__MAIN_TEXT__

Page 1

MEMÒRIA CEP PALMA JAUME CAÑELLAS MUT CURS 2014-2015

Memòria CEP de Palma Jaume Cañellas Mut


Diligència per la qual es fa constar la present memòria ha estat aprovada per l’Equip pedagògic del CEP de Palma, en sessió ordinària del dia 7 de juliol de 2015. VP El Director del CEP

VP La Secretària del CEP

Signat: José Antonio Vega Cuesta

Signat: Carme Sáez Sáez

Diligència per la qual es fa constar que la present memòria ha estat aprovada pel Consell del CEP de Palma en sessió ordinària del dia 9 de juliol de 2015. VP El Director del Consell del CEP

VP La Secretària del Consell del CEP

Signat: José Antonio Vega Cuesta

Signat: Carme Sáez Sáez

2


MEMÒRIA FINAL DEL CEP de Palma Jaume Cañellas Mut CURS 2014-2015 ÍNDEX 1.

Valoració del grau d’assoliment dels objectius del CEP. ................................ 5

2.

Valoració del grau d’assoliment dels objectius del Pla Quadriennal 2012-16 a través de l’estudi del Programa d’activitats de cada CEP. ..................... 10 2.1 Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de la contribució del CEP de Palma a aquests objectius fent referència a:.........................................................10 A) Modalitats dels esdeveniments............................................................10 B) Distribució per assessories dels esdeveniments...................................12 C)Distribució per línies prioritàries dels esdeveniments...........................15 2.1.1. Comparació qualitativa i quantitativa de les dades respecte al curs 2013-14...........................................................................................61 2.2. Àmbit territorial dels esdeveniments de cada CEP: CEP, AUTONÒMIC, ILLA, ZONA. Anàlisi qualitatiu i quantitatiu ..............................................64 2.3. Esdeveniments anul·lats i justificació de cada un d'ells........................65 2.4. Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de la participació als esdeveniments del CEP de Palma fent referència a: .............................................................66 A) Dades de participació general ..........................................................66 B) Admesos per situació administrativa .................................................66 C) Admesos per nivell educatiu ..............................................................67 D) Participació per modalitats (demanda, oferta) ...............................68 E) Participació per assessories .................................................................71 F) Participació per línies prioritàries ........................................................72 2.4.1 Comparació de les dades de l’apartat 2.4 respecte a les dades del curs 2013-14.................................................................................73 2.5. Anàlisi qualitatiu i quantitatiu dels informes 8 i 9: valoració dels diferents apartats dels qüestionaris amb especial incidència a:.........78 A) Valoració general ................................................................................78 B) Valoració dels ponents .......................................................................79 C)Valoració dels assessors ......................................................................79

3


2.6. Anàlisi qualitatiu global del desenvolupament de les activitats incloses dins la línia prioritària 3 del CEP de Palma i anàlisi qualitatiu atenent a les següents tipologies d’activitats formatives: .......................................80 A) Cursos de millora de la competència lingüística, nivell bàsic.........80 B) Cursos de millora de la competència lingüística, nivell intermedi..80 C) Cursos de millora de la competència lingüística, nivell avançat...81 D) Cursos de millora de la competència lingüística, nivell C1.............82 E) Caps de setmana d’immersió lingüística...........................................82 F) Oral skills..................................................................................................83 G) Cinefòrum .............................................................................................84 H) Jornades de metodologia AICLE .......................................................84 I) Cursos de metodologia AICLE ............................................................85 J) Seminaris de metodologia AICLE ........................................................86 K) Cursos en llengua anglesa ofertats per assessoria ...........................87 3.

Pla d’acollida assessors novells ........................................................................ 89

4.

Resum econòmic de les activitats de l’1 de setembre del 2014 al 30 de juny del 2015 ....................................................................................................... 91

5.

Informe econòmic de l’1 de setembre del 2014 al 30 de juny del 2015 .... 96

6.

Infraestructures i recursos .................................................................................. 98 6.1. 6.1.1.

Edifici ................................................................................................... 98

6.1.2.

Instal·lacions ....................................................................................... 98

6.1.3.

Sistemes d’exposició i senyalització ............................................... 98

6.1.4.

Mobiliari .............................................................................................. 99

6.1.5.

Material informàtic i audiovisual ..................................................... 99

6.2.

7.

Tasques realitzades:.................................................................................. 98

Propostes de millora: .............................................................................. 100

6.2.1.

Edifici ................................................................................................. 100

6.2.2.

Instal·lacions ..................................................................................... 100

6.2.3.

Sistemes d’exposició i senyalització ............................................. 100

6.2.4.

Mobiliari ............................................................................................ 101

6.2.5.

Material informàtic i audiovisual ................................................... 101

Propostes de millora ......................................................................................... 101

4


1. Valoració

del grau d’assoliment dels objectius del CEP.

1.1 Potenciar i fer més fluida la relació amb els centres adscrits al CEP de Palma. Aquest objectiu s’ha assolit de manera satisfactòria. Continuam potenciant i enriquint aquesta relació seguint la línia de cursos anteriors. Des del primer contacte amb els centres del nostre àmbit vàrem establir una relació més personalitzada i més propera amb els centres fent vàries reunions de representants de claustre, en concret 4 aquest curs escolar, una per trimestre (al 3r trimestre dues). A la 2ª reunió es va dividir en dues parts la sessió repartint als assistents en petits grups de feina amb els seus assessors de referència per treballar d’una forma més propera i directa amb els representants de tots els centres. S’han utilitzat diversos mitjans de comunicació per respondre a les necessitats i dubtes en relació a la formació i altres aspectes per part dels docents del nostre àmbit com el correu electrònic, telèfon, entorns virtuals, visites als seus centres, etc..., així com les reunions de representants de claustre al CEP per informar d’aquesta disponibilitat. 1.2 Millorar i fomentar la col·laboració amb altres institucions. S’han establert diferents vies de comunicació entre totes les institucions que han estat treballant conjuntament amb el CEP de Palma, realitzant reunions conjuntes per a planificar, dissenyar, organitzar i avaluar les activitats en col·laboració amb les diverses entitats i serveis, tals com: Goethe Institute, Alliance Française, Museu Es Baluard, Fundació Pilar i Joan Miró, BMN Sa Nostra – Son Fuster, AEMET, I. Oceanogràfic, EDAR- Palma 1 (EMAYA). 1.3 Simplificar tots els protocols de gestió del CEP. Aquest objectiu no s’ha assolit al 100%, ja que durant el primer trimestre es varen establir una sèrie de reunions entre el director i els assessors responsables en la revisió i simplificació de tots els protocols de totes les modalitats formatives ja existents i les modalitats de nova incorporació reflectides al Pla quadriennal 2012-2016, però degut al volum de feina i a la incorporació de 3 assessors novells durant aquest any al nostre centre, no s’han pogut revisar i modificar. S’ha de destacar en relació a aquest objectiu que s’ha realitzat un mapa de les diferents modalitats formatives i les característiques pròpies que ha servit de guia per a tots els membres del centre de professors. Aquest document

5


també queda pendent de revisió i actualització per a realitzar durant les primeres setmanes del mes de setembre. 1.4 Promoure l’intercanvi d’informació, recursos i eines entre assessories. Aquest objectiu s’ha assolit de manera molt satisfactòria, ja que s’han treballat tots els punts plantejats al nostre Pla Anual com per exemple la utilització de documents, informació, aplicacions i entorns compartits; la millora de l’intercanvi d’informació entre l’equip directiu i les diferents assessories; compartir els coneixements, materials i informacions adquirits amb la resta d’assessors després de l’assistència d’assessors a activitats formatives externes; ... L’entorn virtual Edmodo ens ha ajudat a tenir recollides i organitzades totes les aportacions de l’equip d’assessors. 1.5 Augmentar la qualitat de l’assessorament que es fa al professorat i als centres, i aprofundir en les tècniques de l’aprenentatge adult i en les darreres innovacions educatives. Aquest objectiu s’ha treballat assistint a pràcticament totes les sessions de formació als centres i al CEP. Així com a l’assistència a diferents activitats formatives per part de l’equip d’assessors, com ara a l’assistència a congressos, fòrum, jornades, simpòsiums, trobades i activitats diverses enriquint la tasca assessora a les formacions dutes a terme per cada un dels assessors. També destacar la recerca de recursos per aportar a les formacions i el treball en equip dels assessors. Hem de seguir potenciant moments d’encontre entre els assessors de forma sistemàtica el proper curs per enriquir l’intercanvi d’intervencions als centres. Aquest objectiu es continuarà treballant durant el proper curs escolar. 1.6 Afavorir i donar suport a la creació de xarxes de professorat i de centres. En aquesta línia s’han realitzat visites puntuals a centres per part d’alguns assessors per compartir la manera de treballar, mostrar els seus projectes, espais, etc..., tant fora de l’illa com dintre, la qual cosa ha donat molt bons resultats i els participants han manifestat el seu alt grau de satisfacció. A cada una de les formacions també hem potenciat la difusió de les bones pràctiques del professorat i pràcticament a totes s’han mostrat experiències innovadores d’altres centres que ens han permès compartir visions diferents entorn a l’organització, intervencions educatives, distribució d’espais, etc.... Aquest objectiu el consideram molt important i necessari, i per tant es continuarà treballant durant el proper curs escolar a partir de les diferents propostes formatives ofertades pel nostre CEP.

6


1.7 Integrar les TIC dins la tasca de les assessories, a les intervencions assessores i a la feina d’ equip. Gairebé totes les activitats han tengut una part de treball a través de l’entorn de formació a distància Moodle i/o Edmodo. S’han emprat per promoure la utilització de les noves tecnologies compartint i fent difusió de les bones pràctiques, recursos i altres aspectes d’interès per part dels participants. Hem compartit arxius on-line (documents, vídeos, presentacions, fulls de càlcul,…) per treballar conjuntament entre els assessors CEP i entre els participants a les nostres formacions. Leines google en general s’estan utilitzant a diverses formacions i a la tasca diària de les assessories i direcció del CEP, ja que faciliten i simplifiquen molt la feina del dia a dia tant a les formacions com al centre de professors. 1.8 Desenvolupar un pla de formació per als assessors i assessores nouvinguts. Es va elaborar un calendari de formació per part de la direcció durant els primers mesos del curs per a formar els nous assessors en els diferents temes que han hagut de necessitar durant el curs, tant pel treball intern dins del CEP (modalitats formatives, eines google utilització de les noves tecnologies, intervenció assessora, dinamització de sessions, ...) com per la seva tasca assessora (PDI, Moodle, Edmodo, aprenentatge cooperatiu, ...). S’han assignat uns assessors tutors per als nous assessors per tal de facilitar el seu procés d’adaptació al centre de professors. 1.9 Actualitzar la imatge del CEP donant a conèixer la feina que es fa. S’ha treballat aquest objectiu durant tot el curs escolar, però es continuarà fent feina en aquest sentit dinamitzant els espais del CEP i la plana web per tal de fer-los més atractius i propers als centres. S’han difós i publicitat la feina que es fa al CEP a través d’ alguns reportatges/articles/notes de premsa als mitjans de comunicació. També s’ha fet arribar als centres en què consisteixen cada una de les modalitats formatives des de la nostra web del CEP, a la reunió de representants de claustre al CEP i s’han penjat als nostres taulells de l’entrada d’una forma senzilla, intuïtiva i atractiva. De la mateixa forma s’han utilitzats els passadissos i espais comuns del CEP per mostrar material elaborat a les formacions i recursos utilitzats a les mateixes per donar a conèixer als docents nous models de dinamització d’espais per poder utilitzar a les seves aules i centres.

7


1.10 Afavorir un bon ambient de treball S’ha mantingut la línia de potenciar la coordinació, la responsabilitat i el treball en equip. Es continuarà insistint durant el curs vinent en la integració de tots els membres del CEP per tal de treballar de forma conjunta i seguint una mateixa línia de feina cordial i efectiva, millorant sempre que sigui necessari. 1.11 Redistribució dels espais del CEP. S’han reubicat les diferents assessories per poder disposar d’ un espai més ampli i acollidor de feina per als assessors. De la mateixa forma s’ha redistribuït material i mobiliari per tal de fer més acollidors els espais del CEP. Aquesta tasca no s’ha pogut desenvolupar al 100% per manca de temps i queda pendent una nova distribució d’espais al centre i neteja de magatzems amb material ja en desús. 1.12 Adoptar criteris ambientals de sostenibilitat a l’hora d’adquirir i gestionar els recursos materials i energètics del centre, així com dels residus que es generen, i promoure la mobilitat sostenible. Aquest objectiu s’ha assolit de manera satisfactòria seguint totes les actuacions previstes al nostre Pla Anual com per exemple: continuar amb la utilització dels contenidors de recollida selectiva. Reduir el consum de paper per mitjà de la seva reutilització, disminuir el subministrament d’aigua en botelles petites només per a les ponències. 1.13 Adequar les infraestructures i instal·lacions de l’edifici per tal d’adaptar-les a la legislació vigent i a les necessitats dels seus usuaris. S’han fet les gestions de contacte entre el CEP i IBISEC obtenint resposta durant el primer trimestre de 2014 per part de l’arquitecte. Es va fer una visita per totes les instal·lacions del CEP per part del responsable d’ IBISEC i el director, fent un informe dels diferents desperfectes de l’edifici, tal i com es va fer el curs anterior, com el repàs de la teulada perquè encara provoca humitats, humitats molt greus a tres aules del primer pis de l’edifici A, finestres oxidades i bloquejades, desperfectes en la instal·lació elèctrica d’algunes aules, etc... . No hem obtingut resposta d’aquest informe per escrit ni telefònicament durant tot aquest curs escolar 2014-15, encara que el director s’ha posat en contacte amb ells via mail i telefònicament. Es

8


continuarà insistint ja que les condicions d’alguns dels espais i teulada són molt deficients, insalubres i perilloses. L’edifici no compleix la normativa d’accessibilitat. 1.14 Gestionar, utilitzar i mantenir adequadament els recursos materials del centre. Es va plantejar amb aquest objectiu netejar les aules de material (informàtic i d’altres tipus) sobrant de les prestatgeries i del quartet de material del primer pis de l’edifici A. Els assessors TIC varen realitzar aquesta tasca el curs passat fent una neteja absoluta de tot el material en desús i s’ha continuat fent també durant aquest. De la mateixa forma es va començar amb altres espais, però no s’ha pogut realitzar al 100%. Està en procés i es planteja finalitzar durant el primer trimestre del curs vinent. 1.15 Reduir les despeses econòmiques en tots els aspectes possibles. S’ha assolit molt satisfactòriament aquest objectiu, ja que era un dels prioritaris de tot l’equip del CEP reduint el cost econòmic de les nostres activitats formatives, dels contractes i serveis que es tenen contractats amb diferents empreses i eliminant tots els pagaments corresponents a serveis superflus. Aquesta tasca ja es va realitzar amb èxit fa dos cursos escolars i es continuarà fent sempre que sigui necessari.

9


2. Valoració del grau d’assoliment dels objectius del Pla Quadriennal 2012-16 a través de l’estudi del Programa d’activitats i esdeveniments de cada CEP. 2.1.

Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de la contribució del CEP de Palma a aquests objectius fent referència a: A) Modalitats des esdeveniments: Les diverses activitats programades contemplen les diferents modalitats formatives que queden reflectides al Pla Quadriennal. Modalitat Curs Seminari de formació a centre Grup de treball Seminari CEP Taller Seminari de formació de zona Assessorament entre iguals Projectes de Millora de centre Trobades pedagògiques Jornades Assessorament col·laboratiu

Nombre 59 9 6 12 8 5 12 7 1 3 1 TOTAL 123

% 47,97 7,32 4,88 9,76 6,50 4,07 9,76 5,69 0,81 2,44 0,81 100 %

Hores 1256 200 180 225 64 100 48 210 15 36 4 2338

% 53,72 8,55 7,70 9,62 2,74 4,28 2,05 8,98 0,64 1,54 0,17 100 %

De totes les modalitats formatives a les quals donam resposta des del CEP de Palma hem de destacar les que donam suport formatiu a partir de formacions als centres, ja que és un dels objectius prioritaris donar formació directa als centres acompanyant-los en el seu procés de formació. En aquest sentit sumen un total de 42: els seminaris a centre, seminaris de zona, tallers, PMC, assessorament entre iguals i col·laboratiu. Si ho comparam amb la resposta que vàrem donar en cursos anteriors, la resposta formativa per part del CEP de Palma en general s’ha mantingut: • •

CURS 2012-13: 42 Activitats d’aquesta tipologia. CURS 2013-14: 44 Activitats d’aquesta tipologia.

10


GRÀFIC DE LES MODALITATS FORMATIVES DELS ESDEVENIMENTS (Gràfic 1 i 2)

CEP Palma   59   60   50   40   30   20   10   0  

9

6

12

8

5

12

7

1

PMC TROBADA   CEP  Palma     6%   PEDAG.   JORNADES   1%   2%   A.  ENTRE  IGUALS   SEMINARI  ZONA   10%   4%  

CURS 48%  

TALLER 7%  

SEMINARI CEP   10%   GRUP  DE  TREBALL   SEMINARI  CENTRE   5%   7%  

11

3

1


B) Distribució per assessories dels esdeveniments: Assessoria Tecnologia de la informació i la comunicació Llengües estrangeres Direcció Educació Primària Formació Professional Educació Infantil Educació Secundària (estan inclosos els dos àmbits: àmbit social i lingüístic – àmbit científic i tecnològic) Secretaria del CEP

Nombre 21 30 10 12 13 15 22

TOTAL

123

% 17,07 24,39 8,13 9,76 10,57 12,20 17,89

100 %

Cal destacar que a l’hora de fer aquesta distribució a la taula i en els gràfics que es presenten a continuació, s’han assignat les activitats a una assessoria, però hi ha activitats que s’han duit a terme de forma conjunta entre assessories o per altres assessories, encara que no siguin de la seva etapa educativa o temàtica. Tenint en compte que des de principi de curs un dels acords presos entre els assessors i, amb el vist i plau de la direcció, era compartir activitats entre els assessors per tal d’ajudar al procés d´adaptació dels assessors novells i a un millor assessorament als centres. La distribució de les activitats formatives s’ha intentat que sigui la més equitativa possible. S’ha de tenir en compte que l’assessoria TIC està formada per 2 assessors, la de llengües estrangeres i la de Secundària també. De la mateixa forma s’ha de mencionar que des de la direcció i secretaria del centre s’han assumit una sèrie de formacions degut a la incorporació de 3 assessors novells durant aquest curs escolar, per poder facilitar el seu procés de formació i adaptació, i a l’elevada demanda de formacions a centres que té el CEP de Palma. De cara al curs vinent es repartiran certes d’aquestes activitats entre els diferents assessors del CEP de Palma, sempre que sigui possible.

12


GRÀFIC DE LA DISTRIBUCIÓ PER ASSESSORIES DELS ESDEVENIMENTS (1)

CEP Palma   30   30   25   20   15   10   5   0  

22

21 10  

13

12

13

15


GRÀFIC DE LA DISTRIBUCIÓ PER ASSESSORIES DELS ESDEVENIMENTS (2) CEP Palma

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA   18%  

CEP Palma    

TIC 17%  

EDUCACIÓ INFANTIL   12%  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA   DIRECCIÓ   8%   10%   FORMACIÓ   PROFESSIONAL   11%  

14

LLENGÜES ESTRANGERES   24%  


C) Distribució per línies prioritàries dels esdeveniments: Línies prioritàries 1. Actualització en àrees i matèries instrumentals i mòduls de la formació professional. 2. Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula. 3. Ensenyament de i en llengües estrangeres. 4. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament professional.

Nombre 31

TOTAL

% 25,20

11

8,94

39 42

31,71 34,15

123

100 %

CEP Palma   100  

23

4

3

3 2  

0

29

1

50

63

Des del CEP de Palma hem intentat donar resposta a totes les 4 línies prioritàries del nostre Pla Quadriennal, però es pot observar que entre les més demandades pels centres i ofertades pel CEP han estat la 3 i la 4 respectivament, ja que han estat les necessitats més notables dels docents del nostre àmbit educatiu, així com les indicades a les instruccions de principi de curs des del Servei de Formació Contínua. Seguides de la 2 i 1 respectivament. La mateixa distribució vàrem tenir el curs passat i a diferència del 2012-13, que fou tot el contrari, on les més sol·licitades foren la 1 i la 2. A continuació fem una anàlisi més exhaustiva de cada un dels objectius del Pla de formació 2012-16, distribuint cada una de les nostres formacions dintre de l’objectiu que s’ha estat treballant.

15


Objectius del Pla de formació permanent del professorat 2012-16: A. Contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament mitjançant una formació permanent que incideixi en la millora dels processos d’ensenyament – aprenentatge i del rendiment acadèmic del nostre alumnat. A. Contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament mitjançant una formació permanent que incideixi en la millora dels processos d’ensenyament – aprenentatge i del rendiment acadèmic del nostre alumnat.

Nombre total

Valoració general en relació a l’Objectiu A

PMC:..........7 SC:..............9 SFZ..............5 A.IGUALS:12 TALLER: ......8 CURS:.......59 S.CEP:.......12 G.TREBALL. 6 T. PEDAG…1 JORNADA..3 A.COL·L.:…1

La majoria de les activitats ofertades han incidit en la millora directa o indirecta a les aules. Les úniques que no han tengut aquesta incidència han estat les reunions de representants de claustre. S’ha de destacar que aquest curs escolar hem tengut moltes inscripcions a certes activitats, alguns cursos han hagut d’emprar llista d’espera i d’altres han tengut la possibilitat de fer una segona edició. En ocasions hem admès més participants dels que sortien en la convocatòria pensant en aquells docents que s’inscriuen i no confirmen, o confirmen i després no assisteixen. Destacar el considerable augment dels assessoraments entre iguals respecte al curs passat, que de 2 sol·licituds, enguany hem donat resposta a 12. En algunes activitats de la LP3 el procés de selecció ha estat a través de proves de nivell i/o entrevistes personals. En ocasions s’han realitzat atencions Total: .....123 personalitzades mitjançant trucades telefòniques, e-mails, etc. (100%) Malgrat aquest fet, hem tengut molts pocs assistents que, una vegada confirmada l’activitat, no han vingut a la primera sessió de la formació, i ens fa pensar que les activitats que s’han ofertat estaven ben programades en relació a les necessitats del nostre àmbit. Aquest fet no és aplicable a totes les formacions de LP3. Igualment de la resta d’activitats programades a àmbit illa, ja que també hem tengut sol·licituds.

16


B. Desenvolupar tipologies d’ actuacions formatives i metodologies que afavoreixin la reflexió pedagògica, la participació en la pròpia formació, la formació entre iguals, la difusió de bones pràctiques i el treball en xarxa. B. Desenvolupar tipologies d’actuacions formatives i metodologies que afavoreixin la reflexió pedagògica, la Nombre total participació en la pròpia formació, la formació entre iguals, la difusió de bones pràctiques i el treball en xarxa. Dintre d’aquestes tipologies PMC:..............7 d’actuacions formatives destacaríem: SC:..................9 SFZ:.................5 B.1 Seminaris de formació de centre. A.IGUALS:….12 B.2 Assessorament entre iguals. TALLER: ..........8 B.3 Taller CURS:............59 B.4 Coordinació i tutorització S.CEP:...........12 d’activitats FAD. FAD………….13 B.5 Trobades pedagògiques. TROBADES PEDAGÒG…..1 Total: ..........126

17

Valoració general en relació a l’Objectiu B

Representa més d’un 100% del total de les activitats ofertades pel nostre CEP ja que aquí hem d’incloure totes les formacions a distància que han tutoritzat cada un dels assessors i director del CEP. Valoram que és un molt bon resultat, ja que és un dels objectius del CEP de Palma afavorir la reflexió pedagògica a cada una de les nostres activitats formatives.


B.1 Seminaris de formació de centre: Nom de l’activitat Centre

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Estratègies per atendre la diversitat a l’aula. CEIP Santa Isabel

S’han assolit els objectius Implicació del professorat. plantejats al projecte.

Metodologies que afavoreixen la inclusió. IES La Ribera

Alt i s’han assolit objectius plantejats projecte.

els Manca d’implicació d’una Implicació de l’equip directiu al part del claustre i de l’equip a l’hora de dissenyar l’activitat directiu. i formació en AC, ABP i TIC.

Aprofundim en les Pràctiques Restauratives. CEIP Miquel Porcel

Alt i s’han assolit objectius plantejats projecte.

els Cap al

Mediació escolar: aprofundiment i implementació d’un servei de mediació. CC Sagrat Cor

Alt. S’han assolit tots els La impossibilitat de poder Trobar un ponent/formador objectius plantejats al reunir-se l’assessor amb la amb més disponibilitat per projecte. ponent durant la formació. reunir-se i coordinar-se, per poder donar més qualitat a la formació.

Altes capacitats i la seva resposta educativa. CEIP Es Fossaret

Alt. S’han assolit tots els Cap objectius plantejats al projecte.

18

Propostes de millora

Trobar una línia de treball conjunta, ja que el claustre no ha arribat a un consens a l’hora de seguir una mateixa línia de feina.

Cap. Aquesta formació ha finalitzat amb aquest segon any d’implementació.

La implementació a l’aula.


Nom de l’activitat Centre

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Introducció a la pedagogia holística. EI Esporles

Alt. S’han assolit els objectius Manca de temps per realitzar Per al proper curs prioritzar plantejats al projecte. els canvis d’espais. aquest objectiu i planificar-ho al calendari de la formació.

Atenció primerenca i família. EAP Palma

Alt i s’han assolit objectius plantejats projecte.

Família, escola i vincle afectiu. EAP Ponent-Tramuntana

Alt. S’han assolit els objectius Les reunions en sub-seus han Les sessions es faran sempre en plantejats al projecte. dificultat la fluïdesa del gran grup i més seguides en el seminari ja que quan es temps. trobaven en gran grup havien de compartir el que s’havia fet en petit grup.

Les pissarres digitals a l’aula CEPA La Balanguera

Alt

els Cap al

Cap

19

Propostes de millora

Cap.

Implementació a l’aula


B.2 Assessorament entre iguals: Nom de l’activitat

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Aprenentatge cooperatiu. IES Josep Font i Tries

Alt

Cap

Cap

Sistema Bimodal i la seva utilització en les TIC. CEIP Gènova

Alt

Cap

Cap

La importància de la educació emocional en el desenvolupament cognitiu dels alumnes. CC Aula Balear

Alt

Cap

Cap

Creació de material relacionat amb numeració i geometria. CEIP de Pràctiques.

Alt

Cap

Cap

Mètodes d’ensenyament de Lecto-escriptura. CEIP Puig de Sa Ginesta

Alt

Cap

Cap

Aprenentatge Cooperatiu. CEIP Son Anglada

Alt

Cap

Cap

20

Propostes de millora


Nom de l’activitat

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Introducció Pràctiques restauratives. CEIP Verge de Lluc

Alt

Cap

Cap

Introducció Pràctiques restauratives. CEIP Molinar

Alt

Cap

Cap

Aplicació del Moodle a l’aula. IES Aurora Picornell

Alt

Cap

Formació massa curta per aprofundir la temàtica.

Potenciar canvis metodològics al centre. CEIP Miquel Costa i Llobera

Alt

Molts de participants (gairebé tot el claustre) amb interessos diferents a infantil i primària.

Formació massa curta per aprofundir la temàtica.

L’ hort ecològic escolar. CEIP Es Vinyet

Alt

Cap

Ampliació i continuïtat de la formació el proper curs a través d’un seminari de centre.

Iniciació al treball per ambients. EEI Paula Torres

Alt

La inestabilitat del claustre

Marcaran com a línea de centre la feina per ambients a partir del curs vinent.

21

Propostes de millora


B.3 Taller: A la modalitat TALLER hem realitzat 8 activitats. Aquí només es detallen sis per la seva temàtica, la resta són temàtica TIC/TAC i estan recollits a l’objectiu D d’aquesta memòria. Nom de l’activitat

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Introducció als primers auxilis. IES Josep Mª Llompart.

Alt. S’han assolit els Cap. objectius plantejats de forma molt satisfactòria.

Propostes de millora

Hauria de ser un taller extensible a més participants.

Iniciació a la Alt. S’han assolit caracterització de objectius plantejats víctimes de simulacres. forma satisfactòria. IES Josep M.Llompart

els Cap. de

Cap.

L’avaluació psicopedagògica des d’una perspectiva neuropsicològica. EOEP Palma 2

Alt. S’han assolit objectius plantejats forma satisfactòria.

els Cap. de

Més pràctica.

Vivim les matemàtiques i les ensenyem per viure. CEIP Badies

Alt. S’han assolit els Cap. objectius plantejats de forma molt satisfactòria.

Aquesta formació ha finalitzat i no es planteja continuïtat formativa.

Cap.

22


Nom de l’activitat

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

Ensenyament de Qualitat. CEIP Galatzó

Alt. S’han assolit objectius plantejats forma satisfactòria.

els Cap. de

El treball per racons per atendre a la diversistat a l’aula. CEIP Pere Cerdà

Alt. S’han assolit objectius plantejats forma satisfactòria.

els Manca de temps per Continuar l’itinerari formatiu amb un de elaborar material didàctic. seminari donant més temps el proper curs i ampliant la formació.

Cap.

B.4 Coordinació i tutorització d’activitats FaD: Nom de l’activitat

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Moodle plataforma d’aprenentatge. Iniciació. 1r trimestre

Alt: cap abandonament tots reben certificació, valoració molt positiva de l’alumnat

Cap. El disseny del curs Fer un facilita el seguiment de la Moodle formació. Només destacar les diverses versions del Moodle a l’hora de la correcció de les tasques

Moodle plataforma d’aprenentatge. Iniciació. 2n trimestre

Mitjà

Les mancances formatives de Fer una formació de més llarga durada l’assessora, dificultava la durant el 1r trimestre per poder tutoritzar resolució de problemes amb el FaD. eficàcia i rapidesa.

23

Propostes de millora

curs

d’aprofundiment

sobre


Nom de l’activitat

Grau d’assoliment dels objectius

Moodle plataforma d’aprenentatge. Iniciació. 3r trimestre

Alt

Cap

Cap

La realitat augmentada a l’educació 1r trimestre

Alt

Cap

Indicacions de com s’han d’instal·lar alguns programes en els ordinadors amb diferents sistemes operatius.

La realitat augmentada a l’educació 2n trimestre

Alt

Cap

Indicacions de com s’han d’instal·lar alguns programes en els ordinadors amb diferents sistemes operatius.

Les xarxes socials

Alt

Cap

Cap

Cap

Cap

Projectes col·laboratius Alt. amb l’ Edmodo Valoració l’alumnat.

positiva

Dificultats

Propostes de millora

de

Internet i web 2.0: curs bàsic per a professors (1r trimestre)

Alt

Dificultats per part d’alguns Actualitzar alguns continguts. participants amb l’entorn Moodle

Internet i web 2.0: curs bàsic per a professors (3r trimestre)

Alt

Dificultats per part d’alguns Actualitzar alguns continguts. participants amb l’entorn Moodle

24


Nom de l’activitat

Grau d’assoliment dels objectius

Millora de les destreses en llengua anglesa B2 (Grup C)

Mitjà

Dificultats

Activitats inacabades Fòrums que no funcionaven

Propostes de millora

Donar un temps prudencial abans d’iniciar el curs perquè el tutor es pugui familiaritzar amb el curs. Assegurar-se que el curs està ben dissenyat i funciona tot correctament. Respectar els acords en el disseny de la formació. Crear uns criteris d’avaluació comuns als tutors que tutoritzen els mateixos cursos però grups diferents

Millora de les destreses en llengua anglesa avançat (Grup B)

Mitjà

Millora de les destreses en llengua anglesa B2 (Grup B)

Mitjà

Fòrums que no funcionaven Errors a algunes activitats

Assegurar-se que el curs està ben dissenyat i funciona tot correctament. Crear uns criteris d’avaluació comuns als tutors que tutoritzen els mateixos cursos però grups diferents.

Activitats inacabades Fòrums que no funcionaven

Assegurar-se que el curs està ben dissenyat i funciona tot correctament abans del seu inici. Crear uns criteris d’avaluació comuns als tutors que tutoritzen els mateixos cursos però grups diferents.

25


B.5 Trobades pedagògiques: Nom de l’activitat

Grau d’assoliment dels objectius

TP. a centres de Catalunya: Cercant metodologies inclusives

Alt

Dificultats

Cap

Propostes de millora

Cap

26


C. Reforçar i promoure l’actualització de la metodologia de les àrees i matèries instrumentals i mòduls de formació professional i del seu coneixement científic. C. Reforçar i promoure l’actualització de la metodologia de les àrees i matèries instrumentals i mòduls de formació professional i del seu coneixement científic.

Nombre total

Valoració general en relació a l’Objectiu C

4

Es valora de forma positiva la realització de les activitats destinades al professorat d’FP, així com les estades en empreses, encara que no s’ha pogut donar resposta a totes les famílies professionals i aquesta formació s’ha ofertat de la forma més generalitzada possible per poder arribar al major nombre de docents de les diferents famílies professionals.

Dintre d’aquestes tipologies d’actuacions formatives destacaríem: C.1 Estades en empreses.

En relació a cursos passats les estades en empreses ha sofert una reducció ja que el curs 2012-13 vàrem realitzar un seguiment de 10 estades, al 2013-14 foren 5 estades i durant aquest curs s’ha reduït 1, per tant 4 estades en empreses. Des del CEP de Palma es valora la necessitat de fer més difusió d’aquesta oferta formativa. Des d’aquest CEP, dintre de l’assessoria d’FP també es dur la coordinació de la resta d’estades en empreses de totes les illes, amb un total d’ 11 estades en empreses durant el present curs escolar.

27


C.1 Estades en empreses: Títol

Línia Prioritària

Tasca assessora

Hospital Inca (70h) Antoni Solivellas Mayol

LP1 Seguiment de Avançar el període d’inici de les EE. Actualització en àrees i matèries instrumentals l’estada i avaluació. La participació i la implicació és i mòduls de la formació professional molt elevada en l’EE.

Policínica Miramar (35h) Cristina Fontcuberta Molinas

LP1 Seguiment de Avançar el període d’inici de les EE. Actualització en àrees i matèries instrumentals l’estada i avaluació. La participació i la implicació és molt elevada en l’EE. Encara que no i mòduls de la formació professional ha pogut finalitzar.la.

Restaurant Son Quint (100h) Olivia Caballero de Segovia

LP1 Seguiment de Avançar el període d’inici de les EE. Actualització en àrees i matèries instrumentals l’estada i avaluació. La participació i la implicació és i mòduls de la formació professional molt elevada en l’EE.

Restaurant Simply Fosh (100h) Diana Caballero Lujan

LP1 Seguiment de Avançar el període d’inici de les EE. Actualització en àrees i matèries instrumentals l’estada i avaluació. La participació i la implicació és molt elevada en l’EE. i mòduls de la formació professional

28

Propostes de millora


D. Potenciar com a recurs didàctic l’ús habitual i quotidià dels recursos tecnològics a les aules a totes les àrees i matèries. D. Potenciar com a recurs didàctic l’ús habitual i quotidià dels recursos tecnològics a les aules a totes les àrees i matèries.

Nombre total

Valoració general en relació a l’Objectiu D

En relació a aquest objectiu les SC:....................1 Aquest objectiu s’ha treballat de forma molt tipologies d’actuacions formatives a PMC:.................1 satisfactòria des de les modalitats de formació de destacar: TALLER: ............2 seminaris a centre, taller i jornades. Les valoracions G.TREBALL:.......1 de tots els participants a aquestes formacions han D.1 Formacions a centre TIC/TAC. A. IGUALS:........1 estat positives i continua essent una demanda per D.2 Tallers TIC/TAC. CURSOS (TIC):..3 part dels centres, ja que alguns s’estan iniciant i D.3 Grups de Treball TIC/TAC SEM. CEP:.........1 d’altres van actualitzant els seus coneixements. JORNADES:......1 A part s’ha donat resposta a aquesta temàtica amb També s’han ofertat 3 cursos CEP 1 grup de treball, 1 assessorament entre iguals, treballant aquest objectiu i 2 seminaris Total: .............11 encetats aquest curs escolar i 1 jornades adreçades CEP des de l’assessoria TIC (1 d’ells (8’9%) al col·lectiu de les EOI, amb la intenció per part anul·lat per manca d’inscripcions) i d’aquests centres de continuar amb un itinerari alguns més des d’ altres assessories. formatiu per al curs vinent.

29


D.1 Formacions a centre TIC/TAC: Nom de l’activitat Centre

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

PMC Elaboració del Pla TAC a l’IES Baltasar Porcel

Alt. Bona implicació de la majoria dels participants i actuació del coordinador que també feia de ponent.

Problemes de connectivitat i amb l’actualització del Moodle.

Millorar la connectivitat i els equips informàtics.

Seminari: Les pissarres digitals a l’aula al CEPA La Balanguera

Alt

Cap

Implementació a l’aula

Assessorament entre iguals: Aplicació del Moodle a l’aula a l’IES Aurora Picornell

Moderat.

Cap

Formació massa curta per aprofundir en la temàtica.

D.2 Tallers TIC/TAC: Nom de l’activitat Centre

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Google Apps per a educació a l’IES Emili Darder

Alt

Cap

Implicació de més participants del claustre

El Projecte UCMa a l’IES Bendinat: Un apropament a l’entorn Moodle

Alt

Cap

Demanen continuïtat. Nou taller amb continguts diferents. Possibilitat de compromís de formació de més llarga durada.

30

Propostes de millora


D.3 Grups de treball TIC/TAC: Nom de l’activitat Centre

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Banc de recursos multimèdia. Llicències digitals. CEIP Ses Casesnoves.

Bo. Es va decidir tancar el Dificultats relacionades amb les Cap GT abans de finalitzar el expectatives d’acreditació dels termini de la seva formació. participants. La utilització pública del producte final es veu limitada per l’accés del Moodle del centre.

La resta de GRUPS DE TREBALL que s’han duït a terme al CEP de Palma han estat els següents:

31

Propostes de millora


Nombre demandes

Aprovades

Denegades

Reconduïdes

RENUNCIATS

Tancats*

0

0

0

0

0

0

EP

6

6

0

0

0

4

-Convivència I – CEIP Alexandre Rosselló. TANCAT -Convivència II – CEIP Alexandre Rosselló. TANCAT -Convivència III – CEIP Alexandre Rosselló. TANCAT -Creació de material manipulatiu per a la resolució de problemes matemàtics. Educació infantil i 1r cicle Primària – CEIP Marian Aguiló. EN TERMINI -Creació de material manipulatiu per a la resolució de problemes matemàtics. 2n cicle Primària – CEIP Marian Aguiló. EN TERMINI -Banc de recursos multimèdia. Llicències digitals – CEIP Ses Casesnoves. TANCAT

ESO

3

3

0

0

0

1

-Hort micològic i ecològic. IES Emili Darder. TANCAT -El cinema com a eix vertebrador de l’educació emocional i del treball interdisciplinari. CC Aula Balear. EN TERMINI -Creació d’apps per a mòbil. APP INVENTOR. IES Joan Mª Thomàs- IES Antoni Maura – IES Madina Mayurca – IES Son Pacs. EN TERMINI

Batxillerat

0

0

0

0

0

0

CEPA

0

0

0

0

0

0

EOI

0

0

0

0

0

0

Etapes educatives Tipus de centre EI

Tema

32


Denegades

Reconduïdes

RENUNCIATS

Tancats*

0

0

0

1

ESCOLES D’ART

0

0

0

0

0

0

EOEP

0

0

0

0

0

0

EAP

0

0

0

0

0

0

FP

1

1

0

0

0

0

Internivellar

0

0

0

0

0

0

TOTAL

11

11

0

0

0

6

Aprovades 1

Nombre demandes 1

Etapes educatives Tipus de centre CONSERVATORI DE MÚSICA I DANSA

Tema

Elaboració de Música per a dansa. TANCAT

Projecte Salut laborat per a persones sordes a l’àmbit sociosanitari. CIFP Son Llebre. EN TERMINI

Tancats* = Per lliurament de memòria i producte final. Observacions: La taula anterior reflecteix les demandes rebudes dins el curs 2014-2015 i l’estat de les mateixes a data 01-07-2015 A més s’ha de tenir en compte el romanent de grups de treball, les demandes dels quals van ser rebudes en cursos anteriors, i que encara han estat actius durant el 2014-2015 i s’han tancat també durant el 2014-2015: -TANCATS: ...........6 -RENUNCIATS: .....0 -DESISTITS : ...........0 En definitiva, a data de 01-07-2015 resten actius 5 GRUPS DE TREBALL

33


E. Afavorir la formació dels equips docents i dels equips directius dels centres educatius a través d’actuacions formatives consolidades i obertes a la comunitat educativa que afavoreixin el treball en equip. E. Afavorir la formació dels equips docents i dels equips directius dels centres educatius a través d’actuacions formatives consolidades i obertes a la comunitat educativa que afavoreixin el treball en equip. En relació a aquest objectiu les tipologies d’actuacions formatives que destacaríem són:

E.1 Seminaris de Formació de zona.

Valoració general en relació a l’Objectiu E

Nombre total

5

S’ha donat resposta a aquest objectiu a través de la modalitat formativa de SZ ja que afavoreix la reflexió per part dels participants i el treball en equip. Les dinàmiques, seqüències didàctiques dissenyades i materials elaborats als diferents seminaris de zona, s'han experimentat a l'aula amb bona acollida per part de l'alumnat i professorat, ja que en tot moment es plantegen situacions d'aprenentatge a partir dels seus interessos i necessitats. Al seminari d’educació emocional finalment ha estat nombrós però amb una valoració molt positiva per part dels dos centres implicats. Durant els darrers anys, al CEP de Palma també es realitzen de manera regular activitats dirigides a membres d’equips directius de centres escolars. Algunes d’aquestes activitats es realitzen en col·laboració amb el SF Contínua. Durant el present curs s'ha realitzat la Trobada de Seminaris amb la intervenció d’alguns dels participants a aquests seminaris, on han compartit les seves experiències educatives dels seus centres. La valoració ha estat molt positiva per part dels participants.

34


Tema

Grau d’assoliment dels objectius

Seminari d’educació emocional. CEIP Escola Graduada i CEIP Jaume I

Alt. S’han assolit la major part Unificar dos seminaris en un seminari dels objectius plantejats. de zona. Alt nombre de participant (uns 40). Orientar la ponent cap a un seminari, no a un curs. Necessitat de condensar la formació en el temps per a poder-la aplicar durant el present curs escolar. Necessitat d’extreure conclussions i projectes separats pels dos centres.

Incidir encara més en dinàmiques de cohesió de grup.

Coordinació de centres, equips directius, cicles i departaments (zona Palma ponent)

Alt. S’han objectius projecte.

Incidir en acords metodològics de cara a l’any vinent.

Coordinació de centres, equips directius, cicles i departaments (zona Calvià-Andratx)

Alt, encara que alguns objectius importants no s’han assolit com “Conèixer i intercanviar experiències pedagògiques i organitzatives”

assolit tots plantejats

Dificultats

els Cap al

La no implicació dels inspectors de la zona. Els interessos d’alguns dels participants estan dirigits als aspectes de gestió i administració no inclouen aspectes pedagògics ni formatius. Poc temps per dur a terme tot allò que s’havia proposat.

35

Propostes de millora

Aconseguir que els IES de la zona vulguin participar al seminari. Fer un canvi d’orientació al seminari. Replantejar-lo com un espai de reflexió pedagògica i de intercanvi d’experiències.


Tema

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Coordinació de centres, equips directius, cicles i departaments (zona Sóller)

Tots ells han estat assolits de Dificultats per fer ús de l’entorn virtual forma favorable. EDMODO per part d’alguns participants.

Propostes de millora

Cap. S’ha treballat entorn a un projecte comú de feina de coneixement de l’entorn de la comarca de Sóller. Reunions intercicles i departaments envers la coordinació primària i secundària. Es proposa una grup de treball intercentres pel curs vinent.

Coordinació de centres, equips directius, cicles i departaments (zona Palma centre)

Tots ells han estat assolit de L’assistència irregular dels directius forma favorable. d’alguns centres de primària i d’un centre de secundària dels 3 que han participat enguany al seminari.

Cap. S’ha redactat un document comú de treball dels mínims de CAT,CAST, ANG i MAT per arribar a acords comuns. El curs vinent la feina estarà envers la formació de cada un dels centres i la seva coordinació des del seminari.

36


F. Donar suport a les iniciatives dels equips de centre, en el marc de la seva autonomia, per iniciar processos d’avaluació i elaboració de projectes de millora de centre. F. Donar suport a les iniciatives dels equips de centre, en el marc de la seva autonomia, per iniciar processos d’avaluació i elaboració de projectes de millora de centre.

Nombre total

En relació a aquest objectiu les PMC:.............7 tipologies d’actuacions formatives que destacaríem són: Total: ............7 (5’6%) F.1 PROJECTES DE MILLORA DE CENTRE (S’ha de tenir en compte que a continuació es valoren 6 dels 7 PMC, ja que un és de temàtica TIC-TAC i està contemplat a l’apartat D.1 d’aquesta memòria)

37

Valoració general en relació a l’Objectiu F

Aquesta modalitat formativa ha sofert un increment considerable durant els darrers cursos escolars: Curs 2012-13= 1; Curs 2013-14= 5; Curs 2014-15= 7. Aquests PMC han obtingut una valoració positiva i satisfactòria per part dels participants a aquesta formació que proposa iniciar un canvi metodològic i/o de funcionament dintre d’un projecte de millora al centre. Les temàtiques treballades han estat la implantació del Pla TIC/TAC del centre i el treball de diferents metodologies per produir un canvi als centres.


F.1 PROJECTES DE MILLORA DE CENTRE: Títol i Centre

Grau d’assoliment dels objectius

Currículum Inclusiu CEIP Sa Indioteria

Mitjà

Dificultats

Propostes de millora

La incorporació de professorat novell al centre.

Definir objectius comuns i compartits

Innovació Alt Metodològica CEIP Puig de Na Fàtima

Definir necessitats del centre, ja que cada cicle proposa actuacions diferents.

Formació Professorat novell

La competència lingüística dins el context dels projectes de treball. CEIP Son Ferrer

Alt

Cap.

Continuar l’any vinent amb la formació plantejada envers la Metodologia sobre del Treball del LLenguatge: Tractament textos i lectura. Plantejar tasques més concretes i que tothom tingui molt clares les seves funcions.

Milloram l’escola. CEIP Pintor Joan Miró

Alt

Trobar el ritme d’evolució adequat de la formació. Concreció dels temes a treballar. Dificultats per part dels participants per arribar a conclussions.

Continuar donant un pes molt important al debat dels diferents temes treballats, llevant importància si cal a l’assoliment de tots els continguts fixats inicialment. Intentar facilitar la concreció.

Competència Lingüística. CEIP Es Pil.larí

Molt alt

Cap

Continuació del PMC amb nous objectius i continguts.

L’educació Lenta EI Es Molinar

Mitjà

El claustre no tenia clar els objectius de la formació, posava pegues i no s’engrescava a treballar.

Es va plantejar de nou l’objectiu prioritari de la formació, es va reformular el projecte i es varen canviar els formadors.

38


G. Contribuir al foment de l’educació plurilingüe i continuar amb el procés de normalització lingüística en el marc del Pla lingüístic de centre. G. Contribuir al foment de l’educació plurilingüe i continuar amb el procés de normalització lingüística en el marc del Pla lingüístic de centre

Nombre total

Valoració general en relació a l’Objectiu G

LP3:.............39

Aquestes formacions es valoren a l’apartat 2.6 de la memòria on es fa una anàlisi qualitativa global del Total: ..........39 desenvolupament de les activitats incloses dins la línia (31’70%) prioritària 3 del Pla Quadriennal de Formació i del CEP.

H. Afavorir la millora professional amb actuacions formatives que contribueixin a desenvolupar les capacitats del docent. H. Afavorir la millora professional amb actuacions formatives que contribueixin a desenvolupar les capacitats del docent.

Nombre total

123

Valoració general en relació a l’Objectiu H

Totes les activitats dutes a terme tant en el centres, en el CEP i a distància afavoreixen el desenvolupament d’aquest objectiu.

39


I. Col·laborar amb la UIB en el desenvolupament professional i la millora de la formació del professorat i els professionals de l’educació, especialment pel que fa a la vinculació entre innovació i recerca i formació inicial i formació permanent. I. Col·laborar amb la UIB en el desenvolupament professional i la millora de la formació del professorat i els professionals de l’educació, especialment pel que fa a la vinculació entre innovació i recerca i formació inicial i formació permanent. Aquest objectiu s’ha treballat al PMC del CEIP Puig de na Fàtima, així com al Taller del CEIP Galatzó amb el suport i col·laboració del Departament Pedagogia Aplicada: Joan Jordi Muntaner, Rosa Rosselló i Begoña de la Iglesia De la mateixa forma ha col·laborat el Departament de Ciències matemàtiques i informàtica al CEIP Badies: Daniel Ruíz Aguilera També han participat com a ponents a diverses formacions del CEP.

40

Nombre total

Valoració general en relació a l’Objectiu I

4

Positives. Consideram que hem de continuar amb aquestes relacions ja que donen suport a les nostres formacions.


J. Col·laborar amb institucions i entitats relacionades amb la formació permanent del professorat o de professionals de l’educació, docents i no docents, per possibilitar una oferta diversificada, però, alhora, coherent amb aquest pla i per facilitar el treball en equip entre diferents professionals que incideixen en el món de l’educació. J. Col·laborar amb institucions i entitats relacionades amb la formació permanent del professorat o de professionals de l’educació, docents i no docents, per possibilitar una oferta diversificada, però, alhora, coherent amb aquest pla i per facilitar el treball en equip entre diferents professionals que incideixen en el món de l’educació.

Nombre total

14

41

Valoració general en relació a l’Objectiu J

Molt positiva. Consideram que aquestes col·laboracions són possibles amb una adequada negociació entre les organitzacions i institucions implicades (Ajuntament, Fundacions, Govern, etc…). Algunes d’aquestes activitats no han suposat cap despesa econòmica per part del CEP en relació al pagament de ponències i material. Aquestes col·laboracions respecte al curs passat han augmentat ja que hem passat de 10 activitats col·laboratives a 14.


Activitat (Títol)

Entitat col·laboradora

Com fem pel·lícules amb el mòbil? Aplicacions didàctiques del professorat de francès. Aplicacions didàctiques dels dispositius mòbils pel professorat d’alemany Passejant en anglès. Searching for science projects

INSTITUT FRANÇAIS

L3 i L2

L’entitat va proposar el ponent i va dissenyar el curs.

GOETHE INSTITUT

L3 i L2

L’entitat va proposar el ponent i va dissenyar el curs.

Molt alt

-AEMET (Agència estatal de meteorologia). -Institut Oceanogràfic de Balears. -EDAR Palma 1 (Emaya). Conservatori de Música i Dansa de Mallorca Es Baluard

L3

Accès a les seves instal·lacions, explicació del funcionament de les institucions, visita i ponència

Alta

Cap

L1

Cessió d’instal·lacions instruments musicals

Alta

Cap

L1

ConvivÈxit

L4

Disseny i desenvolupament de les visites presencials al museu. Aportació de materials. Seguiment i guiatge de les aplicacions a l’aula dels docents. Gestió i coordinació de les exposicions finals. Gestió de l’entorn Moodle, seguiment i guiatge de les aplicacions dels docents.

Soundpainting. Improvització i creació musical Eines, estratègies i projectes transversals a través de l’art al museu i a l’escola

Seminari Conviure

Educar

i

Línia treballada

Actuacions de l’entitat col·laboradora

42

i

Valoració (Grau de satisfacció) Molt alt

Propostes (Continuïtat, millores,...) Continuïtat

Continuïtat

Molt alt

Continuïtat amb un seminari d’aprofundiment

Mitjà

Després de 5 cursos escolars no es continuarà


Activitat (Títol)

Entitat col·laboradora

Línia treballada

Actuacions de l’entitat col·laboradora

Valoració (Grau de satisfacció) Alt.

Propostes (Continuïtat, millores,...) Continuïtat i creació d’una nova activitat d’aprofundiment.

Iniciació a la facilitació de les Pràctiques Restauratives a l’entorn escolar.

ConvivÈxit

L4

L’entitat va proposar els ponents i va dissenyar el curs. Així com la tutorització de la fase a distància.

Nous reptes, noves solucions: descobreix el poder del coaching a l’aula. Aprofundiment en pràctiques restauratives, cercles i reunions. Com abordar els trastorns de conducta a l’aula Curs: El cinema en anglès com a eina didàctica. Cinefòrum.

ConvivÈxit

L4

Disseny i formació

Alt.

Continuïtat. Hi va haver molta demanda.

ConvivÈxit

L4

Disseny, ponència

Alta

Cap

Convivèxit

L4

Seguiment

Mitjana-alta

Centre Cultural Sa Nostra

L3

Es va llogar l’espai del seu centre cultural per dur a terme la darrera sessió de l’activitat.

Alt.

Continuar col·laborant

Com construir espais que eduquen? Jornades: Mirar l’ortografia amb uns altres ulls. Ortografia visual Jornades plurilingües (Àmbit illa)

Fundació Pilar i Joan Miro Son FusterFundació Sa Nostra

L3

Instal·lacions

Alta

L4

Molt alt.

Son FusterFundació Sa Nostra

L3

Es va utilitzar el seu saló d’actes per a la realització de les sessions dels dos dies de les jornades. Es va utilitzar el seu saló d’actes per a la realització de la sessió de dematí i horabaixa de la jornades.

Continuïtat amb canvi de línia Continuïtat Un gran nombre de participants

43

seguiment

de

la

Molt alt.

Continuïtat amb modificacions

Continuïtat Un gran nombre de participants


K. Impulsar la millora de la xarxa de formació de les Illes Balears a través de plans específics de formació de formadors i una coordinació eficient entre tots els agents que intervenen en la formació permanent del professorat. K. Impulsar la millora de la xarxa de formació de les Illes Balears a través de plans específics de formació de formadors i una coordinació eficient entre tots els agents que intervenen en la formació permanent del professorat. Les activitats de formació de formadors que s’han dut a terme es poden classificar en: K.1 Formació de l’equip pedagògic. K.2 Formació individual dels assessors.

Nombre total

1 per a tot l’equip pedagògic La formació individual depèn de cada assessor

44

Valoració general en relació a l’Objectiu K A nivell de CEP: Curs d’ Estratègies i gestió del temps a la tasca d’assessorament i formació. La valoració ha estat positiva. Només destacar que aquest tipus de formació s’ha de realitzar al llarg del curs i no al 3r trimestre. Els assessors hem compartit entre nosaltres experiències i dinàmiques que utilitzam a les nostres formacions. Es proposa una continuïtat en aquesta línia formativa. A nivell del SF Contínua: Es varen fer unes jornades presencials de d’un dia amb els assessors dels diferents CEP durant el 1r i 2n trimestre. Va ser positiva. Es proposa que des del Servei es crein espais i dinàmiques que facilitin aquestes interaccions entre els assessors perquè es puguin conèixer millor i treballar conjuntament.


K.1 Formació de l’equip pedagògic: Modalitat/Títol Curs: Estratègies per i gestió del temps a la tasca assessora de formació

Ponències Fernando Pena Vivero: “Estratègies per ser un bon formador de formadors”. Daniel Gabarró Berbegal: -Organització, planificació i optimització del temps a la tasca assessora. -Recursos i estratègies per a la formació en centres amb docents.

Durada

Data

10 hores

Del 25 de febrer al 8 de juny de 2015

Breu descripció

Valoració

Amb aquesta formació Molt positiva es volien fomentar les estratègies formatives vinculades a la pràctica. Així com crear un espai de reflexió i millora de la pràctica assessora, compartir experiències d’aquest curs i propostes per al següent.

Cost Total 1303,44€

K.2 Formació individual dels assessors: Nom assessor/a: Cecilia Zamorano Terrassa Assessoria: Educació Infantil Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

IV JORNADES D'EDUCACIÓ PER LA VIDA

Pollença (INNOVACIÓ)

13 hores

4-5 octubre

Breu descripció Educació holística.

45

Valoració Alta


MIRAR L'ORTOGRAFIA AMB UNS ALTRES ULLS. ORTOGRAFIA VISUAL

Son Fuster CEP PALMA

8 hores

03 i 04 juny 2015

Eines i recursos per millorar l’ortografia.

19ENES TROBADES PEDAGÒGIQUES D’EL MARTINET

Escola El Martinet. Ripollet. Catalunya

8 hores

18 d’abril

Conèixer una nova manera de viure i Alta crear entorns d’aprentatge.

ESTUDIAR EN PISTOIA

Pistoia Itàlia.

15 hores

20, 21 i 22 de maig

Conèixer els serveis educatius de la Molt alta ciutat com a comunitat d’aprenentatge

JORNADES D’EDUCACIÓ INFANTIL. CONSTRUINT UNA NOVA MIRADA

Teatre Xesc Forteza

9 hores

27 i 28 de març

Eines i recursos per donar una nova Alta mirada a l’educació Infantil. Pedagogia sistèmica

ESTRATEGIES I GESTIÓ DEL TEMPS A LA TASCA D'ASSESSORAMENT I FORMACIÓ

CEP PALMA

10 hores

Del 25-02 al 08-06 del 2015.

Estratègies, eines i recursos per a la Alta nostra tasca assessora.

TUTORITZACIÓ A DISTÀNCIA: MOODLE PER A ASSESSORS

CEP PALMA

20 hores

Del 6 al 30/11/14

Plataforma Moodle

Alta

FORMACIÓ CONTÍNUA DE L’EQUIP D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA D’ATENCIÓ PRIMERENCA

Cep Palma

13 /02/15

Atenció primerenca

Molt alta

8 hores

46

Alta


Nom assessor/a: Elisabet Parés Castells Assessoria: Educació Primària Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

INTEF

70 hores

1r trimestre

Principis, eines i recursos de Alta l'ensenyament basat en projectes en relació amb diferents etapes, situacions i matèries educatives.

IV JORNADES D'EDUCACIÓ PER LA VIDA

Pollença (INNOVACIÓ)

13 hores

4-5 octubre

Educació holística.

Alta

TUTORITZACIÓ A DISTÀNCIA: MOODLE PER A ASSESSORS

CEP PALMA

20 hores

Del 6 al 30 de novembr e

Plataforma Moodle

Alta

ESTRATEGIES I GESTIÓ DEL TEMPS A LA TASCA D'ASSESSORAMENT I FORMACIÓ

CEP PALMA

10 hores

Del 25-02 al 08-06 del 2015.

Estratègies, eines i recursos per a la Alta nostra tasca assessora.

JORNADA DE REFLEXIÓ I DIFUSIÓ SOBRE L'ÚS DE LES TIC A L'AULA - MALLORCA

UIB (INNOVACIÓ)

8 hores

13-03-15

Eines i Recursos TIC.

Alta

MIRAR L'ORTOGRAFIA AMB UNS ALTRES ULLS. ORTOGRAFIA VISUAL

Son Fuster CEP PALMA

8 hores

03 i 04 juny 2015

Eines i recursos per millorar l’ortografia.

Alta

CURS D’ANGLÈS

International House

110 hores

Durant tot La comunicació amb anglès el curs

47

Alta


Nom assessor/a: Jero Mairata Bennassar Assessoria: Formació Professional Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

Jornada: IV jornades educació per la vida

Claustre de Pollença

13h

0405/10/14

Pedagogia holística i ecológica.

Positiva

Jornada d’educació infantil: Construint una nova mirada

Teatre Xesc Fortesa

9h

2728/03/15

Pedagogia holística i gestàltica aplicada a educació infantil.

Positiva

Jornada: metodologies motivadores.

UIB

8h

17/04/15

Metologies innovadores i motivadores.

Positiva

Jornada: Eines,estratègies i experiències per a la millora de la competència plurilíngüe.

Sa Nostra

8h

24/04/15

Estratègies i experiències per millorar la competència plurilíngüe.

Positiva

Curs: Estratègies i gestió del temps a la tasca assessora

CEP Palma

10 hores

febrerjuny

Formació de formadors

Positiva

48


Nom assessor/a: Carme Frau Lladó Assessoria: Educació Secundària Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

Curs: Realitat Augmentada FAD

20h

Primer trimestre

TAC

Alta

Jornades Ed, Infantil

Palma

9h

28 març 15

Pedagogia Sistèmica

Alta

Jornada TIC a l’aula

UIB

8h

13 març 15

TAC

Alta

Jornada metodologies motivadores

UIB

8h

17 abril 15

Bones pràctiques

Alta

Jornades Ortografia

Palma

8h

3 i 4 juny

Metodologia

Alta

Curs: Estratègies i gestió del temps a la tasca assessora

CEP

10h

2n i 3r trimestre 2015

Assessorament

Alta

Jornades Millora de la competència plurilingüe

Palma

8h

24 maig de 2015

Bones pràctiques, Metodologia AICLE

Alta

49


Nom assessor/a: Carme Sáez Sáez Assessoria: Educació Secundària – Secretaria del CEP Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

Curs: Aprendizaje Basado en Proyectos

Distància (INTEF)

70 h

Del 15 d’octubre al 15 de desembr e de 2014

Metodologia per a treballar els Regular continguts del currículum de forma transversal i competencia a través de projectes de treball.

Curs: Estratègies i gestió del temps a la tasca assessora de formació

CEP Palma

10 h

2n i 3r trimestre 2015

Formació de formadors

Jornades: Jornades metodologies motivadores per a l’alumnat i els dccents

UIB

8h

17/04/15

Metodologies innovadores i Regular motivadores presentades per docents.

Curs: C2

EOI Palma

120 h

octubre a maig 2015

Curs de millora de la competència Positiva lingüística de nivell C2 de l’Escola Oficial d’Idiomes.

III Simposio CA/AC

Vigo

15 h

1 i 2 juliol 2015

Debat sobre diferents qüestions i Molt positiva intercanvi d’experiències relacionades amb l’aplicació del AC als centres.

50

Positiva


Nom assessor/a: Aina Boyero Llompart Assessoria: Llengües Estrangeres Primària Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció Pedagogia holística i ecològica.

Valoració

Jornada / IV Jornades educació per la vida

Claustre de Pollença

13h

4i 5/10/14

Congrés Core-CLIL Objectives and Resource kit in education

SELEPE Hotel TRYP Palma Bellver

15h

17-18 Dins el marc del Projecte Europeu d’octubre CORE, del qual el Servei d'Ensenyament de Llengües Estrangeres i Programes Exteriors forma part.

Positiva per desenvolupar la tasca assessora i formadora AICLE.

UIB

8h

13/03/15

Generar un espai d'intercanvi d'experiències i reflexió sobre la funció de les noves tecnologies i les seves possibilitats d'inclusió en els processos d'educació formal i no formal.

Molt positiva

Curs: Estratègies i gestió CEP Palma del temps a latasca d’assessorament i formació

10 h

2n i 3r trimestre 2015

Formació de formadors

Positiva

Curs : Crea la teva emisora de TV

CEP

15 h

maig 2015

Engegar una emissora de centre de TV Molt positiva per internet. Configurar el canal i gestionar els continguts. Controlar l'estudi de gravació-emissió. Emplenar el canal amb videogravacions i emetre en directe. Fer un ús educatiu de l'emissora amb les adaptacions necessàries.

Trobada pedagógica: XIX Trobades Pedagògiques El Martinet

El Ripollet

8h

18/04/15

Exposició dels eixos del projecte educatiu de l'escola i presentació de la Comunitat.

Jornada: Jornada de reflexió i difusió sobre l’ús de les TIC a l’aula

51

Molt positiva

Molt positiva


Curs d’introducció a l’AC

CEP Palma

20 h

Abril, maig ‘15

Introducció a les dinàmiques de la metodología d’AC al centre escolar

Molt positiva

Tutorització a distància: Moodle per a assessors

CEP PALMA

20 hores

Del 6 al 30 de nov.

Plataforma Moodle

Regular

Nom assessor/a: Andrei Filip Assessoria: Llengües Estrangeres Secundària Modalitat/ Títol Curs Uso de Recursos Educativos Abiertos para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE)

Lloc FAD

Durada 60 hores

Data octubredesembr e

52

Breu descripció

Valoració

Conocer los principios AICLE sobre los que se sustentará la búsqueda y uso de Recursos Educativos Abiertos. Proporcionar y poner en práctica estrategias para búsqueda de recursos. Conocer y muestrar repositorios específicos de materiales AICLE y otros recursos accesibles en línea y en abierto. Reflexionar acerca del uso y de la integración de los Recursos Educativos Abiertos en la planificación de las actividades en el aula AICLE. Desarrollar materiales propios a partir de Recursos Educativos Abiertos. Usar herramientas en línea y en abierto para compartir los propios materiales elaborados.

Positiva ja que aquesta formació era necessària per les ponències dels cursos AICLE i pel seminari AICLE que he dut a terme.


Congrés Core-CLIL Objectives and Resource kit in education

SELEPE Hotel TRYP Palma Bellver

15 hores

17-18 Dins el marc del Projecte Europeu d’octubre CORE, del qual el Servei d'Ensenyament de Llengües Estrangeres i Programes Exteriors forma part, els dies 17 i 18 d’octubre de 2014 se celebrarà a Palma, a l’hotel TRYP Palma Bellver, el congrés "At the Core of CLIL”.

Positiva per desenvolupar la meva tasca assessora i de formador AICLE.

Curs Expert Universitari en Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) 14·15

UIB Sa Riera

18 ECTS 180 hores

octubrejuliol

Positiva per desenvolupar la meva tasca assessora i de formador AICLE.

53

L'objectiu del curs és oferir les eines metodològiques i lingüístiques necessàries als docents per assegurarne tant la competència lingüística en llengua anglesa com un enfocament adequat de l'ensenyament dels continguts no lingüístics que s'hi han d'impartir. Totes dues premisses són necessàries per a l'èxit de l'AICLE, per al professorat i per a l'alumnat. Planificar processos d’ensenyamentaprenentatge amb paràmetres AICLE; adaptar i desenvolupar materials i recursos per a l’ensenyament integrat de continguts i llengües i, també, avaluar els processos d’aprenentatge i les competències desenvolupades per l’alumnat AICLE són alguns dels aspectes que els assistents podran treballar al llarg d'aquest curs, amb l'ajuda d'un professorat que compta amb un currículum molt extens en la matèria.


Jornades IV Jornades d’educació per la vida

Claustre Pollença

13 hores

octubre

Aspectes transversals dels curriculum

Positiva

Curs Fundació Com construir espais que Pilar i Joan eduquen? Mirar els espais Miró culturals amb uns altres ulls.

15 hores

gener maig

AICLE

Molt bona

Cicle de conferències L'Educació, eina transformadora

8 hores

febrer

Educació emocional

Positiva

Curs CEP Palma Estratègies i gestió del temps a latasca d’assessorament i formació

10 hores

febrerjuny

Formació de formadors

Molt bona

Congrés IX Congrés estatal d’escoles oficials d’ idiomes: Ensenyar, Orientar, Il·lusionar

Barcelona

20 hores

16-18 d’abril

Congrés estatal dels docents de les Molt bona escoles oficials d’idiomes i de les associacions de professors de tot el país amb més de 550 participants

Curs mixt: Presencial i FAD FLIPPED CLASSROOM!

Universidad MenéndezPelayo Santander A distància (INTEF)

50 hores

Del 7 de juliol al 14

Coneixement, anàlisi, aplicació i Positiva avaluació de la metodologia inversa en l’àmbit de la educació de Primària i Secundària

Centre Cultural Sa Nostra Palma

novembre

54


Nom assessor/a: José Carayol Pérez Assessoria: TIC Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

Estratègies i gestió dels CEP de temps a la tasca Palma d’assessorament i formació

10 hores

Del 25 de Formació de formadors febrer al 8 de juny

Positiva

Formació inicial i avaluació: UCMA 14-15

CEP Palma

8 hores

11 i 30 de setembre

Positiva

Menors i dispositius mòbils: cap a un nou paradigma educatiu

Palma

8 hores

6 i 13 Visió de l’oportunitat que ens ofereixen Positiva d’octubre les TIC i el paper que poden jugar en la transformació de l’educació en contraposició amb la que relaciona l’ús dels dispositius mòbils per part dels menors amb el perill.

Jornada Internet Segura

Palma

5 hores

10 de febrer

Prevenció de l’addició a les noves Positiva tecnologies.

Jornada de reflexió i difusió Palma sobre l’ús de les TIC a l’aula- Mallorca

8 hores

13 de març

Intercanvi d’experiències i reflexió sobre Positiva la funció de les noves tecnologies i les seves possibilitats d’inclusió en els processos d’educació formal i no formal

Nom assessor/a: Mª del Juncal Pomar Francisco

55

Ús de continguts multimèdia


Assessoria: TIC Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Formació inicial i avaluació: UCMA 14-15

CEP Palma

8

11 i 30 de setembre

Educació per a la vida

Pollença

13 hores

4i5 Bones pràctiques que afavoreixen una Positiva d’octubre educació integral i una participació activa en la societat del segle XXI

Menors i dispositius mòbils: cap a un nou paradigma educatiu

Palma

8 hores

6 i 13 Visió de l’oportunitat que ens ofereixen Positiva d’octubre les TIC i el paper que poden jugar en la transformació de l’educació en contraposició amb la que relaciona l’ús dels dispositius mòbils per part dels menors amb el perill

Congreso Simo: educación Madrid 2014

8 hores

Del 16 al Experiències d’aula amb “flipped 18 classroom”, realitat augmentada, d’octubre intel·ligències múltiples, ABP, metodologies actives, alfabetizació audiovisual, programació, robòtica i l’ús de tot tipus de recursos tecnològics a les aules.

Flipped Classroom!

50 hores

Del 7 de juliol al 14

Santander Distància (INTEF)

Estratègies i gestió dels CEP de temps a la tasca Palma d’assessorament i formació

novembre

10 hores

Ús de continguts multimèdia

Valoració

Positiva

Coneixement, anàlisi, aplicació i Positiva avaluació de la metodologia inversa en l’àmbit de la educació de Primària i Secundària

Del 25 de Formació de formadors febrer al 8 de juny

56

Positiva

Positiva


Aprendizaje Basado en Proyectos

Distància (INTEF)

70 hores

Del 15 d’octubre al 15 de desembr e de 2014

Coneixement i anàlisi de projectes de referència. Disseny de projectes i contacte amb altres docents per debatre sobre aquesta metodologia i per fer de suport en el desenvolupament de projects.

Inverteix la teva classe: Flipped Classroom!

FaD

30 hores

Del 5 de febrer al 31 març

Coneixement del model Flipped Positiva classroom així com les seves aplicacions a l’aula.

Jornada Internet Segura

Palma

5 hores

10 de febrer

Prevenció de l’addició a les noves Positiva tecnologies.

Jornada de reflexió i difusió Palma sobre l’ús de les TIC a l’aula- Mallorca

8 hores

13 de març

Intercanvi d’experiències i reflexió sobre Positiva la funció de les noves tecnologies i les seves possibilitats d’inclusió en els processos d’educació formal i no formal

Metodologies motivadores per a l’alumnat, els docents i la comunitat educativa (Mallorca)

Palma

8 hores

17 abril

Presentació d’experiències i projectes Positiva innovadors al professorat per a la seva aplicació a l’aula.

Eines, estratègies i experiències per a la millora de la competència plurilingüe a l’escola

Palma

8 hores

24 abril

Conèixer i examinar experiències Positiva d’ensenyament i aprenentatge dins del marc de l’enfocament AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) a les diferents etapes educatives.

Mirar l’ortografia amb uns altres ulls. Ortografia visual.

Palma

8 hores

3 i 4 de juny

Coneixement de les eines de treball Positiva envers l’ortografia visual

57

Positiva


Nom assessor/a: José Antonio Vega Cuesta Assessoria: Director Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Congreso Simo: educación Madrid 2014

8 hores

Del 16 al Experiències d’aula amb “flipped 18 classroom”, realitat augmentada, d’octubre intel·ligències múltiples, ABP, metodologies actives, alfabetizació audiovisual, programació, robòtica i l’ús de tot tipus de recursos tecnològics a les aules.

Flipped Classroom!

50 hores

Del 7 de juliol al 14

Santander Distància (INTEF)

novembre

Valoració Positiva

Coneixement, anàlisi, aplicació i Positiva avaluació de la metodologia inversa en l’àmbit de la educació de Primària i Secundària

Jornada de reflexió i difusió Palma sobre l’ús de les TIC a l’aula- Mallorca

8 hores

13 de març

Intercanvi d’experiències i reflexió sobre Positiva la funció de les noves tecnologies i les seves possibilitats d’inclusió en els processos d’educació formal i no formal

Metodologies motivadores per a l’alumnat, els docents i la comunitat educativa (Mallorca)

8 hores

17 abril

Presentació d’experiències i projectes Positiva innovadors al professorat per a la seva aplicació a l’aula.

Palma

Es considera molt important la formació interna de l’equip pedagògic d’assessors, ja que és bàsica i necessària per poder oferir uns assessoraments adients, actualitzats i de qualitat, així com facilitar el permís i la subvenció a més d’una formació durant el curs.

58


Altres assessoraments realitzats pel CEP de Palma: ASSESSORAMENT ADI Durant el curs 2014/15, l’ assessorament ADI (Atenció a la Diversitat i Interculturalitat) ha donat resposta a les demandes dels centres en relació a l’alumnat nouvingut. Aquest curs escolar hem rebut i donat resposta a dues demandes en relació a aquest alumnat. Comparant amb el curs passat, des del CEP de Palma només es va donar resposta a una sol·licitud. A la següent graella es pot veure un resum de les demandes ateses. RESUM INTERVENCIONS ADI CURS 2014-15 Data inici

Data final

Funció demandada

23/09/14

25/03/15

F1, F3, F4, F5, F6 i F7

12/05/15

Expedient obert

F5 i F6

Centre

Assessors

CC Jesús Maria

Jero Mairata

IES Madina Mayurca

Jero Mairata

F1. Assessorar en l’elaboració i/o revisió del Pla d’acollida F3. Assessorar en l’elaboració de les adaptacions curriculars F4. Assessorar sobre el procés d’incorporació dels alumnes d’incorporació tardana F5. Orientar sobre metodologies, recursos i materials F6. Sol·licitar informació sobre el sistema educatiu del país de procedència de l’alumnat F7. Sol·licitar material d’ajuda La valoració que es fa del servei tant per part del centre com de l’assessora és positiva, encara que els centres educatius demanen més recursos en relació a professorat que tengui nocions de la llengua de procedència de l’alumnat, en el cas dels assessorament d’aquest curs, xinès, i un major nombre de recursos a nivell de Conselleria d’Educació per l’alumnat de nova incorporació.

59


2.1.1. Comparació qualitativa i quantitativa d’aquestes dades respecte al curs 2013-14. A) Modalitats dels esdeveniments Modalitat CURS 2014-15 Curs Seminari de formació a centre Grup de treball Seminari CEP Taller Seminari de formació de zona Assessorament entre iguals Projectes de millora de centre Trobades pedagògiques Jornades Assessorament col·laboratiu

Nombre

59 9 6 12 8 5 12 7 1 3 1 TOTAL

Modalitat CURS 2013-14 Curs Seminari de formació a centre Grup de treball Seminari CEP Taller Seminari de formació de zona Assessorament entre iguals Projectes de millora de centre Trobades pedagògiques Jornades Assessorament col·laboratiu

123 Nombre

47 18 5 14 12 7 2 5 1 0 0 TOTAL

111

%

47,97 7,32 4,88 9,76 6,50 4,07 9,76 5,69 0,81 2,44 0,81 100 % %

42,34 16,22 4,50 12,61 10,81 6,31 1,80 4,50 0,90 0 0 100 %

Tenint en compte que continuam amb la reducció d’assessors des de fa dos cursos escolars, que va ser d’un 50 % de la plantilla, l’oferta formativa ha augmentat comparativament de forma notable durant aquest curs escolar. Si tenim present que 3 dels assessors de la plantilla eren assessors novells, un 30%, estam molt satisfets de la quantitat de modalitats formatives que s’han ofertat i de la valoració positiva per part dels assistents a les formacions. S’ha de reconèixer la gran feina de l’equip pedagògic del CEP de Palma.

60


B)

Distribució per assessories dels esdeveniments

Assessories CURS 2014-15 Tecnologia de la informació i la comunicació Llengües estrangeres Direcció Educació Primària Formació Professional Educació Infantil Educació Secundària (estan inclosos els dos àmbits: àmbit social i lingüístic – àmbit científic i tecnològic) Secretaria del CEP

Nombre 21 30 10 12 13 15 22

TOTAL Assessories CURS 2013-14 Tecnologia de la informació i la comunicació Llengües estrangeres Direcció Educació Primària Formació Professional Educació Infantil Educació Secundària (estan inclosos els dos àmbits: àmbit social i lingüístic – àmbit científic i tecnològic) Secretaria del CEP TOTAL

123

% 17,07 24,39 8,13 9,76 10,57 12,20 17,89

100 %

Nombre 26 27 9 19 10 10 10

% 23,42 24,32 8,11 17,11 9,01 9,01 9,01

111

100 %

Durant aquest curs en general ha hagut un augment en les formacions d’algunes assessories i una davallada en unes altres. Això es degut a la distribució de les formacions a centres per assessories i del nou pla de formació d’aquest curs, que han augmentat sobretot en formacions de Línia prioritària 3. A part s’ha de destacar la tutorització per part de la majoria d’assessors de 2 formacions FaD i del seguiment de les estades en empreses per part de l’assessoria de FP..

61


C) Distribució per línies prioritàries dels esdeveniments Línies prioritàries CURS 2014-15 1. Actualització en àrees i matèries instrumentals i mòduls de la formació professional. 2. Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula. 3. Ensenyament de i en llengües estrangeres. 4. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament professional.

Nombre 31

TOTAL Línies prioritàries CURS 2013-14 1. Actualització en àrees i matèries instrumentals i mòduls de la formació professional. 2. Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula. 3. Ensenyament de i en llengües estrangeres. 4. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament professional.

11

8,94

39 42

31,71 34,15

123

Nombre

TOTAL

% 25,20

100 %

%

16

14,41

21

18,92

40 34

36,04 30,63

111

100 %

Es pot observar una distribució per línies prioritàries molt diferent entre aquests dos darrers cursos escolars. La línia que s’han mantingut pràcticament amb les mateixes formacions ha esta la LP3. Però si que s’ha de destacar el gran augment de la LP1 que ha passat d’un 14,4% a un 25,2 %. També cal destacar l’augment del treball en la gestió de centres i qualitat professional passant de 34 esdeveniments a 42. De la mateixa forma, la línia que més ha notat una davallada ha estat la LP2 passant de d’un 18,92 % a un 8,9 %. S’ha de considerar que algunes de les activitats LP3 tenen contingut TIC, encara que queden reflectides dintre de l’anterior línia prioritària.

62


2.2.

Àmbit territorial dels esdeveniments de cada CEP: CEP, autonòmic, illa, zona. Anàlisi qualitatiu i quantitatiu. 1. 2. 3. 4. 5.

ÀMBIT TERRITORIAL DELS ESDEVENIMENTS Formació en centres. CEP. Autonòmic. Illa. Zona.

CEP Palma 29 63 3 23 5 TOTAL 123

% 23,58 51,22 2,44 18,70 4,06 100 %

CEP Palma   100  

5 5  

23

4

3

3 2  

0

29

1

50

63

La gran majoria de les activitats es desenvolupen dins l’àmbit del CEP de Palma, que durant aquest curs sumen un total de 93 activitats, és a dir, un 75,6 % del total de la formació, de les quals les formacions a centres han augmentat ja que donam resposta a 29 centres i el curs passat a 14. Per altra banda les activitats d’àmbit illa han sofert un gran augment ja que hem passat d’ofertar 12 el curs passat a 23 durant el present. Així com d’àmbit autonòmic, ja que el curs passat no vàrem ofertar cap esdeveniment i enguany hi ha hagut 3. Es mantenen pràcticament els mateix nombre de Projectes de zona que el curs passat. Aquesta modalitat permet agrupar centres i professionals de la mateixa zona i/o mateixa especialitat, i permet posar en comú línies de treball i coordinacions. Per a un bon funcionament d’aquestes formacions és necessària la coordinació i el permís dels equips directius i del departament d’inspecció en alguns casos.

63


2.3.

Esdeveniments anul·lats i justificació de cada un d’ells. Títol de l’esdeveniment

Assessor/Assessoria de referència

Data d’anul·lació

Justificació

Serminari - 4653 COMUNITAT DE PRÀCTICA AICLE PER AL PROFESSORAT DE PRIMÀRIA. PLÀSTICA - ED. FÍSICA

Aina Boyero Llengües estrangeres primària

Gener 2015

Nombre insuficient d’inscripcions

Seminari - 4652 COMUNITAT DE PRÀCTICA AICLE PER AL PROFESSORAT DE PRIMÀRIA. MATEMÀTIQUES - NATURALS - SOCIALS

Aina Boyero Llengües estrangeres primària

Gener 2015

Nombre insuficient d’inscripcions

Seminari – 4612

Aina Boyero Llengües estrangeres primària

Febrer 2015

Es va ofertar secundària

Seminari – 4617 COMUNITAT DE PRÀCTICA AICLE (SECUNDÀRIA I FP). ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC

Andrei Filip Llengües estrangeres secundària

Gener 2015

Nombre insuficient d’inscripcions Dels dos seminaris convocats, de l’àmbit científic-tècnic i el sociolingüístic, se va fer només un agrupant els dos àmbits.

Curs – 4605 MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA. NIVELL INTERMEDI. GRUP D

Juncal Pomar Assessoria TIC

Octubre 2014

Nombre insuficient d’inscripcions

Seminari – 4643 ENTORN PERSONAL/SOCIAL D’APRENENTATGE: PLE/PLN

Pep Carayol Assessoria TIC

Octubre 2014

Nombre insuficient d’inscripcions

Curs – 4659 INTEGREM L’ANGLÈS ALS PROJECTES D’AULA

Elisabet Parés Assessoria Primària

Març 2015

Nombre insuficient d’inscripcions

SEMINARI APRENENTATGE COOPERATIU. PRIMÀRIA

64

des

de

l’assessoria

de


2.4.

Anàlisi qualitatiu i quantitatiu dels participants als esdeveniments del CEP de Palma fent referència a:

A) Dades de participació general Participants Inscrits Admesos Certificats

Nombre 4103 2764 1946

% 100 % dels inscrits 67,37 % dels inscrits 70,41 % dels admesos

El percentatge de certificats respecte del nombre d’ admesos no reflecteix la realitat donat que molts dels admesos no confirmen o bé no assisteixen. Aquest fet es dona pràcticament a totes les formacions i sobretot s’ha notat durant aquest curs escolar. Si comparam aquestes dades amb les del curs anterior podem observar un augment dels docents inscrits que ha passat de 3.405 el curs passat a 4.103 durant el present curs escolar, un fet que constata l’interès dels docents per l’oferta formativa del CEP de Palma i el seu desenvolupament. De la mateixa forma han augmentat els admesos (de 2.189 el curs 2013-14 han passat a 2.764 docents) i els certificats d’aquest curs escolar (de 1.685 el curs 2013-14 han passat a 1.946 docents certificats).

B) Admesos per situació administrativa Participants Funcionaris Interins Concertada Escoletes Altres

Nombre 1618 709 308 84 45 TOTAL 2.764

65

% 58,54 25,65 11,14 3,04 1,63 100 %


En relació a cursos anteriors el nombre d’ inscripcions ha augmentat considerablement ja que de 2.400 inscrits al curs 2012-13, vàrem passar a tenir una participació de 3.405 docents al curs passat i de 4.103 al present curs, això són més de 1700 inscripcions durant el present curs i igualment ha passat amb el nombre de certificacions emeses durant el present curs, hem augmentat en més de 260 en relació al curs passat. Quant a la situació administrativa, els funcionaris han augmentat considerablement la seva participació, ja que de 1.245 docents participants el curs 2013-14 hem passat a 1.618 durant el present, però en canvi el nombre d’interins formats ha passat de 590 el curs 2013-14 a 709 durant aquest curs. Igualment s’ha de destacar l’ augment dels participants d’escoletes que de 64 docents formats han passat a 84 aquest curs 2014-15. La valoració d’aquests resultats per al CEP de Palma és molt positiva, ja que el grau de participació ha augmentat considerablement i les valoracions dels assistents són totalment favorables. C) Admesos per nivell educatiu Participants Educació Infantil (0-3 anys) Educació Infantil (3-6 anys) Educació Primària ESO Batxillerat Formació Professional CEPA CEE EOI Conservatori * Escoles d'Art EOEP EAP CEP Altres

Nombre 96 389 965 602 102 234 36 8 119 4 1 62 119 10 17 2.764

66

% 3,47 14,07 34,91 21,78 3,69 8,47 1,30 0,29 4,31 0,14 0,04 2,24 4,31 0,36 0,62 100 %


Aquesta informació deriva de les dades introduïdes a RRHH en relació als destinataris i no es contempla que han participat docents de règim especial (han participat docents del conservatori i d’escoles d’art). En general, el nombre d’ admesos per nivell educatiu ha augmentat de forma equitativa entre tots els nivells educatius, destacant un augment dels admesos en FP que han passat de 204 participants a 234, de EOEP que després d’un augment el curs passat en relació al 2012-13(39 participants) va augmentar considerablement a 65 participants, s’ha mantingut enguany amb 62 docents, donant així resposta a part de la demanda d’aquest col·lectiu i dels 542 professors participants de nivell d’ ESO el curs passat a 602 el present.

D) Participació per modalitats (demanda, oferta) Modalitat Curs Jornades Seminari Projectes de millora de centre Seminari a centre Taller Seminari de zona Grup de treball Trobada pedagògica de zona Assessorament entre iguals Assessorament col·laboratiu (assessors de cep) TOTAL

Inscrits

%

Admesos

%

2343 515 455 131 130 115 98 37 45 232 2

57,10 12,55 11,09 3,19 3,17 2,80 2,39 0,90 1,10 5,65 0,05

1322 384 326 127 125 103 93 30 25 227 2

47,83 13,89 11,79 4,59 4,52 3,73 3,36 1,09 0,90 8,21 0,07

4103

100%

2764

100%

Certificats

%

%

Hores

%

1012 312 174 120 102 100 71 30 25 0 0

52,00 16,03 8,94 6,17 5,24 5,14 3,65 1,54 1,28 0,00 0,00

59 3 12 7 9 8 5 6 1 12 1

47,97 2,44 9,76 5,69 7,32 6,5 4,07 4,88 0,81 9,76 0,81

1256 36 225 210 200 64 100 180 15 48 4

53,7 1,54 9,62 8,98 8,55 2,74 4,28 7,7 0,64 2,05 0,17

1946

100%

123

100%

2338

100%

La modalitat formativa amb més participació han estat els cursos CEP, encara que s’ha de fer esment a l’elevada participació entre la modalitat PMC, seminari a centre i seminari a zona, ja que suposa pràcticament la participació i certificació de més de 293 docents i que es manté segons el curs anterior, encara que amb una lleu davallada de participants. De la mateixa forma destacar l’ augment d’inscrits en la modalitat de curs on la comparativa quedaria de la següent forma (diferència mínima els dos darrers cursos escolars):

67


• • •

curs 2012-13 amb 915 inscripcions curs 2013-14 amb 2.313 inscripcions (933 docents certificats) curs 2014-15 amb 2.343 inscripcions (1012 docents certificats)

En general estam molt satisfets de l’acceptació per part dels docents de tota l’oferta formativa que hem proporcionat des del CEP de Palma. En relació al col·lectiu que demana més formació són els docents d’infantil i primària que comporten més del 52% dels admesos a les diferents formacions. La demanda del col·lectiu de FP és molt específica segons la família professional i ens han arribat les seves sol·licituds al llarg de tot el curs per distintes vies , s’ha pogut donar resposta a la major part de la demanda amb formacions específiques segons famílies professionals i d’altres de forma generalista a nivell metodològic.

68


PARTICIPACIÓ PER MODALITATS SEGONS LA DEMANDA: Modalitat

Inscrits

Projectes de millora de centre Seminari a centre Taller Seminari de zona Grup de treball Trobada pedagògiques de zona Assessorament entre iguals Assessorament col·laboratiu (assessors de cep) TOTAL

131 130 115 98 37 45 232 2

%

3,19 3,17 2,8 2,39 0,9 1,1 5,65 0,05

790

Admesos

127 125 103 93 30 25 227 2

%

4,59 4,52 3,73 3,36 1,09 0,9 8,21 0,07

732

Certificats

120 102 100 71 30 25 0 0

%

%

Hores

%

6,17 5,24 5,14 3,65 1,54 1,28 0 0

7 9 8 5 6 1 12 1

5,69 7,32 6,5 4,07 4,88 0,81 9,76 0,81

210 200 64 100 180 15 48 4

8,98 8,55 2,74 4,28 7,7 0,64 2,05 0,17

448

49

821

PARTICIPACIÓ PER MODALITATS SEGONS L’OFERTA: Modalitat Curs Jornades Seminari TOTAL

Inscrits

%

Admesos

%

2343 515 455 3313

57,1 12,55 11,09 100%

1322 384 326 2032

47,83 13,89 11,79 100%

Certificats

1012 312 174 1498

%

%

52 16,03 8,94 100%

59 3 12 74

47,97 2,44 9,76 100%

Hores

1256 36 225 1517

%

53,72 1,54 9,62 100%

En comparació, la participació segons la nostra oferta formativa és bastant superior a la demanda per part dels centres, encara que aquest percentatge ha augmentat en relació al curs anterior. Pràcticament més del triple entre els dos tipus de modalitats.

69


E) Participació per assessories Assessoria Llengües estrangeres Educació Secundària (estan inclosos els dos àmbits: àmbit social i lingüístic – àmbit científic i tecnològic) Tecnologia de la informació i la comunicació Direcció Formació Professional Educació Infantil Educació Primària Assessors/es del Servei de Formació Contínua TOTAL

Inscrits

%

Admesos

%

Certificats

%

%

Hores

%

906 807

22,08 19,67

604 538

21,85 19,46

435 342

22,35 17,57

30 22

24,39 17,89

557 379

23,82 16,21

686

16,72

423

15,30

302

15,52

21

17,07

471

20,15

577 408 364 355 0

14,06 9,94 8,87 8,65 0,00

451 243 239 266 0

16,32 8,79 8,65 9,62 0,00

297 204 190 176 0

15,26 10,48 9,76 9,04 0,00

10 13 15 12 0

8,13 10,57 12,20 9,76 0,00

203 271 301 156 0

8,68 11,59 12,87 6,67 0,00

4103

100 %

2764

100 %

1946

100 %

100 %

2338

100 %

123

Quant a la participació per assessories s’ha de dir que les dues amb més participació han estat en nombre d’inscrits les de llengües estrangeres, secundària i TIC amb una diferència mínima entre elles però a l’hora de l’emissió de certificats aquesta diferència encara es redueix més. Els col·lectius que participen més, tal i com s’ha comentat a altres apartats són els de primària i infantil seguits de formació professional i secundària. Els equips directius es mantenen en relació a la participació del curs passat i representen un 7 %. Si que hem de deixar constància que encara hi ha molta diferència entre els docents que s’inscriuen i els que certifiquen, en alguns casos quasi del 50% i és un fet que hem de tractar en futures reunions d’assessories i directors de CEP amb el Servei de Formació Contínua.

70


F) Participació per línies prioritàries Inscrits Assessoria 1. Actualització en àrees i matèries instrumentals i 1216 mòduls de la formació professional. 2. Aplicació de les Tecnologies de la 281 Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula. 3. Ensenyament de i en 1192 llengües estrangeres. 4. Gestió de centres, 1414 qualitat i desenvolupament professional. 4103 TOTAL

%

Admesos

%

Certificats

%

%

Hores

%

29,64

814

29,45

642

32,99

31

25,20

621

26,56

6,85

226

8,18

160

8,22

11

8,94

200

8,55

29,05

779

28,18

599

30,78

39

31,71

830

35,50

34,46

945

34,19

545

28,01

42

34,15

687

29,38

100%

2764

100%

1946

100%

123

100%

2338

100%

Tal i com ja hem comentat a l’apartat 2.1., des del CEP de Palma hem intentat donar resposta a totes les 4 línies prioritàries del nostre Pla Quadriennal, però es pot observar que les més demandades i ofertades pels centres i el CEP respectivament han estat la LP1 i LP4, tot el contrari que el curs passat que foren la LP3 i la LP4, i al curs 2012-13 la LP1 i LP2, ja que han estat les necessitats més notables dels docents del nostre àmbit educatiu donada la conjuntura actual. Continua sent molt notable la davallada de les formacions el línia prioritària de noves tecnologies (LP2), ja que la majoria de formacions han tengut com a eix central la innovació educativa i les noves metodologies.

71


2.4.1 Comparació de les dades de l’apartat 2.4 respecte a les dades del curs 2013-14.

Dades de participació general 2014/2015 Participants Inscrits Admesos Certificats

Nombre

2013/2014

% 100 % dels inscrits 67,37 % dels inscrits 70,41 % dels admesos

4103 2764 1946

Nombre 3405 2189 1685

% 100 % dels inscrits 64,29 % dels inscrits 76,98 % dels admesos

Admesos per situació administrativa 2014/2015 Participants Funcionaris Interins Concertada Escoletes Altres

Nombre 1618 709 308 84 45 TOTAL 2764

% 58,54 25,65 11,14 3,04 1,63

72

2013/2014 Nombre 1245 590 248 64 42 2189

% 56,88 26,95 11,33 2,92 1,92


• Admesos per nivell educatiu Participants Educacio Infantil (0-3 anys) Educacio Infantil (3-6 anys) Educacio Primària ESO Batxillerat Formació Professional CEPA CEE EOI Conservatori Escoles d'Art EOEP EAP CEP Altres

2014/2015 Nombre 96 389 965 602 102 234 36 8 119 4 1 62 119 10 17 TOTAL 2764

73

2013/2014 % 3,47 14,07 34,91 21,78 3,69 8,47 1,30 0,29 4,31 0,14 0,04 2,24 4,31 0,36 0,62

Nombre 80 281 699 542 87 204 20 0 78 0 0 65 82 12 39 2189

% 3,65 12,84 31,93 24,76 3,97 9,32 0,91 0 3,56 0 0 2,97 3,75 0,55 1,78


Participació per modalitats (demanda, oferta) 2014/2015

Modalitat Inscrits Curs 2343 Jornades 515 Seminari 455 Projectes de millora de centre 131 Seminari a centre 130 Taller 115 Seminari de zona 98 Grup de treball 37 Trobada pedagògiques de zona 45 Assessorament entre iguals 232 Assessorament col·laboratiu (assessors de 2 cep) TOTAL 4103

% Admesos 57,10 1322 12,55 384 11,09 326 3,19 127 3,17 125 2,80 103 2,39 93 0,90 30 1,10 25 5,65 227 0,05 2 2764

% Certificats 47,83 1012 13,89 312 11,79 174 4,59 120 4,52 102 3,73 100 3,36 71 1,09 30 0,90 25 8,21 0 0,07 0 1946

% Nombre 52,00 59 16,03 3 8,94 12 6,17 7 5,24 9 5,14 8 3,65 5 1,54 6 1,28 1 0,00 12 0,00 1 123

% Hores 47,97 1256 2,44 36 9,76 225 5,69 210 7,32 200 6,5 64 4,07 100 4,88 180 0,81 15 9,76 48 0,81 4

% 53,7 1,54 9,62 8,98 8,55 2,74 4,28 7,7 0,64 2,05 0,17

2338

Participació per modalitats (demanda, oferta) 2013/2014

Modalitat Inscrits Curs 2313 Jornades 0 Seminari 306 Projectes de millora de centre 126 Seminari a centre 288 Taller 199 Seminari de zona 111 Grup de treball 34 Trobada pedagògiques de zona 7 Assessorament entre iguals 21 Assessorament col·laboratiu (ass. de cep) 0 TOTAL 3405

% Admesos 67,93 1224 0,00 0 8,99 240 3,70 120 8,46 269 5,84 177 3,26 97 1,00 34 0,21 7 0,62 21 0,00 0 2189

74

% Certificats 55,92 933 0,00 0 10,96 154 5,48 104 12,29 209 8,09 165 4,43 79 1,55 34 0,32 7 0,96 0 0,00 0 1685

% Nombre 55,37 47 0,00 0 9,14 14 6,17 5 12,40 18 9,79 12 4,69 7 2,02 5 0,42 1 0,00 2 0,00 0 111

% Hores 42,34 1239 0,00 0 12,61 258 4,50 155 16,22 386 10,81 96 6,31 140 4,50 220 0,90 10 1,80 8 0,00 0 2512

% 49,32 0,00 10,27 6,17 15,37 3,82 5,57 8,76 0,40 0,32 0,00


Participació per assessories CURS 2014/2015

Assessoria Llengües estrangeres Educació Secundària Tecnologia de la informació i la comunicació Direcció Formació Professional Educació Infantil Educació Primària Assessors/es del Servei de Formació Contínua

Inscrits 906 807 686 577 408 364 355 0 TOTAL

% Admesos 22,08 604 19,67 538 16,72 423

% Certificats 21,85 435 19,46 342 15,30 302

% Nombre 22,35 30 17,57 22 15,52 21

% Hores 24,39 557 17,89 379 17,07 471

% 23,82 16,21 20,15

14,06 9,94 8,87 8,65 0,00

16,32 8,79 8,65 9,62 0,00

15,26 10,48 9,76 9,04 0,00

8,13 10,57 12,20 9,76 0,00

203 271 301 156 0

8,68 11,59 12,87 6,67 0,00

123 100 %

2338

4103 100 %

451 243 239 266 0

2764 100 %

297 204 190 176 0 1946

100 %

10 13 15 12 0

100 %

Participació per assessories CURS 2013/2014

Assessoria Llengües estrangeres Educació Secundària Tecnologia de la informació i la comunicació Direcció Formació Professional Educació Infantil Educació Primària Assessors/es del Servei de Formació Contínua

Inscrits 1101 212 707 170 233 375 607 0 TOTAL

% Admesos 32,33 616 6,23 138 20,76 453

% Certificats 28,14 495 6,30 87 20,69 352

% Nombre 29,38 27 5,16 10 20,89 26

% Hores 24,32 598 9,01 221 23,42 511

% 23,81 8,80 20,34

4,99 6,84 11,01 17,83 0,00

7,26 7,86 11,24 18,50 0,00

110 139 205 297 0

6,53 8,25 12,17 17,63 0,00

8,11 9,01 9,01 17,11 0,00

200 228 218 536 0

7,96 9,08 8,68 21,34 0,00

2189 100 %

1685

111 100 %

2512

3405 100 %

159 172 246 405 0

75

100 %

9 10 10 19 0

100 %


Participació per línies prioritàries CURS 2014/2015

Assessoria Inscrits % Admesos % Certificats % Nombre 1. Actualització en àrees i matèries instrument. i mòduls de la formació 1216 29,64 814 29,45 642 32,99 31 professional. 2. Aplicació de les Tecnologies de la 281 6,85 226 8,18 160 8,22 11 Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula. 3. Ensenyament de i en llengües 1192 29,05 779 28,18 599 30,78 39 estrangeres. 4. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament 1414 34,46 945 34,19 545 28,01 42 professional. TOTAL 4103 100 % 2764 100 % 1946 100 % 123

%

Hores

%

25,20

621

26,56

8,94

200

8,55

31,71

830

35,50

34,15

687

29,38

100 %

2338

100 %

Participació per línies prioritàries CURS 2013/2014

Assessoria Inscrits % Admesos % Certificats % Nombre 1. Actualització en àrees i matèries instrument. i mòduls de la formació 397 11,66 295 13,48 254 15,07 16 professional. 2. Aplicació de les Tecnologies de la 373 10,95 314 14,34 249 14,78 21 Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula. 3. Ensenyament de i en llengües 1833 53,83 934 42,67 696 41,31 40 estrangeres. 4. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament 802 23,55 646 29,51 486 28,84 34 professional. TOTAL 3405 100 % 2189 100 % 1685 100 % 111

76

%

Hores

%

14,41

373

14,85

18,92

356

14,17

36,04

1109

44,15

30,63

674

26,83

100 %

2512

100 %


2.5.

Anàlisi qualitatiu i quantitatiu dels informes 8 i 9: valoració dels diferents apartats dels qüestionaris amb especial incidència a: Per avaluar totes les nostres activitats formatives s’han utilitzat dos tipus d’informes segons la modalitat formativa que s’havia d’avaluar. Aquests informes corresponen als models d’INFORME 8 i INFORME 9 proposats pel Servei de Formació Contínua a les nostres instruccions per al curs 2014-15. El nombre total d’informes d’avaluació passats als nostres docents han estat els següents:

Total Tots els informes Informes 9 Informes 8 Valoracions realitzades dels informes 9 Valoracions realitzades dels informes 8

A)

Nombre 116 84 32 1.195 300

Valoració general

Apartat L'activitat és útil per a la meva capacitació professional L'activitat és útil per aplicar a l'aula Valoració global Dinamització i organització per part de l'assessoria Mitjana

77

Mitjana 4,49 4,29 4,48 4,50 4,44

Moda 5 5 5 5


B)

Valoració dels ponents

Apartat Valoració al qüestionari 8

Mitjana 4,34

Moda 5

Apartat Valoració al qüestionari 9

Mitjana 4,52

Moda 5

Mitjana 4,24

Moda 5

C) Valoració dels assessors Apartat Valoració

La valoració general d’aquest apartat és molt positiva ja que després d’un curs escolar amb moltes novetats, canvis en 3 assessories: infantil, primària i llengües estrangeres amb 3 nous assessors en total i la manca de motivació per part de molts de docents en relació a la formació, hem trobat que la resposta i participació ha estat molt elevada i hem intentat donar la màxima qualitat a les nostres formacions, així com proximitat i acompanyament en tots els processos formatius i d’assessorament que hem realitzat durant aquest curs. El resultat, en general, és d’una gran satisfacció per part de tot l’equip del CEP de Palma tant en la valoració de les activitats ofertades com dels ponents i dels assessors, ja que sempre ha estat per damunt de la mitjana del 4’2 amb un 5 de moda. Continuarem en aquesta línia de feina contribuint a la millora, acompanyament i formació dels nostres docents en qualsevol de los nostres modalitats formatives.

78


2.6.

Anàlisi qualitatiu global del desenvolupament de les activitats incloses dins la línia prioritària 3 del CEP de Palma i anàlisi qualitatiu atenent a les següents tipologies d’activitats formatives:

A) Cursos de millora de la competència lingüística, nivell bàsic GRUP

ASSESSOR

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

A 1r tri

Aina Boyero

Els objectius s’han assolit molt Cap satisfactòriament

Indicació dels participants: Fer un curs de continuïtat

A 2n tri

Aina Boyero

Els objectius s’han assolit molt Cap satisfactòriament

Indicació dels participants: Fer un curs de continuïtat

B) Cursos de millora de la competència lingüística, nivell intermedi GRUP

ASSESSOR

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

C V089

Carme Frau

S’han assolit objectius

A V005 4602

Pep Carayol

S’han assolit satisfactòriament.

els

objectius El curs s’ha allargat molt en el Fer la formació de més curta durada i temps i alguns participants no més condensat. han acabat.

B V006 4603

Pep Carayol

S’han assolit satisfactòriament.

els

objectius El curs s’ha allargat molt en el Fer la formació de més curta durada i temps i alguns participants no més condensat. han acabat.

No donar continuïtat, el tercer Cap trimestre, demanda del professorat

79


C V007 4604

Juncal Pomar

S’han assolit els satisfactòriamente.

objectius Cap

Cap

A V090 4687

Juncal Pomar

S’han assolit satisfactòriament.

objectius Cap

Cap

els

C) Cursos de millora de la competència lingüística, nivell avançat GRUP

ASSESSOR

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Avançat 1A 1r trim

AINA BOYERO

Els objectius s’han satisfactòriament

assolit

molt Cap

Avançat 1A 2n trim

AINA BOYERO

Els objectius s’han satisfactòriament

assolit

molt Cap

Avançat 1C 1r trim

ANDREI FILIP

Els objectius s’han satisfactòriament

assolit

molt Cap

Va anar molt bé que els participants tinguessin dos ponents. Se proposa continuar en la mateixa línia el curs vinent.

Avançat 1D 1r trim

ANDREI FILIP

Els objectius s’han satisfactòriament

assolit

molt Cap

Va anar molt bé que els participants tinguessin dos ponents. Se proposa continuar en la mateixa línia el curs vinent.

Avançat 2C 2n trim

ANDREI FILIP

Els objectius s’han satisfactòriament

assolit

molt Cap

Va anar molt bé que els participants tinguessin dos ponents. Se proposa continuar en la mateixa línia el curs vinent.

80

Propostes de millora Fer un únic esdeveniment i en funció dels participants que s’inscriguin fer tants de grups com siguin necessaris.


Avançat 2D 2n trim

ANDREI FILIP

Els objectius s’han satisfactòriament

assolit

molt Cap

Va anar molt bé que els participants tinguessin dos ponents. Se proposa continuar en la mateixa línia el curs vinent.

D) Cursos de milllora de la competència lingüística, nivell C1 GRUP C1 3r trim

ASSESSOR

Grau d’assoliment dels objectius

JUNCAL POMAR

Els objectius s’han satisfactòriament

assolit

Dificultats molt Cap

Propostes de millora Continuïtat per al curs vinent. Fer un únic esdeveniment i en funció dels participants que s’inscriguin fer tants de grups com siguin necessaris.

E) Caps de setmana d’immersió lingüística TRIMESTRE

ASSESSOR

1r Coordin.:

Tot l’equip El grau d’assoliment dels La temporització de les activitats i Contractar més ponents nadius o d’assessors objectius ha estat molt alt. la carga de feina per part dels especialistes per poder descarregar Activitat molt motivadora. assessors. feina dels assessors.

Andrei Filip

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

2n Coordin.:

Tot l’equip El grau d’assoliment dels La malaltia de la responsable de d’assessors objectius ha estat molt alt. la casa i la manca de previsió. Aina Boyero Activitat molt motivadora. La temporització de les activitats.

Contractar més ponents nadius o especialistes per poder descarregar feina dels assessors.

3r Coordin.:

Contractar més ponents nadius o especialistes per poder descarregar feina dels assessors.

Tot l’equip El grau d’assoliment dels La temporització de les activitats. d’assessors objectius ha estat molt alt. Aina Boyero Activitat molt motivadora.

81


F) Oral skills ACTIVITAT

ASSESSOR

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

250241 AINA Social studies and BOYERO Natural science Tools, tips and strategies

Els objectius s’han assolit Falta de participants satisfactòriament (es varen inscriure 14 persones, es presentaren 7 i finalment es certificà a 5)

Trobar un mecanisme per decidir amb quantes persones es du a terme una activitat (inscrites, confirmades…) i mirar com es podria solventar el tema de que s’inscriguin molts participants que després no confirmen o que confirmen però finalment no assisteixen a la formació.

250245 AINA English speaking BOYERO marathon

Els objectius s’han assolit Cap satisfactòriament

Alguns participants han comentat que podria ser més llarg i que s’hauria de focalitzar un poc més en la correcció i no tant en la comunicació. Alguns volen que els corregeixin.

CURS DE MILLORA DE LA DESTRESA ORAL EN LLENGUA ANGLESA. AVANÇAT. CEP PALMA

Els objectius del curs Cap s’han assolit satisfactòriament.

Alguns participants han comentat que podria ser més llarg i que s’hauria de focalitzar un poc més en la correcció i no tant en la comunicació. Alguns volen que els corregeixin i donen molta importància a la correcció gramatical o fonètica quan l’objectiu del curs es mes aviat la fluidesa.

ANDREI FILIP

82


G) Cinefòrum Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

Els objectius del curs s’ han assolit El fet de mesclar infantil i primària molt satisfactòriament. amb secundària va suposar un inconvenient per alguns participants.

Oferir un cinefòrum per infantil i primària i un altre per secundària, FP ja que les propostes didàctiques i els interessos dels participants són diferents.

H) Jornades de metodologia AICLE GRUP

ASSESSOR

Grau d’assoliment dels objectius

3r trimestre Jornades EINES, ESTRATÈGIES I EXPERIÈNCIES PER A LA MILLORA DE LA COMPETÈNCIA PLURILÍNGÜE A L'ESCOLA

Andrei Filip en collaboració amb Aina Boyero i els CEPs d’Inca i Manacor

Els objectius s’han assolit La difusió de les Jornades Cap. satisfactòriament. donat el context actual.

83

Dificultats

Propostes de millora


I) Cursos de metodologia AICLE

GRUP

ASSESSOR

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

1r trimestre

Andrei Filip

Els objectius s’han Participació bastant baixa (uns Fer un sol curs anual de més hores (30) per assolit 11-12 participants). poder aprofundir en la temàtica i pensar satisfactòriament en una formació on incloure també els professors d’anglès per fomentar el “tandem teaching”.

2n trimestre

Andrei Filip

Els objectius s’han Participació bastant baixa (uns Fer un sol curs anual de més hores (30) per assolit 11-12 participants). poder aprofundir en la temàtica i pensar satisfactòriament en una formació on incloure també els professors d’anglès per fomentar el “tandem teaching”.

1r trimestre

Aina Boyero

Els objectius s’han Baixa participació assolit satisfactòriament

La formació s’hagués enriquit més amb les aportacions de més participants.

2n trimestre

Aina Boyero

Els objectius s’han Baixa participació assolit satisfactòriament

La formació s’hagués enriquit més amb les aportacions de més participants.

84

Propostes de millora


J) Seminaris de metodologia AICLE GRUP

ASSESSOR

Comunitat de pràctica AICLE (secundària i FP). CEP Palma

Andrei Filip

Els objectius s’han Donat que la majoria dels assolit participants no tenien satisfactòriament formació AICLE prèvia el seminari a vegades va tenir el format d’un curs.

Àmbit sòciolingüístic

Andrei Filip

ANUL·LAT Es varen juntar els inscrits dels dos grups dels àmbits científico tècnic i socio- lingüístic convocats en un sol.

Falta de participants.

Aina Boyero

ANUL·LAT

Falta de participants.

Primària

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

85

Propostes de millora

El seminari s’hagués enriquit més amb les aportacions de més participants o si tots el participants haguessin tingut una formació AICLE prèvia. Hauria de ser un requisit haver fet el curs d’Enfocament AICLE per poder fer aquesta seminari.


K) Cursos en llengua anglesa ofertats per assessoria TÍTOL

ASSESSOR

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

Eines i estratègies Jero Mairata metodològiques per FP impartir mòduls en anglès a FP

Els objectius s’han Trobar ponents adequats Incidir en la part d’AICLE a FP. assolit,manca Unificar diferentes branques l’objectiu del professionals. vocabulari específic.

Passejant en anglès. Searching for science projects

Carme Sáez Secundària

Els objectius s’han Trobar ponents als centres i/o assolit llocs visitats capaços de fer les satisfactòriament ponències en anglès. Coordinar les visites a tres llocs diferents.

Com construir espais que eduquen?

Carme Frau Secundària

Els objectius s’han Disseny del curs. Trobar assolit ponents i un espai adequat. satisfactòriament

Elaboració de materials didàctics interactius i multimèdia en llengua anglesa.

Juncal Pomar Fran cisco. TIC

Els objectius s’han Diferent nivell de competència Fer el curs assolit digital dels participants. ponents. satisfactòriament.

Competències comunicatives i creatives en anglès.

Pep Carayol. TIC

amb

diferents

Els objectius s’han Diferent nivell de competència Reduir el nombre d’aplicacions assolit digital dels participants. i dedicar més temps a la satisfactòriament. pràctica.

86


TÍTOL

ASSESSOR

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

Anglès i Educació Física: Teaching Sports in English.

Pep Carayol. TIC

Metodologia per a professorat de llengües estrangeres (Secundària i FP). CEP Palma

Andrei Filip Ll. Estrangeres

Els objectius s’han Cap assolit satisfactòriament.

Donar una continuïtat a aquesta activitat amb més hores de formació i fer un seminari amb la mateixa temàtica pels participants que hagin assistit al curs.

Criteris d’avaluació a les EOI. Benchmarking and standardization procedures

Andrei Filip Ll. Estrangeres

Els objectius s’han assolit satisfactòriament.

Cap

Incloure els nivells C1 i C2.

Jugar, cantar i dansar en anglès a Educació Infantil

Cecilia Zamorano E. Infantil

Tots els objectius que es varen programar es varen assolir. Els participants varen quedar molt satisfets amb els materials i recursos apresos.

Els diferents nivells d’anglès La ponent es va esforçar en van dificultar un poc la adaptar-se als diferents nivells participació d’algunes deixant que algunes mestres persones. s’expressassin en la seva llengua.

Els objectius s’han Alguns participants tenien Proposar un horari diferent i assolit problemes per arribar d’hora. treballar més continguts propis satisfactòriament. de secundària i batxillerat.

87


3. Pla d’acollida assessors novells Actuacions generals: Visita al centre i explicació de la utilització dels diferents espais existents. Gestió del material informàtic. Utilització del canó de projecció. Pissarra digital. Gestió econòmica: ponents, reserves hotel i bitllets avió, nòmines, factures … Utilització de la videoconferència. Utilització de l’entorn virtual d’aprenentatge (Moodle) de la Conselleria i del centre: participants, gestió dels fòrums i del correu intern, elaboració i enviament de tasques, ... o Utilització dels qüestionaris d’avaluació 8 i 9 i interpretació de la informació,… o Utilització de l’entorn virtual Edmodo i de les eines google (drive, correu intern, compartir documents,...). o Formació interna per part del director, secretària i assessors del servei de formació. o o o o o o o

Nom assessors novells/Assessoria Cecilia Zamorano Educació Infantil

Tutors assignats Jerònia Mairata F. Professional

Actuacions realitzades

Dificultats

Consulta de Manca de temps. materials. Aclariments dubtes.

88

Propostes de millora

Dur a terme un protocol de pla d’acollida tipus dossier.


Nom assessors novells/Assessoria Aina Boyero Ll. Estrangeres PRIMÀRIA

Elisabet Parés Educació Primària

Tutors assignats

Actuacions realitzades

Dificultats

Propostes de millora

Andrei Filip Ll. Estrangeres SECUNDÀRIA

Explicació del funcionament de l’assessoria. Organització d’activitats. Acompanyament.

Començar al CEP més tard que la resta d’assessors i haver de compaginar tasca assessora amb càrrec de cap d’estudis al centre fins que trobaren un substitut. Incompatibilitat horària alguns dies a causa de les formacions (ell estava de matí i jo d’horabaixa o al contrari).

Tenir un dossier de benvinguda amb els protocols a seguir durant la tasca assessora.

Carme Frau Educació Secundària

Col·laboració Trobada Pedagògica. Enllaç ponent Projecte de Millora centre.

Fer dinàmiques de cohesió de tot l’equip CEP per tal de conèixer-se i poder demanar ajuda amb confiança a qualsevol company encara que no sigui el tutor assignat.

Assignació de dos tutors com a mínim a cada assessor novell.

Després de la tutorització dels assessors novells, l’equip d’assessors proposa confeccionar un protocol d’actuació comú per tal de millorar aquest procés de seguiment i formació dels assessors novells. L’equip directiu farà una proposta a principi de setembre per tal de concretar el nou disseny per al curs escolar 2015-16. Es proposa que la tutorització i seguiment d’un assessor novell sigui compartida per al menys dos assessors, sempre i quan sigui possible..

89


4. Resum econòmic de les activitats de l’1 de setembre del 2014 al 30 de juny del 2015 Resum de les despeses CEP Palma

Docència

Allotjament

Desplaçaments

Material

Altres

Total

90.182,50 €

7.644,11 €

12.414,89 €

2.627,37 €

14.686,01 €

127.554,88€

Especificau Altres Despeses en aquest quadre de text: Despeses d’organització trobades d’assessors de CEPs de Balears setembre 2014 i febrer 2015:................1.343,22 € Despeses d’organització Jornades reflexió i difusió ús de les TIC a l’aula:....................................................... 1.125,00 € Despeses d’organització Jornades MetodologiesMotivadores per a l’alumnat, docents i famílies:.............. 616,00 € Despeses d’organització UCMA 14-15:..................................................................................................................... 143,29 € Pagamenst despeses De la Terra al Currículum del CEP de Palma:.................................................................. 1.281,38 € Seguretat Jornades Ortografia:................................................................................................................................... 63,53 € Despeses inscripció activitats formatives per a assessors:....................................................................................... 896,90 € Dietes ponents:...........................................................................................................................................................9.216,69 € ALTRESdesplaçaments DESPESES:.......................................................................................................................................... ATOTAL l’apartat s’ha inclòs els desplaçaments per raó del servei dels assessors 14.686,01 per a la€ realització de les formacions a centres. A l’apartat docència s’inclou el pagament de les quantitats de IRPF pagades a Hisenda, ja que també és una despesa derivada de la docència i corresponents a les retencions d’aquest concepte practicades sobre les activitats de

formació.

90


CEP de  Palma   Material   2%   Desplaçaments   10%  

Altres 11%  

Allotjament 6%   Docència   71%  

En comparació al curs passat ha hagut un augment del total de les despeses a cada un dels apartats anteriors degut a un augment de les formacions en relació al curs passat, pràcticament a totes les modalitats formatives. A part de les despeses contemplades a l’apartat d’ “altres despeses” on hem col·laborat econòmicament amb activitats proposades pel Servei de Formació Contínua. També tenir en compte que a l’apartat de “docència” estan incloses les tutoritzacions externes dels cursos FaD i la part de docència de les activitats en col·laboració amb el Servei de Formació Continua.

91


Nombre d’actuacions formatives en relació a l’Adscripció pressupostària:

CEP Palma

Assignació anual del centre organitzador

Partida econòmica externa (CAIB) ICEE- ConvivÈxit

Alliance Française

Goethe Institute

118

3

1

1

CEP  de  Palma   2%   1%   1%  

Assignació anual  del  centre   organitzador   ConviÈxit   Alliance   Française   Goethe   Ins\tute  

96%

92


Resum econòmic de les activitats del curs 2014-15:

Docència CEP Palma

90.182,50 €

Resum de despeses Allotjament Desplaçament 7.644,11 €

12.414,89 €

Material

Altres

Total

2.627,37 €

14.686,01 €

127.554,88€

CEP de  Palma   Material   2%   Desplaçaments   10%  

Altres 11%  

Allotjament 6%   Docència   71%  

93


Resum de les despeses per línia prioritària del curs 2014-15:

LP1 CEP Palma

29.280,66 €

Resum de les despeses LP2 LP3 2.382,27 €

49.239,41 €

LP4

Total

21.888,86 €

102.791,20 €

CEP de  Palma   LP4   21%  

LP1 29%  

LP3 48%  

LP2 2%  

94


5. Informe econòmic de l’1 de setembre del 2014 al 30 de juny del 2015

CEP Palma

Ingressos

Total despeses

Despeses formació

Altres despeses

Despeses de formació

Altres despeses

379.616,24 €

169.512,28 €

127.554,88 €

41.957,40 €

75,25 %

24,75 %

CEP de  Palma   25%  

75%

95

Despeses de   formació  


Informe econòmic de l’1 de setembre del 2014 al 30 de juny del 2015 CEP Palma Ingressos Assignacions de funcionament de centre Altres ingressos de la Conselleria Altres (interessos bancaris) Altres (romanent anterior a data 1 de setembre 2014) Total Despeses Lloguers / Renting Reparació, conservació i manteniment Material fungible d'ús comú Subministraments Comunicacions Documentació i formació Material inventariable Despeses activitats formació permanent Altres despeses Total

96

128.455,00 € 1.380,00 € 18,05 € 269.192,45 € 399.045,50 € 0,00 € 779,08 € 5.075,93 € 26.752,43 € 3.914,05 € 25,88 € 3.002,46 € 127.554,88 € 2.407,57 € 169.512,28 €


6. Infraestructures i recursos 6.1 Tasques realitzades: 6.1.2 Edifici 1. S’ha donat més lluminositat a la zona d’administració i de secretaria que es va habilitar el curs passat per donar un millor servei, comoditat i imatge al CEP. 2. S’ha mantingut la distribució encetada el curs passat de les assessories als diferents despatxos i tots aquests espais d’assessoria són espais individuals de feina. 3. Està en procés d’habilitació un dels espais per ubicar la nova sala se reunions de l’equip CEP i com a espai polivalent amb material i llibres d’utilització per a totes les assessories. Espai situat devora l’assessoria actual d’educació infantil. 6.1.2 Instal·lacions 1. Reparacions elèctriques de manteniment i substitució del termo del bany. 2. Muntatge i desmuntatge de PDI de dues aules. 3. S’ha fet una neteja de tota la part enjardinada de les instal·lacions per part del servei de manteniment de jardins de l’Ajuntament. Aquest manteniment s’ està realitzant mensualment d’una forma acurada. 4. Degut a la construcció d’un nou magatzem al costat del nostre edifici per part de l’empresa IKEA el curs passat, se va fer un nou mur de separació entre aquest solar i el nostre. Degut a uns desperfectes de construcció s’ha hagut de tornar a construir una nova part. Aquestes obres corren a càrrec de l’empresa esmentada. 6.1.3 Sistemes d’exposició i senyalització S’ha continuat ordenant i renovant la imatge del CEP a través de la redistribució del mobiliari dels passadissos i del hall, seguint amb la instal·lacció ja començada el curs passat de panells d’exposició de les activitats realitzades distribuïdes per assessories i informació general de totes les activitats formatives ofertades pel CEP segons la seva situació administrativa. Així mateix s’ha habilitat un espai per difondre les activitats de la línia prioritària 3 i els caps de setmana d’immersió lingüística. S’ha deixat de dinamitzat les projeccions a la nostra pantalla de TV del hall projectant imatges de les nostres formacions i presentacions d’experiències dels centres degut a la priorització d’altres tasques. Aquesta actuació es continuarà el curs vinent ja que va ser valorada molt positivament pels assistents a les formacions del nostre centre.

97


S’ha continuat amb la reutilització del sistema d’informació de les activitats realitzades a les aules a partir d’un panell informatiu amb trípode distribuint els espais per colors segons l’edifici o pis de realització de l’activitat. Un exemple de les actuacions d’aquest curs escolar queden reflectides a les imatges que s’adjunten a l’ ANEX I d’aquesta memòria. 6.1.4 •

Compra de 6 cadires d’oficina per a les assessories. 6.1.5

• • • • • • • •

Mobiliari

Material informàtic i audiovisual

Compra de 5 ordenadors de sobretaula per a diverses assessories i aules. Compra de 10 USB per a les assessories. Compra d’un nou Fax per al CEP de Palma Campra de 10 auriculars per a complementar la dotació dels ja existents. Compra de 2 impresores, 1 disc dur extern i un intern que es va cedir al Servei de Formació contínua. Compra d’un disc dur extern per complementar el ja existent. Reparació i configuració de diversos ordinadors d’assessoria. Compra d’un adaptador Mac per a la utilització d’aquests ordinadors amb un sistema operatiu diferent a les nostres aules. -------------

Utilització del servei de videoconferència Durant aquest curs escolar 2014-2015 s’ha fet servir el servei de videoconferència un total de 58 sessions en comparació amb les 72 sessions del curs 2013-14 i les 33 sessions del curs 2012-13, amb la plataforma gratuïta online ooVoo. La distribució per departaments i serveis ha sigut la següent: • Direcció G. de Planificació, Infraestructures Educatives i RRHH: 3 • Servei de llengües estrangeres i programes exteriors: 5 • IAQSE: 5 • Àrea FP / Servei PIP: 4 • Servei de QUALITAT: 41

98


6.2 Propostes de millora: 6.2.1. Edifici Reparació de la coberta de l’edifici per a acabar amb els problemes d’humitats a algunes aules i alguns despatxos d’assessors. Aquesta proposta ja la vàrem contemplar a la memòria del curs passat. Millorar l’aïllament tèrmic per tal d’augmentar l’eficiència energètica canviant finestres, arreglant els problemes que provoca el fals sostre a les aules del primer pis de l’edifici A, etc. Aquesta actuació està pendent de fer la primera en relació a la millora de la coberta. Després d’un informe tècnic de l’IBISEC a partir d’una una inspecció de totes les instal·lacions i deficiències de l’edifici durant el mes de juny del curs 2013-14, i una altra posterior durant el 2n trimestre del present, estem a l’espera d’una actuació per part d’ aauest servei per a donar solució a les deficiències trobades a l’edifici, ja que ens varen informar telefònicament que estava emès l’informe però no tenim constància per escrit. Serà una de les primeres actuacions del curs vinent a partir del mes de setembre. Eliminació de les barreres arquitectòniques que té l’edifici per facilitar l’accés a tots els participants. Veure ANNEX II d’aquesta memòria. 6.2.2. Instal·lacions Es pretén continuar adaptant i dinamitzant encara més els passadissos, les aules, la zona del bar i els diferents magatzems (per tal d’eliminar les grans quantitats de materials en desús, obsolet i/o antic que s’hi acumulen), així com la zona enjardinada del CEP per donar una millor imatge dels nostres espais. Un primer buidatge i neteja de dos dels magatzems, es realitzarà durant aquest mes de juliol, ja ens hem posat en contacte amb EMAYA. Continuar amb la tasca de redistribució de la xarxa informàtica del CEP i distribució més racional de la informació digital al servidor del centre. El curs passat ja vàrem proposar la possible compra d’un nou servidor i considerar altres alternatives, i per al proper curs continuarem fent aquesta demanda i gestió. 6.2.3. Sistemes d’exposició i senyalització Continuar amb el treball iniciat des de fa dos cursos escolars de dinamització, creació i senyalització d’espais. Donar idees per part de l’equip d’assessors de dinamització d’espais del CEP per tal de continuar el treball de la senyalització d’aules i despatxos i també de la resta d’espais del CEP.

99


6.2.4. Mobiliari No es preveuen actuacions a curt termini, però es valoraran les necessitats que puguin sorgir. 6.2.5. Material informàtic i audiovisual Continuar netejant els espais del CEP, aules, salons d’actes, magatzems, etc... de tot tipus de material inutilitzable i informàtic inservible que hi ha a les diferents prestatgeries, armaris i altres racons d’aquests espais. Enguany ja es va realitzar una gran neteja a principi de curs. Continuar amb la compra d’ordenadors per a cada una de les assessories per anar actualitzant el nostre material informàtic. Durant el present curs ja hem començat amb aquesta actuació.

7.

Propostes de millora Continuar treballant en equip per aconseguir coordinar actuacions i estratègies d’intervenció en la tasca assessora. Finalitzar les intervencions a centres com a màxim durant el mes de maig per poder facilitar la tasca final d’avaluació i gestió de l’activitat formativa. Treballar cercant la transversalitat de les diferents assessories en relació a atenció a la diversitat, TIC, i tractament integrat de les llengües o els temes d’educació ambiental, educació emocional, així com la necessària col·laboració, de les assessories de Primària i Infantil o les de Secundària i Formació Professional, i les que estiguin implicades en l’atenció als col·lectius minoritaris. Coordinar totes les formacions que s’oferten des de la Conselleria per poder unificar criteris i diversificar al màxim les propostes formatives. Introduir millores en la difusió d’informacions, ponències i bones pràctiques, a través de mitjans audiovisuals, multimèdia, entorns virtuals i la pàgina web del CEP Palma. Possibilitat d’acreditar les formacions FaD que tutoritzen els assessors del CEP.

100


Continuar treballant en la millora de la connectivitat a tot el CEP. Durant els dos darrers cursos s’ha millorat la velocitat de la que disposàvem fins ara instal·lant un balancejador i un nou router ADSL gràcies a les intervencions dels assessors TIC i la direcció amb la DGTIC. Possibilitat d’augmentar la plantilla d’assessors per cobrir totes les necessitats formatives dels docents. Obrir noves vies de comunicació i coordinació amb els diferents departaments de la UIB. Elaborar un pla de formació per a l’equip d’assessors contemplant l’actualització en diferents àmbits educatius. Elaborar un protocol de formació per als assessors novells amb instruccions pautades per tal de facilitar la seva integració dins l’equip el més aviat possible. Senyalitzar la part exterior de les nostres instal·lacions amb retolació dels centres que hi formen part de l’edifici, tal com l’Ajuntament de Palma (servei educatiu), EOEP i Centre de Professsorat.

101


ANEX I : Fotografies de les actuacions de millora que s’han continuat duent a terme durant el curs escolar 2014-15 als diferents espais del CEP de Palma

Passadís per accedir a les assessories i l’edifici B. Informació de totes les activitats ofertades i classificades per assessories

Fer més dinàmic el mobiliari, parets, portes, ... dels diferents espais


Exposició de produccions a les diferents activitats realitzades al CEP. Exemple de dos seminaris. Fer els espais més agradables i acollidors per accedir a les aules i salons d’actes. Mostrar de forma molt clara l’accés a les aules i salons d’actes fent més agradable i intuïtiva la seva ubicació


ANEX II : Fotografies dels desperfectes i humitats als nostres espais (aules, passadissos, assessories i altres espais...). Així com instal·lacions elèctriques. Totes aquestes imatges s’han adjuntat a l’informe enviat a l’IBISEC.

AULA 1 – Primer pis edifici A

AULA 1 – Primer pis edifici A


AULA 2 – Primer pis edifici A

AULA 3 – Primer pis edifici A


AULA 4 – Primer pis edifici A

AULA MULTIUSOS – Planta baixa passadís d’accés a edifici B


Assessoria de Llengües estrangeres – Planta baixa passadís d’accés a edifici B


AULA MULTIUSOS – Planta baixa passadís d’accés a edifici B

Profile for Cep Palma

Memòria v4 c cep aprovat 14 15 def  

Memòria del Centre de Professorat de Palma 2014-15

Memòria v4 c cep aprovat 14 15 def  

Memòria del Centre de Professorat de Palma 2014-15

Profile for cep_palma
Advertisement