MARJADES * Necessitat: 01.03 i 02.13 * Línia prioritària: 4 Conèixer, reflexionar, definir i aplicar la proposta educativa des de la pedagogia holística com a línia de centre. Conèixer la naturalesa de l'infant i la intervenció necessària de l'adult en el seu acompanyament. Connectar i dirigir la pròpia creativitat de la persona. Cultivar un coneixement i una relació conscient amb l'entorn. 5 SEMINARI A CENTRES: APRENENTATGE COOPERATIU. MÒDUL 1 AL CEIP ESCOLA GRADUADA (PALMA) * Necessitat: 01.03 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Conèixer vivencialment la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu. Aplicar l'aprenentatge cooperatiu a l'aula. Millorar la pràctica docent i fomentar els processos de reflexió sobre metodologies inclusives. 6 SEMINARI A CENTRES: APRENENTATGE COOPERATIU. MÒDUL 1 AL CEIP DE PRÀCTIQUES * Necessitat: 01.03 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Conèixer vivencialment la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu. Aplicar l'aprenentatge cooperatiu a l'aula. Millorar la pràctica docent i fomentar els processos de reflexió sobre metodologies inclusives. 7 SEMINARI A CENTRES: APRENENTATGE COOPERATIU. MÒDUL 1 AL CC AULA BALEAR * Necessitat: 01.03 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Conèixer vivencialment la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu. Aplicar l'aprenentatge cooperatiu a l'aula. Millorar la pràctica docent i fomentar els processos de reflexió sobre metodologies inclusives. 8 SEMINARI A CENTRES: APRENENTATGE COOPERATIU I TREBALL PER PROJECTES A L’IES JOSEP SUREDA I BLANES * Necessitat: 03.03 i 04.02 * Línia prioritària: 1 Conèixer vivencialment la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu. Aplicar l'aprenentatge cooperatiu a l'aula. Millorar la pràctica docent i fomentar els processos de reflexió sobre metodologies inclusives. Iniciar-se en el treball per projectes.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

27


PLA ANUAL 2015-2016

DESTINATARIS 2.1 Educació Infantil

NECESSITAT DESTINATARIS Nº ACT. 3.1.1 Desenvolupament de la comunicació lingüística, matemàtica, 2 coneixement

3.1.3. Gestió de l’aula i metodologies de treball per al currículum integrat. 3.1.9. Treball en equip i pràctica reflexiva 3.1.13 Educació ambiental i sostenible 3.2.1 Organització de centre i treball en equip per a una escola 2.2 Educació Primària inclusiva i per al tractament de les àrees instrumentals 3.2.2 Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge 3.2.3 Planificació de l’ús i del tractament curricular de les llengües del centre 3.2.5. Atenció a la diversitat, prevenció de dificultats d’aprenentatge i reforç educatiu, detecció primerenca i tractament educatiu per a l’alumnat de necessitats específiques de suport educatiu i altes capacitats. 3.2.9. Tractament interdisciplinari de les àrees i de la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors. 3.2.11 Convivència escolar: habilitats socials, prevenció i resolució de conflictes, mediació escolar i igualtat de gènere 3.2.13 Educació ambiental i sostenible 2.3 Educació Secundària 3.3.3 Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge 3.3.8 Tractament interdisciplinari de les àrees i de la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors 3.4.2 Actualització d’aspectes metodològics de les àrees. Producció 2.4 Batxillerat oral, escrita i tecnològica, impuls a la recerca, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i el treball en equip 2.16 Tots els nivells 3.16.2. Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació. 3.16.5 Atenció a la diversitat 3.16.8 Aprofundiment de l’ús de les TIC a l’aula

6 3 1 4 5 1

2

2 1 1 3 1 1 4 1 1

4.4. Assessoria de llengües estrangeres: segons necessitat Des de l´assessoria de Llengües Estrangeres es pretén donar formació al professorat tant d´àrees lingüístiques com no lingüístiques tenint en compte el Plurilingüísme. De la mateixa manera, es planificaran activitats per tal d´actualitzar els recursos metodològics dins l´aula. Durant aquest curs escolar es prioritzaran les formacions a centres i es donarà una oferta formativa per cobrir les necessitats dels docents, no tan sols des de l’assessoria de llengües estrangeres sinó des de cada una de les assessories del CEP de Palma.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

28


PLA ANUAL 2015-2016

MELANIE CAÑELLAS PESTEL ASSESSORA DE LLENGÜES ESTRANGERES DE PRIMÀRIA NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORA DE LLENGÜES ESTRANGERES NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

10 2 0

CURSOS CEP: 1 CURS: METODOLOGIA FONÈTICA A L'AULA D'ANGLÈS: "JOLLY PHONICS" * Necessitat: 01.15 i 02.04 * Línia prioritària: 3 Desenvolupar cinc estratègies bàsiques de la metodologia. Presentar els diferents sons de la llengua anglesa per treballar les destresa escrita. Utilitzar la dramatització per desenvolupar la destresa oral. 2 CURS: RECURSOS METODOLÒGICS A L'AULA D'ANGLÈS * Necessitat: 02.03 * Línia prioritària: 3 Facilitar estrtègies per afavorir la comunicació a través de cançons, jocs i teatres. Generar activitats dinàmiques i significatives que afavoreixin l'adquisició i la pràctica de la llengua anglesa. Aprofitar les possibilitats que ofereix la web per millorar les metodologies de l'aula d'anglès.

FORMACIONS A CENTRES: 3 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: APRENEM COOPERANT. ITINERARIS PER TREBALLAR A L'ENTORN AL CEIP ES PUIG DE SÒLLER * Necessitat: 01.09 i 02.09 * Línia prioritària: 1 Millorar l'ús de metodologies innovadores. Elaborar itineraris educatius per treballar el currículum a partir del nostre entorn. Introduir l'aprenentatge cooperatiu a tots els nivells educatius. 4 SEMINARI A CENTRE: MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES I CREATIVES AL CEIP RAFAL NOU * Necessitat: 01.01 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Reflexionar sobre la pròpia pràctica docent dins l'àrea de matemàtiques. Recollir i compartir estratègies didàctiques i organitzatives que permetin millorar la competència matemàtica. 5 SEMINARI A CENTRE: MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA AL CEIP ELS TAMARELLS * Necessitat: 01.05 i 02.11 * Línia prioritària: 1 Millorar la convivència i treballar i prevenir conflictes. Treballar la gestió de les emocions al claustre i amb els alumnes. Les pràctiques restauratives com a recurs per a resoldre conflictes.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

29


PLA ANUAL 2015-2016

6 SEMINARI A CENTRE: RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I EDUCACIÓ EMOCIONAL AL CEIP SON FERRIOL * Necessitat: 01.05 i 02.11 * Línia prioritària: 1 Millorar la convivència i treballar i prevenir conflictes. Conèixer els cercles restauratius com a recurs per a la resolució de conflictes. Conèxier eines per saber gestionar les emocions al claustre i a les aules. 7 SEMINARI A CENTRE: FILOSOFIA 3/18 AL CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ * Necessitat: 01.03 i 02.01 * Línia prioritària: 1 Donar a conèixer la metodologia 3/18 a tot el claustre. Aprofitar i potenciar les diverses possibilitats que ofereix aquesta metodologia. Posar en marxa el projecte de Filosofia 3/18 al centre. 8 SEMINARI A CENTRE: APRENENTATGE COOPERATIU. MÒDUL 1 AL CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR * Necessitat: 01.03 i 02.01 * Línia prioritària: 1 Conèixer vivencialment la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu. Aplicar l'aprenentatge cooperatiu a l'aula. Millorar la pràctica docent i fomentar els processos de reflexió sobre metodologies inclusives. 9 SEMINARI DE ZONA: PRÀCTIQUES RESTAURATIVES: UNA NOVA VISIÓ ALS CEIP CASA BLANCA I CEIP ES VIVERO * Necessitat: 01.09 i 02.11 * Línia prioritària: 1 Millorar la convivència i treballar i prevenir conflictes. Conèixer els cercles restauratius com a recurs per a la resolució de conflictes. Conèxier eines per saber gestionar les emocions al claustre i a les aules. 10 ASSESSORAMENT ENTRE IGUALS: APRENENTATGE COOPERATIU AL CEIP ROBERT GRAVES * Necessitat: 01.09 i 02.01 * Línia prioritària: 1 Conèixer vivencialment la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu. Aplicar l'aprenentatge cooperatiu a l'aula. Millorar la pràctica docent i fomentar els processos de reflexió sobre metodologies inclusives.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

30


PLA ANUAL 2015-2016

SILVIA ANA GARRIDO GALLEGO ASSESSORA DE LLENGÜES ESTRANGERES DE SECUNDÀRIA NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSOR DE LLENGÜES ESTRANGERES NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

11 2 2

CURSOS CEP: 1 CURS: MODERNITZA EL TEU ANGLÈS! CURS DE LLENGUA, METODOLOGIA I CULTURA BRITÀNICA * Necessitat: 04.11 i 07.02 * Línia prioritària: 3 Actualització dels coneixements de llengua anglesa, que dins el context actual de globalització i de pressió tecnològica, està sotmesa a un procés especialment ràpid de transformació i diversificació Actualització de coneixements metodològics del professorat o alumnat implicat 2 CURS: LES TÈCNIQUES I LES DINÀMIQUES DEL TEATRE A L'AULA DE FRANCÈS * Necessitat: 03.07 i 04.12 * Línia prioritària: 3 Conèixer les aportacions de la dramatització a les competències bàsiques de l'area de llengua francesa. Desenvolupar l'expresió corporal, emocional, la imaginació i la creativitat mitjançant la dramatització. Reforçar el llenguatge i la comunicació en llengua francesa mitjançant la dramatització. Afavorir les pràctiques educatives inclusives. 3 CURS: APRENDRE ALEMANY PRODUINT VÍDEOS A CLASSE * Necessitat: 03.07 i 04.12 * Línia prioritària: 3 Impulsar i promoure l'ús de les eines mòbils en l'ensenyament/aprenentatge de la llengua estrangera. Aprofitar les possibilitats que ofereix un dispositiu mòbil en el món educatiu per a l'atenció a la diversitat d'objectius i historials d'aprenentatge. Potenciar les habilitats comunicatives de l'alumnat.

FORMACIONS A CENTRES: 4 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: INTRODUCCIÓ AL TREBALL COOPERATIU AL CEIP MARIAN AGUILÓ * Necessitat: 01.09 i 02.01 * Línia prioritària: 4 Conèixer els fonaments de la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu. Treballar de forma pràctica els objectius de la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu. Fomentar els procesos de reflexió sobre la pràctica educativa. Millorar la pràctica dels docents utilitzant la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

31


PLA ANUAL 2015-2016

5 SEMINARI A CENTRE: IOGA PER EDUCAR AL CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET (SANTA MARIA) * Necessitat: 01.03 i 02.11 * Línia prioritària: 4 Connectar les tècniques del ioga amb les capacitats i competències. Aprendre a gestionar l'estrès escolar a partir de les eines pràctiques que ens ofereix el ioga. Sintonitzar el cos i la ment a través del cos. Relacionar ioga, meditació i mindfulness. Activar l'atenció i la concentració natural a través de la meditació creativa. 6 SEMINARI A CENTRE: EDUCACIÓ EMOCIONAL A L’IES BALTASAR PORCEL * Necessitat: 03.10 i 04.06 * Línia prioritària: 4 Descobrir la importància de les emocions. Conèixer i comprendre les pròpies emocions i les dels altres. Fomentar les habilitats socials i les relacions interpersonals positives. Conèixer eines per millorar la gestió dels conflictes. 7 SEMINARI A CENTRE: COACHING EDUCATIU / EDUCACIÓ EMOCIONAL AL CEIP EL TERRENO * Necessitat: 01.09 i 02.11 * Línia prioritària: 4 Descobrir la importància de les emocions. Conèixer i comprendre les pròpies emocions i les dels altres. Fomentar les habilitats socials i les relacions interpersonals positives. Conèixer eines per millorar la gestió dels conflictes. 8 SEMINARI A CENTRE: INTRODUCCIÓ AL TREBALL COOPERATIU AL CEIP REI JAUME III (LLUCMAJOR) * Necessitat: 01.09 i 02.01 * Línia prioritària: 4 Conèixer els fonaments de la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu. Treballar de forma pràctica els objectius de la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu. Fomentar els procesos de reflexió sobre la pràctica educativa. Millorar la pràctica dels docents utilitzant la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu. 9 SEMINARI A CENTRE: TREBALL PER PROJECTES A ESO A L' IES EMILI DARDER * Necessitat: 03.03 * Línia prioritària: 4 Conèixer i treballar l'aplicació en el centre del treball basat en projectes. Impulsar els canvis metodològics i organitzatius per a la millora del rendiment dels resultats acadèmics i personals dels alumnes mitjançant el treball basat en projectes. Fomentar en els docents els processos de reflexió sobre la seva pràctica docent. Dissenyar projectes de treball i avaluar la seva aplicació a l'aula. 10 SEMINARI A CENTRE: LA MILLORA PERSONAL I L'AUTOCONEIXEMENT DE L'ALUMNAT EN EL TBP A L' IES JUNÍPER SERRA * Necessitat: 03.03 * Línia prioritària: 4 Conèixer i treballar l'aplicació en el centre del treball basat en projectes. Impulsar els canvis metodològics i organitzatius per a la millora del rendiment dels resultats acadèmics i personals dels alumnes mitjançant el treball basat en projectes. Fomentar en els docents els processos de reflexió sobre la seva pràctica docent. Dissenyar projectes de treball i avaluar la seva aplicació a l'aula.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

32


PLA ANUAL 2015-2016

JORNADES: 11 JORNADES: EL REPTE DELS NIVELLS C A LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES. CEP PALMA * Necessitat: 07.02 * Línia prioritària: 3 Reflexionar sobre les necessitats i els problemes actuals de la posada en pràctica dels nivells C del MCER a les EOIs. Conèixer i reflexionar sobre diferents aproximacions a l'ensenyament aprenentatge dels nivells C a diferents EOI de vàries comunitats autònomes espanyoles. Estandarditzar l'expressió oral i escrita dels nivells C.

GRUPS DE TREBALL: GRUP DE TREBALL: CREACIÓ DE MATERIAL PER A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MATEMÀTICS AL CEIP MARIAN AGUILÓ (Educació infantil i Primer Cicle de primària) * Necessitat: 01.3 * Línia prioritària: 4 Actualitzar i consensuar aspectes metodològics i procedimentals en el desenvolupament de la competència matemàtica. GRUP DE TREBALL: CREACIÓ DE MATERIAL PER A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MATEMÀTICS AL CEIP MARIAN AGUILÓ (Segon i Tercer Cicle de primària) * Necessitat: 02.2 * Línia prioritària: 4 Actualitzar i consensuar aspectes metodològics i procedimentals en el desenvolupament de la competència matemàtica. DESTINATARIS 2.1 Educació Infantil

NECESSITAT DESTINATARIS 3.1.1 Desenvolupament de la comunicació lingüística, matemàtica, coneixement

3.1.3. Gestió d’aula i metodologies de treball per al currículum integrat 3.1.5. Gestió de centre educatiu de 1r cicle i adquisició de coneixements per a l’elaboració de documents pedagògics. 3.1.9 Treball en equip i pràctica reflexiva 3.1.15. Introducció a la llengua estrangera. 2.2 Educació Primària 3.2.1 Organització de centre i treball en equip per a una escola inclusiva i per al tractament de les àrees instrumentals 3.2.2 Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge 3.2.3 Planificació de l’ús i del tractament curricular de les llengües del centre 3.2.4 Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE) 3.2.11 Actualització d´aspectes científics, metodològics i d´avaluació de les àrees curricular i dels processos d´aprenentatge. 2.3 Educació 3.3.7 Millora i actualització del coneixement i metodologia de llengua Secundària estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE) 3.3.3. Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge. 3.3.10 Convivència escolar: habilitats socials, prevenció i resolució de conflictes, mediació escolar i igualtat de gènere

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

33

Nº ACT. 1 3 2 6 1 5 1 1 1

5 2

2 1


PLA ANUAL 2015-2016

2.4 Batxillerat

2.7 Escoles Oficials d´Idiomes

3.4.6 Acció tutorial i orientació educativa, psicopedagògica i professional 3.4.11 Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE) 3.4.12 Actualització del professorat en els registres tècnics de llengües estrangeres 3.7.2 Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE)

1 1

2

2

4.5. Assessoria de formació professional: segons necessitat Des de l’assessoria de FP es pretén dur a terme una formació de caire genèrica i que pugui efectuar-se tant per professorat de Formació Professional bàsica, CFGM com els de CFGS. A partir de les altres assessories també es tenen en compte les formacions de caire específic a on es pugui incloure el professorat de FP.

FRANCESC SOLER LLINÀS ASSESSOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

10 2 2

CURSOS CEP: 1 CURS: MULTIMÈDIA I POSTPRODUCCIÓ DIGITAL. * Necessitat: 05.05 * Línia prioritària :1 Controlar el procés de la il·luminació en fotografia i cinematografia, així com els processos de la il·luminació digital adaptant els continguts a la practica docent. Controlar el procés de Modelat i animació de personatges en 3D, adaptant els continguts a la practica docent. 2 CURS: PLATAFORMA MOODLE PER FP A DISTÀNCIA. * Necessitat: 05.06 * Línia prioritària :1 Gestionar de forma efectiva la plataforma moodle per desenvolupar la formació a distància de cicles formatius.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

34


PLA ANUAL 2015-2016

SEMINARIS CEP: 3 SEMINARI: METODOLOGIA, DIDÀCTICA I GESTIÓ D’AULA A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL * Necessitat: 05.04 * Línia prioritària: 1 Establir noves línies metodològiques a la FP de grau mitjà i bàsica, per adaptar-se a la diversitat present a l’aula. Adaptar els processos d’avaluació en coherència als canvis metodològics introduïts a l’aula. Conèixer estratègies per transmetre als alumnes les competències necessàries en la transició al món laboral.

FORMACIONS A CENTRES: 4 SEMINARI A CENTRE: VIVIM LA CULTURA: RECERCA D'ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES A L'IES MARRATXI * Necessitat: 03.03 * Línia prioritària : 1 Millorar la coordinació entre el professorat de distintes àrees. Construir eines i enfocaments metodològics que ajudin a fomentar una educació participativa. Facilitar la transició de les eines analògiques tradicionals a les versions digitals. 5 SEMINARI: NOVES METODOLOGIES: FEINA PER PROJECTES A L’IES SES ESTACIONS * Necessitat: 03.04 * Línia prioritària: 4 Conèixer i treballar l'aplicació en el centre del treball basat en projectes. Impulsar els canvis metodològics i organitzatius per a la millora del rendiment dels resultats acadèmics i personals dels alumnes mitjançant el treball basat en projectes. Fomentar en els docents els processos de reflexió sobre la seva pràctica docent. Dissenyar projectes de treball i avaluar la seva aplicació a l'aula. 6 SEMINARI: APRENENTATGE COOPERATIU A L'IES MADINA MAYURQA * Necessitat: 03.03 * Línia prioritària: 1 Conèixer els fonaments de la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu. Treballar de forma pràctica els objectius d’ aquesta metodologia. Fomentar els processos de reflexió sobre la pràctica educativa. Millorar la pràctica dels docents utilitzant la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu. 7 SEMINARI: APRENENTATGE COOPERATIU A L'IES GUILLEM SAGRERA * Necessitat: 03.03 * Línia prioritària: 1 Conèixer els fonaments de la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu. Treballar de forma pràctica els objectius d’ aquesta metodologia. Fomentar els processos de reflexió sobre la pràctica educativa. Millorar la pràctica dels docents utilitzant la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu. 8 SEMINARI: DINAMITZACIÓ DE MOODLE A L'IES SES ESTACIONS (PROGRAMA UCMA) * Necessitat: 03.03 i 04.02 * Línia prioritària : 2 Conèixer quins recursos (interns i externs) pot incloure el professor en un curs Moodle. Conèixer els diferents tipus d'activitats que podem proposar en línia . Aprendre a gestionar la comunicació amb Moodle: el fòrum, la missatgeria interna, el xat, la consulta.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

35


PLA ANUAL 2015-2016

9 TALLER: PRIMERS AUXILIS I CONTENCIONS MECÀNIQUES AL CIFP SON LLEBRE * Necessitat: 05.07 * Línia prioritària : 4 Aprendre els continguts bàsics dels primers auxilis. Conèixer protocols i pautes d'actuació específics davant una situació que requereixi contenció o antenció. 10 TALLER: EMERGÈNCIES I EVACUACIÓ S I A L’ IES SON PACS * Necessitat: 03.02 i 05.07 * Línia prioritària : 4 Adquirir habilitats i interioritzar procediments davant una possible situació d'emergència. Usar l'equipament d'extinció d'incendis present al centre. Prestar primers auxilis en cas d'accident.

GRUPS DE TREBALL: GRUP DE TREBALL: ELABORACIÓ D'UN PROJECTE TRANSVERSAL DE CICLE AL CFGM PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA A L’ IES JOSEP SUREDA I BLANES * Necessitat: 05.07 * Línia prioritària : 1 Elaborar un projecte transversal a tots els mòduls del CFGM Producció Agropecuària. GRUP DE TREBALL: PROJECTE DE SALUT LABORAL PER A PERSONES SORDES A L’ÀMBIT SOCIOSANITARI AL CIFP Son Llebre * Necessitat: 05.05 * Línia prioritària : 1 Actualitzar, consensuar i crear un banc de recursos i un projecte de treball per a poder atendre a persones sordes. I prevenir els riscos professionals a l’ àmbit sociosanitari per a persones sordes.

NOTA: Queda pendent la convocatòria d’ estades formatives en empreses, que es desenvoluparan durant tot el curs escolar.

DESTINATARIS NECESSITAT DESTINATARIS Nº 3.3.2 Formació en temes transversals com la tutoria i l’orientació acadèmica i laboral 1 2.3 Educació 3.3.3 Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les àrees Secundària 4 curriculars i dels processos d’aprenentatge 3.3.4 Atenció a la diversitat, prevenció de dificultats d’aprenentatge i reforç educatiu, 1 detecció primerenca i tractament educatiu per a l’alumnat de necessitats especifiques de suport educatiu i altes capacitats 2.4 Batxillerat 3.4.2 Actualització d’aspectes metodològics de les àrees. Producció oral, escrita i 1 tecnològica, impuls a la recerca, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i el treball en equip 2.5. FP 3.5.4 Tractament i desenvolupament de les competències bàsiques de l’alumnat, 1 especialment en els programes de qualificació professional inicial. 3.5.5.Formació específica pròpia de cada una de les famílies professionals (actualització científica i tècnica de l’especialitat), amb actualització didàctica dintre de cada activitat de formació específica 3.5.6 Integració curricular de les TIC

2

3.5.7 Formació en temes transversals com la tutoria i l’orientació acadèmica i laboral

3

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

36

1


PLA ANUAL 2015-2016

4.6. Assessoria de tecnologia de la informació i comunicació: segons necessitat Des de l’assessoria TIC hem procurat donar resposta a les nombroses demandes formatives relacionades amb aspectes instrumentals i aplicatius, així com a les mancances quant a la competència digital del col·lectiu docent, intentant afegir un caire pedagògic i d’aplicació pràctica real. De la mateixa forma també es dóna suport i assessorament a les formacions a centres.

JUNCAL POMAR FRANCISCO ASSESSORA TIC

NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSORA TIC NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

9 2 1

CURSOS CEP: 1 CURS: FLIPPED CLASSROOM BASAT EN EXPERIÈNCIES DOCENTS * Necessitat: 16.08 * Línia prioritària: 2 Potenciar el canvi metodològic: posar l'èmfasi més en l'aprenentatge de l'estudiant que en l'ensenyament del docent. Integrar en el currículum les eines 2.0 i els recursos mòbils com a mitjà d'aprenentatge i avaluació d'activitat, així com tasques dels estudiants. Intercanvi d’experiències. 2 CURS: APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES AMB LES TIC * Necessitat: 16.08 * Línia prioritària: 2 Conèixer els principis de l'ensenyament basat en projectes en relació amb diferents etapes, situacions i matèries educatives. Dissenyar projectes d'ensenyament i aprenentatge mitjançant la reflexió i la cooperació. Enriquir els mecanismes tradicionals d'avaluació amb propostes alternatives com l'ús de rúbriques, els diaris d'aprenentatge, el portfoli.

FORMACIONS A CENTRES: 3 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: COMPRENDRE, PARLAR I CRÈIXER AL CEIP SES ROTES VELLES * Necessitat: 01.03 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Impulsar un pla de millora de centre basat en canvis metodològic i organitzatius per a la millora del rendiment acadèmic i personal dels alumnes. Fomentar els processos de reflexió i intercanvi entre iguals dels mestres i sobre la seva pràctica educativa. Avançar cap a una metodologia de llengües encaminada a millorar la competència linguística de l'alumnat.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

37


PLA ANUAL 2015-2016

4 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: TREBALL PER PROJECTES AL CEIP RAFAL VELL * Necessitat: 01.03 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Recollir i compartir la feina que ja s'està fent a l'escola a través de treball per projectes en les diferents tutories. Crear dinàmiques per compartir la formació i la informació entre els diferents membres del claustre. Consensuar i compartir formació i estratègies referents al treball per projectes. 5 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: APLICACIONS PRÀCTIQUES D'APRENENTATGE SIGNIFICATIU A L'AULA AL CEIP GALATZÓ * Necessitat: 01.03 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Proporcionar eines i aplicacions pràctiques al professorat perquè pugui emprar una metodologia interactiva i significativa dins l'aula per formar alumnes competents i crítics emprant els mínims llibres i fotocòpies possibles. Relacionar una nova metodologia de centre amb el treball cooperatiu dins l'aula. 6 SEMINARI A CENTRE: LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL COM A EINA DE MILLORA D'APRENENTATGE A L'IES LA RIBERA * Necessitat: 03.04 i 04.04 * Línia prioritària: 4 Desenvolupar l'autoconeixement i l'autocontrol com a conceptes clau de la regulació emocional. Potenciar l'empatia com a eina per millorar les relacions socials. Desenvolupar el potencia de la ment per potenciar la salut, la felicitat i el benestar integral. 7 SEMINARI A CENTRE: MOODLE AVANÇAT A L'IES FRANCESC DE BORJA MOLL * Necessitat: 03.09 i 04.09 * Línia prioritària: 2 Conèixer i aprofundir la forma de qualificar mitjançant el Moodle. Conèixer i treballar l'ús dels SCORMs al Moodle. Conèixer i millorar la creació de grups i de cursos. Aprofundir en la realització de questionaris mitjançant el Moodle. 8 TALLER: APRENENTATGE ESCOLAR I VISIÓ. PERSPECTIVA OPTOMÈTRICA COMPORTAMENTAL A L'EOEP PALMA 1 * Necessitat: 12.01 * Línia prioritària: 1 Conèixer el conjunt de les habilitats visuals mès enllà de l'agudesa visual i els defectes refractius. Identificar els senyals d'alerta, signes i símptomes que poden indicar la presència d'un problema visual. Proposar programes generals d'intervenció dins l'aula que afavoreixin una bona funció i percepció visual. Proporcionar informació per a la detecció i/o derivació 9 TALLER: ACTUALITZACIÓ I INTERVENCIÓ DES DE L'EOEP EN TRASTORNS DE CONDUCTA A L'EOEP PALMA 2 * Necessitat: 12.04 * Línia prioritària: 1 Conèixer els trastorns disruptius del control dels impulsos i de la conducta segons el Manual Diagnòstic i Estadístic dels Transtorn Mentals DSM-V. Identificar els indicadors de risc i els símptomes dels trastorns de conducta dins l'àmbit escolar. Conèixer els recursos educatius, sanitaris i socials dirigits a aquest alumnat. Adquirir pautes i estratègies d'intervenció per aplicar a l'àmbit educatiu i a l'àmbit familiar.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

38


PLA ANUAL 2015-2016

GRUPS DE TREBALL: GRUP DE TREBALL: CREACIÓ DE APPS PER A MÒBILS. APP INVENTOR * Necessitat: 03.8 i 04.2 * Línia prioritària: 2 Ensenyar la importància de l´ús dels programes amb llicència GPL que permeten a l’usuari fer-los servir d’una forma gratuïta i per tant a l’abast de qualsevol persona. Conèixer els diferents components que ofereix app inventor per a la creació d'APPs. Actualitzar els continguts de les matèries relacionades amb la informàtica a la realitat actual.

JOSÉ CARAYOL PÉREZ ASSESSOR TIC NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSOR TIC NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

10 2 0

CURSOS CEP: 1 CURS: CIUTADANIA DIGITAL I EDUCACIÓ. * Necessitat: 02.02 i 03.03 * Línia prioritària: 2 Conèixer i ser conscient del concepte de ciutadania digital. Saber dissenyar i implantar unitats didàctiques de promoció de la ciutadania digital. Conèixer les bases de l'assetjament en línia i els metòdes de prevenció i intervenció. Treure profit d'aplicacions i entorns educatius online 2 CURS: MULTIMÈDIA I EDUCACIÓ * Necessitat: 02.09 i 03.08 * Línia prioritària: 2 Reflexionar sobre la incidència de la comunicació audiovisual en la cultura, les relacions socials i l'educació. Valorar la importància del llenguatge audiovisual en els processos d'ensenyament i aprenentatge Identificar el llenguatge audiovisual com un sistema per passar de les idees a les imatges i sons que les expliquen 3 CURS: USOS CREATIUS DE LES TAC * Necessitat: 02.09 i 03.08 * Línia prioritària: 2 Conèixer les oportunitats educatives i avantatges de les TIC. Aprendre a superar les dificultats d'incorporar les TAC al dia a dia de l'aula. Mostrar diferents usos didàctics de les PDI i els dispositius mòbils. Fomentar noves metodologies de feina per l'ús de les TAC a l'aula Investigar bones pràctiques docents en l'ús de les TAC

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

39


PLA ANUAL 2015-2016

FORMACIONS A CENTRES: 4 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA AL CEIP ES PIL·LARÍ (2n ANY) * Necessitat: 01.01 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Analitzar, valorar i millorar les tasques i treball de l'expressió i comprensió oral en totes les àrees i tots els nivells i etapes del centre. Seqüenciar el tractament de l'expressió i comprensió oral a tots els nivells i etapes. 5 PROJECTE DE MILLORA DE CENTRE: TREBALLAM PER PROJECTES AL CEIP COSTA I LLOBERA * Necessitat: 01.03 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Consensuar, coordinar i implementar criteris metodològics i didàctics entre el professorat i l'alumnat. Impulsar, establir i/o consolidar els mètodes de recerca i de treball per projectes en les àreres de naturals i socials. Possibilitar la substitució dels llibres de text en alguns cicles o nivells amb garanties de millora. Afavorir la cohesió del claustre i dels alumnes 6 SEMINARI A CENTRE: METODOLOGIES TIC/TAC A L'IES LLUCMAJOR * Necessitat: 03.03 i 04.02 * Línia prioritària: 2 Utilització del Moodle del centre amb tota la seva potencialitat. Coneixement d'eines per cercar, editar i compartir continguts digitals. Domini bàsic de conceptes i programari per elaborar presentacions i videotutorials. Promoure canvis metodològics a partir de les TAC 7 SEMINARI A CENTRE: LES TAC AL PROJECTE DE LECTURA EFICAÇ A L'IES SANT MARÇAL * Necessitat: 03.03 * Línia prioritària: 2 Elaborar materials per al projecte de lectura eficaç. Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes del centre. Donar formació instrumental als professors que la necessitin 8 SEMINARI A CENTRE: LLENGUATGE ORAL AL CEIP SON SERRA * Necessitat: 01.01 i 02.02 * Línia prioritària: 1 Valorar la dimensió de la comunicació oral com a base de l'aprenentatge de la llengua Treballar de manera específica les competències lingüístiques bàsiques tant en llengua catalana, com en llengua castellana per millorar la comunicació oral eficaç del alumnes 9 TALLER: LES TIC AL CEIP SON SERRA * Necessitat: 02.01 * Línia prioritària: 2 Conèixer les possibilitats que ofereix "Google apps for Education" per a la millora de la gestió, coordinació i col·laboració en un centre educatiu. Conèixer les possibilitats didàctiques i els enfocaments metodològics de les pissarres digitals a l'aula

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

40


PLA ANUAL 2015-2016

10 TALLER: ENTORNS COL·LABORATIUS A L' IES BENDINAT * Necessitat: 03.08 i 04.02 * Línia prioritària: 2 Introduir l'entorn d'aprenentatge virtual Moodle. Presentar les característiques fonamentals del projecte UCMA. Configurar un curs dins Moodle i conèixer les principals eines de treball. Coneixer exemples de materials gratuïts i de pagament accessibles des d'UCMA

DESTINATARIS 2.1E. Infantil

2.2 E. Primària

2.3 E. Secundària

2.4 Batxillerat

2.12 EAP / EOEP

2.16 Tots els nivells

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

NECESSITAT DESTINATARIS Nº ACT. 3.1.1 Desenvolupament de la comunicació lingüística, 2 matemàtica, coneixement 3.1.3. Gestió de l’aula i metodologies de treball per al currículum 4 integrat. 3.1.10. Aprofundiment de l’ús de les TIC a l’aula. 1 3.2.1 Organització de centre i treball en equip per a una escola 1 inclusiva i per al tractament de les àrees instrumentals 3.2.2 Actualització d’aspectes científics, metodològics i 8 d’avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge 3.2.3 Planificació de l’ús i del tractament curricular de les 1 llengües del centre 3.2.9 Tractament interdisciplinari de les àrees i de la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les 2 tecnologies de la informació i comunicació i l’educació en valors. 3.3.3. Actualització d’aspectes científics, metodològics i 2 d’avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge. 3.3.4 Atenció a la diversitat, prevenció de dificultats d’aprenentatge i reforç educatiu, detecció primerenca i 1 tractament educatiu per a l’alumnat de necessitats especifiques de suport educatiu i altes capacitats 3.3.8 Tractament interdisciplinari de les àrees i de la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les 4 tecnologies de la informació i comunicació i l’educació en valors. 3.3.9 Desenvolupament professional del professorat 1 3.4.2 Actualització d’aspectes metodològics de les àrees. Producció oral, escrita i tecnològica, impuls a la recerca, l’ús de 3 les tecnologies de la informació i la comunicació i el treball en equip 3.4.4 Desenvolupament de les habilitats socials 1 3.4.9 Desenvolupament professional del professorat 1 3.12.1 Estratègies per a l’atenció a la diversitat i per a l’accés de 1 tot l’alumnat a l’educació 3.12.4 Avaluació, detecció i intervenció educativa de l’alumnat 1 amb diferents necessitats educatives derivades de distints trastorns i discapacitats 3.16.8. Aprofundiment de l’ús de les TIC a l’aula 2

41


PLA ANUAL 2015-2016

4.7. Direcció: segons necessitat Des de la direcció del CEP s’ oferta una activitat formativa adreçada al col·lectiu de docents de primària i secundària de l’especialitat d’EF dels centres escolars, col·laborant amb el Consell Insular de Mallorca i l’ INTEF. Per altra banda es dona resposta a quatre seminaris de zona d’ equips directius de diferents zones de l’àmbit del CEP de Palma responent a la demanda de coordinació entre centres escolars de la mateixa zona i el departament d’ inspecció educativa. Es donarà continuïtat amb les relacions amb el museu Es Baluard amb un seminari de formació introduint el treball per projectes com a eix principal. Durant aquest curs escolar i per alleugerar el volum de formacions de l’equip d’assessors també es coordinarà el seminari de representants de claustre que es durà a terme al llarg dels tres trimestres, així com altres formacions a centres.

JOSE ANTONIO VEGA CUESTA DIRECTOR NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS DE L’ASSESSOR NOMBRE TOTAL DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA NOMBRE TOTAL DE GRUPS DE TREBALL ASSIGNATS

10 1 2

CURSOS CEP: 1 CURS: EDUCAR ELS SENTIMENTS I LES EMOCIONS A TRAVÉS DE L’EDUCACIÓ FÍSICA * Necessitat: 02.12 i 03.11 * Línia prioritària : 1 Conèixer , acceptar i valorar tots i cada un dels integrants del grup, així com assimilar l’espai com a lloc creatiu. Dominar el potencial expressiu d’un mateix i valorar el nostre cos per tal de poder treballar amb els nostres alumnes des d’una perspectiva més emocional. 2 CURS: LA PERCUSSIÓ CORPORAL PER TREBALLAR LES EMOCIONS A L’AULA * Necessitat: 16.01 * Línia prioritària : 1 Conèixer i acceptar les possibilitats i les limitacions del propi cos, així com les dels companys. Reconèixer una postura corporal i expressar sentiments i/o missatges mitjançant el cos. Conèixer conceptes bàsics musicals. Utilitzar el cos per a la manifestació rítmica del so.

SEMINARIS CEP: 3 SEMINARI: EDUCACIÓ DE LES ARTS, CREATIVITAT I LES FORMES DEL TREBALL PER PROJECTES * Necessitat: 02.01 i 03.03 * Línia prioritària : 1 Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d'experiències que faciliti el treball de l'art contemporani al centre educatiu. Conèixer el potencial del treball per projectes des de la perspectiva artística.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

42


PLA ANUAL 2015-2016

4 SEMINARI: LA FIGURA DEL REPRESENTANT DE CLAUSTRE EN LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT * Necessitat: 09.04 * Línia prioritària: 4 Presentar les línies de treball educatiu que es duran a terme al CEP.Presentar les formacions al CEP de Palma i les modalitats formatives que s’oferten. Oferir un espai de reflexió i aportació de suggeriments per a la millora de la formació de tots els docents tant a les activitats realitzades als centres com al CEP.

FORMACIONS A CENTRES: 5 TALLER: PREVENCIÓ DE DOLÈNCIES I HÀBITS POSTURALS * Necessitat: 08.00 * Línia prioritària: 4 Donar a conèixer les dolències més comunes de la pràctica instrumental i la seva actuació preventiva, per evitar futures lesions. Ser capaç de transmetre correctament els coneixements apresos als alumnes per tal de prevenir aquestes lesions a la pràctica professional. 6 TALLER: INICIACIÓ AL TREBALL DE L’ORTOGRAFIA VISUAL AL CEIP SANT JORDI (PALMA) * Necessitat: 02.09 * Línia prioritària: 1 Conèixer eines de treball envers l'ortografia visual. Millorar la memòria visual i desenvolupar en l'alumne una consciència ortogràfica. Acordar com a línia de centre el treball de l'ortografia visual a partir de 3r de primària 7 SEMINARI DE ZONA: COORDINACIÓ DE CENTRES, EQUIPS DIRECTIUS, CICLES I DEPARTAMENTS - SOLLER * Necessitat: 09.06 * Línia prioritària: 4 Facilitar la coordinació entre els diferents centres de la zona i els seu professorat. Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca dels equips directius. Oferir un punt de trobada entre el departament d’ inspecció educativa i els centres escolars amb l’ ajuda i assessorament del centre de professorat. 8 SEMINARI DE ZONA: COORDINACIÓ DE CENTRES, EQUIPS DIRECTIUS, CICLES I DEPARTAMENTS - PALMA CENTRE * Necessitat: 09.06 * Línia prioritària: 4 Facilitar la coordinació entre els diferents centres de la zona i els seu professorat. Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca dels equips directius. Oferir un punt de trobada entre el departament d’ inspecció educativa i els centres escolars amb l’ ajuda i assessorament del centre de professorat.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

43


PLA ANUAL 2015-2016

9 SEMINARI DE ZONA: COORDINACIÓ DE CENTRES, EQUIPS DIRECTIUS, CICLES I DEPARTAMENTS - PALMA PONENT * Necessitat: 09.06 * Línia prioritària: 4 Facilitar la coordinació entre els diferents centres de la zona i els seu professorat. Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca dels equips directius. Oferir un punt de trobada entre el departament d’ inspecció educativa i els centres escolars amb l’ ajuda i assessorament del centre de professorat. 10 SEMINARI DE ZONA: COORDINACIÓ DE CENTRES, EQUIPS DIRECTIUS, CICLES I DEPARTAMENTS – CALVIÀ * Necessitat: 09.06 * Línia prioritària: 4 Facilitar la coordinació entre els diferents centres de la zona i els seu professorat. Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca dels equips directius. Oferir un punt de trobada entre el departament d’ inspecció educativa i els centres escolars amb l’ ajuda i assessorament del centre de professorat.

GRUPS DE TREBALL: GRUP DE TREBALL: EL CINEMA COM A EIX VERTEBRADOR DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL I DEL TREBALL INTERDISCIPLINARI AL CC AULA BALEAR * Necessitat: 03.10 * Línia prioritària: 4 Actualitzar aspectes metodològics que ajudin a enfortir les capacitats afectives dels alumnes i les seves relacions amb els companys. Aprofundir en estratègies de gestió d'aula i metodologies que afavoreixin el pensament critic, la gestió de la diversitat, la creativitat i la capacitat de comunicar. GRUP DE TREBALL: LA FIRA DELS EMPRENEDORS AL CC AULA BALEAR * Necessitat: 03.02 * Línia prioritària: 4 Conèixer i treballar el concepte d’emprendoria. Elaborar tasques interdepartamental per tal de desenvolupar l’emprenedoria. Organitzar una fira dels emprenedors a secundària.

JORNADES: 11 JORNADES: LA REFLEXIÓ PARTICIPATIVA PER ORIENTAR LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 2016-2020 (CEP PALMA) * Necessitat: 16.07 * Línia prioritària: 4 Realitzar una anàlisi de les necessitats educatives dels centres. Avaluar el Pla de formació 20122016. Crear propostes per al disseny del Pla de formació 2016-2020.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

44


PLA ANUAL 2015-2016

DESTINATARIS 2.2 E. Primària

NECESSITAT DESTINATARIS Nº ACT. 3.2.1 Organització de centre i treball en equip per a una escola inclusiva i 1 per al tractament de les àrees instrumentals 3.2.9 Tractament interdisciplinari de les àrees i de la comprensió lectora, 1 l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors 3.2.12 Educació per a la salut 1 3.3.2 Formació en temes transversals com la tutoria i l’orientació acadèmica 2.3 E. Secundària 1 i laboral 3.3.3 Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les 1 àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge 3.3.10 Convivència escolar: habilitats socials, prevenció i resolució de 1 conflictes, mediació escolar i igualtat de gènere 3.3.11 Educació per a la salut, ambiental i sostenible i en valors 1 Altres ensenyaments de règim especial (CONSERVATORI SUP. DE 2.8 1 MÚSICA) 3.9.6 Relació amb altres centres de la zona: coordinació entre etapes, 2. 9 Equips zona 5 models pedagògics, etc. 2. 9 Equips zona 3.9.4 Itinerari formatiu del professorat del centre. 1 2.16 Tots els nivells 3.16.1 Organització de centre, coordinació i treball en equip 1 3.16.7 Desenvolupament professional del professorat 1

5. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA DE L’EQUIP 5.1. Equip pedagògic A. Criteris de funcionament L'equip pedagògic es reunirà en plenari el dilluns, en sessió ordinària. Les convocatòries es faran per correu electrònic i utilitzant l’entorn col·laboratiu google, amb un mínim de 24 hores d’antelació i es marcarà l'hora de començament i de finalització, per tal d’agilitzar-les al màxim. Si el director preveu, en base al desenvolupament de la sessió, que no podran tractar-se tots els punts de l’ordre del dia, podrà alterar-ne l’ordre i ajornar els que no hi hagi tengut temps de tractar. Durant el passat curs escolar no es va trobar necessari el repartiment de tasques internes per comissions o polítiques duit a terme en anys anteriors, ja que la reducció del nombre d’assessories i assessors no ho requereix. Per tant, per a aquest curs escolar es continua amb la simplificació de l’estructura i organització, aixi com el repartiment de tasques a cada assessor. Es promouran activitats conjuntes entre assessories i es facilitarà al màxim la coordinació i cooperació entre els assessors i assessores del mateix nivell i/o especialitat dels distints CEP.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

45


PLA ANUAL 2015-2016

S’establiran i promouran activitats de pràctica reflexiva de cada un dels assessors aprofitant reunions d’equip o altres reunions addients per tal d’unificar estratègies d’intervenció comunes als nostres assessoraments als centres. Així mateix es realitzaran dinàmiques de cohesió de grup entre l’equip d’assessors. Es duran a terme al llarg del curs. Se continuarà simplificant els protocols de seguiment, coordinació i organització de cursos, formacions a centre, seminaris, grups de treball, PMC, assessorament entre iguals i assessorament col·laboratiu amb la finalitat d’agilitzar la tasca assessora, i la creació d’un procés de gestió de les diferents activitats formatives que ajudin a estandaritzar la forma de treballar. Aquesta tasca també es realitzarà a nivell de CEPs per mantenir els mateixos criteris i protocols com a xarxa de centres de professorat. El calendari de reserva d'aules es farà mitjançant la xarxa d’internet, d'aquesta forma es podrà tenir accés als diferents espais en tot moment.

B. Equip pedagògic Director: Secretària: Assessories: Educació Infantil Educació Primària Educació Secundària Educació Secundària Formació Professional Llengües estrangeres (EP) Llengües estrangeres (ES) Tecnologies de Comunicació Tecnologies de Comunicació

Jose Antonio Vega Cuesta Mª Carmen Sáez Sáez

la

Informació

i

de

la

Cecilia Zamorano Terrasa Tomàs Siquier Coll Carme Frau Lladó Mª Carmen Sáez Sáez Francesc Soler Llinàs Melanie Cañellas Pestel Silvia Ana Garrido Gallego José Carayol Pérez

la

Informació

i

de

la

Mª Juncal Pomar Francisco

5.2. Organització de la feina en equip Veure apartats 5.1 i 5.5

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

46


PLA ANUAL 2015-2016

5.3. Consell del CEP El Consell de CEP es reunirà com a mínim una vegada cada trimestre. La composició d’aquest és la següent: President: Secretària: Representant d’ equip pedagògic: Representant d’ equip pedagògic: Representant d’ equip pedagògic: Representant del professorat Representant del professorat

Representant del professorat Representant del professorat

Representant del professorat Representant de l’administració Representant dels EOEP Representant dels EAP Representant de l'Ajuntament

José Antonio Vega Cuesta Carme Sáez Sáez José Carayol Pérez Carme Frau Lladó Mª Juncal Pomar Francisco Juan Carlos Arévalo González (CEIP Sta. Catalina) Catalina Vadell Balaguer (CEIP Joan Capó) passa a ser nou membre seguint la lllista de persones electes. S’incorpora després d’un període llarg de baixa. M. Inmaculada Moreno (CEIP Els Molins) Cristina Notario Rubí (CEIP Es Tamarells) deixa de ser representant ja que no forma part de l’equip directiu del seu centre. Ricard Vila Barceló (CEIP Rafal Vell) Carme Jaume Bosch (assessora del Servei de Formació del Professorat) Pilar Alonso Tarancón (directora EOEP Palma 2) Rosa Mas (directora EAP Sud)

Josep Joan Quetglas Mas

5.4. Personal no docent El personal d'administració i serveis adscrit al CEP de Palma té la jornada laboral establerta, amb caràcter general, per als funcionaris públics i el personal laboral, en el seu conveni col·lectiu. En ambdós casos és de 37‘5 hores setmanals. Personal d'administració i serveis Joan Ferrer Gomila Concepció Julià i Simón Personal de consergeria Chema Berrocal Zango M. Luisa Hurtado López Francina Martínez Morcillo Personal de neteja Joana Serra Mª Victòria Fiol (actualment continua de baixa; va ser substituïda per Lorena Moreno Bonet)

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

47


PLA ANUAL 2015-2016

Horari Bàsic Joan Ferrer

Dilluns

Conchita Julià

7:30 a 15:00 7:30 a 15:00

Chema Berrocal

7:30 a 15:00

Dimarts 7:30 a 15:00

Dimecres 7:30 a 15:00

Dijous 7:30 a 15:00

Divendres 7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

M. Luisa Hurtado

13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00

Francina Martinez

13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00

Joana Serra

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

Lorena Moreno Bonet

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

5.5. Repartiment de tasques A. Assessors CEP: TASCA Secretaria: -gestió econòmica -inventari -personal no docent Actes

RESPONSABLE •

Carme Sáez

Carme Sáez

Modalitats formatives: • Grups de treball • Cursos • PMC • Assessorament entre iguals • Assessorament col·laboratiu • Projectes formació a zona • Seminaris CEP • Seminaris formació en centre • Tallers • Conferències / Jornades / Congressos • Estades en empreses

• • • • • • • • • • •

Juncal Pomar Silvia Garrido Silvia Garrido Francesc Soler Melanie Cañellas Tomàs Siquier Cecilia Zamorano Cecilia Zamorano José Carayol Carme Frau Francesc Soler

Pàgina web, moodle, servidor i xarxa CEP, eines google, xarxes socials, portàtils i tauletes Gestió de la xarxa, usuaris i polítiques de privacitat

• • • •

José Carayol Juncal Pomar José Carayol Juncal Pomar

Connectivitat i Manteniment tècnic de software dels equips Videoconferència, audiovisuals

• • •

José Carayol Juncal Pomar Carme Sáez

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

48


PLA ANUAL 2015-2016

Formació interna assessors Coordinadora Plana web Coordinadora Programa ADI Correccions lingüístiques Difusió activitats: premsa Representants claustre/ centres de referència Elaboració i disseny de documents interns (PGA, Seguiment i Memòria) Relacions Programes Exteriors i Direcció General de Política Lingüística Relacions Institut per a la convivència Relacions Institut Primera Infància Exposicions, portes obertes Premis a la innovació, concursos, ajudes educatives, ... BOIB - informacions Pla d’emergència i primers auxilis Emissora TV CEP Palma i gestió pantalla TV (hall CEP)

• • • • • • •

Tot l’equip d’assessors Juncal Pomar Jose Antonio Vega Entre tot l’ equip Carme Frau Jose Antonio Vega Jose Antonio Vega

• • • • • • • • • • • • •

Melanie Cañellas Silvia Garrido Jose A. Vega Melanie Cañellas Cecilia Zamorano Carme Sáez Juncal Pomar Carme Sáez Juncal Pomar Tomàs Siquier Jose A. Vega Carme Sáez José Carayol

B. Personal administratiu: Tasques de secretaria i oficina: -Informacio general i préstec de material. -Control inscripcions a RRHH. -Lliurament de certificacions. -Arxiu i control de documents. -Obertura i cura d’expedients d’activitats. -Control correspondència i comunicacions. -Custòdia documents oficials. -Control pressupostari. -Reserva d’espais per al desenvolupament d’activitats. -Col·laboracio amb consergeria. -Reserva de bitllets i hotel de ponents. -Control del registre del CEP

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

49


PLA ANUAL 2015-2016

C. Personal laboral / consergeria: -Control de material i espais del CEP. Cura i manteniment del CEP. -Atenció telefònica i comunicacions. -Elaboració material activitats (fotocòpies, escaneig de documents, ...) -Gestió i intendència dels recursos i material a emprar. -Control de neteja. -Control zona dels jardins. -Missatgeria interna i externa. -Anotació diària de les actitivitats al panell de l’ entrada. -Farmaciola (control i reposició). 5.6. Horari general del centre S’ajusta a l’article 5 de l’Ordre de CEP de 14 de febrer de 2009, i al marc més general dels articles 3 i 5 del Decret 68/2001. Les activitats del CEP de Palma es desenvoluparan en el període comprès entre l'1 de setembre fins al 15 de juliol i que queda referit a les instruccions de començament de curs establertes per la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. L’horari general del CEP de Palma és de les 8:00 fins a les 21:00 hores, de dilluns a divendres, ininterrompudament. De forma excepcional també s’obrirà els dissabtes dematí de 9:00 a 14:00 per atendre activitats formatives que així ho requereixin. L’atenció al professorat i al públic queda garantida de la manera següent: • La secretaria està oberta al professorat de dilluns a divendres de 9:00 a 15:00 hores. No obstant això s’informarà als centres i al professorat en general, a través del seus representants, que les gestions més complexes, traduccions, revisió d’expedients per la no emissió d’una determinada certificació, reclamacions, s’han de fer en horari de matí (personalment o telefònicament). • L’atenció al públic és garantida per la consergeria de dilluns a divendres de les 8:00 hores fins a les 21:00 ininterrompudament. • Els assessors i les assessores tenen un horari general que es reparteix entre el matí i l’horabaixa en funció del seu Pla de treball. S’estableixen: l’horari general anual que figura al present document i un horari específic setmanal que contempla les adaptacions de l’horari general a les activitats i tasques de la

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

50


PLA ANUAL 2015-2016

setmana en qüestió. Per tant, hi haurà assessors i assessores que en base al seu horari general, o de l’específic de la setmana estiran al CEP en horari d’horabaixa. Durant el curs escolar 2015-2016, tindran la consideració de períodes de vacances els propis del calendari general dels centres educatius i propis del calendari escolar general. El dia de lliure elecció pròpi del centre, no queda assignat a cap dia en concret, per tal de garantir que el CEP romangui obert el màxim nombre de dies. Cada assessor/a i cada membre del personal no docent escollirà aquests dies en funció del propi pla de feina, prèvia comunicació i aprovació del director i posterior anotació a l’horari individual de l’assessor/a. Es podran programar activitats de dilluns a divendres, de les 9:00 hores a les 21:00 hores, i de les 9:00 les 14:00 hores els dissabtes, si s’escau. 5.7. Horari d’atenció al públic dels assessors/res L’horari d’atenció al professsorat dels assessors i director és de quatre hores setmanals de compliment obligat al CEP, segons consta al quadre següent. Si bé aquest horari podrà ser modificat si el director ho estima prioritari per a l’optimització de rendiment o recursos.

Assessoria

Assessor/a

Horari d'atenció

Director

Jose Antonio Vega Cuesta

Dimarts, 8:30 a 10:30 h Dimecres, 12:00 a 14:00 h

Educació infantil

Cecilia Zamorano Terrasa

Dijous, 9:00 a 11:00 h Divendres, 9:00 a 11:00 h

Educació primària

Tomàs Siquier Coll

Dimarts, 8:30 a 10:30 h Dijous, 12:00 a 14:00 h

Educació secundària

Carme Frau Lladó

Dimarts, 8:30 a 10:30 h Dimecres, 12:00 a 14:00 h

Educació secundària

Carme Sáez Sáez

Dimecres, 12:00 a 14:00 h Divendres, 12:00 a 14:00 h

Tecnologies informació i comunicació

José Carayol Pérez

Dimarts, 8:30 a 10:30 h Dijous, 8:30 a 10:30 h

Tecnologies informació i comunicació

Juncal Pomar Francisco

Dimecres, 9:30 a 11:30 h Divendres, 9:30 a 11:30 h

Llengües estrangeres

Melanie Cañellas Pestel

Dimarts, 9:00 a 11:00 h Dimecres, 9:00 a 11:00 h

Llengües estrangeres

Silvia Ana Garrido Gallego

Dilluns, 10:00 a 12:00 h Dimarts, 10:00 a 12:00 h

Formació professional

Francesc Soler Llinàs

Dimarts, 10:00 a 12:00 h Dimecres, 17:00 a 19:00 h

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

51


PLA ANUAL 2015-2016

5.8. Horari del personal docent L’horari de treball del personal docent adscrit al CEP de Palma, assessories i direcció, és el que s’indica en la graella següent, fins a 30 hores setmanals de dedicació a la tasca assessora. Tots els assessors/es tenen estipulat un horari bàsic de 6 hores diàries, que s’adapta i concreta setmanalment a les necessitats del desenvolupament de les activitats formatives i altres tasques pròpies de les funcions de l’assessor/a. A la secretaria del centre hi figura un document on consta l’horari setmanal de l’assessor/a i s’anotaran les modificacions de l’horari general, així com totes les sortides a centres, reunions a altres indrets etc. derivades del seu pla de treball. Aquest document es va completant a partir d’unes graelles google en format excel que cada assessor va emplenant en funció de la seva tasca assessora sempre amb el vist-i-plau del director. Si hi hagués modificacions al seu horari habitual, aquestes quedaran reflectides al google drive creat i compartit durant aquest curs escolar per tal de dur un seguiment de totes les accions formatives dels assessors/es. Aquestes anotacions s’han de fer amb la màxima antelació possible per facilitar l’organització general del CEP i, mai, a posteriori. La resta fins a 37 hores i mitja setmanals, serà de lliure disposició per a la preparació de la seva feina.

Horari Assessor/a

Cañellas Pestel, Melanie Carayol Pérez, José Frau Lladó, Carme Garrido Gallego, Silvia Ana Pomar Francisco, Juncal Sáez Sáez, Carme Siquier Coll, Tomàs Soler Llinàs, Francesc Vega Cuesta, José A. Zamorano Terrasa, Cecilia

Hores Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.00 a 14.00

8.30 a 14.30

8.30 a 14.30

8.30 a 14.30

8.30 a 14.30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

9:15 a 15:15

9:15 a 15:15

8:15 a 14:15

8:15 a 14:15

8:15 a 14:15

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

15:00 a 21:00

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:00 a 14:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

52

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30


PLA ANUAL 2015-2016

6. PLA D’ACOLLIDA D’ASSESSORS NOVELLS S’ha dissenyat un Pla d’acollida que inclou: • Procés gradual de l’acollida • Recull de documentació (normativa, tutorials, protocols, etc.). • Acompanyament inicial en el desenvolupament de les actuacions formatives ( sempre que sigui necessari ), sobretot en aquelles activitats que requereixen un contacte amb els centres assignant a cadascú d’ells un tutor: ASSESORS/ES NOVELLS /ES ● ● ● ●

Silvia A. Garrido - LL.E. SECUNDÀRIA Tomàs Siquier - PRIMÀRIA Melanie Cañellas – LL.E. PRIMÀRIA Francesc Soler – FORMACIÓ PROFESSIONAL

TUTORS/ES José Carayol Carme Frau Cecilia Zamorano Juncal Pomar

• Els guiaran en tot el procés d’integració en les tasques internes del CEP, juntament amb la resta de l’equip docent. • Es seguiran les indicacions i propostes generals recollides a les INSTRUCCIONS del SFPFP del curs escolar 2015-16. S’han programat una sèrie d’activitats formatives relacionades amb la tasca d’assessor. Aquestes activitats s’han complementat amb unes jornades de formador de formadors organitzades des del Servei de Formació del Professorat durant els dies 22 i 23 de setembre i que tot seguit es detallen:

DATES / AULA Dc 2 SETEMBRE Despatx direcció Dc 2 SETEMBRE Espais CEP Dll 7 SETEMBRE Aula Informàtica 1 Dm 8 SETEMBRE Saló Actes A Dm 9 SETEMBRE Despatx secretaria Dj 10 SETEMBRE Aula 1/Aula Informàtica 1 Dv 11 SETEMBRE Saló actes A

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

TEMÀTICA RESPONSABLE 9’30 h. Presentació continguts carpeta :Y Jose Vega i :P al nostre servidor (índex i protocols, horari assessors) 12’00 h. Visita instal·lacions Carme Sáez

9’30 h Eines google i Funcionament EDMODO 9’00 h. Funcionament videoconferencia ooVoo i altres sistemes alternatius 12’00 h. Funcionament gestió econòmica (dietes i nòmines) 9’30 h. Funcionament de les connexions dels equips. Funcionament ordenadors amb connexió en xarxa / wifi. 9’30 h. Modalitats formatives

Juncal Pomar Juncal Pomar Carme Sáez José Carayol Jose Vega

53


PLA ANUAL 2015-2016

Dv 11 SETEMBRE 11’30 h. Fotografies per a la web José Carayol Exteriors CEP Joan Ferrer Del 10 al 19 SETEMBRE 9’30 h. Funcionament RH (formació Despatx de cada personal a l’ordenador de cada assessor assessor) Dc 16 SETEMBRE 9’30 h. Funcionament aparells saló Chema Berrocal Aula 4 i sales d’actes A i B d’actes, vídeo i càmera de fotos 10’30 Funcionament videoconferència Chema Berrocal i audiovisuals Dm 22 SETEMBRE 9´30 a 19’30 h. Jornades formatives Servei de Formació i Sales d’actes A i B assessors i SFPFP assessors de CEP Dc 23 SETEMBRE 9´30 a 13’30 h. Jornades formatives Servei de Formació i Sala d’actes B assessors i SFPFP assessors de CEP Durant el curs escolar Assessorar a les formacions a centres del Carme Sáez programa d’aprenentatge cooperatiu

Continguts: § § § § § § § § § § § §

Visita al centre i explicació de la utilització dels diferents espais existents. Gestió del material informàtic. Utilització del canó de projecció. Pissarra digital. Gestió econòmica: ponents, reserves hotel i bitllets avió, nòmines, … Videoconferència gratuïta ooVoo, Skype, etc... . Utilització de l’entorn virtual d’aprenentatge Edmodo: participants, gestió dels fòrums i del correu intern, elaboració i enviament de tasques, qüestionaris, etc. Utilització de l’entorn virtual d’aprenentatge (Moodle) de Conselleria. Gestió de la plana web del CEP. Dinàmiques de cohesió de grup. Documents utilitzats a les formacions per part dels assessors. Programa d’aprenentatge cooperatiu.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

54


PLA ANUAL 2015-2016

7. PLA DE FORMACIÓ PER A L’EQUIP PEDAGÒGIC Els dies 22 i 23 de setembre de 2015 es varen realitzar unes jornades formatives organitzades pel Servei de Formació del Professorat al CEP de Palma on es varen treballar diversos temes relacionats amb la formació del professorat i la tasca assessora, així com aspectes de funcionament intern dels centres de professorat, tals com: • Utilització de l’entorn virtual moodle. Formacions FaD. • Dinàmiques de cohesió de grup i d’autoconeixement. • Intervencions en centres. Dinamització i formació del professorat per part de l’assessor. • Com ser un bon assessor de formació. Aspectes a tenir en compte. • Presentació del nou Servei de Formació. • Presentació dels nous equips pedagògics de cada un dels CEP de les Illes Balears. • Presentació de la nova Directora General de Formació del Professorat i Formació Professional. • Presentació del nou Conseller d’Educació. A part d’aquesta formació inicial es preveu realitzar una formació ofertada des del Servei de Formació per a la formació dels assessors en la temàtica de Formador de formadors, que encara no manca la convocatòria. Aquesta formació es complementarà amb altres necessitats que vagin sorgint al llarg del curs per part de l’equip d’assessors i que quedarà contemplada a la memòria de final de curs.

8. PROJECTES 8.1. Experimentals No hi ha cap projecte programat durant aquest curs escolar. 8.2. Projectes específics No hi ha cap projecte programat durant aquest curs escolar.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

55


PLA ANUAL 2015-2016

8.3. Altres tipus d’ activitats

8.3.1 Coordinació i tutoria de formació a distància Al llarg del curs escolar 2015-16 tal i com s’ indica a les instruccions de principi de curs, cada assessor del CEP i el director serà el responsable de tutoritzar 2 cursos del programa de formació a distància, i 1 en el cas de la direcció del centre. S’ aniran assignant al llarg del curs escolar per trimestres. En el cas que s’hagin d’assignar a tutors externs, aquest fet es contemplarà a la memòria de final de curs.

8.3.2 Cicle de conferències No hi ha cap cicle de conferències programat durant aquest curs escolar des del CEP de Palma. Es contempla la possibilitat de col·laborar amb el CEP d’Inca i CEP de Manacor amb un cicle de conferències que es vol organitzar des del CEP d’Inca a partir del 2n trimestre. Si es dugués a terme aquesta col·laboració, quedaria contemplada a la memòria de final de curs.

8.3.2 Jornades Reflexives de Participació: Des del Servei de Formació del Professorat s’han creat una sèrie d’activitats emmarcades dintre de la modalitat formativa “jornades” per realitzar una anàlisi de les necessitats educatives dels centres, així com avaluar el Pla de formació 20122016 i crear propostes per al disseny del Pla de formació 2016-2020. Per a aquest motiu s’han creat unes jornades a cada un dels centres de professors de les illes. En concret al Centre de Professors de Palma es realitzaran els dies 26 i 27 de novembre amb el títol JORNADES: LA REFLEXIÓ PARTICIPATIVA PER ORIENTAR LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 2016-2020 (CEP PALMA). Aquestes jornades estaran coordinades per 3 assessors del Servei de Formació del professorat i pel director del CEP de Palma.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

56


PLA ANUAL 2015-2016

9. GESTIÓ ECONÒMICA 9.1. Informe econòmic de l’ 1 de gener de 2015 a 30 de juny de 2015 INGRESSOS 1. Romanent exercici anterior 2. Assignacions de funcionament del centre 3. Altres ingressos de la Conselleria 4. Ingressos d’entitats públiques 5. Venda de productes i prestacions de serveis 6. Cessió d’ús d’instal·lacions i equipaments 7. Aportacions d’alumnes 8. Altres ingressos 9. Menjador escolar 10. Formació professional TOTAL INGRESSOS

DESPESES 1. Lloguers 2. Reparació, conservació i manteniment 3. Material fungible d’ús comú 4. Subministraments 5. Comunicacions 6. Treballs realitzats per altres empreses 7. Taxes i impostos 8. Documentació i informació 9. Material didàctic 10. Material inventariable 11. Instal·lacions 12. Despeses efectuades a càrrec del fons d’inversió de la Conselleria 13. Ajudes individuals 14. Menjador escolar 15. Formació Professional 16. Despeses activitats del centre 17. Altres despeses TOTAL DESPESES SALDO (INGRESSOS – DESPESES)

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

249.763,19 € 99.1300,00 € 27.890,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11,54 € 0,00 € 0,00 € 348.904,73 €

0,00 € 0,00 € 3.401,85 € 16.624,17 € 441,39 € 982,98 € 11409,12€ 25,88 € 0,00 € 876,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 85.609,96 € 0,00 € 119.371,51€ 229.533,22€

57


PLA ANUAL 2015-2016

9.2. Previsió de despeses per al curs 2015-2016 Lloguers / Renting

0,00 €

Reparació, conservació i manteniment**

0,00 €

Material fungible d'ús comú

6.000,00 €

Subministraments

27.000,00 €

Comunicacions

6.600,00 €

Documentació i informació

500,00 €

Material inventariable

15.000,00 €

Despeses activitats formació permanent

85.000,00 €

Altres despeses

24.000,00 € Total

164.100,00 €

**Reparació, conservació i manteniment: Durant el present curs s’han realitzat i es realitzaran contactes amb l’IBISEC per tal de donar solució als problemes d’humitat i d’aïllament tèrmic que tenim al centre a diverses aules, passadissos i despatxos. Des de fa tres cursos escolars no hem tingut resposta positiva d’una actuació de millora al centre i si no tenim resposta per part d’aquesta entitat durant el present any o la resposta de reparació torna a ser negativa com en anys anteriors, tenim previst demanar diversos pressuposts per tal de començar a donar resposta a aquest problema, prioritzant espais d’actuació al CEP. Les actuacions per urgents que s’han de dur a terme són: • Col·locació de les teules al terrat de l’edifici. • Humitats en aules 1, 2, 4 i aules d’informàtica de l’edifici A al primer pis, a causa de deficiències en el terrat. • Humitats en tres dels despatxos d’assessoria en la planta baixa. • Aïllament tèrmic de l’aula d’informàtica 1, ja que a causa de diverses finestres rompudes del fals sostre, fa que sigui un aula molt freda i sense possibilitat d’aconseguir una temperatura òptima a causa d’aquest fet. A aquest apartat no es fa una previsió de despesa ja que s’ha de valorar quin espai o espais són prioritaris i demanar el seu pressupost corresponent.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

58


PLA ANUAL 2015-2016

10. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS Continuant les relacions establertes amb altres institucions es mantindran les col·laboracions en les activitats que tot seguit es detallen: Títol activitat

Actuacions previstes Actuacions Línia per l’entitat previstes pel CEP prioritària col·laboradora Departament d’Inspecció Aportació material, Coordinació i gestió educativa 4 documentació Entitat col·laboradora

Seminaris de formació de zona d’equips directius Seminari “Mirant-nos l’educació i l’art des de la perspectiva dels Museu Es Baluard projectes de treball”

Curs “Educar els sentiments i les emocions a través de l’Educació Física” Seminari a centre “Habilitats socials. Rsolució de conflictes. Educació emocional al CEIP Son Ferriol” Seminari de zona “Les pràctiques restauratives als CEIP Es Vivero i CEIP Sa Casa Blanca” PMC: “Innovació metodològica. Aprenentatge globalitzat per àmbits CEIP Puig de Na Fátima”

Consell Insular de Mallorca

ICEE (Institut per a la convivència i l’ èxit escolar)

ICEE (Institut per a la convivència i l’ èxit escolar)

UIB . Departament Psicologia Aplicada

Curs: “Les tècniques i les dinàmiques del Institut Français teatre a l’aula de francès” Curs: “Aprendre alemany produint vídeos a classe”

Goethe Institut

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

1

1

4

4

1

3

3

Coordinació, Coordinació, ponències, gestió, ponències, experiències seguiment artístiques i presencial, seguiment presencial aportació econòmica i assessorament Disseny de l’activitat. Coordinació i gestió Ponent, material i administrativa dotació econòmica Col·laborar en el 50 % de les despeses. Faran 8 hores de formació al centre

Seguiment presencial i gestió. Col·laborar en el 50 % de les despeses.

Col·laborar en el 50 % de les despeses. Faran 8 hores de formació al centre

Seguiment presencial i gestió. Col·laborar en el 50 % de les despeses.

Coordinació

Coordinació

Coordinació, 10 hores de ponències i gestió, ponències i bitllet avió seguiment presencial Allotjament, dietes i desplaçaments Coordinació, 10 hores de ponències i gestió, ponències i bitllet avió seguiment presencial Allotjament, dietes i desplaçaments

59


PLA ANUAL 2015-2016

Títol activitat

Entitat col·laboradora

Jornades 0-3. Sentit, intencions i relacions IEPI (Institut per a a la primera infància l’Educació de la Primera Infància)

Línia prioritària

Actuacions previstes Actuacions per l’entitat previstes pel CEP col·laboradora Difusió i suport en Coordinació, l’organització ponències i gestió, seguiment presencial Allotjament, dietes i desplaçaments

11. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA ANUAL El Pla Quadriennal 2012-2016 preveu el seguiment i l’avaluació dels Plans a diferents nivells i temporitzacions. L’esmentat Pla quadriennal preveu que l’avaluació de les activitats formatives ha de constituir un instrument de participació i d’implicació del professorat en el procés de formació que els permeti valorar el procés i, alhora, doni a conèixer als gestors de la formació i a les entitats organitzadores el seu grau de satisfacció amb la formació rebuda, el grau d’assoliment dels objectius didàctics de l’activitat i l’impacte de la formació en la pràctica docent. Els agents de les activitats de formació de l’avaluació són: • El professorat que participa en la formació. • Els centres docents, a través del professorat, l’alumnat i les famílies. • El professorat formador. • Les institucions, les entitats i els serveis i departament de la Conselleria d’Educació i Cultura que organitzen i gestionen les activitats de formació permanent. Des del Centre de Professorat de Palma, s’ utilitzaran els dos nous models de questionaris d’ avaluació ja consensuats des de fa dos cursos escolars entre els CEP i el SFPFP com a instruments d’avaluació adaptats a les modalitats formatives, tenint en compte els criteris:

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

60


PLA ANUAL 2015-2016

• Activitats de caire reflexiu: o Seminari (CEP, FaC, Zona, centre) o Projecte de millora de centre o Assessorament col·laboratiu • Activitats de centre: o Curs o Jornada o Conferència o Assessorament entre iguals o Tallers

L’ equip pedagògic realitzarà una reunió trimestral per dur un seguiment del desenvolupament del Pla Anual. El mes de febrer, la direcció del CEP juntament amb l'equip pedagògic emetrà un informe de l'estat de desenvolupament del pla d'acord amb les instruccions del Servei de Formació del Professorat. A final de curs, s’elaborarà i presentarà a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat la memòria final que ha d'incloure una descripció i valoració del desenvolupament del Pla d'actuació anual, com també un informe d'avaluació de les activitats.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

61


12. RELACIÓ DE CENTRES ADCRITS AL CEP DE PALMA CODI

CENTRE ESCOLES INFANTILS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07013051 EI BENDINAT

BENDINAT CALVIÀ

07013000 EI CA SES MONGES

BUNYOLA

07013747 EI CAN ALONSO

PALMA

07003778 EI CIUTAT ANTIGA

PALMA

07013346 EI D'ESPORLES

ESPORLES

07013103 EI DIRECCIÓ DEL SECTOR NAVAL

PALMA

07013115 EI EL SOL

ANDRATX

07013838 EI ES MOLINET

SANTA PONÇA CALVIÀ

07014065 EI ES PI GROS

SANTA MARIA DEL CAMÍ

07013437 EI ES PICAROL

PEGUERA CALVIÀ

07013504 EI ES VEDELLET

EL TORO CALVIÀ

07014430 EI ES VERGER

DEIÀ

07012901 EI ESCOLETA MUNICIPAL DE SANTA EUGÈNIA SANTA EUGÈNIA 07013309 EI FLOR DE MURTA

ALGAIDA

07005568 EI L'HORTA

L'HORTA SÓLLER

07013474 EI MAGALUF

MAGALUF CALVIÀ

07013243 EI MARIA MUT I MANDILEGO

PALMA

07013073 EI NA BURGUESA

PALMANOVA CALVIÀ

07013176 EI OCELL DEL PARADÍS

SON FERRER CALVIÀ

07014788 EI PALMANOVA

PALMANOVA CALVIÀ

07007772 EI PAULA TORRES

PALMA

07014582 EI PONT D'INCA NOU

ES PONT D'INCA NOU MARRATXÍ

07005817 EI SANTA CATALINA

PALMA

07013450 EI SANTA CREU

PALMA

07013218 EI SANTA PONÇA

SANTA PONÇA CALVIÀ

07006676 EI S'ARENAL

S'ARENAL PALMA

07014363 EI SES CASES NOVES

SES CASES NOVES MARRATXÍ

07014201 EI SON FERRIOL

SON FERRIOL PALMA

07013413 EI SON FUSTER NOU

PALMA

07006603 EI SON ROCA

PALMA

07014454 EI VALLDEMOSSA

VALLDEMOSSA

07013671 EI VERGE DE LA SALUT

PALMA

07013772 EI VIRGEN DE LORETO

PALMA

07014594 EI PENYA-SEGAT

LLUCMAJOR

07014296 EI ES MOLINAR

PALMA

07014302 EI SON ESPANYOLET

PALMA

07014314 EI ES SAULET

ANDRATX

07014442 EI PUIGPUNYENT

EI PUIGPUNYENT


PLA ANUAL 2015-2016

CODI

ESCOLES INFANTILS PRIVATS/CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07014776

CEI 101 DÁLMATAS

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07013531

CEI ALADERN

PALMA

07013929

CEI AMIGUETS

PALMA

07014806

CEI ÀNGEL DE LA GUARDA

PALMA

07013760

CEI ANGELETS 2008

LLUCMAJOR

07013188

CEI ASIMA

PALMA

07014648

CEI BABERITOS

ES COLL D'EN RABASSA PALMA

07013851

CEI ES PETIT CASTELL

PALMA

07014855

CEI ES PONTET

PALMA

07014739

CEI ESCOLA NOVA

PALMA

07014740

CEI GIANNI RODARI

PALMA

07013711

CEI HAMELIN

SA CABANETA MARRATXÍ

07014004

CEI HOBBITON

PALMA

07014764

CEI HYADES

CAN PASTILLA PALMA

07008260

CEI ITACA

PALMA

07013589

CEI ITACA NOVA

PALMA

07003924

CEI JARDILÍN

PALMA

07002737

CEI JARDINES DE LA INFANCIA PUREZA DE MARÍA

ESTABLIMENTS PALMA

07013061

CEI KOALA

PALMA

07014867

CEI KOALA POLÍGON

PALMA

07008090

CEI LA CUNA

LLUCMAJOR

07013012

CEI MAMÁ OSA

PALMA

07014661

CEI MARIA SERRA

PALMA

07014132

CEI MEL I SUCRE

PALMA

07014545

CEI MÓN PETITO

PALMA

07014120

CEI MONDAURA

L’HORTA, SÓLLER

07014193

CEI NIT I DIA

PALMA

07003365

CEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA

PALMA

07002695

CEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA

SA CREU VERMELLA PALMA

07014181

CEI PATIM-PATAM

PALMA

07014016

CEI PEKES

PALMA

07014119

CEI PETITS FERRERETS

ES PONT D'INCA NOU MARRATXÍ

07013887

CEI PICA-SOL

LLUCMAJOR

07008636

CEI PINOCHO

PALMA

07002609

CEI POPEYE

PALMA

07013723

CEI RIN TIN TIN

PALMA

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

63


PLA ANUAL 2015-2016

CODI

ESCOLES INFANTILS PRIVATS/CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07014697

CEI ROPIT

PALMA

07014752

CEI SA COSTURETA

SANT JORDI PALMA

07001733

CEI SAGRADOS CORAZONES

LLUCMAJOR

07014624

CEI SANT AGUSTÍ

PALMA PALMA

07012937

CEI SANT FRANCESC D'ASSÍS

ES PIL·LARÍ PALMA

07014727

CEI SANT PAU

PALMA

07002415

CEI SANTA CATALINA THOMÀS

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07008764

CEI S'AUCELLET

S'ARENAL LLUCMAJOR

07014107

CEI SERRA MAMERRA

PALMA

07013462

CEI SIERVAS DE JESÚS. SAGRADO CORAZÓN

PALMA

07014171

CEI SIETE ENANITOS

PALMA

07013191

CEI SOL I LLUNA

SANT AGUSTÍ PALMA

07013954

CEI SON LLÀTZER

PALMA

07008821

CEI SON OLIVA

PALMA

07013486

CEI TERINGA

PALMA

07014971

CEI PETER PAN

07014946

CEI PETER PAN

MARRATXI PALMA

07014961

CEI SA MILOCA

PALMA

07014341

CEI S'ESTEL

PALMA

CODI

CENTRES INFANTILS I PRIMÀRIA PUBLICS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07002774

CEIP AINA MOLL I MARQUÉS

PALMA

07002907

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ

PALMA

07004321

CEIP ANSELM TURMEDA

SA VILETA PALMA

07008041

CEIP BADIES

BADIA GRAN LLUCMAJOR

07002439

CEIP BLANQUERNA

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07005994

CEIP CAMILO JOSE CELA

PALMA

07002610

CEIP CAN PASTILLA

CAN PASTILLA PALMA

07013127

CEIP CAS CAPISCOL

PALMA

07007255

CEIP CAS SABONERS

MAGALUF CALVIÀ

07002658

CEIP COLL D'EN RABASSA

ES COLL D'EN RABASSA PALMA

07002831

CEIP DE PRÀCTIQUES

PALMA

07007231

CEIP ELS MOLINS

S'ARRACÓ ANDRATX

07002592

CEIP ELS TAMARELLS

S'ARENAL PALMA

07005593

CEIP ES FOSSARET

SÓLLER

07005933

CEIP ES PIL·LARÍ

ES PIL·LARÍ PALMA

07006691

CEIP ES PONT

PALMA

07005660

CEIP ES PUIG

SÓLLER

07004138

CEIP ES SECAR DE LA REAL

ES SECAR DE LA REAL PALMA

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

64


PLA ANUAL 2015-2016

CODI

CENTRES INFANTILS I PRIMÀRIA PUBLICS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07000194

CEIP ES VINYET

ANDRATX

07002932

CEIP ES VIVERO

PALMA

07003304

CEIP ESCOLA GRADUADA

PALMA

07002749

CEIP ESTABLIMENTS

ESTABLIMENTS PALMA

07004011

CEIP FELIP BAUÇÀ

PALMA

07008788

CEIP FORNALUTX

FORNALUTX

07000960

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS

ESPORLES

07002397

CEIP GABRIEL JANER MANILA

ES PLA DE NA TESA MARRATXÍ

07000984

CEIP GABRIEL PALMER

ESTELLENCS

07003900

CEIP GABRIEL VALLSECA

PALMA

07000534

CEIP GALATZÓ

ES CAPDELLÀ CALVIÀ

07007243

CEIP GASPAR SABATER

PALMANYOLA BUNYOLA

07002750

CEIP GÈNOVA

GÈNOVA PALMA

07003225

CEIP INFANTE DON FELIPE

PALMA

07003250

CEIP JAFUDÀ CRESQUES

PALMA

07006809

CEIP JAUME I

PALMANOVA CALVIÀ

07002889

CEIP JOAN CAPÓ

PALMA

07002804

CEIP LA SOLEDAT

PALMA

07013553

CEIP LLUCMAJOR

LLUCMAJOR

07004229

CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ

SON SARDINA PALMA

07003821

CEIP MARIAN AGUILÓ

PALMA

07003791

CEIP MÀXIM ALOMAR JOSA

PALMA

07005295

CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET

SANTA MARIA DEL CAMÍ

07000467

CEIP MESTRE COLOM

BUNYOLA

07005076

CEIP MESTRE GUILLEMET

SANTA EUGÈNIA

07006263

CEIP MIGJORN

BENDINAT CALVIÀ

07002919

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA

PALMA

07002464

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA

PÒRTOL MARRATXÍ

07002865

CEIP MIQUEL PORCEL

PALMA

07006330

CEIP NICOLAU CALAFAT

VALLDEMOSSA

07013358

CEIP NOVA CABANA

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07000157

CEIP PARE BARTOMEU POU

ALGAIDA

07006287

CEIP PERE CERDÀ

PORT DE SÓLLER SÓLLER

07006895

CEIP PINTOR JOAN MIRÓ

PALMA

07004621

CEIP PUIG DE NA FÀTIMA

PUIGPUNYENT

07007048

CEIP PUIG DE SA GINESTA

SANTA PONÇA CALVIÀ

07008466

CEIP PUIG DE SA MORISCA

SANTA PONÇA CALVIÀ

07005982

CEIP RAFAL NOU

PALMA

07003213

CEIP RAFAL VELL

PALMA

07002841

CEIP REI JAUME I

PALMA

07001745

CEIP REI JAUME III

LLUCMAJOR

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

65


PLA ANUAL 2015-2016

CODI

CENTRES INFANTILS I PRIMÀRIA PUBLICS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07000935

CEIP ROBERT GRAVES

DEIÀ

07006551

CEIP SA CASA BLANCA

SA CASA BLANCA PALMA

07004163

CEIP SA INDIOTERIA

SA INDIOTERIA PALMA

07001681

CEIP S'ALGAR

S'ARENAL LLUCMAJOR

07004102

CEIP SANT JORDI

SANT JORDI PALMA

07002956

CEIP SANTA CATALINA

PALMA

07002853

CEIP SANTA ISABEL

PALMA

07004114

CEIP S'ARANJASSA

S'ARANJASSA PALMA

07000251

CEIP SES BASSETES

PORT D'ANDRATX ANDRATX

07013221

CEIP SES CASES NOVES

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07005601

CEIP SES MARJADES

SÓLLER

07000509

CEIP SES QUARTERADES

CALVIÀ

07007516

CEIP SES ROTES VELLES

SANTA PONÇA CALVIÀ

07006861

CEIP SON ANGLADA

SA VILETA PALMA

07012998

CEIP SON CALIU

PALMANOVA CALVIÀ

07002968

CEIP SON CANALS

PALMA

07007267

CEIP SON FERRER

SON FERRER CALVIÀ

07002683

CEIP SON FERRIOL

SA CREU VERMELLA PALMA

07006007

CEIP SON OLIVA

PALMA

07013401

CEIP SON PISÀ

PALMA

07004311

CEIP SON QUINT

SA VILETA PALMA

07012895

CEIP SON RULLAN

PALMA

07005945

CEIP SON SERRA

SA VILETA PALMA

07007000

CEIP SON VERÍ

S'ARENAL LLUCMAJOR

07013395

CEIP URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR

URBANITZACIÓ PUIG DE ROS LLUCMAJOR

07002981

CEIP VERGE DE LLUC

PALMA

07000546

CEIP XALOC

PEGUERA CALVIÀ

CODI

INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

POBLACIÓ/LOCALITAT

07003894

IES ANTONI MAURA

PALMA

07007930

IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR

PALMA

07007942

IES AURORA PICORNELL

PALMA

07008338

IES BALTASAR PORCEL

ANDRATX

07008855

IES BENDINAT

BENDINAT CALVIÀ

07007899

IES CALVIÀ

SANTA PONÇA CALVIÀ

07013383

IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA ILLES BALEARS

PALMA

07008016

IES EMILI DARDER

PALMA

07006238

IES FRANCESC DE BORJA MOLL

PALMA

07007917

IES GUILLEM COLOM CASASNOVES

SÓLLER

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

66


PLA ANUAL 2015-2016

CODI

INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

POBLACIÓ/LOCALITAT

07006512

IES GUILLEM SAGRERA

PALMA

07003882

IES JOAN ALCOVER

PALMA

07007152

IES JOAN MARIA THOMÀS

PALMA

07013164

IES JOSEP FONT I TRIAS

ESPORLES

07007796

IES JOSEP MARIA LLOMPART

PALMA

07007747

IES JOSEP SUREDA I BLANES

PALMA

07003833

IES JUNÍPER SERRA

PALMA

07013139

IES LA RIBERA

PLATJA DE PALMA

07008511

IES LLUCMAJOR

LLUCMAJOR

07007371

IES MADINA MAYURQA

PALMA

07008818

IES MARRATXÍ

SON RAMONELL MARRATXÍ

07003869

IES POLITÈCNIC

PALMA

07003870

IES RAMON LLULL

PALMA

07014879

IES SANT MARÇAL

SA CABANETA MARRATXÍ

07008065

IES S'ARENAL

S'ARENAL LLUCMAJOR

07007838

IES SES ESTACIONS

PALMA

07008363

IES SON FERRER

SON FERRER CALVIÀ

07003845

IES SON PACS

SON SARDINA PALMA

07006925

IES SON RULLAN

PALMA

CODI

CENTRES INTEGRATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

POBLACIÓ/LOCALITAT

07014880

CIFP DE L’ESPORT

PALMA

07014892

CIFP DE LA CONSTRUCCIÓ i OBRA CIVIL

PALMA

07013620

CIFP ESCOLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL NAUTICOPESQUERA

PALMA

07014703

CIFP SON LLEBRE

ES PLA DE NA TESA MARRATXÍ

CODI

CENTRES PRIVATS CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07003501

CC ARCÀNGEL SANT RAFEL

PALMA

07006767

CC AULA BALEAR

SA VILETA PALMA

07003456

CC BALMES

PALMA

07004230

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN

PALMA

07003171

CC CORPUS CHRISTI

PALMA

07003092

CC EL TEMPLE

PALMA

07006664

CC ES LICEU

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07003471

CC JESÚS MARÍA

PALMA

07003699

CC JUAN DE LA CIERVA

PALMA

07003730

CC LA INMACULADA

PALMA

07003468

CC LA MILAGROSA

PALMA

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

67


PLA ANUAL 2015-2016

CODI

CENTRES PRIVATS CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07004084

CC LA PORCIÚNCULA

S'ARENAL PALMA

07004308

CC LA PURÍSIMA

SA VILETA PALMA

07002440

CC LA SALLE

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07004333

CC LA SALLE

SA VILETA PALMA

07002622

CC LLADÓ, S.L.

ES COLL D'EN RABASSA PALMA

07004278

CC MADRE ALBERTA

PALMA

07003602

CC MANJÓN

PALMA

07003614

CC MARE DE DÉU DE LES ESCOLES PIES

PALMA

07006482

CC MATA DE JONC

PALMA

07001721

CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA

LLUCMAJOR

07003687

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

PALMA

07007221

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

SA INDIOTERIA PALMA

07003572

CC NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

PALMA

07003857

CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN

PALMA

07004254

CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN

SA VILETA PALMA

07003341

CC PEDRO POVEDA

PALMA

07003511

CC PIUS XII

PALMA

07000212

CC RAMON LLULL

ANDRATX

07005301

CC RAMON LLULL

SANTA MARIA DEL CAMÍ

07003675

CC SAGRADO CORAZÓN

PALMA

07005623

CC SAGRATS CORS

SÓLLER

07003328

CC SAN AGUSTÍN

PALMA

07003651

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO

PALMA

07002701

CC SAN ANTONIO ABAD

SA CREU VERMELLA PALMA

07001711

CC SAN BUENAVENTURA

LLUCMAJOR

07003331

CC SAN FELIPE NERI

PALMA

07003559

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

PALMA

07002646

CC SAN VICENTE DE PAÚL

ES COLL D'EN RABASSA PALMA

07003596

CC SAN VICENTE DE PAÚL

PALMA

07003298

CC SANT FRANCESC

PALMA

07003444

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS

PALMA

07006500

CC SANT JOSEP OBRER I

PALMA

07003067

CC SANT JOSEP OBRER II

PALMA

07003717

CC SANT PERE

PALMA

07003390

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

PALMA

07004266

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

SA VILETA PALMA

07001666

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

S'ARENAL LLUCMAJOR

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

68


PLA ANUAL 2015-2016

CODI

CENTRES PRIVATS CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07005611

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

SÓLLER

07003021

CC SANTA MAGDALENA SOFIA

PALMA

07002920

CC SANTA MARIA

PALMA

07003262

CC SANTA MÓNICA

PALMA

07002427

CC SANTA TERESA

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07003377

CC SANTÍSIMA TRINIDAD

PALMA

07002816

CC VIRGEN DEL CARMEN

PALMA

CODI 07005945 CODI 07004023

CODI

CENTRES INTEGRATS AMB ENSENYAMENT DE MÚSICA CEIP SON SERRA CENTRE PÚBLIC D'EDUCACIÓ ESPECIAL CEE SON FERRIOL

CENTRES CONCERTATS D'EDUCACIÓ ESPECIAL

POBLACIÓ/LOCALITAT

SA VILETA PALMA POBLACIÓ/LOCALITAT

SA CREU VERMELLA SON FERRIOL PALMA POBLACIÓ/LOCALITAT

07008405

CEE GASPAR HAUSER

PALMA

07003973

CEE MATER MISERICORDIAE

PALMA

07006779

CEE PINYOL VERMELL

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07006469

CEE PRÍNCIPE DE ASTURIAS

ES PLA DE NA TESA MARRATXÍ

CODI

CAMPS D'APRENENTATGE

POBLACIÓ/LOCALITAT

07500211

CAMP D'APRENENTATGE ORIENT

BUNYOLA

07500130

CAMP D'APRENENTATGE SON FERRIOL

SON FERRIOL PALMA

CODI

SERVEI D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

POBLACIÓ/LOCALITAT

07700180

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMERENCA PALMA

PALMA

07700261

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMERENCA PONENT

STA PONÇA CALVIA

07700271

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMERENCA SUD (SUBSEU LLEVANT)

LLUCMAJOR

07700295

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMERENCA TRAMUNTANA(SUBSEU PONENT)

ESPORLES

07700052

EOEP GENERAL CALVIÀ - ANDRATX

PALMANOVA CALVIÀ

07700121

EOEP GENERAL PALMA-1

SA CREU VERMELLASON FERRIOL PALMA

07700143

EOEP GENERAL PALMA-2

PALMA

07700131

EOEP GENERAL PALMA-2 (SUBSEU SÓLLER)

SÓLLER

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

69


PLA ANUAL 2015-2016

POBLACIÓ/LOCALITAT

CODI

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

07013292

Escola Superior d’ArtDramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

Palma

07006810

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca

Palma

07008077

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Palma

07008715

EDIB (Escola Superior de Disseny de les Illes Balears)

Palma POBLACIÓ/LOCALITAT

CODI

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

07004035

Escola Superior de Disseny, Conservació i Restauració de BénsCulturals

Palma

07013097

Escola Oficial d’Idiomes de Calvià

BendinatCalvià

07007191

Escola Oficial d’Idiomes de Palma

Palma Palma

CODI

POBLACIÓ/LOCALITAT

ENSENYAMENT D'ADULTS

07013279

CEPA Amanecer (Centre penitenciari)

Palma

07008235

CEPA Calvià

MagalufCalvià

07008223

CEPA Camp Rodó

Palma

07007693

CEPA La Balanguera

Palma

07001757

CEPA S’Arenal

S’Arenal Palma

07006998

CEPA Son Canals

Palma

07001265

AULA Andraitx

ANDRATX

07013917

AULA Sóller

SÓLLER

Total de Centres adscrits al CEP de Palma, J. Cañellas Mut. CEIP IES (sense FP) IES (amb FP) CC Escoletes d’infants xarxa pública CEI Escoletes d’infants concertades CEPA

EOEP EOI Centres integrats d’FP EAP CEE Camps d’ Aprenentatge Conservatori i escoles de música Escola de Disseny Escola d’Art dramàtic TOTAL

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

86 4 26 55 38 59 8 4 2 2 4 5 2 2 1 1 299

70


PLA ANUAL 2015-2016

CEP de Palma Jaume Ca単ellas Mut

71

Profile for Cep Palma

Pla anual 15 16 aprovat equip i consell def  

Pla anual del Centre de Professorat de Palma per al curs escolar 2015-16.

Pla anual 15 16 aprovat equip i consell def  

Pla anual del Centre de Professorat de Palma per al curs escolar 2015-16.

Profile for cep_palma
Advertisement