__MAIN_TEXT__

Page 1


Diligència per la qual es fa constar la present memòria ha estat aprovada per l’Equip pedagògic del CEP de Palma, en sessió ordinària del dia 11de juliol de 2016. VP El Director del CEP

VP La Secretària del CEP

Signat: José Antonio Vega Cuesta

Signat: Carme Sáez Sáez

Diligència per la qual es fa constar que la present memòria ha estat aprovada pel Consell del CEP de Palma en sessió ordinària del dia 14 de juliol de 2016. VP El Director del Consell del CEP

VP La Secretària del Consell del CEP

Signat: José Antonio Vega Cuesta

Signat: Carme Sáez Sáez

2


MEMÒRIA FINAL DEL CEPde Palma Jaume Cañellas Mut CURS 2015-2016 ÍNDEX 1.

Valoració del grau d’assoliment dels objectius del CEP. ................................ 4

2.

Valoració del Programa d'activitats i esdevenimentsl del CEP. .................. 10 2.1 Avaluació sobre la formacició a centres..................................................11 2.2. Avaluació sobre formacions CEP..............................................................28 2.3. Avaluació sobre jornades i congressos....................................................34 2.4. Avaluació sobre altres formacions...........................................................35 2.5. Formacions anul·lades...............................................................................38

3.

Comparativa de les formacions amb els cursos anteriors ............................ 42

4.

Anàlisi de la realitat dels centres vers la formació..........................................46

5.

Valoració de l'Equip Pedagògic i la formació interna .................................. 48

6.

Valoració sobre l'organització interna del CEP .............................................. 63

7.

Valoració sobre els recursos, materials, espais i instal·lacions...................... 66

8.

Memòria econòmica......................................................................................... 67

9. Comunicació i coordinació externa (centres, Xarxa CEP, SFP i altres entitats)........................................................................................................................ 73 10.

Propostes de millora ........................................................................................... 74

3


1. Valoració del grau d’assoliment dels objectius del CEP. 1.1. Potenciar i fer més fluida la relació amb els centres adscrits al CEP de Palma. Aquest objectiu s’ha assolit de manera satisfactòria. Continuam potenciant i enriquint aquesta relació seguint la línia de cursos anteriors. Des del primer contacte amb els centres del nostre àmbit vàremestablir una relació més personalitzada i més propera amb els centres fent vàries reunions de representants de claustre, concretament 3 aquest curs escolar, una per trimestre. A la 2ª reunió es va donar resposta formativa a tots els assistents amb la ponència de na Begoña de la Iglesia amb el títol “actuacions d’èxit als centres escolars” amb molt bona resposta per part dels assistents. La idea era aportar línies formatives d’èxit per a tots els centres. S’han utilitzat diversos mitjans de comunicació per respondre a les necessitats i dubtes en relació a la formació i altresaspectes per part dels docents del nostre àmbit com el correu electrònic, telèfon, entorns virtuals, visites als seus centres, etc..., així com les reunions de representants de claustre al CEP per informar d’aquesta disponibilitat. S’ha de destacar la presentació i utilització de la nova aplicació per al mòbil KONVOKO per al CEP de Palma on tots els docents que la tenguin estaran informats de les darreres novetats del CEP. Es va presentar a la darrera reunió de representants de claustre. 1.2 Millorar i fomentar la col·laboració amb altres institucions. S’han establert diferents vies de comunicació entre totes les institucions que han estat treballant conjuntament amb el CEP de Palma, realitzant reunions conjuntes per a planificar, dissenyar, organitzar i avaluar les activitats en col·laboracióamb les diverses entitats i serveis, tals com: Goethe Institute, Museu Es Baluard, Conell Insular de l’Esport, BMN Sa Nostra – Son Fuster. 1.3 Simplificar tots els protocols de gestió del CEP. Aquest objectiu s’ha assolit en part, després de treballar-se durant diversos cursos escolars, ja que durant el primer trimestre es varen establir una sèrie de reunions entre els directors dels CEP de l’illa i el Servei de Formació per revisar i simplificar tots els protocols de totes les modalitats formatives ja existents, així com els documents que formen part des expedients digitals del CEP. S’ha de destacar en relació a aquest objectiu que s’ha realitzat un mapa de les diferents modalitats formatives i les característiques pròpies que ha servit de guia per a tots els membres del centre de professors.

4


Aquest document també queda pendent de revisió i actualització per a realitzar durant les primeres setmanes del mes de setembre, ja que amb el nou Pla quadriennal de formació 2016-2020 les modalitats formatives han canviat totalment. 1.4 Promoure l’intercanvi d’informació, recursos i eines entre assessories. Aquest objectiu s’ha assolit de manera molt satisfactòria, ja que s’han treballat tots els punts plantejats al nostre Pla Anual com per exemple la utilització de documents, informació, aplicacions i entorns virtuals compartits; la millora de l’intercanvi d’informació entre l’equip directiu i les diferents assessories; compartir els coneixements, materials i informacions adquirits amb la resta d’assessors després de l’assistència d’assessors a activitats formatives externes; grups de feina dels assessors que duien formacions en temàtica d’aprenentatge cooperatiu i de treball per porjectes. L’entorn virtual Edmodo ens ha ajudat a tenir recollides i organitzades totes les aportacions de l’equip d’assessors, encara que durant el present curs no se li ha donat ús al 100%. 1.5 Augmentar la qualitat de l’assessorament que es fa al professorat i als centres, i aprofundir en les tècniques de l’aprenentatge i en les darreres innovacions educatives. Aquest objectiu s’ha treballat assistint a pràcticament totes les sessions de formació als centres i al CEP. Així com a l’assistència a diferents activitats formatives per part de l’equip d’assessors, com ara a l’assistència a congressos, fòrum, jornades, simpòsiums, trobades i activitats diverses enriquint la tasca assessora a les formacions dutes a terme per cada un dels assessors. També destacar la recerca de recursos per aportar a les formacions i el treball en equip dels assessors. Hem de seguir potenciant moments d’encontre entre els assessors de forma sistemàtica el proper curs per enriquir l’intercanvi d’intervencions als centres. Aquest objectiu es continuarà treballant durant el proper curs escolar d’una forma prioritària. Crear un calendari específic de formacions i activitats per compartir entre tot l’equip a l’hora d’assistir a aquests esdeveniments i posterior posada en comú. 1.6 Afavorir i donar suport a la creació de xarxes de professorat i de centres. En aquesta línia s’han realitzat visites puntuals a centres per part d’alguns assessors per compartir la manera de treballar, mostrar els seus projectes, espais, etc..., tant fora de l’illa com dintre, la qual cosa ha donat molt bons resultats i els participants han manifestat el seu alt grau de satisfacció.

5


A cada una de les formacions també hem potenciat la difusió de les bones pràctiques del professorat i pràcticament a totes s’han mostrat experiències innovadores d’altres centres que ens han permès compartir visions diferents entorn a l’organització, intervencions educatives, distribució d’espais, etc.... També s’ha propiciat l’encontre de centres de secundària en el format de “trobada” a l’IES Juníper Serra de diversos instituts amb inquietuts i propostes innovadores en una espai per compartir els seus projectes de treball i altres iniciatives, propiciant així la creació de xarxes de professorat de secundària. Aquest objectiu el consideram molt important i necessari, i per tant es continuarà treballant durant el proper curs escolar a partir de les diferents propostes formatives ofertades pel nostre CEP. 1.7 Integrar les TIC dins la tasca de les assessories, a les intervencions assessores i a la feina d’ equip. Gairebé totes les activitats han tengut un entorn col·laboratiu virtual (Edmodoi/oMoodle) que ha permès la interacció entre els participants. Aquest fet ha afavorit la utilització de les noves tecnologies per compartir i fer difusió de les bones pràctiques, recursos i altres aspectesd’interès pels participants. Hem compartit arxius on-line (documents, vídeos, presentacions, fulls de càlcul,…) per treballar conjuntament entre els assessors CEP i entre els participants a les nostres formacions. Les eines google en general s’estan utilitzant a diverses formacions i a la tasca diària de les assessories i direcció del CEP, ja que faciliten i simplifiquen molt la feina del dia a dia tant a les formacions com al centre de professors. 1.8 Desenvolupar un pla de formació per als assessors i assessores nouvinguts. Es va elaborar un calendari de formació per part de la direcció durant els primers mesos del curs per a formar els nous assessors en els diferents temes que han hagut de necessitar durant el curs, tant pel treball intern dins del CEP (modalitats formatives, eines google, utilització de les noves tecnologies, intervenció assessora, dinamització de sessions, ...) com per la seva tasca assessora (PDI, Moodle, Edmodo, aprenentatge cooperatiu, treball per projectes, ...). S’han assignat uns assessors tutors per als nous assessors per tal de facilitar el seu procés d’adaptació al centre de professors.

6


1.9 Actualitzar la imatge del CEP donant a conèixer la feina que es fa. S’ha treballat aquest objectiu durant tot el curs escolar, però es continuarà fent feina en aquest sentit dinamitzant els espais del CEP i la plana web per tal de fer-los més atractius i propers als centres. S’han utilitzat i potenciat els espais del CEP per mostrar materials, feines i informacions diverses de les nostres formacions, sobretot els espais comuns i passadissos, per donar a conèixer als docents nous models de dinamització d’espais per poder utilitzar a les seves aules i centres. Enguany no s’ha pogut assolir l’objectiu de difondre i publicitar la feina que es fa al CEP a través d’ alguns reportatges/articles/notes de premsa als mitjans de comunicació com altres anys, però es potenciarà el curs vinent.També s’ha fet arribar als centres en què consisteixen cada una de les modalitats formatives des de la nostra web del CEP, a lareunió de representants de claustre al CEP i s’han penjat als nostres taulells de l’entrada d’una forma senzilla, intuïtiva i atractiva. 1.10 Afavorir un bon ambient de treball Com en cursos anteriors s’ha mantingut la línia de potenciar la coordinació, la responsabilitat i el treball en equip. No sempre ha estat possible entre tots els assessors, però es continuarà insistint durant el curs vinent en la integració de tots els membres del CEP per tal de treballar de forma conjunta i seguint una mateixa línia de feina cordial i efectiva, millorant sempre que sigui necessari. 1.11 Redistribució dels espais del CEP. S’han reubicat les diferents assessories per poder disposar d’ un espai més ampli i acollidor de feina per als assessors. Han estat espais de treball individual a excepció de les assessories de llengües estrangeres i TIC on han estat dos assessors a cadascuna. De la mateixa forma s’ha redistribuït material i mobiliari per tal de fer més acollidors els espais del CEP. Aquesta tasca no s’ha pogut desenvolupar al 100% per manca de temps i queda pendent una nova distribució d’espais al centre i neteja de magatzems amb material ja en desús. Sobretot la creació i acondicionament de dos nous espais d’assessoria per als assessors nouvinguts, ja que hi haurà un augment de dos assessors més a la plantilla de l’equip pedagògic del CEP de Palma.

7


1.12 Adoptar criteris ambientals de sostenibilitat a l’hora d’adquirir i gestionar els recursos materials i energètics del centre, així com dels residus que es generen, i promoure la mobilitat sostenible. Aquest objectiu s’ha assolit de manera satisfactòria seguint totes les actuacions previstes al nostre Pla Anual com per exemple: continuar amb la utilització dels contenidors de recollida selectiva. Reduir el consum de paper per mitjà de la sevareutilització, continuar amb la disminució del subministrament d’aigua en botelles petites només per a les ponències. 1.13 Adequar les infraestructures i instal·lacions de l’edifici per tal d’adaptar-les a la legislació vigent i a les necessitats dels seus usuaris. S’han fet les gestions de contacte entre el CEP i IBISEC, com en cursos anteriors, no obtenint resposta per part de l’arquitecte. Es va fer una visita per totes les instal·lacions del CEP per part del responsable d’ IBISEC i el director, fent un informe delsdiferents desperfectes de l’edifici, tal i com es va fer els dos cursos anteriors, com el repàs de la teulada perquè encara provoca humitats, humitats molt greus a tres aules del primer pis de l’edifici A, finestres oxidades ibloquejades, desperfectes en la instal·lació elèctrica d’algunes aules, humitats en algunes assessories, etc... . No hem obtingut resposta d’aquest informe per escrit ni telefònicament durant totaquest curs escolar 2015-16 ni a l’anterior, encara que el director s’ha posat en contacte amb ells via mail i telefònicament. Es va demanar tres pressuposts a tres empreses externes de construcció i rehabilitació d’edificis, però degut a que aquests pressuposts varen arribar a finals del tercer trimestre, no es varen poder avaluar per l’equip pedagògic i el Consell de CEP. Serà una de les primeres actuacions del curs 2016-17, ja que les condicions d’alguns dels espais i teulada són molt deficients, insalubres i perilloses. Només es faran actuacions a tres espais d’assessoria per acondicionar-los per als nous assessors. L’edifici no compleix la normativa d’accessibilitat. 1.14 Gestionar, utilitzar i mantenir adequadament els recursos materials del centre. Es va plantejar amb aquest objectiu netejar les aules de material (informàtic i d’altres tipus) sobrant de lesprestatgeries i del quartet de material del primer pis de l’edifici A. Els assessors TIC varen realitzar aquesta tasca el curs passat fent una neteja absoluta de tot el material en desús i s’ha continuat fent també durant aquest de forma puntual. Se va fer una donació d’alguns ordinadors inservibles per al modul de muntatge i manteniment de l’IES Francesc de Borja Moll. De la mateixa forma es va començar amb altres espais, però no s’ha pogut realitzar al 100%. Està en procés i es planteja finalitzar durant els dos primers trimestres del curs 2016-17.

8


1.15 Reduir les despeses econòmiques en tots els aspectes possibles. S’ha assolit molt satisfactòriament aquest objectiu, ja que era un dels prioritaris de tot l’equip del CEP reduint el cost econòmic de les nostres activitats formatives, dels contractes i serveis que es tenen contractats amb diferents empreses ieliminant tots els pagaments corresponents a serveis superflus. Aquesta tasca ja es va realitzar amb èxit fa tres cursos escolars i es continuarà fent sempre que sigui necessari. Durant el proper curs no es preveu actuació en aquest sentit.

1.16 Col·laborar en la mesura que sigui possible en la tutoria d’activitats a distància i activitats amb fase a distància. Durant el present curs s’ha col·laborat en aquesta tutorització per part dels dos assessors TIC amb un FaD cada un d’ells. La resta d’assessors no ha tutoirtzat cursos a distància i les formacions d’aquest tipus assignades al CEP de Palma s’han pogut realitzar amb tutors externs.

9


2. Valoració del Programa d’activitats i esdeveniments del CEP de Palma. Les diverses activitats programades contemplen les diferents modalitats formatives que queden reflectides al PlaQuadriennal. Modalitat Curs Seminari de formació a centre Grup de treball Seminari CEP Taller Seminari de formació de zona Assessorament entre iguals Projectes de Millora de centre Trobades pedagògiques Jornades Assessorament col·laboratiu

Nombre 22 35 5 5 10 6 6 15 3 4 0 TOTAL 111

% 19,29 30,70 4,38 4,38 8,77 5,26 5,26 13,15 2,63 3,50 0,00 100 %

De totes les modalitats dels CEP hem de destacar les formacions als centres, ja que donar-lis resposta directa acompanyant-los en el seu procés de formacióés un dels objectius prioritaris, que sumen un total de 72: els seminaris a centre, seminaris de zona, tallers, PMC, assessorament entre iguals i col·laboratiu. Si ho comparam amb cursos anteriors, aquests tipus de formacions han augmentat considerablement: • • •

CURS 2012-13: 42 Activitats d’aquesta tipologia. CURS 2013-14: 44 Activitats d’aquesta tipologia. CURS 2014-15: 42 Activitats d’aquesta tipologia.

10


2.1.

Avaluació sobre la formació a centres: Nota:el nombre de persones certificades contemplen els assistents més el coordinador de la formació PROJECTES DE MILLORA DE CENTRE: 15 activitats

TÍTOL UNA ESCOLA OBERTA A LES EMOCIONS. CC COL·LEGI BALMES

CENTRE C.C. BALMES

Hores 35

Admesos 21

Certificats 21

Assessors Carme Frau

L'EDUCACIO EMOCIONAL I ALTRES AL CEIP SANTA ISABEL (PALMA) INNOVACIO METODOLOGICA: APRENENTATGE GLOBALITZAT AL CEIP PUIG DE NA FATIMA (2N ANY) JUNTS FEIM CAMÍ AL CEIP REI JAUME I (PALMA)

CEIP ISABEL

SANTA

21

20

19

Carme Frau

CEIP PUIG DE NA FÀTIMA

35

20

18

Carme Frau

Molt positiva. Iniciat el treball per projectes. Realitzaran un PIP el curs 2016-17.

CEIP JAUME I

REI

34

21

14

Carme Sáez

MILLORAM L'ESCOLA III. CEIP PINTOR JOAN MIRÓ

CEIP PINTOR JOAN MIRÓ

30

0

19

Carme Sáez

COM SER BONES COMPANYES DELS INFANTS A L'EI FLOR DE MURTA

EEI FLOR MURTA

30

7

6

Cecilia Zamorano Juncal Pomar

S'ha començat un procés que pretén canviar el funcionament metodològic del centre. S'ha millorat la cohesió del grup de mestres i s'ha començat a reflexionar sobre l'aplicació d'altres metodologies. S'han materialitzat metodologies i organització de centre sobre les que s'havia i s'ha treballat durant els passats cursos del PMC i durant el present. S'han fet canvis estructurals en l'escoleta. S'han adequat quatres aules de referència com ambients.

DE

11

VALORACIÓ Molt Positiva. Formació que ha connectat emocions i espais creatius amb molta implicació dels mestres. Continuïtat . Positiva.La ponent ha sabut motivar als mestres i han començat a treballar per cicles.


TÍTOL NOUS AMBIENTS I UNA NOVA PRESÈNCIA DE L'ADULT DINS L'AULA. EI MOLINAR

CENTRE EI MOLINAR

Hores 30

Admesos 0

Certificats 0

Assessors Cecilia Zamorano Jose A. Vega

COMPRENDRE, PARLAR I CRÈIXER AL CEIP SES ROTES VELLES

CEIP SES ROTES VELLES

30

30

30

Juncal Pomar

TREBALL PER PROJECTES AL CEIP RAFAL VELL

CEIP VELL

30

27

19

Juncal Pomar

APLICACIONS PRÀCTIQUES D'APRENENTATGE SIGNIFICATIU A L'AULA AL CEIP GALATZÓ APRENEM COOPERANT. ITINERARIS PER TREBALLAR A L'ENTORN AL CEIP ES PUIG DE SÒLLER TREBALLAM PER PROJECTES AL CEIP COSTA I LLOBERA

CEIP GALATZÓ

30

10

9

Juncal Pomar

CEIP ES PUIG DE SÒLLER

30

19

13

Melanie Cañellas

Aquesta formació ha facilitat reprendre l'aprenentatge cooperatiu al centre i el·laborar els itineraris per al seu programa d'erasmus+.

CEIP COSTA I LLOBERA

30

0

27

Pep Carayol

La formació, en la qual tot el claustre està implicat, ha facilitat models i estratégias metodològiques per posar els pilars de noves maneres de treballar a l'aula. Ha promogut i potenciat la cooperació i l'intercanvi d’experiències.

RAFAL

12

VALORACIÓ La valoració és positiva, tot i ser un claustre un poc reaci als canvis. La formació ha aconseguit més cohesió i comunicació entre les educadores i alguns canvis metodológics i personals. S'han actualitzat les metodologies i les estratègies a les àrees i matèries instrumentals per a la millora del rendiment acadèmic i personal de l'alumne. S'ha elaborat el pla lector S'han arribat a acords per que hi hagi més coordinadió entre el professorat i compartir les experienències relacionades amb l'ABP. S'han arribat a acords per fomentar la lectura en el centre i s'ha iniciat l'elaboració del Pla lector


TÍTOL INTRUDUIR LES MATEMÀTIQUES EN UN ENFOCAMENT GLOBALITZAT AL CEIP GABRIEL VALLSECA PROJECTES DE TREBALL AL CEIP SON FERRER (3R ANY) TREBALLAM UNA NOVA METODOLOGIA: ELS AMBIENTS AL CEIP CAS SABONERS

CENTRE CEIP GABRIEL VALSECA

Hores 30

Admesos 27

Certificats 20

Assessors Tomàs Siquier

VALORACIÓ La formació ha resultat útil per organitzar mitjançant el model sistèmic, l'enfocament globalitzat que duen a terme des de fa 8 anys.

SON

30

22

21

Tomàs Siquier

CEIP CAS SABONERS

30

24

21

Tomàs Siquier

Aquest curs s'ha consolidat el treball per projectes en el centre, basats en l'aprofundiment en el model sistèmic. A partir de la introducció dels ambients, s'ha iniciat una reflexió sobre l'enfocament metodològic de tot el centre.

CEIP FERRER

SEMINARIS DE FORMACIÓ A CENTRES: 35 activitats TÍTOL METODOLOGIA DE LLENGUES. MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGUÍSTICA.CEIP PUIG DE SA GINESTA CAP A UNA ALTRA MIRADA AL CEIP VERGE DE LLUC COM MILLORAR EL TREBALL PER PROJECTES AL CEIP EL MOLINAR, INFANT FELIP INNOVACIÓ A L'IES SANTA MARIA

CENTRE CEIP PUIG DE SA GINESTA

Hores 25

Admesos 16

Certificats 16

Assessors Carme Frau

VALORACIÓ Positiva. Consensuant metodologia de llengües i el.laboració de documents de centre

CEIP VERGE DE LLUC

25

18

16

Carme Frau

Molt positiva en relació al treball per àmbients i iniciat ABP.

CEIP EL MOLINAR, INFANT FELIP

25

32

32

Carme Frau

Positiva. Consensuat metodologia ABP.

IES MARIA

25

17

17

Carme Sáez

Molt postiva, perquè s'ha consensuat les bases del centre i s'ha reflexionat intensament sobre tots els aspectes a contemplar per elaborar un projecte.

SANTA

13


TÍTOL APRENENTATGE I PEDAGOGIA HOLÍSTICA AL CEIP SES MARJADES

CENTRE CEIP SES MARJADES

Hores 25

Admesos 6

Certificats 5

Assessors Carme Sáez

APRENENTATGE COOPERATIU. MÒDUL 1 AL CEIP ESCOLA GRADUADA (PALMA)

CEIP ESCOLA GRADUADA

24

15

7

Carme Sáez

APRENENTATGE COOPERATIU. MÒDUL 1 AL CEIP DE PRÀCTIQUES

CEIP DE PRÀCTIQUES

24

0

15

Carme Sáez

APRENENTATGE COOPERATIU. MÒDUL 1 AL CC AULA BALEAR

CC BALEAR

AULA

24

29

27

Carme Sáez

APRENENTATGE COOPERATIU I TREBALL PER PROJECTES A L'IES JOSEP SUREDA I BLANES (PALMA)

IES JOSEP SUREDA I BLANES

26

36

24

Carme Sáez

PSICOMOTRICITAT AL CEE SON FERRIOL

CEE FERRIOL

25

21

21

Cecilia Zamorano

SON

14

VALORACIÓ Molt positiva, perquè els mestres han assolit la perspectiva d'un enfocament holístic en la seva manera de treballar, que era l'objectiu bàsic de la formació. Millorable en el sentit de que els mestres no estaven molt motivats per la formació i han participat pocs tutors, amb la qual cosa es fa més difícil implementar la metodologia en algunes classes. Molt positiva perquè els mestres estaven molt implicats a la formació. Únicament al moment d'implementar l'àmbit C han tingut més dificultats i s'hi hauria necessitat més temps. Molt positiva perquè els mestres estaven molt implicats a la formació i l'han seguida amb entusiasme, com una pinya, superant les dificultats de forma molt satisfactòria. Molt positiva, perquè s'ha despertat al centre un moviment de renovació metodològica en relació a l'aprenentatge cooperatiu i s'ha posat en marxa per part de la direcció del centre una comissió encarregada del treball per projectes i la formació. El claustre ha partcipat i s´ha implicat moltíssim. La coordinadora i la ponent varen dur el seminari de manera excepcional i el resultat és que la majoria d´aules ara duran als seus alumnes a psicomotricitat.


TÍTOL AVALUACIÓ DE LA MATEMÀTICA RICA I CREATIVA QUE GENERA CONEIXEMENTS AL CEIP BADIES ELS AMBIENTS I LA METODOLOGIA HOLÍSTICA A L' EI ESPORLES

CENTRE CEIP BADIES

Hores 20

Admesos 28

Certificats 23

Assessors Cecilia Zamorano Tomàs Siquier

VALORACIÓ La valoració és positiva, la fomació ha estat molt completa i l´aplicació didáctica ha estat inmediata.

EI ESPORLES

20

7

7

Cecilia Zamorano Silvia Garrido

LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL COM A EINA DE MILLORA D'APRENENTATGE A L'IES LA RIBERA MOODLE AVANÇAT A L'IES FRANCESC DE BORJA MOLL

IES LA RIBERA

20

21

17

Juncal Pomar

IES FRANCESC DE BORJA MOLL

25

22

18

Juncal Pomar

MOODLE INTERMEDI A L'IES FRANCESC DE BORJA MOLL

IES FRANCESC DE BORJA MOLL

25

15

15

Juncal Pomar

MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES I CREATIVES AL CEIP RAFAL NOU

CEIP NOU

20

16

15

Melanie Cañellas

Molt positiva, la formació s´ha adaptat a les necessitats del claustre i del centre sent una cotinuació del curs passat. Aquest any els ha servit per consolidar aprenentatges i preparar el projecte de canvi metodológic que es realitzarà el proper curs. Positiva encara que falta més implicació per part de l'equip directiu. Han elaborat un programa de prevenció de conflictes i millora del rendiment. Positiva. Han fet activitats relacionades amb els qüestionaris, el qualificador, els tallers, els scorms de Moodle i la gamificació. Positives. Han fet activitats relacionades am la seva assignatura per familiaritzar-se amb les activitats, el qualificador, els qüestionaris i l'organització de Moodle. Positiva pel fet que han iniciat una formació, però manca més implicació per part de l'equip directiu. Han treballat les matemàtiques manipulatives i han visitat un centre que ja ho treballa.

RAFAL

15


TÍTOL MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA AL CEIP ELS TAMARELLS

CENTRE CEIP ELS TAMARELLS

Hores 20

Admesos 24

Certificats 9

Assessors Melanie Cañellas

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I EDUCACIÓ EMOCIONAL AL CEIP SON FERRIOL

CEIP FERRIOL

SON

20

20

20

Melanie Cañellas

FILOSOFIA 3/18 AL CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ

CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ

20

12

12

Melanie Cañellas

16

VALORACIÓ La formació ha facilitat un espai de reflexió i de replantejament de com fan feina a les aules, en un principi vàren començar amb una línia de conductes disruptives proposada per la coordinadora, des de l'ICEE no vàren donar suport en aquesta proposta, però si ho haguessin fet amb pràctiques restauratives. Al llarg del curs, s'han adonat que els comportaments disruptius només eren casos puntuals. També és veritat que la participació ha anat minvant al llarg de les sessions, però la part positiva és que han establert el seu punt de partida per a elaborar seu nou pla de convivència. Molt positiva. La formació d'educació emocional ha permés al claustre cohesionar-se més i han aprés moltes maneres de treballar les emocions, ara ja tots han inclós activitats al seu dia a dia a l'aula, destacar també la bona predisposició del clautre i la bona ponent que han tengut, tot això ha fet que aquesta formació hagi estat tot un éxit. Molt positiva. Gran part del claustre ha estat implicat i la formació els ha dotat d'eines i materials per a la posada en pràctica de la metodologia. La valoració és molt positiva per part del participants.


TÍTOL APRENENTATGE COOPERATIU. MÒDUL 1 AL CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR

CENTRE CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA AL CEIP ES PIL?LARÍ 2 ANY

CEIP PIL·LARÍ

METODOLOGIES TIC/TAC A L'IES LLUCMAJOR

IES LLUCMAJOR

ES

Hores 24

Admesos 22

Certificats 15

20

16

16

Pep Carayol

25

26

19

Pep Carayol

17

Assessors Melanie Cañellas

VALORACIÓ Satisfactoria. La formació s'ha valorat positivament sobretot a l'apart d'àmbit A i B, ha ajudat a cohesionar el claustre, però pel que fa a l'àmbit C, ha resultat molt més complicat i no ha acabat d'engrescar als participants. Destacar també la poca implicació de l'equip directiu que ni tan sols ha arribat a certificar. La formació ha facilitat models i estratégias metodològiques per consolidar noves maneres de treballar el llenguatge oral i la lectura a l'aula. Ha promogut i potenciat la cooperació i l'intercanvi d'experiències. S'han aconseguit acords consensuats de concreció curricular institucionals. S'han implantat programes de lectura que es faran extensius en cursos escolars vinents. La formació ha facilitat models i estratégias metodològiques per consolidar noves maneres de treballar aprofitant instruments, aplicacions i recursos TIC a l'aula. Ha promogut i potenciat la cooperació i l'intercanvi d'experiències. S'han aconseguit consolidar concrecions curriculars que involucren a docents i alumnes dins d'entorns virtuals col·laboratius.


TÍTOL LES TAC AL PROJECTE DE LECTURA EFICAÇ A L'IES SANT MARÇAL

CENTRE IES SANT MARÇAL

Hores 20

Admesos 13

Certificats 13

Assessors Pep Carayol

LLENGUATGE ORAL AL CEIP SON SERRA

CEIP SERRA

SON

20

0

25

Pep Carayol

IOGA PER EDUCAR AL CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET (SANTA MARIA)

CEIP MERCIOR ROSSELLÓ I SIMONET

25

31

28

Silvia Garrido

18

VALORACIÓ La formació ha facilitat models i estratégias metodològiques per consolidar noves maneres de treballar la competència lectora aprofitant entorns virtuals aplicacions i recursos TIC a l'aula. Ha promogut i potenciat la cooperació i l'intercanvi d'experiències. S'han aconseguit consolidar concrecions curriculars que involucren a docents i alumnes dins d'entorns virtuals col·laboratius. La formació ha facilitat models i estratègies metodològiques per consolidar noves maneres de treballar el llenguatge oral a l'aula. Ha promogut i potenciat la cooperació i l'intercanvi d'experiències. S'han aconseguit acords consensuats de concreció curricular institucionals. Molt positiva perquè el claustre ha encetat una reflexió profunda sobre eines d'educació emocional, especialment les relacionades amb ioga i una gran majoria dels assistents pensen incorporar a les aules d'una manera o una altra algunes eines apreses al seminari.


TÍTOL COACHING EDUCATIU / EDUCACIÓ EMOCIONAL AL CEIP EL TERRENO

CENTRE CEIP TERRENO

EL

Hores 28

Admesos 8

Certificats 8

Assessors Silvia Garrido

INTRODUCCIÓ AL TREBALL COOPERATIU AL CEIP REI JAUME III (LLUCMAJOR)

CEIP JAUME III

REI

24

22

22

Silvia Garrido

TREBALL PER PROJECTES A ESO A L' IES EMILI DARDER

IES DARDER

EMILI

25

17

14

Silvia Garrido

LA MILLORA PERSONAL I L'AUTOCONEIXEMENT DE L'ALUMNAT EN EL TBP A L' IES JUNÍPER SERRA

IES JUNIPER SERRA

25

22

22

Silvia Garrido

19

VALORACIÓ Bona. Aquest seminari d'educació emocional ha ajudat a cohesionar més el claustre i fer-los replantetjar-se els canvis com a equip. L'any que bé tenen el projecte d'instaurar el bon dia a tot el centre amb els programa de mans in cos que han començat a tastar amb la formació d'enguany. Molt satisfactoria. Un claustre que va começar una mica escèptic, ha fet molt bona feina, s'han implicat, han tastat les dinàmiques i estructures introduides a les sessions del seminari i les han portat a les aules. Han collaborat tots a la cohesió del grup amb unes activitats de maletes molt bona i volen continuar l'any vinent amb el segon any d'AC/CA Molt bona. Han fet molt bona feina i han creat 5 projectes per començar a treballar amb ABP a 1er d'ESO el proper curs acadèmic Molt productiva a nivell de feina i de responsabilitat i maduresa del claustre implicat en projectes. Han fet la formació alhora que implementaven projectes enguany a 1er d'ESO per primera vegada. El curs vinent faran ABP a 1er d'ESO i a 2n d'ESO. Un èxit.


TÍTOL INTRODUCCIÓ AL TREBALL COOPERATIU AL CEIP MARIAN AGUILÓ

CENTRE CEIP MARIAN AGUILÓ

Hores 24

Admesos 40

Certificats 28

VIVIM LA CULTURA: RECERCA D'ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES A L'IES MARRATXI

DINAMITZACIÓ DE MOODLE A L'IES SES ESTACIONS

MARRATXÍ

30

29

17

Francesc Soler

IES SES ESTACIONS

20

20

14

Francesc Soler

20

Assessors Silvia Garrido

VALORACIÓ En general bona valoració perquè ha servit per introduir la reflexió sobre la feina cooperativa. No tot el claustre s'ha implicat però els implicats han estat motivats per fer feina dins les seves aules. També és cert que era un seminari de més de 40 persones i la gestió no s'ha fet tan fluïda. La visió general del seminari ha estat molt positiva, ja que el centre ha realitzat un canvi metodològic cap als projectes a 1r i 2n d'ESO en part pel que s'ha treballat en aquest seminari. També la línia conductora de la cultura popular ha estat un encert. Aquest seminari ha provocat que molts de docents que no s'atrevien a iniciar-se en l'ús del moodle hagin pogut fer una primera passa per començar a tenir els seus materials. Altres docents, amb un nivell més avançat han pogut realitzar un recorregut de coneixement que els permetrà realitzar les diferents funcionalitats que facilita el moodle amb els avantatges que això implica.


TÍTOL NOVES METODOLOGIES: FEINA PER PROJECTES A L'IES SES ESTACIONS

CENTRE IES SES ESTACIONS

Hores 25

Admesos 15

Certificats 13

Assessors Francesc Soler

APRENENTATGE COOPERATIU. MÒDUL 1 A L'IES MADINA MAYURQA

IES MADINA MAYURQA

24

13

12

Francesc Soler

APRENENTATGE COOPERATIU. MODUL 1 A L'IES GUILLEM SAGRERA

IES GUILLEM SAGRERA

24

17

13

Francesc Soler

21

VALORACIÓ S'ha valorat molt bé la visió que els ha donat dels canvis metodològics que s'estan realitzant als centres de secundària. També s'ha pogut tenir uns moments en comú dels diferents docents per poder dissenyar i elaborar materials i activitats per començar a fer feina per projectes, en diferents disciplines i nivells de l'institut. S'ha valorat molt bé la formació en el que respecta als àmbits A i B, ja que s'han pogut provar dinàmiques de cohesió i diverses estructures d'aprenentatge cooperatiu. L'àmbit C ha resultat molt més complicat i al seu parer haurien de tenir més temps per poder-lo assolir millor. A destacar el nivell d'implicació dels docents que hanparticipat en el seminari. Molts de comentaris generalitzats han tengut que veure amb les reaccions positives dels alumnes a les activitats cooperatives (ja siguin dinàmiques o estructures) i els mateixos docents es sorprenien de forma molt positiva quan això ha passat. L'àmbit C ha resultat complicat i difícil de implementar.


SEMINARIS DE FORMACIÓ DE ZONA: 6 activitats TÍTOL COM FER FEINA PER AMBIENTS. SEMINARI DE ZONA DE 5 CENTRES

CENTRE CEP DE PALMA

Hores 25

Admesos 56

Certificats 43

COORDINACIÓ DE CENTRES, EQUIPS DIRECTIUS, CICLES I DEPARTAMENTS

CENTRES ZONA CALVIÀ

20

0

0

Jose A. Vega

PRÀCTIQUES RESTAURATIVES: UNA NOVA VISIÓ ALS CEIP CASA BLANCA I CEIP ES VIVERO

CEP DE PALMA

20

12

9

Melanie Cañellas

CREAR ALUMNES LECTORS I ESCRIPTORS PER A TOTA LA VIDA. S. ZONA DE 2 CENTRES

CEP DE PALMA-CEIP BARTOMEU POU-CEIP ES FOSSARET

20

43

42

Tomàs Siquier

22

Assessors Cecilia Zamorano Melanie Cañellas

VALORACIÓ Aquest seminari ha servit per donar resposta a 5 centres que volien encetar un canvi metodológic sobre ambients. Tots menys un dels centres eren novells i sembla que han sortit bastant satisfets ja que el seminari era bastant complet amb una formació teórica, una práctica, amb un assessorament a centre, i una aplicació didáctica. Aquest seminari ha funcionat de forma autonòma amb la supervisió i acompanyament per part de l’assessor amb el coordinador. No ha hagut formació i es planteja no continuar el curs vinent si no hi ha una línia formativa. Valoració positiva. Els assistents han sortit satisfets i han posat en pràctica els cercles restauratius i altres activitats de cohesió de grup, cal destacar que el nivell d'implicació ha estat desigual als dos centres. Valoració molt positiva. Els dos centres han introduit les propostes en la vida d'aula amb resultats molt satisfactoris.


TÍTOL VIVIM LES MATEMÀTIQUES (SEMINARI DE ZONA CEIP XALOC-CEIP SES QUARTERADES) VIVIM LES MATEMÀTIQUES (SEMINARI DE ZONA CEIP SON ANGLADAC. PEDRO POVEDA)

CENTRE CEP DE PALMA - CEIP XALOCCEIP SES QUARTERADES

Hores 25

Admesos 14

Certificats 14

Assessors Tomàs Siquier

CEP DE PALMA

20

27

22

Tomàs Siquier

Hores 8

Admesos 7

Certificats 7

8

17

17

VALORACIÓ Els assistents han sortit molt satisfets però la transformació en seminari de zona ha restat participació i ha dificultat la implicació de tot el claustre. La formació ha resultat un element clau en la seguretat dels participants per començar a introduir materials manipulatius a l'aula. Requereix continuïtat

TALLERS: 10 activitats TÍTOL EINES GOOGLE APLICADES AL FUNCIONAMENT DE L'EAP

CENTRE EAP PALMA

PREVENCIÓ DE DOLÈNCIES I HÀBITS POSTURALS AL CONSERVATORI DE MÚSICA

CONSERVATORI

DE MÚSICA

23

Assessors Cecilia Zamorano

Jose A. Vega

VALORACIÓ Positiva. El ponent ha cobert les necessitats del claustre. L´equip ha renovat la seva plana web i ha fet un blog del que estan molt satisfetes, a més d´aprendre a compartir documents amb les eines Google mantenint la protecció de dades. Una formació molt útil per a la docència a les aules del conservatori amb una grau alt de satisfacció per part dels assistents per la practicitat i aplicabilitat directa a l’aula. Es va fer un repositori de material utilitzant l’entorn virtual de les eines google.


TÍTOL APRENENTATGE ESCOLAR I VISIÓ. PERSPECTIVA OPTOMÈTRICA COMPORTAMENTAL A L'EOEP PALMA 1 ACTUALITZACIÓ I INTERVENCIÓ DES DE L'EOEP EN TRASTORNS DE CONDUCTA A L'EOEP PALMA 2

CENTRE EOEP PALMA 1

Hores 8

Admesos 23

Certificats 20

Assessors Juncal Pomar

VALORACIÓ Positiva. S'ha elaborat un protocol de detecció, valoració i intervenció en alguns problemes de visió.

EOEP PALMA 2

8

87

68

Juncal Pomar

TALLER TIC AL CEIP SON SERRA

CEIP SON SERRA

8

28

25

Pep Carayol

Positiva. Aquesta formació va tenir una gran acollida i un gran índex de participació tant per part dels membres de l'EOEP com dels convidats. S'ha fet un dossier amb els continguts de les diferents ponències i amb altres recursos relacionats amb la temàtica que els puguin ser d’útilitat i que els ajudi a unificar criteris per fer els diagnòstics. La formació ha facilitat models i estratégias per plantejar noves maneres de treballar al centre i a l'aula aprofitant recursos i entorns col·laboratius digitals . Ha promogut i potenciat la cooperació i l'intercanvi d'experiències. S'han aconseguit unificar formats i també implantar i consolidar un marc d'actuació facilitador i agilizador d'aspectes organitzatius i curriculars amb un gran potencial educatiu

24


TÍTOL ENTORNS COL·LABORATIUS A L'IES BENDINAT

CENTRE IES BENDINAT

Hores 8

Admesos 12

Certificats 12

Assessors Pep Carayol

EDUCACIÓ EMOCIONAL A L'IES BALTASAR PORCEL

IES BALTASAR PORCEL

8

24

22

Silvia Garrido

TALLER DE IOGA A L'IES JUNÍPER SERRA

IES JUNIPER SERRA

8

23

21

Silvia Garrido

PRIMERS AUXILIS I CONTENCIONS MECÀNIQUES (CIFP SON LLEBRE)

CIFP SON LLEBRE

8

16

14

Francesc Soler

25

VALORACIÓ La formació ha facilitat models i estratégias metodològiques per consolidar noves maneres de treballar la competència lectora aprofitant entorns virtuals aplicacions i recursos TIC a l'aula. Ha promogut i potenciat la cooperació i l'intercanvi d'experiències. S'han aconseguit consolidar concrecions curriculars que involucren a docents i alumnes dins d'entorns virtuals col·laboratius. Els continguts han estat interessants i els ponents han agradat molt però el claustre no estava en un moment propici a la feina de reflexió i per aquesta raó es va transformar de seminari a taller. Es possible que en un futur es replantegin la necessitat de tornar a incidir sobre aquesta línia emocional Molt positiva. Aquestes pràctiques s'han estat fent servir directament a les aules de projectes de 1er d'ESO en forma de petits tallers Molt positiu. La part de primers auxilis s'ha realitzat per part d'un docent del centre que te molts de coneixements per la seva ampla carrera professional com a enfermer d'urgències. La part de contencions ha estat eminentment pràctica, i així, molt més realista.


TÍTOL TALLER D'EMERGÈNCIES I D'EVACUACIÓ A L'IES SON PACS

CENTRE IES SON PACS

Hores 8

Admesos 27

Certificats 27

Assessors Francesc Soler

VALORACIÓ S'ha transmès que aquest taller ha cobert una necessitat molt important del centre, donades les famílies professionals industrials que hi imparteixen docència. El Taller s'ha desenvolupat de forma correcta i profitosa. S'ha demanat repetir-lo quan sigui possible.

ASSESSORAMENT ENTRE IGUALS: 6 activitats Nota: Els assessoraments entre iguals no tenen docents certificats, ja que només es certifica als formadors-ponents. TÍTOL COM TREBALLAR PER AMBIENTS AL CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS TREBALL COOPERATIU A EDUCACIÓ INFANTIL AL CC SAN AGUSTIN PALMA VISITANT EL CEIP PONENT

CENTRE CEIP GABRIEL COMES I RIBAS

Hores 4

Admesos 9

Certificats 0

Assessors Cecilia Zamorano Tomàs Siquier

CC SAN AGUSTIN

4

9

0

Jose A. Vega

QÜESTIONARIS I QUALIFICADOR DE MOODLE AL CEPA SON CANALS

CEPA SON CANALS

4

10

0

Juncal Pomar

26

VALORACIÓ Ha estat un primer contacte amb el treball per ambients. El curs 16/17 presentaran un FeC per iniciar aquest itinerari formatiu a Educació Infantil. Molt positiva ja que ha propiciat el coneixement i la pràctica de l'aprenentatge cooperatiu als tres nivells d'Educació Infantil al CEIP Ponent amb la participació d'alumnes i mestres. Positiva. Els participants s'han familiaritzat amb els qualificador i els qüestionari de Moodle. El curs vinent tenen la intenció de continuar amb aquest itenerari formatiu a fi d'avaluar a l'alumnat amb els recursos d'aquesta plataforma.


TÍTOL APRENENTATGE COOPERATIU. AL CEIP ROBERT GRAVES.

CENTRE CEIP ROBERT GRAVES

Hores 4

Admesos 5

Certificats 0

INTRODUCCIÓ A L'APRENENTATGE COOPERATIU AL CEIP SON VERÍ INTRODUIR L'APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES AL CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS

CEIP SON VERI

4

15

0

Melanie Cañellas

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS

4

14

0

Tomàs Siquier

27

Assessors Melanie Cañellas

VALORACIÓ Positiva. Els participants s'han familiaritzat amb l'aprenentatge cooperatiu i pel curs vinent volen seguir treballant en aquesta línia i introduir, també el treball per projectes. Molt positiva. El claustre té moltes ganes de formar-se i aquest petit tast d'aprenentatge coopertaiu els ha engrescat per a la futura formació. Ha estat un primer contacte amb el treball per projectes. El curs 16/17 presentaran un FeC per iniciar aquest itinerari formatiu.


2.3. Avaluació sobre formacions CEP: CURSOS CEP: 22 activitats TÍTOL COM COMPARTIR LES EXPERIÈNCIES DIDÀCTIQUES AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA? APPS EN MÒBILS I TABLETS A L'AULA ENCULTURACIÓ MATEMÀTICA: EL DIÀLEG I LA COMUNICACIÓ PER COMPRENDRE EL MÓN TREBALL PER PROJECTES A SECUNDÀRIA (PALMA) LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU EDUCATIVA I PREVENTIVA A L'ESCOLA. APROFUNDIMENT II EDUCAR ELS SENTIMENTS I LES EMOCIONS A TRAVÉS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA

CENTRE INSTITUT JOAN ALCOVER (PALMA)

Hores 25

Admesos 18

Certificats 16

Assessors Carme Frau

VALORACIÓ Molt positiva pels recursos TIC aportats.

CEP DE PALMA

25

25

21

Carme Frau

Molt positiva pels recursos TIC aportats.

CEP DE PALMA

16

34

24

Carme Frau

Molt positiva globalitzador i l'aprenentage.

CEPS D'INCA, PALMA I MANACOR CEP DE PALMA I CEIP SON SERRA

21

30

28

Carme Frau

30

19

16

Cecilia Zamorano

Molt positiva, activitat conjunta dels tres CEP, iniciat itinerari formatiu amb IES. Molt positiva. aquesta tercera part ha estat molt interessant perque la formació práctica era al propi centre amb una ponent amb molta experiéncia.

CEP DE PALMA

20

18

15

Jose A. Vega

28

enfocament vivencial de

Molt positiva per als docents participants ja que ha estat una activitat totalment pràctica i vivencial on es treballaven les emocions a cada una de les propostes de treball d'aplicació directa a l'aula d'EF.


TÍTOL COM INTRODUIR I TREBALLAR LA PERCUSSIÓ CORPORAL I ACTIVITATS EXPRESSIVES A L'AULA

CENTRE CEP DE PALMA

Hores 22

Admesos 27

Certificats 25

Assessors Jose A. Vega

COM INTRODUIR I TREBALLAR LA PERCUSSIÓ CORPORAL A L'AULA DE MÚSICA I DANSA

CONSERVATO RI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA

14

28

22

Jose A. Vega

FLIPPED CLASSROOM BASAT EN EXPERIÈNCIES DOCENTS

CEP DE PALMA

15

29

23

Juncal Pomar

APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES AMB LES TIC

CEP DE PALMA

15

30

28

Juncal Pomar

METODOLOGIA FONÈTICA A L'AULA D'ANGLÈS: "JOLLY PHONICS"

CEP DE PALMA

15

28

20

Melanie Cañellas

29

VALORACIÓ Proposta innovadora de treball corporal amb els alumnes de ritme, coordinació, expressió de les emocions a partir de coreografies corporals individuals i grupals. Col·lectius d'EF i música. Proposta innovadora de treball corporal amb els alumnes de ritme, coordinació, expressió de les emocions a partir de coreografies corporals individuals i grupals. Docents dels conservatori de música. S'ha valorat molt positivament el fet que la formació hagi estat impartida per ponents de diferents centres que han compartit les seves experiències i que varen proposar activitats per fer servir diferents eines per invertir l'aula. Molt positiva. La formació ha posat de manifest que el professorat té un gran interés en la metodologia de l'ABP i en la utilització del dispositius mòbils. Molt positiu. Es demana continuïtat.


TÍTOL RECURSOS METODOLÒGICS A L'AULA D'ANGLÈS

CENTRE CEP DE PALMA

Hores 15

Admesos 30

Certificats 26

Assessors Melanie Cañellas

CIUTADANIA DIGITAL I EDUCACIÓ

CEP DE PALMA

15

29

21

Pep Carayol

MULTIMÈDIA I EDUCACIÓ

CEP DE PALMA

15

33

28

Pep Carayol

30

VALORACIÓ La formació ha estat valorada molt positivament pel fet de que s'han presentat diferents metodologies i experiències pràctiques per dur a l'aula d'anglès. Hi ha una proposta de fer un seminari de mestres d'anglès a on poder compartir experiències i materials. La formació ha proposat models, tècniques i estratègies d'actuació per consolidar el concepte de ciutadania digital entre professors, pares i alumnes i ha servit per plantejar noves maneres de viure a l'anomenada "ciutat invisible" amb la responsabilitat i coherència necessàries perquè, sense limitar les possibilitats interactives i comunicatives de la xarxa, es prenguin les mesures necessàries per a un ús segur i responsable que eviti situacions de risc o d'abús. La formació ha facilitat models i estratégies metodològiques per consolidar noves maneres de treballar aprofitant instruments, aplicacions, plataformes i recursos audiovisuals i multimèdia a l'aula. Ha promogut i potenciat la cooperació i l'intercanvi d'experiències a l'entorn virtual. S'han proposat concrecions curriculars participatives que involucren a docents i alumnes des d'una perspectiva no instrumental i si metodològica.


TÍTOL USOS CREATIUS DE LES TAC

CENTRE CEP DE PALMA

Hores 15

Admesos 31

Certificats 27

Assessors Pep Carayol

MODERNITZA EL TEU ANGLÈS! CURS DE LLENGUA, METODOLOGIA I CULTURA BRITÀNICA

CEP DE PALMA

20

34

27

Silvia Garrido

APRENDRE ALEMANY PRODUINT VÍDEOS A CLASSE

CEP DE PALMA

10

22

14

Silvia Garrido

CREAR AVUI L'ESCOLA DE DEMÀ. EXPERIÈNCIES EN PROJECTES DE TREBALL

CEP DE PALMA

25

28

20

Tomàs Siquier

31

VALORACIÓ La formació ha facilitat models i estratégias metodològiques per consolidar noves maneres de treballar aprofitant instruments, aplicacions i recursos TIC a l'aula. Ha promogut i potenciat la cooperació i l'intercanvi d'experiències a l'entorn virtual. S'han proposat concrecions curriculars participatives que involucren a docents i alumnes des d'una perspectiva no instrumental i si metodològica. Molt positiva. La formació ha facilitats eines molt útils i variades pels professors que imparteixen nivells alts d'angles als seus centres. El material treballat s'ha pogut implementar a l'aula de manera immediata. Positiva. El ponent ha agradat molt i les eines treballades van obrir una finestra a la pràctica educativa amb una eina TIC molt interessant amb alumnes adolescents i adults. Ha ajudat a que molts docents perdin la por a fer servir programes de vídeo a l'aula. Valoració molt positiva. S'han presentat tres centres de referència amb experiències innovadores envers als projectes. Les valoracions dels participants han estat molt positives.


TÍTOL INRODUCCIÓ EN EL MÓN DE LA PEDAGOGIA SISTÈMICA

CENTRE CEP DE PALMA

Hores 15

Admesos 41

Certificats 30

PLATAFORMA MOODLE PER A FP A DISTÀNCIA

CEP DE PALMA

20

27

19

Francesc Soler

MULTIMÈDIA I POSTPRODUCCIÓ DIGITAL

CEP DE PALMA (IES JUNIPER SERRA)

25

15

15

Francesc Soler

MECÀNICA DE BICICLETES. EINES PER TREBALLAR A L'AULA

CEP DE PALMA (TALLER JO&BIKES C/ BELLPUIG, 43. 07014 – PALMA)

15

25

22

Francesc Soler

32

Assessors Tomàs Siquier

VALORACIÓ El ponent no va centrar la formació com una activitat d'iniciació i no ha incidit en la fonamentació teòrica. Es va intentar reconduir la formació però els resultats no varen ser satisfactoris. S'ha pogut veure continguts molt avançats de moodle, cosa que els assistents han valorat de forma molt positiva. També els continguts estàndars i la seva modificació s'han pogut tractar, encara que no en la profunditat esperada, per manca de temps. La valoració dels assistents ha estat molt positiva ja que han expressat que la seva família professional no es formava des de fa temps. Les dues parts del curs (postproducció i il·luminació) s'han complementat molt bé. Els assistents han valorat molt positivament la professionalitat i capacitat d'ensenyament del ponent. El fet de poder usar les seves instal·lacions ha facilitat molt el desenvolupament del curs, ja que hi ha hagut disponibilitat de tot tipus d'eines i elements de suport de la formació


SEMINARIS CEP: 5 activitats TÍTOL L'ART DESPERTA A TOTHOM !!

CENTRE CEP DE PALMA I MOLÍ D'EN XINA (ALGAIDA) CEP DE PALMA

Hores 30

Admesos 21

Certificats 15

8

124

MIRANT-NOS L'EDUCACIÓ I L'ART DES DE LA PERSPECTIVA DELS PROJECTES DE TREBALL

CEP DE PALMA I MUSEU ES BALUARD

20

LA CULTURA MATEMÀTICA PER COMPRENDRE EL MÓN

CEP DE PALMA

METODOLOGIA, DIDÀCTICA I GESTIÓ DE L'AULA A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

CEP DE PALMA

LA FIGURA DEL REPRESENTANT DE CLAUSTRE EN LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

Assessors Carme Frau

VALORACIÓ Molt positiu, relacionant art i emocions; es demana continuïtat.

74

Jose A. Vega

15

9

Jose A. Vega

20

24

18

Tomàs Siquier

25

27

23

Francesc Soler

Durant aquest curs ha hagut un grau de participació alt, encara que hem d’aconseguir que venguin més centres a aquestes reunions. Les valoracions han estat molt positives en relació als temes tractats i el desenvolupament de les sessions. La formació ha estat molt ben valorada pels assistents encara que l’assistència va ser irregular per a alguns d’ells. Les aplicacions didàctiques han estat de gran qualitat. Es demana continuïtat. S'ha reprès aquest seminari a partir del curs "Enculturació matemàtica" i ha tengut molt bona acollida per part dels participants que demanen donar continuïtat a aquesta formació. Valoració general molt positiva. Les intervencions de Pere Alzina a la part de gestió de conflictes a FPB ha suposat un abans i un després per a alguns professors. La part més metodològica ha resultat més breu per la manca de temps.

33


2.3. Avaluació sobre jornades i congresos: JORNADES: 4 activitats TÍTOL JORNADES 0-3. SENTIT, INTENCIONS I RELACIONS A LA PRIMERA INFÀNCIA

CENTRE SALÓ D'ACTES 'SA NOSTRA'. POL. SON FUSTER

Hores 9

Admesos 287

Certificats 232

REFLEXIÓ PARTICIPATIVA PER ORIENTAR LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 20162020 (PALMA) EL REPTE DELS NIVELLS C A LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

CEP DE PALMA

8

38

22

Jose A. Vega

CEP DE PALMA

15

93

78

Silvia Garrido

COOPERAM.JORNADA D'APRENENTATGE COOPERATIU (PALMA)

CEIP SON QUINT

8

133

103

Carme Sáez

34

Assessors Cecilia Zamorano

VALORACIÓ Tot un éxit. La clau va ser uns ponents excel·lents i l´exclusivitat de les participants de 0 a 3 anys, un col·lectiu que necessita més atenció i formació. Seria molt recomanable que es repetissin. Activitat de dos dies activa i participativa on els participants varen valorar molt positivamentl’organització de la jornada, les dinàmiques realitzades, així els espais de reflexió, acords i avaluació final. Molt positiva per part de tots els implicats. Ponències de molta qualitat, temes molt variats i de reflexió profunda sobre el present i el futur del nivell C a les EOI. Tots els participants van valorar molt positivament la feina del cep per donar presència a 5 comunitats espanyoles. L'intercanvi d'experiències i realitats ha estat molt potent. Molt positiva, amb experiències, conferències, dinàmiques i estructures per fomentar la participació activa dels assistents, molt interessants.


2.4. Avaluació sobre altres formacions: TROBADA PEDAGÒGICA: 3 activitats TÍTOL CERCANT METODOLOGIES INCLUSIVES

CENTRE CENTRES DEL PAÍS BASC

Hores 28

Admesos 12

Certificats 11

Assessors Carme Frau

CERCANT METODOLOGIES INCLUSIVES. CEIP ES MOLINAR COMPARTIM I CONVIVIM PER A LA INNOVACIÓ

CEP DE PALMA

8

7

7

Carme Frau

CEP DE PALMA

12

8

8

Jose A. Vega

VALORACIÓ Molt positiva, ja que ha implicat que els centres participants incorporin noves metodologies dels centres visitats. Molt positiva, pel fet de compartir amb un altre centre i els moments amb Vicenç Arnaiz. Molt positiva ja que va possibilitar la visita a les aules dels centres IES Quatre Cantons i IES Sils que presenten una línia innovadora del treball per projectes a les aules. Tots els centres participants a la trobada ja incorporaran aquesta nova metodologia a l’aula el curs vinent.

TUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS FAD: 2 activitats TÍTOL Moodle. Plataforma d'aprenentatge. Iniciació Internet i web 2.0. Curs bàsic per a professors

VALORACIÓ Aquesta valoració queda recollida als qüestionaris d’avaluació realitzats per a aquest FaD al Servei de formació del professorat. Aquesta valoració queda recollida als qüestionaris d’avaluació realitzats per a aquest FaD al Servei de formació del professorat.

35


GRUPS DE TREBALL: 9 activitats TÍTOL SISTEMA DE LA GESTIÓ DE LA QUALITAT A L'EAP EL CINEMA COM A EIX VERTEBRADOR DE L'EDUCACIÓ EMOCIONAL I DEL TREBALL INTERDISCIPLINAR

CENTRE CEP DE PALMA

Hores 20

Admesos 0

Certificats 0

C.C. AULA BALEAR

50

7

7

Assessors Cecilia Zamorano Juncal Pomar Jose A. Vega

LA FIRA DELS EMPRENEDORS AL CC AULA BALEAR

C.C. AULA BALEAR

80

8

8

Jose A. Vega

PATRIMONI HISTÒRIC DIDÀCTIC DE L’IES RAMON LLULL. LA SEVA CATALOGACIÓ

IES RAMÓN LLULL

60

8

8

Jose A. Vega

VALORACIÓ FORMACIÓ RENUNCIADA

Molt positiu ja que el centre va elaborar tot un recull de material al voltant del cinema relacionant cada una de les pel·lícules amb aspectes del treball de les emocions d'aplicabilitat directa a l'aula. Així com l'elaboració d'una plana web on es recull tot el material. Positiu ja que s'han plantejat un recull d'activitats per als nivells d'ESO, cicles formatius i 1r Batxillerat al voltant del foment de les capacitats emprenedores dels alumnes i la creació d'una Fira dels emprenedors amb el disseny de propostes d'activitats per aplicar a l'aula. S’ha creat una plana web de gran qualitat on s’ha recopilat tot el treball realitzat per part del professorat i que continua actualitzant-se. Valoració molt bona de la tasca realitzada: http://museuvirtualiesramonllull.weebly.com/

CREACIÓ D'APPS PER A MÒBIL: APP INVENTOR

CEP DE PALMA

100

0

0

36

Juncal Pomar

FORMACIÓ RENUNCIADA


TÍTOL CREACIÓ DE MATERIAL PER A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MATEMÀTICS I CEIP MARIAN AGUILÓ CREACIÓ DE MATERIAL PER A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MATEMÀTICS I CEIP MARIAN AGUILÓ PROJECTE SALUT LABORAL PER A PERSONES SORDES A L'ÀMBIT SOCIOSANITARI AL CIFP S. LLEBRE ELABORACIÓ D'UN PROJECTE TRANSVERSAL AL CFGM PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA

CENTRE CEP DE PALMA

Hores 20

Admesos 0

Certificats 0

Assessors Silvia Garrido

VALORACIÓ FORMACIÓ RENUNCIADA I RECONVERTIDA A UN ÚNIC GT

CEP DE PALMA

20

8

4

Silvia Garrido

Molt positiva, amb una recollida de materials del centre i creació de nou material matemàtic a un bloc de centre amb accés a qualsevol usuari.

CEP DE PALMA

100

0

0

Francesc Soler

FORMACIÓ RENUNCIADA

CEP DE PALMA

30

8

8

Francesc Soler

Molt positiu. S'ha elaborat el material per poder realitzar tot el cicle formatiu de grau mitjà d'una forma interdisciplinar i per projectes. També es podrà aprofitar les activitats dissenyades de cara a la implantació del cicle en modalitat a distància.

Observacions: La taula anterior reflecteix les demandes rebudes dins el curs 2014-2015 i 2015-16, ja que hi ha grups de treball que s’han elaborat en un curs escolar i d’alres en dos cursos escolars tal i com permetia la convocatòria. Per tant, finalment s’han tancat tots els grups de treball que estaven oberts i en actiu durant el present curs 2015-2016: -TANCATS: ...........5 -RENUNCIATS: .....3

37


2.5.

Activitats anul·lades:

TÍTOL TALLER:INICIACIÓ AL TREBALL DE L'ORTOGRAFIA VISUAL AL CEIP SANT JORDI (PALMA)

CENTRE CEIP SANT JORDI

Hores 8

Admesos 0

Certificats 0

Assessors Jose A. Vega

SEMINARI DE ZONA:COORDINACIÓ DE CENTRES, EQUIPS DIRECTIUS, CICLES I DEPARTAMENTS

CENTRES ZONA PALMA CENTRE

20

0

0

Jose A. Vega

SEMINARI DE ZONA:COORDINACIÓ DE CENTRES, EQUIPS DIRECTIUS, CICLES I DEPARTAMENTS

CENTRES ZONA PALMA PONENT

20

0

0

Jose A. Vega

SEMINARI DE ZONA:COORDINACIÓ DE CENTRES, EQUIPS DIRECTIUS, CICLES I DEPARTAMENTS

CENTRES ZONA SÒLLER

20

0

0

Jose A. Vega

38

MOTIU DE L’ANUL·LACIÓ El centre volia la intervenció exclussivade'n Daniel Gabarró i les seves aportacions no anaven més enllà de la informació proporcionada a les Jornades d'ortografia visual ofertada el curs escolar. Per tant el centre va decidir treballar de forma interna sobre la temàtica i ajornar la formació del claustre per al curs 201617 Els participants varen decidir no continuar amb aquest seminari, ja que no hi havia intencionalitat formativa sino de coordinació. Es va decidir fer un nou plantejament de formació per al curs 2016-17 segons l'inspector de zona d'aquests centres. Els participants varen decidir no continuar amb aquest seminari, ja que no hi havia intencionalitat formativa sino de coordinació. Es va decidir fer un nou plantejament de formació per al curs 2016-17 segons l'inspector de zona d'aquests centres. Els participants varen decidir no continuar amb aquest seminari, ja que no hi havia intencionalitat formativa sino de coordinació. Es va decidir fer un nou plantejament de formació per al curs 2016-17 segons l'inspector de zona d'aquests centres.


TÍTOL CURS:LA CLASSE DIGITAL PEL FLE. EINES TIC PER L'AULA DE FRANCÈS

CENTRE CEP DE PALMA

Hores 12

Admesos 0

Certificats 0

Assessors Silvia Garrido

SEMINARI:REPLANTEGE M L'APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES

CEP DE PALMA

20

0

0

Tomàs Siquier

CURS:MONTESSORI. LA PEDAGOGIA DE LA RESPONSABILITAT I L'AUTOFORMACIÓ

CEP DE PALMA

15

0

0

Tomàs Siquier

PMC:L’HORT, UN RECURS EDUCATIU

CEIP ES MOLINS (S’ARRACÓ)

30

0

0

Carme Sáez

39

VALORACIÓ Incialment aquest curs estava programat pel 15 d'abril i per problemes de salut de la ponent, Ester Micó, vam haver de postposar l'activitat vàries vegades i es va decidir des del CEP no fer aquesta activitat aquest curs escolar, sinó replantejar aquesta formació pel curs 2016-17, ja que, després d'un sondeig entre els inscrits es va poder comprovar el gran nivell de motivació per tal de què el curs es pugui arribar a dur a terme. Es va reestructurar el seminari en una altra direcció a partir de la demanada dels participants en el curs "Enculturació Matemàtica". Això va ocasionar l'anulació d'aquesta activitat per dissenyar un altre seminari. La proposta i el disseny de la formació havia estat elaborada per un altre assessor. Posteriorment, les dificultats per ajustar aquesta activitat al pla de treball del nou assessor va impossibilitar dur a terme la formació. El centre va renunciar a la formació abans de tenir el primer contacte amb el CEP lligat a la renuncia del programa formatiu “De la terra al currículum” ofertat pel SFP.


ESTADES EN EMPRESES: 10 activitats Centre

Hores

Nom del participant

Tasca assessora

Valoració

FornNou

100

Olivia Caballero de Segovia

Seguiment de l’estada i avaluació. Francesc Soler – assessor d’ F.P.

Certificada. La participació i la implicació és molt elevada en l’EE.

FornNou

100

Silvia Mª López López

Seguiment de l’estada i avaluació. Francesc Soler – assessor d’ F.P.

Certificada. La participació i la implicació és molt elevada en l’EE.

FornNou

100

Damià Tomàs Cerdà

Seguiment de l’estada i avaluació. Francesc Soler – assessor d’ F.P.

Certificada. La participació i la implicació és molt elevada en l’EE.

Elsfogons de plaça, CB

100

Roser Monserrat Rosselló

Seguiment de l’estada i avaluació. Francesc Soler – assessor d’ F.P.

Certificada. La participació i la implicació és molt elevada en l’EE.

Edib Mallorca, S.L

100

Coloma del Pilar Jaume vidal

Seguiment de l’estada i avaluació. Francesc Soler – assessor d’ F.P.

Certificada. La participació i la implicació és molt elevada en l’EE.

Grupo SpainDevelopment (Hotel Valparaiso)

35

Monserrat Sabas Castillo

Seguiment de l’estada i avaluació. Francesc Soler – assessor d’ F.P.

Certificada. La participació i la implicació és molt elevada en l’EE.

FornNou

80

Andrea Sans Aguilar

Seguiment de l’estada i avaluació. Francesc Soler – assessor d’ F.P.

Certificada. La participació i la implicació és molt elevada en l’EE.

FornNou

56

Joana Cantallops Crespí

Seguiment de l’estada i avaluació. Francesc Soler – assessor d’ F.P.

Certificada. La participació i la implicació és molt elevada en l’EE.

40


Centre

Hores

Nom del participant

Tasca assessora

Valoració

Hospital Son Espases

80

Aixa Tobaruela Arbona

Seguiment de l’estada i avaluació. Francesc Soler – assessor d’ F.P.

Certificada. La participació i la implicació és molt elevada en l’EE.

Hair Cocó 2014

100

Elvira Fiol Ferrer

Seguiment de l’estada i avaluació. Francesc Soler – assessor d’ F.P.

Certificada. La participació i la implicació és molt elevada en l’EE.

41


3. Comparativa de les formacions amb els cursos anteriors La comparativa de les formacions amb els cursos anteriors es presenta en relació a: A)

Modalitats dels esdeveniments

Modalitat Curs Seminari de formació a centre Grup de treball Seminari CEP Taller Seminari de formació de zona Assessorament entre iguals Projectes de millora de centre Trobades pedagògiques Jornades Assessorament col·laboratiu TOTAL

22 35 5 5 10 6 6 15 3 4

CURS 2015-16 % Hores 19,82 408 31,53 821 4,50 200 4,50 103 9,01 80 5,41 120 5,41 24 13,51 452 2,70 48 3,6 40

111

100 %

Nombre

2296

% 17,77 35,76 8,71 4,49 3,48 5,23 1,05 19,69 2,09 1,74 100%

CURS 2014-15 Nombre %

59 9 6 12 8 5 12 7 1 3 1 123

47,97 7,32 4,88 9,76 6,50 4,07 9,76 5,69 0,81 2,44 0,81 100 %

CURS 2013-14 Nombre %

47 18 5 14 12 7 2 5 1 0 0 111

42,34 16,22 4,50 12,61 10,81 6,31 1,80 4,50 0,90 0 0 100 %

Tenint en compte que durant el present curs també hem continuat amb la reducció d’assessors des de fa tres cursos escolars, que va ser d’un 50 % de la plantilla, l’oferta formativa ha augmentat comparativament deforma notable durant els darrers cursos escolars. Si tenim present que 4 dels assessors de la plantilla eren assessors novells, un 40%, estam moltsatisfets de la quantitat de modalitats formatives que s’han ofertat i de la valoració positiva per part dels assistents a les formacions. Destacant el notable augment de les formacions a centres (PMC, Seminaris, Tallers, Assessorament entre iguals) que ha passat de 41 a 72. La resposta dels docents a aquest augment de formacions als seus centres ha estat molt positiva i ben valorada, ja que ens hem anat adaptant a les seves necessitats formatives sempre que ha estat possible. Destacar el considerable augment dels seminaris de formació a centres que durant el curs passat vàrem donar resposta a 9 centres i durant aquest curs a 35. Sense deixar de comentar que he assessorat més del doble dels PMC que el curs anterior, passant de donar resposta a 7 centres a 15. També fer constar la notable davallada de les formacions CEP (cursos i seminaris) que han passat de 71 formacions a 27 formacions durant el present curs escolar. S’ha dereconèixer la gran feina i implicació de l’equip pedagògic del CEP de Palma a totes les formacions.

42


B)

Distribució per assessories dels esdeveniments

CURS 2015-16 Assessories Nombre % 21 18,92 Tecnologia de la informació i la comunicació 22 19,82 Llengües estrangeres 14 12,61 Direcció 11 9,91 Educació Primària 12 10,81 Formació Professional 10 9,01 Educació Infantil 21 18,92 Educació Secundària (estan inclosos els dos àmbits: àmbit social i lingüístic – àmbit científic i tecnològic). Secretaria del CEP TOTAL 111 100 %

CURS 2014-15 Nombre %

21 30 10 12 13 15 22 123

17,07 24,39 8,13 9,76 10,57 12,20 17,89 100 %

CURS 2013-14 Nombre %

26 27 9 19 10 10 10 111

23,42 24,32 8,11 17,11 9,01 9,01 9,01 100 %

La comparativa d’aquest apartat s’ha de fer tenint en compte que la prioritat de les formacions durant aquest curs escolar han estat les Formacions a centres, amb un seguiment i assessorament directe per part de tot l’equip d’assessors i això ha fet que s’hagi reduït el nombre de formacions per assessor en alguns casos. Els cursos anteriors, totes les assessories també havien de donar resposta a formacions de Línia prioritària 3 referent a llengües estrangeres. Durant aquest curs en general ha hagut un augment considerable en les formacions a centres de totes les assessories. A part s’ha de destacar la tutorització per part dels assessors TIC de 2 formacions FaD i del seguiment de les estades en empreses per part de l’assessoria de Formació Professional.

C)

Distribució per línies prioritàries dels esdeveniments

Línies prioritàries 1. Actualització en àrees i matèries instrumentals i mòduls de la formació professional. 2. Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula. 3. Ensenyament de i en llengües estrangeres. 4. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament professional.

TOTAL

CURS 2015-16 Nombre % 53 47,75

CURS 2014-15 Nombre % 31 25,20

CURS 2013-14 Nombre % 16 14,41

17

15,32

11

8,94

21

18,92

5 36

4,50 32,43

39 42

31,71 34,15

40 34

36,04 30,63

111

100 %

123

100 %

111

100 %

43


Es pot observar una distribució per línies prioritàries molt diferent entre aquests tres darrers cursos escolars. La línia que ha sofert una davallada ha estat la LP3 passant de 39 formacions el curs passat a 5 el present curs, donant més resposta formativa a les línies prioritàries LP1 i LP4 degut a les necessitats dels nostres docents. També s’ha de fer referència a les formacions de LP2, on el seu contingut és el del treball i aplicació de les noves tecnologies a l’aula on hem passat d’ 11 activitats formatives a 17 durant el present curs.

Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de l’ àmbit territorial dels esdeveniments del CEP: Àmbit CEP, autonòmic, illa, zona

CEP Palma   74  

0

1

44

11 4  

25

50

3

100

2

1. 3. 4. 5.

CURS 2015-16 CEP Palma % ÀMBIT TERRITORIAL DELS ESDEVENIMENTS 74 66,67 Formació en centres. 25 22,52 CEP. 1 0,90 Autonòmic. 11 9,90 Illa. 111 100 % TOTAL

1

D)

CURS 2014-15 CEP Palma % 41 33,33 56 45,52 3 2,44 23 18,70 123 100 %


La gran majoria de les activitats es desenvolupen dins l’àmbit del CEP de Palma, que durant aquest curs sumen un total de 99 activitats, és a dir, un 89,18 %del total de la formació, de les quals les formacions a centres han augmentat ja que donam resposta amb 74 esdeveniments i el curs passat a 41. Per altra banda les activitats d’àmbit illa han sofert una gran davallada ja que hem passat d’ofertar 23 el curs passat a 11 durant el present; això és degut a que hem prioritzat les formacions a centres davant la gran demanda de sol·licituds rebudes. Així com d’àmbit autonòmic, ja que el curs passat vàrem ofertar 3 esdeveniments i enguany hi ha hagut 1. Es manté pràcticament el mateix nombre de Seminaris de zona que el curs passat (hem donat resposta amb un seminari de zona més). Aquesta modalitat ens ha permès agrupar centres i professionals de la mateixa zona i/o mateixa especialitat, i permet posar en comú línies de treball i coordinacions. Per a un bon funcionament d’aquestes formacions és necessària la coordinació i el permís dels equips directius i del departament d’inspecció en alguns casos per poder unificar criteris i necessitats.

E)

Anàlisi qualitatiu i quantitatiu dels participants en els esdeveniments del CEP de Palma:

Participants Inscrits Admesos Certificats

Curs 2015-16 Curs 2014-15 Nombre % Nombre % 4923 100 % dels inscrits 4103 100 % dels inscrits 3227 65,55 % dels inscrits 2764 67,37 % dels inscrits 2586 80,14 % dels admesos 1946 70,41 % dels admesos

El percentatge de certificats respecte del nombre d’ admesos no reflecteix la realitat donat que molts dels admesos no confirmen o bé no assisteixen. Aquest fet es dona pràcticament a totes les formacions i sobretot s’ha notat durant aquest curs escolar. Si comparam aquestes dades amb les del curs anterior podem observar un augment dels docents inscrits que ha passat de 4.103 el curs passat a 4923 durant el present curs escolar, un fet que constata l’interès dels docents per l’oferta formativa del CEP de Palma i el seu desenvolupament, tant als centres com al CEP. De la mateixa forma han augmentat els admesos (de 2.764 el curs 2014-15 han passat a 3227 docents) i els certificats d’aquest curs escolar d’una forma molt notable amb més de 600 docents (de 1.946 el curs 2014 15 han passat a 2.586 docents certificats). La situació administrativa dels admesos ha estat la següent: Participants

Funcionaris Interins Concertada Escoletes Altres

Nombre

1863 692 235 249 188

%

57,73 % 21,44 % 7,28 % 7,72 % 5,83 %

45


F)

Anàlisi dels admesos per nivell educatiu: Curs 2015-16

Participants Educació Infantil (0-3 anys) Educació Infantil (3-6 anys) EducacióPrimària ESO Batxillerat Formació Professional CEPA CEE EOI Conservatori * Escolesd'Art EOEP EAP CEP Altres

Nombre 305 419 1039 612 107 211 15 24 101 24 0 90 113 8 159 3.227

% 11,79 16,2 40,18 23,67 4,14 8,16 0,58 0,93 3,91 0,93 0 3,48 4,37 0,31 6,15 100 %

Curs 2014-15 Nombre 96 389 965 602 102 234 36 8 119 4 1 62 119 10 17 2.764

% 3,47 14,07 34,91 21,78 3,69 8,47 1,30 0,29 4,31 0,14 0,04 2,24 4,31 0,36 0,62 100 %

Aquesta informació deriva de les dades introduïdes a RRHH en relació als destinataris i no es contempla que han participat docents de règim especial (han participat docents del conservatori i d’escoles d’art). En general, el nombre d’ admesos per nivell educatiu ha augmentat de forma equitativa entre tots els nivells educatius, destacant un augment molt significatiu dels admesos d’educació infantil de 0 a 3 anys que han passat de 96 participants a 305, degut en gran part a les jornades organitzades durant el primer trimestre per a aquest col·lectiu a part d’altres formacions a centres sol·licitades per ells; d’ EOEP que després d’un augment en cursos passats en relació al 2014-15 (62 participants) ha augmentat també a 90 participants, donant així resposta a part de la demanda d’aquest col·lectiu i dels 602 professors participants de nivell d’ ESO el curs passat a 612 el present. S’ha de fer referència a la davallada de docents en formacions de FP, ja que moltes de les activitats d’aquest col·lectiu s’han ofertat des del Servei de Formació Professional conjuntament amb l’EBAP.

46


G)

Valoració dels diferents apartats dels informes d’avaluació amb els qüestionaris 8 i 9 de les activitats:

Per avaluar totes les nostres activitats formatives s’han utilitzat dos tipus d’informes segons la modalitat formativa que s’havia d’avaluar. Aquests informes corresponen als models d’INFORME 8 i INFORME 9 proposats pel Servei de Formació del Professorat a les nostres instruccions per al curs 2015-16. El nombre total d’informes d’avaluació passats als nostres docents han estat els següents: Total Tots els informes Informes 9 Informes 8 Valoracions realitzades dels informes 9 Valoracions realitzades dels informes 8 •

Nombre 104 41 63 760 925

Valoració general

Apartat L'activitat és útil per a la meva capacitació professional L'activitat és útil per aplicar a l'aula Valoració global Dinamització i organització per part de l'assessoria Mitjana •

Moda 5 5 5 5

Mitjana 4,495

Moda 5

Mitjana 4,18

Moda 5

Valoració dels ponents

Apartat Valoració als qüestionaris 8 i 9 •

Mitjana 4,45 4,28 4,42 4,42 4,39

Valoració dels assessors

Apartat Valoració

La valoració general d’aquest apartat és molt positiva ja que després d’un curs escolar amb la novetat de noves incorporacions d’assessors al CEP (canvis en 4 assessories): primària, formació professional i llengües estrangeres, hem trobat una molt bona

47


predisposició per part de tot l’equip d’assessors del CEP al bon funcionament de totes les formacions, així com la resposta i participació dels docents, que ha estat molt elevada i hem intentat donar la màxima qualitat a les nostres formacions, com proximitat i acompanyament en tots els processos formatius i d’assessorament que hem realitzat durant aquest curs. El resultat, en general, és d’una gran satisfacció per part de tot l’equip del CEP de Palma tant en la valoració de les activitats ofertades com dels ponents i dels assessors, ja que sempre ha estat per damunt de la mitjana del 4’2 amb un 5 de moda. Continuarem en aquesta línia de feina contribuint a la millora, acompanyament i formació dels nostres docents en qualsevol de los nostres modalitats formatives, sobretot en les formacions a centres com a objectiu prioritari de cara al curs 2016-17.

4. Anàlisi de la realitat dels centres vers la formació L’àmbit del Centre de Professorat de Palma és molt extens i divers, ja que comptam amb pràcticament 300 centres als quals hem de donar resposta sempre que ho sol·liciten a través de les formacions a centres o amb activitats ofertades des del CEP. Es considera molt important atendre a tots els col·lectius a partir de les necessitats detectes pels centres i pels mateixos assessors que tenen un contacte directe amb ells. La resposta per part dels docents, en general, ha estat molt bona en quant a participació i predisposició a les formacions, i així queda reflectit a les memòries de cada una de les formacions i als qüestionaris d’avaluació. S’ha notat un gran augment de demandes formatives en el col·lectiu de secundària i en el dels docents formadors de 0 a 3 anys, als quals hem donat resposta amb diverses formacions que han estat valorades als apartats anteriors. En general les formacions es desenvolupen en un clima de cordialitat i els participants responen positivament a les dinàmiques i a les activitats proposades durant les sessions. Per altra banda, fent una anàlisi més acurada també hem de tenir present una sèrie d’aspectes que hem de seguir treballant amb els centres per arribar a un grau de compromís de tots els docents participants a les formacions: • A vegades és difícil dinamitzar les sessions de reflexió. Els assistents, en general, esperen sessions plenàries de ponència i están poc acostumats a asumir rols protagonistes en les formacions. • Dificultat per assegurar l’aplicació a l’aula dels continguts exposats a la sessió de formació. És important continuar la posada en comú i la reflexió en reunions de coordinació (cicle, departament, assessoria, claustre, etc.) • La puntualitat a les formacions és un altre aspecte a millorar, ja que hem d’establir compromisos més fermes d’assistència i puntualitat tant a l’entrada com a la sortida de les formacions. • Lligat amb el punt anterior, el curs vinent s’establiran mecanismes d’actuació i compromisos per no començar una formació just després d’haver finalitzat les classes, ja que no hi ha espai de descans per al docent i moltes vegades tampoc per dinar.

48


Els seminaris de centre de més de 40 docents són molt difícils de dinamitzar i es proposa per al curs vinent que com a màxim aquestes formacions als centres no superin aquest nombre. Si fos el cas es plantejaria fer dos o tres grups de feina segons el centre. La figura del coordinador és clau, i tot i que hem tengut molt bons coordinadors a les nostres formacions, no tots han respost de la mateixa forma i implicació. Consideram que un bon coordinador és clau per a tenir un contacte directe amb l’assessor i poder dur conjuntament sessions més dinàmiques i actives. A part de poder comptar amb docents del mateix centre amb carísma i lideratge que ens ajudin a dinamitzar i a l’hora de fer de ponents contant la seva experiència, ja que els companys ho veuen més real que un altre tipus d’aportació més teòrica. Les activitats vivencials i les dinàmiques actives de feina a les sessions són molt ben rebudespels claustres ja que veuen un moment lúdic i d’aprenentatge dins la formació sient un moment clau per a la cohesió dels assistents; i sobretot amb una aplicabilitat directa a l’aula de les activitats plantejades pels assessors. L’assessor ha d’estar obert als suggeriments dels assistents, ja que les seves propostes són clau per al bon funcionament de la formació i per vivenciar que realment són ells els protagonistes de la formació amb totes les propostes de feina que fan i atenent a les seves necessitats reals per després aplicar a l’aula. L’equip directiu és un punt clau de la formació i hem pogut comprovar que a les formacions on tenen un paper més actiu funcionen millor que a d’altres on només participen com a assistents o inclús no participen a la formació. Per tant, consideram que la seva participació activa és clau. En relació als horaris de les formacions hem notat que hi ha una marcada tendència a prioritzar la comoditat en front de l’eficiència i aquestés un aspecte que volem treballar amb l’equip directiu i amb el coodinador de la formació per arribar a acords que propiciin uns espais i horaris de formació els més adeqüats possible. La realitat de les formacions dels darrers cursos escolars ens ha fet valorar la importància de clarificar molt bé els compromissos i rols per part dels integrants de les formacions. D’aquesta forma dedicarem la primera sessió a treballar sobre aquest aspecte clau perquè tots els participants siguin partíceps de la formació i la sentin com a una necessitat seva i del seu centre per a la millora continuada. Una realitat també ha estat la coincidencia horària de certes formacions per als assessors, ja que els centres proposen mateixes franges horàries i mateixos dies sense deixar a la flexibilitat del canvi. D’aquesta forma l’assessor no hi pot assistir i participar a tot. Es vol treballar en aquest punt per aconseguir un màxim de flexibilitat per part dels centres. Un altre punt clau que consideram important a tenir en compte és el de prioritzar les necessitats reals dels centres i les possibilitats reals d’implementació. Aquesta anàlisi la consideram clau per obtenir un èxit en la formació sol·licitada per part del centre. Per tant es dedicaran sessions prèvies a l’inici de la formació per concretar itineraris reals de formació.

49


5. Valoració de l’Equip Pedagògic i la formació interna. Es considera molt important la formació interna de l’equip pedagògic d’assessors, ja que és bàsica i necessària per poder oferir uns assessoraments adients, actualitzats i de qualitat, així com facilitar el permís i la subvenció a més d’una formació durant el curs. 5.1. Valoració sobre la formació interna comuna de tot l’equip d’assessors:

Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

JORNADES: CEP Palma “La facilitació dels processos de formació a centres”

12 hores

CURS: “Assessorament de treball per projectes”

20 hores

CEP Inca i CEP Palma

Breu descripció

Valoració

22 i 23 setembre 2015

Jornades organitzades pel Servei de Formació de Professorat dirigides a la presentació dels nous equips i proveir d’experiències als assessors dels diferents Centres de Professorat per tal de donar resposta a les formacions a centres.

Es valora positivament aquest primer contacte amb altres equips d’assessors i el Servei de Formació

18 de gener al 27 d’abril de 2016

Es va realitzar una formació per a tots els assessors dels equips dels CEP de Palma i Inca de forma conjunta en la línia de donar pautes i conèxier estratègies de com assessorar als centres en el treball per projectes. Vàrem comptar amb els assessoraments de na Maite Sbert (introducció a l’ABP i com generar bones preguntes), Neus Sanmartí (el paper de l’assessor en l’assessorament per implementar els projectes a les aules. Exemples de centres) i Pere Juárez (ABP amb un enfocament emprenedor i les seves similituts de treball en escoles i en empreses)

Amb aquests tres enfocaments se’ns varen donar eines per poder tenir una base dels punts clau a tenir en compte a l’hora de treballar per projectes a l’aula. Valoració molt positiva amb una necessitat de continuïtat i aprofundiment el curs vinent per poder elaborar protocols d’actuació.

50


5.2. Valoració sobre la formació interna de cada assessor:

Nom assessor/a: Cecilia Zamorano Terrassa Assessoria: Educació Infantil Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

CURS MONTESSORI

Sevilla

24 h

9, 10 i 11 d´octubre

Informació teórica i práctica del Positiva, peró massa métodeMontessori. Curs molt vivencial i intensa. Moltes interessant per aprendre qué és el métode. hores en poc temps No és una formació que et faci guia Montessori.

JORNADES V JORNADES D'EDUCACIÓ PER LA VIDA

POLLENÇA

16 h

3i4 d´octubre

Jornada dirigida a la Presentació de projectes educatius basats en l’actuació conscient, la solidaritat, el respecte i el diàleg i que promouen el valor de l’ecologia i el pensament sistèmic. D’aquesta forma es pretén donar a conèixer estratègies pedagògiques que ajuden a despertar el potencial educatiu de tot ser humà i reflexionar sobre quin entorn i quins recursos cal posar a l’abast de l’alumnat per fomentar la construcció conjunta de coneixement, l’aprenentatge experimental amb estils d’aprenentatge que involucrin intel·ligències múltiples.

51

Positiva. Ajuden a reflexionar i a connnectar amb el nostre interior.


Nom assessor/a: Tomàs Siquier Assessoria: Educació primària Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

JORNADES V JORNADES D'EDUCACIÓ PER LA VIDA

POLLENÇA

16 hores

3i4 octubre 2015

Jornada dirigida a la Presentació de projectes educatius basats en l’actuació conscient, la solidaritat, el respecte i el diàleg i que promouen el valor de l’ecologia i el pensament sistèmic. D’aquesta forma es pretén donar a conèixer estratègies pedagògiques que ajuden a despertar el potencial educatiu de tot ser humà i reflexionar sobre quin entorn i quins recursos cal posar a l’abast de l’alumnat per fomentar la construcció conjunta de coneixement, l’aprenentatge experimental amb estils d’aprenentatge que involucrin intel·ligències múltiples.

Positiva. Ponències de gran qualitat i molt bona organització.

VI JORNADES ESTATALS LA CULTURA MATEMÀTICA DE LES PERSONES

BARCELON A

10 hores

23 i 24 d’octubre de 2015

Les Jornades es varen dur a terme a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna a Barcelona. Anaven dirigides a compartir inquietuds i reflexions sobre el sentit de conviure aprenent a les nostres aules des de la perspectiva del grup de la Cultura Matemàtica de les persones

Molt positiva. Entre alguns dels participants en aquestes jornades s’establiren les bases del posterior seminari “La cultura matemàtica per comprendre el món”.

52


JORNADES INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CEP PALMA

9 hores

21 d’abril de 2016

Des del Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa es varen organitzar, amb la col·laboració del Servei de Formació del Professorat, les Jornades d’Intercanvi d’Experiències a l’Educació Primària. Aquestes jornades pretenen donar a conèixer i compartir experiències metodològiques innovadores i bones pràctiques educatives per afavorir i enriquir el procés d’ensenyament- aprenentatge dels nostres alumnes.

És important establir un criteri de sel·lecció de les experiències per evitar contribuir a la percepció que qualsevol activitat innovadora esdevendrà un canvi positiu a l’aula.

CURS APRENDIZAJE COOPERATIVO DE KAGAN

IES ANTONI MAURA

23 hores

22 abril, 23 abril, 13 maig i 14 maig 2016

L’aprenentatge cooperatiu basat en les estructures de Spencer Kagan. Presenta la utilització, amb una finalitat didàctica, del treball en equips reduïts d’alumnes per aprofitar al màxim la interacció entre ells, amb la finalitat que tots els membres d’un equip aprenguin els continguts escolars, cadascú fins al màxim de les seves possibilitats, i aprenguin, a més, a treballar en equip.

Ha resultat una formació positiva per ampliar el coneixement d’estructures i dinàmiques cooperatives i complementar la formació de la UVIC.

53


Nom assessor/a: Carme Frau Lladó Assessoria: Educació Secundària Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

JORNADES CULTURA MATEMÀTICA DE LES PERSONES

Barcelona

10 h

octubre

Despeses a càrrec de l’assessora. Bones pràctiques cultura matemàtiques.

Positiva

CURS: APRENDIZAJE COOPERATIVO DE KAGAN

IES MAURA

23 h

Abril i maig

Dinàmiques cooperatives.

Es pot millorar: cost/ aportacions i Entitat organitzadora

Jornada Focusing

Barcelona

8h

Maig

Escoltar el cos i gestionar les seves emocions. Despeses a càrrec CEP.

Positiva

CURS APB i TIC

CEP Palma

15 h

Març

Bones pràctiques i recursos ABP

Positiva

54


Nom assessor/a: Carme Sáez Sáez Assessoria: Educació Secundària – Secretaria del CEP Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

JORNADES V JORNADES D'EDUCACIÓ PER LA VIDA

POLLENÇA

16 hores

3i4 octubre 2015

Jornada dirigida a la Presentació de projectes educatius basats en l’actuació conscient, la solidaritat, el respecte i el diàleg.

Positiva perquè va estar molt ben organitzada i aportava diferents enfocaments per abordar la pedagagia holística.

CURS APRENDIZAJE COOPERATIVO DE KAGAN

IES ANTONI MAURA

23 hores

22 i 23 abril, 13 i 14 maig 2016

Mètode de formació en aprenentatge cooperatiu desenvolupat pel Dr. Spencer Kagan.

Positiva perquè ha permès conèixer més estructures i dinàmiques que es poden transmetre a les formacions.

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

CURS APRENDIZAJE COOPERATIVO DE KAGAN

IES ANTONI MAURA

23 hores

22 i 23 abril, 13 i 14 maig 2016

Mètode de formació en aprenentatge cooperatiu desenvolupat pel Dr. Spencer Kagan.

L’enfocament de poder aplicar immediatament a l’aula és positu. També la quantitat i varietat d’estructures.

CURS TREBALL PER PROJECTES A SECUNDÀRIA

CEPS Palma, Inca i Manacor

21 HORES

5 i 6, 16 i 17, 23 i 24 de novembre

Exposició de la visió del ABP de tres Molt positiva: cada instituts de Catalunya amb molta ponència va aportar experiència. aspectes complementaris i fonamentals.

Nom assessor/a: Francesc Soler Assessoria: Formació Professional Modalitat/ Títol

55


Nom assessor/a: Melanie Cañellas Assessoria: Llengües estrangeres - primària Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

JORNADES V JORNADES D'EDUCACIÓ PER LA VIDA

POLLENÇA

16 hores

3i4 octubre 2015

Jornada dirigida a la Presentació de Molt positiva. projectes educatius basats en l’actuació conscient, la solidaritat, el respecte i el diàleg

CURS APRENDIZAJE COOPERATIVO DE KAGAN

IES ANTONI MAURA

23 hores

22 abril, 23 abril, 13maig i 14 maig 2016

Mètode de formació en aprenentatge cooperatiu desenvolupat pel Dr. Spencer Kagan.

Molt positiu, ja que ens ha permés ampliar els nostres coneixements d’aprenentatge cooperatiu de la UVic.

Data

Breu descripció

Valoració Molt bona.Molt bons ponents i temes variats cap a una altra mirada vital

Nom assessor/a: Silvia Garrido Assessoria: Llengües estrangeres - secundària Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

JORNADES V JORNADES D'EDUCACIÓ PER LA VIDA

POLLENÇA

16 HORES

3i4 d’octubre 2015

Jornada dirigida a la Presentació de projectes educatius basats en l’actuació conscient, la solidaritat, el respecte i el diàleg

CURS TREBALL PER PROJECTES A SECUNDÀRIA

CEPS Palma, Inca i Manacor

21 HORES

5 i 6, 16 i 17, 23 i 24 de novembre

Escoltàrem les vivències de dels Molt interessant i útil per al equips directius de 3 IES catalans nostre acompanyament i que ja tenen un recorregut en la assessorament als centres. línia del ABP, la inclusivitat i l’educació emocional.

56


MOODLE, PLATAFORMA D’APRENENTATGE. INICIACIÓ. ( A distància)

Servei de Formacio. A distància

20 HORES

19/10 al 15/12 de 2015

Positiva. Una introducció adequada Positiva. Una introducció al moodle. adequada al moodle.

CURS APRENDIZAJE COOPERATIVO DE KAGAN

IES ANTONI MAURA

23 HORES

22 abril, 23 abril, 13 maig i 14 maig 2016

Mètode de formació en aprenentatge cooperatiu desenvolupat pel Dr. Spencer Kagan.

Molt positiva, ja que em va permetre ampliar la meva visió del treball cooperatiu i per les eines de gestió d’aula i estructures cooperatives engrescadores

AUTOCONEIXEMENT, EMOCIONS I DIÀLEG AL SEGLE XXI

UIB

20 HORES

del 24 de març al 23 de maig 2016

Una introducció a la gestió personal de les emocions, l’assertivitat i l’actitud d’aprenentatge, l’escolta activa. Les 10 sessions de 2 hores es dividien en uns primers exercicis de relaxació corporal i cohesió de grups, idees teòriques d’educació emocional i gestió d’emocions per després passar a una part de taller pràctic en que cada assistent investiga i gestiona les seves emocions amb les eines 57eoria57ïdes a la primera part

Molt positiva. Molt bona manera de començar educació emocional en un centre: amb el claustre de docents investigant amb la 57eoria i la pràctica de la mirada cap a dintre.

57


Nom assessor/a: José Carayol Pérez Assessoria: TIC Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

JORNADES V JORNADES D'EDUCACIÓ PER LA VIDA

POLLENÇA

16 hores

3i4 octubre 2015

Jornada dirigida a la Presentació de Positiva. Ponències de projectes educatius basats en gran qualitat i molt bona l’actuació conscient, la solidaritat, organització. el respecte i el diàleg i que promouen el valor de l’ecologia i el pensament sistèmic. D’aquesta forma es pretén donar a conèixer estratègies pedagògiques que ajuden a despertar el potencial educatiu de tot ser humà i reflexionar sobre quin entorn i quins recursos cal posar a l’abast de l’alumnat per fomentar la construcció conjunta de coneixement, l’aprenentatge experimental amb estils d’aprenentatge que involucrin intel·ligències múltiples.

Jornades SIMO EDUCACIÓ A MADRID

MADRID

8 hores

19, 20 i 21 d’ctubre de 2016

Congrés amb mostra de tecnologia educativa capdavantera i amb ponències relacionades amb enfocaments metodològics i didàctics relacionats amb l’ús d’instruments, aplicacions i entorns virtuals.

58

Valoració

Enriquidora experiència amb un ventall ampli de mostra d’experiències educatives


JORNADES INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CEP PALMA

9 hores

21 d’abril de 2016

Des del Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa es varen organitzar, amb la col·laboració del Servei de Formació del Professorat, les Jornades d’Intercanvi d’Experiències a l’Educació Primària. Aquestes jornades pretenen donar a conèixer i compartir experiències metodològiques innovadores i bones pràctiques educatives per afavorir i enriquir el procés d’ensenyament- aprenentatge dels nostres alumnes.

59

Vaig participar a temps parcial, però es mostraren experiències interessants. Destacaria la de Ràdio i Premsa del ceip Es Molinar.


Nom assessor/a: Mª del Juncal Pomar Francisco Assessoria: TIC Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

JORNADES V JORNADES D'EDUCACIÓ PER LA VIDA

POLLENÇA

16 hores

3 i 4 octubre 2015

Jornades amb l’objectiu de presentar Positiva projectes educatius basats en l’actuació conscient, la solidaritat, el respecte i el diàleg i que promouen el valor de l’ecologia i el pensament sistèmic.

SIMO

MADRID

3 dies

19, 20, 21 d’octubre de 2016

Saló de la tecnologia per a l’ensenyament. Experiències relacionades amb aprenentatge basat en projectes, flippedclassroom, educació emocional, cine i gamificació

APPS EN MÒBILS I TABLETS A PALMA L’AULA

25 hores

8i9 d’octubre i 8 d’abril

Rosa Liarte va mostrar diferents APPS per Positiva a l’educació i va presentar la seva experiència i d’altres utilitzant les noves tecnologies a l’aula.

COM COMPARTIR LES EXPERIÈNCIES AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA?

PALMA

25 hores

7,14,21 i 28 d’octubre 4 i 11 de novembre 16 de desembre

Com optimitzar els recursos que tenim a l’abast i automatitzar-los perquè la difusió de les feines diàries es pugui realitzar, en temps real, de manera innovadora, funcional i pràctica, sense necessitat d’edicions posteriors.

SCRATCH: DE USUARI A CREADOR DE PROJECTES

FAD

30 hores

Del 19 d’octubre a 15 de desembre

Es va conèixer les funcions bàsiques del Positiva programa , entorn i eines, adquirint l’habilitat d’implementar programes simples. També es varen realitzar activitats i animacions

60

Valoració

Positiva

Positiva


FORMACIÓ TRANSFORMADORAJORNA DES DE REFLEXIÓ PARTICIPATIVA PER ORIENTAR LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Palma

8

26 i 27 novembre

Procés de participació amb la finalitat Positiva. de detectar les necessitats de formació del professorat.

MOBILE LEARNING Y REALIDAD AUMENTADA

INTEF

70 hores

De l’1 de març al 9 de maig de 2016

Experiències didàctiques que integren l’ús de dispositius mòbils a l’aula. Aplicació didàctica de la Taxonomia de Bloom.

Positiva

EINES I RECURSOS GOOGLE A LA TASCA DOCENT

FAD

20 hores

Del 8 de febrer al 31 de març

Es va oferir una visió general de les eines que Google ofereix als usuaris del correu Gmail. Es va fomentar la utilització a l’aula de les eines Google especialment les que afavoreixen una feina col·laborativa.

Positiva

I JORNADES MOBILE LEARNING. “ABP/PBL Generación de conocimientomediante PBL e investigación”

PALMA

6 hores

13 i 14 de novembre de 2015

Tecnologia mòbil en l’aula. Tallers. Positiva Identital digital i ús responsable de la xarxa.

IV JORNADES DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS DE LES ILLES BALEARS

PALMA

8 hores

2 de març de 2016

Interncanvi d’experiències . Projectes Positiva educatius motivadors per als alumnes, els docents i la comunitat educativa de la biblioteca escolar. Presentació de bones pràctiques educatives en biblioteques escolars.

61


CURS APRENDIZAJE COOPERATIVO DE KAGAN

IES ANTONI MAURA

23 hores

22 abril, 23 abril, 13 maig i 14 maig 2016

L’aprenentatge cooperatiu basat en les Positia estructures de Spencer Kagan. Presenta la utilització, amb una finalitat didàctica, del treball en equips reduïts d’alumnes per aprofitar al màxim la interacció entre ells, amb la finalitat que tots els membres d’un equip aprenguin els continguts escolars, cadascú fins al màxim de les seves possibilitats, i aprenguin, a més, a treballar en equip.

V JORNADES DE RELAXACIÓ I MEDITACIÓ A L’ESCOLA. LA INTEL·LIGÈNCIA CORPORAL A L’ESCOLA

ICE Barcelona

15 h

15 i 16 d’abril 2016

Escoltar el cos i gestionar les seves Positiva emocions a partir de diverses activitats i estructures presentades per diversos docents i especialístes en la temàtica

JORNADES V JORNADES D'EDUCACIÓ PER LA VIDA

POLLENÇA

16 hores

3 i 4 octubre 2015

Jornades amb l’objectiu de presentar Positiva projectes educatius basats en l’actuació conscient, la solidaritat, el respecte i el diàleg i que promouen el valor de l’ecologia i el pensament sistèmic.

62


Nom assessor/a: José Antonio Vega Cuesta Assessoria: Director Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

Congrés Simo: Educació 2015

Madrid

8 hores

Del 28 al 30 d’octubre de 2015

Experiències d’aula innovadores Positiva i amb amb dispositius mòbils, aplicabilitat a les nostres “flippedclassroom”, realitat formacions a centres. augmentada, treball per projectes, metodologies actives i intel·ligències múltiples. Alfabetització audiovisual.

I Foro de l’educació innovadora

Auditorium de Palma

4 hores

21 de novembre de 2015

Quatre formes d’entendre les aules des del punt de vista de Elsa Punset, Catherine L’Ecuyer, Toni Ballester i Mª José Lluy

Positiva ja que es varen mostrar 4 visions diferents d’entendre l’educació des de la part emocional cap a la metodològica.

Curs: I ara quèfarem...? La gestió del dol a l’aula i al centre

CEP Palma

9 hores

23 i 25 de febrer de 2016

Tenir estratègies d’actuació davant situacions de dol que se’ns poden donar a les nostres aules i als nostres centres. Pautes i exemples de casos reals a centres.

Positiva, varen moltes afrontar situació.

V Jornades de Relaxació i Meditació a l’escola. La intel·ligència corporal a l’escola

ICE Barcelona

15 h

15 i 16 d’abril 2016

Escoltar el cos i gestionar les seves Positiva i d’aplicació emocions a partir de diverses directa personal i al activitats i estructures presentades centre. per diversos docents i especialístes en la temàtica.

63

ja que ens proporcionar eines per aquesta


CURS APRENDIZAJE COOPERATIVO DE KAGAN

IES ANTONI MAURA

23 hores

22 abril, 23 abril, 13 maig i 14 maig 2016

L’aprenentatge cooperatiu basat en les estructures de Spencer Kagan. Presenta la utilització, amb una finalitat didàctica, del treball en equips reduïts d’alumnes per aprofitar al màxim la interacció entre ells, amb la finalitat que tots els membres d’un equip aprenguin els continguts escolars, cadascú fins al màxim de les seves possibilitats, i aprenguin, a més, a treballar en equip.

64

Positiva per ampliar el coneixement d’estructures i dinàmiques cooperatives i complementar la formació de la UVIC.


6. Valoració sobre l’organització interna del CEP. L’organització interna del Centre de Professorat de Palma durant aquest curs s’ha desenvolupat al voltant d’una sèrie de línies d’actuació que han marcat la feina inerna de tot l’equip pedagògic així com la del personal no docent. Fent un recull dels aspectes que s’han tengut en compte des de la direcció del centre, entre els assessors i amb el personal no docent, la valoració general en relació a l’organització interna del CEP seria la següent: •

Acompanyament, ajuda i formació als assessors novells entre l’equip d’assessors. Ha estat adequada encara que degut a la urgència per atendre les formacions a centres, no ha possibilitat un acompanyament de més llarga durada. Se proposa de cara al curs vinent un acompanyament per parelles a totes les formacions dels assessors novells sobretot als primers contactes i reunions amb els centres. També s’elaborarà un nou protocol d’actuació compartit amb tot l’equip per seguir una línia comuna d’actuació. Acompanyament, ajuda i formació als assessors novells per part de l’equip directiu. S’ha acompanyat en tot moment als assessors novells durant els primers moments i s’ha mantingut un seguiment amb ells encara que es valora donar una resposta més continuada a cada un d’ells, ja que són moltes i diverses informacions les que s’han de tenir presents en el moment de començar com a assessor. Acompanyament, ajuda i formació als assessors novells entre el personal no docent. S’ha mantingut una relació d’ajuda sobretot a principi de curs per conèixer els protocols d’actuació del funcionament dels diversos materials, aules, distribució d’espais, etc... amb una predisposició correcta per part d’administratius i conserges. La formació interna de l’equip d’assessors. Se valora molt positivament la formació interna i continuada de tot l’equip d’assessors. Es proposa de cara al curs vinent una formació immediata al començament del curs per començar a treballar amb les eines necessàries per a la tasca assessora. També es proposa dedicar més temps a la posada en comú dels aspectes més rellevants de les formacions i arribar a consensos sobre les nostres actuacions.

65


Espais de trobada entre l’equip d’assessors per compartir el seguiment de les formacions. Ha hagut reunions programades per tractar temes concrets per preparar i compartir l’organització i seguiment de formacions compartides tipus jornades, formació interna,... encara que es valora la necessitat de potenciar encara més aquests moments de forma més sistematitzada el curs vinent per a la totalitat de l’equip d’assessors. Les trobades que si s’han realitzat de forma regular han estat entre els assessors que assessoraven a centres en aprenentatge cooperatiu i treball per projectes, per compartir experiències i models de sessions per a la intervenció assessora. Reunions d’equip pedagògic. S’han realitzat reunions periòdiques quinzenalment sempre que ha hagut temes per tractar a aquestes reunions. S’han centrat en punts organitzatius i informatius principalment. Per aquest motiu es proposa que hi hagi també espais reflexius molt necessaris per a l’equip d’assessors, així com de compartir actuacions a les formacions per anar millorant en la tasca assessora. Entorns virtuals utilitzats per l’equip (eines google, Edmodo i Moodle). Es valora molt positivament continuar utilitzant les eines google com a recurs de treball intern de l’equip per interactuar i compartir, així com els entorns virtual Edmodo i Moodle. Aquest darrer pràcticament no s’utilitza com a recurs per interactuar, la majoria de vegades és per compartir informació. Elaboració conjunta de documents de centre (Pla anual i memòria final). S’ha propiciat en tot moment l’elaboració conjunta d’aquests documents sobretot en els aspectes comuns a tot l’equip. Se comparteixen les diferents parts del document per què cada assessor pugui aportar i suggerir; posteriorment es fan diverses reunions d’equip on es comparteix en gran grup la seva elaboració. La proposta final es lliura per part de la direcció amb les aportacions de la resta de l’equip i l’aprovació final dels documents. Dinamització del espais del CEP. S’han fet millores estètiques i funcionals dels espais. Els assessors han mostrat materials representatius de les seves formacions, així com la difusió de diverses informacions als panells informatius de cada una de les assessories. Es valora molt positivament continuar donant visibilitat als nostres espais i millorar la seva difusió incorporant nous elements per donar idees als centres i fer espais acollidors.

66


Espais d’exposicions i difusió de materials de centres al nostre CEP. No s’han utilitzat tots els recursos que estaven a l’abast i l’espai del CEP només s’ha utilitzat per mostrar produccions de formacions a partir de les iniciatives d’alguns assessors. El curs vinent es propiciarà que sigui un aspecte a tenir en compte per part de tot l’equip ja que dona visibilitat a la bona feina realitzada. Sobretot convidar als centres a que mostrin les seves experiències al nostre CEP perquè arribin a altres centres. Es potenciarà també la plana web, youtube i xarxes socials per difondre experiències tenent en compte que s’haurien de repartir aquestes tasques entre els assessors per dur un control i actualització continua. Eines de difusió d’informació del nostre CEP (Emisora de TV, pantalla de TV, plana web, etc...). La nostra plana web s’ha mantingut actualitzada de forma continuada gestionada principalment per l’assessora TIC. Es preveu una actualització i millora de cara a cursos vinents per fer-la més atractiva i funcional. Per altra banda la pantalla no s'ha fet servir com cal donat que la transmissió contínua de l'emissora de TV consumeix ample de banda i la connectivitat del CEP no és óptima, però s’han d’estudiar alternatives per treure-li el màxim profit. S’ha començat a utilitzar una aplicació nova per al mòbil que és diu KONVOKO amb bona acceptació dels docents encara que no s’ha pogut utilitzar al 100% ja que ha estat presentada al tercer trimestre. La gestió i reserva d’espais al CEP, així com la preparació de les aules. Es gestiona a partir d’un protocol que coordinen els conserges amb la supervisió directa de la direcció del CEP. Aquesta gestió s’ha realitzat correctament i s’han millorat tots els aspectes que calien per un bon desenvolupament de les formacions amb els espais preparats. S’incidirà també el curs vinent per a una continua millora dels espais del CEP. Relacions amb els nostres centres adscrits. S’han realitzat tres reunions de representants de claustre amb un alt grau de participació dels assistents. Se proposa de cara al curs vinent que aquests reunions donin la possibilitat als participants de plantejar temàtiques d’interès i de feina. Un altre objectiu de millora per al curs vinent és propiciar encara més l’assistència de tots els centres que normalment no hi participen. El contacte amb els nostres centres a través de les formacions és molt positiu, i així ens ho han fet saber. L’assessor propicia el contacte directe per fer arribar les seves necessitats formatives i d’acompanyament.

67


Relacions amb altres institucions col·laboradores. Hem mantingut unes relacions molt estretes amb cada una de les institucions col·laboradores des del Consell Insular de l’Esport a través de les formacions per al col·lectiu d’EF; l’IEPI amb trobades i l’organització de les jornades de 0 a 3 anys amb una gran participació; Museu Es Baluard amb la realització d’una formació de treball per projectes a través de l’art contemporani; L’ICEE amb l’assessorament a 3 centres en la línia formativa de competència emocional i resolució de conflictes; Goethe Institute donant resposta formativa al col·lectiu de docents d’alemany. L’objectiu és continuar amb aquestes relacions i fer-ne de noves, així com donar tota la informació a l’equip d’assessors ja que moltes vegades si no formava part d’aquesta formació, no tenia tota la informació del conveni establert.

7. Valoració sobre els recursos, materials, espais i instal·lacions. Cal destacar la millora que hem fet dels espais comuns del CEP fent-los més agradables i acollidors per accedir a les aules i salons d’actes. Mostram de forma molt clara l’accés a les aules i salons d’actes fent més agradable i intuïtiva la seva ubicació a través de rètols de colors, imatges i diversos materials. També s’ha mantingut durant tot el curs escolar diversos espais d’ Informació de totes les activitats ofertades i classificades per assessories. En general hem intentat fer més agradable i vistós tot el mobiliari del que disposam, parets, portes, ... dels diferents espais del nostre centre. També s’ha de tenir en compte que s’ha de realitzar la reparació de la coberta de l’edifici per a acabar amb els problemes d’humitats a algunes aules i alguns despatxos d’assessors. Aquesta proposta ja la vàrem contemplar a la memòria dels dos darrers cursos anteriors. Durant el present curs hem acondicionat tres nous espais d’assessoria per als nous assessors que s’incorporin el curs vinent i queda pendent l’actuació de millora de la resta de parts de l’edifici, que per la seva antiguitat necessita ja una millora que haurà d’assumir el CEP, ja que des de l’IBISEC continuam sense tenir resposta. En quant a les nostres instal·lacions també destacar que s’haurien d’eliminar les barreres arquitectòniques que té l’edifici per facilitar l’accés a tots els participants. En quant a la connectivitat hem de deixar constància que degut a que no disposam de connexió de fibra òptica al nostre edifici, fa que la velocitat sigui baixa i dificulti moltes vegades l’accés a tota la informació que requereix de connexió a internet. S’ha intentat minvar aquesta mancança amb la compra d’un router ADSL 4G i la contractació d’una tarifa de dades.

68


8. Memòria econòmica. Resum econòmic de les activitats de l’1 de setembre del 2015 al 30 de juny del 2016

Resum de les despeses

CEP Palma

Docència

Allotjament

Desplaçaments

Material

Altres**

Total

43.899,70 €

3.305,12 €

12.713,04 €

1.082,40 €

60.034,72 €

121.034,98 €

CEP de  Palma  

Docència 37%  

Altres 49%  

Desplaçaments 10%  

Material 1%  

69

Allotjament 3%  


Altres despeses ** Concepte Despeses d’organització trobades d’assessors de CEP de Balears setembre 2015 i juny 2016

Despesa 1.032,73 €

Despeses d’activitats del Servei de Formació: • FaDStorytelling for teachers • FaD Elements clau en la instrucció d’expedients disciplinaris • FaDFlippedClassroom • FaDScratch: d’usuari a creador de projectes • FaD Recursos TIC per a un nou enfocament metodològic a primària • UCMA 14-15. Formació inicial i avaluació • Curs funció directiva 14620 • Curs funció directiva 14619 • FaD Recursos per a un nou enfocament metodològic a l’aula de música • FaDMoodle plataforma d’aprenentatge • Jornades d’intercanvi d’experiències a l’educació infantil • FaD Eines i recurosgoogle per a la tasca docent • Seminari De la Terra al Currículum

17.323,50 €

Despeses d’activitats de Formació Professional: • Curs Programari A3 • Curs Metodologia aplicada a la FP. Aprenentatge basat en projectes • Curs Autocad • Curs Centraletes Megasquirt • Curs KNX Bàsic 14692 • Curs KNX Bàsic 14693 • Curs Generació de pensament creatiu a la FP • Curs Actualització fiscal i comptable • Curs Sistemes elèctrics automàtics • Curs Nova metodologia postre de restaurant • Curs Utilització bàsica maquinària mecanitzat d’alumini • Formació FORTECO

14.004,26 €

70


Altres despeses ** Concepte Despeses d’activitats de l’ICEE: • Prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament escolar 14710 • Prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament escolar 14744 Despeses d’activitats d’Innovació: • IV Jornades de Biblioteques escolars de les Illes Balears • I ara què farem...? La gestió del dol a l’aula i al centre • FaD El programa de gestió de biblioteques ABIESWEB 2n trimestre 2015-2016 • FaD El programa de gestió de biblioteques ABIESWEB 3r trimestre 2015-2016 • Creació Plana Web Innovació Altres despeses Jornades Infantil Despeses activitats formatives per a assessors Dietes ponents IRPF TOTAL ALTRES DESPESES

Despesa 1.504,50 €

5.861,41 €

793,17 € 5.951,31€ 6.173,53 € 7.390,31€ 59.014,72€

A l’apartat desplaçaments s’han inclòs els desplaçaments per raó del servei dels assessors per a la realització de les formacions a centres. Aquest curs hem gestionat despeses d’activitats formatives d’altres Serveis. Les despeses per activitats del nostre centre serien docència, allotjament, desplaçaments, material, Altres despeses de les nostres activitats, Despeses activitats formatives per a assessors, Dietes ponents i una part de l’IRPF. En total parlam de 81.308,58 €, que juntament amb la resta de despeses de funcionament del centre, superen àmpliament les assignacions per funcionament de centre que hem rebut durant aquest període (98.683,76 €)

71


Comparativa amb cursos anteriors: En comparació amb el curs anterior, hi ha hagut un petit descens en relació al cost econòmic de les activitats del CEP de Palma, encara que cal dir que a data 30 de juny quedaven pendents pagament a càrrec d’aquestes activitats que farien pujar aquesta despesa. Aquest descens és degut al l’augment del nombre de formacions a centres i al descens de cursos presencials en el CEP i sobretot de formacions relacionades amb l’ensenyament de i en llengües estrangeres.

Nombre d’actuacions formatives en relació a l’adscripció pressupostària: Concepte Assignació anual del centre organitzador Partida econòmica externa (CAIB) - ICEE AllianceFrançaise Goethe Institute

Nombre activitats 108 2 0 1

CEP  de  Palma   2%  2%  

Pressupost del  centre   ParAda  econòmica  externa     96%  

Goethe InsAtute  

72


Activitats gestionades econòmicament des del CEP de Palma a través de partides d’altres Serveis: A la següent taula es reflecteix el cost total de l’activitat, impostos inclosos,a diferència del cost que figura a la taula anterior en què cada activitat apareix amb el seu cost real fins al moment de tancar la present memòria,ja que és del que econòmicament queda constància a data 30 de juny de2016, i posteriorment, en el seu moment es farà el pagament de la corresponent quantitat d’IRPF de les activitats pagades durant el darrer trimestre del present any. Activitats gestionades econòmicament des del CEP de Palma a través de partides d’altres Serveis: Concepte Despesa Partida ingressada Despeses d’activitats del Servei de Formació: 19.234,50€ 26.000€ • FaDStorytelling for teachers................................................................................ 1.800 • FaDElements clau en la instrucció d’expedients disciplinaris........................ 360 • FaDFlippedClassroom........................................................................................ 800 • FaDScratch: d’usuari a creador de projectes................................................. 800 • FaD Recursos TIC per a un nou enfocament metodològic a primària......... 800 • UCMA 14-15. Formació inicial i avaluació......................................................... 60 • Curs funció directiva 14620................................................................................. 3.605,65 • Curs funció directiva 14619................................................................................. 4.679,37 • FaD Recursos per a un nou enfocament metodològic a l’aula de música. 320 • FaDMoodle plataforma d’aprenentatge........................................................ 1.200 • Jornades d’intercanvi d’experiències a l’educació infantil........................... 121,66 • FaD Eines i recurosgoogle per a la tasca docent........................................... 1.200 • FaDFlippedClassroom 3r trimestre 14703.......................................................... 1.200 • Seminari De la Terra al Currículum...................................................................... 2.287,82 Despeses d’activitats de Formació Professional: 14.742,15 € 33.230,20 € • Curs Programari A3............................................................................................... 1.218,46 • Curs Metodologia aplicada a la FP. Aprenentatge basat en projectes...... 533,30 • Curs Autocad........................................................................................................ 234,75 • Curs Centraletes Megasquirt............................................................................... 318,26 • Curs KNX Bàsic 14692............................................................................................ 939,56 • Curs KNX Bàsic 14693............................................................................................ 270,64 • Curs Generació de pensament creatiu a la FP................................................ 6.482 • Curs Actualització fiscal i comptable................................................................. 1.200 • Curs Sistemes elèctrics automàtics..................................................................... 1.200

73


• • •

Curs Nova metodologia postre de restaurant.................................................. Curs Utilització bàsica maquinària mecanitzat d’alumini............................... Formació FORTECO..............................................................................................

1.533,59 727,79 84,80

Concepte Despeses d’activitats de l’ICEE: • Prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament escolar 14710... • Prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament escolar 14744... • Activitat del CEP de Palma (Seminari de formació a centres 460345).......... • Activitat del CEP de Palma (Seminari de formació a centres 460347)..........

Despesa 2.745,36€ 1.110 660 480 495,36

Partida ingressada 3.600 €

Despeses d’activitats d’Innovació: • IV Jornades de Biblioteques escolars de les Illes Balears................................. • I ara què farem...? La gestió del dol a l’aula i al centre.................................. • FaD El programa de gestió de biblioteques ABIESWEB 2n trimestre 2015-16. • FaD El programa de gestió de biblioteques ABIESWEB 3r trimestre 2015-16.. • Creació Plana Web Innovació...........................................................................

6.558,91 € 1.552,71 540 3.000 1.200 266,20

7.100 €

Informe econòmic de l’1 de setembre del 2015 al 30 de juny del 2016

Informe econòmic CEP Palma Ingressos Assignació de funcionament de centre Altres ingressos de la Conselleria Altres (ingressos bancaris) Altres (romanent anterior a data 1 de setembre 2015) Total

74

Import 98.683,76 69.930,20 196,41 216.871,89 385.682,26


Despeses Despeses CEP Palma Concepte

Import

Lloguers/Renting Reparació, conservació i manteniment Material fungible d’ús comú Subministraments Comunicacions Documentació i formació Material inventariable Despeses activitats formació permanent Altres despeses(taxes i treballs realitzats per altres empreses) Total

5.690,55 4.796,75 23.345,30 6.080,01 80 4.127,24 121.034,98 4.412,16 169.566,99

Des de l’equip del CEP de Palma se sol·licita un repartiment equitatiu entre tots els CEP de les tasques derivades d’activitats d’altres Serveis, tant d’aspectes organitzatius com de gestió econòmica, que normalment recauen al CEP de Palma, al que a més no se li contempla la seva tipologia.

9. Comunicació i coordinació externa (centres, Xarxa CEP, SFP i altres entitats). S’han possibilitat diversos espais de comunicació i coordinació, des d’ espais físics al CEP de Palma, CEP d’Inca i CEP de Manacor, com al SFP. També s’ha mantingut una comunicació via telefònica i per mail, així com la utilització de l’entorn virtual Moodle (aquest darrer poc utilitzat durant el present curs escolar). En quant a la coordinació amb els centres s’ha potenciat un contacte directe i sempre que ha estat possible en els propis centres educatius amb cada un dels assessors del CEP i els corresponents equips directius i coordinadors de les formacions. Moltes vegades, i sempre que ha estat necessari, s’ha propiciat la utilització d’entorns virtuals per compartir recursos, materials i comunicacions entre els docents dels centres i el CEP, tals com Edmodo, eines google i/o Moodle. Una altra via de contacte amb els centres és la reunió de representants de claustre que durant el present curs s’han realitzat 3 sessions on s’han compartit moments de formació i intercanvi d’informacions per part del CEP, SFP, altres entitats i els equips directius dels centres del nostre àmbit.

75


S’han mantingut reunions conjuntes entre el SFP i cada un dels directors del CEP per tractar diversos temes i línies de treball per tal de consensuar criteris comuns d’actuació entre els CEP. Aquests contactes s’han valorat molt positivament i se proposa una continuïtat de cara a cursos vinents. De la mateixa forma també s’han mantingut contactes directes entre els assessors per tal de consensuar actuacions formatives tals com la formació per als centres de secundària en el treball per projectes, les jornades d’aprenentatge cooperatiu, les jornades d’educació infantil 0-3 anys i les jornades dels nivells C a les EOI. Encara que consideram que aquestes reunions entre assessors no han estat suficients i s’haurien de reprendre les reunions que es realitzaven entre les diverses assessories de tota la xarxa CEP. En general, consideram molt útils i necessàries aquestes trobades entre la xarxa CEP, els nostres centres, el SFP i la resta d’entitats col·laboradores. Per tant, continuarem des del CEP de Palma potenciant aquests encontres.

76


10. Propostes de Millora. No necessita recursos addicionals ni intervenció d’altres entitats Curt termini

Necessita recursos addicionals i/o intervenció d’altres entitats

INSTAL·LACIONS DE L’EDIFICI: EDIFICI: Es pretén continuar adaptant i dinamitzant Reparació de la coberta de l’edifici per a encara més els passadissos, les aules, la acabar amb els problemes d’humitats a zona del bar i els diferents magatzems (per algunes aules i alguns despatxos tal d’eliminar les grans quantitats de d’assessors. Aquesta proposta ja la vàrem materials en desús, obsolet i/o antic que contemplar a la memòria del curs passat. s’hi acumulen), així com la zona Millorar l’aïllament tèrmic per tal enjardinada del CEP per donar una millor d’augmentar l’eficiència energètica imatge dels nostres espais. canviant finestres, arreglant els problemes que provoca el fals sostre a les aules del primer pis de l’edifici A, etc. SISTEMES D’EXPOSICIÓ I SENYALITZACIÓ: INFRAESTRUCTURA I EINES TIC: Continuar amb el treball iniciat des de fa Cercar i implementar solucions globals de tres cursos escolars de dinamització, connectivitat ( especialment pel que fa a creació i senyalització d’espais. Donar les xarxes sense fil ). Optimitzar idees per part de l’equip d’assessors de l’organització de la informació allotjada al dinamització d’espais del CEP per tal de Servidor. continuar el treball de la senyalització Renovar i ampliar la dotació TIC amb la d’aules i despatxos i també de la resta incorporació de dispositius mòbils seguint d’espais del CEP. criteris d'aplicabilitat, ús i rendiment real de la inversió. Aprofundir en les prestacions de l'entorn col·laboratiuGoogle del centre proposant noves possibilitats que integrin aplicacions i entorns virtuals col·laboratius com ara GoogleClassroom

77


No necessita recursos addicionals ni intervenció d’altres entitats Curt termini

DOCÈNCIA I ASSESSORAMENT: Finalitzar les intervencions a centres com a màxim durant el mes de maig per poder facilitar la tasca final d’avaluació i gestió de l’activitat formativa. Elaborar un pla de formació per a l’equip d’assessors contemplant l’actualització en diferents àmbits educatius i noves metodologies. Elaborar un protocol de formació per als assessors novells amb instruccions pautades per tal de facilitar la seva integració dins l’equip el més aviat possible. DIFUSIÓ: Introduir millores en la difusió d’informacions, ponències i bones pràctiques, a través de mitjans audiovisuals, multimèdia, entorns virtuals i la pàgina web del CEP Palma.

78

Necessita recursos addicionals i/o intervenció d’altres entitats


No necessita recursos addicionals ni intervenció d’altres entitats Llarg termini

Necessita recursos addicionals i/o intervenció d’altres entitats

MATERIAL INFORMÀTIC I AUDIOVISUAL: INFRAESTRUCTURA I EINES TIC: Continuar netejant els espais del CEP, aules, Plantejar-se la possibilitat d'externalitzar la salons d’actes, magatzems, etc... de tot informació disminuint enormement el risc tipus de material inutilitzable i informàtic de fallades tècniques, evitant la necessitat inservible que hi ha a les diferents de copiats de seguretat d'arxius i prestatgeries, armaris i altres racons possibilitant així l'accés a la mateixa des de d’aquests espais. El curs passat ja es va qualsevol dispositiu i lloc, i en qualsevol realitzar una gran neteja. moment establint les mesures de seguretat i Continuar amb la compra d’ordenadors privadesa oportunes. per a cada una de les assessories per anar actualitzant el nostre material informàtic. Durant el present curs i el passat ja vàrem començat amb aquesta actuació. DOCÈNCIA I ASSESSORAMENT: DOCÈNCIA I ASSESSORAMENT: Possibilitat de formar Creacióde la figura d’assessor de centre i parelles/equipsd’assessors per dur a terme coordinador de formació per assegurar les formacionsreferides al l’aplicació dels continguts exposats a la Projectesd’InnovacióPedagògica o per formació i fer un acompanyament dels coordinar les actuacions de l’assessor a les docents en el dia a dia de l’aula. A més, formacionsd’unmateixàmbit. aquest figura assumiria el rol de formador Creació de xarxes de centres i professorat en formacions en cascada, minimitzant que treballen en una mateixalínia recursos i despeses. formativa. Possibilitat d’augmentar la plantilla Obrir noves vies de comunicació i d’assessors per cobrir totes les necessitats coordinació amb els diferents formatives dels docents. departaments de la UIB.

79

Profile for Cep Palma

Memòria cep palma 15 16 def  

Memòria del CEP de Palma del curs escolar 2015-16.

Memòria cep palma 15 16 def  

Memòria del CEP de Palma del curs escolar 2015-16.

Profile for cep_palma
Advertisement