Page 61

PIĘKNA TECHNOLOGIA

www.centurion.pl

Informacje DODATKOWE IECZNE

ART O H OW

ANE BEZP

Zastosowanie tego rodzaju szkła w naszych produktach jest wyrazem dbałości o bezpieczeństwo użytkowania naszych produktów oraz ich trwałość. Szkło hartowane ma bardzo twarde powierzchnie zewnętrzne i „miękki” rdzeń. Powstałe w wyniku tego naprężenia w strukturze szkła powodują, iż w przypadku rozbicia szyby, tafla szklana rozpada się na niewielkie kawałki o tępo zakończonych krawędziach, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko zranienia. Dzięki hartowaniu polegającemu na ogrzaniu tafli szkła do wysokiej temperatury, a następnie bardzo szybkim jej schłodzeniu, kilkakrotnie wzrasta wytrzymałość szkła i odporność na uderzenia oraz naprężenia.

SZKŁ

UWAGA! SKRZYDŁA KOBE, SAPPORO, RENO, ETNA, SOFIA W ROZMIARZE 60’

Skrzydła w kolorach folii dwukierunkowej (koniak (KJ), vog (VJ), nut (NJ), imbir (IJ)) mogą być wykonane w rozmiarze 60’ na bazie folii dwukierunkowej o rozmiarze 70’. Oznacza to, iż korekta szerokości wykonywana jest poprzez obustronne symetryczne zwężenie. Część poziomego układu wzoru pozostaje identyczna jak w rozmiarze 70, węższe są obie pionowe części wzoru. Inne możliwe rozwiązanie to zastosowanie jednokierunkowej folii o pionowym układzie rysunku słoi.

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2 X CENA SKRZYDŁA + 1.5 X CENA OŚCIEŻNICY.

RAMA

®

Konstrukcja ramowa. Takie wykonanie pozwala uzyskać skrzydło o zwiększonej sztywności konstrukcyjnej.

soft

TECHNOLOGIA

Krawędzie skrzydła są zaokrąglone. Łączenie okleiny następuje w przyldze. Nowoczesna technologia wykonania zwiększa walory estetyczne i użytkowe skrzydła.

RAMA soft

Konstrukcja ramowa. Takie rozwiązanie technologiczne pozwala uzyskać produkt o zwiększonej wytrzymałości, stabilności i sztywności konstrukcyjnej. Dodatkowo krawędzie skrzydła są zaokrąglone, brak widocznego łączenia okleiny.

INS T Y T UT T E C HNIK I B UDOWL ANE J P L 00-611

WA R S Z AWA , ul. F IL T R O WA 1

tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86

C z łon e k E u rope js k ie j U nii A k c e pta c ji T e c h n ic z n e j w B u d own ic twie - U E A tc C z łonek E uropejs kiej O rg a niz a c ji ds . A proba t T ec hnic z nyc h - E O T A

S eria: AP R O B AT Y T E C HNIC Z NE

A P R O B A T A T E C HNIC Z NA IT B A T -15-4368/2010 Na pods tawie rozporządzenia Minis tra Infrastruktury z dnia 8 lis topada 2004 r. w s prawie aprobat technicznych oraz jednos tek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (D zU Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku pos tępowania akceptacyjnego dokonanego w Ins tytucie T echniki B udowlanej w Wars zawie na wnios ek:

P R O DUC E NT Ó W wymienionyc h na s tronie 2 niniejs zeg o dokumentu s twierdza s ię prz ydatność do stos owania w budownictwie wyrobów pod naz wą:

DR E WNIANE DR Z WI WE WNĘT R Z NE T Y P U

C E NT UR ION-R

w zakres ie i na zas adach określonych w Z ałączniku, który jes t integralną częścią niniejs z ej Aprobaty T echnicznej IT B .

T ermin waŜności: 12 lutego 2015 r.

Z ałącznik: P os tanowienia ogólne i techniczne

Wars zawa, 12 lutego 2010 r. D okument Aprobaty T echnicznej IT B AT -15-4368/2010 jes t nowelizacją Aprobaty T echnicznej AT -154368/2006. D okument Aprobaty T echnicznej IT B AT -15-4368/2010 zawiera 50 s tron. T eks t tego dokumentu moŜna kopiować tylko w całości. P ublikowanie lub upows zechnianie w kaŜdej innej formie fragmentów teks tu Aprobaty T echnicznej wymaga pis emnego uzgodnienia z Ins tytutem T echniki B udowlanej.

Aprobata Techniczna: AT-15-4368/2010 ITB Warszawa AT-15-6103/2010 ITB Warszawa [El30] AT-15-6054/2010 ITB Warszawa [El60]

Atest Higieniczny: HK/B/0309/01/2009 PZH Warszawa HK/B/0309/02/2009 PZH Warszawa HK/B/0750/01/2012 PZH Warszawa [El30; El60]

Jesteśmy upoważnieni do stosowania znaku budowlanego.

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji.

61

Profile for Centurion drzwi

Katalog drzwi Centurion II 2012  

Katalog i cennik drzwi wewnętrznych edycja 2 2012

Katalog drzwi Centurion II 2012  

Katalog i cennik drzwi wewnętrznych edycja 2 2012

Advertisement