__MAIN_TEXT__

Page 1

PLA ANUAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT CEP de Palma Jaume Cañellas Mut Curs 2012 – 2013


PA 2012-2013

DILIGÈNCIA per la qual es fa constar que el present Pla anual ha estat aprovat a la reunió d’equip de dia 7 de novembre i en sessió ordinària del Consell del CEP, dia 19 de novembre de 2012.

Vist i Plau El director del CEP

Sgt.: Jose Antonio Vega Cuesta

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

La secretaria del CEP

Sgt.: Mª Carmen Sáez Sáez

2


PA 2012-2013

INDEX 1. INTRODUCCIÓ 1.1. Modificacions en el context del CEP ..................................................................... 4 1.2. Principals conclusions extretes de la memòria anterior.......................................... 4 1.3. Altres aspectes ..................................................................................................... 5

2. OBJECTIUS I LES SEVES CONCRECIONS PER AL CURS 2012-13..6 3. PROGRAMACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS 3.1. Segons línia prioritària ........................................................................................ 12 3.2. Segons nivell educatiu ........................................................................................ 13 3.3. Segons modalitat formativa................................................................................. 14 3.4. Segons formes de participació ............................................................................ 15

4. APORTACIONS DE LES DIFERENTS ASSESSORIES AL PLA ANUAL 4.1. Assessoria d’educació infantil: segons necessitat ............................................... 16 4.2. Assessoria d’educació primària: segons necessitat………………………………… 18 4.3. Assessoria d’educació secundària: segons necessitat ........................................ 20 4.4. Assessoria de llengües estrangeres: segons necessitat ..................................... 21 4.5. Assessoria de formació professional: segons necessitat .................................... 24 4.6. Assessoria de tecnologia de la informació i comunicació: segons necessitat i aspecte………… ....................................................................................................... 25 4.7. Direcció: segons necessitat i aspecte……………………………………………… .28

5. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA DE L’EQUIP 5.1. Equip pedagògic ................................................................................................. 29 5.2. Organització de la feina en equip ........................................................................ 31 5.3. Consell del CEP.................................................................................................. 31 5.4. Personal no docent ............................................................................................. 32 5.5. Repartiment de tasques ...................................................................................... 32 5.6. Horari general del centre..................................................................................... 34 5.7. Horari d’atenció al públic dels assessors/res ....................................................... 35 5.8. Horaris individuals .............................................................................................. 36

6. PLA D’ACOLLIDA D’ASSESSORS NOVELLS....................................….....37 7. PLA DE FORMACIÓ PER A L’EQUIP PEDAGÒGIC.............................….40 8. PROJECTES 8.1. Experimentals ..................................................................................................... 42 8.2. Projectes específics ............................................................................................ 42 8.3. Altres tipus d'activitats………………………… ………………………………………42

9. GESTIÓ ECONÒMICA 9.1. Informe econòmic a 30 de juny de 2012 .............................................................. 44 9.2. Previsió de despeses per al curs 2012-2013 ................................................................. ….45 10. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS..................................….......46

11. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA ANUAL.....................…...............47 12. RELACIÓ DE CENTRES ADCRITS AL CEP DE PALMA...…................50

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

3


PA 2012-2013

1. INTRODUCCIÓ 1.1. Modificacions en el context del CEP a.- Personal docent: Per al present curs escolar 2012-13, la plantilla d’assessors i assessores ha sofert canvis respecte al curs anterior. La plantilla s’ha vist reduïda a 10 persones, i renovada pràcticament en la seva totalitat respecte al curs passat: els assessors que continuen són Marina Ana Gasull Caules i Carme Frau Lladó, les actuals assessores d’educació primària, un dels assessors TIC, José Carayol Pérez, a l’ actual assessoria TIC i en José Antonio Vega Cuesta, que era l’assessor de convivència i organització escolar i ha passat a ser el nou director. La resta d’assessores que s’han incorporat a l’equip pedagògic enguany són: Mª Dolores Pérez Riera a l’assessoria d’educació infantil, Mª Carmen Sáez Sáez a l’assessoria d’educació secundària i com a nova secretària, Jero Mairata Bennàssar a l’assessoria de formació professional, Mª Juncal Pomar Francisco com a nova assessora TIC i Mª Antònia Vargas Reus i Mª Elena Pericàs Vidal com a assessores de llengües estrangeres. Desapareixen les assessories d’atenció a la diversitat i de convivència i organització escolar.

b.- Personal no docent Pel que respecta, al personal no docent, no ha hagut cap canvi.

1.2. Principals conclusions extretes de la memòria anterior A partir de les “propostes de millora” elaborades a la memòria del curs 2011-2012, s’extrauen les principals conclusions: S’ha de potenciar el treball en equip per a enriquir les activitats de formació desenvolupades i la tasca assessora, conjugant esforços entre les diferents assessories per a compensar dins el possible la reducció del nombre d’assessors i d’assessories. S’han de coordinar les diferents propostes formatives que sorgeixen des de les diferents assessories, intentant adequar-les a les línies prioritàries marcades al nou pla quadrienal 2012-2016. S’han de potenciar les vies de comunicació entre els diferents CEP i entre el CEP i el SFPP per a enfortir la col.laboració a les diferents activitats.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

4


PA 2012-2013

Continuar la línia de feina proposada al Programa ARCE i plantejar noves possibilitats de treball sobre assessorament cooperatiu, amb la col.laboració dels altres Centres de Professorat implicats, i fent la distribució dels resultats obtinguts. Continuar introduint millores en la difusió de ponències i bones pràctiques. Seguir donant assessorament a tots els centres escolars que ho necessitin en relació al programa ADI, que durant el curs passat varen assumir tots els CEP de les Illes Balears. Adequar l’espai i el material ADI al nostre CEP. Continuar amb el procés de millora de les infraestructures del CEP.

1.3. Altres aspectes A conseqüència de l’actual conjuntura econòmica, que ha motivat una reducció considerable del nombre d’assessors al CEP de Palma, i de la renovació dels assessors i assessores, el nou equip té la intenció d’encetar una nova concepció en la forma de treballar, enfortint les col.laboracions entre les diferents assessories, simplificant els protocols i les gestions dins del possible, potenciant les formacions a centres i la implicació dels claustres en la seva pròpia formació, i formant-se en les diferents línies i corrents educatius, per a acompanyar els docents en el camí de la seva formació amb la finalitat comuna de millorar la qualitat de l’educació que reben els alumnes dels centres educatius de les Illes Balears.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

5


PA 2012-2013

2. OBJECTIUS I LES SEVES CONCRECIONS PER AL CURS 2012-13

2.1 Potenciar i fer més fluida la relació amb els centres adscrits al CEP de Palma ● Potenciar les activitats de formació a centres, fent un seguiment més proper de la formació i intentar implicar el claustre perquè assumeixi un paper més actiu en la seva pròpia formació. ● Establir un contacte inicial més personalitzat i més proper amb els centres, fent vàries reunions de representants de claustre amb un nombre reduït d’assistents en comptes d’una única reunió amb els representants de tots els centres. ● Millorar la comunicació i relació centres de referència.

bidireccional entre assessors/es i

● Oferir la nostra ajuda i disponibilitat dels assessors del CEP per respondre a les necessitats i/o dubtes puntuals dels docents del nostre àmbit. ● Seguir oferint a centres / professorat i a altres professionals un espai dins el CEP per fer exposicions dels treballs realitzats als seus centres i de dinamitzar la presentació d’ aquests treballs i de les bones pràctiques a la resta de la comunitat educativa. 2.2 Millorar i fomentar la col.laboració amb altres institucions. ● Realització de reunions conjuntes per a planificar, dissenyar, organitzar i avaluar les activitats en col·laboració amb altres entitats i serveis. ● Seguir millorant la col·laboració entre els CEP i entre assessories. Plantejar en reunions d’equip als assessors/es, quins ponents consideren que es podrien oferir a altres CEP i/o a altres assessories per tal de compartir ponències i despeses ● Seguir cercant i sol·licitant aules a altres entitats per a poder utilitzar-les quan les nostres siguin insuficients.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

6


PA 2012-2013

2.3 Simplificar tots els protocols de gestió del CEP. ● Revisió i simplificació de tots els protocols de totes les modalitats formatives ja existents i les modalitats de nova incorporació reflectides al Pla quadriennal 2012-2016. ● Simplificació i reestructuració de tota la informació amb què es treballa al CEP, creant un nou directori per a emmagatzemar i compartir la informació amb una estructura més racional i senzilla. ● Revisar i adequar el funcionament dels protocols d’ ús d’ espais i d’audiovisuals a la realitat actual del CEP. ● Realitzar un mapa de les diferents modalitats i les característiques pròpies que serveixi de guia per a tots els membres del centre de professors.

2.4 Promoure l’intercanvi d’informació, recursos i eines entre assessories. ● Creació d’un recull comú de les convocatòries de les activitats que els assessors i assessores vagin creant al llarg del curs. ● Foment de la utilització de documents, informació, aplicacions i entorns compartits. ● Millora de l’intercanvi d’informació entre l’equip directiu i les diferents assessories. ● Després de l’assistència d’assessors a activitats formatives externes, fomentar el fet de compartir els coneixements, materials i informacions adquirits amb la resta d’assessors.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

7


PA 2012-2013

2.5 Augmentar la qualitat de l’assessorament que es fa al professorat i als centres, i aprofundir en les tècniques de l’aprenentatge adult i en les darreres innovacions educatives ● Creació de grups d’ajuda entre assessors/res per tal de preparar les intervencions en els centres. ● Preparar les intervencions als centres per parelles d’ assessors dintre del marc de l’ aprenentatge cooperatiu. ● Difusió entre la comunitat educativa de les possibilitats de modalitats formatives com els seminaris de zona, l’ assessorament col.laboratiu i l’assessorament entre iguals.

2.6 Afavorir i donar suport a la creació de xarxes de professorat i de centres ● Sistematització de la informació disponible sobre centres o professorat amb iniciatives o experiències transferibles a altres col·lectius docents. ● Utilització d’aquesta informació per a establir ponts entre centres o professionals docents concrets i donar suport a les iniciatives que se’n puguin derivar. ● Potenciació de la difusió de les bones pràctiques del professorat

2.7 Integrar les TIC dins la tasca de les assessories, a les intervencions assessores i a la feina d’ equip. ● Promoure la utilització de les TIC (web, moodle, videoconferència...) per difondre les bones pràctiques, recursos i altres aspectes d’interès . ● Continuar amb la formació interna dels assessors i assessores sobre l’ús didàctic de les noves tecnologies (eines google, PDI, entorns virtuals, …) ● Elaborar un recull de materials didàctics de treball a l’aula/centre i bones pràctiques que es realitzen tant als centres de l’àmbit del nostre CEP com de fora.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

8


PA 2012-2013

● Facilitar la utilització dels recursos audiovisuals als/les assessors/res del CEP de Palma així com el del Servei de videoconferència tant als usuaris interns (assessors/res) com externs. ● Potenciar la utilització d’ altres vies de videoconferència alternatives a l’actual que resultin més econòmiques. 2.8 Desenvolupar un pla de formació per als assessors i assessores nouvinguts. ● Establiment d’un calendari de formació durant els primers mesos del curs per a formar els nous assessors en els diferents temes que han de necessitar durant el curs, tant pel treball intern dins del CEP (modalitats formatives, eines google,...) com per la seva tasca assessora (PDI, moodle, edmodo, aprenentatge cooperatiu, ...). ● Assignació d’assessors tutors per als nous assessors.

2.9 Actualitzar la imatge del CEP donant a conèixer la feina que es fa. ● Seguir millorant la plana web per tal de fer-la més atractiva i dinàmica. ● Difondre i publicitar la feina que es fa al CEP. Gestionar la publicació de

reportatges/articles/notes de premsa als mitjans de comunicació. ● Difondre la feina que es fa als centres a partir de les diferents modalitats

formatives (exposant les experiències, els treballs realitzats,...). ● Fer arribar als centres en què consisteixen cada una de les modalitats

formatives des de la nostra web del CEP, a la reunió de representants de claustre al CEP i penjar-ho al taulell de l’entrada

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

9


PA 2012-2013

2.10 Afavorir un bon ambient de treball ● Organitzar activitats específiques per millorar personal del centre.

la cohesió entre el

● Mantenir la línia de potenciar la coordinació, la responsabilitat i el treball en equip i treballar per a la creació d’una comunitat d’aprenentatge. ● Continuar tenint en compte el repartiment equitatiu de les tasques internes a l’inici del curs. 2.11 Facilitar l’accés a la formació del professorat no universitari. ● Proposar al SFPP la possibilitat de què el professorat resident a l’àmbit del CEP de Palma pugui fer la formació al nostre CEP independentment del lloc de feina. 2.12 Redistribució dels espais del CEP. ● Reubicació de la secretaria i de l’àrea d’administració als despatxos contigus al despatx de direcció, per a crear una zona de direcció i administració. ● Reubicació de les diferents assessories per poder disposar d’ un espai més ampli i acollidor de feina. 2.13 Adoptar criteris ambientals de sostenibilitat a l’hora d’adquirir i gestionar els recursos materials i energètics del centre, així com dels residus que es generen, i promoure la mobilitat sostenible. ● Continuar amb la utilització dels contenidors de recollida selectiva. ● Reduir el consum de paper per mitjà de la seva reutilització. ● Potenciar la reducció del consum energètic de l’edifici millorant els hàbits de tancament d’aparells elèctrics del personal del CEP. ● Continuar utilitzant els cartells d’accés en bus i en bicicleta al CEP per a una mobilitat sostenible.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

10


PA 2012-2013

2.14 Adequar les infraestructures i instal·lacions de l’edifici per tal d’adaptar-les a la legislació vigent i a les necessitats dels seus usuaris. ● Continuar fent gestions per aconseguir la connexió al clavegueram i solucionar el mal funcionament i despeses (IBISEC). ● Continuar fent gestions per a repassar la teulada de l’edifici perquè encara provoca humitats (IBISEC). ● Instal·lació per separat del subministrament elèctric (crear fases) de cada una de les aules del primer pis començant per les d’informàtica, posant un diferencial a cada una d’elles per tal d’evitar interrupcions innecessàries de corrent elèctrica. Separar al mateix temps el que és l’enllumenat i els endolls.

2.15 Gestionar, utilitzar i mantenir adequadament els recursos materials del centre. ● Netejar les aules de material (informàtic i d’altres tipus) sobrant de les prestatgeries, així com de les taules.

2.16 Reduir les despeses econòmiques en tots els aspectes possibles. ● Intentar reduir el cost econòmic de les activitats formatives al CEP potenciant els ponents de l’illa i fent que els assessors assumeixin dins del possible les sessions dels cursos i dels seminaris corresponents a posades en comú i correcció de les activitats dels assistents. ● Reduir les despeses fixes del CEP fent una revisió exhaustiva i racional des de la secretaria i la direcció, dels contractes i serveis que es tenen contractats amb diferents empreses i eliminant tots els pagaments corresponents a serveis superflus.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

11


PA 2012-2013

3. PROGRAMACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS 3.1. Segons línia prioritària Núm. Activitats

LÍNIES PRIORITÀRIES 1 2 3 4

Actualització en àrees i matèries instrumentals i mòduls de la formació professional. Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula. Ensenyament de i en llengües estrangeres. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament professional

25 27 11 17 80

TOTAL

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

12


PA 2012-2013

3.2. Segons nivell educatiu ETAPA 1. Educació Infantil

11 43 32 5 13 1 3 0 4 0 0

2. Educació Primària 3. Educació Secundària Obligatòria 4. Batxillerat 5. Formació Professional 6. Educació de persones adultes 7. Escola Oficial d’Idiomes 8. Altres ensenyaments de règim especial 9. Càrrecs directius dels centres educatius 10. Professorat novell o professorat funcionari en pràctiques 11. Responsables de noves tasques dins els centres educatius 12. Professionals de l’ orientació educativa i suport educatiu (EOEP, DO, EAP, professorat d’ alumnat amb NESE, CEE) 13. Formadors de formadors

3 1 0 0 0

14. Professionals d’ Inspecció Educativa 15. Professionals dels serveis educatius 16. Tots els nivells

CEP Palma

16 Tots els nivells 0 15 Professionals dels serveis educatius 0 14 Professionals d’Inspecció Educativa 0 1

13 Formadors de formadors

3

12 Professionals de l’orientació educativa i suport educatiu 11 Responsables de noves tasques dins els centres educatius 0 10 Professorat novell o professorat funcionari en pràctiques 0

4

9 Càrrecs directius dels centres educatius 8 Altres ensenyaments de règim especial 0 3

7 Escoles Oficials d’idiomes 1

6 Educació de persones adultes

13

5 Formació Professional 4 Batxillerat

5 32

3 Educació Secundària Obligatòria

43

2 Educació Primària 11

1 Educació Infantil 0

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

10

20

30

40

50

13


PA 2012-2013

3.3. Segons modalitat formativa Modalitats

CEP Palma

0 0 23 0 32 0 0 1 3 12

Assessorament col.laboratiu Assessorament entre iguals Curs Conferència Grups de Treball * Jornada Projectes experimentals Projectes de millora de centre Projectes d’Innovació Pedagògica (només els començats) Seminari CEP Seminari Centre

17 11 13

Seminari Zona Taller Trobada pedagògica de zona

0

* Els grups de treball no queden registrats fins que no es lliura el producte final. Aquests són els grups de treball que tenim oberts a data de l’ aprovació del present Pla Anual.

CEP Palma

32 23 17 12 0

0

0

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

3

1

0

P Se IP m i n Se ari d ari Tr m ob in e zo ar ad i a na ap ce ed nt ag re òg iq ue Ta l s d ler e zo na

0

13

in

0

11

Se m

0

As se ss o As ram en se ss or t co am l· l en abo t e ra ti nt re u ig ua ls Co ng ré s Co Cu rs nf e Gr up rènc ia de Pr tre oj Pr e oj ba ec ct e ll Jo s te s d exp rna de e m er illo ime s nt ra de als ce nt re

35 30 25 20 15 10 5 0

14


PA 2012-2013

3.4. Segons formes de participació Presencial A distància * Semipresencial

63 0 17

* Encara que el CEP de Palma no proposa activitats de formació a distància, dins dels plans de treball dels assessors s’ inclou la tutorització de 2 o 3 activitats d’ aquest tipus.

CEP Palma Semipresencial 21% A distància 0%

Presencial 79%

CEP Palma

63

80 60 40

17

20 0

0 Presencial

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

A distància

Semipresencial

15


PA 2012-2013

4. APORTACIONS DE LES DIFERENTS ASSESSORIES AL PLA ANUAL 4.1. Assessoria d’educació infantil: segons necessitat L’assessoria d’educació Infantil ha planificat les activitats tenint en compte l’elecció de temàtiques específiques i obertes a altres col.lectius que se’n puguin beneficiar, com són els docents del cicle 0-3 i els docents que imparteixen mòduls formatius d’ed. infantil. DESTINATARIS NECESSITAT DESTINATARIS Nº 2.1 E. Infantil 3.1.4 L’escola i el desenvolupament de les capacitats educatives de les famílies: 2 funció tutorial, tallers de famílies, espais familiars. 2.1 E. Infantil 3.1.3 Gestió d’aula i metodologies de treball per al currículum integrat. 4 2.1 E. Infantil 3.1.1Desenvolupament de la comunicació lingüística, matemàtica, coneixement i 1 interacció amb el món físic, tractament de la informació i competència digital, social i ciutadana, emocional, cultural i artística, d’aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal, pensament creatiu. 2.2 E. Primària 3.2.9 Tractament interdisciplinari de les àrees i de la comprensió lectora, l’expressió 1 oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors. 2.2 E. Primària 3.2.2 Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les àrees 1 curriculars i dels processos d’aprenentatge. 2.2 E. Primària 3.2.1 Organització de centre i treball en equip per a una escola inclusiva i per al 2 tractament de les àrees instrumentals. 2.5 F.P 3.5.7 Formació en temes transversals com la tutoria i orientació acadèmica i laboral, 1 l’atenció a la diversitat, la resolució de conflictes, la prevenció de riscs laborals, l’educació per a la salut i l’educació ambiental. 2.12 EAP 3.12.4 Avaluació, detecció, i intervenció educativa de l’alumnat amb diferents 1 necessitats educatives derivades de distints trastorns i discapacitats. 2.12 EAP 3.12.5 Avaluació, detecció, i intervenció educativa de l’alumnat amb altes capacitats 1 intel.lectuals.

4.1.1 Necessitat 3.1.4 / 3.5.7 Activitat 1 CURS: EL VINCLE AFECTIU I LA RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES Proporcionar eines teòrico-pràctiques per promoure una bona relació entre família i escola com a base per al desenvolupament afectiu del infants. 4.1.2 Necessitat 3.1.3 Activitat 2 CURS: TREBALLAR PER AMBIENTS A L’EDUCACIÓ INFANTIL Donar a conèixer noves metodologies que afavoreixen una escola inclusiva i un aprenentatge significatiu. 4.1.3 Necessitat 3.1.3 / 3.2.2 Activitat 3 SEMINARI: LES MATEMÀTIQUES ENS AJUDEN A ENTENDRE EL MÓN Desenvolupar les capacitats matemàtiques dels infants a partir de contextos significatius.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

16


PA 2012-2013

4.1.4 Necessitat 3.1.1 / 3.2.9 Activitat 4 SEMINARI: LES FAULES DE CUNTER PAULI A L’AULA En aquest seminari col.laboren l’assessoria d’ed. infantil i primària, amb la intenció d’establir línies d’actuació a partir d’aquest material editat com a resposta a una educació integral. 4.1.5 Necessitat 3.1.3 /3.2.1 Activitat 5 TALLER: APROXIMACIÓ A L’APRENENTATGE COOPERATIU AL CEIP COLL D’EN RABASSA Ampliar coneixements entorn a l’AC i establir les pautes d’actuació per afavorir la seva implementació a les aules. 4.1.6 Necessitat 3.1.4 Activitat 6 SEMINARI DE ZONA: EDUCACIÓ EMOCIONAL (EAP LLEVANT/SUD) Donar a conèixer la importància de l’educació emocional en el desenvolupament afectiu dels infants. Establir estratègies d’intervenció als centres participants.

4.1.7 Necessitat 3.1.3 / 3.1.1 Activitat 7 SEMINARI DE CENTRE: PROJECTES DE TREBALL AL CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR Donar a conèixer la metodologia de projectes de treball i establir-la com a inea de centre, elaborant documents addients per a la seva posada en pràctica. 4.1.8 Necessitat 3.12.5 / 3.12.4 Activitat 8 SEMINARI DE CENTRE: MILLORA D’ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES A L’EAP PALMA) Millorar les estretègies de detecció i atenció primarenca per atendre alumnes amb NESE fent una delimitació als alumnes amb autisme i precocitat intel.lectual.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

17


PA 2012-2013

4.2. Assessoria d’educació primària: segons necessitat

DESTINATARIS 2.1. E. Infantil

NECESSITAT DESTINATARIS 1.1.1.Desenvolupament de la comunicació lingüística, matemàtica, coneixement i interacció amb el món físic, tractament de la informació i competència digital, social i ciutadana, emocional, cultural i artística, d’aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal, pensament creatiu.

Nº 1

2.2 E. Primària

2.2.1 Organització de centre i treball en equip per a una escola inclusiva i per al tractament de les àrees instrumentals 2.2.2.Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge 2.2.9 Tractament interdisciplinari de les àrees i de la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors. 3.3.3 Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge. 3.3.10 Convivència escolar: habilitats socials, prevenció i resolució de conflictes, mediació escolar i igualtat de gènere 4.4.2 Actualització d’aspectes metodològics de les àrees. 5.5.5.Formació específica pròpia de cada una de les famílies professionals (actualització científica i tècnica de l’especialitat), amb actualització didàctica dintre de cada activitat de formació específica

2

2.2. E. Primària

2.2. E. Primària

2.3 E. Secundaria 2.3 E. Secundaria 2.4. Batxillerat 2.5 F. Professional

8 1

3 1 2 2

4.2.1 Necessitat 2.2.2 Activitat 1 Seminari Competència Lingüística, amb la intenció de compartir, reflexionar, experimentar noves propostes inclusives per implementar a l’aula. 4.2.2 Necessitat 2.2.2 i 3.2 Activitat 2 Curs : Aprofitament didàctic de l’entorn natural, en moments de crisi intentarem aportar recursos que puguin apropar l’alumnat al medi més proper . 4.2.3 Necessitat 2.2.2 Activitat 3 Curs : Estratègies innovadores d’Educació Artística en col·laboració amb la fundació Pilar i Joan Miro per proporcionar recursos i experiències per a la millora de la pràctica docent. 4.2.4 Necessitat 3.3 i 4.2 Activitat 4 Curs: La construcció d’anàglifs geomètrics, per establir un marc teòric i pràctic en l’estudi dels sistemes de representació.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

18


PA 2012-2013

4.2.5 Necessitat 1.1.1. i 3.5.5. Activitat 5 Curs: De la tècnica al projecte en col·laboració amb la Fundació Pilar i Joan Miró per no tan sols proporcionar recursos i tècniques plàstiques sinó superar-les i donar eines per engegar projectes artístics a l’aula d’educació infantil. 4.2.6 Necessitat 2.2.2. Activitat 6 Curs: Nombres i operacions en col·laboració amb CentMat i Xeix proporcionarà recursos i materials per a la millora de la pràctica docent en l’àrea de Matemàtiques. 4.2.7 Necessitat 2.2.2. Activitat 7 Curs: Llegim en parella. Iniciació, té l’objectiu de proporcionar la formació necessària per conèixer aquest programa de lectura cooperativa, experiències d’aplicació i poder implementar-lo a l’escola. 4.2.8 Necessitat 2.2.2. Activitat 8 Seminari: Llegim i escrivim en parella per l’elaboració de materials per a l’aplicació del programa Llegim en Parella i explorar les possibilitats del programa Escrivim en Parella. 4.2.9 Necessitat 2.2.2. Activitat 9 Curs: Orientació a la natura a les sessions d’educació física, col·laboren l’assessoria de primària i la de formació professional justificant l’orientació en el currículum d’educació física de distintes etapes educatives i proporcionant estratègies i materials . 4.2.10 Necessitat 2.2.1 Activitat 10 Seminari de zona de Biblioteques escolars : 11 centres públics i concertats, de primària i secundària de Palma, Llucmajor, Calviá, Marratxi i Porreres. Per elaborar projectes d’organització i dinamització de les biblioteques mitjançant l’intercanvi d’experiències 4.2.11 Necessitat 2.2.1 Activitat 11 Seminari de zona “El Treball per àmbits” : Centres: CEIP Son Ferrer, CEIP Sa Indioteria, CEIP Son Piza; CEIP Gabriel Valseca, CEIP Santa Catalina . Per compartir projectes interdisciplinars i dissenyar situacions d’aprenentatge competencials. 4.2.12 Necessitat 3.3.10 Activitat 12 Implementacio d’un servei de mediació escolar a l’IES Bendinat amb l’objectiu de donar suport i dinamitzar el pla de convivència del centre

4.2.13 Necessitat 2.2.2 Activitat 13 Seminari a centre: Formació en art contemporani i transformacions amb l’objectiu de donar eines, conceptes i procediments al professorat per treballar amb els alumnes el projecte Cartografiem-nos i millorar la participació i implicacio de les famílies.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

19


PA 2012-2013

4.2.14 Necessitat 2.2.9 Activitat 14 Seminari a centre: Llegim en parella amb l’objectiu de conèixer aquesta metodologia, elaborar materials i implementar-la al centre.

4.3. Assessoria d’educació secundària: segons necessitat L’assessoria de secundària ofereix activitats formatives adreçades al professorat de secundària i de batxillerat intentant cobrir àrees de l’àmbit científic-tecnològic i sociolingüístic. DESTINATARIS 2.1 Educació Infantil 2.2 Educació Primària

NECESSITAT DESTINATARIS 3.1.9. Treball en equip i pràctica reflexiva 3.2.2 Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge 2.3 Educació Secundària 3.3.3 Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les Obligatòria àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge. 2.3 Educació Secundària 3.3.8 Tractament interdisciplinari de les àrees i de la comprensió lectora, Obligatòria l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors. 2.4 Batxillerat 3.4.1 Actualització científica. 2.4 Batxillerat 3.4.2 Actualització d’aspectes metodològics de les àrees. Producció oral, escrita i tecnològica, impuls a la recerca, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i el treball en equip. 2.9 Equips directius 3.9.6 Relació amb altres centres de la zona: coordinació entre etapes, models pedagògics, etc

Nº 1

4.3.1 Necessitats 3.1.9 i 3.2.2 Activitat 1 Seminari a centre: GEOMETRIA I MESURA és una activitat sorgida de la necessitat de compartir, explicitar i revisar la metodologia de la didàctica d’aquests blocs temàtics al CEIP Ca’s Saboners 4.3.2. Necessitats 3.3.8 i 3.4.2. Activitat 2. Curs: ES POT FER LLENGUA I LITERATURA AMB TIC pretén mostrar com desenvolupar els diferents aspectes de les assignatures de llengua i literatura catalana i castellana utilitzant eines web 2.0. 4.3.3. Necessitats 3.3.3 i 3.4.1. Activitat 3. Seminari: GESTIÓ I INNOVACIÓ DE PROJECTES DE TECNOLOGIA, seminari per a la col.laboració dels professors de tecnologia en temes relacionats amb els projectes que es realitzen en aquesta assignatura. 4.3.4. Necessitats 3.3.3 i 3.4.2. Activitat 4 Curs: CAP A UN LABORATORI DE MATEMÀTIQUES té l’objectiu de oferir eines per a treballar les matemàtiques de forma manipulativa i experimental a través del treball en un laboratori.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

20

1 2 1 1 2 2


PA 2012-2013

4.3.5 Necessitat 3.9.6 Activitat 5 Seminari de zona: COORDINACIÓ DE CENTRES, EQUIPS DIRECTIUS, CICLES I DEPARTAMENTS (ZONA ES VIVERO). Oferir un espai de reflexió, col.laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca dels equips directius. Oferir un punt de trobada entre el departament d’ inspecció educativa i els centres escolars amb l’ ajuda i assessorament del centre de professorat. 4.3.6 Necessitat 3.9.6 Activitat 6 Seminari de zona: COORDINACIÓ DE CENTRES, EQUIPS DIRECTIUS, CICLES I DEPARTAMENTS (ZONA CALVIÀ). Oferir un espai de reflexió, col.laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca dels equips directius. Oferir un punt de trobada entre el departament d’ inspecció educativa i els centres escolars amb l’ ajuda i assessorament del centre de professorat.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

21


PA 2012-2013

4.4. Assessoria de llengües estrangeres: segons necessitat Des de l´assessoria de Llengües Estrangeres es pretén donar formació al professorat tant d´àrees lingüístiques com no lingüístiques tenint en compte el Plurilingüísme. De la mateixa manera, es planificaran activitats per tal d´actualitzar els recursos metodològics dins l´aula. DESTINATARIS NECESSITAT DESTINATARIS 2.1 Educació Infantil 3. 1.15 Introducció a la llengua estrangera 2.1 Educació Infantil 3.1.3 Gestió d’aula i metodologies de treball per al currículum integrat. 2.2 Educació Primària 3. 2. 2 Actualització d´aspectes científics, metodològics i d´avaluació de les àrees curriculars i dels processos d´aprenentatge. 2.2 Educació Primària 3. 2. 4 Millora i actualització del coneixement i metodologia de llengua estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE) 2.2 Educació Primària 3.2.1 Organització de centre i treball en equip per a una escola inclusiva i per al tractament de les àrees instrumentals. 2.2 Educació Primària 3.2.2 Actualització d´aspectes científics, metodològics i d´avaluació de les àrees curriculars i dels processos d´aprenentatge. 2.3 Educació 3.3.3 Actualització d´aspectes científics, metodològics i d´avaluació de les Secundària àrees curricular i dels processos d´aprenentatge. 2.3 Educació 3. 3. 7 Millora i actualització del coneixement i metodologia de llengua Secundària estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE) 2.3 Educació 3. 3.10 Convivència escolar: Habilitats social, prevenció i resolució de Secundària conflictes, mediació escolar i igualtat de gènere. 2.5 Formació 3. 5.10 Millora i actualització del coneixement i metodologia de la llengua Professional estrangera així com del seu aprenentatge a través de continguts curriculars (AICLE) 2.7 Escoles Oficials 3.7.4 Metodologia i avaluació de les diferents habilitats lingüístiques. d´Idiomes 2.7 Escoles Oficials 3.7.3 Actualització del professorat en els registres tècnics de llengües d’Idiomes estrangeres.

4.4.1 Necessitat 3.2.4 Activitat 1 SEMINARI: COMUNITAT DE PRÀCTICA AICLE: CENTRES DEL PLA PLURILINGÜE I SECCIONS EUROPEES (PALMA) Es pretén crear un espai per reflexionar sobre la Metodologia AICLE presentant recursos i experiències del professorat de l´etapa d´Educació Primària. 4.4.2 Necessitat 3. 3.7 Activitat 2 SEMINARI: COMUNITAT DE PRÀCTICA AICLE: CENTRES DEL PLA PLURILINGÜE I SECCIONS EUROPEES (PALMA) Es pretén crear un espai per reflexionar sobre la Metodologia AICLE presentant recursos i experiències del professorat de l´etapa d´Educació Secundària.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

22

Nº 1 1 1 2

3

1 3 2

1

1

2 1


PA 2012-2013

4.4.3 Necessitat 3. 2.4 Activitat 3 CURS: METODOLOGIA AICLE PER AL PROFESSORAT DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA (PALMA) L´objectiu d´aquest curs és facilitar eines i recursos al professorat de Primària adscrit al Pla Pilot d´Educació Plurilingüe o Seccions Europees, per tal de poder dissenyar, millorar o adaptar materials AICLE. 4.4.4 Necessitats 3.3.7 i 3.5.10. Activitat 4 CURS: METODOLOGIA AICLE PER AL PROFESSORAT DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA (PALMA) L´objectiu d´aquest curs és facilitar eines i recursos al professorat de Secundària adscrit al Pla Pilot d´Educació Plurilingüe o Seccions Europees, per tal de poder dissenyar, millorar o adaptar materials AICLE. L´assessoria de Llengües estrangeres col.laborarà amb la de Formació Professional en el curs que s´oferirà al professorat de secundària amb els mateixos objectius. 4.4.5 Necessitats 3.1.15. i 3.2.2 Activitat 5 CURS: RECURSOS METODOLÒGICS PER A L´ENSENYAMENT DE L´ANGLÈS Amb aquest curs es volen proporcionar nous recursos metodològics i incorporar les Noves Tecnologies i les seves potencialitats pedagògiques a l´aula d´anglès. 4.4.6 Necessitats 3.3.3 Activitat 6 CURS: RECURSOS METODOLÒGIS PER A L´ENSENYAMENT DE L´ALEMANY Amb aquest curs es volen proporcionar nous recursos metodològics ii incorporar les Noves Tecnologies i les seves potencialitats pedagògiques a l´aula d´alemany. 4.4.7 Necessitats 3.3.3 i 3.7.4 Activitat 7 CURS:FORMACIÓ EN FRANCÈS PER EOI I SECUNDÀRIA(pendent de títol) Conveni amb l´Ambaixada Francesa 4.4.8 Necessitats 3.3.3 i 3.7.4 Activitat 8 CURS:FORMACIÓ EN ALEMANY PER EOI I SECUNDÀRIA(Pendent de títol) Conveni amb Goethe 4.4.9 Necessitats 3.3.10 Activitat 9 PIP : IMPLEMENTACIÓ D’UN SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR A L’IES EMILI DARDER. Seguiment de la formació de mediació que varen començar l’any passat, posat en pràctica per professors, alumnes i pares. 4.4.10 Necessitats 3.7.3 Activitat 10 Seminari a centre: ANGLÈS CONTEMPORANI A L’EOI DE CALVIÀ. Adaptació a les necessitats dels alumnes d ‘EOI pel que fa a la nova terminologia que s’està desenvolupant actualment en diferents àmbits, a través de blocs. 4.4.11 Necessitats 3.1.3 i 3. 2.1 Activitat 11

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

23


PA 2012-2013

Seminari a centre: CONTINUACIÓ DE LA FORMACIÓ:COOPERAR PER APRENDRE/APRENDRE A COOPERAR: PER A TREBALLAR EN EQUIP AL CEIP SON FERRER Aprenentatge cooperatiu (2n any) a CEIP Son Ferrer. 4.4.12 Necessitat 3.2.1 Activitat 12 SEMINARI A CENTRE: APRENENTATGE COOPERATIU (CA/AC) AL CEIP SANTA CATALINA (2n any) Amb aquest seminari es donarà continuïtat a la formació “Cooperar per aprendre/Aprendre per cooperar”. 4.4.13 Necessitat 3.2.1 Activitat 13 SEMINARI DE ZONA: APRENENTATGE COOPERATIU (CA/AC) A LA ZONA DE SÓLLER-EOEP PALMA 2 (2n any) Amb aquest seminari es donarà continuïtat a la formació “Cooperar per aprendre/Aprendre per cooperar”. 4.4.14 Necessitat 3.2.2 Activitat 14 SEMINARI DE ZONA: DINAMITZACIÓ DE L´AULA D´ANGLÈS (ZONA RAFALSON GOTLEU) La creació d´aquest seminari té l´objectiu de seguir actualitzant la pràctica docent compartint experiències, recursos didàctics i estratègies metodològiques.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

24


PA 2012-2013

4.5. Assessoria de formació professional: segons necessitat Des de l’assessoria de FP es pretén dur a terme una formació de caire genèrica i que pugui efectuar-se tant per professorat de PQPI, CFGM com els de CFGS. A partir de les altres assessories també es tenen en compte les formacions de caire específic a on es pugui incloure el professorat de FP. DESTINATARIS NECESSITAT DESTINATARIS 2.5.FP 3.5.1 .Desenvolupament de les competències que tenen associades els mòduls professionals, cicles formatius i PQPI. 2.5.FP 3.5.7.Formació en temes transversals com la tutoria i l’orientació acadèmica i laboral, l’atenció a la diversitat, la resolució de conflictes, la prevenció de riscs laborals, l’educació per a la salut i l’educació ambiental. 2.5.FP 3.5.5.Formació específica pròpia de cada una de les famílies professionals. 2.3 Educació 3.3.10 Convivència escolar: Habilitats socials, prevenció i resolució de conflictes, Secundària mediació escolar i igualtat de gènere. 2.3 Educació 3.2.1 Organització de centre i treball en equip per a una escola inclusiva i per al Secundària FP tractament de les àrees instrumentals. 2.2 Educació 3.2.1 Organització de centre i treball en equip per a una escola inclusiva i per al Primària tractament de les àrees instrumentals.

Nº 1 1

1 1 1 1

4.5.1. Necessitat 3.5.1. Activitat 1 CURS:EL DISSENY DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL.Per tal de dur a terme el disseny d’activitats complexes;la programació,avaluació i la metodologia. 4.5.2. Necessitat 3.5.7. Activitat 2 CURS:TREBALL EN EQUIP DEL PROFESSORAT:COMUNICACIÓ,EMOCIONS I GESTIÓ DEL CONFLICTE.Amb aquest curs es pretén assolir una base teòrica sobre el treball en equip i de les relacions interpersonals i l’ús de les tècniques i habilitats necessàries per fer front a situacions de conflicte. 4.5.3. Necessitat 3.5.5. Activitat 3 SEMINARI:INNOVACIÓ A LES AULES-TALLER DE FP. Mitjançant aquest seminari es pretén donar a conèixer diferentes metodologies ,recursos i presentar experiències innovadores. 4.5.4. Necessitat 3.3.10.Activitat 4 PIP : IMPLEMENTACIÓ D’UN SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR AL CC JESÚS MARIA. Seguiment de la formació de mediació que varen començar l’any passat, posant en pràctica per professors, alumnes i pares. 4.5.5. Necessitat 3.2.1.Activitat 5. SEMINARI A CENTRE: APRENENTATGE COOPERATIU (CA/AC) A L´IES JUNIPER SERRA (2n any). Amb aquest seminari es donarà continuïtat a la formació “Cooperar per

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

25


PA 2012-2013

aprendre/Aprendre per cooperar”. 4.5.6. Necessitat 3.2.1.Activitat 6. SEMINARI A CENTRE: CONTINUACIÓ DE LA FORMACIÓ:COOPERAR PER APRENDRE/APRENDRE A COOPERAR: PER ENSENYAR A TREBALLAR EN EQUIP. Aprenentatge cooperatiu (2n any) al CEIP SON RULLAN.-

4.6. Assessoria de tecnologia de la informació i comunicació: segons necessitat Des de l’assessoria TIC hem procurat donar resposta a les nombroses demandes formatives relacionades amb aspectes instrumentals i aplicatius, així com a les mancances quant a la competència digital del col·lectiu docent, intentant afegir un caire pedagògic i d’aplicació pràctica real. DESTINATARIS 2.2 Primària

2.3 Secundària

2.5 FP 2.6 Educació de Persones Adultes 2.12 Professionals de l’Orientació Educativa i Suport Educatiu

NECESSITAT DESTINATARIS 3. 2. 9 Tractament interdisciplinari de les àrees i de la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i comunicació i l’educació en valors. 3. 3. 8 Tractament interdisciplinari de les àrees i de la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i comunicació i l’educació en valors. 5.6 Integració curricular de les TIC. 6.1 Actualització d’aspectes científics, metodològics i d’avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’aprenentatge 12.8 El treball col.laboratiu i la coordinació dels equips educatius

4.6.1 Necessitats 3.2.9, 3.3.8. i 3.5.6. Activitat 1 CURS: NIVELLS D’UTILITZACIÓ DE LES PDI. Aprendre a utilitzar les PDI : - Recurs per a l’aprenentatge - Adquisició i desenvolupament de competències digitals - Eina de recerca, consulta i elaboració d’informació - Ajuda a l’atenció a la diversitat.

4.6.2 Necessitats 3.2.9, 3.3.8. i 3.5.6. Activitat 2 SEMINARI DE COORDINADORS TIC - Treball col·laboratiu, reflexió, formació entre iguals. - Analitzar, contrastar, compartir i processar informació entre coordinadors TIC. - Aplicar eines 2.0 en el diseny d’estratègies d’ensenyament-aprenentatge i d’atenció a la diversitat. Implementar millores metodològiques. - Dinamitzar les TIC als centres.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

26

Nº 15

14

6 1 1


PA 2012-2013

4.6.3 Necessitat 3.2.9, 3.3.8. i 3.5.6. Activitat 3 WEB 2.0 I PRÀCTICA DOCENT - Aplicacions que faciliten la compartició interactiva d’informació centrada en l’usuari i la col·laboració. - Impuls i promoció de les eines Web 2.0 als centres. - Afavorir l’atenció a la diversitat amb aquestes aplicacions. 4.6.4 Necessitat 3.2.9, 3.3.8. i 3.5.6.Activitat 4 SEMINARI DE FORMACIÓ DE ZONA TIC/TAC Aquest seminari acull un grup de centres de la zona S’Arenal-Es Pil·larí. - Analitzar, contrastar, compartir i processar informació entre els participants. - Aplicar eines 2.0 en el diseny d’estratègies d’ensenyament-aprenentatge i d’atenció a la diversitat. Implementar millores metodològiques. - Dinamitzar les TIC als centres. 4.6.5 Necessitat 3.2.9, 3.3.8. i 3.5.6.Activitat 5 ENTORN PERSONAL/SOCIAL D’APRENENTATGE: PLE I PLN - Conèixer i utilitzar aplicacions i recursos de la Web 2.0. relacionats amb l’aprenentatge personal i amb la identitat digital. - Classificar, etiquetar, augmentar i compartir el coneixement utilitzant les possibilitats de la web, de les xarxes socials i de les comunitats d’aprenentatge. - Organitzar i gestionar el PLE i ampliar l’horitzó vers el PLN - Afavorir l’entorn d’aprenentatge de l’aula, cicle o curs amb les adaptacions individuals necessàries. 4.6.6 Necessitat 3.2.9, 3.3.8. i 3.5.6.Activitat 6 NETBOOKS: PROGRAMARI EDUCATIU I APLICACIONS DIDÀCTIQUES - Conèixer i saber emprar una mostra diversa i significativa del programari educatiu dels netbooks. - Aplicar models didàctics d’ús compartit de materials analògics i digitals. - Promoure canvis metodològics amb l’ús dels netbooks a l’aula. - Afavorir estratègies de millora de l’atenció a la diversitat.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

27


PA 2012-2013

Formació en Centres. ACTIVITAT 4.6.7 Elaboració del Pla TIC/TAC del Centre 4.6.8 Implementar l'aula virtual Moodle al centre 4.6.9 Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l'aula. 4.6.10 Seminari de formació en el centre: Aplicació pràctica de les pissarres digitals a infantil i primària. 4.6.11 Eines Google i Blocs

MODALITAT PROJECTE DE MILLORA CENTRE TALLER

4.6.12 PDI

TALLER

4.6.13 Treball en equip en espais virtuals

TALLER

4.6.14 Formació TIC 4.6.15 Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l'aula. 4.6.16 PDI 4.6.17 4.6.18 4.6.19 4.6.20 4.6.21 4.6.22 4.6.23 4.6.24

CENTRE/S IES Baltasar Porcel

Necessitats 3.3.8.

CEPA CAMP RODÓ

3.6.1

SEMINARI A CENTRE Ceip Rei Jaume III

3.2.9

SEMINARI A CENTRE CEIP Galatzó

3.2.9

TALLER

3.2.9

SEMINARI CENTRE TALLER

CEIP Alexandre Roselló CEIP Alexandre Roselló EOEP Palma 2. Seu Palma. CEIP Marian Aguiló IES Emili Darder

TALLER

IES Guillem Colom Casasnoves Moodle TALLER IES Guillem Colom Casasnoves Ubuntu i ultraportàtils TALLER IES Guilem Colom Casasnoves SFZ TIC als CEIP Rafal Vell, Es Pont, SEMINARI FORMACIÓ CEIP Rafal Vell Gabriel Vallseca, Rafal Nou ZONA Seminari TIC al CEIP Miquel Costa i SEMINARI CENTRE CEIP Miquel Costa i Llobera Llobera Les TIC a l'aula SEMINARI CENTRE CEIP Sta. Isabel Joomla TALLER IES Sant Marçal Moodle TALLER IES Sant Marçal PDI TALLER IES Sant Marçal

3.2.9 12.12.8 3.2.9 3.3.8 3.3.8 3.3.8 3.3.8 3.2.9 3.2.9 3.2.9 3.3.8 3.3.8 3.3.8

4.7. Direcció: segons necessitat Des de la direcció del CEP s’ oferten dues activitats formatives adreçades al col.lectiu de docents de primària i secundària que formen part de les comissions de convivència i mediació dels centres escolars intentant cobrir necessitats d’ atenció a la diversitat. Col.laborant amb l’ Institut per a la convivència i l’ èxit escolar. Per altra banda es dona assessorament a dos seminaris de zona d’ equips directius de Sóller i Palma centre responent a la demanda de coordinació entre centres escolars de la mateixa zona i el departament d’ inspecció educativa. També es coordinarà el Seminari de formació per a la intervenció assessora en aprenentatge cooperatiu de 2n any i el Seminari de coordinadors en aprenentatge cooperatiu on participen 5 centres durant aquest curs escolar.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

28


PA 2012-2013

DESTINATARIS NECESSITAT DESTINATARIS 2. 9 3. 9. 6 Relació amb altres centres de la zona: coordinació entre etapes, models pedagògics, etc. 2.2 3. 2. 11 Convivència escolar: habilitats socials, prevenció i resolució de conflictes, mediació escolar i igualtat de gènere. 2.2 3.2.1 Organització de centre i treball en equip per a una escola inclusiva i per al tractament de les àrees instrumentals. 2.3 3. 3. 10 Convivència escolar: habilitats socials, prevenció i resolució de conflictes, mediació escolar i igualtat de gènere. 2.3 3. 3. 3 Actualització d’ aspectes científics, metodològics i d’ avaluació de les àrees curriculars i dels processos d’ aprenentatge. 2.13 3. 13. 4 Estratègies metodològiques per al treball col.laboratiu, la dinamització i la intervenció en centres

Nº 2 2 1 2 1 1

4.7.1 Necessitat 3. 2. 11 i 3. 3. 10 Activitat 1 SEMINARI: EDUCAR I CONVIURE. L’ ACTUACIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA DELS CENTRES ESCOLARS - Oferir un espai de reflexió, col.laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca del coordinador de convivència. -Aprofundir en el coneixement i anàlisi de la normativa que regula la convivència dels centres educatius. 4.7.2 Necessitat 3. 2. 11 i 3. 3. 10 Activitat 2 SEMINARI: SEGUIM EDUCANT I CONVIVINT: EL TREBALL CONJUNT DE LES COMISSIONS DE CONVIVÈNCIA DELS CENTRES ESCOLARS - Establir estratègies comunes d’ actuació en relació a la temàtica tractada durant les sessions per part dels participants. 4.7.3 Necessitat 3. 9. 6 Activitat 3 SEMINARI DE ZONA D’ EQUIPS DIRECTIUS DE SÓLLER. - Oferir un espai de reflexió, col.laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca dels equips directius. - Oferir un punt de trobada entre el departament d’ inspecció educativa i els centres escolars amb l’ ajuda i assessorament del centre de professorat. 4.7.4 Necessitat 3. 9. 6 Activitat 4 SEMINARI DE ZONA D’ EQUIPS DIRECTIUS DE PALMA- CENTRE. - Oferir un espai de reflexió, col.laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca dels equips directius. - Oferir un punt de trobada entre el departament d’ inspecció educativa i els centres escolars amb l’ ajuda i assessorament del centre de professorat. 4.7.5 Necessitat 3.2.1 i 3. 3. 3 Activitat 5 SEMINARI CEP: “SEMINARI D’ APRENENTATGE COOPERATIU”. - Oferir un espai de reflexió, col.laboració i intercanvi d’ experiències que faciliti la tasca de formació als centres per part dels coordinadors i assessors del CEP.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

29


PA 2012-2013

4.7.6 Necessitat 3.13.4 Activitat 6 SEMINARI DE FORMACIÓ CEP: “APRENENTATGE COOPERATIU I INTERVENCIÓ ASSESSORA EN CENTRES II”. - Treballar en equip com a contingut. - Utilitzar estructures i tècniques de treball cooperatiu en la intervenció assessora en les formacions a centres.

5. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA DE L’EQUIP 5.1. Equip pedagògic A. Criteris de funcionament L'equip pedagògic es reunirà en plenari el dilluns, en sessió ordinària. Les convocatòries es faran per correu electrònic amb un mínim de 24 hores d’antelació i es marcarà l'hora de començament i de finalització, per tal d’agilitzar-les al màxim. Si el director preveu, en base al desenvolupament de la sessió, que no podran tractar-se tots els punts de l’ordre del dia, podrà alterar-ne l’ordre i ajornar els que no hi hagi tengut temps de tractar. Durant el present curs escolar s' hauria de desenvolupar el quart any del PLA ESTRATÈGIC, dissenyat el curs 2008-2009 per al període 2009-2013, on la distribució de les diferents tasques internes que es desenvolupaven al CEP es distribuien d'acord a les diferents polítiques d'actuació designades al Pla anterior, i que eren aquestes: a.- Política pedagògica b.- Política social c.- Política de qualitat d.- Política de personal e.- Política mediambiental f.- Política d’infraestructures i recursos materials Donada la reestructuració del CEP i la reducció d’ assessories i assessors, no es necessari aquest repartiment de tasques internes per comissions o polítiques. Per tant, per a aquest curs escolar es simplifica l’estructura i organització, aixi com el repartiment de tasques a cada assessor. Es promouran activitats conjuntes entre assessories i es facilitarà al màxim la coordinació i cooperació entre els assessors i assessores del mateix nivell i/o especialitat dels distints CEP S’establiran i promouran activitats de pràctica reflexiva de cada un dels assessors fent intervencions per parelles davant de la resta de l’ equip

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

30


PA 2012-2013

pedagògic per tal d’unificar estratègies d’intervenció comunes als nostres assessoraments als centres. Se simplificaran els protocols de seguiment, coordinació i organització de cursos, formacions a centre, seminaris, PIP, grups de treball, i s’elaboraran els nous de PMC i assessorament col.laboratiu amb la finalitat d’agilitzar la tasca assessora, i la creació d’un procés de gestió de les diferents activitats formatives que ajudin a estandaritzar la forma de treballar . El calendari de reserva d'aules es farà mitjançant la xarxa d’internet, d'aquesta forma es podrà tenir accés als diferents espais en tot moment. B. Equip pedagògic Director: Secretària: Assessories: Educació Infantil Educació Primària Educació Primària Educació Secundària (CT) Formació Professional Llengües estrangeres (EP) Llengües estrangeres (ES) Tecnologies de Comunicació Tecnologies de Comunicació

Jose Antonio Vega Cuesta Mª Carmen Sáez Sáez

la

Informació

i

de

la

Mª Dolores Pérez Riera Marina Ana Gasull Caules Carme Frau Lladó Mª Carmen Sáez Sáez Jero Mairata Bennàssar Mª Antònia Vargas Reus Mª Elena Pericàs Vidal José Carayol Pérez

la

Informació

i

de

la

Mª Juncal Pomar Francisco

5.2. Organització de la feina en equip Veure apartats 5.1 i 5.5

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

31


PA 2012-2013

5.3. Consell del CEP El Consell de CEP es reunirà com a mínim una vegada cada trimestre. La composició d’aquest és la següent: President: José Antonio Vega Cuesta Secretària: Carme Sáez Sáez Representant de l’ equip José Carayol Pérez pedagògic: Representant de l’ equip Carme Frau Lladó pedagògic: Representant de l’ equip Marina Ana Gasull Caules pedagògic: Antonio Tornero (CEIP Infante D.Felipe) Representant del professorat Representant del professorat Joana M. Más (CEIP Ses Rotes Velles) M. Inmaculada Moreno (CEIP Els Molins) Representant del professorat Representant del professorat R. Salas (CC Lladó) J. Romero (Co. Prof. de Música i Dansa) Representant del professorat Representant de l’administració Rafel Maura Reus Representant de Marco Alberto Saoner l’administració(suplent) Representant dels EOEP Manuela Rodríguez-Bobada Representant dels EAP Martina Perelló Representant de l'Ajuntament Margalida Munar

5.4. Personal no docent El personal d'administració i serveis adscrit al CEP de Palma té la jornada laboral establerta, amb caràcter general, per als funcionaris públics i el personal laboral, en el seu conveni col·lectiu. En ambdós casos és de 37‘5 hores setmanals.

Personal d'administració i serveis Joan Ferrer Gomila Conxi Julià i Simón Personal de consergeria Chema Berrocal Zango M. Luisa Hurtado López Francina Martínez Morcillo Sol González del Cueto

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

32


PA 2012-2013

Personal de neteja Joana Serra M. Victòria Fiol (actualment de baixa, substituïda per M. Del Pilar Marín Sanchez)

Horari Bàsic Joan Ferrer Conxi Julià Chema Berrocal Sol González del Cueto

Dilluns 7:30 a 15:00 7:30 a 15:00 7:30 a 15:00 7:30 a 15:00

Dimarts 7:30 a 15:00

Dimecres 7:30 a 15:00

Dijous 7:30 a 15:00

Divendres 7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00

7:30 a 15:00 7:30 a 15:00

7:30 a 15:00 7:30 a 15:00

7:30 a 15:00 7:30 a 15:00

7:30 a 15:00 7:30 a 15:00

M. Luisa Hurtado

13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00

Francina Martinez Joana Serra

13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 13:30 a 21:00 7:00 a 14:30 7:00 a 14:30 7:00 a 14:30 7:00 a 14:30 7:00 a 14:30

M. Victòria Fiol (M. del P. Marín)

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

7:00 a 14:30

5.5. Repartiment de tasques A. Assessors CEP: TASCA Secretaria: -gestió econòmica -inventari -personal no docent Actes

RESPONSABLE Carme Sáez

Carme Sáez

Modalitats formatives: Grups de treball Cursos PIP (2n any) PMC Assessorament entre iguals Assessorament col.laboratiu Projectes formació a zona Seminaris CEP Seminaris formació en centre Tallers Conferències / Jornades / Congressos Estades en empreses

Marina Loli Jero Juncal Marina Carme Frau Mª Antònia Carme Frau Elena Pericàs Pep Carayol Mª Antònia Jero

Pàgina web, moodle, servidor i xarxa CEP, eines google, portàtils

Pep Juncal

Gestió de la xarxa, usuaris i polítiques de privacitat

Pep Juncal

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

33


PA 2012-2013

Connectivitat i Manteniment tècnic de software dels equips Videoconferència, audiovisuals Formació interna assessors

Coordinador Projecte ARCE Coordinadora Programa ADI Correccions lingüístiques Difusió activitats: premsa, internet,... Representants claustre/ centres de referència Elaboració i disseny de documents interns (PGA, Seguiment i Memòria) Relacions Programes Exteriors i Servei d’ ensenyament de LLengües Estrangeres Relacions Institut per a la convivència Relacions Institut Primera Infància Exposicions, portes obertes

Premis a la innovació, concursos, ajudes educatives, ... BOIB Pla d’emergència i primers auxilis

Pep Juncal Carme Saez Jose Vega,Marina Gasull, Loli Pérez Carme Frau, Pep Carayol,

● ● ● ● ●

Elena Pericàs Loli Entre tot l’ equip Carme Frau Carme Sáez Carme Sáez

● Mª Antònia Vargas ● Elena Pericàs ● Jose A. Vega ● Loli Pérez ● Carme Sáez ● Juncal ● Jero ● Carme Sáez ● Juncal ● Jero ● Marina ● Jose A. Vega ● Carme Sáez

B. Personal administratiu: Tasques de secretaria i oficina: -Informacio general i préstec de material. -Control inscripcions a RH. -Lliurament de certificacions. -Arxiu i control de documents. -Obertura i cura d’expedients d’activitats. -Control correspondència i comunicacions. -Custòdia documents oficials. -Control pressupostari. -Reserva d’espais per al desenvolupament d’activitats. -Col.laboracio amb consergeria. -Reserva de bitllets i hotel de ponents.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

34


PA 2012-2013

C. Personal laboral / consergeria: -Control de material i espais del CEP. Cura i manteniment del CEP. -Atenció telefònica i comunicacions. -Elaboració material activitats (fotocòpies, escaneig de documents, ...) -Gestió i intendència dels recursos i material a emprar. -Control de neteja. -Control zona dels jardins. -Missatgeria interna i externa. -Anotació diària de les actitivitats al panell i TV de l’ entrada. 5.6. Horari general del centre S’ajusta a l’article 5 de l’Ordre de CEP de 14 de febrer de 2009, i al marc més general dels articles 3 i 5 del Decret 68/2001. Les activitats del CEP de Palma es desenvoluparan en el període comprès entre l'1 de setembre fins al 15 de juliol i que queda referit a les instruccions de començament de curs establertes per la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional. L’horari general del CEP de Palma és de les 8:00 fins a les 21:00 hores, de dilluns a divendres, ininterrompudament. L’atenció al professorat i al públic queda garantida de la manera següent:

La secretaria està oberta al professorat de dilluns a divendres de 9:00 a 15:00 hores. No obstant això s’informarà als centres i al professorat en general, a través del seus representants, que les gestions més complexes, traduccions, revisió d’expedients per la no emissió d’una determinada certificació, reclamacions, s’han de fer en horari de matí (personalment o telefònicament). L’atenció al públic és garantida per la consergeria de dilluns a divendres de les 8:00 hores fins a les 21:00 ininterrompudament. Els assessors i les assessores tenen un horari general que es reparteix entre el matí i l’horabaixa en funció del seu Pla de treball. S’estableixen: l’horari general anual que figura al present document i un horari específic setmanal que contempla les adaptacions de l’horari general a les activitats i tasques de la setmana en qüestió. Per tant, hi haurà assessors i assessores que en base al seu horari general, o de l’específic de la setmana estiran al CEP en horari d’horabaixa.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

35


PA 2012-2013

Durant el curs escolar 2012-2013, tindran la consideració de períodes de vacances els propis del calendari general dels centres educatius i propis del calendari escolar general. Les dues festes pròpies del centre, no queden assignades a cap dia en concret, per tal de garantir que el CEP romangui obert el màxim nombre de dies. Cada assessor/a i cada membre del personal no docent escollirà aquests dies en funció del propi pla de feina, prèvia comunicació i aprovació del director i posterior anotació a l’horari individual de l’assessor/a. Es podran programar activitats de dilluns a divendres, de les 9:00 hores a les 21:00 hores, i de les 9:00 les 15:00 hores els dissabtes, si s’escau. 5.7. Horari d’atenció al públic dels assessors/res L’horari d’atenció al professsorat dels assessors i director és de quatre hores setmanals de compliment obligat al CEP, segons consta al quadre següent. Si be aquest horari podrà ser modificat si el director ho estima prioritàri per a l’ optimització de rendiment o recursos.

Assessoria

Assessor/a

Horari d'atenció

Director

Jose Antonio Vega Cuesta

Dimecres, 12:00 a 14:00 h Dijous, 9:00 a 10:00 h

Educació infantil

Loli Pérez

Dimarts, 12:00 a 14:00 h Dimecres, 12:00 a 14:00 h

Educació primària

Marina Ana Gasull Caules

Dimarts, 12:00 a 14:00 h Dimecres, 12:00 a 14:00 h

Educació primària

Carme Frau Lladó

Dimarts, 12:00 a 14:00 h Dimecres, 12:00 a 14:00 h

Tecnologies informació i comunicació

Pep Carayol Pérez

Dimecres, 12:00 a 14:00 h Dijous, 12:00 a 14:00 h

Tecnologies informació i comunicació

Juncal Pomar

Dilluns, 12:00 a 14:00 h Dimats, 12:00 a 14:00 h

Llengües estrangeres

Mª Antonia Vargas

Dimarts, 12:00 a 14:00 h Dimecres, 12:00 a 14:00 h

Llengües estrangeres

Mª Elena Pericàs Vidal

Dimarts, 09:00 a 11:00 h Dimecres, 09:00 a 11:00 h

Educació secundària

Carme Sáez Sáez

Dimarts, 12:00 a 14:00 h Dimecres, 12:00 a 14:00 h

Formació professional

Jero Mairata

Dimecres, 12:00 a 14:00 h Dijous, 12:00 a 14:00 h

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

36


PA 2012-2013

5.8. Horari del personal docent L’horari de treball del personal docent adscrit al CEP de Palma, assessories i direcció, és el que s’indica en la graella següent, fins a 30 hores setmanals de dedicació a la tasca assessora. Tots els assessors/es tenen estipulat un horari bàsic de 6 hores diàries, que s’adapta i concreta setmanalment a les necessitats del desenvolupament de les activitats formatives i altres tasques pròpies de les funcions de l’assessor/a. A la secretaria del centre hi figura un document on consta l’horari setmanal de l’assessor/a i s’anotaran les modificacions de l’horari general, així com totes les sortides a centres,reunions a altres indrets etc. derivades del seu pla de treball. Aquestes anotacions s’han de fer amb la màxima antelació possible per facilitar l’organització general del CEP i, mai, a posteriori. La resta fins a 37 hores i mitja setmanals, serà de lliure disposició per a la preparació de la seva feina.

Horari Assessor/a

Carayol Pérez, Pep Frau Lladó, Carme Gasull Caules, Marina Ana Mairata, Jero Perez, Loli Pericas Vidal , Mª Elena Pomar, Juncal Sáez Sáez, Carme Vargas, Mª Antonia Vega Cuesta, José A.

Hores Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.30 a 14.30

8.30 a 14.30

8.30 a 14.30

8.30 a 14.30

8.30 a 14.30

9.00 a 15.00

9.00 a 15.00

9.00 a 15.00

9.00 a 15.00

9.00 a 15.00

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

9:00 a 15:00

8:00 a 14:00

8:00 a 14:00

8:00 a 14:00

8:00 a 14:00

8:00 a 14:00

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

8:30 a 14:30

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

9:30 a 15:30

8:30 a14:30

8:30 a14:30

8:30 a14:30

8:30 a14:30

8:30 a14:30

8:00 a 14:00

8:00 a 14:00

8:00 a 14:00

8:00 a 14:00

9:00 a 15:00

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

37

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30


PA 2012-2013

6. PLA D’ACOLLIDA D’ASSESSORS NOVELLS S’ha dissenyat un Pla d’acollida que inclou: Procés gradual de l’acollida Recull de documentació (normativa, tutorials, protocols, etc.). Acompanyament inicial en el desenvolupament de les actuacions formatives, sobretot en aquelles activitats que requereixen un contacte amb els centres assignant a cadascú d’ells un tutor: ASSESORS/ES NOVELLS /ES ● ● ● ● ● ●

Loli Pérez - INFANTIL Jero Mairata - FP Mª Antònia Vargas - LL.E. PRIMÀRIA Mª Elena Pericàs - LL.E. SECUNDÀRIA Juncal Pomar - TIC Carme Sáez - SECUNDÀRIA

TUTORS/ES Carme Frau Carme Frau Marina Gasull Marina Gasull Pep Carayol Jose A. Vega

Al llarg del mes de setembre i octubre s’han anat fent una sèrie d’activitats relacionades amb la tasca d’assessor i que tot seguit es detallen: DATES / AULA Dm 11 SETEMBRE Aula 1

TEMÀTICA RESPONSABLE 9’00 h.Visita instal.lacions Jose 9’30 h. Presentació continguts carpeta Y Jose (índex i protocols, horari assessors)

Dc 12 SETEMBRE Aula 1 Dm 18 SETEMBRE Aula Informàtica 1 Dj 20 SETEMBRE Aula 1 / Informàtica

11’30 h. Funcionament RH

Joan Ferrer

9’30 h Funcionament EDMODO

Jose

13’00 h. Funcionament de les connexions Pep Carayol dels equips. 13’30 h. Funcionament ordenadors amb connexió en xarxa / wifi. 11’00 h. Funcionament de les PDI (I) Pep Carayol

Dv 21 SETEMBRE Aula 1 Dm 25 SETEMBRE 9’30 h. Fotografies per a la web Pep Carayol Aula 1 Dj 27 SETEMBRE 13’30 h. Funcionament aparells saló Chema Aula 4 i sales d’actes 1 i 2 d’actes, vídeo i càmera de fotos 14’00 h. Funcionament videoconferència i Chema audiovisuals Dv 28 SETEMBRE 09’30 h. Funcionament gestió econòmica Jose / Carme Saez Aula 1 (dietes i nòmines) Dm 2 OCTUBRE 9’30 h. Funcionament MOODLE Pep Carayol / Jose

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

38


PA 2012-2013

Aula Informàtica 1 Dll 8 OCTUBRE Aula Informàtica 2 Dj 11 OCTUBRE Aula Informàtica 1 Dm 16 OCTUBRE aula inf 2 Dv 19 OCTUBRE Aula 1

Pujada informació a la web del CEP-K2 11’30 h. Funcionament PDIs (II part)

Pep Carayol

11’30 h. Modalitats formatives Jose 12’45 h. Eines google Jose 9’30 h. Moodle i web CEP (continuació de Pep Carayol / Jose la formació) 9’30 h. Intervencions en centres sobre Carme Frau / Loli AC / CA

Continguts:  Visita al centre i explicació de la utilització dels diferents espais existents.  Gestió del material informàtic.  Utilització del canó de projecció.  Pissarra digital.  Gestió econòmica: ponents, reserves hotel i bitllets avió, nómines, …  Videoconferència.  Utilització de l’entorn virtual d’aprenentatge (Moodle) de la Conselleria i del centre: participants, gestió dels fòrums i del correu intern, elaboració i enviament de tasques, qüestionaris, etc.  Utilització de l’entorn virtual d’aprenentatge (Edmodo)  Gestió de la plana web del CEP.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

39


PA 2012-2013

7. PLA DE FORMACIÓ PER A L’EQUIP PEDAGÒGIC 7.1 PROPOSTA FORMATIVA PER A INTERVENIR ALS CENTRES SOBRE AC (2n ANY) SEMINARI DE COORDINACIÓ AL CEP (Formador Uvic (presencial o online) + Coordinadors Centres + Assessors CEP) Data Sessió 1 9/11/12

Horari 12:00 a 14 presencial

SESSIONS DE FORMACIÓ SESSIONS DE FORMACIÓ SESSIONS DE AL CEP PRÀCTICA (Formador Uvic + REFLEXIVA AL Coordinadors Centres + CEP Docents + Assessors CEP) (Equip d' Assessors CEP Palma) Data Horari Data Sessió 1 17:00 a 19:00 Preparació Sessió 9/11/12 2a 19/11/12

SESSIONS DE FORMACIÓ AL CENTRE (Docents+ Coordinador Centre + Assessors CEP)

Data

Horari

Sessió 2a (del 21 al 28 de l’ 11) Preparació Sessió 2b 4/12/12 Sessió 2b (del 10 al 19 del 12) Sessió 2 11/01/13

9:30 a 11:30 online

Preparació Sessió 3a 17/01/13 Sessió 3a (21 al 25 de gener) Sessió 3b ( 4 al 7 de febrer)

Sessió 3 08/02/13

9:30 a 11:30 online

Preparació Sessió 4a 14/02/13 Sessió 4a (18 al 22 de febrer) Sessió 4b (11 al 13 de març)

Sessió 4 14/03/13

9:30 a 11:30presencial

Sessió 5 14/03/13

17:00 a 19:00 presencial

Preparació Sessió 6a 21/03/13 Sessió 6a (8 al 12 d' abril) Preparació Sessió 6b 25/04/13 Sessió 6b (29 abril a 3 maig)

Sessió 5 10/05/13

9:30 a 11:30 online

Sessió 6 13/06/13

9:30 a 11:30presencial

Sessió 7 (del 3 al 7 de juny)

Sessió 8 14/06/13

17:00 a 19:00 presencial

Es preveu realitzar un formació interna per treballar la pràctica reflexiva per a la INTERVENCIÓ I ASSESSORAMENT EN APRENENTATGE COOPERATIU EN LES ACTIVITATS FORMATIVES EN CENTRES, a càrrec de tots els membres de l’ equip del CEP. Es faran intervencions per parelles de tots aquells assessors que tenguin intervencions als centres.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

40


PA 2012-2013

SESSIONS DE FORMACIÓ AL CEP (Formador Uvic + Assessors CEP) Horari 9:30 a 11:30

Data Sessió 1 9/11/12

COLOR : GROC GROC BLAU

TIPUS DE SESSIONS DE FORMACIÓ: SESSIONS DE FORMACIÓ AL CEP (Formador Uvic + Coordinadors Centres + Docents + Assessors CEP) SESSIONS DE FORMACIÓ AL CENTRE (Docents+ Coordinador Centre + Assessors CEP) SEMINARI DE COORDINACIÓ AL CEP

(Formador Uvic (presencial o online) + Coordinadors Centres + Assessors CEP) VERD

COLOR : GROC

SESSIONS DE PRÀCTICA REFLEXIVA AL CEP (Equip d' Assessors CEP Palma)

TIPUS D' ACTIVITATS DE FORMACIÓ OFERTADES AQUEST CURS 2012-13:

HORES FORMACIÓ

SEMINARI A CENTRE: “PROGRAMA CA/AC PER ENSENYAR A APRENDRE EN EQUIP 2n ANY”

30 HORES

BLAU

SEMINARI CEP: “SEMINARI APRENENTATGE COOPERATIU II”

15 HORES

BLAU+ GROC+ VERD

SEMINARI DE FORMACIÓ CEP: “APRENENTATGE COOPERATIU I INTERVENCIÓ ASSESSORA EN CENTRES II”

30 HORES

7.2 PROPOSTA FORMATIVA PER A INTERVENIR ALS CENTRES SOBRE AC (1r ANY) Es preveu realitzar també una formació interna per treballar la INTERVENCIÓ I ASSESSORAMENT EN APRENENTATGE COOPERATIU EN LES ACTIVITATS FORMATIVES EN CENTRES, per als assessors novells que no varen fer la formació de 1r any que es va realitzar al CEP durant el curs passat. Aquesta formació es farà en col.laboració amb el CEP d’ Inca ja que durant el present curs oferten una formació de primer any en aprenentatge cooperatiu.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

41


PA 2012-2013

8. PROJECTES 8.1. Experimentals 8.1.1 Projectes d’Innovació Pedagògica (PIP) Projectes d’innovació pedagògica de Mediació i Convivència de segon any Aquest curs escolar continuen els tres PIP de mediació escolar iniciats el curs passat. La durada de la formació d'aquest segon any serà de 16 hores amb 6 de ponència a càrrec dels formadors i formadores de l'ICEE. L'Objectiu d'enguany serà el de continuar la formació de l'equip mediador així com implementar definitivament el servei de mediació escolar per a l'alumnat de secundària. Els centres participants són: IES Bendinat, IES Emili Dader, CC Jesús Maria.

8.2. Projectes específics Continuar participant al programa de cooperació territorial ARCE sobre Aprenentatge cooperatiu amb col·laboració amb els CEP d’ Alcañiz (Terol) i el CEP de Pontevedra.

8.3. Altres tipus d’ activitats 8.3.1 Seminaris de formació de zona Es duen a terme al CEP de Palma els següents Seminaris de formació de zona durant el curs 2012-13: Coordinació de centres: equips directius, cicles i departaments, Zona de Calvià. Coordinació de centres: equips directius, cicles i departaments, Zona de Sóller. Coordinació de centres: equips directius, cicles i departaments, Zona de Es Vivero (Palma). Coordinació de centres: equips directius, cicles i departaments, Zona de Palma Centre (Palma). Aprenentatge cooperatiu, Zona de l' EOEP Palma 2 (sots seu de Sóller i centres de la comarca). Seminari de zona TIC/TAC “Ses Fontanelles”.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

42


PA 2012-2013

Establir canals de comunicació i col.laboració entre centres (Zona Son Gotleu-Rafal). Dinamització de l’ aula d’ anglès (Zona Son Gotleu-Rafal). Educació emocional (Zona EAP Llevant- Sud). Seminari de Biblioteques Escolars iniciat el curs 2011-12 (centres de Palma, Llucmajor, Calvià, Marratxí i Porreres) . El treball per àmbits: CEIP Son Ferrer, CEIP Sa Indioteria, CEIP Son Pisà, CEIP Santa Catalina, CEIP Jafuda Cresques.

Aquests projectes de formació de zona sorgeixen per la demanda dels centres i les propostes de la Conselleria d’Educació i Cultura (Departament d’Inspecció Educativa, etc.). 8.3.2 Assessorament entre el professorat És una modalitat formativa que s’ oferta durant tot el curs escolar i anirà sorgint segons les necessitats plantejades pels centres i/o professorat. L'assessorament entre professorat és una modalitat formativa que impulsa la formació entre iguals i l'intercanvi de coneixements i d'experiències pedagògiques. És un assessorament puntual i específic per treballar temàtiques concretes, metodologies, projectes, referents teòrics...., que s'ha de fer en un màxim de 4 hores. No dóna crèdits als participants.

8.3.3 Coordinació i tutoria de formació a distància Al llarg del curs escolar 2012-13 tal i com s’ indica a les instruccions de principi de curs, cada assessor del CEP serà el responsable de 2 cursos del programa de formació a distància, i els assessors de les assessories TIC tutoritzaran 3. S’ aniran assignant al llarg del curs.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

43


PA 2012-2013

9. GESTIÓ ECONÒMICA 9.1. Informe econòmic a 30 de juny de 2012 Aquest informe econòmic de l’ anterior equip directiu està aprovat per Consell de CEP a data 13 de juliol de 2012. INGRESSOS 1. Romanent exercici anterior 2. Assignacions de funcionament del centre 3. Altres ingressos de la Conselleria 4. Ingressos d’entitats públiques 5. Venda de productes i prestacions de serveis 6. Cessió d’ús d’instal·lacions i equipaments 7. Aportacions d’alumnes 8. Altres ingressos 9. Menjador escolar 10. Formació professional TOTAL INGRESSOS

47.726,13 € 77.571,01 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 194,97 € 0,00 € 0,00 € 133.492,11 €

DESPESES 1. Lloguers 2. Reparació, conservació i manteniment 3. Material fungible d’ús comú 4. Subministraments 5. Comunicacions 6. Treballs realitzats per altres empreses 7. Taxes i impostos 8. Documentació i informació 9. Material didàctic 10. Material inventariable 11. Instal·lacions 12. Despeses efectuades a càrrec del fons d’inversió de la Conselleria 13. Ajudes individuals 14. Menjador escolar 15. Formació Professional 16. Despeses activitats del centre 17. Altres despeses TOTAL DESPESES SALDO Saldo Banc (llibre compte corrent ECOIB) 20.672,09 € Saldo Caixa (llibre caixa ECOIB) -4,92 €

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

0,00 € 4.338,12 € 3.031,85 € 18.678,58 € 8.376,09 € 1.054,21 € 6.738,18 € 1.117,06€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 69.316,82 € 174,03 € 112.824,94 € 20.667,17 €

44


PA 2012-2013

9.2. Previsió de despeses per al curs 2012-2013 0,00 €

Lloguers / Renting

16.000,00 €

Reparació, conservació i manteniment

4.000,00 €

Material fungible d'ús comú Subministraments

32.000,00 €

Comunicacions

13.500,00 € 2.500,00 €

Documentació i informació

200,00 €

Material inventariable Despeses activitats formació permanent

33.000,00 €

Altres despeses

12.000,00 € Total

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

113.200,00 €

45


PA 2012-2013

10. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS Continuant les relacions establertes amb altres institucions es mantindran les col·laboracions en les activitats que tot seguit es detallen:

Títol activitat

Entitat col.laboradora

Projecte de formació Departament d’ de zona Palma centre Inspecció educativa d’equips directius Projecte de formació Departament d’ de zona Es Vivero d’ Inspecció educativa equips directius Projecte de formació Departament d’ de zona Sóller d’ Inspecció educativa equips directius Projecte de formació Departament d’ de zona Calvià Inspecció educativa d’equips directius

Línia prioritària

4

4

4

4

Projecte de formació UIB Departament de zona “Treball per Pedagogia Aplicada àmbits”

2

Estratègies innovadores d’educació artística

Fundació Pilar i Joan Miró

2

Les matemàtiques ens ajuden a entendre el món

CentMat

1

De la tècnica al projecte. Noves perspectives de la creació artística en Educació Infantil

Fundació Pilar i Joan Miró

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

2

Actuacions Actuacions previstes per previstes pel l’entitat CEP col.laboradora Aportació material, Coordinació, documentació ponències i gestió Aportació material, Coordinació, documentació ponències i gestió Aportació material, Coordinació, documentació ponències i gestió Aportació material, Coordinació, documentació ponències i gestió Coordinació, Coordinació, ponències, gestió, seguiment ponències, presencial seguiment presencial Disseny del curs, Coordinació, Coordinació, i 50%financiació seguiment gestió, presencial, 50% seguiment financiació presencial Gestió, Ponència coordinació i seguiment presencial Disseny del curs. Coordinació Coordinació 50%. 50%. Financien els Financia viatges i 50% ponència allotjament de la Seguiment ponent. presencial i 50% ponència gestió Instal.lacions i administrativa materials de la Fundació

46


PA 2012-2013

Títol activitat

Entitat col.laboradora

Línia prioritària

CENTMAT-Centre d’aprenentatge Cientificomatemàtic Nombres i operacions XEIX-Societat Balear de Matemàtiques

Orientació a la natura Consell Insular de Mallorca

“Creació i posada en funcionament d’un ICEE servei de mediació (Institut per a la escolar a centres convivència i l’ èxit d’ Educació escolar) Secundària” Una mirada a les pràctiques artístiques Ajuntament de Palma contemporànies (Cartografiem-nos)

2

1

4

1

Actuacions Actuacions previstes per previstes pel l’entitat CEP col.laboradora 50& disseny del 50% disseny curs i coordinació. del curs i coordinació. Financien viatge i Financia 10’5h allotjament de 2 de ponència. ponents. Aporten 5’5h de Seguiment ponències presencial i gestió administrativa Disseny. Seguiment Financien presencial i ponències 100% gestió administrativa Disseny de l’activitat i col·laborar en el 50 % de les despeses.

Disseny de l’activitat, ponències i instal.lacions pel producte final.

Seguiment presencial i gestió administrativa i col·laborar en el 50 % de les despeses. Seguiment presencial i gestió administrativa

Tambe s’ ha de tenir en compte la relació que es mantindrà amb l’ editorial Oxford University Press: Recursos Metodològics per a l´Ensenyament de l´Anglès

Oxford University Press

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

3

Assignació econòmica del 50%

Coordinació, ponències, gestió administrativa i seguiment presencial.

47


PA 2012-2013

11. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA ANUAL El Pla Quadriennal 2012-2016 preveu el seguiment i l’avaluació dels Plans a diferents nivells i temporitzacions. L’esmentat Pla quadriennal preveu que l’avaluació de les activitats formatives ha de constituir un instrument de participació i d’implicació del professorat en el procés de formació que els permeti valorar el procés i, alhora, doni a conèixer als gestors de la formació i a les entitats organitzadores el seu grau de satisfacció amb la formació rebuda, el grau d’assoliment dels objectius didàctics de l’activitat i l’impacte de la formació en la pràctica docent. Els agents de les activitats de formació de l’avaluació són: El professorat que participa en la formació. Els centres docents, a través del professorat, l’alumnat i les famílies. El professorat formador. Les institucions, les entitats i els serveis i departament de la Conselleria d’Educació i Cultura que organitzen i gestionen les activitats de formació permanent. Des del Centre de Professorat de Palma, s’ utilitzaran els dos nous models de questionaris d’ avaluació consensuats a les reunions realitzades al llarg del curs passat entre els CEP i el SFPP com a instruments d’avaluació adaptats a les modalitats formatives, que es posaran en marxa el present curs, tenint en compte els criteris:

Activitats de caire reflexiu: o Seminari (CEP, FaC, Zona) o Projecte de millora de centre o Assessorament col.laboratiu Activitats de centre: o Curs o Jornada o Conferència o Assessorament entre iguals o Tallers

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

48


PA 2012-2013

L’ equip pedagògic realitzarà una reunió trimestral per dur un seguiment del desenvolupament del Pla Anual. El mes de febrer, la direcció del CEP juntament amb l'equip pedagògic emetrà un informe de l'estat de desenvolupament del pla d'acord amb les instruccions del Servei de Formació del Professorat. A final de curs, s’elaborarà i presentarà a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professional la memòria final que ha d'incloure una descripció i valoració del desenvolupament del Pla d'actuació anual, com també un informe d'avaluació de les activitats.

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

49


12. RELACIÓ DE CENTRES ADCRITS AL CEP DE PALMA CODI

CENTRE ESCOLES INFANTILS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07013051 EI BENDINAT

BENDINAT CALVIÀ

07013000 EI CA SES MONGES

BUNYOLA

07013747 EI CAN ALONSO

PALMA

07003778 EI CIUTAT ANTIGA

PALMA

07013346 EI D'ESPORLES

ESPORLES

07013103 EI DIRECCIÓ DEL SECTOR NAVAL

PALMA

07013115 EI EL SOL

ANDRATX

07013838 EI ES MOLINET

SANTA PONÇA CALVIÀ

07014065 EI ES PI GROS

SANTA MARIA DEL CAMÍ

07013437 EI ES PICAROL

PEGUERA CALVIÀ

07013504 EI ES VEDELLET

EL TORO CALVIÀ

07014430 EI ES VERGER

DEIÀ

07012901 EI ESCOLETA MUNICIPAL DE SANTA EUGÈNIA SANTA EUGÈNIA 07013309 EI FLOR DE MURTA

ALGAIDA

07005568 EI L'HORTA

L'HORTA SÓLLER

07013474 EI MAGALUF

MAGALUF CALVIÀ

07013243 EI MARIA MUT I MANDILEGO

PALMA

07013073 EI NA BURGUESA

PALMANOVA CALVIÀ

07013176 EI OCELL DEL PARADÍS

SON FERRER CALVIÀ

07014788 EI PALMANOVA

PALMANOVA CALVIÀ

07007772 EI PAULA TORRES

PALMA

07014582 EI PONT D'INCA NOU

ES PONT D'INCA NOU MARRATXÍ

07005817 EI SANTA CATALINA

PALMA

07013450 EI SANTA CREU

PALMA

07013218 EI SANTA PONÇA

SANTA PONÇA CALVIÀ

07006676 EI S'ARENAL

S'ARENAL PALMA

07014363 EI SES CASES NOVES

SES CASES NOVES MARRATXÍ

07014201 EI SON FERRIOL

SON FERRIOL PALMA

07013413 EI SON FUSTER NOU

PALMA

07006603 EI SON ROCA

PALMA

07014454 EI VALLDEMOSSA

VALLDEMOSSA

07013671 EI VERGE DE LA SALUT

PALMA

07013772 EI VIRGEN DE LORETO

PALMA

07014594 EI PENYA-SEGAT

LLUCMAJOR

07014296 EI ES MOLINAR

PALMA

07014302 EI SON ESPANYOLET

PALMA

07014314 EI ES SAULET

ANDRATX

07014442 EI PUIGPUNYENT

EI PUIGPUNYENT


PA 2012-2013

CODI

ESCOLES INFANTILS PRIVATS/CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07014776

CEI 101 DÁLMATAS

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07013531

CEI ALADERN

PALMA

07013929

CEI AMIGUETS

PALMA

07014806

CEI ÀNGEL DE LA GUARDA

PALMA

07013760

CEI ANGELETS 2008

LLUCMAJOR

07013188

CEI ASIMA

PALMA

07014648

CEI BABERITOS

ES COLL D'EN RABASSA PALMA

07013851

CEI ES PETIT CASTELL

PALMA

07014855

CEI ES PONTET

PALMA

07014739

CEI ESCOLA NOVA

PALMA

07014740

CEI GIANNI RODARI

PALMA

07013711

CEI HAMELIN

SA CABANETA MARRATXÍ

07014004

CEI HOBBITON

PALMA

07014764

CEI HYADES

CAN PASTILLA PALMA

07008260

CEI ITACA

PALMA

07013589

CEI ITACA NOVA

PALMA

07003924

CEI JARDILÍN

PALMA

07002737

CEI JARDINES DE LA INFANCIA PUREZA DE MARÍA

ESTABLIMENTS PALMA

07013061

CEI KOALA

PALMA

07014867

CEI KOALA POLÍGON

PALMA

07008090

CEI LA CUNA

LLUCMAJOR

07013012

CEI MAMÁ OSA

PALMA

07014661

CEI MARIA SERRA

PALMA

07014132

CEI MEL I SUCRE

PALMA

07014545

CEI MÓN PETITO

PALMA

07014120

CEI MONDAURA

L’HORTA, SÓLLER

07014193

CEI NIT I DIA

PALMA

07003365

CEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA

PALMA

07002695

CEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA

SA CREU VERMELLA PALMA

07014181

CEI PATIM-PATAM

PALMA

07014016

CEI PEKES

PALMA

07014119

CEI PETITS FERRERETS

ES PONT D'INCA NOU MARRATXÍ

07013887

CEI PICA-SOL

LLUCMAJOR

07008636

CEI PINOCHO

PALMA

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

51


PA 2012-2013

CODI

ESCOLES INFANTILS PRIVATS/CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07002609

CEI POPEYE

PALMA

07013723

CEI RIN TIN TIN

PALMA

07014697

CEI ROPIT

PALMA

07014752

CEI SA COSTURETA

SANT JORDI PALMA

07001733

CEI SAGRADOS CORAZONES

LLUCMAJOR

07014624

CEI SANT AGUSTÍ

PALMA PALMA

07012937

CEI SANT FRANCESC D'ASSÍS

ES PIL·LARÍ PALMA

07014727

CEI SANT PAU

PALMA

07002415

CEI SANTA CATALINA THOMÀS

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07008764

CEI S'AUCELLET

S'ARENAL LLUCMAJOR

07014107

CEI SERRA MAMERRA

PALMA

07013462

CEI SIERVAS DE JESÚS. SAGRADO CORAZÓN

PALMA

07014171

CEI SIETE ENANITOS

PALMA

07013191

CEI SOL I LLUNA

SANT AGUSTÍ PALMA

07013954

CEI SON LLÀTZER

PALMA

07008821

CEI SON OLIVA

PALMA

07013486

CEI TERINGA

PALMA

07014971

CEI PETER PAN

07014946

CEI PETER PAN

MARRATXI PALMA

07014961

CEI SA MILOCA

PALMA

07014341

CEI S'ESTEL

PALMA

CODI

CENTRES INFANTILS I PRIMÀRIA PUBLICS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07002774

CEIP AINA MOLL I MARQUÉS

PALMA

07002907

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ

PALMA

07004321

CEIP ANSELM TURMEDA

SA VILETA PALMA

07008041

CEIP BADIES

BADIA GRAN LLUCMAJOR

07002439

CEIP BLANQUERNA

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07005994

CEIP CAMILO JOSE CELA

PALMA

07002610

CEIP CAN PASTILLA

CAN PASTILLA PALMA

07013127

CEIP CAS CAPISCOL

PALMA

07007255

CEIP CAS SABONERS

MAGALUF CALVIÀ

07002658

CEIP COLL D'EN RABASSA

ES COLL D'EN RABASSA PALMA

07002831

CEIP DE PRÀCTIQUES

PALMA

07007231

CEIP ELS MOLINS

S'ARRACÓ ANDRATX

07002592

CEIP ELS TAMARELLS

S'ARENAL PALMA

07005593

CEIP ES FOSSARET

SÓLLER

07005933

CEIP ES PIL·LARÍ

ES PIL·LARÍ PALMA

07006691

CEIP ES PONT

PALMA

07005660

CEIP ES PUIG

SÓLLER

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

52


PA 2012-2013

CODI

CENTRES INFANTILS I PRIMÀRIA PUBLICS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07004138

CEIP ES SECAR DE LA REAL

ES SECAR DE LA REAL PALMA

07000194

CEIP ES VINYET

ANDRATX

07002932

CEIP ES VIVERO

PALMA

07003304

CEIP ESCOLA GRADUADA

PALMA

07002749

CEIP ESTABLIMENTS

ESTABLIMENTS PALMA

07004011

CEIP FELIP BAUÇÀ

PALMA

07008788

CEIP FORNALUTX

FORNALUTX

07000960

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS

ESPORLES

07002397

CEIP GABRIEL JANER MANILA

ES PLA DE NA TESA MARRATXÍ

07000984

CEIP GABRIEL PALMER

ESTELLENCS

07003900

CEIP GABRIEL VALLSECA

PALMA

07000534

CEIP GALATZÓ

ES CAPDELLÀ CALVIÀ

07007243

CEIP GASPAR SABATER

PALMANYOLA BUNYOLA

07002750

CEIP GÈNOVA

GÈNOVA PALMA

07003225

CEIP INFANTE DON FELIPE

PALMA

07003250

CEIP JAFUDÀ CRESQUES

PALMA

07006809

CEIP JAUME I

PALMANOVA CALVIÀ

07002889

CEIP JOAN CAPÓ

PALMA

07002804

CEIP LA SOLEDAT

PALMA

07013553

CEIP LLUCMAJOR

LLUCMAJOR

07004229

CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ

SON SARDINA PALMA

07003821

CEIP MARIAN AGUILÓ

PALMA

07003791

CEIP MÀXIM ALOMAR JOSA

PALMA

07005295

CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET

SANTA MARIA DEL CAMÍ

07000467

CEIP MESTRE COLOM

BUNYOLA

07005076

CEIP MESTRE GUILLEMET

SANTA EUGÈNIA

07006263

CEIP MIGJORN

BENDINAT CALVIÀ

07002919

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA

PALMA

07002464

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA

PÒRTOL MARRATXÍ

07002865

CEIP MIQUEL PORCEL

PALMA

07006330

CEIP NICOLAU CALAFAT

VALLDEMOSSA

07013358

CEIP NOVA CABANA

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07000157

CEIP PARE BARTOMEU POU

ALGAIDA

07006287

CEIP PERE CERDÀ

PORT DE SÓLLER SÓLLER

07006895

CEIP PINTOR JOAN MIRÓ

PALMA

07004621

CEIP PUIG DE NA FÀTIMA

PUIGPUNYENT

07007048

CEIP PUIG DE SA GINESTA

SANTA PONÇA CALVIÀ

07008466

CEIP PUIG DE SA MORISCA

SANTA PONÇA CALVIÀ

07005982

CEIP RAFAL NOU

PALMA

07003213

CEIP RAFAL VELL

PALMA

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

53


PA 2012-2013

CODI

CENTRES INFANTILS I PRIMÀRIA PUBLICS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07002841

CEIP REI JAUME I

PALMA

07001745

CEIP REI JAUME III

LLUCMAJOR

07000935

CEIP ROBERT GRAVES

DEIÀ

07006551

CEIP SA CASA BLANCA

SA CASA BLANCA PALMA

07004163

CEIP SA INDIOTERIA

SA INDIOTERIA PALMA

07001681

CEIP S'ALGAR

S'ARENAL LLUCMAJOR

07004102

CEIP SANT JORDI

SANT JORDI PALMA

07002956

CEIP SANTA CATALINA

PALMA

07002853

CEIP SANTA ISABEL

PALMA

07004114

CEIP S'ARANJASSA

S'ARANJASSA PALMA

07000251

CEIP SES BASSETES

PORT D'ANDRATX ANDRATX

07013221

CEIP SES CASES NOVES

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07005601

CEIP SES MARJADES

SÓLLER

07000509

CEIP SES QUARTERADES

CALVIÀ

07007516

CEIP SES ROTES VELLES

SANTA PONÇA CALVIÀ

07006861

CEIP SON ANGLADA

SA VILETA PALMA

07012998

CEIP SON CALIU

PALMANOVA CALVIÀ

07002968

CEIP SON CANALS

PALMA

07007267

CEIP SON FERRER

SON FERRER CALVIÀ

07002683

CEIP SON FERRIOL

SA CREU VERMELLA PALMA

07006007

CEIP SON OLIVA

PALMA

07013401

CEIP SON PISÀ

PALMA

07004311

CEIP SON QUINT

SA VILETA PALMA

07012895

CEIP SON RULLAN

PALMA

07005945

CEIP SON SERRA

SA VILETA PALMA

07007000

CEIP SON VERÍ

S'ARENAL LLUCMAJOR

07013395

CEIP URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR

URBANITZACIÓ PUIG DE ROS LLUCMAJOR

07002981

CEIP VERGE DE LLUC

PALMA

07000546

CEIP XALOC

PEGUERA CALVIÀ

CODI

INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

POBLACIÓ/LOCALITAT

07003894

IES ANTONI MAURA

PALMA

07007930

IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR

PALMA

07007942

IES AURORA PICORNELL

PALMA

07008338

IES BALTASAR PORCEL

ANDRATX

07008855

IES BENDINAT

BENDINAT CALVIÀ

07007899

IES CALVIÀ

SANTA PONÇA CALVIÀ

07013383

IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA ILLES BALEARS

PALMA

07008016

IES EMILI DARDER

PALMA

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

54


PA 2012-2013

CODI

INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

POBLACIÓ/LOCALITAT

07006238

IES FRANCESC DE BORJA MOLL

PALMA

07007917

IES GUILLEM COLOM CASASNOVES

SÓLLER

07006512

IES GUILLEM SAGRERA

PALMA

07003882

IES JOAN ALCOVER

PALMA

07007152

IES JOAN MARIA THOMÀS

PALMA

07013164

IES JOSEP FONT I TRIAS

ESPORLES

07007796

IES JOSEP MARIA LLOMPART

PALMA

07007747

IES JOSEP SUREDA I BLANES

PALMA

07003833

IES JUNÍPER SERRA

PALMA

07013139

IES LA RIBERA

PLATJA DE PALMA

07008511

IES LLUCMAJOR

LLUCMAJOR

07007371

IES MADINA MAYURQA

PALMA

07008818

IES MARRATXÍ

SON RAMONELL MARRATXÍ

07003869

IES POLITÈCNIC

PALMA

07003870

IES RAMON LLULL

PALMA

07014879

IES SANT MARÇAL

SA CABANETA MARRATXÍ

07008065

IES S'ARENAL

S'ARENAL LLUCMAJOR

07007838

IES SES ESTACIONS

PALMA

07008363

IES SON FERRER

SON FERRER CALVIÀ

07003845

IES SON PACS

SON SARDINA PALMA

07006925

IES SON RULLAN

PALMA

CODI

CENTRES INTEGRATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

POBLACIÓ/LOCALITAT

07014880

CIFP DE L’ESPORT

PALMA

07014892

CIFP DE LA CONSTRUCCIÓ i OBRA CIVIL

PALMA

07013620

CIFP ESCOLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL NAUTICOPESQUERA

PALMA

07014703

CIFP SON LLEBRE

ES PLA DE NA TESA MARRATXÍ

CODI

CENTRES PRIVATS CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07003501

CC ARCÀNGEL SANT RAFEL

PALMA

07006767

CC AULA BALEAR

SA VILETA PALMA

07003456

CC BALMES

PALMA

07004230

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN

PALMA

07003171

CC CORPUS CHRISTI

PALMA

07003092

CC EL TEMPLE

PALMA

07006664

CC ES LICEU

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07003471

CC JESÚS MARÍA

PALMA

07003699

CC JUAN DE LA CIERVA

PALMA

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

55


PA 2012-2013

CODI

CENTRES PRIVATS CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07003730

CC LA INMACULADA

PALMA

07003468

CC LA MILAGROSA

PALMA

07004084

CC LA PORCIÚNCULA

S'ARENAL PALMA

07004308

CC LA PURÍSIMA

SA VILETA PALMA

07002440

CC LA SALLE

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07004333

CC LA SALLE

SA VILETA PALMA

07002622

CC LLADÓ, S.L.

ES COLL D'EN RABASSA PALMA

07004278

CC MADRE ALBERTA

PALMA

07003602

CC MANJÓN

PALMA

07003614

CC MARE DE DÉU DE LES ESCOLES PIES

PALMA

07006482

CC MATA DE JONC

PALMA

07001721

CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA

LLUCMAJOR

07003687

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

PALMA

07007221

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

SA INDIOTERIA PALMA

07003572

CC NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

PALMA

07003857

CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN

PALMA

07004254

CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN

SA VILETA PALMA

07003341

CC PEDRO POVEDA

PALMA

07003511

CC PIUS XII

PALMA

07000212

CC RAMON LLULL

ANDRATX

07005301

CC RAMON LLULL

SANTA MARIA DEL CAMÍ

07003675

CC SAGRADO CORAZÓN

PALMA

07005623

CC SAGRATS CORS

SÓLLER

07003328

CC SAN AGUSTÍN

PALMA

07003651

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO

PALMA

07002701

CC SAN ANTONIO ABAD

SA CREU VERMELLA PALMA

07001711

CC SAN BUENAVENTURA

LLUCMAJOR

07003331

CC SAN FELIPE NERI

PALMA

07003559

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

PALMA

07002646

CC SAN VICENTE DE PAÚL

ES COLL D'EN RABASSA PALMA

07003596

CC SAN VICENTE DE PAÚL

PALMA

07003298

CC SANT FRANCESC

PALMA

07003444

CC SANT FRANCESC D'ASSÍS

PALMA

07006500

CC SANT JOSEP OBRER I

PALMA

07003067

CC SANT JOSEP OBRER II

PALMA

07003717

CC SANT PERE

PALMA

07003390

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

PALMA

07004266

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

SA VILETA PALMA

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

56


PA 2012-2013

CODI

CENTRES PRIVATS CONCERTATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07001666

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

S'ARENAL LLUCMAJOR

07005611

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

SÓLLER

07003021

CC SANTA MAGDALENA SOFIA

PALMA

07002920

CC SANTA MARIA

PALMA

07003262

CC SANTA MÓNICA

PALMA

07002427

CC SANTA TERESA

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07003377

CC SANTÍSIMA TRINIDAD

PALMA

07002816

CC VIRGEN DEL CARMEN

PALMA

CODI

CENTRES PRIVATS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07013656

ÀGORA PORTALS

PORTALS NOUS CALVIÀ

07013528

AIXA

PALMA

07013085

COOPERATIVA SON VERÍ NOU

SON VERÍ NOU LLUCMAJOR

07007735

FRANCESC DE BORJA MOLL

S'ARENAL PALMA

07013516

LLAÜT

PALMA

07003638

LUIS VIVES

PALMA

07002828

SAN CAYETANO

PALMA

CODI 07005945 CODI 07013656

CODI 07004023

CODI

CENTRES INTEGRATS AMB ENSENYAMENT DE MÚSICA

POBLACIÓ/LOCALITAT

CEIP SON SERRA

SA VILETA PALMA

CENTRES INTEGRAT AMB ENSENYAMENT DE MÚSICA PRIVAT

POBLACIÓ/LOCALITAT

ÀGORA PORTALS

PORTALS NOUS CALVIÀ

CENTRE PÚBLIC D'EDUCACIÓ ESPECIAL CEE SON FERRIOL

CENTRES CONCERTATS D'EDUCACIÓ ESPECIAL

POBLACIÓ/LOCALITAT SA CREU VERMELLA SON FERRIOL PALMA POBLACIÓ/LOCALITAT

07008405

CEE GASPAR HAUSER

PALMA

07003973

CEE MATER MISERICORDIAE

PALMA

07006779

CEE PINYOL VERMELL

ES PONT D'INCA MARRATXÍ

07006469

CEE PRÍNCIPE DE ASTURIAS

ES PLA DE NA TESA MARRATXÍ

CODI

CENTRES DOCENTS ESTRANGERS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07006445

BALEARES INTERNATIONAL SCHOOL

SANT AGUSTÍ

07006411

BELLVER INTERNATIONAL COLLEGE

PALMA

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

57


PA 2012-2013

07008521 CODI

COLEGIO SUECO CENTRES DOCENTS ESTRANGERS

PALMA POBLACIÓ/LOCALITAT

07006433

COLLÈGE FRANÇAIS

PALMA

07013036

DEUTSCHE SCHULE MALLORCA

PALMA

07012861

KING RICHARD III COLLEGE

PORTALS NOUS CALVIÀ

07006421

QUEEN' S COLLEGE

PALMA

07007346

THE ACADEMY COLEGIO BILINGÜE

ES PLA DE NA TESA MARRATXÍ

07014958

EDIB CENTRE DOCENT ESTRANGER

PALMA

CODI

CENTRES PRIVATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

POBLACIÓ/LOCALITAT

07013310

ACADEMIA FLEMING

PALMA

07005647

ADEMA, ESCUELA DENTAL MALLORCA

PALMA

07008651

CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CREU ROJA

PALMA

07008791

CENTRE DE F P SOL

PALMA

CODI

CAMPS D'APRENENTATGE

POBLACIÓ/LOCALITAT

07500211

CAMP D'APRENENTATGE ORIENT

BUNYOLA

07500130

CAMP D'APRENENTATGE SON FERRIOL

SON FERRIOL PALMA

CODI 07500191

CODI

CENTRE D'APRENENTATGE CENTRE D'APRENENTATGE CIENTIFICOMATEMÀTIC SERVEI D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

POBLACIÓ/LOCALITAT PALMA

POBLACIÓ/LOCALITAT

07700180

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMERENCA PALMA

PALMA

07700261

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMERENCA PONENT

STA PONÇA CALVIA

07700271

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMERENCA SUD (SUBSEU LLEVANT)

LLUCMAJOR

07700295

EQUIP D'ATENCIÓ PRIMERENCA TRAMUNTANA(SUBSEU PONENT)

ESPORLES

07700052

EOEP GENERAL CALVIÀ - ANDRATX

PALMANOVA CALVIÀ

07700121

EOEP GENERAL PALMA-1

SA CREU VERMELLASON FERRIOL PALMA

07700143

EOEP GENERAL PALMA-2

PALMA

07700131

EOEP GENERAL PALMA-2 (SUBSEU SÓLLER)

SÓLLER

CODI

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

07013292

Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

Palma

07006810

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca

Palma

07008077

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Palma

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

POBLACIÓ/LOCALITAT

58


PA 2012-2013

EDIB (Escola Superior de Disseny de les Illes Balears)

07008715

Palma

CODI

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

07004035

Escola Superior de Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals

Palma

07013097

Escola Oficial d’Idiomes de Calvià

Bendinat Calvià

07007191

Escola Oficial d’Idiomes de Palma

Palma Palma

CODI

POBLACIÓ/LOCALITAT

ENSENYAMENT D'ADULTS

POBLACIÓ/LOCALITAT

07013279

CEPA Amanecer (Centre penitenciari)

Palma

07008235

CEPA Calvià

Magaluf Calvià

07008223

CEPA Camp Rodó

Palma

07007693

CEPA La Balanguera

Palma

07001757

CEPA S’Arenal

S’Arenal Palma

07006998

CEPA Son Canals

Palma

07001265

AULA Andraitx

ANDRATX

07013917

AULA Sóller

SÓLLER

6

2

1

1

1

TOTAL

4

Disseny

1

Escola de

2

Conservatori

2

Camp Aprenentatge

CEE

8

Dèficit visual

EAP

51

Aula hospitalària

55

EOI

CC

24

EOEP

IES (amb FP)

4

CEPA

IES (sense FP)

86

Escoletes d’infants xarxa pública

CEIP

Total de Centres adscrits al CEP de Palma, J. Cañellas.

248

CEP Palma

86 55 51 24 6

1

2

1

la

Di

ss en y

1

Es co

pr en en

t.. .

CE E

4

pA

1

Ca m

2

Ho sp it a làr

EO EP

f.. . 'In

let es d

Es co

Au la

) FP (a m b

CE IP

IE S

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

2

ia

8

4

59

Profile for Cep Palma

Pla Anual Formació 2012-13  

Pla Anual Formació 2012-13

Pla Anual Formació 2012-13  

Pla Anual Formació 2012-13

Profile for cep_palma
Advertisement