ceophamquangtuan

Thanh Hóa, VN

Phế Liệu Quang Tuấn đang dần phát triển và trạm vào ước mơ đưa thương hiệu ra rộng khắp toàn quốc, để đạt được những thành tự đó Phạm Quang Tuấn - CEO của Thu Mua Phế Liệu Quang Tuấn đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn và sóng gió. #phamquangtuan Số điện thoại: 0935066386 Website: https://thumuaphelieuquangtuan.com.vn/

https://thumuaphelieuquangtuan.com.vn/