Page 60

PIĘKNA TECHNOLOGIA

Fogo

F1

www.centurion.pl

F2

F3

F4

DRZWI TECHNICZNE PRZECIWPOŻAROWE DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZECIWPOŻAROWE FOGO EI260 skrzyd³o drzwi bierne (B)

A

450

248

rygiel skrzyd³a górny

zamek dodatkowy górny

zamek dodatkowy

zamek g³ówny

zamek g³ówny

920

300

zaczep zamka dodatkowego zawiasy wkrêcane z regulacj¹ w trzech p³aszczyznach

72

1480

2070 2030

521

zaczep zamka g³ównego

skrzyd³o drzwi aktywne (A)

Sz

B

55

zawiasy wkrêcane z regulacj¹ w trzech p³aszczyznach

rygiel skrzyd³a dolny

uszczelka opadaj¹ca do drzwi z dymo i dźwiêkoszczelności¹ 5

próg z drewna twardego 0 54 100

So

100

54

Sw S Sz

RYS. 1 OŚCIEŻNICA DREWNIANA DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH FOGO EI260

0 100

60

54

54

100

54

54

Sw

Sw

Sm

Sm

wysokośæ ca³kowita zewnêtrzna oście¿nicy Hz=2070mm

wysokośæ w świetle oście¿nicy Ho=2016mm So

So 0

wysokośæ oście¿nicy we wrêbie Hw=2028mm

1480

521

zalecany wymiar wysokości otworu w murze Hm=2085mm

wysokośæ ca³kowita zewnêtrzna oście¿nicy Hz=2070mm

wysokośæ w świetle oście¿nicy Ho=2016mm

zaczep zamka g³ównego

wysokośæ oście¿nicy we wrêbie Hw=2028mm

1480

170

521

zalecany wymiar wysokości otworu w murze Hm=2085mm

882

97

300

zaczep zamka dodatkowego

300

420

240

240

54

Sz Sw So

54

Sz Sw So

OŚCIEŻNICA DREWNIANA DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH PRZECIWPOŻAROWYCH FOGO EI260

Profile for Centurion drzwi

Katalog drzwi Centurion II 2012  

Katalog i cennik drzwi wewnętrznych edycja 2 2012

Katalog drzwi Centurion II 2012  

Katalog i cennik drzwi wewnętrznych edycja 2 2012

Advertisement