__MAIN_TEXT__

Page 1

G U I D E BO O K

P U B L I K ACJA P O DS U M OW UJÄ„CA E DYCJA 2018


P O DS U M OWA N I E 2018

Podczas tej edycji pr zewinęło się ponad

352 uczestników + 2 psy w ciągu

2 intensywnych dni 41% to powraca jący uczestnicy

z czego około z poprzednich edyc ji.

43% przedstawicieli biznesu

byli reprezentowani przez: analityków biznesow ych, badaczy, dyrektorów działów, w łaścicieli f irm (ma ł e, średn ie), freelancerów, konsultantów, strategów, managerów z różnych branż (w tym komunikac ja, cu stomer ex perience, obsługa klienta, digitalny mar keting, branding, projekty, HR , key account i i nne.)

10% osób na styku biznesu i design‘u

byli reprezentowan i przez: co pywr iterów, wyk ładowców na różnych uczeln iach, psychologów, ed u katorów oraz tech nologów.


47% przedstawicieli branży kreatywnej byli reprezentowani przez: architektów, dyrektorów k reatyw nych, badaczy produ ktowych , graf ików, ilustratorów, pro jektantów z różnych branż (w tym pro jektowan ie u sług, projektowanie produ któw, pr zemysł, UX , IT, pro jektowan ie wnę trz, w zornic two itp.).

~50 interakcji na wiązanych w ramach

Meeting Board

w celu nawiązania zna jomości pr zez producentów, managerów, fir my konsultingowe oraz wielu in nych.

4 stoły tematyczne prowadzone przez 5 eksper tów z Polski, cieszyły się żywym zainteresowaniem wśród uczestników tegorocznej edycji. Dziesiątki zapisanych post-itów, kilkanaście nowych narzędzi oraz liczne dyskusje.

22 prelegentów z 8 kra jów podzieliło się swoją perspektywą oraz dośw iadczeniem podczas inspiracyjnych wykładów, teoretycznych case study oraz warsztatów.


S P I S T REŚC I 01 I K W EST I O N UJĄC E RRO R K A RST E N H E N Z E I O Z A R Z Ą DZ A N I U D ES I G N E M I RO L I D ES I G N U W P R Z E D S I Ę B I O RST W I E

02 I C O DZ I A Ł A?

08 15

18

WOJ C I EC H Ł AW N I CZ A K I P R Z E J DŹ N A LU DZ K Ą ST RO N Ę

19

M A RI E SA AS E N I E WO LU C JA WS P Ó ŁT WO R Z E N I A

22

AG N I ES Z K A M RÓZ I Z A P RO J E KTOWAĆ P RO C ES

25

K I L I A N K RU G I P R ACA Z M O D E L A M I G R A F I CZ N Y M I I M YŚ L E N I E W I Z UA L N E

28

A N N A M A RI A C I U P K A I ROZ W I Ą Z Y WA N I E Z ŁOŻO N YC H P RO B L E M ÓW

31

E DY TA PAU L I P R Z YC H O DZ I P RO J E KTA N T D O B I Z N ES U

35

M I C H A E L T H O M SO N I RO L A D ES I G N U W M YŚ L E N I U ST R AT EG I CZ N Y M

38

03 I C H AOS , O PA N OWA N Y - JA K P R AC OWAĆ, BY DZ I A Ł A ŁO ?

42

F E RN A N DA TO RRE I WAG A D O ŚW I A D CZ E Ń W I N N OWAC J I

43

K ATA R Z Y N A B RI KS I N I E P O KÓ J I Z M I A N Y

45

SY LW I A H U L L-WOS I E K I W T Y M S Z A L E Ń ST W I E J EST M ETO DA

48

WOJ T E K K Ł A P C I A I G DY Z ES P Ó Ł P RO J E KTOW Y D O C I E R A D O ŚC I A N Y

50

I Z A B E RN AU - Ł AW N I CZ A K I C H L E B N AS Z P OWS Z E D N I

53

EV E L I N A LU N D QV I ST I W YZ WA N I E D L A Z M I A N Y

55

04 I P E RPS E KT Y WA U CZ EST N I K A M AC I EJ G ŁO G OWS K I I G DY N I A M I ASTE M P R Z YJA Z N Y M B I Z N ESOW I

58 60

05 I M A N I F EST

64

0 6 I TA B L I CA I N S P I R ACJ I

66

07 I K A L E N DA RI U M W Y DA R Z E Ń

69

08 I N A KO N I EC - L Ż EJS Z Y M TO N E M

71

A L I C E A N D SC OT T K RE N I TS K I I JA K ST WO R Z YĆ ZACISZE WE WŁASNYM OGRÓDKU

72


gdyniadesigndays.eu

PAU L I N A K I S I E L

K I E ROW N I K F EST I WA LU G DY N I A D ES I G N DAYS

Projek tanci i przedsiębiorcy w jednej

c z ł o w i e k- t e c h n o l o g i a . A b y s t a w i ć m u

d r u ż y n i e . Te g o r o c z n a e d y c j a G d y n i a

c z o ł a ko n i e c z n e j e s t p r z e w a r t o ś c i o w a n i e

Design Days, k tóra odbyła się w Pomorskim

c e l ów, zm ia n a p r io r y te tów i w y p ra c owa n ie

Parku

N a u k o w o -Te c h n o l o g i c z n y m

n o w y c h r o z w i ą z a ń . E r r o r w t ł u m a c z e n i u

Gdynia, zgro m a dzi ł a kilka t ysię cy osób

z jęz yka łacińskiego mówi tak że o wędrówce

zafascynowanych nie tylko now ymi

i t u ł a c z c e - t o w ł a ś n i e n i e z l i c z o n e

tendencjami we wzornictwie, ale tak że

odwo łania do tej interpretacji mogliśmy

zain teresowanych w zmacnianiem swoich

u s ł y s z e ć w p r e z e n t a c j a c h . W n i o s k i b y ł y

kompetencji biznesowych. GDD to,

jednoznaczne. Konkluzje w yciągane

poza szeregiem w ys taw prezen tujących

z pope ł nianych b łędów i wprowadzanie

p r o j e k t y , p r o d u k t y , p r o t o t y p y i u s ł u g i ,

zmian dla niedziałających rozwiązań

ta k że i n s p i r u j ą c e w y k ł a d y, wa r s z ta t y

s t a n o w i ą n a j w i ę k s z ą w a r t o ś ć w p r o c e s i e

i s p o t k a n i a n a s t y k u d e s i g n u i  b i z n e s u .

wdrażania innowacji .

Ta w i e l o p ł a s zc z y z n o w a f o r m u ł a f e s t i w a l u

pozwala na poszerzanie hor yzontów zarówno

z m i a n w r e l a c j a c h n i e t y l k o p r y w a t n y c h ,

t y c h e s t e t y c z n y c h , j a k i z w i ą z a n y c h z e

a l e p r z e d e w s z y s t k i m w o d n i e s i e n i u d o

z d o b y w a n i e m ko n k u r e n c y j n o ś c i n a r y n k u

celów zawodow ych i s tra tegii bizn esow ych .

popr zez design .

H a s ł o p r zewo d n ie f e s tiwa l u p oz wo l i ł o n a m

W ciągu 2 dni w ykładów po łączonych

m ów i ć g ł o ś n o o b ł ę d a c h p o to , by m ó c s i ę

z wa r sz ta ta m i u cze s t n icy D e sig n j ęz y k ie m

na nich uczyć, w yciągać wnioski i znajdować

Biznesu mieli okazję spotkać się ze

c o ra z to l e p s ze roz w i ą za n i a . Ta s wo b o d n a

s p e c j a l i s ta m i , a ta k że z  p r ze d s i ę b i o rc a m i ,

w y m i a n a m y ś l i i i n s p i r a c j i s p r a w i ł a , ż e

k t ó r z y z s u k c e s e m w d r a ż a j ą s t r a t e g i e

tegoroczna atmosfera Design jęz ykiem

o p a r te o d e s i g n . B l i s ko 4 0 0 p ro j e k ta n tów

Biznesu by ła naprawdę w yją tkowa .

oraz pr zedsiębiorców w ys ł ucha ło w ystąpień p r a k t y k ó w z c a ł e g o ś w i a t a . T e m a t e m tegoroczn ej edycji fes tiwal u by ł ERROR roz umiany jako b ł ąd , spowodowany m . in . p r ze s y te m d ó b r, n a d m i a r e m i n f o r m a c j i , ko m u n i ka c y j n y m s z u m e m , a  ta k ż e r e l a c j ą

Error okazał się więc potrzebą


H E N RY K STAW I C K I

changepilots.pl

KO O RDY N ATO R „ D ES I G N J ĘZ Y K I E M B I Z N ES U ” CZ ŁO N E K R A DY P RO G R A M OW E J G D D Z A ŁOŻ YC I E L C H A N G E P I LOTS

Design językiem Biznesu 2018 to już

biznesu dobrego dla otoczenia własnych pracowników,

przeszłość. Teraz możemy zabrać się za kontynuowanie

klientów i przyszłych pokoleń.

i rozwijanie tego, co wspólnie w y tworzyliśmy w tym

roku: motywacji do dzia łania, praktycznej wiedzy,

rzeczywisty podręcznik. Przeczytamy tu o sprawnych

nowych znajomości czy inspiracji. Chcemy pomóc

metodach pracy w zespole projektowym, praktycznych

C i z ł a t w o ś c i ą z a r a ż a ć d a l e j s w o i c h k l i e n t ó w ,

narzędziach w tworzeniu pomysłów czy efek tywnej

zespół czy przyjaciół tym, co zdobyłaś/łeś w Gdyni.

komunikacji między projektantem a biznesem.

Za uważamy, że to w ł aśnie dzięki Tobie rok rocznie

wartość wytwarzana na styku projektowania i biznesu

festiwalu Gdynia Design Days dziękując jego

zyskuje na praktycznym znaczeniu i niesie się w świat.

organizatorom za nadanie na ram oraz pr zestr zeni

Wierzymy, że społeczność Design językiem Biznesu

do rozmawiania o roli i potencjale designu w biznesie.

z a c z y n a r o s n ą ć w s i ł ę , d y s k u s j e i  w a r t o ś c i , n a

Wspa rcie n a szej pracy n a każd ym jej e tapie oraz

których możemy wspólnie tworzyć następne edycje

zaufanie, jakim obdarzany jest zespół Change Pilots

dając sobie pretekst do kolejnych żywych spotkań.

pomaga nam skupiać się na tym, co najważniejsze –

G u id e b o o k , k tó r y w ł a ś n ie o t wo r z y ł a ś/ ł e ś ,

relacji z Wami, zrozumieniu najważniejszych potrzeb

to próba spojr zenia w pr z ysz ł ość i w ykor z ys tania

i przekładaniu ich na program i atmosferę wydarzenia.

energii, którą stworzyli różni uczestnicy tegorocznego

wydarzenia w Gdyni. To treści dla Ciebie, niezależnie

s twor z yliśmy kolek t y wnie – największą war tością

od tego cz y było Ci dane do nas do łącz yć podczas

obok zebranych inspiracji i nowych narzędzi są właśnie

tych dwóch intensywnych dni.

nawiązane relacje, rozmow y i nowe nieoczekiwane

To, co w nim znajdziesz ma na celu pogłębić

zn a jo m o ś ci . U t wie rdzili ś my się p o raz ko l e jny, że

oficjalne i kuluarowe tematy rozmów tegorocznego

najważniejsza jest przestrzeń gdzie drogi agentów

D e s i g n j ę z y k i e m B i z n e s u . Wś r ó d w i e l u w a ż n yc h

zmian, przedsiębiorców i projektantów mogą zejść się

obszarów w d yskusjach k rólowa ł t ym razem Error,

w jedną. Dziękujemy Ci za Twoje wsparcie i liczymy na

który skłania do refleksji w poszukiwaniu wspólnych

jeszcze więcej interakcji w przyszł ym roku. Już nad

p r o j e k t o w y c h ś c i e ż e k i r o z w i ą z a ń w  b i z n e s i e .

tym pracujemy!

C z ę ś ć t e k s t ó w t e g o r o c z n e j p u b l i ka c j i t o

Chcemy też zwrócić Waszą uwagę na całość

Wierzymy, że Design Językiem Biznesu 2018

R oz m a w i a l i ś m y o r a c h u n ka c h z y s kó w i  s t r a t w e wdrażaniu kultur y projektowania w biznesie, ale też

P.S:

o potencjale płynącym wytwarzania wartości środo-

Śmiało dzielcie się tą publikacją z tymi, którzy mogą

w i s ko w yc h i s p o ł e c z n yc h , c z y l i o  p r o j e k to w a n i u

z tej treści skorzystać.


Rozdział 01

KWESTIONUJĄC ERROR


K W EST I O N UJĄC E RRO R Error Challen ge to efek t rozmów

k tó r z y n i g d y w c z e ś n i e j n i e p r a c o w a l i

członków zespołu Change Pilots

z projektantem lub w procesie

z p r z e d s i ę b i o r c a m i , k o n s u l t a n t a m i

p ro je k tow y m? ” E f e k te m wa r sz ta t u

i projek tan tami, k tór ych celem by ł o

był zes taw rekomendacji nie t ylko

ziden t y fikowanie najbardziej palących ,

dla projek tantów i konsultantów

realnych w y z wań pojawiających się n a

pracujących z biznesem, ale i dla

s t yku design u i bizn es u . N a pods tawie

pracowników firmy, k tórz y od wewną trz

wyników badania, zespół doświadczonych

chcieliby zainspirować decydentów

facylitatorów z Niemiec, Norwegii, Polski

do odważniejsz ych dzia łań w pracy

i USA w ybrał cz ter y kluczowe w yzwania

projektowej.

p r o j e k t o w e . Ka ż d e z w y z w a ń z o s t a ł o

zaadresowane podczas równoległych sesji

skupi ł a się n a kom unikowaniu treści

warsztatowych z wykorzystaniem różnych

i formie pr zeds tawienia propoz ycji

metod i podejść projektowania w biznesie.

zmian . Mówiąc o treści wskaz y wali

Uwaga uczes tników szczególnie

na to, jak komunikować war tość

IZA BERNAU-ŁAWNICZAK

p ro j e k towa n i a d l a f i r m y i j e g o w p ł y w.

JA K M O G L I BYŚ M Y W ES P R Z EĆ LU DZ I ,

Rekomendując

Ż E BY M O G L I P O K A Z AĆ S E N S D ES I G N U P R Z E DS I Ę B I O RC O M , KTÓ R Z Y N I G DY WCZ EŚ N I EJ N I E P R AC OWA L I W P RO C ES I E P ROJ E KTOW Y M ?

aby

dokładniej

ok re ś lić o czek iwa ny e f ek t i m ożliwo ść prze łożenia działań wzornicz ych jeszcze p r ze d ko m u n i ko w a n i e m o r a z w s ka za ć

Uczestnicy warsz tatu prowa-

k a t e g o r i ę ( n p . : s k a l a , k u l t u r a p r a c y,

d zo n e g o p r zez I z ę B e r n a u- Ł a w n i c z a k

marża, now y r ynek , itp.). Rekomendacje

podjęli w yzwanie pod ty tułem „ Jak

dotyczące form przedstawienia

moglibyśmy wespr zeć ludzi, żeby mogli

ł ą cz y ł y e l e m e n t y ra cjo n a l n e ta k ie, ja k

pokazać sens designu przedsiębiorcom,

p r z yk ł a d y ko n ku re n cji bezpoś red n iej


i sybsty tucyjnej, zdjęcia, liczby

prowizor yczne roz wiązania się nie

z elementami emocjonalnymi, k tóre

s p r a wd za j ą? ”. P r owa d zą c y, k tó r z y

obejmować mogą au tent yczny g łos

przynieśli swoją kulturę pracy z Nowego

k l ie n ta w f o r m ie cy ta tów, cz y n a g ra ń .

Jorku z takich organizacji jak Google czy

Podsumowując uczestnicy zalecali

Parsons School of Design przeanalizowali

m e to d ę „ m ł o t kowa n i a p owo l i ”, cz y l i

ze swoim zespo łem kluczowe w yz wania

stopniowego dawkowania zmiany

i etapy pracy z kulturą zmiany na

pr zez projek towanie, obowiązkowe

p o d s ta w i e s t u d i u m p r z y p a d k u j e d n e j

u n ika n ie s ł owa „ d esign ” za s tę p u jąc go

z firm.

nomenklaturą znajomą oraz wyznaczenie

Uczestnicy w pierwszej kolejności

konkretnego, bezpiecznego miejsca dla

rekomendują , aby pr zed podjęciem

biznesu w procesie projektowym.

jakich kolwiek dzia ł a ń z wer y f ikowa ć, cz y zmiana jes t w ogóle potr zebna .

A L I C E I SC OT T K RE N I TS K I

Jeżeli po wer y fikacji, ta in formacja się

JA K M O G L I BYŚ M Y D ŁU G OT E RM I N OWO

potwierdzi, to w kolejnym kroku ważnym

I ST R AT EG I CZ N I E W P ROWA DZ I Ć W I ĘC EJ K RE AT Y W N OŚC I W   M I EJ SC U P R ACY, K I E DY P ROW I ZO RYCZ N E ROZ W I Ą Z A N I A S I Ę N I E S P R AW DZ AJĄ?

jes t, aby sprawdzić na co zmiana może wpł ynąć, jaki może być zakres i co może ze sobą pr z ynieść. Po potwierdzeniu t ych kl uczow ych elem en tów konie-

Krenitski

cznym jest znalezienie odpowiedzi

poprowadzili uczes tników w warsz tacie

i w n i o s ków p ł y n ą c yc h z   py ta n i a „ C z y

p o d e j m u j ą cy m w y z wa n i e p o d t y t u ł e m

jes teś my gotowi n a tą zmian ę? “.

„ Jak moglibyśmy długoterminowo

W dalszej części rekomendacje dotyczyły

i strategicznie wprowadzić więcej

rów n i eż p ra g m a t ycz nyc h p o d p ow i e d zi

k r e a t y w n o ś c i w m i e j s c u p r a c y, k i e d y

takich jak : unika nie s ł owa „design ” l ub

Alice

i Scott


nawet „ zmiana” dopasowując je do

kluczowa w komunikowaniu jasnej różnicy

języka obecnego już w danym przemyśle

na samym początku analiz y stanu

i k u l t u r ze p ra cy ; a n a lizę b e h a wio ra l n ą

obecnego i sugerowania dalszych zmian.

decydentów i osób powiązanych; ujęcie

w yz wań z wiązanych z kom unikacją

centr yczne podejście do projek towania

z m i a n y, s z ko l e n i e m z e s p o ł u d o p r a c y

stawia war tości p ł ynące dla firmy

w nowych warunkach.

i potrzeby jego zespo ł u lub decydentów

Produk to-centr yczne lub usł ugo-

jako fundament projektowania. Tutaj też

M A RI E SA AS E N JA K M O G L I BYŚ M Y W Z M O C N I Ć K L I E N TO C E N T RYCZ N Ą K U LT U RĘ I P RO C ESY, G DY J E DY N Y M P O D EJ ŚC I E M J EST KO N C E N T R ACJA N A P RO D U KC I E ?

w i e d za i n s p i r u j ą c a p ro c e s p ro j e k tow y pochodzi z wewnątrz firmy i z informacji produk tow ych . Kliento-centr yczne p o d e j ś c i e p ro j e k towe k ł a d z i e w   s e rc u modelu biznesowego war tość dla klienta,

M arie Saa sen w swoim warsz ta-

a za cel stawia sobie dostarczenie

cie podję ła w yzwanie pod ty tułem

oczekiwanej war tości w najlepsz y

„ Jak moglibyśmy w zmocnić kliento-

sposób oraz w yróżnienie się dzięki

c e n t r yc z n ą k u l t u r ę i p r o c e s y, g d y

te m u od ko n ku re n cji . K l u czowa wie dza

jed ynym podejściem jes t kon cen tracja

w procesie projektowym płynie od klienta

n a prod ukcie? ”. W pier wszej kolejn ości

w formie bezpośrednio w ypowiedzianej

uczestnicy warsz tatu podjęli się

i niebezpośredniej. Uż y tkowniko-

zadania odróżnienia od siebie oraz

centr yczne podejście odróżnia się

nazwania granic trzech różnych

od kliento-centr ycznego tym, że

p o d e j ś ć w p r o j e k t o w a n i u r o z w i ą z a ń

pr zed potr zeby z wiązane z decyzją

w biznesie: produkto-centryczne, kliento-

i us ł u gą zakupową pr zedk ł ada k wes tie

c e n tr yczn e i u ż y tkow n iko-c e n tr yczn e .

uży tkowe. Uczestnicy zwrócili uwagę, że

Klarowność i jasność podział u jest

najważniejsze jes t jasne rozgraniczenie


podejść i przeprowadzenie analiz y

języku wszystkich ludzi – języku

stanu obecnego przed przedstawieniem

wizualnym.

rekom endacji klien to-cen tr ycznych

Przedstawiając swoje reko-

lub/i uż y tkowniko-centr ycznych .

mendacje

uczestnicy

zwrócili

W przedstawianiu rekomendacji

uwagę n a f un dam en t w kom unikacji

zespo łowi biznesowemu ważne jest

wiz u a l n ej , cz y li roz ł oże n ie n a pie r wsze

wizualizowanie rozwiązań poprzez

części zagadnienia, k tóre jest do

osadzenie ich w kontekście uż y tkow ym .

zakomunikowania. Po zebraniu wszystkich

Na przykład poprzez badanie codziennych

elemen tów skom plikowanego problem u

zachowań rytuałów i otoczenia klienta.

b ą d ź p o m y s ł u n a l e ż y z n a l e ź ć s y s te m zależności, powiązań czy etapów.

K I L I A N K RU G

Po zn a l ezie n i u n a jcz y te l n ie jsze j we r s ji

JA K W Y KO R Z YSTAĆ M O D E L E W I Z UA L N E

relacji w takim systemie można przejść do

D O P R ACY N A D Z ŁOŻO N Y M I P RO B L E M A M I I U Ł AT W I A N I U WS P Ó Ł P R ACY W Z ES P O L E ?

poszukiwań sposobów na ich komunikację w u n i we r s a l n y m j ęz y k u l u d z i s to s u j ą c m a py, s i e c i , l i n i e cza s u , k r o k i , o b r a z y

Kilian Krug ze swoim zespo łem

i inne obraz y zrozumia łe przez każdego.

uczestników podją ł w yz wanie pod

Uczes tnicy pracując nad w y z waniem

t y tu łem „ Jak w ykor z ys tać modele

w ypracowali dwa prz ykłady modeli

wizualne do pracy nad złożonymi

wizualnych kom unikujących z ł ożon e

problemami

i u łatwianiu wspó ł pracy

t e m a t y. J e d n y m z n i c h b y ł p r z y k ł a d

w zespole?” Efekty pracy tego warsztatu

w i z u a l n e j ka r t y p o w i ta l n e j d o u ż y t k u

by ł y wizualnie i sys temowo najbardziej

p r z e z d e n t y s t ę , k tó r y d z i ę k i ta k i e m u

za a wa n s owa n e d zi ę k i p r io r y te towe m u

narzędziu może sprawnie i w zrozumia ł y

podejściu Kilia n a do kom unikowa nia

sposób pokazać potencjalne opcje

złożoności i zależności w uniwersalnym

leczenia i ich konsekwencje na podstawie


p o d j ę t yc h z l e ka r ze m d e c y z j i . D r u g i m

tren dbooków Zuzan ny z zesz ł ych la t

roz wiązaniem była wizualizacja różnych

analizując wnikliwie, które z opisywanych

war tości i tematów, k tóre przedstawiali

t r e n d ó w s i ę s p r a w d z i ł y, a k t ó r e b y ł y

p r e l e g e n c i te g o r o c z n e j e d yc j i D e s i g n

b łędne. W efekcie stworz yli oni kolaże,

jęz yk ie m B izn es u . E f ek te m p ra cy te go

które miał y na celu opowiedzieć

z e s p o ł u b y ł u n i ka t o w y, w i z u a l n y s p i s

o trendach każdemu używając

treści tych prezentacji.

uniwersalnego jęz yka wizualnego. W tej formie trendy zostały wplecione w szybko rozpozn awaln e elem en t y codzien n ości,

Z U Z A N N A S K A LS K A WA RS ZTAT T RE N D ( T ) E RRO R

k tóre już pokazują co z zapowiadanych wcześniej tren dów dziś jes t już zmian ą na masową skalę. Kolaże pokazał y ile już elementów się potwierdziło i jakie mają

Równoległ ym do sesji Error

on e odz wierciedlenie w r zecz y wis tości

Challenge był warsztat Zuzanny

odwołując się też do łatwego rozumienia

S ka l s k ie j p o d t y tu ł e m „tre n d (t) e r ro r ”,

zm ia n . Uczes tn icy w y t ypowa li rów n ież

któr y jest projektem autorskim i nie był

najważniejsz y ‘error ’ analizowanych

wynikiem ani częścią przeprowadzonego

trendbooków, który nie odnosił się jednak

badania . Jednak efek t osiągnięty przez

do b łędnie zapowiedzianej zmiany, a do

uczes tników świetnie wpasowa ł się

tre n d u p o m in ię te g o, k tó r y m je s t ‘ f a ke

w te m a t y kę , n a d k tó r ą p ra c owa l i ś m y.

n ew s ’, cz y l i a k t u a l n i e d y n a m i cz n i e

Dlatego również Zuzanna i zespó ł

roz wija ją c e j się f o r m ie p r ze kaz y wa n ia

prowadzony przez nią podzielił się

in for m acji, k tóra opiera się n a celowej

swoimi wnioskami z warsz ta tu podczas

dezinformacji lub oszustwie.

podsumowania Error Challenge.

Uczestnicy pracowali nad analizą

wypracowane przez zespoły warsztatowe

Efekty

Error

Challenge


p oz y t y w n i e za s ko cz y ł y n i e t y l ko n a s ,

i jako motywacja do rekomendowania zmian

ale również samych facylitatorów

w swoim otoczeniu.

i uczestników. Uczestnicy Design językiem Bizn es u s tali się t ym samym a u torami rekomendacji i potencjalnych rozwiązań odważnie wychodzących poza ograniczenia klasycznych prak tyk . Mamy nadzieję, że informacje z podsumowania tej sesji staną się dla Ciebie pr z yda tne nie t ylko jako podstawowe praktyczne podpowiedzi, ale

dinksy.com.pl

G ra f ika 1. Pro j ekt ulotki dla gabi net u dentystycz nego ob ja śnia j ący proces leczenia ka na ł owego. Opracowanie: D inksy St u d io


“KAPITAŁ SPOŁECZNY TO FUNDAMENT JAKICHKOLWIEK ZMIAN.” WOJCIECH ŁAWNICZAK

PRELEGENT DESIGN JĘZYKIEM BIZNESU 2018 / VERY HUMAN SERVICES


idz.de (G E ) I DZ - I N T E R N AT I O N A L D ES I G N ZE N T R U M B E R L I N

K ARSTE N HE NZE

S t u d i owa ł ko m u n i ka c j ę s p o ł e cz n ą i g o s p o d a r czą w  B e r l i n i e . P ra c owa ł d l a S i e m e n s AG , o ra z w  w i o d ą c yc h a g e n c j a c h d e s i g n u j a k M e ta D e s i g n i P i xe l p a r k AG . J a ko s ze f d z i a ł u C o r p o ra te D e s i g n / C o r p o ra te I d e n t i t y i   K r e a c j i w D e u t s c h e B a h n AG o d p ow i a d a ł za w i ze r u n e k ko n c e r n u n a ś w i e c i e d o 2 01 7 r. Ka r s te n H e n ze j e s t p r zewo d n i czą c y m za r zą d u I DZ o ra z w y k ł a d a I n n owa c j ę i  Za r zą d za n i e P ro j e k ta m i n a H T W ( H o c h s c h u l e f ü r Te c h n i k u n d W i r t s c h a f t ) w  B e r l i n i e .

O Z A R Z Ą DZ A N I U D E S I G N E M I   RO L I DESIGN U W PRZE DSIĘ BIORSTWIE Wywiad przeprowadziła Karen

w 19 6 8 r o k u M i ę d z y n a r o d owe g o C e n -

K h u r a n a : P a n i e H e n z e , j a ka j e s t r o l a

t r u m D e s i g n u ( I DZ ) . N a s z ą m i s j ą j e s t

designu w nowoczesnym przedsiębior-

wyjaśnianie, jakie oddziaływanie może

stwie?

mieć design - a jest to rola, która dziś

Ka r s t e n H e n z e : D e s i g n s t a n o w i n i e -

także nie straciła na znaczeniu.

o d ł ą c z n ą s k ł a d ową p r o c e s ów p r owa d zen ia f i r my. Jes t to w yra ź n ie o becn e w a n g l o - s a k s o ń s k i m r o z u m i e n i u te g o s ł owa , gd z i e u ż y wa się go d o o k reś l e -

D E S I G N S TA N OW I N I E O D Ł ĄCZ N Ą S K Ł A D OWĄ P R O C E S ÓW P R OWA DZ E N I A F I R M Y

n ia ka żd ego rod za j u proces u n a d awa n ia for my : „d i za j n u j e” się prod u kt a l bo

Może Pan dokładniej określić jak

proces . N iestety, w iel e f i r m w d a l sz ym

przedsiębiorstwo może skorzystać

c i ą g u t ra k t u j e d es i g n j a ko ozd o b n i k -

z odpowiedniej strategii designu?

„ n i c e - to - h a ve ” , a n i e j a ko „ n e e d - to -

Ka r s t e n H e n z e : To z a l e ż y o d b r a n ż y,

- h a ve” . Do tycz y to rów n i eż N i e m i e c

ale jeśli zasadniczo rozumie się design

i by ł o j ed nym z   powod ów za ł ożen ia

n i e j a ko d o d a te k ( „ Ad d - O n” ) , a l e j a ko


p o s ta w ę , w r a m a c h k tó r e j d a n e p r o -

praktycznie dla takiego podejścia żad-

c e sy s ą te s towa n e m o ż l i we wc z e ś n i e

n e j a l te r n a t y w y, n i e z a l e ż n i e o d te g o

i w  sposób zor ien towa ny n a k l ien ta , to

czy jest to firma średniej wielkości czy

będ z ie się d z ię k i n iem u osią ga ć cora z

duży koncern.

l e psze w yn i k i . W procesie zor ien to -

C z y, P a n a zd a n i e m , j a k i e ś s p e cy f i cz-

wa ny m n a d e s i g n , w p r z e b i e g u k tó re -

ne bra n że mogą s kor z ys tać z od po -

g o w b a rd z o wcz e s n e j fa z i e p r z e myś l i

wiedniej strategii designu bardziej niż

s i ę f u n kc j o n a l n o ś ć , f o r m ę , a l e ta k ż e

inne, czy nie ma tu żadnej różnicy?

nowe punkty widzenia - do pożąda-

Ka rs te n H e n z e : De s i g n o d g r y wa n a

n yc h r e z u l ta tów d o j d z i e s i ę n i e ty l ko

pewno dużą rolę dla wszystkich przed-

wcześniej, ale przede wszystkim taniej.

siębiorstw, które, z perspektywy doce-

W gruncie rzeczy design jest rodza jem

lowego klienta, muszą odróżniać się od

„v i s u a l co n s u l t i n g ” - po ra d ą d o tyczą -

i n n yc h . D o te j p o r y m i a ł o to z n a c z e -

cą tego, jak obchodzić się z projektem

n ie pr zede wsz ystk i m pr z y k la sycz nym

w nowy sposób, tak by przełamać ogól-

p ro j e k towa n i u p ro d u k t u ( o b j e c t d e s i -

nie przyjęte oczekiwania.

g n ) , a l e d z i ś r a z e m z e s ł owe m d e s i g n

PROCES P R O J E K TOWA N I A J E S T CZ Y M Ś , W C O WC H O DZ I S I Ę B E Z N AS TAW I E N I A N A O K R E Ś LO N Y R E Z U LTAT.

p r z yc h o d z ą d o g ł ow y ta k i e m a r k i j a k n p . A p p l e . D l a A p p l e d e s i g n o d g r y wa ro l ę we wsz ys t k ic h e l em en ta c h pro d u któw i u s ł u g - a le pr zede wsz ystk i m w  sys tem ie i   sposo bie w  j a k i m oż n a

I m wcz e ś n i e j s i ę to z ro b i , p o p e ł n i a j ą c

z tych prod u k tów kor z ysta ć. Dośw ia d -

p r z y t y m p r a w d o p o d o b n i e b ł ę d y, a l e

c z e n i e u ż y t kow n i ka - U s e r E x p e r i e n -

ta k że b i o rą c p o d u wa g ę z u p e ł n i e roż-

c e - j e s t c o n a j m n i e j ta k s a m o w a ż-

ne pode j ścia - tym lepie j . W od noszą -

n e j a k for m a cz y a spekt d oty kow y :

cym s u kcesy pr zed siębiorstw ie n ie m a

j a k z n a j d u j e się d a n e roz w ią za n ie, cz y


u ż y t ko w a n i e z a p e w n i a p r z y j e m n o ś ć?

oz n a cza d l a p ro j e k ta n ta n a j p i e r w w y-

J e ś l i m a m y być s z c z e r z y, to p r o d u k-

słuchać oraz przede wszystkim po-

t y s ą o b e c n i e d o s i e b i e c o r a z b a r-

święcić czas na zrozumienie klienta lub

d z ie j pod o bn e - od s t rony tec h n icz n e j

problemu. Współpraca powinna być bu-

w s z ys t k i e s a m o c h o d y d z i a ł a j ą w ta k i

d owa n a sto pn iowo i n a ka żdym e ta pie

sa m spo só b, róż n i ce w y n i ka j ą z m i ę k-

obydwie strony powinny być zgodne co

kich, a więc subiektywnych czynników.

do kolejnych kroków.

I t u ta j og rom n ą rol ę odg r y wa d esi g n -

Ba rd zo wa ż n e j es t ta k że, a by św i a d o -

p o n i e w a ż m o ż e o n p o s z e r z a ć te m a ty

m o d o p u ś c i ć b ł ę d y, u cz yć s i ę n a n i c h

i wzbogacić je o nowe aspekty.

i p r z y o ka z j i a kc e p towa ć w yz n a cz o n e

N a o g ó ł ty l ko d u ż e p r z e d s i ę b i o r s twa

pr zez i n nyc h g ra n i ce. Ocz y w iśc i e ba r-

m a j a ś r o d k i n a u t r z y m a n i e w ł a s nyc h

d zo pom ocn e j es t też , j eże l i z l ecen i o -

działów designu, mniejsze firmy muszą

dawca zna się trochę na procesie pro-

p r a c owa ć r a z e m z z ew n ę t r z ny m i d o -

jektowania.

rad c a m i . N a c o t r ze b a z w ró c i ć u wa g ę przy takiej współpracy?

W P R O C E S I E ZO R I E N TOWA N Y M N A D E S I G N D O R E Z U LTATÓW D O J DZ I E S I Ę N I E T Y L KO WCZ E Ś N I E J , A L E P R Z E D E WS Z YS T K I M TA N I E J

Ka r s t e n H e n z e : P r o c e s p r o j e k towa n i a j e s t c z y m ś , w c o wc h o d z i s i ę b e z n a s ta w i e n i a n a o k r e ś l o ny r ez u l ta t . To


Rozdział 02

CO DZIAŁA?

S p r a w d z o n e p o r a d y, t e c h n i k i

c z ł ow i e kow i i p r a c owa ć n a d t y m by

i pers pek ty w y, k tóre pomog ą

Twoje i n te ra kcje z o tocze nie m s ta ł y

To b i e i Two j e j f i r m i e z w r ó c i ć s i ę k u

się rzeczy wis tym ź ród ł em inspiracji .


WOJ T E K Ł AW N I CZ A K V E RY H U M A N S E RV I C ES

(PL)

veryhuman.pl

Wojtek Ł aw n icza k od d ziew iętna st u la t doradza w rozwoj u , realizu j ąc proj ekty, których ra my w yz nacza ją stra teg ie, ma r ka , i n nowacj e i design strategiczny. Jeden z pion ierów podej ść Ser v ice Desi g n i   Desi g n Th i n k i ng w  Polsce. Współzałożyciel Serv ice Design Polska, współw ł a ściciel f ir m doradczych za j m u j ących się in nowacj ą i proj ektowan iem w oparciu o pode jście h u ma n - centred .

3

Z ŁOT E R A DY

BU D UJ K A P ITA Ł S P O Ł ECZ N Y WO KÓ Ł S I E B I E

N I E B I E R Z S I E B I E TA K Ś M I E RTE L N I E S E RI O

N I E Z A K Ł A DAJ, S P R AW DZ AJ

P R Z EJ DŹ N A LU DZ K Ą ST RO N Ę – CZ Y L I W KTÓ R Ą STRO N Ę M OŻ E I ŚĆ TR A N S FO RM AC JA WAS Z E J O RG A N I Z AC J I W   O PA RC I U O   H U M A N - C E NTRE D D ES I G N ?

Wp ł y w m e t o d y k p r o j e k t o w y c h ,

oraz eksperymentowanie i związaną z nim

takich jak np. Ser vice Design Thinking ,

zmianą postrzegania porażek. W naszym

na transformację organizacji, może mieć

pojęciu organizacja, która wdraża Design

charakter fundamentalny. War tość two-

Thinking, zwiększa szanse na wejście na

rzy się w oparciu o empatię i inteligencję

wyższy poziom cywilizacyjny, dopasowa-

emocjonalną, współ tworzenie zespołowe

ny do wymogów rynku jutra. Jeżeli decy-


dujecie się przesunąć środek ciężkości na

ta ł u spo łecznego wewną trz organizacji.

human-centred, istnieje duża szansa, że

O t wa r to ś ć p o s ta w i s tr u k t u r y s p r z yja

sami zaczniecie się stopniowo zmieniać.

temu procesowi w znacznym stopniu, jednak do rozwoju ludzie potrzebują również

WA RTOŚĆ T WO R ZY S I Ę W O PA RC I U O   E M PAT I Ę I   I N T E L I G E N CJ Ę E M O CJ O N A L N Ą

zaufania. Bez ufności w naszych relacjach kierujemy energię i uwagę na podstawowe w ysiłki na rzecz samoobrony, nie pozostawiając miejsca na wzrost i postęp.

Kliento-centryczność jako narzędzie nowoczesnego rozwoju organizacji. Umiejętnie wdrożone Design Thinking powinno stopniowo zwiększyć otwar tość –

N I EZ W Y K L E I STOT N E J EST BU D OWA N I E K A P I TA ŁU S P O Ł ECZ N EG O W E W N ĄT R Z O RG A N I Z ACJ I

dotyczy to zarówno ludzi, jak i samej organizacji. Kiedy potraktujecie serio fakt,

Procesy projektowe np. w Design Thinking

że Wasz biznes zmieni się dzięki skupie-

m aksym a liz u ją e f ek t y w n ą ws p ó ł p ra c ę

niu na odbiorcach Waszej usługi/produktu

i rozwijają zdolności pracowników do bu-

i war tości dla nich, istnieje duża szansa,

dowania relacji zarówno of fline, jak onli-

że struktura, procedury, budżety i targety

ne. To właśnie one, umiejętnie prowadzone,

w pewnym momencie zaczną Was uwierać

mogą wprowadzać kulturę organizacyjną

i postanowicie je zmienić oraz dopaso-

na wyższy poziom dzięki transformowaniu

wać do innego sposobu pracy. Zaczniecie

tradycyjnych, zbiurokratyzowanych proce-

tworzyć coraz bardziej ludzką organizację.

sów wewnętrznych na takie, które stymulu-

Skupioną na potrzebach – zarówno klien-

ją większy poziom zaufania, autentyczności

tów, jak i pracowników. I w tedy sy tuacja

i przejrzystości.

zacznie się zmieniać na lepsze.

Jaka powinna być docelowo organizacja

Niezw ykle istotne jest budowanie kapi-

zm ie n ia ją c a się dzię k i p ro je k towa n i u?


Odpowiedź jest prosta. Ludzka. Skupiona zarówno na klientach - odbiorcach usługi, kontrahentach i innych interesariuszach, ale pr zede wsz ys tkim na pracownikach . Wsz ys tkie te gr upy łącz y jedno. Twor zą je ludzie. Kluczem do rozwoju jest otwartość stymulująca wymianę idei i wspólne szukanie nieoczywistych rozwiązań. Oczywiście, stworzenie organizacji, k tóra jest bardziej ot war ta , w ym aga pracy. Macie jednak szanse na zbudowanie / rozwinięcie kultury, która jest bardziej komfortowa i może sobie lepiej radzić w dzisiejszej rzecz ywistości. Szczególnie w Polsce, k tóra potrzebuje kapitału społecznego jak ryba wody. War to spróbować.


M A RI E SA AS E N

SA AS E N STU D I O

studiosaasen.com

(NOR)

Marie Saasen jest strategiem projektowania, a jej nadrzędnym celem i  misją jest poprawa tego j a k d ośw ia d cza my - po pr zez k rea ty w n ość i   kom u n i ka c j ę. Posia d a dyp l om Stra teg ic D e s i g n M a n a g e m e n z   Pa r s o n ’s Th e N e w S c h o o l f o r D e s i g n w   N o w y m Yo r k u i  s z e r o k i e d o św i a d cze n i a z  za k re s u p e d a g o g i i , b a d a n i a ko m u n i ka c j i , m a r ke t i n g u i  w zo r n i c twa pr zemys ł owego. Po ok resie pracy w tech nologicznym star t-u pie na Man hattan ie, założyła a genc j ę St u d io Saa sen , w  ra mach które j pomaga f irmom i  organ izacj om wdrażać procesy innowacyjne w  oparciu o  projektowanie. Jest goszczącym wykładowcą na kilku uczelniach na cał ym św iecie.

3

Z ŁOT E R A DY

ROZ M AW I AJĄC Z U Ż Y TKOW N I K A M I , BĄ DŹ ŚW I A D O M SWO I C H W Ł AS N YC H U P R Z E DZ E Ń I   P R Z E KO N A Ń , C O P OZ WO L I C I U P E W N I Ć S I Ę , Ż E Z ROZ U M I ES Z I   US ŁYS Z YS Z C O TA K N A P R AW D Ę M ÓW I Ą , A   N I E C O SA M /-A   M YŚ L I S Z , Ż E M ÓW I Ą

P RÓ BUJ G E N E ROWAĆ N OW E P O M YS ŁY, W Y KO R Z YSTAJ R Z ECZ Y KTÓ R E LU B I S Z JA KO I N S P I R AC J E . C O S P R AW I A , Ż E SĄ O N E D L A C I E B I E U Ż Y TECZ N E I D L ACZ EG O?

BĄ DŹ Z AWS Z E O PT Y M I ST YCZ N Y/-A . P ESY M I STA Z P E W N O ŚC I Ą CZ ASA M I U D OWO D N I SWO J E R AC J E , A L E O PT Y M I STA B Ę DZ I E T Y M , KTÓ RY CZ E RPA Ł P R Z YJ E M N O ŚĆ Z   DZ I A Ł A N I A


E WO LU CJA WS P Ó ŁT WO R Z E N I A - K W E S T I A P R Z E T R WA N I A N A R Y N K U ? P r z e m i n ę ł y c z a s y , w k t ó r y c h

żowania uż y tkownika . Oceniając n a

m ożn a by ł o kon kurować t wor ząc po

ja k im p ozio m ie jes t je go f ir m a m ożesz

p ro s t u d o b r y l u b ta n i p ro d u k t . Roz wó j

opracować strategię wejścia na kolejny,

technologii i zmniejszająca się lojalność

w yższ y etap.

kon s um en cka sprawi ł y, że tr ud n o kon-

1 . Uży tkownicy jako feedback

kurować w yłącznie cenowo lub zaawan-

sowaniem technologicznym . D la tego

wiele firm, zwłaszcza w sektorze techno-

te ż , r o ś n i e za i n te r e s owa n i e d o ś w i a d-

logicznym.

cze n ie m u ż y tkow n ika i t y m ja k d o b r ze

Użytkownika wykorzystuje się by zapew-

dany produk t roz wiązuje ważne potr ze-

nia ł feedback odn ośnie kon ceptów l ub

by swojego odbiorcy.

prototypów. Często wykwalifikowani ba-

To poziom, na którym znajduje się

dacze zbierają insighty od użytkowników

P R Z E M I N Ę ŁY CZ ASY W KTÓ RYC H M OŻ N A BY ŁO KO N K U ROWAĆ T WO R Z ĄC P O P ROST U D O B RY LU B TA N I P RO D U KT

p o p r zez w y wia d y, g r u py fo c u sowe cz y kwestionariusze. Na tym poziomie zaangażowania uzyskujesz feedback na temat tego jak “popularny” jest Twój produkt wśród użytkowników, co daje pewne wskazówki jak ulepszyć

F ir my, k tó r ym u d a je się w yjść z w ycię-

go przed wprowadzeniem na rynek.

s k o z t e j p o k o l e n i o w e j z m i a n y t o t e , k tóre s tawiają uż y tkownika w centr um ,

N I E K A Ż DA O RG A N I Z ACJA M A M OŻ L I WOŚĆ D O KO N AĆ P E Ł N EG O Z W ROT U BY STAĆ S I Ę W P E Ł N I K L I E N TO - C E N T RYCZ N A

pocz yn a jąc od ge n e ra cji po mys ł ów, aż do bran din g u i m arke tin g u (1 ). G igan ci tacy jak Amazon cz y Nike w ykorz ystują k l i e n to-c e n t r ycz ny d e s i g n w  n a j w i ę ksz ym s topniu .

N i e ka żd a o rg a n iza c j a m a m oż-

liwość dokonać pe ł nego z wrotu by

2 . Uży tkownicy jako punk t w yjścia

s t a ć s i ę w p e ł n i k l i e n t o - c e n t r y c z n a ,

a l e wsz ys tk ie k ro k i w t y m ce l u p o p ra-

jest zaangażowany w określanie proble-

wią doświadczenie uż y tkownika . W t ym

m u od samego począ tku, mogą pojawić

te k ś c i e o p i s u j ę t r z y p ozi o my za a n g a-

się in n e, nieok reś lon e sposoby n a jego

W prz ypadku gdy uż y tkownik nie


o k re ś l e n ie i roz wią za n ie . J e ś li roz wią-

t wor z ysz roz wiązania w iteracjach tra-

że go konkurencja , może to w zupe ł no-

fiając w sedno potr zeb uż y tkownika .

ś c i s t ł a m s i ć Twó j p ro d u k t . L e k i e m , n a ko l e j ny m e ta pie za a n g a żowa n ia u ż y t-

U ŻY T KOW N I KO M P RO P O N UJ E S I Ę C O R A Z BA RDZ I EJ D O PASOWA N E W Y BO RY

ko w n i ka , j e s t w ł ą c z e n i e u ż y t ko w n i ka w p o czą tkowe f az y p ra cy n a d p ro d u ktem . O k reś la się to jako projek towanie p a r t yc y p a c y j n e (2 ). W  t y m p o d e j ś c i u , p ra c u j e s z b l i s ko z  u ż y t kow n i ka m i o dkr y wając potrzeby, pracując nad pomys ł a m i i roz woje m ko n ce p tu . O cz y wis tą

Wejdź na kolejny poziom

kor z yścią takiego podejścia jes t wkład

uży tkownika w określanie potrzeb, które

s ta ć kon kuren cyjnym jes t odk r y wa ć

s pe ł n i Twoja f ir m a , z zazn a cze n ie m , że

i rozwiązywać problemy, które podnoszą

są on e ważn e i pe ł n e zn aczenia . Ogra-

jakość codziennego ż ycia uż y tkownika .

niczeniem może być brak możliwości

W Studio Saasen uczymy zespoł y wpro-

c i ą g ł e g o te s towa n i a z u ż y t kow n i k i e m

wadzać uży tkowniko-centr yczne proce-

w trakcie tr wania procesu produkcyjne-

sy projek towania . Badacze i projek tan-

g o, p r zez c o t ra ci my sza n s ę n a d a l sze

c i m u s zą być f a c y l i ta to r a m i p r o c e s u ,

dopasow y wanie rozwiązania do potrzeb

w y ko r z y s t y w a ć k r e a t y w n e n a r z ę d z i a

uż y tkownika .

i s t r a t e g i e w y w i a d ó w , k t ó r e p o m o -

3 . Uży tkownicy jako wspó ł twórcy

g ą u ż y t kow n i ko m p o g ł ę b i a ć r e f l e k s j ę

W c o - d e s i g n i e t r a d y c y j n e r o l e

i dzielić się swoimi doświadczeniami (2).

u ż y t k o w n i k a , b a d a c z a i p r o j e k t a n t a

Poprzez procesy projektowania ukierun-

p r ze n i ka j ą s i ę (2). U ż y t kow n i k to e ks-

kowan e n a uż y tkownika uz yskasz waż-

per t od doświadczenia uż y tkownika ,

ne informacje i pomys ł y, k tóre znacznie

a j e g o r o l a j e s t w a ż n a w  p r o c e s a c h

podnoszą szanse opracowania udanych

o k r e ś l a n i a w y z w a n i a , i d e a c j i i p r a c y

roz wiązań .

Jedynym sposobem by pozo-

n ad roz wiązaniem . Na t ym poziomie za a n g a żowa n ia , u ż y tkow n ik je s t p a r tn e re m w c a ł y m p ro c e s i e roz wo j u , a Ty B ibl iog ra f ia (1) Gr u ber, M . , De L eon , N. , George, G . , & Thompson, P. (201 5 ) . M a na gi ng by desi gn. Academy of Management Jou rna l, 58 ( 1 ) , 1-7. (2 ) Sanders, E. B. N. , & Sta ppers, P. J. (20 08 ) . Co -crea t ion a nd the new la nd sca pes of desig n. Codesign, 4( 1 ) , 5- 1 8 .


AG N I ES Z K A M RÓZ S E RV I C E SA N D BOX

(PL)

Projekta ntka u s ł u g , modera tor ka procesów kreaty wnych , anality k biznesowy. Szu ka roz w ią za ń , które pozwa la j ą rów nocześn ie osiągnąć cele organ izacj i i odpowiedzieć na realne potr zeby u ży tkow n i ków. Z w y kor zystan iem pode j ścia Serv ice Design proj ektowała roz w ią za n ia

d la

kor porac j i ,

M ŚP,

i nstytu cj i

pu blicznych ,

j ak

równ ież

organ izacj i

pozarządow ych . Prowad zi za j ęcia z pro j ektowan ia u słu g na stu diach podyplomowych na SWPS, Wyższej Sz ko ł e Ba n kowe j i Wyższe j Szkołe Admin istracj i i B iznesu .

3

Z ŁOT E R A DY

W Y K A Ż RÓW N I E D U Ż Ą E M PATI Ę D L A PA RTN E R A B I Z N ESOW EG O JA K D L A G RU PY, D L A KTÓ RE J P RO J E KTOWA N E J EST ROZ W I Ą Z A N I E

W YC H O DŹ K I E DY T Y L KO M OŻ ES Z Z E SWO J EG O B R A N ŻOW EG O ŚW I ATA Ł AT WO ZG U B I Ć S Z E RS Z Ą P E RS P E KT Y W Ę

J E D N Y M Z K LUCZOW YC H E L E M E NTÓW P RO C ES U P RO J E KTOW EG O J EST Z A P RO J E KTOWA N I E SA M EG O P RO C ES U


Z A P ROJ E KTOWAĆ P RO C ES Projektowanie usług wymaga zbu-

samym? Gubimy się w sformułowaniach,

dowania specy f iczn ej, żeby nie powie-

które wydają nam się oczywiste, a w rze-

dzieć w yjątkowej, relacji pomiędzy pro-

czywistości nie są rozumiane w taki sam

jektantem a firmą, dla której realizowane

sposób przez drugą stronę. Jeśli nie okre-

jest działanie. Podjęcie decyzji o współ-

ślimy zaś cz y formuł ując cel rozumiemy

pracy rozpoczyna często kilkumiesięcz-

go tak samo, szanse problemów na póź-

ną podróż pełną nieoczekiwanych zwro-

n i e j sz yc h e ta p a c h n i e p o ko j ą c o ro s n ą .

tów akcji, emocji, wzajemnego wsparcia.

Brakuje czasu na określenie wzajemnych

Jest to podróż tym bardziej ekscytująca,

oczekiwań.

że nie wiadomo, co czeka nas za ostat-

nim zakrętem . Niesie to jednak za sobą

w ych us taleń i pewność, że s tar tujemy

kon k retn e im plikacje m . in . tr udn ość ze

z tego samego miejsca jest tym istotniej-

zdefiniowaniem efek tu końcowego, do-

sza, biorąc pod uwagę, że dla wielu firm

precyzowaniem, kiedy uczciwie będziemy

wdrażania now ych roz wiązań w oparciu

mogli powiedziedzieć sobie, że wspólna

o metodykę Service Design stanowi nowe

przygoda zakończyła się sukcesem.

doświadczenie. Konieczne jest więc także

Każdy proces w ymaga osobnego

precyzyjne określenie ról i odpowiedzial-

zaprojek towania, uw zględniającego nie

ności każdej ze stron. Kim w procesie jest

tylko obrany obszar dzia łania, lecz tak-

projek tant? Jak pracownicy są zaanga-

że specyfikę funkcjonowania organizacji.

żowani w proces? Kto odpowiada za efekt

Projektowanie zaczyna się więc na długo

działania? To tylko początek listy py tań.

przed tym, jak spotkamy się po raz pierw-

Projektowanie usług nie jest realizowane

szy na sali warsz tatowej. Jest to jednak

ex cathedra, a poprzez intensywny pro-

etap, o k tór ym częs to zapominamy lub

ces działania, gdzie jakość i zaangażowa-

nie poświęcamy mu wystarczającej uwa-

nie zapewnione muszą być przez każdą ze

gi. Planując już wpisane w harmonogram

stron. Zadaniem projektanta jest prze-

dzia łania, nie rezer wujemy czasu na to,

prowadzenie zespołu przez proces, zapro-

aby zrozumieć, dlaczego projek t ma być

pon owanie n owej perspek t y w y, pom oc

realizowany: jaka dokładnie zmiana ma

w ułożeniu elementów układanki w now y

być oczekiwanym efektem, co stoi za po-

sposób, wydobycie z zespołu projektowe-

tr zebą dzia łania . Cz y mówiąc o t ym , że

go tego co najlepsze.

celem jest podniesienie konkurencyjno-

ści możemy być pewni, że mówimy o tym

Możliwie duża precyzja początko-


kolejne py tania, dla k tór ych na począt-

N A K A Ż DY M ETA P I E P RO C ES U P ROJ E KTOW EG O K LU CZOW E Z N ACZ E N I E M A E M PAT I A

ku współpracy często nawet nie szukamy odpowiedzi, nie mówiąc już o jej ustaleniu.

Jednym z kluczow ych problemów

procesu projektowego jest to, że mówienie o nim nie oddaje jego istoty. Dopiero jego doświadczenie umożliwia zrozumie-

P ro j e k ta n ci p o ka z u j ą swoi m k l i e n to m ,

nie jego specyfiki, równocześnie pozwa-

j a ką wa r to ś ć m a z roz u m i e n i e p o t r ze b

lając dos tr zec jaką war tość dos tarcza ,

i problemów osób korz ystających z ich

ale także czego wymaga. Rolą projektan-

usł ug, wspólnie staramy się spojrzeć na

ta jest klarowne przedstawienie spraw y

rozwiązanie oczyma skrajnych typów od-

na początku rozmów o współpracy. Poka-

biorców. Równocześnie projektanci mają

zanie, jak proces może wpł ywać na orga-

oczekiwanie, aby bizn es dobr ze zroz u-

nizację.

m i a ł za ł oże n i a p ro c e s u p ro j e k towe g o ,

od łoż ył swoje dotychczasowe metodyki

si ę n a re a l iza c j ę p ro c e s u p ro je k towe-

p ra cy i za u fa ł p ro cesowi . Wa r to je d-

go w ramach swoich struk tur często nie

nak tak że szczer ze odpowiedzieć sobie

ma pełnej świadomości czym jest proces

na py tanie, cz y projek tanci równie dużo

projektowy. Z drugiej strony, projektanci

w ysiłku wkładają w zrozumienie biznesu

często zapatrzeni w proces tracą szerszą

i nie mowa tu o zakresie niezbędnym do

perspektywę i świadomość, że proces nie

realizacji projektu, ale o tym wszystkim,

dzieje się bez kontekstu, a jak wiadomo

co wpływa na organizację procesu, jak np.

ten w zdecydowany sposób wp ł y wa n a

nieoczekiwane zmiany w planie działania,

pr zebieg zdar zeń . Proces nie powiedzie

brak dostarczenia danych w odpowied-

się bez wzajemnej ciekawości i otwar to-

nim terminie, zmiany w składzie zespo ł u

ści. Nawet, gdy narzędzia pracy został y

projek towego. Na ile projek tując proces

dobrane per fekcyjnie.

jes teś my ela s t yczni i gotowi uw zgl ędniać to, co jest efek tem specy fiki funkc j o n owa n ia o rg a n iza c ji . J a k i e g ra n i c e elastyczności wyznaczamy na początku? Kiedy zmiany są tak duże, że mogą wpłynąć niekorzystnie na jakość działania? To

Podsumowując, biznes decydując


K I L I A N K RU G

kiliankrug.de (DE) I NTE RN ATI O N A L D ES I G N Z E N T RU M B E RL I N P LU R A L

K i l i a n K r u g to I n te r a c t i o n D e s i g n e r i ko n s u l ta n t U s e r E x p e r i e n c e , s p e c j a l i z u j ą cy s i ę w projektowaniu systemów i  informacji. Jego zainteresowania badawcze obejmują myślenie w i z u a l n e o r a z p r a c ę z   m o d e l a m i i  p r o to ty p a m i . J e s t c z ł o n k i e m z e s p o ł u p r o j e k to w e g o Plural, który działa pod hasłem „prosty i  wyrafinowany” współpracując z  klientami z  bardzo r ó ż n yc h b r a n ż i   d z i e d z i n . P r owa d z i ł k u r sy, w y k ł a d y i   wa r s z ta ty w  r ó ż n yc h i n s ty t u c j a c h , w  ty m n a U n i ve r s i ty o f t h e A r t s w B e r l i n i e , U n i ve r s i ty o f M i c h i g a n i  C e n t r a l E u r o p e a n Un iversi ty Bu da pest .

3

Z ŁOT E R A DY

N I E BĄ DŹ N I G DY Z BY T P E W N Y/-A TEG O C O M YŚ L I S Z , Ż E W I ES Z . P O D E J M I J P RÓ B Ę S P O J R Z E N I A N A R Z ECZ Y Z   DYSTA N S U I   Z M I A N Y SWO J E J P E RS P E KT Y W Y. M A P UJ SWO J E M O D E L E M E NTA L N E . U M I ES ZCZ AJĄC SWO J E M YŚ L I , P O M YS ŁY I  W I E DZ Ę N A PA P I E R Z E O S I ĄG N I ES Z P R Z E J R Z YSTO ŚĆ I   D OTR Z ES Z D O Z AS K A K UJĄCYC H REZ U LTATÓW

JA KO ŚC I M O D E LU N I E O K REŚ L A J EG O P O P R AW N O ŚĆ A R ACZ E J J EG O U Ż Y TECZ N O ŚĆ W   O K REŚ LO N Y M C H A R A KTE R Z E . P R AC UJĄC N A D M O D E L E M G R A F I CZ N Y M , Z AG Ł Ę B S I Ę W   P RO D U KT Y W N Y KO N F I L KT M I Ę DZ Y P RO ST Y M I  W Y R A F I N OWA N Y M . P R Z E M YŚ L A N Y BA L A N S M I Ę DZ Y N I M I TO ES E N C JA P RO J E KTOWA N I A ( A   M OŻ E I   Ż YC I A W OGÓLE) „ A N A L FA B ETA M I

X X I W I E K U N I E B Ę DĄ C I , KTÓ R Z Y N I E P OTR A F I Ą CZ Y TAĆ I P I SAĆ, A L E C I , KTÓ R Z Y N I E P OTR A F I Ą S I Ę UCZ YĆ, O D UCZ AĆ S I Ę I   UCZ YĆ N A N OWO” — A LV I N TO F F L E R


P R ACA Z M O D E L A M I G R A F I CZ N Y M I I   M YŚ L E N I E W I Z UA L N E O D A N A L I Z Y STRU KTU R A L N E J D O KO N STRU KT Y W N E J K RE AT Y W N O ŚC I : S P O J R Z E N I E N A W Ł AS N E M YŚ L I Z   Z E W N ĘTR Z N E J P E RS P E KT Y W Y Modele to nieocenione narzędzia

by sprawd z ić, które d z ia ł a j ą na j lepie j ) .

w p r o c e s i e p r o t o t y p o w a n i a m a s z y n ,

M oż e s z też z a cz ą ć o d w y ko r z ys ty wa -

a p l i ka c j i , c z y u s ł u g . M o ż n a i c h ta k ż e

n i a p o d s ta wow yc h ty p ów w i z u a l i z a c j i

u ż y wa ć by u s p ra w n i a ć p ro c e sy my-

informacji, np. ilościowego lub geo-

ś l owe. M od el owa n ie g ra f icz n e pom a ga

g ra f i cz n e go p o rów n a n i a . Z te go m i e j -

strukturyzować informacje, dokonywać

sca , w z bogać stwor zon ą m a pę, poz wól

ewa l u a c j i p ro c e s ów, d o s t r z e g a ć n owe

t r e ś c i s ta ć s i ę b a r d z i e j z ł o ż o n ą i n i e

a sp e k ty sys te m ów, ko m u n i kowa ć i d e e

wa h a j s i ę w y ko r z ys ta ć k i l k u ro d z a j ów

i ko l a bora ty w n ie pra cowa ć n a d z ł ożo -

wizualizacji (mądrze).

nymi projektami.

M O D E LOWA N I E G R A F I CZ N E P O M AG A ST RU KT U RYZOWAĆ I N FO RM ACJ E , D O KO N Y WAĆ E WA LUACJ I P RO C ESÓW

W p ro c e s i e s t ra te g i cz ny m , m o -

d e l owa n i e g r a f i c z n e s ta j e s i ę ł ą c z n i kiem pomiędzy analizą stanu zastaneg o ( j a k i e j e s t ) a d e cy z j ą n a d s ta n e m d oce l ow ym ( j a k ie pow i n n o być) : to analityczna, konstruktywna i  kreatywn a m e tod a ekspl orowa n ia j a k ie coś

M a p owa n i e e l e m e n tów, k tó -

mogłoby być poprzez mapowanie hipo-

re masz (informacje, myśli, pojęcia,

tez .

pomysły) oznacza przeniesienie ich A by roz począ ć, n a l eż y spisa ć

n a p a p i e r w f o r m i e p i e r w s z e j s t r u k-

wszystkie informacje i pomysły na pa-

t u r y, c o s a m o z s i e b i e two r z y w i z u a l -

p i e r ze. Wy ko r z ys ta j m o d e l o k re ś l o n e -

n e r e l a c j e. To z m u s z a d o u ł o ż e n i a i c h

g o p ro c e s u ( n p. l i n i a cz a s u p ra cy n a d

w p ew n y m p o r z ą d k u i   o k r e ś l e n i a f o r-

p r o j e k te m ) , w s p ó ł z a l e ż n y sys te m ( n p.

m a t u ( l a yo u t ’ u ) . L o g i ka w w i z u a l i za c j i

w y k res ze sz k icem re l a c j i w ko l a bora -

n a p i e r w sz y r z u t o ka m oże o ka za ć s i ę

ty w n y m z e s p o l e) , l u b u m i e ś ć w s z ys t-

w pew nym s to pn i u n ieza m ier zon a . Pa -

ko w sys te m i e w s p ó ł r z ę d n yc h ( p r ó b u j

trząc jednak na ułożenie, układ wi-

w y kor z ysta ć róż n e wspó ł r zęd n e ta k

z u a l i z a c j i z a p y t a C i ę i i n n e o s o -


b y w z e s p o l e o  p o n o w n e u ł o ż e n i e

c) Pozycjonowanie porównawcze

i reorga n i za c j ę re l a c j i , a ż d o m om en t u , w któr ym będą m ia ł y one sens . Spróbu j póź n i e j a l te r n a ty w n e j d ro g i d o j śc i a d o konsensusu.

Wykorzystuj modele graficzne do

facylitacji analitycznych, konstruktywnych i kreatywnych procesów. W i z u a l i z o w a -

d) Relacje strukturalne

n ie pom oże C i d os t r zec a l ter n a ty wn e h i p o t e z y, k t ó r e p o m o g ą C i u n i kn ą ć poz by wa n i a s i ę l u b za pom i n a n i a o w a ż n y c h , i n t e g r a l n y c h a s p e k t a c h w n i eśw i a d omy sposó b, j a k i  s k u p i a n i a s i ę n a r z e c z a c h , k tó r e n i e p a s u j ą , l u b z a b u r z a j ą b a l a n s c a ł o ś c i . C n o ta ka ż-

e) Process / rezultaty

d ego pro j ekta n ta - u m ie j ę tn ość w ypo ś ro d kowa n i a z ł oż o n o ś c i i p ro s to ty b ę dzie siłą napędza jącą cały proces. Ilustracje: Który z podstawowych sposobów przed- s ta w i a n i a p a s u j e d o Two j e g o te m a -

f) Mapa geograficzna

tu? Jeśli jest ich więcej, ułóż je w kolej-

.

ności od tego najbardziej priorytetowego. a) Porównanie cech ilościowych

b) Sekwencja chronologiczna


edenspiekermann.com

A N N A- M A RI A C I U P K A

(DE/PL) I DZ I NTE RN ATI O N A L D ES I G N Z E N T RU M B E RL I N E D E N S P I E K E RM A N N Prod u ct

Ow ner,

D i g i ta l

Stra teg ist ,

podróżn iczka,

ciekawski

u mysł.

Absolwentka

I nterna tiona l Bu si ness St u d ies , odda na a m basadorka i prakty kantka Lean , Agile i Design Thinki ng metodolog i i j a ko si ł y naa pędowej sku tecznych in nowacj i biznesowych . An na Ma ria ma 9 - letn ie dośw iadczen ie w pracy nad różnymi cy f rowymi biznesami i proj ektami. Obecn ie pracu ję w Edenspieker ma n n j a ko Produ ct Owner i Digital Strategist. An na Ma ria jest osobą od pow ied zia l ną za P OST - produ kt, który Edenspiekerman n rozwij a we współpracy z G oog le.

ROZ W I Ą ZY WA N I E Z ŁOŻO N YC H P RO B L E M ÓW : JA K W D R A Ż AĆ I N N OWACJ E P O P R Z EZ D ES I G N ? E D E N S P I E K E R M A N N W Y KO R Z YSTUJ E D O T EG O P O D E J ŚC I E D ES I G N S P R I NT, KTÓ R E U M OŻ L I W I A W P ROWA DZ E N I E I N N OWAC J I P R Z Y U Ż YC I U S P R AW DZO N YC H KO N C E P C J I I P ROTOT Y P ÓW W M N I E J N I Ż T Y DZ I E Ń . I d e a D e s i g n S p r i n t p o c h o d z i z k s i ą ż-

w p r o c e s i e p o s z u k i w a n i a w i e l o r a k i c h

k i „ P i ę c i o d n i ow y s p r i n t ”. R oz w i ą z y-

roz wiązań złożonych problemów.

wa n i e t r u d nyc h p ro b l e m ów i te s towa-

n i e p o m y s ł ó w a u t o r s t w a J . K n a p p ’a ,

gn S prin t um ożliwia bardzo kom pak to-

J. Zera tsk y i B . Kowitz .

w y i pe łen energii proces eksplorowania

Kor z ys tamy z tej m etody od po-

m oż liwo ś ci , roz wija n ia licznyc h p o my-

n a d r o k u . Z n a s z e g o d o ś w i a d c z e n i a

s ł ó w , p r o t o t y p o w a n i a i w a l i d a c j i i c h

w ynika , że podejście to jes t bardzo in-

w r u n d a c h te s to w yc h z   u ż y t ko w n i ka-

tensywne, co często sprawia, że uczest-

mi, daje ono również szansę uczenia się

nicy zm uszeni są w yjść ze swoich s tref

n a b ł ę d a c h i b l iż s ze g o za p oz n a n ia s i ę

kom for tu . To jedn ak w ł a ś nie ten cz yn-

z iteraty wnym podejściem do produk tu,

n ik , k tó r y cz y n i m e to d ę D e sig n S p r i n t

jak i do biznesu jako takiego. Umożliwia

w y j ą t ko w o p r o d u k t y w n ą i e f e k t y w n ą

pracę zespo ł ową w bardzo us tr uk tur y-

O p rócz te go, że pod ejście D esi-


zowany sposób, ale i spr z yja wspó ł pra-

Wa ż ny m rez u l ta te m te g o d n ia je s t

c y, w s p ó ł t wo r ze n i u , a c o za t y m i d z i e

zbiór możliwości innowacji w yrażony

z większa potencja ł krea t y wny zespo ł u .

w f o r m i e p y t a ń “J a k m o g l i b y ś m y … ” ,

Jako podejście g łęboko osadzone

k tóre uczes tnicy zapis ują n a kar te-

w metodyce Design Thinking, w ykor z y-

czkach pos t-it . Zespo łowo oceniacie je

stanie Design Sprint gwarantuje, że po-

i us tawiacie je w ran kin gu prior y tetów.

mys ł y w yge n e rowa n e w p ro cesie b ę d ą

Najw yżej ocenione py tanie staje się te-

k l i e n t o - c e n t r y c z n e i d o p a s o w a n e d o

m a te m s p rin tu jako n a jważn iejsze w y-

potr zeb r ynku .

z wanie do roz wiązania . Dzień 2 : Szkicowanie

D ES I G N S P RI N T DAJ E S Z A N S Ę U CZ E N I A S I Ę N A B Ł Ę DAC H I B L I ŻS Z EG O Z A P OZ N A N I A S I Ę Z   I T E R AT Y W N Y M P O D EJŚC I E M D O P RO D U KT U I   B I Z N ES U

Drugi dzień rozpoczyna się od inspirujących prezen tacji z wiązanych z w y z waniem uznanym za prior y tetowe podczas sprintu . Z tej poz ycji rozpocz ynasz sz y b k i p ro c e s g e n e rowa n ia p o mys ł ów. Ć wiczeniem , k tóre w ykor z ys tujemy n ajczęściej są „ szalon e ósem ki ” (craz y

Jak robimy to w Edenspiekermann...

8s). Każdy z uczes tników składa kar tkę

Dzień 1 : Jak moglibyśmy. . .

p a pie r u A4 n a 8 p ro s to ką tnyc h czę ś ci

Zanim wspólnie ze swoim zespo łem roz-

i w czasie 8 min ut szkicuje 8 możliw ych

poczniesz sprint, musicie zrozumieć i mieć

roz wiąza ń problem u , w ykor z ys tując po

spójną wizję problemu, k tór y macie za-

minucie na każdy prostokąt. Prz ykłado-

miar rozwiązać. Im bardziej skupieni bę-

wo , p r z y sze ś ci u u cze s t n i ka c h s p r i n t u

dziecie, tym bardziej udany będzie sprint.

z yskujemy łącznie 48 roz wiązań . Cz y to

Na tym etapie uczestnicy poznają ogólny

n ie ws p a n ia ł e? Pow ta r za ją c k ilka r u n d

pogląd na różne aspekty wyzwania. Mogą

te go ćwicze n ia za p ew n isz so bie p ra w-

kor z ys ta z dos tępnych badań , oglądać

dziwą różnorodność roz wiązań .

lub czytać treści od eksper tów, czy ana-

Dzień 3 : Storyboard

lizować przygotowane wcześniej w ywia-

W t r ze c i m d n i u u cze s t n i c y p o d e j m u j ą

dy z uż y tkownikami. Ciekaw ym ćwicze-

się analiz y zaproponowanych pomysłów

niem , k tóre ja osobiście lubię w ybierać

i oceniają je z perspek t y w y w ybranego

jest Projek towanie Propoz ycji War tości

w yzwania i dopasowania do uż y tkowni-

opracowane przez Alexa Osterwaldera ze

ka i r ynku . Finalnie, mogą w ybrać t ylko

Strategizer.

jedną propoz ycję do dalszej eksploracji


i d o p ra cow y wa n ia . I d e a n a s tę p n ie zo-

by rekr u tacji tes terów - możesz w yko-

staje przedstawiona w postaci stor ybo-

r z ys tać Facebook ’a , Ins targram’a , blog

a rd ’u . U cze s tn icy p r ze d s ta wia ją swoje

firmow y, albo w łasnych znajomych . Za-

s to r y b o a rd ’ y i g ł o s u j ą p u n k ta m i (d o t-

dbaj o to, by skoordynować dostępność

-voting). Celem tego dnia jest wspólnie

tes terów pr zed sprin tem , tak by byli

w ybrać z w ycięski s tor yboard - to w ła-

dos tę pni dla Twojego zespo ł u podcza s

śnie nad nim uczestnicy będą pracować

pią tego dnia .

podczas etapu protot ypowania .

N a j c z e ś c i e j p o w t a r z a j ą c e s i ę b ł ę d y,

Dzień 4: Prototypowanie

k tóre dostrzegliśmy dotychczas . . .

Prawdopodobnie najbardziej inspirujący

1 . U c z e s t n i cy o m a ł o z r ó ż n i c owa ny m

i pe ł en zabaw y dzień w trakcie tr wania

podejściu

s p r i n t u . N a t y m e ta p i e - b a w i m y s i ę ,

Po d s ta wową za sa d ą t wo r ze n ia ze s p o-

eksplorujemy, eksper ymentujemy i two-

ł u w p ro c e sie D e sig n S p r in t u je s t je g o

rz ymy. Jest wiele sposobów prototypo-

mulidyscyplinarność. Potrzebujesz ludzi

wania . W zależn ości od obran ego cel u ,

z różnymi perspek t y wami, doświadcze-

m ożesz w ykor z ys tać Keyn ote, I nVision

niami i umiejętnościami.

lub Mar vel pracując nad cy frow ymi roz-

2 . Brak jasno określonego celu

wiąza n ia m i , d r uk 3 D d l a p ro to t yp owa-

Wyzwanie nad, któr ym będziecie praco-

nia fizycznych pomysłów. Często jestem

wać musi być przejrzyście zdefiniowane.

świadkiem w ykor z ys tania papierow ych

Kluczow ym dla ca łego zespo ł u pracują-

p r o to t y p ó w - o n e t e ż s p r a w d za j ą s i ę

cego podczas Design Sprint jest ideacja

św ie t n ie . M oż l iwo ś ci s ą n ie s ko ń czo n e ,

skupiona na wspólnym w yzwaniu . W in-

pa m ię ta j jed yn ie, że ce l e m jes t p ro to-

n y m w y p a d k u r oz w i ą z a n i a b ę d ą z b y t

typowanie i próbowanie różnych rozwią-

rozleg łe i nie będzie możliwe ich proto-

zań w sz ybki sposób.

t ypowanie i tes towanie.

Dzień 5: Testy, wnioski i iteracja

3 . Brak osoby podejmującej decyzje

D zi e ń p i ą t y, j e s t c h y b a n a j wa ż n i e j s z y

M a ją c ta k d użą liczb ę p ro p oz ycji i p o-

w c a ł y m p r o c e s i e . N a d s z e d ł m o m e n t

mysłów zdecydowanie war to jest

wa l id a c ji Wa s ze g o p o mys ł u z u ż y t ko-

m i e ć w z e s p o l e o s o b ę , k t ó r a b ę d z i e

w n i ka m i . P r ze p rowa d ź te s t y i w y w ia-

w s tanie podejm ować decy zję - kogoś,

d y, d o k u m e n t u j w n i o s k i w f o r m i e ka r t

k to o d r z u ci n iei s to t n e o p c je i p o m oże

u cze n ia się ( l e a r n in g ca rd s). To b ę dzie

zespo ł owi skupić się n a sednie proble-

n a j wa ż n i e j s z y w k ł a d s ta n ow i ą cy b a zę

mu .

kolejnych iteracji. Są wielorakie sposo-

4 . Facylitator jest zby t mi ł y


Podejmiesz próbę osiągnięcia w ciąg u

E ks p e r y m e n t u j , t e r a z : e ks p l o r u j , w y-

5 d n i te g o n a d cz y m a g e n c j e cz y o d-

my ś l a j , p r o t o t y p u j , s p r a wd z a j i . . . p o -

dzia ł y R&D pracują t ygodniami. Zadbaj

w tórz!

o t o , b y D e s i g n S p r i n t p o p r o w a d z i ł a

Teraz już m asz ca ł kiem solidn e pojęcie

osoba doświadczon a w jego m oderacji

o t ym jak pr zeprowadzić udany D esign

- k toś k to potrafi panować nad czasem

Sprint. Nie ma lepszego sposobu na na-

i ucinać irrelewantne dyskusje jeśli za-

ukę niż w ł asn e doświadczenie . D la tego

chodzi taka potr zeba . S tay lean!

też , j e ś l i Two ja o rg a n iza c ja l u b ze s p ó ł

5 . Facylitator jest zby t zaangażowany

cierpi z powodu d ł ugich , nieproduk ty w-

U n i k a j p r a c y z f a c y l i t a t o r a m i , k t ó -

nyc h d ys k u sji i b u r z y m ózg ów, a l b o p o

r z y s ą za a n g a ż o w a n i z b y t m o c n o l u b

p ro s t u p o t r ze b u j e i n n owa c j i , p o l e c a m

mają swoje zdanie na tema t w y z wania ,

i za c h ę ca m Cię d o s p ró b owa n ia i e ks-

z k tó r ym się m ie r z ysz . I s tn ieje r y z yko,

per ymentowania z tym podejściem . Za-

że taka osoba pokieruje dyskusję w kie-

ko c h a sz się w n im o d pie r wsze g o we j-

runku, k tór y sobie wcześniej za łoż yła .

r zenia, Twój zespó ł też!

6 . Brak testów Upewnij się, że ca ł y dzień 5 poświęcisz n a te s towa n ie , t wo r ze n ie ka r t u cze n ia s i ę i w yc i ą g a n i e w n i o s ków. B y p ro c e s p r z e b i e g a ł s p r a w n i e , z a d b a j o  t o , b y wsz ys tkie k wes tie organizacyjn e takie ja k p o sz u k iwa n ie u ż y tkow n ików, u k ł ad a n ie p l a n u cz y reze r wa cja p r zes tr zeni, był y roz wiązane pr zed rozpoczęciem sprintu . 7. Niekorzystanie z Design Sprintu Największym błędem jaki możesz popełnić jes t z upe ł ny brak D esign S prin tów. Jeśli Twoi pr ze łożeni lub interesariusze nie są przekonani, w ykorzystaj te metody i tak, nie nazywając ich Design Sprintem z gór y. Powiedz o tym, w momencie, kiedy zaczną dostrzegać jego rezultaty. Z tego punktu już nie będzie odwrotu.


E DY TA PAU L ( P L )

concordiadesign.pl

RE H AU / C O N C O RD I A D ES I G N Trener, kons u l ta nt , coach . I n ic j u j e i koordyn u j e proj ekty, związane z zarządzan iem zm ia ną , twor zen iem i wd ra ża n iem i n nowacj i w du żych f irmach . Wy korzystu j e narzędzia Agile, Desig n Th in k i ng i Systema t ic I nvent ive Th in king dla bu dowan ia ku ltu ry in nowacj i, tworzen ia now ych prod u któw, u s ł u g , procesów i pozy ty wnych doświadczeń pracown ików i klientów f ir m . Cer ty f i kowa ny trener F RI S, trener zarządzan ia zmianą, prakty k Design Thinking .

PRZYCHODZI PROJEKTANT DO BIZNESU...

P r z yc h odzi p rojek ta n t d o bizn e-

nesu . Jeśli chcesz zdoby wać więcej

s u . I cza s e m w yd a j e s i ę , że s p o t y ka j ą

zleceń , m usisz naucz yć się zadawać

się l u dzie z z u p e ł n ie różnyc h p l a n e t .

cza s e m t r u d n e py ta n ia , j u ż n a s a my m

C i , k tó r z y roz u m i e j ą d e s i g n d o s ko n a-

p o czą t k u Two j e j re l a c ji z k l i e n te m .

le, czasem niezby t doskon ale są ro-

P o c o?

zumiani . Wiele świetnych projek tów

Że b y za c zą ć m ó w i ć t y m s a m y m j ę z y-

nigdy nie zos tanie wdrożonych , t yl-

k i e m z k l i e n te m .

ko d l a te g o , ż e p r o j e k ta n t n i e p o t r a f i ł

W I E L E P ROJ E KTÓW N I G DY N I E ZOSTA N I E W D ROŻO N YC H , D L AT EG O, Ż E P ROJ E KTA N T N I E P OT R A F I Ł O N I C H O P OW I E DZ I EĆ J ĘZY K I E M B I Z N ES U.

o n i c h o p o w i e d z i e ć j ę z y k i e m b i z n e s u . Wiele projek tów wewną trz firm zos tanie poch owanych z n agrobkiem – n i k t t e g o n i e c h c e – b o p o m y s ł o d a wcy nie potra fili spr zedać swojej idei w  cza sie p reze n ta c ji o s o b o m d e cy z y j-

10 py ta ń , k tóre mu sisz zada ć

ny m . Za n im bizn e s i d e sig n ws p ó l n ie

dotrą do momentu –aha, to świetne

klientowi, zanim przygotujesz dla

i d o t e g o r oz w i ą z u j e w s z y s t k i e n a s z e

niego ofertę.

p ro b l e my– czę s to m ów i ą i n ny m i j ęz y-

D l a c z e g o i d o c ze g o k l i e n t p o t r z e b u-

ka m i …

j e t e g o p r o j e k t u? K l i e n t c z ę s t o m ó w i

Zw y k l e p o czą tk ie m wsz ys tk ic h k ł o p o-

t y l ko o za d a n i u d o w y ko n a n ia – Po-

tów jes t pier wsze spotkanie l udzi ze

t r ze b u j ę n o w e j s t r o n y / C h c ę z m i e n i ć

ś w i a t a d e s i g n u i t y c h z e ś w i a t a b i z-

w yg l ą d b i u ra / P o t r ze b u j ę te k s tów d o


p r o s p e k t u o p r o d u k c i e . Ty p o t r z e b u -

Two ja u s ł u g a d l a i c h b iz n e s u .

j e s z o d p o w i e d z i n a p y ta n i e : d l a c ze g o

te go potr ze b u jesz? Ko p g ł ę boko, n ie

ud a ł o? J akie m a ją być rez u l ta t y zm ia-

p o p r ze s ta wa j n a j e d n e j o d p ow i e d zi .

ny? Co m a da ć wd rożenie projek tu?

Po cz ym klient pozna, że się

Chcą mieć więcej klientów? Więcej

N I E N A R Z E K AJ NA POPRZEDNICH W Y KO N AWC ÓW – P O DWA Ż AS Z W T E DY W Y BO RY SWOJ EG O P OT E N CJA L N EG O K L I E N TA

czasu? Chcą dobr ze w ypaść pr zed s w o i m s z e f e m? C z y n a p e w n o Tw o j a praca może mieć na to wp ł y w? Cz y jes t je d yn ą d ro g ą d o ce l u , k tó r y k lie n t c h c e o s i ą g n ą ć? Tu t a j t a k ż e m o ż e s i ę okazać, że to, co Ci ch cą zlecić, nie

Jaki problem m a projek t roz wią-

ma żadnego wp ł y wu na to, co jest

z a ć? G d z i e s ą k o r z e n i e t e g o p r o b l e -

oczekiwanym pr zez k lien ta rez ul ta tem .

m u? S ko r o Tw o j a p r a c a m a p o p r a w i ć

cz yjeś ż ycie, cz yjś biznes – m usisz

To c i ę ż k i e p y t a n i e i k l i e n t o m c z ę s t o

z n a l eźć (cza s e m g ł ę b o ko u k r y tą )

t r u d n o n a n i e o d p ow i e d zi e ć, a l e n i e c h

prz ycz ynę tego, że klient chce coś

klient poda Ci prz ynajmniej wide ł-

z m i e n i ć . O f e r t y p a d a j ą ja k m u c hy, j e-

ki . Jeśli nie znasz budżetu , być może

ś l i n ie m a wcze ś n ie j sze g o z roz u m ie n ia

o b o j e t r a c i c i e c za s . P r o p o n u j t e ż c o ś

– dlaczego. Nawet jeśli udaje Ci się

pon ad b udże t – jeś li t ylko potra f isz

poz yska ć zlecenia mim o tego, że nie

pokaza ć k lie n towi , co o n z te go b ę dzie

s p r a wd za s z , j a k i p r o b l e m k l i e n ta r oz-

m ia ł i ja k dzię k i te m u je go ż ycie cz y

wiązujesz – to nik t nigdy nie będzie

f i r m a z ys ka j ą .

ch cia ł Ci zap ł acić więcej niż naj tań-

szem u w ykon awcy n a r yn ku . B o niby

s i ę u d a ł o? J a k z m i e r z y s u k c e s p r o -

d l a cze g o?

j e k t u? Z a l e ż y C i n a s u kc e s i e k l i e n t a .

Co się s tanie, jeśli klien t tego

Zależ y Ci na t ym , żeby móg ł mówić

nie zrobi? Jeśli niczego nie zmieni?

o t y m , ż e Ty m u w  t y m s u k c e s i e p o -

J e ś l i z m i a n y n i e b ę d z i e? Ż e b y w i e -

m o g ł e ś . Po cz y m w i ę c o b o j e p oz n a ci e ,

dzieć, jak możesz pomóc kliento-

że p ro j e k t za ko ń cz y ł s i ę s u kc e s e m?

wi, klient m usi wiedzieć, co się może

s ta ć, j e ś l i z te j p o m o cy n i e s ko r z ys ta .

j e k c i e? C z e g o s i ę o b a w i a ? J e ś l i c o ś

Odpowiedź n a to py tanie poz woli Ci

w t y m p r o j e k c i e m a r t w i k l i e n t a , p o -

ta k że n a o k r e ś l e n i e , j a ką w a r to ś ć m a

winno to zdecydowanie mar t wić też

B u d że t . Za w s ze py ta j o b u d że t .

S kąd k lien t będzie wiedzia ł , że

C o k l i e n ta m a r t w i w t y m p ro-


C i e b i e . Za m y ka n i e s p r ze d a ż y to z n a-

blemach , jego źle zainwestowanym

l ezie n ie i z ł a g o dze n ie o b a w k lie n ta . I m

b udżecie, jego zł ych decy zjach , jego

wię cej o ba w k lie n ta zn a sz , t ym ł a t wiej

n ega t y wnych doświadczeniach , jego

m oże sz je roz wia ć . Ty m py ta n ie m cza-

o g ra n i cze n i a c h . Ta l i s ta py ta ń to t y l-

se m d o tk n ie sz p ro b l e m ów, k tó re m o g ą

ko począ tek . Odpowiedzi mogą Cię

mieć ogrom ny wp ł y w n a Wa szą wspó ł-

za p rowa dzić w n a jcie ka wsze za ką tk i

p ra c ę – a o  k tó r yc h k l i e n t n i e p ow i e-

ż yc ia k l i e n ta .

d zia ł C i wcze ś n i e j .

t y m s a my m j ęz y k i e m .

C o o b e c n i e d z i a ł a d o b r z e? N i e

ma sensu zmieniać tego, co dzia ła . Sz u ka j i n a p ra wia j to, c o je s t p o p s u te . Wz m a c n i a j to , c o d z i a ł a . N i e n a r ze ka j n a popr zed nich w ykon awców – podwa ża sz w te d y w y b o r y swo je g o p o te ncja ln ego k lien ta . Nie w yr z uca j wsz ys tkiego, co już klienta ma, do śmieci, t y l ko p o to , że by s p r ze d a ć m u w i ę c e j .

G d y b y u d a ł o s i ę w t y m p r o j e k-

c i e o s i ą g n ą ć t y l ko j e d e n c e l , c o by to by ł o? Ka żd y p ro j e k t m a j a k i ś n a j wa żn i e j s z y c e l . Tw o i m z a d a n i e m j e s t g o s p re cy zowa ć .

S k ą d o To b i e w i e d z ą ?

J e d y-

n a c z ę ś ć o To b i e … P r z y d a t n a , ż e b y ś w  o g ó l e w i e d z i a ł , j a k i e d z i a ł a n i a C i pomagają a o jakich klienci w ogóle n i e s ł ys zą .

Dobra ofer ta zacz yna się od

k l i e n t a , n i e o d o p i s u Tw o j e j f i r m y. I m w i ę c e j k l i e n t b ę d z i e m ów i ł , t y m w i ę ks z a s z a n s a n a t o , ż e p o w i e C i o s w o i c h p o t r z e b a c h i  p r o b l e m a c h . R o zm o w a p o w i n n a b y ć o   k l i e n c i e , o  j e g o celach, jego potrzebach, jego pro-

Dzięki tem u zaczniecie mówić


M I C H A E L T H O M SO N

D ES I G N C O N N ECT Nieza leżny

stra teg

i

facy litator

w

(UK)

procesie

designconnect.com

proj ektowan ia,

pomaga

zespołom,

pr zedsiębiorstwom i orga n i zacj om z całego świata opracowy wać strategie i wizj e rozwoju. Ja ko Prezes Bi u ra Eu rope j s k ich O rgan izacj i Design u , Michael by ł in icj atorem i liderem lobbingu na r zecz u j ęcia desi gn u w Strategii In nowacj i w 2010 przez Komisj ę Europejską, a ta k że a u torem ra por t u ‚ Desi gn for Growth and Prosperity ”. Michael j ako pierwszy został og ł oszony Ja pa n Desi g n A m bassador poprzez Japan Institu te for Design Promotion.

3

Z ŁOT E R A DY

J EŚ L I T WO J C E L I STN I E N I A J EST D L A C I E B I E N I E D O STR Z EGA L N Y, JA K I N N I D O STR Z EGĄ TO, Ż E I STN I E J ES Z ? O D K RYJ D L ACZ EG O J ESTEŚ I P OW I E DZ O T Y M LU DZ I O M

Z A I N W ESTUJ W REG U L A RN Y CZ AS I P R Z ESTR Z E Ń N A P R AW DZ I W Y E K S P E RY M E NT. N AJ L E PS Z E P O M YS ŁY N AS U WAJĄ S I Ę JA KO KO N S E K W E N C JA P O Ł ĄCZ E N I A RYG O RU I P O G Ł Ę B I O N E J, G R A N I CZ N E J E K S P LO R AC J I . N I E W I ES Z TEG O CZ EG O N I E W I ES Z . N I EC H T WO J E M YŚ L I I DZ I A Ł A N I A B Ę DĄ P O L E M D O E K S P E RY M E NTÓW

S Z U K AJ I N S I G HT ’ÓW W Z AC H OWA N I U U Ż Y TKOW N I K A - D O STR Z EGAJ E M O C J E I   PSYC H O LO G I Ę ( SWO JĄ W Ł AS N Ą JA K I  T WO I C H K L I E NTÓW ) JA KO F U N KC J E , KTÓ RE SĄ RÓW N I E F U N DA M E NTA L N E JA K TEC H N O LO G I A , M A RK ETI N G CZ Y S P R Z E DA Ż . S KO R Z YSTAJ Z   P O M O CY W Y K WA L I F I KOWA N YC H S P EC JA L I STÓW (CZ ASOWO, LU B N A P E Ł E N ETAT ) BY P O S Z E R Z YĆ SWO J E H O RYZO NT Y W   P O S Z U K I WA N I U I  W YC H W Y T Y WA N I U S Z A N S N A I N N OWAC J Ę


ST R AT EG I A D ES I G N - L E D - RO L A D ES I G N U W M YŚ L E N I U ST R AT EG I CZ N Y M S K I E ROWA N Y M N A ROZ WÓ J

Te r m i n „ D e s i g n - l e d S t r a t e g y

s p o s ó b n i g d y n i e j e s t ł a t we . P ro s to ta

Thin kin g for G row th ” pom aga mi ok re-

okazuje się być zby t złożona, by tak się

ś l i ć s p o s ó b , w j a k i w s p i e ra m f i r m y n a

sta ło.

ca ł ym świecie ksz ta ł tując ich wizję rozwo j u - n a p ozi o m i e ze s p o ł u , p ro j e k t u , cz y ca łej firmy.

P ROJ E KTOWA N I E DAJ E S Z A N S Ę N A Z A DA N I E P ROST EG O PY TA N I A : C O J EST N AS ZY M P R AW DZ I W Y M C E L E M ?

Na łożone na siebie elementy

(k tóre dzia łają dobr ze zarówno osobno, jak i w całości) umożliwiają mi jako strategowi i facylitatorowi pracę w gąszczu różn o ro d nyc h sc e n a ri u sz y i k u l tu r, ta k by rozmawiając wspólnie z moimi klienta m i o d k r y wa ć te m a t y , k tó re s ą n i e-

z b ę d n e d o roz wo j u w k l u czow yc h m o-

pros te nar zędzia (częs to opar te o pro-

mentach .

s te py tania , uproszczon e diagramy l ub

P ro j e k towa n i e d a j e s za n s ę w s z ys t k i m

zaskakująco proste modele), mogą czę-

za a n g a żowa n y m w p r o c e s k i e r owa n i a

sto stymulować uz yskanie wglądu, k tó-

zmianom - w łaścicielom firm , zespo łom

r y poz wa l a ok reś lić kie r u n ek i in s pira-

zar ządzającym , liderom , dyrek torom

c j e w d r o d ze d o z m i a n . M o g ą r ó w n i e ż

technicznym, specjalistom od innowacji,

wskazać sposoby nawigowania tego co

projek tantom i innym interesariuszom -

s ko m p likowa n e , szcze g ó l n ie n a p ozio-

na zadaniem prostego py tania: Dlacze-

mie s tra tegii. Niezależnie cz y te pros te

go is tniejemy?, l ub in nymi s ł owami: Co

py tania mają pomóc odnaleźć wciąż

jest nasz ym prawdziw ym celem?.

n i e o d k r y te id e e , w s ka za ć k i e r u n e k d o

Jak podpowiada nam ins t ynk t,

p o d ą ża n ia d l a in nyc h (z p e ł ny m za a n-

często udzielenie sensownej odpowiedzi

gażowaniem), czy też dokonać przełomu

na proste py tanie może okazać się spo-

w ca łej ga łęzi przemys ł u, pow yższe roz-

r ym w y z waniem , niezależnie od s trony,

ważania mogą okazać się prawdą. Prz y-

z k tórej jest badane. Mówi się, że najła-

kłady py tań mogą być następujące:

t wiejsz ym sposobem by wprawić w za-

Dlaczego istniejemy?

k ł opotanie in te ligen tn e dziecko jes t

Gdzie zmierzamy?

zadanie m u pros tego py tania . Opowia-

Czym jest to o czym nie wiemy, że tego

danie skom plikowanej his torii w pros t y

nie wiemy?

Prawdą jes t również , że pozornie


J a kie z m ia ny n a świe c ie c h c ie l i byś my

ki k tór ym kolek t y wne, dot ychczas

obser wować?

n i e u k s z ta ł to w a n e w i z j e m o g ą z y s ka ć

Jakie jes t najlepsze py tanie, k tóre po-

s tr uk tu rę , f ir my m o gą ot wor z yć się n a

winniśmy sobie zadać właśnie teraz?

nowe kier unki z większania zdolności

W procesie ksz ta ł towania zmian ,

d o i n n owa c j i . To w s z y s t ko m o że m i e ć

k tó r e m a j ą n a c e l u w n i e ś ć n ow ą wa r-

m iejsce t ylko w ted y gd y f ir my s pojr zą

tość, wa r to zmienić sposób w jaki my-

wewn ą tr z , w g ł ąb swoich celów, jedn o-

ślimy o projek towaniu . Obecnie już po-

cześnie dos tr zegając swoich obecnych

wszech nie rozpozn awaln a kon cepcja

i prz yszł ych klientów.

D e s i g n T h i n k i n g w s p i e ra ze s p o ł y i o r-

g a n i za c j e n a c a ł y m ś w i e c i e w i d e a c j i

r ze cz y w i ś c i e w izj o n e r s ka? J e ś l i t wo ja

produk tów i usł ug bardziej empatycznie

wizja jest celem , jaki jest kierunek dro-

i w d o p a s owa ny d o p o t r ze b i a s pi ra c ji

g i , k tó r y n a l eż y o b ra ć? C z y Twoi p ra-

pracowników i uż y tkowników (klientów)

cownicy czują i rozumieją ten kierunek?

sposób - faktycznie ujmując wszystkich

W jaki sposób możesz t wor z yć i dzielić

interesariuszy zmapowanych w procesie

się n ową n arracją , k tóra m oże s tać się

zm ia n . J e d n a k że myś l e n ie o p ro je k to-

kulturą (twojej organizacji)? Jak redefi-

wa n i u z n owe j p e r s p e k t y w y - roz wija-

niować r yz yko porażki jako istotny ele-

jąc nasze w ł asne pos tr zeganie tego co

ment sukcesu?

m oże zn a cz yć p rojek towa n ie jako g ł ęboki sposób t wor zenia zmian - może ta k że p o m ó c f i r m o m i ze s p o ł o m l i d erów zrobić krok w tył i spojrzeć głęboko. G łębia samoświadomości (tak samo jak n p . zn a jo m o ść r y n k u) je s t n iezb ę d ny m kom pon en tem zroz umienia od powiedzi

C z y w i z j a o k t ó r e j m ó w i s z j e s t

B EZ F U N DA M E N TA L N YC H E L E M E N TÓW SA M OŚW I A D O M OŚC I , C E LU I S P ÓJ N OŚC I P RO C ES P ROJ E KTOWA N I A M OŻ E W Y DAĆ S I Ę M G L I ST Y

na py tanie: Dlaczego?

P OST R Z EG AJĄC D ES I G N N I E T Y L KO JA KO M I E R Z A L N E REZ U LTAT Y A L E RÓW N I EŻ JA KO Ś RO D K I DZ I Ę K I KTÓ RY M W I ZJ E M O G Ą Z YS K AĆ ST RU KT U RĘ

Bez f undamentalnych elementów - samoświadomości, celu i spójności (k tóre wsz ys tkie o pie ra ją się pod ejście skierowa n e n a uż y tkow n ika) - osa dzo nyc h w projek tach i organizacjach , proces projek towania może w ydać się mglis t y, p r z y p a d k o w y i  s u b i e k t y w n y. To b a rdzo prawdopodobn e, że nie pr zetr wa

Pos tr zegając design nie t ylko

pier wsz ych sygna ł ów opor u pochodzą-

ja ko m ie r za l n e rez u l ta t y l u b d o świa d-

cych z wewn ą tr z organizacji, lub z r yn-

c z e n i a , a l e r ó w n i e ż j a ko ś r o d k i d z i ę -

ku . Wprowadzanie wspóln ej wizji zmian


o kaz u je się być z ł ożo ny m , wie l o p ozio-

m y i c h c ę być w  to za a n g a żowa n y/-a ,

mow ym zadaniem, k tóre w ymaga przej-

m i m o , ż e w i e m , ż e t o t r u d n e i n i e m a

r z y s te g o s p o s o b u ko m u n i ka c j i z roz u-

j e d n oz n a c z n e g o r oz w i ą za n i a) w d ł u ż-

mia łego dla różnorodnych odbiorców.

szej perspek t y wie są zawsze lepsze od

M o j e w i e l o l e t n i e d o ś w i a d cze n i e

t yc h p o b u d za n yc h ze w n ę t r z n y m i m o -

na ucz y ł o m nie, że żeby ziden t y fikować

t y wa torami (robię to, bo tak mi powie-

i t ra f i ć w p r z ysz ł e , wci ą ż n i ew y ra żo n e

dzian o i jeś li tego nie zrobię , m ogę zo-

potr ze by (czę s to p rawie, że n ieza uwa-

s ta ć zd e g ra d owa ny/-a , s tra cić p re m ię

żalne, w formie drobnych niuansów), nie-

l u b n awe t p ra cę).

zbędna jest otwar tość na zmiany - tych,

k tórz y mają je kreować.

g i c z n e m o ż e p o m ó c f a c y l i t o w a ć , ko -

To m o ż e z a j ś ć w y ł ą c z n i e w t e -

m u n i ko w a ć i u za s a d n i a ć s e n s w s p ó ł -

d y, g d y k u l t u ra i a t m o s f e ra s a m e j o r-

d zi e l o n e g o , g ł ę b sze g o c e l u i k i e r u n k u .

g a n i za c j i u m o ż l i w i a l u d z i o m w o t wa r-

K i e d y te n p ro c e s za j d zi e , zd o l n o ś ć d o

t y s p o s ó b za a n g a żowa ć s i ę w z m i a ny.

in nowacji s tanie się na turalnie osa-

Wa r to pa mię ta ć, że zmia n a nie zawsze

d z o n y m k r e a t y w n y m i m p u l s e m w z e -

będzie kor z ys tn a dla wsz ys tkich . Oso-

s p o ł a c h , k tó re m ie r zą się z w y z wa n ia-

by, k tóre twierdzą , że są otwar te, pr z y-

mi, roz wiązaniem k tóre um ożliwia im

c h y l n e z m i a n o m , za z w yc za j m ó w i ą to

z b l i ż yć s i ę d o c e l u , k tó r e g o j e d n o s t k i

z d u ż y m p r z e k o n a n i e m , g d y w i e d z ą ,

n ie by ł by w s ta n ie osią gn ąć sa m otn ie .

ż e n i e d o t k n ą i c h o n e w n i e ko r z y s t n y

sposób. Zawsze pojawią się Ci w ygrani

led Strategy Thinking for Grow th ”

i Ci p r ze gra n i .

u m o ż l i w i a o w i e l e w i ę k s z y w g l ą d

Design jako n ar zędzie s tra te-

Wier zę, że s twierdzenie „ Design-

j a k o c a ł o ś ć , n i ż w w y p a d k u , g d y p o d zi e l i my j e n a czę ś ci . W i e r zę ta k że ,

KU LT U R A I AT M OS F E R A SA M EJ O RG A N I Z ACJ I U M OŻ L I W I A LU DZ I O M W   OT WA RT Y S P OSÓ B Z A A N G A ŻOWAĆ S I Ę W ZMIANY

że analogicznie można patrzeć na design rozumiany jako w yróżniający się, wielowątkow y koncept, k tór y u m o ż l i w i a g ł ę b o k ą i s t r a t e g i c z n ą zm ia n ę n a p r zes tr ze n i cza s u .

W ś w i e t l e p o w y ż s z e g o , d e s i g n

To d l a te g o wa ż n y m j e s t by o b ra z o b -

i p r o j e k t o w a n i e m u s z ą ko n c e n t r o w a ć

r a n e g o k i e r u n k u i s p o s ó b w  j a k i g o

s i ę n i e t y l ko n a f i n a l n y m u ż y t ko w n i-

ko m u n iku je my u m ożliwia ł p ra cow-

ku , a l e tak że n a t yc h za a n gażowa nyc h

n i k o m p o c z u c i e n a s z e j w i z j i i z a -

w proces projek towania i wsz ys tkich

a n g a ż o w a n i e s i ę w w i ę k s z ą i d e e

po m ię dz y t ym i o bo m a gr u pa m i .

i cele. Zachowania motywowane wewnętrznymi pobudkami (wierzę w to co robi-


Rozdział 03

CHAOS, OPANOWANY. - JAK PRACOWAĆ, BY DZIAŁAŁO?

Podczas Design językiem

projektantów - niemałej zdolności

Biznesu słyszeliśmy często o

o d p o w i a n a n i a n a n i e . Ta c z ę ś ć t o

coraz bardziej dystopijnej wersji

próba odnalezienia odpowiedzi

otaczającego nas świata. Chaos,

na elemenety ERRORu, z którymi

codzienne przesilenie i natłok

mierzymy się na codzień, przede

informacji wymaga od nas -

wszystkim

p r z e d s i ę b i o r c ó w, a g e n t ó w z m i a n ,

zawodowe j.

na

płaszczyźnie


F E RN A N DA TO RRE ( S E / P T ) Fe r n a n d a To r r e j e s t e k s p e r te m w z a k r e s i e I n n owa c j i i S t r a te g i i , a ta k ż e p r o j e k ta n t ką ko m u n i ka c j i i d o ś w i a d c z e ń . P r a c u j e n a s t y k u p r o j e k to w a n i a i b i z n e s u w y ko r z y s t u j ą c k re a ty w n o ś ć d o z w i ę ks z e n i a p o te n c j a ł u i n n owa c j i , m i ę d z y i n ny m i w d z i a ł a c h R& D. J e s t la urea tką w iel u nag ród , m i n . Red Dot Desi gn Award, wystąpiła także na kon ferencj i TE Dx.

3

Z ŁOT E R A DY

W Y KO R Z YSTAJ CZ AS JA KO S K L A D N I K WS Z YSTK I EG O C O RO B I S Z : P RO J E KTUJ O CZ E K I WA N I A , D O ŚW I A D CZ E N I A I WS P O M N I E N I A N I E Z A K Ł A DAJ N I CZ EG O : PY TAJ, TESTUJ I E K S P LO RUJ !

WS Z YSTK I E Z DA R Z E N I A M AJĄ SWÓ J KO NTE K ST. Z A P RO J E KTUJ G O I P R Z E K S ZTA ŁCAJ G O N A W Ł AS N Ą KO R Z YŚĆ !

WAG A D OŚW I A D CZ E Ń W I N N OWACJ I

I n n owa c ja n i g d y n i e by ł a cz y m ś

Innymi s łowami: low hanging fruits,

pros t ym , ale teraz s ta ła się jeszcze

cz yli te n isko ros n ą ce owo ce w o bsza-

t r u d n i e j s za . D ł u g o t r wa ł y s p a d e k p ro-

r ze te c h n o l o g i cz n e j i n n owa c j i zo s ta ł y

d u k t y w n o ś c i d z i a ł a ń w o d d z i a ł a c h

j u ż ze b r a n e i w  d n i u d z i s i e j s z y m m i e-

R & D s p r a w i ł y, ż e i n n o w a c j a s t a ł a s i ę

r z y m y s i ę z p owa ż n y m i w y z wa n i a m i

jeszcze d roższa i za so boc h ł o n n a . Licz-

t w o r z ą c w a r t o ś ć w o b s z a r z e t e c h n o -

b a b a d a cz y n i ez b ę d nyc h d o o s i ą g n i ę-

l o g ii i b a d a ń .

c i a w y k ł a d n i c ze g o w z r o s t u w o p a r c i u

o p r a w o M o o r e ’a   j e s t 1 8 r a z y w i ę k s za

cz y w i ś ci e t r u d n i e j o p r ze ł o m owe id e e ,

n i ż t a w e w c z e s n y c h l a t a c h 7 0 -t y c h .

f i r m y z m u s z o n e s ą w a l c z y ć o t o b y

Niezależnie od tego cz y rze-


d o s ta rcza ć wa r to ś ć . J e s t j e d n a k s to-

-ce n tr yczn ą , wciąż n iew yko r z ys ta n ą

s un kowo nieograniczon e źród ł o war to-

wa r to ś i za p ew n i a p r zewa g ę ko n k u-

ści, k tórego wciąż ucz ymy się doce-

re n cy j n ą p o p r zez p re m i u m iza c j ę o f e r-

n ia ć : d o ś w ia d cze n ia .

t y d a n e j f i r m y. C o w i ę c e j , E x p e r i e n c e Design - projek towanie doświadczeń

E X P E RI E N C E D ES I G N - P ROJ E KTOWA N I E D OŚW I A D CZ E Ń OT W I E R A F I RM Y N A RE L ACJ Ę Z K L I E N T E M O PA RTĄ O   E M PAT I Ę

o t w i e r a f i r m y n a r e l a c j ę z k l i e n t e m o p a r t ą o  e m p a t i ę , k t ó r a j a k p o t w i e rdzono, ma d ł ugoterminow y wp ł y w. Ta k ą w a r t o ś ć t w o r z o n ą w   o p a r c i u o k lie n to-ce n tr yczn e p o d ejś cie m ożn a gen erować bez potr zeby marnowania za s o b ów n a t u ra l nyc h w  p ro c e s i e t wor ze n ia r ze cz y w i s t yc h p ro d u k tów, s k u-

Projek towanie doświadczeń,

te go co tr u d n o zm ie r z yć n a p r zes tr ze-

piając się raczej n a czł owieko-cent r ycz nyc h ź ró d ł a c h wa r to ś c i .

ni czasu, poz wala twor z yć kliento-

* Prawo M oore’a od nosi si ę d o obserwacj i współzałożyci ela Intela, Gordona Moore’a, któr y d ostrzeg ł , że l i czba tran zystorów na cal kwadratowy w układach scalonych podwajała się ka żd ego rok u od i ch w ynal ezi en i a, co wskazy wałoby na wy kładn i czy wzrost.


briks.com.pl

K ATA R ZY N A A N D R Z EJ CZY K - B RI KS

B RI K S A RC H ITE KC I / C O N C O RD I A D ES I G N

(PL)

Katarz yna A nd r ze j czy k- Br i ks h istor y k szt uki, pedagog, wy kładowca poznańskie j szkoły w zorn ictwa School of For m i SW PS w Poz nan iu i Warszawie. Prowadzi za j ęcia z h istorii szt uki i desig n u , arch i tekt u r y w nętr z ora z trendów w proj ektowan iu .

3

Z ŁOT E R A DY

Z A D BA J O SWO JĄ U WA Ż N O ŚĆ – W DZ I S I E J S Z Y M ŚW I EC I E N AS Z A U WAGA J EST ROZ P R AS Z A N A P R Z EZ N A D M I A R BO DŹC ÓW

BĄ DŹ C I E K AW Y. C I E K AWO ŚĆ N A DAJ E S M A K I Z N ACZ E N I E N AS Z E M U Ż YC I U, DZ I Ę K I N I E J WC I Ą Ż P OZ N A J E M Y N OW YC H LU DZ I , M I E J SCA , K U LTU RY, J ĘZ Y K I .

PA M I ĘTAJ O WA RTO ŚC I AC H D ES I G N O D P O CZ ĄT K U SWO J EG O I ST N I E N I A J EST Z W I Ą Z A N Y Z   B I Z N ES E M , A L E J E D N O CZ EŚ N I E O D P OW I E DZ I A L N O ŚC I Ą W   P RO J E KTOWA N I U


N I E P O KÓJ I Z M I A N Y

Te m po i il ość zm ia n , jakie dzieją

n a m i . Tu u ja w n ia s i ę d r u g i e z n a cze n i e

s i ę wo kó ł , n a s j e s t b a rd zo d u ża .

słowa Error – pomyłka, bo coraz

Ż y j e m y w r z e c z y w i s t o ś c i , k t ó r e j n i e

częściej zadajemy sobie py tanie, czy na

r o z u m i e m y. N a d m i a r – p r z e d m i o t ó w ,

pewno podążamy w dobr ym kier unku?

informacji, bodźców powoduje, że

Z n a l e ź l i ś m y s i ę w m o m e n c i e p r z e -

nasz sys tem pr zetwar zania danych ,

definiowywania pojęć, systemów

n a s z e c i a ł a i m ó z g i n i e w y t r z y m u -

gospodarczych, ról społecznych.

ją przeciążenia, dlatego hasło te-

J e szcze n i e w i e my, ja k z m i e n i s i ę ś w i-

g o r o c z n e j e d yc j i G d y n i a D e s i g n D a y s

a t , a l e c z u j e m y, ż e p r z e m i a n a j u ż s i ę

– ERROR w yda ło mi się niezw ykle

zaczę ła. Świat wir tualny łącz y się

t ra f i o n e i wa ż n e .

z r e a l n y m , z m i e n i a s i ę m o d e l r o d z i n y, a  tak że ro l a ko bie t , m ężcz y zn , m iejsce

J ES ZCZ E N I E W I E M Y, JA K Z M I E N I S I Ę ŚW I AT, A L E CZ UJ E M Y, Ż E P R Z E M I A N A J U Ż S I Ę Z ACZ Ę Ł A

d z i e c i w r o d z i n i e , c z y n a s z a r e l a c j a ze z wier zętami . Zacierają się nawet , niegdyś tak ocz y wis te, granice p łci . Ży j e my w hy b r yd ow y m ś w i e c i e . P ozi o m za u f a n i a d o f i r m i  w s ze l k i ego rodzaju autor y tetów jest bliski ze r u , d l a te g o w ie l u l u d zi w y ko r z ys t u je

Od kilku lat zajmuję się de-

k rea t y wnie każd y b ł ąd / er ror sys tem u

s i g n e m i t r e n d a m i p r o j e k t o w a n i u ,

i h a k u j e g o , t w o r z ą c n o w e p r o d u k t y,

w c z a s i e s w o i c h w y k ł a d ó w i  w a r s z-

u s ł u gi , s t y l ż ycia , w k tó r y m p o kaz u-

ta tów s p o t y ka m s i ę z w i e l o m a l u d ź m i

j e , że m o ż n a i n a cze j – ż yć , p r a c owa ć ,

w P o l s c e . S ą t o z a r ó w n o u c z n i o w -

u cz yć s i ę .

i e l i c e ó w , j a k i s t u d e n c i c z y c z ł o n kowie Klubów Seniora . Biznesmeni, m an a gerowie i pracownicy prod ukc-

CZY D ES I G N T ROS ZCZ Y S I Ę O P OT R Z E BY LU DZ I

j i . R oz m a w i a m z m o i m i s ł u c h a c za m i o  d e s i g n i e , a l e w   g r u n c i e r z e c z y j e s t t o r o z m o w a o  n a s s a m y c h i  ś w i e c i e , j a k i s t w o r z y l i ś m y. Za s ta n a w i a m y s i ę n a d t y m , cz y to ś w i a t , w  k tó r y m c h cie libyś my ż yć? C z y d e sig n tro-

s zcz y s i ę o p o t r ze by l u d zi?

niepokoju środowisko dla dzia ł ania

To , c o ł ą c z y m o i c h s ł u c h a c z y , t o

b iz n e s u . D l a te g o w i e l e f i r m p o s z u k u j e

g ł ę b o k i N I E P O KÓ J z w i ą za n y ze z m i a-

o b e c n ie b a rd zo i n te n s y w n ie o d p ow-

Niepokój ludzi, twor z y pe ł ne


i e d z i n a p y t a n i a : j a k p o z n a ć o c z e k i-

c o r d i i D e s i g n , to o g r o m n y g ł ó d s e n s u

wa n ia k lie n tów – d o s tr ze c ic h p o tr ze b

p o d e j m owa n yc h d z i a ł a ń i tę s k n o tę za

i m a r ze n ia?

z n a cze n i e m i c h ż yc i a i p ra c y. Ko n-

J a k p r z yg o towa ć ze s p o ł y d o dzia ł a n ia

c e n t rowa n ie si ę w y ł ą cz n ie n a z ys ka c h

w cią g ł e j z m ia n ie? J a k ra d zi ć s o bie ze

jes t d o ść k ró tko tr wa ł ą s tra te gią , że by

s t re s e m?

zaan gażować l udzi tr zeba im poka-

Myślę, że najważniejsze to znaleźć

za ć, p o c o p o d e j m u j ą r y z y ko i w ys i ł e k

chwilę na zatrzymanie i uważne przyjrzenie

z m a g a n i a s i ę z t r u d n o ś c i a m i , k tó r yc h

się sytuacji, w której się znajdujemy.

p ew n i e cze ka n a s j e s zcze w i e l e .

Bez dobrej diagnoz y nie ma mow y

o u d a nym roz wiąza n i u p ro b l e m ów. B yć

ta k że z n a s z y m o c ze k i wa n i a m i . F i r m y

m oże n a j wa ż n i e j s ze j e s t zd a n i e s o b i e

i p ro j e k ta n c i ż y j ą p o d p re s j ą n i e u s-

spraw y z tego, że nie jesteśmy w stanie

ta j ą c e j i n n owa c y j n o ś c i . Za p o m i n a m y,

p r z yg o towa ć się n a wsz ys tk ie zm ia ny.

że i n n owa c j a , to b a rd zo r za d k i e z j a w-

Możemy je na tomias t wspó ł twor z yć

i s k o i n i e z a w s z e c h o d z i o   w y n a l e z-

i ksz ta ł tować w sobie umiejętnoś-

ienie proch u . Zacznijmy od ma ł ych ,

c i , k tó r e p o m o g ą n a m w r a d ze n i u s o -

lokalnych zmian . Od t wor zenia do-

b i e w ka żd e j s y t u a c j i : e l a s t yc z n o ś ć

br ze pr zemyślanych , war tościow ych

p o z n a w c z ą , c i e k a w o ś ć ś w i a t a i l u d -

i r ze cz y w i ś ci e p o t r ze b nyc h l u d zi o m

zi, kr y t yczne myślenie, umiejętność

p r ze d m i o tó w, u s ł u g , p r ze ż yć . C za s e m

d o ko ny wa n ia w y b o rów i w s p ó ł p ra cy.

innowacyjny będzie nowy sposób

S łowo ERROR kojarz y mi się

m y ś l e n i a , k t ó r y u d a s i ę n a m w p r o wa d zi ć d o n a s ze j f i r my.

B EZ D O B REJ D I AG N OZY N I E M A M OW Y O U DA N Y M ROZ W I Ą Z A N I U P RO B L E M ÓW

Nie pr zeceniajmy tak że technologii, bo choć nasze możliwości rosną bardzo sz ybko, ciągle ak tualne są s ł o w a J o h n a T h a ka r y, ż e „ r e z u l t a t e m zastosowania inteligentnej techn o l o g i i w b ez s e n s ow n y m p r o d u kc i e

Wa ż n e je s t ta k że o k re ś l e n ie ,

b ę d zi e g ł u p i p ro d u k t ”.

j a k i e s ą n a s z e n a j w a ż n i e j s z e w a rt o ś c i ? To , c o w y r a ź n i e z o b a c z y ł a m w l udziach prac ujących w  wiel u bardzo róż nyc h f i r m a c h w Po l s c e , z k tó r y m i m i a ł a m p r z y j e m n o ś ć p r a c o w a ć w  o st a t n i m r o k u r a z e m z  z e s p o ł e m C o n -

N a j wa ż n i e j s z y wc i ą ż j e s t c z ł ow i e k .


SY LW I A H U L L-WOS I E K C O N C O RD I A D ES I G N

(PL)

concordiadesign.pl

Development & C rea t ivi ty Manager w Concordia Design . Au torka metody Creativity Th in k i ng , będące j efektem j ej wieloletn ich doświadczeń , ref leksj i i pracy projektowej w  oparci u o   tech n i k i k rea ty w ne, Design Th in king i  prakty kę H R -ową. Jest cer ty f ikowanym trenerem bi znes u , kons u l ta ntem, pedagogiem, coachem oraz prakty kiem zarządzania za soba m i l u d zk i m i .

W T Y M S Z A L E Ń ST W I E J EST M ETO DA – C R E ATI V I T Y T H I N K I N G JA KO O D P OW I E DŹ N A W YZ WA N I A WS P Ó ŁCZ ES N YC H O RGA N I Z AC J I .

B r a k m o t y w a c j i . To s ł y s z ę n a j-

m i s ą w c e n t r u m n a s ze j u w a g i . D z i ę k i

czę ś c i e j , k i e d y roz m a w ia m z m a n a g e-

róż ny m n a r zę d zi o m i te c h n i ko m u wa l-

ra m i ws p ó ł cze s nyc h o rg a n iza c ji o w y-

n ia my ic h p o te n cja ł k re a t y w ny, s ł użą-

z w a n i a c h , z j a k i m i s i ę m i e r z ą . J e g o

c y d o w y p r a c o w a n i a i w d r o ż e n i a n o -

ź ró d ł e m s ą z ko l e i d wa i s to t n e t re n d y

w yc h p o mys ł ów w ż ycie f i r my. Kto te n

s p o ł e cz n o-k u l t u rowe s i l n i e o d cz u wa l-

zespó ł t wor z y? Pracownicy organizacji

n e w ż yci u za wo d ow y m : (cią g ł a) zm ia-

– z r ó ż n y m s t a ż e m , d o ś w i a d c z e n i e m ,

na i (pr z ym us) wielozadaniowości . Pra-

o różnych (zdiagnozowanych wcześniej)

c ow n icy róż n ie a d a p t u ją si ę d o ta k ic h

kompetencjach , pe ł niących różne f unk-

w a r u n kó w – w i e l o b o d źc o w yc h , b ę d ą-

cje, dzia ł ających w różnych obszarach ,

cyc h w yś cigie m z cza s e m , w y m a g a ją-

będących pr zeds tawicielami różnych

cych elas t yczn ości . W ich sposobacah

p o ko l e ń . Za a n g a ż o w a n i e l u d z i w p r o -

radzenia sobie, silnie widać różnice

jek towa n ie roz wiąza n ia , w p ł y wa n a to,

m ię dz y p o ko l e n iowe . Ko l ejn a tr u d n o ść!

że rozumieją je i czują.

Jak wspó ł czesna organizacja ma się w t y m g ą szcz u w y z wa ń o d n a l eźć? J a k zn aleźć roz wiązanie? A l b o i n a c ze j : k to m a j e z n a l e ź ć? O  to py ta m y n a j p i e r w. W  m e to d zi e C re a tivi t y T hin kin g , k tórą prac uję , s tawiamy n a z e s p ó ł p r o j e k t o w y. S t a r a n n i e d o bie ra my o s o by, m a ją c e za p roje k towa ć roz wiązania . Ludzie, ze swoimi umiejętnościami, oczekiwaniami, możliwościa-

P O Z A KO Ń CZO N Y M P RO C ES I E P ROJ E KTOW Y M , U CZ EST N I CY STAJĄ S I Ę A M BASA D O R A M I Z M I A N


Twor zenie zmiany i posiadanie wp ł y w u

tekst do przeby wania razem i integracji

n a w y zn aczanie jej kier un ku , jes t gwa-

międz y dzia łami.

ran tem późniejszej m ot y wacji zespo ł u .

Często s ł yszę – nie mamy na

świetnych insigh tów. Pamiętamy pr ze-

to czasu . Okazuje się jedn ak , że po

c i e ż o k o ń c o w y m o d b i o r c y , u ż y t-

zako ń czonym procesie projek tow ym ,

kow n iku , t ym d l a ko go p rojek tu je my

u czes tn icy n ie t ylko pil n u ją wd ra ża n ia

roz wiązanie . Badamy jego potr zeby

zaprojek towanych roz wiąza ń , ale też

i oczekiwania. Przykład? Ta sama firma,

zarażają en tuzjazm em in n e osoby z or-

tylko inna war tość. Efek tywnie. Co zro-

ganizacji do w ypracowanych pomys łów.

bić, żeby w ydajność pracowników wzro-

S tają się ambasadorami zmian , bo czu-

s ła? Zas tanawiamy się nad globalnymi

ją się za nie odpowiedzialni . I wsz yscy,

r oz w i ą za n i a m i . N a g l e p r a c ow n i k p r o -

ł ą c z n i e z m a n a g e r a m i , z n a j d u j ą n a to

dukcji proponuje: zacznijmy od prostych

c z a s . To z a a n g a ż o w a n i e j e s t w z m o c-

r zecz y! Jeśli nasza efek t y wność ma

nion e, kied y wdrażan e zmiany są spój-

w z ro s n ą ć, n i e c h n a j pi e r w za jd ą z m ia-

n e z war tościami m arki . Pr z yk ł ad?

ny w organizacji r uch u n a zak ł adow ym

Klient : B ranża motor y zacyjna , różn e

parkingu . Ile czasu zaoszczędzimy, jeśli

d zia ł y, w p ro je kcie ł ą cz n ie o k 4 0 o s ó b

każd e go ra n ka n ie b ę dzie my go tra cić

– pracownicy i kadra m an agerów

na znalezienie miejsca!

Z A A N G A ŻOWA N I E LU DZ I W P ROJ E KTOWA N I E ROZ W I Ą Z A N I A , W P ŁY WA N A TO, Ż E ROZ U M I EJĄ J E I  CZ UJĄ

Świetne pomys ł y biorą się ze

Jeszcze lepiej jes t, kiedy pra-

cownicy biorą udzia ł w samym definiowaniu tych war tości. Wtedy łatwiej nimi a u te n t ycz n i e ż yć w  c o d z i e n n e j p ra c y. A l e w  r a m a c h d o r a d z t w a k r e a t y w n e g o za c h ę c a m m a n a g e r ów d o r o b i e n i a s z a l o n y c h r z e c z y, p ó j ś c i a k r o k d a l e j . Poza ws p ó l ny m d e f i n iowa n ie m wa r to-

War toś ć: Razem .

ści z pracownikami, tak że ich doświad-

Wyzwanie: Jak sprawić, by war tość

czanie. Podczas krea t y wnych warsz ta-

m a r k i by ł a o d cz u wa l n a w c o d z i e n n y m

tów, wspó ł prowadzonych (n a pr z yk ł ad)

ż yciu pracowników?

z a r t y s ta m i te s t u j e m y j e w  d z i a ł a n i u .

Roz wią zanie: Wspóln e s to ł ówki zapro-

Uczes tnikom , poza m ot y wacją , daje to

jek towane i w yremontowane pr zez pra-

szansę na integrację oraz rozwój w nie-

cowników z m an agerami .

o cz y w i s t yc h o b s za ra c h . To d a w ka i n-

E f e k t : Ws p ó l n a p r a c a w n o w y c h w a -

s pi ra c ji , o t wie ra ją c a g ł owę , k tó ra je s t

r u n ka c h i n i e o c z y w i s t e j f o r m i e , s p ę -

bardzo ważnym elementem procesu

dzanie czasu razem , podniesienie jako-

Creativity Thinking. Nie może jej zabrak-

ści ws pó l n ej p r zes tr ze n i , a t ym samym

nąć podczas wspólnej pracy metodą.

spędzania czasu podczas przer w – pre-


WOJ C I EC H K Ł A P C I A PAJA K

(PL)

pajaksport.pl

Eksper t tech nolog i i w bra n ży ou tdoor z ponad 1 5 letn im doświadczen iem. Prowadzi sz kolen ia zw ią za ne z tech nologiami produ kcj i laminatów, odzieży pu chowe j (w tym h ima la j s k ie j ) , śpi worach , plecakach , namiotach czy odzieży membranowe j . Jego ar tykuły pu bl ikowa ne są na ł a mach por talu i magazyn u „4 ou tdoor”, „ Magazyn Górski” oraz w bra n żow ych ma ter ia ł ach wewnętrznych . Współpracu j e w zakresie proj ektowan ia, rozwoju i dorad ztwa tech nolog icznego z licznymi markami z bran ży ou tdoor.

3

Z ŁOT E R A DY

P O K ŁÓ Ć S I Ę Z E SO BĄ . P O STAW S I Ę W M I E J SC U K RY T Y K A ROZ W I Ą Z A N I A , U Ż Y T KOW N I K A ROZ W I Ą Z A N I A , KO N K U R E N C J I P RO D U C E NTA

S P R AW DŹ CZ Y T WÓ J P O M YS Ł N I E ZO STA Ł J U Ż W Y M YŚ LO N Y LU B N AW ET O PAT E NTOWA N Y

ROZ M AW I AJ Z PAS JO N ATA M I O N I CZ ĘSTO DYS P O N UJĄ ROZ W I Ą Z A N I A M I P RO B L E M ÓW N A D KTÓ RY M I S I Ę G ŁOW I S Z , Z AWS Z E Z A DAWAJ I M PY TA N I A OT WA RT E .


G DY Z ES P Ó Ł P ROJ E KTOW Y D O C I E R A D O ŚC I A N Y

Najtrudniej w ymyślić jest m ło-

ta r ł d o p r z ys ł ow iowe j ś cia ny. M oi m

te k . B r z m i p roza i cz n e? N i c z te g o ! Ta k

za d a n ie m je s t w te d y w y myś l e n ie s p o-

n a p ra wd ę s ko m p l i kowa n e roz w i ą za n ia

sobu na

s ą z w y k l e ł a t w e i s z y b k i e d o w y m y-

m o ż l i w y s p o s ó b . B a r d zo c zę s to o p r a-

ślenia . N ajwiększ ym kom plem en tem

cowa n ie ł a t wiejszej m e tod y w ym ie r n ie

dla projek tanta jest stwierdzenie:

p r z e k ł a d a s i ę r ó w n i e ż n a k o s z t y w y-

ka ż d y g ł u p i b y t o w y m y ś l i ł . P o c z y m

t wo r ze n ia d a n e g o p ro d u k t u .

j e j o b e j ś c i e w n a j p r o s t s z y

o ka z u j e s i ę że w c a ł e j h i s to r i i l u d z kości n ajw yraźniej nie by ł o – każdego głupiego.

TA K Z BU D OWA N Y Z ES P Ó Ł P OT R A F I Z RE WO LU CJ O N I ZOWAĆ P RO D U KT. L E PS Z E J EST W RO G I E M D O B REG O

Ta k m o ż n a b y s k o m e n t o -

wa ć w yciskacz do cy tr u sów Philippe S ta r c ka . O b i e k t , k tó r y za p r o j e k to w a ł rozpozn ają prawie wsz yscy n awet ci k tó r z y n ie zn a ją je go im ie n ia . J eszcze lepsz ym pr z yk ł adem jes t taśma velcro, na k tórą nik t nie z wraca uwagi .

I d e a l ny m p r z y k ł a d e m j e s t t u ta j z m i a-

D o s ko n a l e za p r o j e k to w a n a , u w zg l ę d-

na sposobu mocowania odciągów do

n ia ją c a s p ręż ys to ś ć w ł ó k ie n , ką t y h a-

n a m io t u n a d k tó r y m p ra c owa ł e m . N ie

c z y ków. J e j za s a d a d z i a ł a n i a j e s t ta k

zmieniając nic w pods tawow ym pro-

o c z y w i s t a ż e t r u d n o o p r o s t s z e r o z-

d u kci e i za c h ow u j ą c tę s a m ą f u n kc j o-

w i ą za n i e . . . . N a d c i c h y m r ze p e m p r a c e

n a l n o ś ć u d a ł o s i ę za o szczę d zi ć p o n a d

in tensy wnie tr wają od ponad dwóch

6 0% d r o g i e j , kev l a r ow e j , l i n k i . W y ko -

d e ka d .

r z y s ta ł e m z n a j o m o ś ć w ę z ł ó w że g l a rskich.

N AJ P ROSTS Z E ROZ W I Ą Z A N I E P RO B L E M U W Y M I E RN I E P R Z E K Ł A DA S I Ę N A KOS ZT Y W Y T WO R Z E N I A DA N EG O P RO D U KT U

Ta k w ł a ś n i e w i e d z a p o z o r n i e

n i ez w i ą za n a z za g a d n i e n i e m s ta ł a s i ę k l u czowa .

W e p o c e R e n e s a n s u c z ł o w i e k

b y ł w s t a n i e p o s i ą ś ć w i e d z ę k t ó r ą dysponowa ła wówczas niemal ca ła l u d z ko ś ć . D z i ś n i e j e s t j u ż to m oż l i we . Te m p o p r z y r o s t u i n f o r m a c j i i   z d o b y-

Część mojej pracy zawodowej

cz y tech n ologicznych oraz n a ukow ych ,

p o l e g a n a s z u ka n i u roz w i ą za ń w m i e j-

pr zekracza możliwości percepcji po-

s c u g d z i e c a ł y ze s p ó ł p ro j e k tow y d o-

j e d y n c z e j o s o b y. S t ą d t e ż n i e j e d n o -


k ro t n i e zd a r za s i ę , że roz w i ą za n i e n a d

dr ugie oprac uje kon kuren cja n a sz pro-

k tór ym pracujemy zos ta ł o już opra-

d u k t z n i k n i e z r y n k u .

cowane, w ymyślone, przetestowa-

n e i f u n kc j o n u j e t u ż o b o k n a s w   i n n e j

j e g o b u d owa g wa ra n t u j e b ra k e r ro r u .

b ra n ż y. Za p oż ycze n i e ta k i e g o roz w i ąza n i a m o ż e o ka za ć s i ę d u ż y m s u kc e sem .

Przykładem jest przyrząd do

asekuracji Marki Edelrid nagrodzony za n owa torskie po ł ączenie m a teria ł ów. P r o j e k t a n c i p r z y z n a j ą , ż e s ko r z y s t a l i z i s t n i e j ą c e j m e t o d y ,

tr wa ł e po łą-

c ze n i e g u m y p l a s t i k u i m e ta l u o d p o n a d p ó ł wie k u w ys tę p u je w  wi ę kszo ś ci ś r u b o k rę tów. W  b ra n ż y ws pin a czkowej by ł o to j e d n a k o d k r yc i e .

B EZ Z N AJ O M OŚC I O G R A N I CZ E Ń T EC H N O LO G I CZ N YC H W YC H O DZ Ą P OZ A U T RWA LO N Y SC H E M AT

D la tego w pracach nad now ymi proj e k ta m i t wo r zo n e s ą m u l t i- d ys c yplinarne zespo ł y robocze. Do innowacyjnych projek tów angażuje się także

eksper tów niezwiązanych

z dan ą branżą. B ez zn ajom ości ograniczeń technologicznych w ychodzą p o z a u t r w a l o n y s c h e m a t . Ta k z b u d o w a n y z e s p ó ł p o t r a f i z r e w o l u c j o n izować produk t . Lepsze jes t wrogiem d o b r e g o . S ko m p l i ko w a n e r oz w i ą za n i a zo s ta n ą w y p a r te p r o s t s z y m i . J e ś l i te

Wracając do budow y m łotka


veryhuman.pl

I Z A B E L A B E RN AU - Ł AW N I CZ A K

V E RY H U M A N S E RV I C ES

(PL)

Przedsiębiorcz yn i i pro j ekta ntka . Dośw iadczona moderatorka procesów kreaty wnych i  projektow ych w  opa rci u o   ser vice Desi g n Th in king, h u man -centred design . Ma wieloletn ie dośw iadczen ie w  rea l i zac j i pro j ektów związanych z  proj ektowan iem w  bran żach : spoż ywcze j/ FMCG , f i na nsowe j i  energetyczne j . Absolwentka Design Management na SWPS ora z D ietety k i na Un i wersy tecie Pr zyrodn iczym w  Poznan iu . C złonek Serv ice Design Polska, Pomys ł odawczyn i pro j ekt u Fu t u refoods.pl

C H L E B N AS Z P OWS Z E D N I

O jedzenie nie tr zeba się s ta-

m y. S z y b ko i ł a t wo p r z y z w ycza i l i ś m y

ra ć, nie w ykon ujemy n admier n ej pracy,

się do pe ł nych rega ł ów. Co więcej –

że by je zd o być . O n o p o p ro s t u je s t , n a

o cze k u j e my c o ra z czę ś c i e j ja k i e j ś m i-

w yc i ą g n i ę c i e rę k i , 24 h n a d o b ę , p i ę k-

ł ej niespodzianki, czegoś zdrowotnie

n e, kolorowe, świeże, w a trakcyjn ej

super (niech będzie nawet super fo-

cenie. Z umiejętności polowania po-

o d s) . S t r a c h p r z e d t y m , ż e n i e s p e ł n i

z o s t a ł o n a m p o l o w a n i e n a o ka z j e . Z e

się n asz ych kon s um en ckich oczekiwa ń

z w y k ł e j cz y n n o ś ci za s p o ko j e n ia g ł o d u

j e s t t a k d u ż y, ż e s k l e p y w y s o r t o w u j ą

pr zeszliśmy g ł adko do zaspokajania

ar t yku ł y jeś li ich w ygl ąd pozos tawia

w ł asnych am bicji . Z szacunku do je-

do ż yczenia , albo nie ma na nie po-

dzenia … już niewiele zos ta ł o. Cz y my

py t u ( b o s ą z by t z w y k ł e , n u d n e). Wo l ą

si ę w t y m wsz ys tk i m t ro c h ę n ie p o g u-

w y r z u c a ć n i e a t r a kc y j n e p r o d u k t y n i ż

b i l i ś my?

rozcza rowa ć ka p r yś n e g o k l i e n ta .

O D P OW I E DZ I A L N A F I RM A J EST ŚW I A D O M A , Ż E E KST E RN A L I Z ACJA KOS ZTÓW J EST N A RUS Z E N I E M D O B R A S P O Ł ECZ N OŚC I I P L A N ET Y

M A RN OWA N I E J E DZ E N I A TO N A R ASTAJĄCY P RO B L E M S P O Ł ECZ N Y

Sklepy w ype łnione po brzegi

Poz by wa my s i ę te g o , c o n i e p a-

p r o d u k ta m i o a t r a kc y j n y m w y g l ą d z i e

suje do naszego pięknego obrazka

to nasze pojmowanie spo łeczeń s t wa

c o r a z ł a t w i e j i c o r a z c zę ś c i e j . M i l i o n y

d o b r o b y t u . A w d o b r o b y c i e ż y ć l u b i-

to n , m i l i o n y p i e n i ę d z y. W y r z u c a m y za


d u ż o , b o z a d u ż o k u p u j e m y. K u p u j e -

t r ze b u j e , n i e w y m a g a l i c ze n i a ta j e m -

my za dużo, bo nie radzimy sobie po

nicz ych kalorii . Robienie spr y tnych

p r o s t u z n a d p o d a ż ą j e d z e n i a . N i e r o -

zakupów nie jes t jedn ozn aczn e z ku-

zumiemy co, ile i kiedy potr zebujemy

powaniem większ ych ilości, k tór ych

j e ś ć . Z e w s z ą d m o d y, t r e n d y, k i e r u n k i

i ta k n i e p r ze j e m y. Za m i a s t t wo r ze n i a

ż y w i e n i owe . B ez g l u te n u , b ez l a k toz y,

now ych mód ż y wieniow ych

bez mięsa, bez, bez, bez. Bez serca,

coś by zbudować nową świadomość

b ez s e n s u . W p r z y p a d k u ż y w n o ś c i za-

u ko n s u m e n tów, p ro d u c e n tów, re ta-

t r a c i l i ś m y zd r o w e w yc z u c i e i b a r d z i e j

il e r s ów. Wsz ys cy je my. O by pyc h a n a s

ufamy dacie ważności niż własnym

n i e z ża r ł a .

z mys ł o m .

Nie ma co d ł użej się ł udzić, że

m a r n o w a n i e j e d ze n i a j e s t p r o b l e m e m i n d y w i d u a l n y m . To n a r a s t a j ą c y p r o b l e m s p o ł e c z n y, k tó r y n i e za m y ka s i ę jed ynie w s ta t ys t ykach w yr z ucan eg o j e d ze n i a . To n a d m i e r n a p r o d u kc j a , k t ó r a w y m a g a d u ż e g o z u ż y c i a e n e rg i i i   w o d y. To ko n s e k w e n c j e , z  k t ó r ym i b ę d z i e m y b o r y ka ć s i ę z d r o w o t n i e , wa l cząc z  n a dwa g ą i  c h o ro ba m i m e tab o l i cz ny m i .

S K L E PY WO L Ą W Y R Z U CAĆ N I E AT R A KCYJ N E P RO D U KT Y N I Ż ROZCZ A ROWAĆ K A P RYŚ N EG O K L I E N TA

Nie ma sy tuacji bez w yjścia.

P o s t r ze g a n i e j e d ze n i a w n o w y s p o sób m oże zred ukowa ć ku powa n e ilości. Kluczem jest zrozumienie, że u roz m a i c o n a d i e ta n i e m u s i oz n a cza ć c o d z i e n n e g o k u p o w a n i a n o w yc h p r o d uk tów. Na uczenie się od w ł asn ego organizmu, ile czego naprawdę po-

zróbmy


EV E L I N A LU N D QV I ST T H E G O O D TR I B E

( S E /AT )

thegoodtribe.com

Evelina Lu ndq v ist j est kons u l ta ntką spo ł eczną, wielokrotn ie nagradzaną za społeczne projekty biz nesowe. Ja k to u j ę ł a - i nwestorką czasu i wspan iałości. Prowadzi swoj ą kreaty w ną i z rów nowa żoną a genc j ę The Good Tribe w Szwecj i i Au strii. Współpracu j e z klienta m i ta k im i j a k I KE A i  Ca r i ta s ora z z gminami Östersu nd, Sztokholm, Botkyrka i  Graz . Evel ina posiada ty t u ł M BA z  ety k i bi z nesu i  CSR w  Dan u be Bu siness School w  Krems w Austr ii.

W YZ WA N I E D L A Z M I A N Y : JA K S P R AW I Ć BY Z W Y K ŁY B I Z N ES STA Ł S I Ę D O B RY D L A N AS Z EG O OTO CZ E N I A?

Te n te k s t n i e j e s t d l a tc h ó r z l i-

za m oż n i n iż k ie d y ko l w ie k by l i ś my. N ie

w yc h . Te n te k s t j e s t d l a t yc h , k tó r z y

ulega wą tpliwości, wciąż mier z ymy się

chcą wprowadzać zmiany. Dla tych, któ-

z ogromnymi problemami, katastrofami

rzy postrzegają sprawiedliwość społecz-

o r a z l u d z k i m o k r u c i e ń s t w e m . To

ną , równość, ograniczanie zmian klima-

wszystko sprawia, że powinniśmy mówić

t ycznych i ochronę środowiska nie jako

ot warcie o problem ach z jakimi mier z y

zagrożenie, ale jako morze możliwości -

się ludzkość w erze antropocenu.

tych dla tych przedsiębiorczych.

W K A Ż D EJ S P O Ł ECZ N OŚC I CZY Z AWO DZ I E I ST N I EJ E O G RO M N Y P OT E N CJA Ł BY W N I EŚĆ SWÓJ W K Ł A D W P O P R AW Ę ŚW I ATA I Z M I A N Ę

N AS Z E S P O Ł ECZ E Ń ST WO ZMIENIA SIĘ W D OT YC H CZ AS N I ES P OT Y K A N Y M T E M P I E

Jednocześnie - o dziwo - radzimy

Nasze spo łeczeńs two zmienia

sobie ba rdzo dobr ze . Kilka pr z yk ł adów

s i ę w d o t y c h c z a s n i e s p o t y k a n y m

- wskaźniki śmier teln ości dzieci, ilości

tempie. Ludzkość jest połączona w sieci

urodzeń na kobietę oraz analfabetyzmu

b a r d z i e j n i ż k i e d y k o l w i e k i p o m i m o

s ą n i ż s ze n i ż k i e d y ko l w i e k . S ta t y s t y-

te g o co n a m się wie l o k ro tn ie w m a wia ,

ki szczepień, liczba dzieci, k tóre chodzą

j e s t e ś m y b e z p i e c z n i e j s i i b a r d z i e j

do szko ł y i poziom edukacji kobiet jes t


w t ym samym czasie w yższ y niż kiedy-

bezpieczenia nie tylko własnej firmy ale

ko l w i e k . Te l i cz by m o g ą w yd a ć s i ę ze

i planety dla przyszł ych pokoleń.

sobą niepowiązane na pierwszy rzut oka.

W miastach, państwach, czy społeczno-

Cz y tajac ten teks t , pewnie zadajesz

ściach , k tóre uz yska ł y dostęp do świe-

s o bie py ta n ie: je s te m czę ś ci ą p ro b l e-

żej wody, sanitariatu, opieki zdrowotnej,

m u , cz y roz wiązania? J es teś my dzieć-

czy poprawił y bezpieczeństwo dzieci do-

m i n a s z y c h c z a s ó w, w i ę k s z o ś c z n a s

pa tr zeć możemy się pewnych w zorców.

pr zemieszcza się po plan ecie zos ta-

Te w zo rce dzia ł a ń w d a l szej ko l ejn o ści

wiając za sobą szkodliw y ślad wę-

m ogą pr z ycz yniać się do obniżenia n p.

g l o w y w p e ł n i n i e ś w i a d o m i e . C z y

śmier telności dzieci. Co więcej, ludzkość

w m y ś l a c h , g d z i e ś m i ę d z y w i e r s za m i ,

zos tawia niek tór ych z potr zeb ujących ,

p oja wia się s p os tr zeże n ie - ta k , m o g ę

by sami rozwiązali problem z przemocą.

być czę ś cią p ro b l e m u - zd e cyd owa n ie

Cz y r zecz y wiście zmier zamy w kier un-

b a rd zie j c h c ę m ie ć w k ł a d w t wo r ze n ie

ku czasów, w k tór ych demokracja, pra-

rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju?

wa czł owieka , tolerancja i dialog s tan ą

Mię dz y t ym i tc h ó r zliw ym i , a odważny-

się podstawą ludzkiego doświadczenia?

mi agen tami zmian jes t różnica . B ędąc

W każdym razie, ludzkość robi ogromny

w t ym punkcie teks tu, prawdopodobnie

postęp, szybko.

jes teś częścią tej dr ugiej gr upy. Agen-

Co to ma do mojej firmy? Wszyst-

ci zmian . Uświadamiając to sobie, m o-

ko . W ka żd e j s p o ł e cz n o ś ci i w ka żd y m

że s z z p r ze ko n a n i e m roz p o czą ć d ro g ę

zawodzie istnieje ogromny niew ykorz y-

w kierunku tworzenia dobrego biznesu -

s ta ny p o te n c ja ł by w n ie ś ć swó j w k ł a d

firmy przyjaznej otoczeniu.

Co to tak na prawdę znaczy firma?

w poprawę świata i zmianę. Agenda 2030 i globalne cele zrównoważonego rozwoju

W K A Ż DY M Z AWO DZ I E I ST N I EJ E O G RO M N Y N I E W Y KO R ZYSTA N Y P OT E N CJA Ł BY W N I EŚĆ SWÓJ W K Ł A D W   P O P R AW Ę ŚW I ATA I ZMIANĘ.

dają przykład. Firmy, równolegle z innymi sek torami budzą się w nowej r zecz y wis tości, orien tując się, że jeśli nie biorą udziału w tworzeniu rozwiązań dla zrówn oważon ego roz woju - są częścią problemu. Przedsiębiorstwa podejmują w yzwanie transformacji swojej działalności z business as usual w stronę business for good, jednocześnie zarabiając. Dostrze-

gają też, że poświęcenie uwagi wpł ywowi

będą trzy pytania, dzięki którym zyskasz

jaki mają na środowisko i społeczeństwo

możliwość określenia w jaki sposób Two-

jest kluczem do budowania reputacji, do-

ja firma może mieć wkład w zrównoważo-

cierania do nowych grup odbiorców i za-

ny rozwój.

Pomocne w drodze w dobrą stronę


Jaką poprawę w sferze życia mo-

mi takimi jak analiza cyklu życia produktu

jej społeczności, jak i całej planety może

i cradle-to-cradle.

we s p r ze ć m o ja d zia ł a l n o ś ć? J a k m o ja

firma może mieć wkład w poprawę życia

mierzyć mój wpływ na środowisko i społe-

w mojej społeczności i na tej planecie?

czeństwo, jak opowiedzieć światu o pozy-

M a m n a d zie j ę , że c h c e sz by t wo ja f i r-

tywnych zmianach, które wprowadzam?

m a , n a ka ż d y m e t a p i e s w o j e g o c y k l u

ż ycia , pr z ycz ynia ł a się do popraw y ja-

Twoja firma nie angażując się w proces

kości ż ycia w t wojej spo ł eczn ości i n a

zmian i w ykorz ystaj zrównoważony roz-

ca ł ej plan ecie. C ykl ż ycia prod uk tu uj-

wój, by w ymóc innowację. Działaj odpo-

m u je wsz ys tk ie s p o ł e czn e i f in a n s owe

wiedzialnie i dobrze, badaj swój wpł yw -

a s p e k t y, o d p o c z ą t ko w y c h b a d a ń d o

albo Twoja firma będzie najlepsza, jako

w ydobycia ma teria ł ów, pr zez ca ł y pro-

l i d e r r y n k u o p o w i e d z ś w i a t u o s w o i m

c e s p ro d u kcji , m a g az y n owa n ia , tra n s-

rozwoju. Liczba świadomych konsumen-

por tu , u t ylizacji, w y wózu na w ysypisko

tów, dla k tór ych etyczne i prz yjazne dla

śmieci lub recyklingu . C ykl ż ycia us ł ugi

środowiska produk ty są obiek tem zain-

w ygląda inaczej, ale czasami może w y-

teresowań, stale rośnie. Unikaj greenwa-

r zą d za ć w i ę k s ze s z ko d y n i ż p ro d u k t y,

shingu - komunikowania o zrównoważo-

jako, że może być ona źródłem znaczne-

nym podejściu Twojej f ir my n a w yros t .

go śladu węglowego, np. poprzez podróże

Konsumenci to dostrzegą i rozprawią się

służbowe. Pamiętaj, że prawdziwie odpo-

z Tobą bez litości w mediach społeczno-

wiedzialna firma jest świadoma, że eks-

ściow ych.

Jak, obok wskaźników finansowych,

O k reś l jakie r y z yko podję ł aby

te r n a liza cja kosz tów jes t n a r u sze n ie m dobra społeczności i planety, i podejmuje działania na celu absorpcji wszystkich

BĄ DŹ M Y CZ ĘŚC I Ą Z M I A N Y, R A Z E M

kosz tów, które generuje.

Jak mogę sprawić, by moja firma

stała się zero-waste? Zero Waste to radykalne i silne narzędzie, jako że wskazuje jak dużo przestrzeni jest na odpady w cał ym cyklu ż ycia produk-

tu lub us ł ugi. Jak przedefiniować swoją

odpowiadają na pow yższe py tania . Na-

firmę tak by była Zero Waste? Zapoznaj

stępnie weź głęboki oddech. Twoja przy-

się z pods tawami Zero Was te (Ref use,

goda, dzielny agencie i dzielna agentko

Reduce, Reuse, Repair, Return , Rot, Re-

zmian, zaraz się rozpocznie. Bądźmy czę-

cycle - rezygnuj, ograniczaj, wykorzystuj

ścią zmiany, razem.

ponownie, naprawiaj, zwracaj, kompostuj, poddawaj recyklingowi), i innymi pojęcia-

Zastanów się przez dłuższą chwilę


Rozdział 04

PERSPEKTYWA UCZESTNIKA


S P OST R Z EŻ E N I A U CZ EST N I KÓW Design wnosi zupełnie nową perspektywę, nową metodę pracy, nowe podejście, a także uwzględnia nowe konteksty, których biznes może nie dostrzegać. Agata Hall kierowniczka zespołu UX , Intercars

Uważam, że nie istnieje już biznes bez designu. To dwa nieodłączne byty, których nie powinniśmy już rozpatrywać osobno. Paulina Koczara freelancerka

Dzięki udziałowi w warsztacie Alice i Scotta Krenitski mog liśmy dostrzec, że podstawowym czynnikim efektywnej zmiany jest empatia. Filip Nocek Jazzy.pro

Uczestnicząc w Design językiem Biznesu czułam, że jestem częścią pewnej dobrej zmiany. Te wszystkie angażu jące rozmowy, nowe znajomości i duża dawka wiedzy sprawiła, że uważam ten czas za dobrze wykorzystany. Kto by pomyślał, że biznes może być taki fajny? Sylwia Bodnar Napad studio

Eksperyment, błąd, odkręcanie perspektywy, a nawet zabawa, to metody, które rozluźniają biznes - my wykorzystu jemy je na co dzień, często dla ludzi biznesu to coś odkrywczego. W tym upatru ję sporą war tość desi gnu w biznesie. Dominika Rudowicz


M AC I EJ G ŁO G OWS K I F LOWA I R

(PL)

flowair.com

Business developer manager i współwłaściciel firmy FLOWAIR, działającej od 15 lat na międzynarodowym rynku HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). Stawia na innowacje oraz wzornictwo przemysłowe przy budowie wartościowych rozwiązań, oraz stara się tworzyć turkusową organizację, która w centrum stawia ludzi i dąży do ich maksymalnego wpływu i minimalnej kontroli.

G DY N I A M I AST E M P R ZYJA Z N Y M B I Z N ESOW I

F l o w a i r, k t ó r y r e p r e z e n t u j e s z ,

wsz ys tko u tr z ym ując pr zekonanie,

to f irma k tóra c hwa li s i ę , że ja ko jed-

że w zornictwo pr zemys łowe jes t ra-

na z pierwszych zaczę ł ą skupiać się na

cze j d ro g i e . O ka za ł o s i ę , że roz p o czę-

wzornictwie przemys łow ym .

liśmy wspó ł pracę nie ze s tudentem ,

Flowair pr zez bardzo krótki okres czasu

a w yk ł a d owcą . W ta m t ym ok resie, po-

zajmowało się dystr ybucją urządzeń, ale

n a d 10 l a t te m u , w zo r n i c t wo p r ze m y-

s z y b ko o ka za ł o s i ę , że to n i e d o ko ń -

s łowe było cz ymś, co w ogóle pr zedsię-

c a je s t d o s to s owa n e d o t yc h p o t r ze b ,

bio rc o m ko ja r z y ł o si ę z n icz y m i n ny m ,

k t ó r e m y m a m y . O p e r u j ą c w b r a n ż y

ja k z ja k im ś p a n e m a r t ys tą , k tó r y c o ś

HVAC (heating, ventilation and air con-

namaluje i w łaściwie - po co im to?

ditionin g) zaczęliśmy t wor z yć nasze u r zą dze n ia , n a szą p ro d u kcję , p r zez co,

W Y KO R ZYSTA N I E P ROJ E KTOWA N I A W P RO C ESAC H TO BY Ł D L A N AS N AST Ę P N Y K RO K

w pewnym sensie pr z ypadkiem , weszliś my we w zo r n ic t wo p r ze mys ł owe . M yśląc o produkcji, dochodząc do pewnych tech nologii, k tóre możemy s tosować okaza ło się, że prototypy, prz ypominają l udziom coś in n ego, niż oczekiwaliś my. N a p r z yk ł a d - o b u d owa d o n a gr zew n i-

O p r ó c z w z o r n i c t wa p r z e mys ł o -

cy, k tó rą p o kaza ł e m w bi u r ze za d owo-

weg o, za cz ę l i ś cie w yko r z ys t y wa ć d e-

l o n y, w y w o ł a ł a ko n s t e r n a c j ę . W y g l ą-

s ig n ta k że w procesach - co s prawi ł o,

dem przypominała brodzik do pr ysznica.

że dostrzegliście realną rolę projek to-

W te d y m ó j ws p ó l n ik za p ro p o n owa ł , że

wania , tak że w biznesie?

m o że j e d n a k s p r ó b u j e m y to p o p r a w i ć

i z a t r u d n i m y s t u d e n t a z  A S P - a  t o

w p r o c e s a c h t o b y ł d l a n a s n a s t ę p -

Wykor z ys tanie projek towania


ny k rok . Częs to l udzie nie wiedzą , o co

r e z u l t a t j a ko r e m e d i u m n a w y z w a n i a

c h o d z i i c z ę s t o p a d a p y t a n i e : P a n i e

z k tó r y m i s i ę m i e r z y m y. W y ko r z y s ta-

Maćku, pan mi podeśle jakiegoś ar tystę,

n i e p r o j e k towa n i a j a ko p r o c e s u s a m o

bo byś my zro bili tak , jak pa n (ś m iec h).

w s o b i e j e s t p ro c e s e m , k tó r y m oże m y

On nam coś namaluje. Z tym proszeniem

uż y wać na bardzo wielu etapach i jeżeli

o s t u d e n ta n a s z p oz i o m by ł p o d o b n y :

zacz ynamy go rozumieć, to dużo łatwiej

pr z yjdzie s tuden t i coś n a m pod powie,

nam się rozwiązuje stawiane przed nami

może będzie uczes tnicz y ł w projekcie -

w y z wania . Cieszę się , że zobacz yliś my

d o te g o wsz ys tk ie g o d o szli ś my b a d a-

tę ścieżkę odpowiednio wcześnie.

ją c w ł a s n e p o t r ze by. To wsz ys tko je s t

p ow i ą za n e p r zez w zo r n i c t wo p r ze m y-

jętny sposób dopasowujecie swo-

s łowe. Przecież to nie jest sam produk t,

j e p r o d u k t y d o p o t r z e b u ż y t ko w n i ka

ale wsz ystko, co go otacza, a produkcja

i rynku?

to jest coś, co powoduje, że ten produk t

W p r o c e s i e p r o j e k t o w a n i a t w o r z y m y

w ychodzi. Ten proces też można projek-

m u l tid ys cy p l i n a r n e ze s p o ł y : j e s t n a s z

tować, można robić bardziej w ydajnym ,

cz ł ow i e k o d w zo r n i c t wa p ro j e k towe g o

albo bardziej pr z yjaznym - w łaściwie

i jest inna firma oraz technolog z zupeł-

każdy etap, k tór y sobie za łoż ymy.

nie in n ej firmy, k tór y m oże n am pom óc

Co sprawia , że w bardziej umie-

w t ym p rocesie . S ą w n im oso by, k tó re

W P RO C ES I E P ROJ E KTOWA N I A T WO R ZY M Y M U LT I DYSCY P L I N A RN E Z ES P O ŁY

za j m u j ą s i ę s p r ze d a żą , m a r ke t i n g i e m . Zapraszamy czasem kogoś jeszcze zupe ł nie z zewn ą tr z , z in n ej bajki, czasam i ko go ś k to o d cz u wa r ze cz y z u p e ł n ie in a cze j . G r u n t , że by to ś ro d owis ko n ie było homogeniczne, żeby wszyscy się ze sobą nie zgadzali. Takie środowisko jest

Podczas Design językiem Bizne-

pr z yjazne innowacji.

s u s ta ra my s i ę z w ró c i ć u wa g ę n a ro l ę

Pozos tawiając g ł ówny n acisk n a w zor-

i potencja ł designu w ksz ta ł towaniu

n i c t w o p r z e m y s ł o w e z a c z ę l i ś c i e w y-

biznesu - już nie tylko jako wzornictwa,

ko r z y s t y w a ć d e s i g n w p r o j e k t o w a n i u

ale tak że w strategicznym podejściu .

procesów - jakie był y wasze największe

error y?

Dla nas ważne jest, by design

by ł za i m p l e m e n towa n y w c a ł e j f i r m i e , wsz yscy s tarali się rozumieć - ocz y wiś cie je s t to k we s tią e d u ka c ji , n ie ka żd y t ę e d u ka c j ę k u p i i  c h c e , a l e t r z e b a o  t y m m ó w i ć . N i e k t ó r z y m y ś l ą , ż e można za trudnić firmę k tóra się na t ym zn a - uz yska ć k rótkoter min ow y

G RU N T, Ż E BY TO Ś RO D OW I S KO N I E BY ŁO H O M O G E N I CZ N E . TA K I E Ś RO D OW I S KO J EST P R ZYJA Z N E I N N OWACJ I


W p e w n y m m o m e n c i e p o c z u l i -

m i e j s c e w t y m , ż e z  c a ł e j P o l s k i j e s t

śmy się jak mistrzowie wzornictwa, pro-

najlepsz ym miejscem do mieszkania, tu

je k t y t ra k towa li ś my ja ko c o ś , c o m u si

się zupe ł nie inaczej ż yje.

n a m w y j ś ć . Tra f i l i ś m y w te d y n a t r u dn ie j sz y p ro je k t z ł ożo ny z w i ę ksze j i l o-

Ż E BY Z M I E N I AĆ ŚW I AT, N I E KO N I ECZ N I E T R Z E BA C OŚ W Y N A L EŹĆ, A L E CZ ASA M I W YSTA RCZY S P OJ R Z EĆ N I EC O I N ACZ EJ

ści elementów, k tór y po pros tu naucz ył n a s p o ko r y. A l e to ra cze j n ie by ł e r ro r, dla tego że my za mocno się czuliśmy sami sprowadziliśmy n a siebie te error y. Za łoż yliśmy terminy, k tóre w pewien s p o s ó b w  p ro c e s i e p ro j e k towa n i a zo s ta ł y totalnie zł am an e . Ale zrozumieliśmy, że zrobiliśmy to źle. To znaczy - my

G d yn ia m a tę h is to rię in n owa cyjn o ści ,

się cz u li ś my m is tr za m i p ro je k towa n ia ,

b o p o w s t a ł a z n i c z e g o , p o w s t a ł a n a

w i ę c o c o c h o d z i w ł a ś c i w i e? M i e l i ś m y

p i a s k u j a k i e j ś w i o s k i , k tó r a p o w s ta ł a

p o t r ze b n e e l e m e n t y, b a d a n i a . Te e l e-

z pewn ej idei, z pewnych f un kcji . Tu już

ment y dobr ze ze sobą grają , wspó ł pra-

prawie mówimy o projek towaniu . Polska

c u ją . Pote m u b ra n ie te go . O kaza ł o się ,

nie mia ł a por tu - tr zeba by ł o go s t wo-

ż e to n i e ta k . Za b r a k ł o te g o p r o c e s u ,

r z yć. To miejsce było określone, jako to

zaprojek towania go.

n a jba rdziej tem u s pr z yja jące . Pows ta-

W Two i m o d c z u c i u , j a k i e c e c hy

ła nie w procesie mias tot wórcz ym , t yl-

Gdyni sprawiają, że to jest TO miejsce?

ko j a ko p e w n a f u n kc j a , o r g a n i z m p o -

N i e d o k o ń c a p o t r a f i ę m ó w i ć o m i e -

t r z e b n y p a ń s t w o w o ś c i , c o w p e w n y m

ś cie , k tó re g o je s te m l o ka l ny m p a t r io-

s topniu określiło f unkcję Gdyni na d ł u-

tą . Z d r u g i e j s t r o n y m y ś l ę , ż e G d y n i a

gie l a ta . G d yn ia zawsze wię c by ł a t ym

n ie jes t ta k im oso b nym m ia s te m , k tó-

oknem na świat i tym pewnym miejscem

re jest postawione gdzieś inaczej, t ylko

s k i e r o w a n y m d o p r z o d u i m y ś l ą c y m

sa m o ś ro d owis ko trójm iejs k ie to w ł a-

o prz yszłości i łączeniu pewnych rzecz y

ś c i w i e t r z y, t o t a l n i e i n n e b y t y. S t a r y

i f unkcji.

Gdańsk , t ysiącletnie miasto z tradycją ,

Sopot, k tór y w ł aściwie by ł kuror tem

d z i a ł y w u j ą n a w i z e r u n e k G d y n i i j e j

i G d y n i a , k tó ra j e s t ta k m ł o d y m m i a-

mieszkańców ?

s tem , że można zas tanawiać się czem u

G d y n i a e d u k u j e , a l e n i e s ta n d a r d o w o .

ma s tanowisko konser wa tora zaby tków

Zm u sza d o myś l e n ia . D o b r ym p r z yk ł a-

(śmiech).

d e m j e s t G d y n i a D e s i g n D a y s . To n i e

Pa tr ząc z zewną tr z na trójmiejski kom-

je s t i m p reza n a za s a d zie Ta rg u D o m i-

p l e ks , G d y n ia je s t n ie d o c e n ia n a . J e d-

n i ka ń s k i e g o w G d a ń s k u . F e s ti wa l j e s t

nak to w łaśnie Gdynia, tak że pr zez

sk ie rowa ny ja s n o n a p ew n ą id e ę - d e-

świadome działania, znalazła swoje

sign u we wszelkich jego aspek tach .

Jakie innowacyjne dzia łania od-


G d y n i a m a w ł a ś n i e ta k i e m i ę k k i e o r-

oddzia ł R&D ma w łaśnie w PPNT ).

ganizacje, takie Labora torium In n owa-

cji Spo łecznych . Spo łeczeń s two to jes t

pracując nad now ymi produk tami, roz-

coś nieokreślonego, ale jest nieokreślo-

wiązaniami w Flowair?

ne w tedy, kiedy o nim nie myślimy. Kie-

Kiedyś pr zecz y ta ł em zdanie czł owieka ,

dy zaczniemy, to ono się samo określa .

k tóre mi się bardzo spodoba ło. On robił

Two r zą c ta k ie l a b o ra to r i u m n ie je s te-

wózki dla niepe łnosprawnych, projek to-

ś my w s ta n ie zro bić ko m ó r k i d o zm ia n

wa ł i zmienia ł je . Powiedzia ł fajn e zda-

w spo łeczeństwie, ale możemy przećwi-

nie: żeby zmieniać świa t, niekoniecznie

cz yć jakieś m e tod y rewi talizacji dziel-

t r ze b a c o ś w y n a l eźć, a l e cza s a m i w y-

nic, badać spo łeczności i je twor z yć.

s tarcz y spojr zeć nieco inaczej . Co naj-

Jakie miejsca bądź działania

śmieszniejsze, ponieważ ja to zdanie

i d e n t y f i k u j e s z j a ko t e o b s z a r y, k t ó r e

m ów i ę ta k czę s to n a t yc h w y k ł a d a c h ,

pobudzają przedsiębiorczość?

że jak w tej chwili wr zucimy je do inter-

Z p ew n o ś c i ą ś ro d ow i s ko Po m o r s k i e g o

netu, to będzie ono do mnie prz ypisane.

P a r k u N a u ko w o -Te c h n o l o g i c z n e g o a ż

Czuję się lekkim zł odziejem . Co ważn e,

kipi od now ych idei. To tu są firmy, moż-

to d o t ycz y wsz ys tk ie g o: id ei s p o ł e cz-

n a się z n im i u m ówić, a l e rów n ież we-

nych , relacji międz y l udźmi, poli t yki .

w n ę t r z n y n e t wo r k i n g P P N T p owo d u j e ,

N a j g o r s ze j e s t to , że m y b a rd zo m o c-

że l udzie ch cą w t ym uczes tnicz yć, bo

n o c h c e m y d ą ż y ć d o r e w o l u c j i . Te r a z

c h cą się dzie lić pew nym i id ea m i . Two-

będziemy jeździć bez en ergii, n a wod ę ,

r z y to taką kulę śniegową. Jeżeli pr z yj-

n a cokolwiek in n ego. Ewol ucja jes t za-

dzie p a r u f re a ków, p a r u wa ria tów i o n i

wsze b a rdziej ko r z ys tn a n iż rewo l u cja .

z a c z n ą n a k r ę c a ć s i ę , w s e n s i e p o z y-

B yć m oże n i e b ę d zi e my w yg l ą d a ć p o-

t y w n y m - n i e p r z ys z l i t u , b o m a j ą ta-

tem na wielkich innowatorów, ale chyba

niej biuro, cz y w ykor z ys tać coś co jes t

im człowiek s tarsz y, t ym bardziej rozu-

w f o r m ie m a te r ia l n e j , t y l ko p r z yszli t u

mie to, że ż ycie to nie jest jakiś w yścig .

d l a a t m o s f e r y. I to je s t c o ś , cze g o ja-

W i e k u c z y t r o s z e c z kę p o ko r y. Tr z e b a

kiekolwiek władze nie zrobią bez tej po-

zauważać te drobne rzecz y i tymi drob-

czą tkowej kuli śnieżnej. I chyba Gdynia

ny m i r ze cza m i czę s to w i ę c e j z wo j u j e-

p o tra f i tę k u l ę za cz yn a ć l e pić . G d yn ia

my i otr z ymamy lepsz y produk t, lepsz y

myśli o tych rzeczach miękkich, k tór ych

świat, lepsze otoczenie w firmie, niż ro-

się nie za uważa , a on e są czasami naj-

biąc rewolucję.

ważniejsze. To są r zecz y niew ycenialne i nieprogramowalne. Atmosfera przypomina tutaj w pewnym sensie Krzemową Dolinę. Jeżeli chodzi o Flowair sami nie c h c e my się ca ł kowicie o d te g o ś ro d owiska odczepić (prz yp. red . Flowair swój

Jakim podejściem kierujesz się


Rozdział 05

MANIFEST

Manifest Design językiem

W naszym manifeście mówimy

Biznesu to nieco inne podejście.

jed nym g ł ose m - jed na k z ł ożonym

Podejście tworzenia wartości

z wielu podejść. M amy jeden cel

w s p ó l n i e . Te g o r o c z n e w y d a r z e n i e

- chcemy poka z y wa ć design jako

o b f i t owa ł o w i n s p i r a c j e , ws ka z ów k i

k l u c z ow y a s p e k t z r ów n ow a ż o n e g o ,

i w s p ó l n e p o s z u k i wa n i e o d p ow i e d z i

nowoczesnego biznesu. Różne

na najbardziej nurtujące nas -

p e r s p e k t y w y - je d e n g ł o s , m a n i f e s t

przedsiębiorców, pojektantów

D e s ig n j ę z yk ie m B i z n e s u .

i agentów zmian - pytania.


M A N I F EST : WIERZYMY W I E R Z Y M Y, Ż E K LU CZ E M D O S U KC ES U J ES T P O S TAW I E N I E C Z Ł OW I E K A I J E G O D O Ś W I A D C Z E N I A W   C E N T R A L N E J O S I B I Z N ES U . W   K A Ż DY M S E K TO R Z E , W E WSZ YS T K I C H Z AWO DAC H , W   KO Ń C U W   S P O Ł ECZ E Ń S T W I E M OŻ N A O D N A L E ŹĆ O G R O M N Y P OT E N C JA Ł D O DZ I A Ł A N I A N A R Z ECZ Z M I A N Y. F I R M Y, JA K I   K A Ż DY Z   N A S N I E Z AWSZ E B Ę DZ I E W   S TA N I E JĄ P R Z E W I DZ I EĆ, A L E Z   P E W N O Ś C I Ą M OŻ E M Y BYĆ T Y M I , K TÓ R Z Y T Ę N A R R AC J Ę Z M I A N Y WS P Ó ŁT WO R Z Ą .

FAKTEM JEST C O R A Z T R U D N I E J O I N N OWAC J E W S E K TO R Z E T EC H N O LO G I I . T WO R Z E N I E WA R TO Ś C I S TA J E S I Ę S P O R Y M W Y Z WA N I E M . J E D N O CZ EŚ N I E , F I R M Y C O R A Z B A R DZ I E J Ś W I A D O M I E D O S T R Z EG A JĄ , Ż E D B A Ł O Ś Ć O S P O Ł E C Z E Ń S T WO I Ś R O D OW I S KO J E S T R ÓW N I E WA Ż N A C O R AC H U N E K E KO N O M I C Z N Y - S TA N OW I O N A K LU CZ D O B U D OWA N I A R E P U TAC J I , D O C I E R A N I A D O N OW YC H O D B I O R C ÓW I D ŁU G OT E R M I N OW EG O S P O J R Z E N I A N I E T Y L KO N A B I Z N ES , A L E I N A P R Z YSZ ŁO Ś Ć N A SZ E J P L A N E T Y. J EŚ L I N I E P O D E J M U J ESZ S I Ę T WO R Z E N I A Z R ÓW N OWA ŻO N YC H R OZ W I Ą Z A Ń P R O B L E M ÓW DZ I S I E J SZ EG O Ś W I ATA , S TA J ESZ S I Ę P R O B L E M E M . W LU DZ I AC H J ES T O G R O M N Y G Ł Ó D S E N S U P O D E J M OWA N YC H D Z I A Ł A Ń I T Ę S K N O TA Z A Z N AC Z E N I E M I C H Ż YC I A I P R ACY. KO N C E N T R OWA N I E S I Ę W Y Ł ĄCZ N I E N A Z YS K AC H J ES T D O Ś Ć K R ÓT KOT R WA Ł Ą S T R AT EG I Ą .

ZALEŻY NAM OT WA R TO Ś Ć I C I E K AWO Ś Ć S Ą K LU CZOW E W   P R O C ES I E WS P Ó Ł P R ACY M I Ę DZ Y D ES I G N E M A   B I Z N ES E M . A BY E F E K T Y W N I E T WO R Z YĆ I N N OWAC J Ę I   R E A L N Ą Z M I A N Ę , F I R M Y P OT R Z E B U JĄ M U LT I DYS CY P L I N A R N YC H Z ES P O ŁÓW R O B O CZ YC H Z ŁOŻO N YC H Z   O S Ó B O   O D M I E N N YC H P O D E J Ś C I AC H , U M I E J Ę T N O Ś C I AC H I   D O Ś W I A D CZ E N I AC H . D O I N N OWACYJ N YC H P R O J E K TÓW A N G A ŻOWAĆ P OW I N N I Ś M Y TA K Ż E E KS P E R TÓW N I E Z W I Ą Z A N YC H Z   DA N Ą B R A N Ż Ą . C H C E M Y Ż E BY F I R M Y D O S T R Z EG ŁY CZ ŁOW I E K A N A K A Ż DY M E TA P I E P R O C ES U - Z A R ÓW N O WŚ R Ó D U Ż Y T KOW N I KÓW A L E TA K Ż E W   S WO J E J S T R U K T U R Z E W E W N Ę T R Z N E J . Z A A N G A Ż OWA N I U C Z E S T N I CY S TA J Ą S I Ę A M B AS A D O R A M I Z M I A N .


Rozdział 06

TABLICA INSPIRACJI

Uczucie złapania wiatru w żagle

Starając się odpowiedzieć na

po wysłuchaniu inspirującej prelekcji,

potrzebę pogłębionej eksploracji,

ciekawej dyskusji z pewnością

p o p r o s i l i ś my n a s z yc h p r e l e g e n t ó w

nie jest Ci obce - uczestnicząc

i cz łonków zespo ł u , by wskazali

w licznych wydarzeniach , ws ł uchując

wartościowe treści. W tej części

się w w ykłady i w ychw y tując te

z najd ziesz osobis te rekomendacje

n a j b a r d z i e j w a r t o ś c i o w e m o m e n t y,

książek, podcastów, czy blogów, które

chcemy eksplorować więcej,

pomogą Ci podtrzymać energię, którą

pogłębiać nasze inspiracje. Zdarza

w s p ó l n i e w y t w o r z y l i ś my w t r a kc i e

s i ę c z ę s t o , ż e c o d z i e n n o ś ć r ew i d u j e

Design językiem Biznesu, a także

nasz zapał i cała energia ulatuje.

poszukiwać dalej - już samodzielnie.


I N N O L I T E R ACY ™

F RO M D ES I G N T H I N K I N G TO TA N G I B L E C H A N G E ST E I N A R VA L A D E-A M L A N D [ E N ]

K S I Ą Ż K A BY Ł EG O C EO DA N I S H D ES I G N E RS W S Z E RO K I S P O SÓ B O P I S UJ E JA K D ES I G N M OŻ E STAĆ S I Ę M ETO DĄ , KTÓ R A D O STA RCZ A P R Z EST R Z E N I D O G Ł Ę BS Z E J RE F L E K S J I . J E J S E D N E M J EST Z W RÓ C E N I E U WAG I N A P OT R Z E B Ę O RGA N I Z AC J I CZ AS U, P R Z ESTR Z E N I I  O D P OW I E D N I C H I N C E N T Y W, KTÓ R E M O G Ą ST Y M U LOWAĆ P O G Ł Ę B I O N Ą RE F L E K S J Ę JA KO “ SYSTE M I CZ N E I   ST RU KTU R A L N E P O D E J ŚC I E D O OT W I E R A N I A D O STĘ P U D O K A P ITA ŁU I N T E L E KTUA L N EG O” . P O L ECA M I C H A E L T H O M SO N / D ES I G N C O N N ECT

SW I TC H

C H I P A N D DA N H E AT H [ E N ] TO P R Z Y DATN A I UJ M UJĄCA K S I Ą Ż K A O  T Y M JA K P RO J E KTOWAĆ W  O PA RC I U O   I D E NT Y F I KOWA N I E JAS N YC H P U N KTÓW W  O B EC N Y M OTO CZ E N I U DA N YC H O SÓ B TA K , BY S P E Ł N I AĆ I C H P OTR Z E BY. P O L ECA M A RI E SA AS E N / STU D I O SA AS E N

D E E P WO RK

CA L N E W P O RT [ E N ] Z B I Ó R P O D P OW I E DZ I - JA K E F E KT Y W N I E Z A R Z Ą DZ AĆ SWO JĄ P R ACĄ B EZ Z A K ŁÓ C E Ń - KTÓ RE P O M O G ŁY M I W S P O SÓ B P R Z E M YŚ L A N Y U P O R Z Ą D KOWAĆ SWO J E P O D E JŚC I E D O P R ACY. K S I Ą Ż K A P OZ WO L I Ł A M I P R Z E WA RTO ŚC I OWAĆ N I E KTÓ R E Z A DA N I A W  C I ĄG U D N I A I   P O P RO STU J E SO B I E O D P U ŚC I Ć. P O L ECA : J UST Y N A T U RE K / C H A N G E P I LOTS

TO NIE JEST KRAJ DLA PRACOWNIKÓW R A FA Ł WOŚ [ P L ]

TO K S I Ą Ż K A O P R ACY. O  T Y M , CZ Y M BY Ł A , CZ Y M J EST DZ I Ś I  CZ Y M M OŻ E S I Ę STAĆ W   P R Z YS Z ŁO ŚC I . P OZ WA L A Z ROZ U M I EĆ KO NT E K ST Z M I A N WO KÓ Ł N AS O  W I E L E L E P I E J N I Ż JA K I E KO LW I E K P OZ YC J E T R A KTUJĄC E O  TU R K U SOW YC H O RG A N I Z AC JAC H . I   D O B R Z E . TO P OZ YC JA D L A K A Ż D EG O, KTO C H C E Z M I E N I AĆ R Z ECZ Y W I STO ŚĆ I   ROZ U M I E , Ż E K A Ż DA Z M I A N A M US I Z ACZ ĄĆ S I Ę O D S P O J R Z E N I A Z   RÓŻ N YC H P E RS P E KT Y W I   Z ROZ U M I E N I A KO NTE K STU. P O L ECA : WOJ C I EC H Ł AW N I CZ A K / V E RY H U M A N S E RV I C ES

T H E I N N OVAT I O N D I L E M M A J OS H UA G A N S [ E N ]

K S I Ą Ż K A O F E RUJ E W N I K L I W Y WG L Ą D W I N N OWAC J E DYS RU PT Y W N E , S P R AW N I E P R Z EC H O DZ ĄC P R Z EZ T R E N DY I   H Y P E O R A Z T EO R I Ę Z W I Ą Z A N E Z   DYS RU P C JĄ I   P R Z E ŁO M E M . P O L ECA : F E RN A N DA TO RRE

WS P Ó Ł B R Z M I E N I E N A N CY D UA RT E [ E N ]

Ż A D N A I N N A FO RM A KO M U N I K AC J I N I E D O RÓW N UJ E P OT Ę DZ E STA R A N N I E D O B R A N YC H I W Y P OW I E DZ I A N YC H S ŁÓW. S I Ł A S K UT ECZ N E J P R EZ E N TAC J I T WO J E J P R ACY, P RO J E KTU CZ Y P O M YS ŁU TK W I W   D O S KO N A L E P O P ROWA DZO N E J O P OW I EŚC I . N A N CY D UA RT E P O K A Z UJ E , JA K P R Z E K S ZTA ŁC I Ć D OWO L N Ą P REZ E N TAC J Ę W   P O RY WA JĄCĄ P R Z YG O D Ę . B EZ P Ł ATN A W E RS JA M U LTI M E D I A L N A D O ST Ę P N A P O A N G I E L S K U - K L I K P O L ECA : E DY TA PAU L / RE H AU / C O N C O R D I A D ES I G N

T WO R Z E N I E M O D E L I B I Z N ESOW YC H P O D RĘCZ N I K W I ZJ O N E R A

A L E X A N D E R OST E RWA L D E R , Y V ES P I G N E U R [ E N ] K S I Ą Ż K A D L A K A Ż D EG O, KTO P ROWA DZ I W Ł AS N Ą F I R M Ę . ROZ K Ł A DA N A CZ ĘŚC I P I E RWS Z E SC H E M AT DZ I A Ł A N I A S K UT ECZ N E J F I R M Y. R Z U CA W YZ WA N I E UTA RT Y M SC H E M ATO M M YŚ L E N I A . U CZ Y, JA K M ETO DYCZ N I E P O S Z U K I WAĆ W I ZJ O N E RS K I C H P O M YS ŁÓW, O P R AC OW Y WAĆ J E I WC I E L AĆ W   Ż YC I E B I Z N ESOW E – A   P R Z E D E WS Z YSTK I M P R Z E K U WAĆ I D E E , P O M YS ŁY, P RO J E KT Y W   D O C H O D OWĄ DZ I A Ł A L N O ŚĆ. P O L ECA : E DY TA PAU L / R E H AU / C O N C O R D I A D ES I G N


N A G R Z B I EC I E FA L I

O P ROJ E KTOWA N I U W   Z ŁOŻO N Y M ŚW I EC I E J O H N T H AC K A R A [ P L ]

K S I Ą Ż K A , KTÓ R A P R Z ECZ Y TA Ł A M K I L K A L AT T E M U, A L E WC I Ą Ż Z AS K A K UJ E M N I E SWO JĄ P R Z E N I K L I WO ŚC I Ą I A KTUA L N O ŚC I Ą . N AU CZ Y Ł A M N I E M YŚ L EĆ I N ACZ E J, M N I E J N A I W N I E O   Z RÓW N OWA ŻO N Y M D ES I G N I E . M O I M Z DA N I E M L E KTU R A O BOW I Ą Z KOWA . P O L ECA : K ATA R ZY N A A N D R Z EJ CZY K - B RI KS / B R I K S A RC H I T E KC I / C O N C O R D I A D ES I G N

T H I S A M E RI CA N L I F E

P O D CAST [ E N ]: H T T PS : // W W W.T H I SA M E RI CA N L I F E .O RG / P O L ECA M Y TH I S A M E RI CA N L I F E D L AT EG O, Ż E S ŁU C H A N I E P R AW DZ I W YC H H I STO RI I P R AW DZ I W YC H O SÓ B J EST WA Ż N E D L A WS Z YST K I C H P R Z E D S I Ę W Z I ĘĆ. T H I S A M E RI CA N L I F E F U N KC JO N OWA ŁO WCZ EŚ N I E J JA KO TA L K R A D I O W A M E RY K A Ń S K I M N R P. TE LU DZ K I E H I STO RI E Z AWS Z E P O BU DZ A JĄ DYS K U S J Ę , OT W I E R AJĄ N A N OW E P O M YS ŁY I   DA JĄ N OW E P E RS P E KT Y W Y, C O P OZ WA L A N A M W   P L AC E M A K ES W Y RWAĆ S I Ę N I EC O Z  C O DZ I E N N E J RUT Y N Y OTACZ A JĄCYC H N AS BU Z Z WO R D’ÓW I   “ ŚW I AT K A” D ES I G N U I   P R Z E D S I Ę B I O RCZO ŚC I . P O L ECA : A L I C E & SC OT T K RE N I TS K I / P L AC E M A K ES

A N T I F R AG I L E

T H I N G S T H AT G A I N F RO M D I SO RD E R N ASS I M N I C H O L AS TA L E B [ E N ]

Z N A KO M ITE Ź RÓ D ŁO, KTÓ R E U CZ Y JA K P R Z E K U WAĆ B Ł Ę DY I N I E KO R Z YSTN E SY TUAC J E W   N OW E S Z A N S E I  OT WA RC I A . P O L ECA : M A RI E SA AS E N / STU D I O SA AS E N

TRENDNOMAD.COM

H T T P : / / T RE N D N O M A D.C O M / P L / MICHAŁ MAZUR [PL] N AW ET D L A L A I KÓW W Z A K RES I E TEC H N O LO G I I , C I E K AW E , AUTO RS K I E T E K ST Y I   FOTO G R A F I E . M I C H A Ł M A Z U R P O D RÓŻ UJ E P O N A J WA Ż N I E J S Z YC H TA RG AC H D ES I G N U I  T EC H N O LO G I I N A ŚW I EC I E I   O P OW I A DA O  W Y B R A N YC H ZJAW I S K AC H . P O L ECA : K ATA R ZY N A A N D R Z EJ CZY K - B RI KS / B R I K S A RC H I T E KC I / C O N C O R D I A D ES I G N

N E XT N AT U RE N ET WO RK

H T T PS : / / W W W. N E XT N AT U RE . N ET/ W E LC O M E / [ E N ] N E XT N ATU R E N ET WO RK TO M I Ę DZ Y N A RO D OWA S I EĆ D L A WS Z YST K I C H Z A I N T E R ESOWA N YC H D E BATĄ O P R Z YS Z ŁO ŚC I N AS Z E J P L A N ET Y. Z N A J DZ I E M Y TU Z AS K A K UJĄC E SC E N A R I U S Z E ROZ WO J U P R Z YS Z ŁO ŚC I , ES E J E N A TE M AT TEC H N O LO G I I , K U LTU RY, D ES I G N U. P O L ECA : K ATA R ZY N A A N D R Z EJ CZY K - B RI KS / B R I K S A RC H I T E KC I / C O N C O R D I A D ES I G N

C OWS P I R ACY

T H E S U STA I N A B I L I T Y S EC RET [ E N ] K I P A N D E RS E N , K E EG A N K U H N J E DZ E N I E , Ś RO D OW I S KO I W Y N I K A JĄCA Z   N OW E J ŚW I A D O M O ŚC I Z M I A N A N AS Z YC H N AW Y KÓW Ż Y W I E N I OW YC H . P O L ECA : K ATA R ZY N A A N D R Z EJ CZ Y K - B RI KS / B RI K S A RC H I T E KC I / C O N C O R D I A D ES I G N

S E L L I N G P RO F ESS I O N A L S E RV I C ES T H E SA N D L E R WAY :

O R , “ N O BO DY EV E R TO L D M E I ’ D H AV E TO S E L L ! ” EVA N P O L I N

M I M O Ż E N I E Z ACZ Ą Ł EŚ K A R I E RY P RO J E KTA N TA , D ES I G N E R A CZ Y JA K I EG O KO LW I E K I N N EG O T WÓ RCY, BY ZO STAĆ S P R Z E DAWCĄ – TO I TA K M U S I S Z S P R Z E DAWAĆ SWO J E US ŁUG I . I   M OŻ E C I TO N AW ET S P R AW I AĆ P R Z YJ E M N O ŚĆ, J EŚ L I T Y L KO B Ę DZ I ES Z W I E DZ I A Ł , JA K TO RO B I Ć. EVA N P O L I N P O D P OW I A DA K I L K A E F E KT Y W N YC H , B EZ BO L ES N YC H N A R Z Ę DZ I , P O M O C N YC H W   S P R Z E DAWA N I U TA K Ż E U S ŁU G K R E AT Y W N YC H . P O L ECA : E DY TA PAU L / RE H AU / C O N C O R D I A D ES I G N


Rozdział 07

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Największą

wartością

projektowania - to także wydarzenia

Design językiem Biznesu są ludzie

z w i ą z a n e z t e c h n o l o g i ą , e ko n o m i ą ,

i interakcje. Nasz zespół i prelegenci

biznesem, ale i zrównoważonym

w y typ owa l i szereg w yd a r zeń , które,

rozwojem. Podczas prelekcji, jak

w t r a kc i e n a j b l i ż s z yc h 1 2 m i e s i ę cy

i w  t r e ś c i a c h n a d e s ł a nyc h p r z e z

staną się przestrzenią wymiany

prelegentów tegorocznego Design

i p o s z e r z a n i a w i e d z y, a   t a k ż e b ę d ą

językiem Biznesu mocno wybrzmiewa

t a k ż e o b f i t owa ć w wa r t o ś c i owe

nacisk na czerpanie z różnych

i n s p i r a c j e . W i e r z y m y, ż e b ę d ą

źródeł i poszukiwanie inspiracji

one dla Ciebie także przestrzenią

w n i e z n a nyc h d o t ą d o b s z a r a c h . M y

do na w ią z y wa n ia wa r tościow ych

liczymy na nasze spotkanie podczas

relacji. Lista, którą widzisz poniżej

Design językiem B iznesu 2019.

nie ogranicza się do tematyki


LO N D O N D ES I G N F EST I VA L 1 5 -23 W R Z EŚ N I A 2018

LO N DY N , U K H T TP :// LO N D O N D ES I G N F ESTI VA L .C O M / P O L ECA : M I C H A E L T H O M SO N

D U TC H D ES I G N W E E K

20-2 8 PA Ź DZ I E RN I K A 201 8 E I N D H OV E N , H O L A N D I A HT TP :// D DW. N L / P O L ECA : Z U Z A N N A S K A LS K A

S E RV I C E E X P E RI E N C E CA M P

2-3 L I STO PA DA 201 8

B E RL I N , N I E M CY HT TP :// S E RV I C E E X P E RI E N C ECA M P. D E / P O L ECA : AG N I ES Z K A M RÓZ

W E B S U M M I T 201 8 5 - 8 L I STO PA DA 201 8 L I Z BO N A , P O RTUGA L I A HT T P : // W E BS U M M IT.C O M / P O L ECA : F E RN A N DA TO RRE

KO N G RES O P E N EY ES EC O N O M Y

20-21 L I STO PA DA 201 8

D ES I G N J ĘZ Y K I E M B I Z N ES U L I P I EC 201 8

K R A KÓW, P O L S K A HT TP ://O E ES . P L / P O L ECA : WOJ C I EC H Ł AW N I CZ A K

G DY N I A , P O L S K A H T T P : //G DY N I A D ES I G N DAYS . EU/ P O L ECA : Z ES P Ó Ł D ES I G N J ĘZY K I E M B I Z N ES U

REC I P RO C I T Y D ES I G N L I ÈG E

5 PA Ź DZ I E RN I K A - 25 L I STO PA DA 201 8

E L E M E N T U RBA N TA L KS

L I ÈG E , B E LG I A HT TP :// W W W. REC I P RO C IT Y L I EG E . B E / E N / P O L ECA : J UST Y N A T U RE K

30 L I STO PA DA - 2 G RU D N I A 2019 K R A KÓW, P O L S K A HT TPS :/ / W W W. E L E M E NT TA L K S .C O M / P O L ECA : M AC I EJ OT RĘ BS K I

I M PACT.T EC H P L EV E N TS CA ŁY RO K

K R A KÓW, P O L S K A H T TPS :/ / W E B. FAC E BO O K .C O M / I M PACTD OT TEC H P L / P O L ECA : M AC I EJ OT RĘ BS K I

E U RO P E A N G RE E N CA P I TA L CA ŁY 2019 RO K

O S LO, N O RW EG I A HT T PS : // W W W.O S LO. KO M M U N E . N O/ E N G L I S H / P O L ITI C SA N D -A D M I N I STR ATI O N /G RE E N - O S LO/O S LO - EU RO P E A N G RE E N - CA P ITA L-2019/# G RE F P O L ECA : M A RI E SA AS E N


Rozdział 08

NA KONIEC - LŻEJSZYM TONEM


placemakes.com

A L I C E I SC OT T K RE N I TS K I P L AC E M A K ES

( USA )

Scott Krenitski i Alice Krenitski są współzałożycielami Place Makes, publikacji, która bada po ł ączen ia k rea ty w ności , wspó ł pracy i  twor zen ia m ie j sc. A l ice pracowa ł a j a ko kons u l ta nt d s . p ro j e k towa n i a s t ra te g i cz n e g o w  p ro j e k ta c h ta k i c h j a k G l o b a n t i  Ca ta p u l t o ra z j a ko w yk ł adowca w  Pa rsons School of Design . P r z e d z a ł o ż e n i e m “ P l a c e M a ke s ” S c o t t p r a c owa ł j a ko s t r a te g d s . Te c h n o l o g i i cy f r owe j w  G o o g l e , a   ta k ż e j a ko s z e f d z i a ł u r o z wo j u b i z n e s u w  S i l i c o n Va l l ey S ta n d a r d C y b o r g . M a ty t u ł m a g i s t r a n a U n i we r sy te c i e O k s f o r d z k i m w d z i e d z i n i e b a d a ń n a d u c h o d ź c a m i i  pr z ym u sow ym i m i g rac j a m i oraz licencj at z Un iwersy tetu Vanderbilt.

JA K ST WO R ZYĆ K RE AT Y W N E Z AC I S Z E W E W Ł AS N Y M O G RÓ D KU ? P I ĘĆ WS K A ZÓW E K N A STA RT. 1 . D o b r owo l n e o g r a n i c z e n i a

ku . Odm ów sobie ł a t wej rozr y wki po

Większość osób z branż y krea t y wn ej

ko l a c j i (ta k , c h o d z i n a m o N e t f l i x ) n a

z k tó r y m i roz m a w ia my c e l owo p ra c u je

r zecz dw udzies tomin u towego space-

z ok reślonymi ograniczeniami . Mogą

r u w Two j e j o ko l i c y. Zd z i w i s z s i ę j a k i e

n i m i być cza s , m a te r ia ł y, b u d że t , l i cz-

p o m y s ł y p o j a w i ą s i ę w Tw o j e j g ł o w i e

ba s ł ów, paleta kolorów, cz y skala

w m o m e n c i e g d y w y s w o b o d z i s z s i ę

d ź w i ę k u . S t w ó r z w s k a z ó w k i i o g r a -

o d d y s t r a k t o r ó w i o t a c z a j ą c y c h n a s

niczenia na samym począ tku . Patrz

e k ra n ów.

w d a l , a l e ró b m a ł e k ro k i . 2 . Znudź się Ży j e m y w  k u l t u r z e , k t ó r a c z ę s t o s t a w i a w y ż e j w yg l ą d a n i e n a za j ę te g o/- ą n iż r ze cz y w i s tą p ro d u k t y w n o ś ć .

N AJ L E PS Z E P O M YS ŁY N I E RO DZ Ą S I Ę W Z AT ŁO CZO N Y M P O KOJ U KO N F E RE N CYJ N Y M

Najlepsze pomysł y nie rodzą się w za t ł o czo ny m p o ko j u ko n f e re n cy jnym , pr zed kom pu terem l ub gapiąc

3 . M i e j m a t e ri a ł y w g o t owo ś c i

s i ę w t e l e f o n . S t w ó r z d e d y k o w a n ą

Kiedy pojawi się inspiracja, nie może

p r z e s t r z e ń i c z a s n a n u d ę w   t r a k c i e

za b r a k n ą ć C i o d p o w i e d n i c h n a r z ę d z i .

t r w a n i a t y g o d n i a . W d r o d z e d o p r a -

Pros te r zecz y takie jak arkusze pa-

cy zamias t scrollować na telefonie,

p i e r u , ka r te c z k i p o s t-i t i t wó j u l u b i o -

z n a j d ź c z a s n a b a z g r a n i e w n o t a t n i-

ny d ł u g o p i s to d o b r y ze s ta w n a s ta r t ,


my jedn ak radzimy wprowadzić kilka

m ie li n ie u po r ządkowa n e l u b c h a ot ycz-

niet ypow ych ma teria ł ów - nigdy nie

n e s p o s o b y p r a c y , j e d n a k ż e w i ę k-

wiesz do czego Cię zainspir ują (po-

szość z nich cech uje w ysoka d yscypli-

m y ś l o r z e c z a c h , k t ó r e o s t a t n i o z n a -

n a w c o d z i e n n y m w y z n a c z a n i u c z a s u

laz ł eś/-a ś, l ub in s tr um en cie n a k tór ym

i p r ze s t r ze n i n a t wo r ze n i e . Za cz n i j o d

n i e p o t r a f i s z j e s z c z e g r a ć) . N a p r z e -

3 0 m in u t d l a sie bie w we eke n d i s to p-

s t r ze n i cza s u o d k r y j e s z te u l u b i o n e .

n iowo s t wó r z z te g o co dzie n ny n a w yk . Za skocz ysz się rez u l ta ta m i .

4 . N i e py t a j o f e e d b a c k … j e s z c z e W  p r z e c i w i e ń s t w i e d o t e g o c o p r a wdopodobnie ktoś Ci powiedział natychmiastowy feedback może p ows tr z y m a ć Cię o d dzia ł a n ia (n a p oczą tku). Podczas pier wsz ych etapów k r e a t y w n e j i d e a c j i , n i e d a j s i ę o p r ze ć p o tr ze bie za py ta n ia o  o pin ię. B a dź d l a s i e b i e c i e p r l i w y/- a , n i e p r z e j m u j s i ę form a tem . I m prowizuj . Poz wól sobie n a d ziw n e h i p o tez y, k tó re p o czą tkowo m o g ą n i e m i e ć s e n s u . D a j s o b i e p r zes tr ze ń n a pisa n ie i  p oz wó l s tr u m ie n iow i ś w i a d o m o ś c i p ł y n ą ć . K i e d y p o m ys ł y j u ż “ o s t y g n ą ”, d o k o n a j p o p r a w e k i w te d y za py ta j o f e e d b a c k .

P O D CZ AS P I E RWS ZYC H ETA P ÓW K RE AT Y W N EJ I D E ACJ I , N I E DAJ S I Ę O P R Z EĆ P OT R Z E B I E Z A PY TA N I A O O P I N I Ę

5 . O d s z u ka j swo j e z a c i s z e Krea t y wne zacisze niekoniecznie oznac z a c h a t k ę w l e s i e , ż y w o t p u s t e l n i ka cz y o d r z u c e n i e te c h n o l o g ii (a l e o cz yw i ś c i e m o że ! ) . S t w ó r z s w o j e c o d z i e n n e , l u b co t yg o d n iowe r y tu a ł y. L u bimy m y ś l e ć , ż e z n a n i a r t y ś c i i  m y ś l i c i e l e


Więcej in formac ji o wydarzeniu można znaleść na stronie : gdyniadesigndays.eu/pl/design- język iem- biznesu

Za pro j ektowan ie i dostarczone przez koordynatorów w ydarzenia Design język iem B iznesu - Change Pilots. O pieka mer y tor ycz na : Hen ryk Stawick i & Ju styna Tu rek Redakc ja: Maciej Otrębsk i O prawa gra ficz na : Ewa Browarczyk & Pawe ł Ku pczak Fotografia: Łukasz Strenk - Storytellers photostorytellers.pl

Gu idebook 2018 jest na licenc ji U zna nie au torstwa - u życie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe

Edyc ja 3 otr zymał a wsparcie eksper tów z I DZ - I nter national Design Zentrum Berlin podczas części prelekc ji oraz warsztatowych.

In cooperation with the „Berlin Poland 2016-2019 | Cooperation Network Design & Fashion“ project of the International Design Center Berlin three Berlin based Design Experts were selected to be part of “Design talks business”. The International Design Center Berlin (IDZ) is a leading German institution for design promotion and professional membership network. IDZ organises projects and events at national and international levels in active exchange with representatives from politics, culture and science. www.idz.de The network building project „Berlin Poland 2016-2019“ matches Berlin based design and fashion professionals with enterprises in Poland. Project activities support the development of cross border business collaboration and network building by intersecting the creative potential of Berlin with a dynamic Polish economy.www.berlinpoland.eu The project „Berlin Poland 2016-19 | Cooperation Network Design & Fashion“ is federally funded through the Berlin based funding program for network-building and internationalization “Förderprogramm für Internationalisierung - Netzwerk Richtlinie”, co-funded by the European Union (European Regional Development Fund).

Profile for Centrum Designu Gdynia

Design językiem Biznesu 2018 | guidebook PL  

Design językiem Biznesu 2018 | guidebook PL  

Advertisement