__MAIN_TEXT__

Page 1

MEMÒRIA CEP PALMA JAUME CAÑELLAS MUT CURS 2013-2014

Memòria CEP de Palma Jaume Cañellas Mut


Diligència per la qual es fa constar la present memòria ha estat aprovada per l’Equip pedagògic del CEP de Palma, en sessió ordinària del dia 2 de juliol de 2014. VP El Director del CEP

VP La Secretària del CEP

Signat: José Antonio Vega Cuesta

Signat: Carme Sáez Sáez

Diligència per la qual es fa constar que la present memòria ha estat aprovada pel Consell del CEP de Palma en sessió ordinària del dia 15 de juliol de 2014. VP El Director del Consell del CEP

Signat: José Antonio Vega Cuesta

VP La Secretària del Consell del CEP

Signat: Carme Sáez Sáez

2


MEMÒRIA FINAL DEL CEP de Palma Jaume Cañellas Mut CURS 2013-2014 ÍNDEX 1.

Valoració del grau d’assoliment dels objectius del CEP. ................................ 5

2.

Valoració del grau d’assoliment dels objectius del Pla Quadriennal 2012-16 a través de l’estudi del Programa d’activitats de cada CEP. ..................... 10 2.1 Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de la contribució del CEP de Palma a aquests objectius fent referència a:.........................................................10 A) Modalitats dels esdeveniments............................................................10 B) Distribució per assessories dels esdeveniments...................................13 C)Distribució per línies prioritàries dels esdeveniments...........................16 2.1.1. Comparació qualitativa i quantitativa de les dades respecte al curs 2012-13...........................................................................................63 2.2. Àmbit territorial dels esdeveniments de cada CEP: CEP, AUTONÒMIC, ILLA, ZONA. Anàlisi qualitatiu i quantitatiu ..............................................66 2.3. Esdeveniments anul·lats i justificació de cada un d'ells........................67 2.4. Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de la participació als esdeveniments del CEP de Palma fent referència a: .............................................................69 A) Dades de participació general ..........................................................69 B) Admesos per situació administrativa .................................................69 C) Admesos per nivell educatiu ..............................................................70 D) Participació per modalitats (demanda, oferta) ...............................71 E) Participació per assessories .................................................................73 F) Participació per línies prioritàries ........................................................74 2.4.1 Comparació de les dades de l’apartat 2.4 respecte a les dades del curs 2012-13.................................................................................74 2.5. Anàlisi qualitatiu i quantitatiu dels informes 8 i 9: valoració dels diferents apartats dels qüestionaris amb especial incidència a:.........75 A) Valoració general ................................................................................75 B) Valoració dels ponents .......................................................................76 C)Valoració dels assessors ......................................................................76 2.6. Anàlisi qualitatiu global del desenvolupament de les activitats incloses dins la línia prioritària 3 del CEP de Palma i anàlisi qualitatiu atenent a les següents tipologies d’activitats formatives: .......................................77 A) Cursos de millora de la competència lingüística, nivell bàsic.........77 B) Cursos de millora de la competència lingüística, nivell intermedi..78 C) Cursos de millora de la competència lingüística, nivell avançat...78 D) Caps de setmana d’immersió lingüística...........................................79 E) Oral skills..................................................................................................80 F) Cinefòrum ..............................................................................................81 G)Cursos de metodologia AICLE ............................................................82 H)Seminaris de metodologia AICLE ........................................................83 I) Cursos en llengua anglesa ofertats per assessoria ............................84 3


3.

Pla d’acollida assessors novells ........................................................................ 86

4.

Resum econòmic de les activitats de l’1 de setembre del 2013 al 30 de juny del 2014 ....................................................................................................... 88

5.

Informe econòmic de l’1 de setembre del 2013 al 30 de juny del 2014 .... 92

6.

Infraestructures i recursos .................................................................................. 94 6.1. 6.1.1.

Edifici ................................................................................................... 94

6.1.2.

Instal·lacions ....................................................................................... 94

6.1.3.

Sistemes d’exposició i senyalització ............................................... 94

6.1.4.

Mobiliari .............................................................................................. 95

6.1.5.

Material informàtic i audiovisual ..................................................... 95

6.2.

7.

Tasques realitzades:.................................................................................. 94

Propostes de millora: ................................................................................ 96

6.2.1.

Edifici ................................................................................................... 96

6.2.2.

Instal·lacions ....................................................................................... 96

6.2.3.

Sistemes d’exposició i senyalització ............................................... 96

6.2.4.

Mobiliari .............................................................................................. 96

6.2.5.

Material informàtic i audiovisual ..................................................... 97

Propostes de millora ........................................................................................... 97

4


1. Valoració

del grau d’assoliment dels objectius del CEP.

1.1 Potenciar i fer més fluida la relació amb els centres adscrits al CEP de Palma. Aquest objectiu s’ha assolit de manera satisfactòria. Des del primer contacte amb els centres del nostre àmbit vàrem establir una relació més personalitzada i més propera amb els centres fent vàries reunions de representants de claustre, en concret 3, una per trimestre. A la 2ª reunió es va dividir en dues parts la sessió repartint als assistents en petits grups de feina amb els seus assessors de referència per treballar d’una forma més propera i directa amb els representants de tots els centres. S’han utilitzat diversos mitjans de comunicació per respondre a les necessitats i dubtes en relació a la formació i altres aspectes per part dels docents del nostre àmbit com el correu electrònic, telèfon, entorns virtuals, etc..., així com les reunions de representants de claustre al CEP per informar d’aquesta disponibilitat. 1.2 Millorar i fomentar la col·laboració amb altres institucions. S’han establert diferents vies de comunicació entre totes les institucions que han estat treballant conjuntament amb el CEP de Palma, realitzant reunions conjuntes per a planificar, dissenyar, organitzar i avaluar les activitats en col·laboració amb les diverses entitats i serveis. 1.3 Simplificar tots els protocols de gestió del CEP. Aquest objectiu no s’ha assolit al 100%, ja que durant el primer trimestre es varen establir una sèrie de reunions entre el director i els assessors responsables en la revisió i simplificació de tots els protocols de totes les modalitats formatives ja existents i les modalitats de nova incorporació reflectides al Pla quadriennal 2012-2016, però degut al volum de feina i a la incorporació de 3 assessors novells durant aquest any al nostre centre, no s’han pogut revisar i modificar. S’ha de destacar en relació a aquest objectiu que s’ha realitzat un mapa de les diferents modalitats formatives i les característiques pròpies que ha servit de guia per a tots els membres del centre de professors.

5


1.4 Promoure l’intercanvi d’informació, recursos i eines entre assessories. Aquest objectiu s’ha assolit de manera molt satisfactòria, ja que s’han treballat tots els punts plantejats al nostre Pla Anual com per exemple la utilització de documents, informació, aplicacions i entorns compartits; la millora de l’intercanvi d’informació entre l’equip directiu i les diferents assessories; compartir els coneixements, materials i informacions adquirits amb la resta d’assessors després de l’assistència d’assessors a activitats formatives externes; ... 1.5 Augmentar la qualitat de l’assessorament que es fa al professorat i als centres, i aprofundir en les tècniques de l’aprenentatge adult i en les darreres innovacions educatives. Aquest objectiu s’ha treballat assistint a pràcticament totes les sessions de formació als centres i al CEP. Així com a l’assistència a diferents activitats formatives per part de l’equip d’assessors, com ara a l’assistència a congressos, fòrum, jornades, simpòsiums, trobades i activitats diverses enriquint la tasca assessora a les formacions duites a terme per cada un dels assessors. També destacar la recerca de recursos per aportar a les formacions i el treball en equip dels assessors, que segons les característiques de les diferents formacions s’han pogut preparar algunes intervencions als centres per parelles d’assessors, sobretot dintre del marc de l’aprenentatge cooperatiu i a un Projecte de millora de centre. Aquest objectiu es continuarà treballant durant el proper curs escolar. 1.6 Afavorir i donar suport a la creació de xarxes de professorat i de centres. En aquesta línia s’han realitzat visites puntuals a centres per part d’alguns assessors per compartir la manera de treballar, mostrar els seus projectes, espais, etc..., la qual cosa ha donat molt bons resultats i els participants han manifestat el seu alt grau de satisfacció. També vàrem potenciar la difusió de les bones pràctiques del professorat informant a la segona reunió del seminari d’Aprenentatge cooperatiu de 3r any de la realització d’una sessió de presentació d’experiències i bones pràctiques en torn a aquesta línia metodològica que finalment es varen dur a terme el dia 3 de juny amb molt bona resposta de participació i assistència per part dels centres. La sessió es va realitzar a la seu de la fundació Sa Nostra a Son Fuster. Aquest objectiu el consideram molt important i necessari, i per tant es continuarà treballant durant el proper curs escolar a partir de les diferents propostes formatives ofertades pel nostre CEP.

6


1.7 Integrar les TIC dins la tasca de les assessories, a les intervencions assessores i a la feina d’ equip. Gairebé totes les activitats han tengut una part de treball a través de l’entorn de formació a distància Moodle i Edmodo. S’han emprat per promoure la utilització de les noves tecnologies compartint i fent difusió de les bones pràctiques, recursos i altres aspectes d’interès per part dels participants. Hem compartit arxius on-line (documents, vídeos, presentacions, fulls de càlcul,…) per treballar conjuntament entre els assessors CEP i entre els participants a les nostres formacions. S’ha de fer referència a la creació d’un google sites durant el curs escolar 2012-13 en la participació del programa ARCE entre els Centres de Professorat d’Alcañiz, Pontevedra i Palma, que ha estat operatiu durant aquest curs escolar, encara que no s’ha rendibilitzat del tot. Per altra banda les eines google en general si que s’estan utilitzant a diverses formacions i a la tasca diària de les assessories i direcció del CEP. 1.8 Desenvolupar un pla de formació per als assessors i assessores nouvinguts. Es va elaborar un calendari de formació per part de la direcció durant els primers mesos del curs per a formar els nous assessors en els diferents temes que han hagut de necessitar durant el curs, tant pel treball intern dins del CEP (modalitats formatives, eines google utilització de les noves tecnologies,...) com per la seva tasca assessora (PDI, Moodle, Edmodo, aprenentatge cooperatiu, ...). S’han assignat uns assessors tutors per als nous assessors per tal de facilitar el seu procés d’adaptació. 1.9 Actualitzar la imatge del CEP donant a conèixer la feina que es fa. S’ha treballat aquest objectiu durant tot el curs escolar, però es continuarà fent feina en aquest sentit dinamitzant els espais del CEP i la plana web per tal de fer-los més atractius i propers als centres. S’han difós i publicitat la feina que es fa al CEP a través d’ alguns reportatges/articles/notes de premsa als mitjans de comunicació. També s’ha fet arribar als centres en què consisteixen cada una de les modalitats formatives des de la nostra web del CEP, a la reunió de representants de claustre al CEP i al centre cultural Es Flassaders de Palma i s’han penjat als nostres taulells de l’entrada d’una forma senzilla, intuïtiva i atractiva.

7


1.10 Afavorir un bon ambient de treball S’ha mantingut la línia de potenciar la coordinació, la responsabilitat i el treball en equip. Es continuarà insistint durant el curs vinent en la integració de tots els membres del CEP per tal de treballar de forma conjunta i seguint una mateixa línia de feina cordial i efectiva. 1.11 Redistribució dels espais del CEP. Hem reubicat la secretaria i l’àrea d’administració als despatxos contigus al despatx de direcció, creant una zona de direcció i administració. Així mateix també s’han reubicat les diferents assessories per poder disposar d’ un espai més ampli i acollidor de feina per als assessors. 1.12 Adoptar criteris ambientals de sostenibilitat a l’hora d’adquirir i gestionar els recursos materials i energètics del centre, així com dels residus que es generen, i promoure la mobilitat sostenible. Aquest objectiu s’ha assolit de manera satisfactòria seguint totes les actuacions previstes al nostre Pla Anual com per exemple: continuar amb la utilització dels contenidors de recollida selectiva. Reduir el consum de paper per mitjà de la seva reutilització, disminuir el subministrament d’aigua en botelles petites només per a les ponències. 1.13 Adequar les infraestructures i instal·lacions de l’edifici per tal d’adaptar-les a la legislació vigent i a les necessitats dels seus usuaris. S’han fet les gestions de contacte entre el CEP i IBISEC obtenint resposta durant el passat mes de juliol de 2013. Es va fer una visita per totes les instal·lacions del CEP per part del responsable d’ IBISEC i el director i la secretària, fent un informe dels diferents desperfectes de l’edifici com el repàs de la teulada perquè encara provoca humitats, finestres oxidades i bloquejades, etc... . No hem obtingut resposta d’aquest informe durant tot aquest curs escolar 2013-14 i es continuarà insistint ja que les condicions d’alguns dels espais i teulada són molt deficients, insalubres i perilloses. L’edifici no compleix la normativa d’accessibilitat.

8


1.14 Gestionar, utilitzar i mantenir adequadament els recursos materials del centre. Es va plantejar amb aquest objectiu netejar les aules de material (informàtic i d’altres tipus) sobrant de les prestatgeries i del quartet de material del primer pis de l’edifici A. Els assessors TIC varen realitzar aquesta tasca fent una neteja absoluta de tot el material en desús. De la mateixa forma es va començar amb altres espais, però no s’ha pogut realitzar al 100%. Està en procés i es planteja finalitzar durant el primer trimestre del curs vinent. 1.15 Reduir les despeses econòmiques en tots els aspectes possibles. S’ha assolit molt satisfactòriament aquest objectiu, ja que era un dels prioritaris de tot l’equip del CEP reduint el cost econòmic de les nostres activitats formatives, dels contractes i serveis que es tenen contractats amb diferents empreses i eliminant tots els pagaments corresponents a serveis superflus. Aquesta tasca ja es va realitzar amb èxit el curs passat.

9


2. Valoració del grau d’assoliment dels objectius del Pla Quadriennal 2012-16 a través de l’estudi del Programa d’activitats i esdeveniments de cada CEP. 2.1.

Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de la contribució del CEP de Palma a aquests objectius fent referència a: A) Modalitats des esdeveniments: Les diferents activitats programades contemplen les diferents modalitats formatives que contempla el Pla Quadriennal. Modalitat Curs Seminari de formació a centre Grup de treball Seminari CEP Taller Seminari de formació de zona Assessorament entre iguals Projectes de Millora de centre Trobades pedagògiques Jornades

Nombre

TOTAL

%

Hores

%

47 18 5 14 12 7 2 5 1 0

42,34 16,22 4,50 12,61 10,81 6,31 1,80 4,50 0,90 0

1239 386 220 258 96 140 8 155 10 0

49,32 15,37 8,76 10,27 3,82 5,57 0,32 6,17 0,40 0

111

100 %

2472

100 %

De totes les modalitats formatives a les quals donam resposta des del CEP de Palma hem de destacar les que donam suport formatiu a partir de formacions als centres, ja que és un dels objectius prioritaris donar formació directa als centres acompanyant-los en el seu procés de formació. En aquest sentit sumen un total de 44: els seminaris a centre, seminaris de zona, tallers, PMC i assessorament entre iguals. Si ho comparam amb la resposta que vàrem donar el curs passat, hem passat de 42 a 44 activitats d’aquesta tipologia.

10


GRÀFIC DE LES MODALITATS FORMATIVES DELS ESDEVENIMENTS (1)

CEP Palma   50   45   40   35   30   25   20   15   10   5   0  

47

18

14 2  

5

0

5

7

12 1  

11


GRÀFIC DE LES MODALITATS FORMATIVES DELS ESDEVENIMENTS (2)

CEP Palma    Assessorament   entre  iguals   2%  

Seminari 18%  

Grup de  treball   6%  

Seminari de   zona   9%  

Curs 59%  

Projectes de   Jornades   millora  de  0%   centre   6%  

12


B) Distribució per assessories dels esdeveniments: Assessoria Tecnologia de la informació i la comunicació Llengües estrangeres Direcció Educació Primària Formació Professional Educació Infantil Educació Secundària (estan inclosos els dos àmbits: àmbit social i lingüístic – àmbit científic i tecnològic) Secretaria del CEP

Nombre

TOTAL

%

26 27 9 19 10 10 10

23,42 24,32 8,11 17,11 9,01 9,01 9,01

111

100 %

Cal destacar que a l’hora de fer aquesta distribució a la taula i en els gràfics que es presenten a continuació, s’han assignat les activitats a una assessoria, però hi ha activitats que s’han duit a terme de forma conjunta entre assessories o per altres assessories, encara que no siguin de la seva etapa educativa o temàtica. Tenint en compte que des de principi de curs un dels acords presos entre els assessors i, amb el vist i plau de la direcció, era compartir activitats entre els assessors per tal d’ajudar al procés d´adaptació dels assessors novells i a un millor assessorament als centres. La distribució de les activitats formatives s’ha intentat que sigui la més equitativa possible. S’ha de tenir en compte que l’assessoria TIC està formada per 2 assessors, la de llengües estrangeres i la de Primària també. De la mateixa forma s’ha de mencionar que des de la direcció i secretaria del centre s’han assumit una sèrie de formacions degut a la incorporació de 3 assessors novells durant aquest curs escolar, per poder facilitar el seu procés de formació i adaptació, i a l’elevada demanda de formacions a centres que té el CEP de Palma. De cara al curs vinent es repartiran certes d’aquestes activitats entre els diferents assessors del CEP de Palma, sempre que sigui possible.

13


GRÀFIC DE LA DISTRIBUCIÓ PER ASSESSORIES DELS ESDEVENIMENTS (1) CEP Palma

CEP Palma   30   25   20   15   10   5   0  

26

27 19   9  

10

10

10

14


GRÀFIC DE LA DISTRIBUCIÓ PER ASSESSORIES DELS ESDEVENIMENTS (2) CEP Palma CEP Palma    

EDUCACIÓ INFANTIL   9%   FORMACIÓ   PROFESSIONAL   9%  

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA   9%  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA   17%  

TECNOLOGIES DE  LA   INFORMACIÓ  I  LA   COMUNICACIÓ   24%  

LLENGÜES ESTRANGERES   24%   DIRECCIÓ   8%  

15


C) Distribució per línies prioritàries dels esdeveniments: Línies prioritàries 1. Actualització en àrees i matèries instrumentals i mòduls de la formació professional. 2. Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula. 3. Ensenyament de i en llengües estrangeres. 4. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament professional.

Nombre

TOTAL

%

16

14,41

21

18,92

40 34

36,04 30,63

111

100 %

CEP Palma   40   40  

16

34

21

4

3

2

0

1

20

Des del CEP de Palma hem intentat donar resposta a totes les 4 línies prioritàries del nostre Pla Quadriennal, però es pot observar que entre les més demandades pels centres i ofertades pel CEP han estat la 3 i la 4 respectivament, ja que han estat les necessitats més notables dels docents del nostre àmbit educatiu, així com les indicades a les instruccions de principi de curs des del Servei de Formació Contínua. Seguides de la 2 i 1 respectivament. Tot el contrari que el curs anterior on les més sol·licitades foren la 1 i la 2. A continuació fem una anàlisi més exhaustiva de cada un dels objectius del Pla de formació 2012-16, distribuint cada una de les nostres formacions dintre de l’objectiu que s’ha estat treballant.

16


Objectius del Pla de formació permanent del professorat 2012-16: A. Contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament mitjançant una formació permanent que incideixi en la millora dels processos d’ensenyament – aprenentatge i del rendiment acadèmic del nostre alumnat. A. Contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament mitjançant una formació permanent que incideixi en la millora dels processos d’ensenyament – aprenentatge i del rendiment acadèmic del nostre alumnat.

Nombre total

Valoració general en relació a l’Objectiu A

La majoria de les activitats ofertades han incidit en la millora directa o indirecta a les aules. Les úniques que no han tengut aquesta incidència han estat les reunions de representants de claustre. S’ha de destacar que aquest curs escolar hem tengut moltes inscripcions a les diferents activitats, alguns cursos han hagut d’emprar llista d’espera. En ocasions hem admès més participants dels que sortien en la convocatòria pensant en aquells docents que s’inscriuen i no confirmen, o confirmen i després no assisteixen. En algunes activitats de la LP3 el procés de selecció ha estat a través de proves de nivell i/o entrevistes personals. En ocasions s’han realitzat atencions personalitzades mitjançant Total: ........111 trucades telefòniques, e-mails, etc. (100%) Malgrat aquest fet, hem tengut molts pocs assistents que, una vegada confirmada l’activitat, no han vingut a la primera sessió de la formació, i ens fa pensar que les activitats que s’han ofertat estaven ben programades en relació a les necessitats del nostre àmbit. Igualment de la resta d’activitats programades a àmbit illa, ja que també hem tengut sol·licituds.

PMC:..............5 SC:................18 SFZ:.................7 A.IGUALS:…..2 TALLER: .......12 CURS:..........47 S.CEP:.........14 G.TREBALL... 5 TROBADES PEDAGÒG…1 JORNADES...0

17


B. Desenvolupar tipologies d’ actuacions formatives i metodologies que afavoreixin la reflexió pedagògica, la participació en la pròpia formació, la formació entre iguals, la difusió de bones pràctiques i el treball en xarxa. B. Desenvolupar tipologies d’actuacions formatives i metodologies que afavoreixin la reflexió pedagògica, la Nombre total participació en la pròpia formació, la formació entre iguals, la difusió de bones pràctiques i el treball en xarxa. Dintre d’aquestes tipologies PMC:..............5 d’actuacions formatives destacaríem: SC:................18 SFZ:.................7 B.1 Seminaris de formació de centre. A.IGUALS:…...2 B.2 Assessorament entre iguals. TALLER: ........12 B.3 Taller CURS:............47 B.4 Coordinació i tutorització S.CEP:...........14 d’activitats FAD. FAD………….13 B.5 Trobades pedagògiques. TROBADES PEDAGÒG…..1

Valoració general en relació a l’Objectiu B

Representa més d’un 100% del total de les activitats ofertades pel nostre CEP ja que aquí hem d’incloure totes les formacions a distància que han tutoritzat cada un dels assessors i director del CEP. Valoram que és un molt bon resultat, ja que és un dels objectius del CEP de Palma afavorir la reflexió pedagògica a cada una de les nostres activitats formatives.

Total: ..........119

18


B.1 Seminaris de formació de centre: Nom de l’activitat Centre

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

Seminari de cercles restauratius. IES Son Rullan

Molt alt i s’han assolit els Combinar objectius plantejats al centres. projecte.

els

horaris

dels Encara que es dugui la mateixa temàtica als centres educatius s’han de desenvolupar els seminaris de forma independent.

Seminari de cercles restauratius. IES Juníper Serra

Molt alt i s’han assolit els Combinar objectius plantejats al centres. projecte.

els

horaris

dels Encara que es dugui la mateixa temàtica als centres educatius s’han de desenvolupar els seminaris de forma independent.

Programa AC/CA de 3r any. IES Josep Sureda i Blanes / IES juníper Serra

Alt i s’han assolit objectius plantejats projecte.

els Combinar al centres.

els

horaris

dels A principi de cada trimestre dur una revisió del calendari planificat.

Millora d’estratègies metodològiques II EAP Palma

S’han assolit tots objectius plantejats projecte.

els Cap al

Cap

Intervenció i acompanyament a les famílies EAP Ponent

S’han assolit tots objectius plantejats projecte.

els Cap al

Plantejar una nova formació que doni continuïtat a la temàtica treballada.

19


Nom de l’activitat Centre

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

Programa AC/CA de 3r any. CEIP Badies

S’han assolit tots objectius plantejats projecte.

els Cap al

Cap

Programa AC/CA de 3r any. CEIP Gabriel Vallseca

S’han assolit tots objectius plantejats projecte.

els Cap al

Cap

Filosofia 3-18 CEIP Son Anglada

S’han assolit tots objectius plantejats projecte.

els Cap al

Cap

Una mirada a les pràctiques artístiques contemporànies. Projecte cartografiem-nos CEIP Santa Catalina

S’han assolit tots objectius plantejats projecte.

els Cap al

Es valora molt positiva aquesta activitat per continuar treballant amb el Museu Es Baluard.

Convivència i mediació a l'ies ses estacions IES Ses Estacions

S’han assolit tots objectius plantejats projecte.

els Cap al

Cap

Creació i posada en funcionament d'un servei de mediació escolar a l'iES G.S. IES Guillem Sagrera

S’han assolit tots objectius plantejats projecte.

els Cap al

Cap

20


Nom de l’activitat Centre

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

Iniciació a les pràctiques restauratives al CEIP MIQUEL PORCEL CEIP Miquel Porcel

S’han assolit tots objectius plantejats projecte.

Programa AC/CA de 3r any. CEIP Son Rullan

S’han assolit tots els objectius, però alguns (creació de comissió AC de centre, carpeta d’AC) s’han d’acabar de desenvolupar de manera sistemàtica

Programa AC/CA Per ensenyar a aprendre en equip 3r any. CEIP Santa Catalina

S’ han assolit els objectius Puntualitat dels participants plantejats satisfactòriament.

els Cap al

Cap

Horari: El fet de començar les Dedicar un altre espai sessions tot just després de temporal a la realització de les l’acabament de les classes sessions ha fet que no sempre s’hagi desenvolupat l’activitat amb puntualitat Començar el seminari com a mínim mitja hora més tard després de les classes.

B.2 Assessorament entre iguals: Nom de l’activitat

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

Possibilitats i maneig de la PDI al CEIP Els molins

Molt alt.

Connectivitat. Solucionat amb connexió per cable.

Cap

MEDIACIÓ ESCOLAR. CC SAGRAT COR

Alt

Cap

Cap

21


B.3 Taller: A la modalitat TALLER hem realitzat 12 activitats. Aquí només es detallen dos per la seva temàtica, la resta són temàtica TIC/TAC i estan recollits a l’objectiu D d’aquesta memòria. Nom de l’activitat

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

Taller d’emergències i evacuació, Ús d’equipaments i primers auxilis. IES Juníper Serra.

Molt alt. S’han assolit els Combinar horaris del Hauria de ser un taller extensible a tots els objectius plantejats de professorat de FP i dels centres educatius. forma molt satisfactòria. tècnics que participaren en la formació.

Taller Juguem i aprenem en temps de pati al CEIP Son Verí

Alt. S’han assolit objectius plantejats forma satisfactòria.

els Els interessos de l’escola no Aquesta formació ha finalitzat i no es de s’ajustaven al plantejament planteja continuïtat formativa. pedagògic inicial.

B.4 Coordinació i tutorització d’activitats FAD: Nom de l’activitat

Grau d’assoliment dels objectius

Funcionaris interins substituts novells 201314

Alt: cap abandonament tots reben certificació, valoració molt positiva de l’alumnat

Dificultats

Propostes de millora

Disseny curs Interacció alumnat per les diiferents tipologies de centres (primària, EOI, Conservatori,...)

Disseny i materials del curs. Ofertar aquesta formació a docents del mateix cos, ja que moltes activitats no estaven adaptades a EOI, Centres especials, Conservatori, etc...

22


Nom de l’activitat

Grau d’assoliment dels objectius

Eines Web 2.0 per a una educació del segle XXI (1r trimestre)

Alt Valoració molt de l’alumnat

Projectes col·laboratius Alt amb l’ Edmodo Valoració (2 edicions) l’alumnat.

Dificultats

Propostes de millora

Actualitzar el disseny i els continguts Actualitzar el disseny i els continguts positiva del curs. Alumnat molt heterogeni del curs. Establir criteris de selecció.

positiva

Algun participants no respectaven Actualitzar el material i el disseny del de el termini de lliurament de les curs. activitats.

Música 2.0 (2 edicions)

Alt: valoracions positives

molt Elevat nombre d’activitats

Actualitzar alguns materials.

Pissarres digitals: ús del programari i elaboració de material (2 edicions)

Alt: valoracions positives

molt Resolució de qüestions purament Actualitzar el format dels materials tècniques.

Llengua i literatura amb les TIC (2 edicions)

Alt

Cap

Les TIC en l’aprenentatge de llengües estrangeres

Alt

Alguns participants no respectaven Actualitzar alguns dels materials el termini de lliurament de les activitats o volia acabar el curs molt més aviat per tenir la certificació abans del termini de tancament de la borsa d’interins.

Actualització de materials

23


Nom de l’activitat

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

Moodle, plataforma d’aprenentatge. Iniciació

Alt

Cap

Fer un Moodle

La realitat augmentada a l’educació

Alt

Cap

Cap

curs

d’aprofundiment

sobre

B.5 Trobades pedagògiques: Nom de l’activitat

Grau d’assoliment dels objectius

TP EIVISSA. CERCANT METODOLOGIES INCLUSIVES

Alt

Dificultats

Propostes de millora

El moment no era molt Cap adequat. A principi de curs les escoles encara no estaven preparades per mostrar el seu funcionament totalment.

24


C. Reforçar i promoure l’actualització de la metodologia de les àrees i matèries instrumentals i mòduls de formació professional i del seu coneixement científic. C. Reforçar i promoure l’actualització de la metodologia de les àrees i matèries instrumentals i mòduls de formació professional i del seu coneixement científic. Dintre d’aquestes tipologies d’actuacions formatives destacaríem: C.1 Estades en empreses.

Nombre total

Valoració general en relació a l’Objectiu C

5

Es valora de forma positiva la realització de les activitats destinades al professorat d’FP, així com les estades en empreses, encara que no s’ha pogut donar resposta a totes les famílies professionals i aquesta formació s’ha ofertat de la forma més generalitzada possible per poder arribar al major nombre de docents de les diferents famílies

professionals.

En relació al curs passat les estades en empreses ha sofert una reducció ja que el curs passat vàrem realitzar un seguiment de 10 estades i durant aquest curs s’ha reduït a la meitat. Aquesta reducció es deguda a que la convocatòria va sortir més tard i dues sol·licituds es varen denegar per fora de termini o no tenir el vist-i-plau de l’empresa.

25


C.1 Estades en empreses: Títol

Línia Prioritària

Tasca assessora

Propostes de millora

Forn Nou, C.B (100h) Sílvia López López

LP1 Seguiment de Avançar el període d’inici de les EE. Actualització en àrees i matèries instrumentals l’estada i avaluació. La participació i la implicació és i mòduls de la formació professional molt elevada en l’EE.

Forn Nou, C.B (100h) Damià Tomàs Cerdà

LP1 Seguiment de Avançar el període d’inici de les EE. Actualització en àrees i matèries instrumentals l’estada i avaluació. La participació i la implicació és molt elevada en l’EE. Encara que no i mòduls de la formació professional ha pogut finalitzar.la.

Restaurant Son Quint (20h) Catalina Zornoza Marqués

LP1 Seguiment de Avançar el període d’inici de les EE. Actualització en àrees i matèries instrumentals l’estada i avaluació. La participació i la implicació és i mòduls de la formació professional molt elevada en l’EE.

Restaurant Santi Taura (100h) Olivia Caballero de Segovia

LP1 Seguiment de Avançar el període d’inici de les EE. Actualització en àrees i matèries instrumentals l’estada i avaluació. La participació i la implicació és molt elevada en l’EE. i mòduls de la formació professional

A&R Wirecut,S.L (45,5h) Genar Escandell Preto

LP1 Donar informació Actualització en àrees i matèries instrumentals i mòduls de la formació professional

Restaurant Bri (35h) Diana Caballero Luján

LP1 Seguiment de Avançar el període d’inici de les EE. Actualització en àrees i matèries instrumentals l’estada i avaluació. La participació i la implicació és molt elevada en l’EE. i mòduls de la formació professional

Avançar el període d’inici de les EE. La participació i la implicació és molt elevada en l’EE.

26


D. Potenciar com a recurs didàctic l’ús habitual i quotidià dels recursos tecnològics a les aules a totes les àrees i matèries. D. Potenciar com a recurs didàctic l’ús habitual i quotidià dels recursos tecnològics a les aules a totes les àrees i matèries.

Nombre total

En relació a aquest objectiu les SC:....................3 tipologies d’actuacions formatives a A.IGUALS:.........1 destacar: TALLER: ............9 G.TREBALL:.......2 D.1 Formacions a centre TIC/TAC. CURSOS (TIC):..3 D.2 Tallers TIC/TAC. SEM. CEP:.........2 D.3 Grups de Treball TIC/TAC Total: .............20 També s’han ofertat 3 cursos CEP (18’01%) treballant aquest objectiu i 2 seminaris CEP des de l’assessoria TIC i alguns més des d’ altres assessories.

Valoració general en relació a l’Objectiu D

Aquest objectiu s’ha treballat de forma molt satisfactòria des de les modalitats de formació de seminaris a centre i de taller. Les valoracions de tots els participants a aquestes formacions han estat positives i continua essent una demanda elevada per part dels centres, ja que alguns s’estan iniciant i d’altres van actualitzant els seus coneixements. A part s’ha donat resposta a aquesta temàtica amb 2 grups de treball encetats aquest curs escolar i 1 assessoraments entre iguals, amb la intenció per part d’aquests centres de demanar una formació de més llarga durada per al curs vinent.

27


D.1 Formacions a centre TIC/TAC: Nom de l’activitat Centre

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

APLICACIÓ DE LES TIC A L’AULA AL CEIP ESCOLA GRADUADA

Molt alt. Bona implicació dels participants i actuació professional de la coordinadora i la ponent.

Inicialment algunes dificultats per ajustar-se a l’horari establert ( per part dels participants )

Cap

APRENENTATGE SIGNIFICATIU/PDI/MAPE S CONCEPTUALS. IES LA RIBERA

Alt

Cap.

Continuïtat de la formació aprofundint en cada una de les temàtiques per separat.

UTILITZACIÓ DE LES PDI IES MADINA MAYURQA

Moderat.

Informalitat per part dels participants. Molts dels que s’havien inscrit al seminari no varen comparèixer i els altres no varen assistir amb regularitat.

Demanar un compromís per escrit d’assistència i de lliurament de l’aplicació didàctica als participants de la formació.

D.2 Tallers TIC/TAC:

Nom de l’activitat Centre

Grau d’assoliment dels objectius

INSTRUMENTS I APLICACIONS TIC AL CEIP MIQUEL C. LLOBERA

Alt.

Dificultats

Propostes de millora

Negociació inicial. Acord de taller i no Evolució cap a altres modalitats seminari. més participatives.

28


Nom de l’activitat Centre

Grau d’assoliment dels objectius

EINES DE COMUNICACIÓ INTERNA I GESTIÓ DE DEPARTAMENTS A L’IES ST MARÇAL

Molt alt. Bona implicació Cap dels participants i actuació professional de la coordinadora.

Evolució cap a altres modalitats més participatives.

EDICIÓ D’AUDIO I VÍDEO AL CONSERVATORI DE MÚSICA

Molt alt. Bona implicació Algunes dificultats protocolàries inicials dels participants i actuació professional del coordinador i el ponent.

Evolució cap a altres modalitats més participatives.

TALLER "PDI AL CEIP URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR"

Molt alt. Bona implicació Cap dels participants i actuació professional de la coordinadora i el ponent.

Evolució cap a altres modalitats més participatives.

BLOCS A L'IES BENDINAT: EINES DE COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Molt alt. Bona implicació Algunes dificultats relacionades amb Evolució cap a altres modalitats dels participants i actuació l’entrega de documentació més participatives. professional del coordinador i la ponent.

TALLER MOODLE AL CEIP SES CASES NOVES

Molt alt. Bona dels participants professional coordinadora i ponents.

implicació i actuació de la dels dos

Dificultats

Concreció d’horaris i dates

Propostes de millora

Evolució cap a altres modalitats més participatives.

29


Nom de l’activitat Centre

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

GESTIÓ DE LA PLANA WEB A L’IES STA MARIA

Molt alt. Bona implicació Algunes dificultats relacionades amb Evolució cap a altres modalitats dels participants i actuació l’entrega de documentació més participatives. professional de la coordinadora i la ponent.

TALLER D’INICIACIÓ A LES TIC (IES EMILI DARDER)

Alt

Cap

Engegar tallers o seminaris per aprofundir en el temes relacionades amb les TIC especialment en entorns virtuals o PDI.

TREBALL EN EQUIP EN ESPAIS VIRTUALS I EINES OFIMÀTIQUES (EOEP PALMA2)

Moderat

El dia de la formació varen tenir problemes amb la connectivitat. Alguns participants no varen lliurar l’aplicació didàctica.

Demanar compromís per escrit als participants abans de començar la formació de la seva assistència i del lliurament de l’aplicació didàctica.

Dificultats

Propostes de millora

D.3 Grups de treball TIC/TAC: Nom de l’activitat Centre

Grau d’assoliment dels objectius

DE LES TIC A LES TAC ALS IES ST MARÇAL/STA MARIA ( GT )

Alt. Bona implicació dels participants i actuació professional de la coordinadora.

Dificultats relacionades amb la Engegar un Projecte de Millora de reubicació d’alguns dels participants Centre i de las mancances del nou edifici El producte final s’ajustaria més a la modalitat Projecte de Millora de Centre

30


EP

13

11

Tancats*

0

RENUNCIATS

Aprovades

2

Reconduïdes

Nombre demandes

EI

Denegades

Etapes educatives Tipus de centre

La resta de GRUPS DE TREBALL que s’han duït a terme al CEP de Palma han estat els següents:

Tema

-Psicomotricitat educativa al CP Pintor J. Miró (Grup 1). DESISTIT -Psicomotricitat educativa al CP Pintor J. Miró (Grup 2). DESISTIT 2

2

-Convivència I . CEIP Alexandre Rosselló. EN TERMINI -Convivència II. CEIP Alexandre Rosselló. EN TERMINI -Convivència III. CEIP Alexandre Rosselló. EN TERMINI -Creació de material manipulatiu per a la resolució de problemes matemàtics. E. Infantil -1r cicle Primària. CEIP Marian Aguiló. EN TERMINI -Creació de material per a la resolució de problemes matemàtics. CEIP Marian Aguiló. EN TERMINI -Coordinació envers l’avaluació en les escoles i instituts Marratxí-Santa Maria- Santa Eugenia . Grup B TANCAT -Coordinació envers l’avaluació en les escoles i instituts Marratxí-Santa Maria- Santa Eugenia. Grup A TANCAT -A. cooperatiu EP i 2n cicle EP. CEIP Melcior i Rosselló. RENUNCIAT -A. cooperatiu 3r cicle EP. CEIP Melcior i Rosselló. RENUNCIAT -Banc recursos multimèdia. Llicències digitals. CEIP Ses Casasnoves EN TERMINI -Coneixement del Medi. Aplicació als Projectes i eines TIC. DESISTIT -Eines TIC. CEIP Son Pisà. DESISTIT -Eines TIC. CEIP. Son Pisà. DESISTIT

31


2

Batxillerat

3

3

-

3

Tancats*

6

RENUNCIATS

9

Reconduïdes

Denegades

Aprovades

Nombre demandes

Etapes educatives Tipus de centre ESO

2

3

Tema

-No és microteatre però s’hi sembla . IES Baltasar Porcel. TANCAT -L’aprenentatge cooperatiu a l’Educació Física. RENUNCIAT -Elaboració de material. Plàstica i visual. Tercer ESO en Anglès. RENUNCIAT -De les TIC a les TAC als IES Sant Marçal i Santa Maria. TANCAT -Ara sí, micro per aules. IES Baltasar Porcel. EN TERMINI -Escola saludable. IES Emili Darder. TANCAT -El cinema com a eix vertebrador de l’educació emocional i del treball -interdisciplinari. CC Aula Balear. EN TERMINI -Serveis UCMA. IES Francesc de Borja Moll. DENEGAT -La societat en xarxa. (IES Josep Maria Llompart. IES Marratxí) DENEGAT Implantació del Batxillerat Internacional . Àrees transversals. RECONDUIT Implantació del Batxillerat Internacional. Âmbit sociolingüístic RECONDUIT Implantació del Batxillerat Internacional. Àmbit científic-Tècnic. RECONDUIT

CEPA EOI

32


1

ESCOLES D’ART

1

EOEP

2

2

1

1

Tancats*

RENUNCIATS

Reconduïdes

Denegades

Aprovades

Nombre demandes

Etapes educatives Tipus de centre CONSERVATORI DE MÚSICA I DANSA

Tema

1

Elaboració de Música per a dansa. EN TERMINI

Inventari, catalogació i estudi de les estàtues del Cardenal Despuig. DESISTIT 2

Dur a la pràctica el programa AC/CA a les escoles petites de Sóller 1 RENUNCIAT Dur a la pràctica el programa AC/CA a les escoles petites de Sóller 1 RENUNCIAT

EAP FP

Projecte Salut laborat per a persones sordes a l`ambit sociosanitari. CIFP Son Llebre. EN TERMINI

Internivellar TOTAL

32

24

2

5

6

5

Tancats* = Per lliurament de memòria i producte final.

33


Observacions: La taula anterior reflecteix les demandes rebudes dins el curs 2013-2014 i l’estat de les mateixes a data 01-07-2014 A més s’ha de tenir en compte el romanent de grups de treball, les demandes dels quals van ser rebudes en cursos anteriors, i que encara han estat actius durant el 2013-2014 i s’han tancat també durant el 2013-2014: -TANCATS: ...........5 -RENUNCIATS: .....6 -DESISTITS : ...........6 En definitiva, a data de 01-07-2014 resten actius 10 GRUPS DE TREBALL

34


E. Afavorir la formació dels equips docents i dels equips directius dels centres educatius a través d’actuacions formatives consolidades i obertes a la comunitat educativa que afavoreixin el treball en equip. E. Afavorir la formació dels equips docents i dels equips directius dels centres educatius a través d’actuacions formatives consolidades i obertes a la comunitat educativa que afavoreixin el treball en equip.

Nombre total

En relació a aquest objectiu les tipologies d’actuacions formatives que destacaríem són:

E.1 Seminaris de Formació de zona.

8

Valoració general en relació a l’Objectiu E

S’ha donat resposta a aquest objectiu a través de la modalitat formativa de SZ ja que afavoreix la reflexió per part dels participants i el treball en equip. El seminari de treball per àmbits que a proposta del CEIP Sa Indioteria ha continuat la implementació d’una metodologia competencial, inclusiva, interdisciplinar a diferents centres amb el suport del departament de Pedagogia Aplicada de la UIB. Conèixer bones pràctiques educatives és un dels seus objectius. Les seqüències didàctiques dissenyades i materials, s'han experimentat a l'aula amb molt bona acollida per part de l'alumnat i professorat, ja que en tot moment es plantegen situacions d'aprenentatge a partir dels seus interessos i necessitats. Al seminari de Sóller han participat 4 centres diferents de la comarca estenent l’AC per tota la comarca, fent sessions de pràctica reflexiva participant tots els representants de centre compartint experiències amb l’ajuda de l’assessora. Durant els darrers anys, al CEP de Palma també es realitzen de manera regular activitats dirigides a membres d’equips directius de centres escolars. Algunes d’aquestes activitats es realitzen en col·laboració amb el SF Contínua. Durant el present curs s'ha realitzat la Trobada de Seminaris amb la ponència d’Antonio Santana sobre el treball en comunitat. La valoració ha estat molt positiva per part dels participants.

35


Tema

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Treball en equip i gestió de les emocions: Escoletes de l’àmbit de l’Eap Sud

S’han assolit tots els objectius Cap plantejats al projecte.

El treball per àmbits

S’han assolit la major part dels El tema és molt específic i és difícil Obrir un poc la temàtica cap a objectius plantejats. trobar persones expertes en aquest experiències d’aprenentatge tema. competencial i globalitzat.

Coordinació de centres, equips directius, cicles i departaments (zona Es Vivero)

S’han assolit tots els objectius Els objectius del seminari estan dirigits plantejats al projecte. als aspectes de gestió i administració, i no inclouen aspectes pedagògics ni formatius. Apart dels temes normatius aportats per part de la inspectora, no s’han treballat altres aspectes formatius.

Fer un canvi seminari.

Coordinació de centres, equips directius, cicles i departaments (zona Calvià-Andratx)

Alguns objectius importants no s’han assolit com “ Conèixer i intercanviar experiències pedagògiques i organitzatives”

Fer un canvi seminari.

La no implicació dels inspectors de la zona. Els interessos d’alguns dels participants estan dirigits als aspectes de gestió i administració no inclouen aspectes pedagògics ni formatius.

Propostes de millora

Cap

d’orientació

al

Replantejar-lo com un espai de formació pels equips directius, de reflexió pedagògica i de intercanvi d’experiències.

d’orientació

al

Replantejar-lo com un espai de reflexió pedagògica i de intercanvi d’experiències.

36


Coordinació de centres, equips directius, cicles i departaments (zona Sóller)

Tots ells han estat assolit de Dificultats per fer ús de l’entorn virtual Cap. S’ha treballat entorn a un forma favorable. EDMODO per part d’alguns projecte comú de feina de participants. coneixement de l’entorn de la comarca de Sóller. Reunions intercicles i departaments envers la coordinació primària i secundària.

Coordinació de centres, equips directius, cicles i departaments (zona Palma centre)

Tots ells han estat assolit de L’assistència irregular dels directius forma favorable. d’alguns centres de primària i d’un centre de secundària dels 3 que han participat enguany al seminari.

Cap. S’ha redactat un document comú de treball dels hàbits a tots els centres. Així com l’anàlisi dels mínims de CAT,CAST, ANG i MAT per arribar a acords comuns. Continuar amb la feina el curs vinent.

Coordinació de centres, equips directius, cicles i departaments (zona Marratxí, Santa Maria, Santa Eugència)

S’han assolit tots els objectius Cap plantejats al projecte.

Cap

Programa AC/CA Per ensenyar a aprendre en equip 3r any. EOEP i centres Sóller

S’ han assolit els objectius Ha estat una mica difícil combinar plantejats satisfactòriament. horaris per fer les diferents sessions. El fet d’ haver comptat amb un representant de cada un dels centres a les videoconferències amb Mila ha estat molt positiu.

Planificar a l’ inici del seminari la rotació pels diferents centres de la zona per dur a terme les sessions formatives.

37


F. Donar suport a les iniciatives dels equips de centre, en el marc de la seva autonomia, per iniciar processos d’avaluació i elaboració de projectes de millora de centre. F. Donar suport a les iniciatives dels equips de centre, en el marc de la seva autonomia, per iniciar processos d’avaluació i elaboració de projectes de millora de centre.

Nombre total

En relació a aquest objectiu les PMC:.............5 tipologies d’actuacions formatives que destacaríem són: Total: ............5 (4’5%) F.1 PROJECTES DE MILLORA DE CENTRE

Valoració general en relació a l’Objectiu F

Aquesta modalitat formativa ha sofert un increment considerable del curs passat a aquest, passant d’1 a 5 PMC. Aquests PMC han obtingut una valoració positiva i satisfactòria per part dels participants a aquesta formació que proposa iniciar un canvi metodològic i/o de funcionament dintre d’un projecte de millora al centre. Les temàtiques treballades han estat la implantació del Pla TIC/TAC del centre i el treball de diferents metodologies per produir un canvi als centres.

38


F.1 PROJECTES DE MILLORA DE CENTRE: Títol i Centre

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

Cream i compartim noves pràctiques al CEIP Coll d’en Rabassa

S’han assolit tots els objectius plantejats al projecte.

Arribar a acords entre els participants a la formació i la resta del claustre.

Continuar amb la formació per aprofundir en els canvis metodològics acordats.

Implantació de les TIC al IES Baltasar Porcel (Eines Google i Web 2.0)

Alt

Desacord en un principi amb el lliurament de l’aplicació didàctica que s’havia proposat. Finalment es va a arribar a un acord.

Continuar amb la formació aprofundint en els entorn virtuals, aplicacions web 2.0 i dispositius mòbils.

Comprendre i comunicar-se al CEIP Son Ferrer

Alt

Dificultats per trobar moments de coordinació. Falta d’implicació per part d’alguns dels participants.

Continuar amb la formació però plantejant tasques més concretes i que tothom tingui molt clares les seves funcions.

Milloram l’escola. CEIP Pintor Joan Miró

Mitjà-alt

Dificultats per arribar a acords per part dels mestres de l’escola. Coordinació amb professorat de la UIB convidat a l’activitat per l’equip directiu del centre. Impuntualitat dels assistents.

Treballar continguts més concrets. Fer entendre a totes les persones implicades a la formació la importància de la planificació i la coordinació.

Un currículum més inclusiu a través dels àmbits i l’ AC al CEIP Sa Indioteria

Alt

Moltes temàtiques treballades i això ha dificultat l’aprofundiment en cada una d’elles.

Centrar-se en una de les temàtiques.

39


G. Contribuir al foment de l’educació plurilingüe i continuar amb el procés de normalització lingüística en el marc del Pla lingüístic de centre. G. Contribuir al foment de l’educació plurilingüe i continuar amb el procés de normalització lingüística en el marc del Pla lingüístic de centre

Nombre total

Valoració general en relació a l’Objectiu G

LP3:.............40

Aquestes formacions es valoren a l’apartat 2.6 de la memòria on es fa una anàlisi qualitativa global del Total: ..........40 desenvolupament de les activitats incloses dins la línia (36’04%) prioritària 3 del Pla Quadriennal de Formació i del CEP.

H. Afavorir la millora professional amb actuacions formatives que contribueixin a desenvolupar les capacitats del docent. H. Afavorir la millora professional amb actuacions formatives que contribueixin a desenvolupar les capacitats del docent.

Nombre total

111

Valoració general en relació a l’Objectiu H

Totes les activitats dutes a terme tant en el centres, en el CEP i a distància afavoreixen el desenvolupament d’aquest objectiu.

40


I. Col·laborar amb la UIB en el desenvolupament professional i la millora de la formació del professorat i els professionals de l’educació, especialment pel que fa a la vinculació entre innovació i recerca i formació inicial i formació permanent. I. Col·laborar amb la UIB en el desenvolupament professional i la millora de la formació del professorat i els professionals de l’educació, especialment pel que fa a la vinculació entre innovació i recerca i formació inicial i formació permanent. Aquest objectiu s’ha treballat al Seminari de Zona “Treball per àmbits”, al PMC del CEIP Pintor i Joan Miró, així com al Seminari de centre de l’IES La Ribera amb el suport i col·laboració del Departament Pedagogia Aplicada: Joan Jordi Muntaner, Rosa Rosselló i Begoña de la Iglesia

Nombre total

Valoració general en relació a l’Objectiu I

6

Positives. Consideram que hem de continuar amb aquestes relacions ja que donen suport a les nostres formacions.

També han participat com a ponents a diverses formacions del CEP.

41


J. Col·laborar amb institucions i entitats relacionades amb la formació permanent del professorat o de professionals de l’educació, docents i no docents, per possibilitar una oferta diversificada, però, alhora, coherent amb aquest pla i per facilitar el treball en equip entre diferents professionals que incideixen en el món de l’educació. J. Col·laborar amb institucions i entitats relacionades amb la formació permanent del professorat o de professionals de l’educació, docents i no docents, per possibilitar una oferta diversificada, però, alhora, coherent amb aquest pla i per facilitar el treball en equip entre diferents professionals que incideixen en el món de l’educació.

Nombre total

10

Valoració general en relació a l’Objectiu J

Molt positiva. Consideram que aquestes col·laboracions són possibles amb una adequada negociació entre les organitzacions i institucions implicades (Ajuntament, Fundacions, Govern, etc…). Algunes d’aquestes activitats no han suposat cap despesa econòmica per part del CEP en relació al pagament de ponències i material.

42


Activitat (Títol)

Entitat col·laboradora

Jugar amb els mots: Escriptures creatives en francès La dimensió lúdica de l'alemany a la web Educació física inclusiva

INSTITUT FRANÇAIS

L3

L’entitat va proposar el ponent i va dissenyar el curs.

GOETHE INSTITUT Consell Insular de Mallorca

L3

Taller d’emergències evacuació.

Bombers de l’ajuntament de Palma

L1

Es Baluard

L1

i

ConvivÈxit

L4

Introducció a les Pràctiques Restauratives

ConvivÈxit

L4

L’entitat va proposar el ponent i va dissenyar el curs. L’entitat va proposar els ponents, va aportar l’espai per dur a terme una part de l’ activitat, el poliesportiu i es va fer càrrec del cost total de la formació. Col·laboraren en l’aportació de material i explicació teòrica i pràctica per part de dos tècnics dels bombers. Disseny i desenvolupament de les 4 sessions presencials. Aportació de materials. Seguiment i guiatge de les aplicacions a l’aula dels docents. Gestió i coordinació de les exposicions finals. Gestió de l’entorn Moodle, seguiment i guiatge de les aplicacions dels docents. L’entitat va proposar els ponents i va dissenyar el curs.

i

Cartografiem-nos

Seminari Conviure

Educar

Línia treballada

L1

Actuacions de l’entitat col·laboradora

Valoració (Grau de satisfacció) Molt alt

Propostes (Continuïtat, millores,...) Continuïtat

Molt alt

Continuïtat

Molt alt

Continuïtat

Molt alt

Dependrà de les demandes dels centres

Molt alt

Dependrà dels centres que ho sol·licitin i de l’oferta de Es Baluard.

Alt

Continuïtat

Molt alt.

Continuïtat

43


Seminari: Reunió de representants de claustre Curs: El cinema en anglès com a eina didàctica. Cinefòrum.

L1 Ajuntament Palma

Ens va cedir el centre Es Flassaders per a la 1ª reunió i per a la sessió de Cinefòrum

Molt alt.

Continuar col·laborant

L3

Curs: El cinema en anglès com a eina didàctica. Cinefòrum.

Centre Cultural Sa Nostra

L3

Es va llogar l’espai del seu centre cultural per dur a terme la darrera sessió de l’activitat.

Molt alt.

Continuar col·laborant

Seminari de AC/CA de 3r any.

Son FusterFundació Sa Nostra

L4

Es va utilitzar per a la realització de la darrera sessió del seminari.

Molt alt.

Continuar col·laborant

44


K. Impulsar la millora de la xarxa de formació de les Illes Balears a través de plans específics de formació de formadors i una coordinació eficient entre tots els agents que intervenen en la formació permanent del professorat. K. Impulsar la millora de la xarxa de formació de les Illes Balears a través de plans específics de formació de formadors i una coordinació eficient entre tots els agents que intervenen en la formació permanent del professorat. Les activitats de formació de formadors que s’han duit a terme es poden classificar en: K.1 Formació de l’equip pedagògic. K.2 Formació individual dels assessors.

Nombre total

Valoració general en relació a l’Objectiu K

2 per a tot l’equip pedagògic

A nivell de CEP: Seminari de formadors en Aprenentatge Cooperatiu (3r any), la valoració ha estat molt positiva. Els assessors hem compartit amb els coordinadors de centre la formació per a realitzar les intervencions als centres educatius amb la professora de la UVic, Mila Naranjo. Es continuarà per al proper curs per donar resposta als centres amb 2 seminaris i 1 curs CEP.

La formació individual depèn de cada assessor

A nivell del SF Contínua: Es varen fer unes jornades presencials de dos dies amb els assessors dels diferents CEP durant el 2n trimestre. Va ser positiva. Es proposa que des del Servei la creació d’espais i dinàmiques que facilitin aquestes interaccions entre els assessors perquè es puguin conèixer millor i treballar conjuntament.

45


K.1 Formació de l’equip pedagògic: Modalitat/Títol

Ponències

Durada

Data

Breu descripció

Jornades Estratègies per a la formació permanent del professorat

Teresa Ruíz Pérez: “Un model de desenvolupament de tractament integrat de Llengües”. Jesús Domingo Segovia: Quines estratègies afavoreixen la participació del professorat?” Jesús Domingo Segovia: Com poden els PMC transformar les pràctiques educatives?

8 hores

7i8 d’abril 2014

SEMINARI: Aprenentatge cooperatiu i intervenció assessora en centres III”.

MILA NARANJO: “Programa CA/AC per ensenyar a aprendre en equip (3r any)”.

22 hores

3/10/13 Tancament del al programa AC/CA 3/6/14 arribant a una implementació de la metodologia als centres.

Valoració

Cost Total

Amb aquestes jornades Molt positiva 1085,41€ es volia fomentar les estratègies formatives vinculades a la pràctica. Així com crear un espai de reflexió i millora de la pràctica assessora, compartir experiències d’aquest curs i propostes per al següent.

Positiva Participació activa per part dels centres

Pendent de pagament 1057,49€

46


K.2 Formació individual dels assessors: Nom assessor/a: Mª Dolores Pérez Riera Assessoria: Educació Infantil Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

Trobada pedagògica a Eivissa. Cercant metodologies inclusives

Eivissa

10h

03/10/13 04/10/13

Visita a diferents centres per conèixer el Molt positiva treball que realitzen en metodologies de caire inclusiu com l’aprenentatge cooperatiu, treball per ambients i àmbits.

La realitat augmentada

FAD

20h

22/10/13 13/12/13

Curs a distància amb continguts relatius Molt positiva a la realitat augmentada.

L’educació, Eina transformadora

Sa Nostra

8h

25/11/13 05/12/13

Cicle de conferències relacionades Molt positiva amb l’Educació Emocional.

Treball en equip: comunicació, emocions i resolució de conflictes. Working in Team

Cep Palma

20h

29/01/14 19/02/14

Curs de temàtica emocional impartit en Molt positiva anglès.

Tècniques de primers auxilis Cep Palma

20h

13/02/14 27/02/14

Curs eminentment pràctic amb Molt positiva continguts i aplicació de tècniques de primers auxilis.

Jornades: Estratègies per a la formació permanent del professorat

8h

07/04/14 08/04/14

Compartir i debatre sobre les Positiva formacions dutes a terme a cada una de les assessories dels diferents Ceps.

Cep Palma

47


Cap de setmana d’immersió lingüística en anglès. A weekend in English. Nivell bàsic

Valldemossa

20h

09/05/14 10/05/14

Immersió en anglès a través de diferents Molt positiva tallers i activitats en anglès.

Jornades pedagògiques a El Martinet

Ripollet

15h

28/03/14 30/03/14

Evolució i pràctica de l’enfocament Molt positiva metodològic de l’escola El Martinet.

Jornada sobre la competència plurilingüe en un món obert

Parc Bit

8h

28/05/14

Exemples i experiències introduir l’AICLE.

de

com Positiu

Nom assessor/a: Azucena Tejera Assessoria: Educació Primària Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

SEMINARI APRENENTATGE COOPERATIU III

CEP PALAMA

10H

03/10/13 03/06/14

Aprenentatge, anàlisi i reflexió dels Molt positiu. recursos i estratègies necessàries per dur a terme l’Aprenentatge cooperatiu. Baix el guiatge de na Mila Naranjo.

CURS: JUGAR AMB ELS MOTS: ESCRIPTURES CREATIVES EN FRANCÈS

CEP PAMA

10H

31/01/14 01/02/14

Estratègies i recursos per treballar la Positiu competència comunicativa en llengua francesa.

CAP DE SETMANA D'IMMERSIÓ LINGUÍSTICA EN ANGLÈS. A WEEKEND IN ENGLISH! NIVELL BASIC

Valldemossa

20h

07/02/14 08/02/14

Immersió en anglès a través de diferents Positiu tallers i activitats en anglès.

48


JORNADES ESTRATEGIES PER A LA FORMACIO PERMAMENT DEL PROFESSORAT

CEP PALMA

8H

07/04/14 08/04/14

Compartir i debatre sobre les Positiva formacions dutes a terme a cada una de les assessories dels diferents Ceps.

Jornades pedagògiques a El Martinet

Es Ripollet

15h

28/03/14 30/03/14

Evolució i pràctica de l’enfocament olt positiva metodològic de l’escola El Martinet.

Nom assessor/a: Laura Sanz Román Assessoria: Educació Primària Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

Curs. Treball en equip: comunicació, emocions i resolució de conflictes. Working in Team

Cep Palma

20h

29/01/14 19/02/14

Curs de temàtica emocional impartit en Molt positiva anglès.

Curs. Tècniques de primers auxilis

Cep Palma

20h

13/02/14 27/02/14

Curs eminentment pràctic amb Molt positiva continguts i aplicació de tècniques de primers auxilis.

Jornades: Estratègies per a la formació permanent del professorat

Cep Palma

8h

07/04/14 08/04/14

Compartir i debatre sobre les Positiva formacions dutes a terme a cada una de les assessories dels diferents Ceps.

Cap de setmana d’immersió lingüística en anglès. A weekend in English. Nivell bàsic

Valldemossa

20h

07/02/14 08/02/14

Immersió en anglès a través de diferents Molt positiva tallers i activitats en anglès.

49


Jornades pedagògiques a “El Martinet”

Ripollet

15h

28/03/14 30/03/14

Evolució i pràctica de l’enfocament Molt positiva metodològic de l’escola El Martinet.

Jornada sobre la competència plurilingüe en un món obert

Parc Bit

8h

28/05/14

Exemples i experiències introduir l’AICLE a les aules.

Curs de conversa en anglès a través de la cultura britànica. Nivell avançat.

Cep de Palma

10h

19/11/13 al 3/12/13

Potenciar la comunicació oral de nivell Molt positiva avançat en llengua anglesa.

Millora de la competència lingüística en llengua anglesa. Grup 1. Nivell avançat.

Cep de Palma

75h

04/11/13 al 26/03/14

Adquisició de la competència Molt positiva lingüística en llengua anglesa nivell avançat.

Seminari aprenentatge cooperatiu III

Cep de Palma

10 h

3/10/13 al 06/03/14

L’aprenentatge cooperatiu.

Positiva

Enfocament AICLE. Disseny de propostes de treball per a l’aula de primària.

Cep de Palma

20h

28/01/14 al 20/02/14

L’enfocament AICLE

Molt Positiva

Curs. Estratègies comunicatives en anglès: Ecologia i medi ambient.

Cep de Palma

10h

28/04/14 al 12/05/14

Potenciar la comunicació llengua anglesa.

FaD. Les Tic en l’aprenentatge de les llengües estrangeres.

FaD

20h

30/04/14 al 06/06/14

Aplicació de les noves tecnologies a Molt positiva l’àrea de llengua estrangera. Recursos i materials multimèdia.

de

oral

com Positiu

en Molt positiva

50


Curs. L’apoderament com a eina pedagògica: Educar apoderant-Nivell 2

Palma

15h

22/02/14 al 23/02/14

Educació Holística y la seva pedagogia.

Molt positiva

Curs. L’apoderament com a eina pedagògica: Educar apoderant-Nivell 3

Palma

15h

26/04/14 al 27/04/14

Educació Holística y la seva pedagogia. Molt positiva

Nom assessor/a: Jero Mairata Bennassar Assessoria: Formació Professional Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

Jornades d’educació per la vida

Claustre Pollença

13h

0506/10/13

Formació holística i ecològica.

Molt positiva

Curs/La realitat augmentada

FAD

20h

22/10/1313/12/13

Formació teòrica-pràctica sobre la realitat augmentada

Positiva

Curs/Millora de la competència lingüístca en llengua anglesa

Cep Palma

75h

04/11/1326/03/14

Formació del nivell avançat en llengua anglesa.

Positiva

Curs/Els afectes en els conflictes

Cep Palma

20h

12/11/1308/01/14

Formació de na Pepa Horno de com treballar els afectes en els conflictes.

Molt positiva

Cap de setmana d’immersió lingüística en anglès. A weekend in English.

Valldemossa

20h

07/02/1408/02/14

Immersió en anglès a través de diferents tallers i activitats en anglès.

Molt positiu

51


Jornada sobre la competència plurilingüe en un món obert

Parc Bit

8h

28/05/14

Exemples i experiències de com introduir l’AICLE.

Positiu

Jornades estratègies per a la formació permanent del professorat

Cep Palma

8h

07/04/1408/04/14

Ponències relacionades amb la formació del professorat i compartir les diferents experiències formatives dels ceps.

Positiu

Nom assessor/a: Carme Sáez Sáez Assessoria: Educació Secundària – Secretaria del CEP Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

Curs: La realitat augmentada a l’educació

FAD

20h

22/10/13 13/12/13

Curs a distància amb continguts relatius Molt positiva a la realitat augmentada.

Conferències: L’educació, Eina transformadora

Sa Nostra

8h

25/11/13 05/12/13

Cicle de conferències relacionades Positiva amb l’Educació Emocional.

Jornades: Jornades estratègies per a la formació permanent del professorat

Cep Palma

8h

07/04/1408/04/14

Ponències relacionades amb la Positiva formació del professorat i compartir les diferents experiències formatives dels ceps.

Curs: Cap de setmana d’immersió lingüística en anglès. A weekend in English!. Nivell Bàsic

Valldemossa

20h

07/02/1408/02/14

Immersió en anglès a través de diferents Molt positiva tallers i activitats en anglès.

52


Curs: Mobile learning: ús i creació d’ Apps educatives

FaD

20h

03/05/1406/06/14

Curs a distància sobre Apps aplicades a Molt positiva l’educació

Curs: C1

Escola Oficial d’Idiomes de Palma

120h

Set 2013 a Maig 2014

Curs presencial Positiva de nivell C1 de l’Escola Oficial d’Idiomes

Seminari: Seminari Aprenentatge Cooperatiu III

Cep Palma

10h

03/10/201 3a 03/06/201 4

Seminari per a promoure l’aprenentatge, anàlisi i reflexió dels recursos i estratègies necessàries sobre Aprenentatge Cooperatiu.

Positiva

Nom assessor/a: Mª Antònia Vargas Assessoria: Llengües Estrangeres Primària Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

SEMINARI Aprenentatge cooperatiu III

CEP Palma

10 hores

03/10/13 al 03/06/14

Programa per aprendre a treballar en equip. Aprenentatge Cooperatiu

Positiu

CURS Nivells d’ utilització de les PDI

CEP Palma

20 hores

28/10/13 al 28/11/13

Recursos i aplicacions per treballar amb les PDI

Molt positiu

CURS Conversa en anglès a través de la cultura britànica. Nivell avançat.

CEP Palma

10 hores

19/11/13 al 03/12/13

Pràctica de la competència oral en llengua anglesa i coneixement de la cultura britànica

Molt positiu

53


CURS Treball en equip: comunicació, emocions i resolució de conflictes. Working in teams

CEP Palma

20 hores

29/01/14 al 19/02/14

Curs de temàtica emocional impartit en anglès

Molt positiu

CURS Cep Palma Tècniques de primers auxilis

20 hores

13/02/14 27/02/14

Curs eminentment pràctic amb continguts i aplicació de tècniques de primers auxilis.

Molt positiu

SIMPÒSIUM CLIL Ren Symposium

Universitat Pablo de Olavide. Sevilla

8 hores

05/04/14

Anàlisi de còm l’ AICLE intervé a l’ ensenyament de llengües estrangeres en diferents contexts nacionals i culturals

Molt positiu

JORNADES Estratègies per a la formació permanent del professorat

Cep Palma

8 hores

07/04/14 08/04/14

Compartir i debatre sobre les formacions dutes a terme a cada una de les assessories dels diferents Ceps.

Positiu

CURS FAD Les TIC en l’ aprenentatge de les llengües estrangeres

FaD

20 hores

30/04/14 al 06/06/14

Aplicació de les noves tecnologies a l’àrea de llengua estrangera. Recursos i materials multimèdia.

Molt positiu

JORNADES La competència plurilingüe en un món obert

Parc BIT

8 hores

28/05/14

Ponències d’ experts i experiències AICLE.

Positiu

54


Nom assessor/a: Andrei Filip Assessoria: Llengües Estrangeres Secundària Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

PROJECTES COL·LABORATIUS AMB EDMODO

FaD

10 hores

22/10/13 13/12/13

Introducció a com fer servir el entorn Positiva col·laboratiu EDMODO

NIVELLS D'UTILITZACIÓ DE LES PDI

CEP Palma

20 hores

28/10/13 28/11/13

Aplicacions amb la PDI

COMPETÈNCIA ORAL EN ANGLÈS A TRAVÉS DE RECURSOS MULTIMÈDIA

CEP Palma

10 hores

4/11/13 14/11/13

Potenciar la comunicació llengua anglesa.

TEATRE COM A EINA EDUCATIVA EN L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA

CEP Palma

20 hores

26/11/13 28/01/14

Donar eines i estratègies de com fer Positiva utilitzar tècniques de teatre en l’aula d’anglès

FEM LLENGUA I LITERATURA AMB TIC

CEP Palma

20 hores

15/01/14 26/05/14

Aplicació de recursos TIC per ensenyar Positiva llengua i literatura

TREBALL EN CEP Palma EQUIP:COMUNICACIÓ,EMO CIONS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.WORKING IN TEAMS.

20 hores

29/01/14 19/02/14

Curs de temàtica emocional impartit en Molt positiva anglès.

LES TIC EN L'APRENENTATGE DE LES LLENGÜES ESTRANGERES

20 hores

31/01/14 al 21/03/14

Aplicació de les noves tecnologies a Positiva l’àrea de llengua estrangera. Recursos i materials multimèdia.

FaD

i

recursos

metodològics Positiva oral

en Molt positiva

55


ESTRATÈGIES COMUNICATIVES AL TALLER DE TEATRE EN ANGLÈS

CEP Palma

10 hores

14/02/14 5/03/14

Potenciar la comunicació llengua anglesa.

oral

en Positiva

COMPETÈNCIES COMUNICATIVES I CREATIVES EN ANGLÈS

CEP Palma

10 hores

24/02/14 01/04/14

Aplicació de recursos TIC i eines Positiva col·laboratives i creatives per dissenyar materials en anglès

ENDINSA'T EN EL PORTFOLIO FaD EUROPEU DE LES LLENGUES

20 hores

13/03/14 13/05/14

Aplicació del portfoli europeu de Positiva llengües per l’ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres

ELABORACIÓ DE MATERIALS CEP Palma DIDÀCTICS MULTIMÈDIA I INTERACTIUS EN LLENGUA ANGLESA (PALMA)

20 hores

24/03/14 14/04/14

Aplicació de recursos TIC, materials Positiva multimèdia i eines col·laboratives per dissenyar materials en anglès

JORNADES ESTRATEGIES PER CEP Palma A LA FORMACIO PERMAMENT DEL PROFESSORAT

8 hores

07/04/14 08/04/14

Compartir i debatre sobre les Positiva formacions dutes a terme a cada una de les assessories dels diferents Ceps.

EL CINEMA EN ANGLÈS COM A EINA DIDÀCTICA. CINE FÒRUM

CEP Palma / Flassaders / Sa Nostra

20 hores

10/04/14 29/05/14

Potenciar la comunicació oral en Molt Positiva llengua anglesa i donar eines didàctiques per poder utilitzar pel·lícules a l’aula.

INTRODUCCIÓ A LA DINÀMICA DE CERCLES EN ANGLÈS. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

CEP Palma

10 hores

29/04/14 13/05/14

Potenciar la comunicació oral llengua anglesa. Resolució conflictes

en Molt positiva de

56


LA COMPETÈNCIA PLURILINGÜE EN UN MÓN OBERT

Parc BIT

8 hores

28/05/14

Exemples i experiències introduir l’AICLE a les aules.

de

com Positiva

V FORUM EOICAT

EOI La Seu d’Urgell

10 hores

4/04/14 5/04/14

Compartir experiències docents. Bones Molt positiva practiques en l’ aprenentatge de llengües estrangeres tant per l’ensenyament com per l’avaluació.

Curso de formación del profesorado en educación a distancia

CIDEAD

100 hores

18/04/14 30/06/14

Formació a distància. Eines de Positiva comunicació i entorns virtuals. Moodle.

Durada

Data

Nom assessor/a: José Carayol Pérez Assessoria: TIC Modalitat/ Títol

Lloc

Breu descripció

Valoració

Jornades/Les xarxes socials Palma en l’educació del segle XXI

12 hores

26/10/13

Avantatges i inconvenients de la Positiva influència de les xarxes socials en el món educatiu.

Jornades/La Competència Plurilingüe en un Món Obert

Palma

8 hores

28/05/14

Exemples i experiències introduir l’AICLE a les aules.

I Simposio de tecnología móvil aplicado a la educación

Córdoba

21, 22 i 23 de març

Introducció dels dispositius mòbils en les Molt positiva aules. Aplicacions i experiències.

de

com Positiva

57


Cap de setmana d’immersió lingüística en anglès. A weekend in english! Nivell Bàsic.

Palma

20 hores

09/05/14

Immersió en anglès a través de diferents Molt positiva tallers i activitats en anglès.

Jornades Estratègies per a la formació permanent dels professorat

Palma

8 hores

07/04/14

Intercanvi d’experiències i coordinació Positiva entre les diferents assessories.

Nom assessor/a: Mª del Juncal Pomar Francisco Assessoria: TIC Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

CURS Defensa dels drets humans

Palma

8 hores

27/09/13

Presentació de material per fer feina en Positiva les aules sobre aquesta temàtica.

III Jornades d’educació per la vida

Pollença

13 hores

05/10/13

Iniciatives educatives relacionades amb Positiva els valors, l’espiritualitat i l’ecologia.

CURS FAD Projectes col·laboratius amb Edmodo

Palma

10 hores

22/10/13

Funcionament i possibilitats educatives Positiva de la plataforma social educativa Edmodo.

CURS FAD La realitat augmentada a l’educació

Palma

20 hores

31/10/13

Ús i aplicacions de la augmentada relacionades l’educació.

realitat Positiva amb

58


CURS L`anglès a través de les cançons

Palma

10 hores

11/02/14

Millora de la competencia lingüística en Positiva anglès fent servir les cançons.

CURS Competències comunicatives i creatives en anglès.

Palma

10 hores

24/02/14

Aplicacions de la web 2.0 per millorar Positiva les competències comunicatives i creatives en anglès.

JORNADES Estratègies per a la formació permanent dels professorat

Palma

8 hores

07/04/14

Intercanvi d’experiències i coordinació Positiva entre les diferents assessories.

CURS Cap de setmana d’immerió lingüística en anglès. A weekend in english! Nivell Bàsic.

Palma

20 hores

09/05/14

Immersió en anglès a través de diferents Molt positiva tallers i activitats en anglès.

JORNADES/Les xarxes socials en l’educació del segle XXI

Palma

12 hores

26/10/13

Avantatges i inconvenients de la Positiva influència de les xarxes socials en el món educatiu.

JORNADES La competència plurilingüe en un món obert

Palma

8 hores

28/05/14

Exemples i experiències introduir l’AICLE a les aules.

SIMPOSI I Simposio de tecnología móvil aplicado a la educación

Córdoba

21, 22 i 23 de març

Introducció dels dispositius mòbils en les Molt positiva aules. Aplicacions i experiències.

de

com Positiva

59


CURS Curso de formación del profesorado en educación a distancia

CIDEAD

100 hores

Tercer trimestre

Formació a distància. Eines de Positiva comunicació i entorns virtuals. Moodle.

Nom assessor/a: José Antonio Vega Cuesta Assessoria: Director Modalitat/ Títol

Lloc

Durada

Data

Breu descripció

Valoració

TROBADA PEDAGÒGICA: “Cercant metodologies inclusives. Eivissa”

Centres de l’illa d’Eivissa i CEP Eivissa

10 hores

3i4 Formació per conèixer les diferents d’octubre realitats i projectes educatius dels 2013 centres d’Eivissa. Visita als centres per treballar amb ells les metodologies inclusives que estan utilitzant a les seves aules.

Molt positiva. Dificultat en el moment de realització per la situació de vaga dels centres.

CURS: “Funció directiva de centres escolars (formació inicial)”

CEP Palma

120 hores

1 d’octubre 2013 al 30 maig 2014

Formació per conèixer les responsabilitats i funcions dels directors dels centres escolar així com el coneixement dels aplicatius GestiB Web, SEDEIB i serveis com l’ICEE. Valorar l’ús de les TIC en la gestió del centre.

Curs de llarga durada. Positiva. Hauria de tenir més part presencial.

CURS: “Bullying i Ciberbullying: com actuar des de l’escola”

CEP Palma

21 hores

13 gener al 13 febrer 2014

Formació per conèixer les Positiva responsabilitats legals dels alumnes, famílies i centres educatius. Conscienciar sobre la problemàtica real de l’assetjament escolar als nostres centres educatius.

60


CURS: Cap de setmana d’immersió lingüística en anglès. A weekend in English! Nivell Bàsic.

Valldemossa

20 hores

7 i 8 de febrer de 2014

Immersió en anglès a través de diferents Molt positiva tallers i activitats proposades pels assessors del CEP de Palma i professionals nadius anglesos.

CURS: “Normativa bàsica per a la funció directiva”

CEP Palma

11 hores

26 febrer i 5 març 2014

Formació en relació al coneixement i Positiva l’aplicació de la LOMCE. Així com la introducció d’aspectes bàsics de la normativa vigent relacionats amb els centres educatius i el funcionariat.

SIMPÒSIUM: “ISimposio de tecnología móvil aplicado a la educación”

Córdoba

21, 22 i 23 de març

Introducció dels dispositius mòbils en les Molt positiva aules. Aplicacions i experiències.

CURS: “Estratègies per a la formació permanent del professorat”

CEP Palma

8 hores

7 i 8 abril 2014

Intercanvi d’experiències i coordinació Positiva entre tots els CEP de les Illes Balears i les diferents assessories. Intervencions de ponents externs per donar estratègies d’actuació i intervenció en centres.

JORNADES: “Competència plurilíngüe en un mon obert”

Auditori del ParcBit

8 hores

28 maig 2014

Intercanvi d’experiències i coordinació entre tots els CEP de les Illes Balears i les diferents assessories. Intervencions de ponents externs per donar estratègies d’actuació i intervenció en centres.

Bona. Experiències interessant per part dels centres.

61


Es considera molt important la formació interna de l’equip pedagògic d’assessors, ja que és bàsica i necessària per poder oferir uns assessoraments adients, actualitzats i de qualitat, així com facilitar el permís i la subvenció a més d’una formació durant el curs. Altres assessoraments realitzats pel CEP de Palma: ASSESSORAMENT ADI Durant el curs 2013/14, l’ assessorament ADI (Atenció a la Diversitat i Interculturalitat) ha donat resposta a les demandes dels centres en relació a l’alumnat nouvingut. A la següent graella es pot veure un resum de les demandes ateses.

RESUM INTERVENCIONS ADI CURS 2013-14 Data inici

Data final

Funció demandada

Centre

11/11/13

16/01/14

F5, F7

CEIP Puig de Sa Morisca

Assessors Mª Dolores Pérez Jero Mairata

F1. Assessorar en l’elaboració i/o revisió del Pla d’acollida F3. Assessorar en l’elaboració de les adaptacions curriculars F5. Orientar sobre metodologies, recursos i materials F7. Sol·licitar material d’ajuda La valoració que es fa del servei tant per part del centre com de les assessores és positiva. Es destaca que la intervenció amb dues assessores facilita molt la feina i enriqueix la interacció amb el centre. Si feim una comparativa amb el curs escolar 2012-13, aquest servei que oferim des del CEP va tenir 4 sol·licituds ateses el curs passat.

62


2.1.1. Comparació qualitativa i quantitativa d’aquestes dades respecte al curs 2012-13. A) Modalitats dels esdeveniments Modalitat CURS 2013-14 Curs Seminari a centre Grup de treball Seminari CEP Taller Seminari zona Assessorament entre iguals Projectes de millora de centre Jornades Trobades pedagògiques

Nombre 47 18 5 14 12 7 2 5 0 1 TOTAL 111

% 42,34 16,22 4,50 12,61 10,81 6,31 1,80 4,50 0,00 0,90 100 %

Modalitat CURS 2012-13 Curs Seminari a centre Grup de treball Seminari CEP Taller Seminari zona Assessorament entre iguals Projectes Innovació pedagògica (PIP 2n any) Jornades Projectes de millora de centre (experimental)

Nombre 22 16 16 14 13 10 5 3 2 1 TOTAL 102

% 21,57 15,69 15,69 13,73 12,75 9,8 4,9 2,94 1,96 0,98 100 %

Tenint en compte que continuam amb la reducció d’assessors des del curs anterior, que va ser d’un 50 % de la plantilla, l’oferta formativa ha augmentat comparativament de forma notable durant aquest curs escolar. Si tenim present que 3 dels assessors de la plantilla eren assessors novells, un 30%, estam molt satisfets de la quantitat de modalitats formatives que s’han ofertat i de la valoració positiva per part dels assistents a les formacions. S’ha de reconèixer la gran feina de l’equip pedagògic del CEP de Palma.

63


B)

Distribució per assessories dels esdeveniments

Assessories CURS 2013-14 Tecnologia de la informació i la comunicació Llengües estrangeres Direcció Educació Primària Formació Professional Educació Infantil Educació Secundària (estan inclosos els dos àmbits: àmbit social i lingüístic – àmbit científic i tecnològic) Secretaria del CEP

Nombre

TOTAL Assessories CURS 2012-13 Tecnologia de la informació i la comunicació Llengües estrangeres Direcció Educació Primària Formació Professional Educació Infantil Educació Secundària (estan inclosos els dos àmbits: àmbit social i lingüístic – àmbit científic i tecnològic) Secretaria del CEP Assessors/es del Servei de Formació del Professorat

23,42 24,32 8,11 17,11 9,01 9,01 9,01

111

100 %

Nombre

TOTAL

%

26 27 9 19 10 10 10

%

34 15 13 12 8 8 11

33,33 14,71 12,75 11,76 7,84 7,84 10,78

1 102

0,98 100 %

Durant aquest curs en general ha hagut un augment en les formacions de totes les assessories. Això es degut al nou pla de formació d’aquest curs i a les demandes dels centres que han augmentat sobretot en formacions de Línia prioritària 3. A part s’ha de destacar la tutorització per part de la majoria d’assessors de 2 formacions FaD.

64


C) Distribució per línies prioritàries dels esdeveniments Línies prioritàries CURS 2013-14 1. Actualització en àrees i matèries instrumentals i mòduls de la formació professional. 2. Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula. 3. Ensenyament de i en llengües estrangeres. 4. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament professional.

Nombre

TOTAL Línies prioritàries CURS 2012-13 1. Actualització en àrees i matèries instrumentals i mòduls de la formació professional. 2. Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula. 3. Ensenyament de i en llengües estrangeres. 4. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament professional.

14,41

21

18,92

40 34

36,04 30,63

111

100 %

Nombre

TOTAL

%

16

%

45

44,12

30

29,41

9 18

8,82 17,65

102

100 %

Es pot observar una distribució per línies prioritàries molt diferent entre aquest dos darrers cursos escolars. Les més destacables són l’augment del treball en LP3 d’un 8,82% a un 36,04% i la disminució de la LP1 d’un 44’12% a un 14’41%. Cal destacar l’augment del treball en la gestió de centres i qualitat professional passant de 18 esdeveniments a 34. La línia que més o manco s’ha mantingut és la TIC. S’ha de considerar que algunes de les activitats LP3 tenen contingut TIC, encara que queden reflectides dintre de l’anterior línia prioritària.

65


2.2.

Àmbit territorial dels esdeveniments de cada CEP: CEP, autonòmic, illa, zona. Anàlisi qualitatiu i quantitatiu. 1. 2. 3. 4. 5.

ÀMBIT TERRITORIAL DELS ESDEVENIMENTS Formació en centres. CEP. Autonòmic. Illa. Zona.

CEP Palma 14 78 0 12 7 TOTAL 111

% 12,61 70,27 0,00 13,51 3,60 100 %

CEP Palma   78  

7 5  

12 4  

0 2  

0

14 1  

50

3

100

La gran majoria de les activitats es desenvolupen dins l’àmbit del CEP de Palma, que durant aquest curs sumen un total de 92 activitats, és a dir, un 82,8 % del total de la formació. Tres activitats més que el curs passat. Per altra banda les activitats d’àmbit illa s’han mantingut i l’oferta ha estat la mateixa. De forma progressiva van augmentant els Projectes de zona, un total de 7 formacions. Aquesta modalitat permet agrupar centres i professionals de la mateixa zona i/o mateixa especialitat, i permet posar en comú línies de treball i coordinacions. Per a un bon funcionament d’aquestes formacions és necessària la coordinació i el permís dels equips directius i del departament d’inspecció.

66


2.3.

Esdeveniments anul·lats i justificació de cada un d’ells. Títol de l’esdeveniment

Assessor/Assessoria de referència

Data d’anul·lació

Justificació

Aprenentatge cooperatiu i intervenció assessora en centres III

Jose A. Vega Director

20 desembre 2013

L’equip d’assessors en reunió d’equip va decidir que aquesta formació no era necessària ja que es varen realitzar durant tot el curs escolar reunions internes de coordinació i formació entre els assessors.

Molt més que una tireta. L’ajuda humanitària des del nostre centre escolar

Jose A. Vega Director

22 gener 2014

Nombre insuficient d’inscripcions

Disseny del procés d’ensenyamentaprenentatge a FP

Jero Mairata Assessoria FP

Març 2014

Canvis constants amb el ponent (baixa, desconeixement del centre educatiu, horari, etc).

SEMINARI TAC IES GUILLEM COLOM CASASNOVES

Pep Carayol Assessoria TIC

12 novembre 2013

Manca de motivació del professorat donades les condicions laborals

RECURSOS I EINES TIC PER AL PROFESSORAT AL CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET

Pep Carayol Assessoria TIC

21 d’octubre de 2013

Manca de motivació i de consens del professorat donades les condicions laborals

NETBOOKS: PROGRAMARI EDUCATIU I APLICACIONS DIDÀCTIQUES

Pep Carayol Assessoria TIC

3r trimestre

Volum de formacions TIC. Poca probabilitat de comptar amb suficients inscripcions

Comunitat de Pràctica AICLE del professorat de Primària (CEP Palma)

Mª Antònia Vargas Llengües estrangeres primària

05/12/13

Nombre insuficient d’inscripcions

67


Títol de l’esdeveniment

Assessor/Assessoria de referència

Data d’anul·lació

Justificació

Modernitza el teu anglès. Curs de nivell superior de llengua, metodologia i cultura britànica

Andrei Filip 2n i 3r trimestre Llengües estrangeres Secundària

Activitat reconvertida en CRITERIS D'AVALUACIÓ A LES EOI. BENCHMARKING AND STANDARDIZATION PROCEDURES. per la necessitat de formació dels interins novells a les EOI.

Seminari: L’hort escolar ecològic, compartim experiències.

Laura Sanz Román Assessoria Primària

Se va fer una nova proposta de seminari per donar resposta a LP3 i matemàtiques. El nou seminari proposat i duit a terme va ser: Matemàtiques creatives en anglès: elaboració de recursos per a primària.

2n i 3r trimestre

68


2.4.

Anàlisi qualitatiu i quantitatiu dels participants als esdeveniments del CEP de Palma fent referència a:

A) Dades de participació general Participants Inscrits Admesos Certificats

Nombre 3405 2189 1685

% 100 % dels inscrits 64,29 % dels inscrits 76,98 % dels admesos

El percentatge de certificats respecte del nombre d’ admesos no reflecteix la realitat donat que molts dels admesos no confirmen o bé no assisteixen. Aquest fet es dona pràcticament a totes les formacions i sobretot s’ha notat durant aquest curs escolar. B) Admesos per situació administrativa Participants Funcionaris Interins Concertada Escoletes Altres

Nombre 1245 590 248 64 42

% 56,88 % 26,95 % 11,33 % 2,92 % 1,92 %

En relació al curs passat el nombre d’ inscripcions ha augmentat considerablement ja que de 2400 inscrits hem passat a tenir una participació de 3405 docents, això són més de 1000 inscripcions durant el present curs i igualment ha passat amb el nombre de certificacions emeses durant el present curs, hem augmentat en més de 400. Quant a la situació administrativa, els funcionaris més o manco s’han mantingut entorn als 1200 docents però en canvi el nombre d’interins formats ha passat de 232 el curs 2012-13 a 590 durant aquest curs, més del 50 %. Igualment s’ha de destacar l’augment dels participants d’escoletes que de 41 docents formats han passat a 64 aquest curs 2013-14. La valoració d’aquests resultats per al CEP de Palma és molt positiva, ja que el grau de participació ha augmentat considerablement i les valoracions dels assistents són totalment favorables.

69


C) Admesos per nivell educatiu Participants Educació Infantil (0-3 anys) Educació Infantil (3-6 anys) Educació Primària ESO Batxillerat Formació Professional CEPA CEE EOI Conservatori * Escoles d'Art EOEP EAP CEP Altres

Nombre 80 281 699 542 87 204 20 0 78 0* 0 65 82 12 39

% 3,65 % 12,84 % 31,93 % 24,76 % 3,97 % 9,32 % 0,91 % 0% 3,56 % 0%* 0% 2,97 % 3,75 % 0,55 % 1,78 %

Aquesta informació deriva de les dades introduïdes a RRHH en relació als destinataris i no es contempla que han participat docents de règim especial (han participat docents del conservatori i d’escoles d’art). En general, el nombre d’ admesos per nivell educatiu ha augmentat de forma equitativa entre tots els nivells educatius, destacant un augment dels admesos en FP que han passat d’un 6% a un 9%, de EOEP que d’un 2% el curs passat (39 participants) s’ha augmentat 65 participants, donant així resposta a part de la demanda d’aquest col·lectiu i del 20% dels participants de nivell d’ ESO al 24 %. A la taula es pot observar que a l’apartat de participants dintre del nivell CONSERVATORI surt un 0%. Aquesta dada no és real, ja que s’ha donat resposta a aquest col·lectiu amb una formació modalitat taller realitzada al CEP amb la inscripció de 53 participants i la certificació de 27. No es contempla a la taula anterior ja que surten comptats a l’apartat ALTRES.

70


D) Participació per modalitats (demanda, oferta) Modalitat Seminari de formació a centre Grup de treball Taller Seminari de formació de zona Assessorament entre iguals Projectes de Millora de centre Curs CEP Seminari CEP Jornades Trobades pedagògiques TOTAL

Inscrits

%

288 34 199 111 21 126 2313 306 0 7 3405

8,46 1,00 5,84 3,26 0,62 3,70 67,93 8,99 0,00 0,21 100%

Admesos 269 34 177 97 21 120 1224 240 0 7 2189

% 12,29 1,55 8,09 4,43 0,96 5,48 55,92 10,96 0,00 0,32 100%

Certificats 209 34 165 79 0 104 933 154 0 7 1685

%

%

Hores

%

12,40 2,02 9,79 4,69 0,00 6,17 55,37 9,14 0,00 0,42 100%

18 5 12 7 2 5 47 14 0 1

16,22 4,50 10,81 6,31 1,80 4,50 42,34 12,61 0,00 0,90 100%

386 220 96 140 8 155 1239 258 0 10 2512

15,37 8,76 3,82 5,57 0,32 6,17 49,32 10,27 0,00 0,40 100%

111

La modalitat formativa amb més participació han estat els cursos CEP, encara que s’ha de fer esment a l’elevada participació entre la modalitat PMC, seminari a centre i seminari a zona, ja que suposa pràcticament la participació de més de 500 inscrits i que es manté segons el curs anterior. De la mateixa forma destacar el augment d’inscrits en cursos que de 915 del curs 2012-13 hem passat a 2313 al present curs escolar. Estam molt satisfets de l’acceptació per part dels docents de tota l’oferta formativa que hem proporcionat des del CEP de Palma. En relació al col·lectiu que demana més formació són els docents d’infantil i primària que comporten més del 60% dels admesos a les diferents formacions. La demanda del col·lectiu de FP és molt específica segons la família professional i ens han arribat les seves sol·licituds al llarg de tot el curs per distintes vies , però no s’ha pogut donar resposta ja que s’han hagut de prioritzar altres formacions.

71


PARTICIPACIÓ PER MODALITATS SEGONS LA DEMANDA: Inscrits Modalitat 288 Seminari de formació a centre 34 Grup de treball 199 Taller 111 Seminari de formació de zona 21 Assessorament entre iguals 126 Projectes de Millora de centre 779 TOTAL

%

Admesos

%

Certificats

%

%

Hores

%

36,97

269

37,47

209

35,36

18

36,73

386

38,41

4,36

34

4,74

34

5,75

5

10,20

220

21,89

25,55

177

24,65

165

27,92

12

24,49

96

9,55

14,25

97

13,51

79

13,37

7

14,29

140

13,93

2,70

21

2,92

0

0,00

2

4,08

8

0,80

16,17

120

16,71

104

17,60

5

10,20

155

15,42

100%

718

100%

591

100%

49

100%

1005

100%

% 85,28

Nª 47

% 75,81

Hores 1239

% 82,22

PARTICIPACIÓ PER MODALITATS SEGONS L’OFERTA: Modalitat Curs CEP Seminari CEP Jornades Trobades pedagògiques TOTAL

Inscrits 2313

% 88,08

Admesos 1224

% 83,21

Certificats 933

306

11,65

240

16,32

154

14,08

14

22,58

258

17,12

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

7

0,27

7

0,48

7

0,64

1

1,61

10

0,66

2626

100%

1471

100%

1094

100%

62

100%

1507

100%

En comparació, la participació segons la nostra oferta formativa és bastant superior a la demanda per part dels centres, encara que aquest percentatge ha augmentat en relació al curs anterior. Pràcticament més del triple entre els dos tipus de modalitats.

72


E) Participació per assessories Assessoria

Inscrits

Tecnologia de la informació i la comunicació Llengües estrangeres Direcció Educació Primària Formació Professional Educació Infantil Educació Secundària (estan inclosos els dos àmbits: àmbit social i lingüístic – àmbit científic i tecnològic) Assessors/es del Servei de Formació Contínua

TOTAL

%

Admesos

%

Certificats

%

%

Hores

%

707

20,76

453

20,69

352

20,89

26

23,42

511

20,34

1101 170 607 233 375 212

32,33 4,99 17,83 6,84 11,01 6,23

616 159 405 172 246 138

28,14 7,26 18,50 7,86 11,24 6,30

495 110 297 139 205 87

29,38 6,53 17,63 8,25 12,17 5,16

27 9 19 10 10 10

24,32 8,11 17,11 9,01 9,01 9,01

598 200 536 228 218 221

23,81 7,96 21,34 9,08 8,68 8,80

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3405

100%

2189

100%

1685

100%

111

100%

2512

100%

Quant a la participació per assessories s’ha de dir que les dues amb més participació han estat en nombre d’inscrits les de TIC i llengües estrangeres amb una diferència entre elles d’uns 400 docents però a l’hora de l’emissió de certificats aquesta diferència es redueix només en un 8 %, és a dir, 143 docents. Els col·lectius que participen més, tal i com s’ha comentat a altres apartats són els de primària i infantil seguits de formació professional i secundària. Els equips directius es mantenen en relació a la participació del curs passat i representen un 7 %.

73


F) Participació per línies prioritàries Inscrits Assessoria 397 1. Actualització en àrees i matèries instrumentals i mòduls de la formació professional. 373 2. Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula. 1833 3. Ensenyament de i en llengües estrangeres. 802 4. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament professional. 3405 TOTAL

%

Admesos

%

Certificats

%

%

Hores

%

11,66

295

13,48

254

15,07

16

14,41

373

14,85

10,95

314

14,34

249

14,78

21

18,92

356

14,17

53,83

934

42,67

696

41,31

40

36,04

1109

44,15

23,55

646

29,51

486

28,84

34

30,63

674

26,83

100%

2189

100%

1685

100%

111

100%

2512

100%

Tal i com ja hem comentat a l’apartat 2.1., des del CEP de Palma hem intentat donar resposta a totes les 4 línies prioritàries del nostre Pla Quadriennal, però es pot observar que les més demandades i ofertades pels centres i el CEP respectivament han estat la LP3 i LP4, tot el contrari que el curs passat que foren la LP1 i la LP2, ja que han estat les necessitats més notables dels docents del nostre àmbit educatiu donada la conjuntura actual.

74


2.5.

Anàlisi qualitatiu i quantitatiu dels informes 8 i 9: valoració dels diferents apartats dels qüestionaris amb especial incidència a: Per avaluar totes les nostres activitats formatives s’han utilitzat dos tipus d’informes segons la modalitat formativa que s’havia d’avaluar. Aquests informes corresponen als models d’INFORME 8 i INFORME 9 proposats pel Servei de Formació Contínua a les nostres instruccions per al curs 2013-14. El nombre total d’informes d’avaluació passats als nostres docents han estat els següents:

Total Tots els informes Informes 9 Informes 8 Valoracions realitzades dels informes 9 Valoracions realitzades dels informes 8

A)

Nombre 106 62 44 860 385

Valoració general

Apartat L'activitat és útil per a la meva capacitació professional L'activitat és útil per aplicar a l'aula Valoració global Dinamització i organització per part de l'assessoria Mitjana

Mitjana 4,38 4,21 4,42 4,46 4,37

Moda 5 5 5 5

75


B)

Valoració dels ponents

Apartat Valoració al qüestionari 8

Mitjana 4,34

Moda 5

Apartat Valoració al qüestionari 9

Mitjana 4,57

Moda 5

Mitjana 4,57

Moda 5

C) Valoració dels assessors Apartat Valoració

La valoració general d’aquest apartat és molt positiva ja que després d’un curs escolar amb moltes novetats, canvis en 2 assessories primària i llengües estrangeres amb 3 nous assessors en total i la manca de motivació per part de molts de docents en relació a la formació, hem trobat que la resposta i participació ha estat molt elevada i hem intentat donar la màxima qualitat a les nostres formacions, així com proximitat i acompanyament en tots els processos formatius i d’assessorament que hem realitzat durant aquest curs. El resultat, en general, és d’una gran satisfacció per part de tot l’equip del CEP de Palma tant en la valoració de les activitats ofertades com dels ponents i dels assessors, ja que sempre ha estat per damunt de la mitjana del 4’5 amb un 5 de moda. Continuarem en aquesta línia de feina contribuint a la millora, acompanyament i formació dels nostres docents en qualsevol de los nostres modalitats formatives.

76


2.6.

Anàlisi qualitatiu global del desenvolupament de les activitats incloses dins la línia prioritària 3 del CEP de Palma i anàlisi qualitatiu atenent a les següents tipologies d’activitats formatives:

A) Cursos de millora de la competència lingüística, nivell bàsic GRUP

ASSESSOR

Grau d’assoliment dels objectius

1

Juncal Pomar

Alt

2

Dificultats

Propostes de millora

Gran quantitat de continguts.

Reduir continguts.

Laura Sanz Alt

Cap

Indicació dels participants: Fer un curs de continuïtat

3

Mª Dolores S’han assolit els objectius Pérez plantejats al curs amb diferents graus en funció del nivell i grau d’implicació dels alumnes.

Les diferències de nivell entre els Reduir el nombre de continguts per alumnes. afavorir l’aprofundiment. La gran quantitat de continguts programats.

4

Azucena Tejera

En general s’han assolit els Les diferències de nivell entre els Cap objectius plantejats al curs amb alumnes. diferents graus en funció del nivell i grau d’implicació dels alumnes.

77


B) Cursos de millora de la competència lingüística, nivell intermedi GRUP

ASSESSOR

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

3

Laura Sanz El grau d’assoliment dels objectius Curs de llarga durada. S’ha fet Fer la formació de més curta durada. Román ha estat molt alt. Ponent molt llarg pels assistents. motivadora, competent, compromesa amb la seva tasca i molt professional.

7

Carme Sáez

El grau d’assoliment dels objectius Curs de llarga durada. S’ha fet Fer la formació de més curta durada. ha estat molt alt. Els participants molt llarg pels assistents. han estat molt satisfets amb la ponent i amb la formació.

C) Cursos de millora de la competència lingüística, nivell avançat GRUP

ASSESSOR

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

1

Andrei Filip

El grau d’assoliment ha estat Curs massa llarg bastant alt i el ponent ha sabut motivar els participants.

4

Pep Carayol

Alt. Ponent molt dedicada, Alguns participants Curs de menys hores. Proposar diferents franges propera, motivadora i competent. han deixat d’assistir horàries per donar més opcions als participants. després d’un temps.

Curs de més curta durada i dividit per skills (comprensió, interacció i expressió escrita i comprensió, interacció i expressió oral), intercalant les 4 destreses i fomentant les oral skills

78


2

Mª Antònia Alt. La ponent s’ ha implicat molt Abandonament Curs de més curta durada i dividit per skills Vargas amb el curs i ha mostrat empatia i d’alguns participants. (comprensió, interacció i expressió escrita i entusiasme constant. Curs massa llarg. comprensió, interacció i expressió oral), intercalant les 4 destreses i fomentant les oral skills

5

Carme Sáez

El grau d’assoliment dels objectius Curs massa llarg ha estat molt alt. El ponent ha fet unes classes d’una altíssima qualitat, tant quant a continguts com a metodologia

Fer la formació de més curta durada

6

Jero Mairata

El grau d’assoliment ha estat alt i Cap la ponent molt competent.

Curs de menys hores i proposar a diferents franges horàries per donar una major opció.

D) Caps de setmana d’immersió lingüística TRIMESTRE

ASSESSOR

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

1r

Tot l’equip El grau d’assoliment dels objectius ha estat Manca de més Contractar més ponents nadius o d’assessors molt alt. Activitat molt motivadora. personal nadiu. especialistes per poder descarregar feina dels assessors.

2n

Tot l’equip El grau d’assoliment dels objectius ha estat Manca de més Contractar més ponents nadius o d’assessors molt alt. Activitat molt motivadora. personal nadiu. especialistes per poder descarregar feina dels assessors.

3r

Tot l’equip El grau d’assoliment dels objectius ha estat Manca de més Contractar més ponents nadius o d’assessors molt alt. Activitat molt motivadora. personal nadiu. especialistes per poder descarregar feina dels assessors.

79


E) Oral skills ACTIVITAT

ASSESSOR

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

L’anglès a través Pep Carayol de les cançons

Correcte. Activitats molt Manca lúdiques i participatives. ponent.

Estratègies Mª Dolores comunicatives en Pérez anglès: ecologia i mediambient

El grau d’assoliment dels Cap objectius ha estat molt alt. Activitat molt motivadora

Cap

Conversa en Andrei Filip anglès a través de la cultura britànica

El grau d’assoliment dels Cap objectius ha estat molt alt.

Fer-lo més extensiu (15 hores) i ofertar-lo només per professors especialistes.

Conversa en Ma Antònia El grau d’ assoliment anglès. Vargas dels objectius ha estat Competència oral alt. a través de recursos multimèdia.

d’experiència

Propostes de millora

del Aprofundir metodològics.

en

aspectes

Alguns participants van Seleccionar menys recursos manifestar que estaven multimèdia i treure el profit dels interessats en conèixer seleccionats al màxim. recursos multimèdia relacionats amb la seva matèria i vam haver d’ invertir una hora per debatre (pràctica) que l’ objectiu era conèixer recursos multimèdia per potenciar la competència oral.

80


Conversa en Ma Antònia El grau d’assoliment dels anglès. Introducció Vargas objectius ha estat molt a la dinàmica de alt. cercles en anglès. Resolució de conflictes.

Aquesta formació es va oferir Oferir la formació durant el 1r o 2n durant el mes de maig i trimestre. algunes persones no van poder assistir a totes les sessions.

Estratègies Juncal comunicatives al Pomar taller de teatre en Anglès

Cap

Alt

Introduir més dinàmiques i fer servir més un entorn virtual per compartir recursos i experiències

F) Cinefòrum Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Els objectius del curs s’ han assolit Una de les ponents va haver molt satisfactòriament. d’atendre temes familiars importants que no van fer possible les seves intervencions en el curs. Hi va haver algun canvi organitzatiu però tot va funcionar molt bé.

Propostes de millora El nombre de participants ha estat elevat per poder fer els Fòrum i que tothom hagi tengut la possibilitat de parlar de manera equitativa. Reduir el nombre de participants a 25 com a màxim.

81


G) Cursos de metodologia AICLE GRUP

ASSESSOR

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

1r trimestre

Andrei Filip

Alt

A vegades massa teòric

Fer-lo més extensiu (25-30 hores) per poder assimilar i posar en pràctica els coneixements teòrics

2n trimestre

Andrei Filip

Alt

A vegades massa teòric

Fer-lo més extensiu (25-30 hores) per poder assimilar i posar en pràctica els coneixements teòrics

3r trimestre

Andrei Filip

Alt

A vegades massa teòric

Fer-lo més extensiu (25-30 hores) per poder assimilar i posar en pràctica els coneixements teòrics

1r trimestre

Mª Antònia Vargas

Alt

Ha estat difícil coordinar les Fer-lo més extensiu (25-30 hores) per tal de sessions de les 2 ponents. poder practicar més els coneixements Grup poc motivat. teòrics i poder fer més pràctica reflexiva. Manca de temps per fer pràctica reflexiva.

2n trimestre

Mª Antònia Vargas

Alt

Manca de temps pràctica reflexiva.

per

fer Fer-lo més extensiu (25-30 hores) per tal de poder practicar més els coneixements teòrics i poder fer més pràctica reflexiva.

3r trimestre

Mª Antònia Vargas

Alt

Manca de temps pràctica reflexiva.

per

fer Fer-lo més extensiu (25-30 hores) per tal de poder practicar més els coneixements teòrics i poder fer més pràctica reflexiva.

82


H) Seminaris de metodologia AICLE GRUP

ASSESSOR

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

Àmbit Andrei Filip científic tècnic

Alt

Alguns participants no tenien la formació AICLE necessària al principi del seminari però varen ser reconduïts per fer la formació en el 2n i 3r trimestre

Demanar com a requisit a la convocatòria que tinguin una formació prèvia en AICLE per poder treballar millor els continguts del seminari

Àmbit sòciolingüístic

Andrei Filip

Alt

Alguns participants no tenien la formació AICLE necessària al principi del seminari però varen ser reconduïts per fer la formació en el 2n i 3r trimestre

Demanar com a requisit a la convocatòria que tinguin una formació prèvia en AICLE per poder treballar millor els continguts del seminari

Primària

Mª Antònia Alt Vargas

Poques inscripcions i professorat Haver iniciat i finalitzat un curs sense la formació AICLE AICLE abans d’ ofertar el seminari i necessària. fer conscient al professorat de la importància i oportunitat que ofereix aquesta formació.

83


I) Cursos en llengua anglesa ofertats per assessoria TÍTOL

ASSESSOR

Grau d’assoliment dels objectius

Dificultats

Propostes de millora

Realitzar les sessions amb menys interval entre elles i marcar des de el principi unes orientacions clares i específiques per la realització de l’aplicació didàctica.

Integrem l’anglès al Azucena projecte d’aula: Tejera Projectes, ambients i racons.

Alt

La distància en el temps entre les 2 primeres sessions i les darreres. Manca d’orientacions específiques per a la realització de l’aplicació didàctica.

Criteris d'avaluació Andrei Filip a les EOI. Benchmarking and standardization procedures.

Alt

Massa curt per cobrir tots els Tornar-lo a ofertar amb més hores i aspectes de l’avaluació al nivell possiblement incloure els nivells C1 bàsic, intermedi i avançat i C2

Com desenvolupar Carme projectes Sáez col·laboratius amb eines web 2.0

Alt

Es va oferir al 1r trimestre en format de 20 hores però es va haver d’anul·lar per falta d’inscripcions. Al 3r trimestre es va fer en una versió reduïda de 10 hores i els participants el van trobar una mica curt.

Tornar a oferir un curs de més hores amb aquesta temàtica, com estava previst en la seva versió inicial de 20 hores, per poder dedicar més temps a aprofundir en els continguts.

Teatre com a eina Laura Sanz educativa en l’aprenentatge de la llengua anglesa

Alt

Cap

Cap

84


Working in teams

Jero Mairata

Els objectius s’han Cap assolit de forma òptima

Augmentar el nombre d’hores i oferir la formació dintre d’un altre horari.

Contes en anglès a Loli Pérez l’educació infantil

Alguns dels A l’hora d’executar els continguts objectius no es del curs, la metodologia i varen assolir recursos no han estat adients. satisfactòriament

Prioritzar l’especialització del ponent en educació infantil. Enfocar millor la metodologia i recursos utilitzats.

Eines comunicatives Pep i creatives en anglès Carayol

Alt

Cap

Cap

Elaboració de Juncal materials Pomar multimèdia i interactius en llengua anglesa

Alt

Cap

Cap

85


3. Pla d’acollida assessors novells Actuacions generals: Visita al centre i explicació de la utilització dels diferents espais existents. Gestió del material informàtic. Utilització del canó de projecció. Pissarra digital. Gestió econòmica: ponents, reserves hotel i bitllets avió, nòmines, factures … Utilització de la videoconferència. Utilització de l’entorn virtual d’aprenentatge (Moodle) de la Conselleria i del centre: participants, gestió dels fòrums i del correu intern, elaboració i enviament de tasques, ... o Utilització dels qüestionaris d’avaluació 8 i 9 i interpretació de la informació,… o Utilització de l’entorn virtual Edmodo i de les eines google (drive, correu intern, compartir documents,...). o Formació interna per part del director, secretària i assessors del servei de formació. o o o o o o o

Nom assessors novells/Assessoria Andrei Filip Ll. Estrangeres SECUNDÀRIA

Tutors assignats Mª Antònia Vargas

Actuacions realitzades

Dificultats

Estar disponible per Disposar de més temps resoldre dubtes sobre per poder atendre amb diverses qüestions. més qualitat. Anàlisi de protocols de gestió: convocatòries, memòries. Assessorament sobre ponents i disseny d’activitats concretes. Suport a activitats.

Propostes de millora

Disposar d’uns espais temporals establerts que facilitin l’intercanvi d’informacions, dubtes i acompanyament. Disposar de més temps per reunir-mos en moments claus del curs per qüestions concretes.

86


Nom assessors novells/Assessoria

Tutors assignats

Actuacions realitzades

Dificultats

Propostes de millora

Azucena Tejera Educació Primària

Loli Pérez

Estar disponible per Disposar de més temps resoldre dubtes sobre per poder atendre amb diverses qüestions. més qualitat. Anàlisi de protocols de gestió: convocatòries, memòries. Assessorament sobre ponents i disseny d’activitats concretes. Suport a activitats.

Disposar d’uns espais temporals establerts que facilitin l’intercanvi d’informacions, dubtes i acompanyament.

Laura Sanz Educació Primària

Jero Mairata

Estar disponible per Disposar de més temps resoldre dubtes sobre per poder atendre amb diverses qüestions. més qualitat. Anàlisi de protocols de gestió: convocatòries, memòries. Assessorament sobre ponents i disseny d’activitats concretes. Suport a activitats.

Disposar d’uns espais temporals establerts que facilitin l’intercanvi d’informacions, dubtes i acompanyament.

87


4. Resum econòmic de les activitats de l’1 de setembre del 2013 al 30 de juny del 2014 Resum de les despeses CEP Palma

Docència

Allotjament

Desplaçaments

Material

Altres

Total

55.807,77 €

5.949,84 €

6.188,38 €

1.397,87 €

16.060,81 €

85.404,67 €

Especificau Altres Despeses en aquest quadre de text:

CEP Palma   Material   2%   Desplaçaments   7%  

Altres 19%  

Docència 65%   Allotjament   7%  

Despeses derivades d’activitats FaD: Curs Bullying i ciberbullying II Apabal Convention Jornades La competència plurilingüe en un món obert Fòrum EOICAT Jornades assessors 7 i 8 d’abril Jornades Consonàncies (Es Martinet) IX Jornades pedagògiques a Madrid Simposium CLIL Sevilla Simposium Mobile Learning Curs Funció Directiva de Centres Escolars Dietes ponents i altres

3792,00 € 995,40 € 30,00 € 873,91 € 428,84 € 1014,04 € 1228,83 € 190,06 € 255,64 € 1960,50 € 2596,34 € 2695,28 €

A l’apartat desplaçaments s’ha inclòs els desplaçaments per raó del servei dels assessors per a la realització de les formacions a centres. A l’apartat docència s’inclou el pagament de les quantitats de IRPF pagades a Hisenda, ja que també és una despesa derivada de la docència

88


Nombre d’actuacions formatives en relació a l’Adscripció pressupostària:

CEP Palma

Assignació anual del centre organitzador

Partida econòmica externa (Consell Insular de Mallorca)

Ajuntament de Palma

ConvivÈxit

Alliance Française

Goethe Institute

105

1

2

1

1

1

CEP Palma   1%  1%   1%  2%  1%  

Assignació anual  del   centre  organitzador   ParVda  econòmica   externa  (Consell  I.   Mallorca)   ConvivÈxit  

94%

Alliance Française   Ajuntament  de  Palma  

89


Resum econòmic de les activitats del curs 2013-14:

CEP Palma

Docència 55.807,77 €

Resum de despeses Allotjament Desplaçament 5.949,84 € 6.188,38 €

Material 1.397,87 €

Altres 16.060,81 €

Total 85.404,67 €

CEP Palma   Material   2%   Desplaçaments   7%   Allotjament   7%  

Altres 19%  

Docència 65%  

90


Resum de les despeses per línia prioritària del curs 2013-14:

LP1 CEP Palma

7.516,34 €

Resum de les despeses LP2 LP3 2.283,91 €

56.584,04 €

LP4

Total

10.726,28 €

77.110,57 €

CEP Palma   LP4   14%  

LP1 10%  

LP2 3%  

LP3 73%  

91


5. Informe econòmic de l’1 de setembre del 2013 al 30 de juny del 2014

CEP Palma

Ingressos

Total despeses

Despeses formació

Altres despeses

Despeses de formació

Altres despeses

318798,76 €

152,531,42 €

85404,67€

67126,75 €

55,99 %

44,01 %

CEP DE  PALMA  

44% 56%  

Despeses de  formació   Altres  despeses  

92


Informe econòmic de l’1 de setembre del 2013 al 30 de juny del 2014 CEP Palma Ingressos Assignacions de funcionament de centre Altres ingressos de la Conselleria Altres Total

137.494,10 € 28.939,30 € 33,65 € 318798,76 €

Despeses Lloguers / Renting Reparació, conservació i manteniment Material fungible d'ús comú Subministraments Comunicacions Documentació i formació Material inventariable Despeses activitats formació permanent Transferència NILE Altres despeses Total

0,00 € 4.400,39 € 4313,29 € 25.582,24 € 10702,16 € 210,85 € 18464,93 € 36.563,37 € 0,00 € 3974,26 € 152531,42 €

93


6.

Infraestructures i recursos 6.1.

Tasques realitzades: 6.1.1. Edifici

1. S’ha creat un despatx d’administració i de secretaria per donar un millor servei, comoditat i imatge al CEP. 2. S’ha mantingut la distribució encetada el curs passat de les assessories als diferents despatxos i la major part són espais individuals de feina. 3. Es va habilitar durant el segon trimestre un dels espais per ubicar el nou servei d’assessorament ATLES de la Conselleria, que actualment està situat a l’edifici del carrer Geranis de Palma. 6.1.2 Instal·lacions 1. Dotació d’un nou router ADSL i configuració d’un ordinador balancejador. 2. Muntatge interruptors, cablejat il·luminació a la zona de hall i escales de l’edifici A. 3. Instal·lació canó de projecció, PDI i altaveus a l ‘aula 4. 4. Instal·lació i cablejat de l’aula d’informàtica 1. 5. Reparació timbre porta d’entrada. 6. Instal·lació línia de telèfon al despatx d’administració. 8. S’ha fet una neteja de tota la part enjardinada de les instal·lacions per part del servei de manteniment de jardins de l’Ajuntament. Aquest manteniment s’ està realitzant mensualment d’una forma acurada. 9. Degut a la construcció d’un nou magatzem al costat del nostre edifici per part de l’empresa IKEA, ens han fet un nou mur de separació entre aquest solar i el nostre. Aquestes obres finalitzaren a l’octubre del 2013. 6.1.3 Sistemes d’exposició i senyalització S’ha ordenat i renovat la imatge del CEP a través de la redistribució del mobiliari dels passadissos i del hall, instal·lant panells d’exposició de les activitats realitzades distribuïdes per assessories i informació general de totes les activitats formatives ofertades pel CEP segons la seva situació administrativa. Així mateix s’ha habilitat un espai per difondre les activitats de la línia prioritària 3 i els caps de setmana d’immersió lingüística. S’han dinamitzat les projeccions a la nostra pantalla de TV del hall deixant de mostrar les aules on es realitzaven les formacions i projectant imatges de les nostres formacions i presentacions d’experiències dels centres. Aquesta actuació ha estat valorada molt positivament pels assistents a les formacions del nostre centre.

94


S’ha reutilitzat el sistema d’informació de les activitats realitzades a les aules a partir d’un panell informatiu amb trípode distribuint els espais per colors segons l’edifici o pis de realització de l’activitat. Un exemple de les actuacions d’aquest curs escolar queden reflectides a les imatges que s’adjunten a l’ ANEX I d’aquesta memòria. 6.1.4 • • •

Reparació taula de subjecció de la capsa del sistema elèctric del saló d’actes B. Compra de dues tauletes i 2 prestatgeries per a la millora del passadís per accedir a l’edifici B. Compra de 3 pantalles per il·luminar la zona del bar. 6.1.5

• • • • • • •

Mobiliari

Material informàtic i audiovisual

Compra de 30 ordinadors portàtils per la dotació de l’aula d’informàtica I. Reparació de diversos ordinadors d’assessoria. Reparació del sistema de ventilació del servidor. Compra d’un adaptador Mac per a la utilització d’aquests ordinadors amb un sistema operatiu diferent a les nostres aules. Compra d’un canó projector per al saló d’actes B. Compra de 4 ordinadors de sobretaula per a les assessories. Compra de 23 auriculars. ------------Utilització del servei de videoconferència Durant aquest curs escolar 2013-2014 s’ha fet servir el servei de videoconferència un total de 72 sessions en comparació amb les 33 sessions del curs passat, amb la plataforma gratuïta online ooVoo. La distribució per departaments i serveis ha sigut la següent: • Servei de Formació Contínua del Professorat i DG: 16 • Servei d’Atenció a la Diversitat: 2 • Servei de llengües estrangeres i programes exteriors: 4 • IAQSE: 2 • Àrea FP / Servei PIP: 6 • Servei oferta formativa i infraestructures: 1 • IEPI: 1 • Servei d’Ensenyament de règim especial: 2 • Servei de QUALITAT: 38

95


6.2 Propostes de millora: 6.2.1. Edifici Reparació de la coberta de l’edifici per a acabar amb els problemes d’humitats a algunes aules i alguns despatxos d’assessors. Millorar l’aïllament tèrmic per tal d’augmentar l’eficiència energètica canviant finestres, arreglant els problemes que provoca el fals sostre a les aules del primer pis de l’edifici A, etc. Després d’un informe tècnic de l’IBISEC a partir d’una una inspecció de totes les instal·lacions i deficiències de l’edifici durant el mes de juny del curs passat, estem a l’espera d’una actuació per part d’ aauest servei per a donar solució a les deficiències trobades a l’edifici. Eliminació de les barreres arquitectòniques que té l’edifici per facilitar l’accés a tots els participants. Veure ANEX II d’aquesta memòria. 6.2.2. Instal·lacions Es pretén continuar adaptant i dinamitzant encara més els passadissos, les aules, la zona del bar i els diferents magatzems (per tal d’eliminar les grans quantitats de materials en desús, obsolet i/o antic que s’hi acumulen), així com la zona enjardinada del CEP per donar una millor imatge dels nostres espais. Continuar amb la tasca de redistribució de la xarxa informàtica del CEP i distribució més racional de la informació digital al servidor del centre. Possible compra d’un nou servidor i considerar altres alternatives. 6.2.3. Sistemes d’exposició i senyalització Continuar amb el treball iniciat durant aquest curs escolar de dinamització, creació i senyalització d’espais. Donar idees per part de l’equip d’assessors de dinamització d’espais del CEP per tal de continuar el treball de la senyalització d’aules i despatxos i també de la resta d’espais del CEP. 6.2.4. Mobiliari Canviar les cadires de despatx de les assessories per millorar les condicions de feina dels assessors.

96


6.2.5. Material informàtic i audiovisual Continuar netejant els espais del CEP, aules, salons d’actes, magatzems, etc... de tot tipus de material inutilitzable i informàtic inservible que hi ha a les diferents prestatgeries, armaris i altres racons d’aquests espais. Continuar amb la compra d’ordenadors per a cada una de les assessories per anar actualitzant el nostre material informàtic. Instal·lar una nova xarxa wifi CEP pública amb cobertura total.

7.

Propostes de millora Continuar treballant en equip per aconseguir coordinar actuacions i estratègies d’intervenció en la tasca assessora. Finalitzar les intervencions a centres com a màxim durant el mes de maig per poder facilitar la tasca final d’avaluació i gestió de l’activitat formativa. Treballar cercant la transversalitat de les diferents assessories en relació a atenció a la diversitat, TIC, i tractament integrat de les llengües o els temes d’educació ambiental, educació emocional, així com la necessària col·laboració, de les assessories de Primària i Infantil o les de Secundària i Formació Professional, i les que estiguin implicades en l’atenció als col·lectius minoritaris. Coordinar totes les formacions que s’oferten des de la Conselleria per poder unificar criteris i diversificar al màxim les propostes formatives. Introduir millores en la difusió d’informacions, ponències i bones pràctiques, a través de mitjans audiovisuals, multimèdia, entorns virtuals i la pàgina web del CEP Palma. Encetar la línia de feina proposada al Programa ARCE el curs 2012-13, amb la col·laboració dels altres Centres de Professorat implicats d’àmbit nacional, i fent la distribució dels resultats obtinguts. Així com participar a l’encontre previst al IV simpòsium d’AC/CA programat al CFR de Pontevedra per al curs 2014-15. Possibilitat d’acreditar les formacions FAD que tutoritzen els assessors del CEP. Continuar treballant en la millora de la connectivitat a tot el CEP. Durant el present curs s’ha millorat la velocitat de la que disposàvem fins ara instal·lant un balancejador i un nou router ADSL gràcies a les intervencions dels assessors TIC i la direcció amb la DGTIC.

97


Possibilitat d’augmentar la plantilla d’assessors per cobrir totes les necessitats formatives dels docents. Obrir noves vies de comunicació i coordinació amb els diferents departaments de la UIB. Elaborar un pla de formació per a l’equip d’assessors contemplant l’actualització en diferents àmbits educatius.

98


ANEX I : Fotografies de les actuacions de millora dutes a terme durant el curs escolar 2013-14 als diferents espais del CEP de Palma

Passadís per accedir a les assessories i l’edifici B

Fer més dinàmic el mobiliari, portes, ... dels diferents espais


Exposició de produccions a les diferents activitats realitzades al CEP. Exemple del Cap de setmana d’immersió lingüística

Informació de totes les activitats ofertades i classificades per assessories


Fer els espais mÊs agradables i acollidors per accedir a les aules i salons d’actes.


Continuar amb la senyalització i informació als diferents espais i racons

Mostrar de forma molt clara l’accés a les aules i salons d’actes fent més agradable i intuïtiva la seva ubicació


ANEX II : Fotografies dels desperfectes i humitats als nostres espais (aules, passadissos, assessories i altres espais...). Així com instal·lacions elèctriques. Totes aquestes imatges s’han adjuntat a l’informe enviat a l’IBISEC.

AULA 1 – Primer pis edifici A

AULA 1 – Primer pis edifici A


AULA 2 – Primer pis edifici A

AULA 3 – Primer pis edifici A


AULA 4 – Primer pis edifici A

AULA MULTIUSOS – Planta baixa passadís d’accés a edifici B


Assessoria de Llengües estrangeres – Planta baixa passadís d’accés a edifici B


AULA MULTIUSOS – Planta baixa passadís d’accés a edifici B

Profile for Cep Palma

Memòria cep palma 13 14 reunió equip def  

Memòria del centre de professorat de Palma del curs escolar 2013-14

Memòria cep palma 13 14 reunió equip def  

Memòria del centre de professorat de Palma del curs escolar 2013-14

Profile for cep_palma
Advertisement