GDD2018 | Empathy now! | catalouge [en]

Page 1

DISASTERS | MIGRATIONS | A ROOF OVERYOUR HEAD


DESIGN EMPATYCZNY KONTRA NAJWIĘKSZE ERRORY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA. Design empatyczny jest słusznie uznawany za jedną z najważniejszych współczesnych dziedzin projektowych i nie tylko. Umiejętność obserwacji konsumentów i spoglądania na świat z ich perspektywy pozwala tworzyć

EMPATHIC DESIGN VERSUS THE GREAT ADVERSITIES OF THE MODERN WORLD

produkty lepiej dostosowane do potrzeb użytkowników, a zatem takie, które mają większe szanse na sukces

Empathic design is rightly recognized as one of the most important contemporary design d isciplines. The ability

rynkowy. Podobne metody zaczęły być wykorzystywane także w wielu innych branżach, m.in. w doradztwie

to observe consumers and look at the world from their perspective leads to the creation of products that

korporacyjnym czy przy p rojektowaniu bardziej przystępnych usług finansowych. Zadaniem szeroko pojętego

respond to their needs, which gives the products t hemselves a better chance of market success. Moreover,

designu empatycznego nie powinno być jednak tylko zaspokajanie potrzeb uprzywilejowanych grup społecznych

similar methods are starting to be applied elsewhere, including corporate consulting or when designing

i generowanie zysków dla firm.

widely-used financial services. However, such design should not only meet the needs of privileged social

Chcąc stawić czoła największym wyzwaniom współczesności, powinniśmy wrócić do korzeni empatii. U jej

groups and generate profits for companies.

podstaw leży bowiem zdolność współodczuwania i wczuwania się w persektywę innych ludzi, także tych,

In order to face the greatest challenges of modern times, we should return to the roots o f empathy, the ability

którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Na wystawie „Empatia, teraz!” pokazujemy, że ta umiejętność może

to understand other people, including those who find themselves i n difficult situations. At the exhibition

pomóc w tworzeniu lepszych rozwiązań dla ponad 6 5 mln ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów,

“Empathy, now” we exhibit ideas that can help to create better solutions for more than 65 million people,

których jest obecnie więcej niż po I I Wojnie Światowej. Przyglądamy się również problemom poszkodowanych

forced to leave their homes, who are now more numerous than after the Second World War. We also look at

przez katastrofy naturalne, których liczba w 2016 roku przekroczyła 550 mln i prawdopodobnie będzie nadal

the problems of those a ffected by natural disasters. In 2016, this number exceeded 550 million and will probably

rosła w wyniku postępujących zmian klimatycznych. Nie zapominamy także o milionach mieszkańców miast,

continue to grow as a result of ongoing climate change. Also not forgotten are the millions o f inhabitants

którzy ze względu na rosnące ceny nieruchomości mają coraz większe problemy ze znalezieniem lokum

of large cities, who, due to gentrification, are finding it increasingly difficult to find a decent place to live.

pozwalającego na godne życie. Zróżnicowane projekty z dziedziny designu, architektury, technologii oraz usług

Diverse projects in the field of design, architecture, technology and services presented at the exhibition

zaprezentowane na wystawie mają zachęcić was do samodzielnego angażowania się w inicjatywy rozwijające

encourage visitors to get involved. When political capital has been taken over by populists who isolate

empatię. To bardzo ważne, szczególnie w dobie kryzysu postaw empatycznych, na którym kapitał polityczny

themselves from global issues, w hen people are looking inward as opposed to outward, when the typical

zbijają populiści cynicznie wykorzystujący międzynarodowe problemy.

impulse is to take and not to give — empathy may just be what saves us from ourselves.

KATASTROFY kurator: Michał Bachowski

| |

MIGRACJE projekt wystawy: Agata Nowak

DACH NAD GŁOWĄ

| |

projekt identyfikacji: Danil Daneliuk

DISASTERS | MIGRATIONS | A ROOF OVER YOUR HEAD curator: Michał Bachowski

|

exhibition design: Agata Nowak

|

identity design: Danil Daneliuk


MIGRACJE / MIGRATIONS Wg UNHCR konflikty zbrojne, prześladowania lub bieda zmusiły 65 mln ludzi d o opuszczenia swoich miejsc zamieszkania. Organizacja ocenia, że średnio co 3 sekundy ktoś na świecie zostawia swój dom (to mniej niż zajmuje przeczytanie tego zdania), dlatego wysiedlonych jest dziś więcej niż po II Wojnie Światowej. Największy wpływ na to ma trwająca już 7 lat wojna w Syrii, która zwiększyła całkowitą liczbę wypędzonych niemalże o 12 mln ludzi. Za Syrią są Afganistan i Sudan Południowy, w których wysiedlono po około 4 mln ludzi. Wielu z nich próbuje się przedostać do Europy przez Morze Śródziemne. W latach 2014-2017 tą drogą przybyło ponad 1,7 mln migrantów i uchodźców, a przeszło 15 tys. utonęło podczas przepraw. Pomimo wielu ofiar, część osób udało się uratować. Na słynnym zdjęciu Massimo Sestini można zobaczyć 443 ludzi stłoczonych n a łodzi rybackiej, którym chwilę później pomogła włoska straż przybrzeżna. According to the UNHCR, armed conflicts, persecution or poverty have forced 65 million people to leave their homes. The organization estimates that on average someone leaves their home every 3 seconds (less time than it takes t o read this sentence). So today, there are more people displaced than after t he Second World War. The biggest impact on this was the 7-year war in Syria, which has increased the total number of expelled by almost 12 million people. About 4 million people were displaced in Afghanistan and South Sudan. Many o f them try to get to Europe through the Mediterranean. Between 2014-2017, over 1.7 million migrants and refugees arrived there, and more than 15,000 migrants drowned while crossing the sea. Despite many victims, some people managed t o survive. In the famous picture of Massimo Sestini you can see 443 people crowded onto a fishing boat, which was later helped by the Italian Coast Guard. photo: Massimo Sestini


REFUGEE NATION FLAG Flaga, pod którą reprezentacja uchodźców wystartowała na Olimpiadzie, „nadała” tożsamość milionom wysiedlonych i zwróciła uwagę mediów na ich problemy. The flag that represented the refugee team that took part in the Olympics, gave identity to millions of displaced persons and drew the media’s attention to their problems.

W 2016 roku reprezentacja uchodźców miała po raz pierwszy startować na Igrzyskach Olimpijskich. Sportowcy na pierwszy rzut oka nie stanowili jednak zespołu. Organizacja Refugee Nation postanowiła to zmienić, wciągając w projekt ludzi najlepiej rozumiejących problemy wysiedlonych. Flagę Narodu Uchodźców zaprojektowała Yara Said, syryjska artystka, która zainspirowała się kolorami kamizelek ratunkowych. Sama miała na sobie jedną z nich, kiedy przepływała do Europy przez Morze Śródziemne. Hymn Narodu Uchodźców skomponował także S yryjczyk, Moutaz Arian, który pozbawił go słów, by stał się bardziej uniwersalny. Flaga i hymn „nadały” tożsamość nie tylko 10 sportowcom, ale także 65 mln wysiedlonych z całego świata. Inicjatywa zyskała globalny zasięg. Ocenia się, że projekt Refugee Nation wygenerował około 5 mld wyświetleń w mediach. In 2016, a refugee representation was to participate for the first time in the Olympic Games. The athletes, however, did not originally form a team. Refugee Nation has decided to change this by involving people in the project who understand the problems of displacement. The flag of the Refugee Nation was designed by Yara Said, a Syrian artist. It was inspired by the colors of life jackets. She wore one of them herself when she sailed to Europe across the Mediterranean. Also, the Syrian musician Moutaz Ariananthem composed an anthem, w ithout words, to make it more universal. The flag and anthem gave identity not only to 10 athletes, but also to 65 million refugees from all over the world. The initiative has gone global. It is estimated that the Refugee Nation project generated about 5 billion views in the media.

design: Yara Said


CLOUDS OVER SIDRA Dokument nakręcony w technologii VR, który pokazuje życie w obozie dla uchodźców z punktu widzenia młodej Syryjki. A documentary filmed in VR technology that shows the life of a refugee camp from the perspective of a young Syrian girl.

Zaatari to największy obóz dla syryjskich uchodźców w Jordanii. W szczytowym momencie mieszkało tam ponad 150 tys. ludzi. By zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na panujące tam warunki, ONZ zleciło specjalistom ze studia filmowego Vrse zrealizowanie krótkiego dokumentu w technologii wirtualnej rzeczywistości. Udowodniono bowiem, że to medium wspiera postawy empatyczne i daje dwa razy lepsze efekty przy zbieraniu funduszy na cele charytatywne. Film VR „Clouds Over Sidra” pozwala spojrzeć na życie w obozie oczami mieszkającej tam 12-latki. Premiera dokumentu odbyła się podczas Forum Ekonomicznego w Davos, gdzie zobaczyło go wielu ś wiatowych przywódców. Specjalny pokaz został też zorganizowany na spotkaniu zamożnych dobroczyńców w Kuwejcie, którzy przekazali w sumie 3,8 mld dolarów na rzecz syryjskich uchodźców. Obecnie UNICEF regularnie pokazuje film na prywatnych spotkaniach z potencjalnymi ofiarodawcami. Zaatari is the largest camp for Syrian refugees in Jordan. At its peak, over 150,000 people lived there. To draw the attention of the international community to the prevailing conditions there, the UN commissioned specialists from the Vrse film studio to produce a short documentary in virtual reality technology. It has been proven that this medium evokes empathy and is twice as effective when collecting funds for charity. The VR movie “Clouds Over Sidra” allows people to look at life in the camp through the eyes of a 12-yearold girl living there. The premiere of the documentary took place during the Davos Economic Forum, where many world leaders saw it. A special demonstration was also organized at a meeting of wealthy benefactors in Kuwait, who donated a total of 3.8 billion dollars to Syrian refugees. Currently, UNICEF regularly shows the film in private meetings with potential donors. design: Chris Milk, Gabo Arora

photo: David Gough


MAKERS UNITE Przedsiębiorstwo społeczne, które przetwarza kamizelki ratunkowe migrantów i uchodźców, dając im pracę oraz integrując z lokalną społecznością. A social enterprise that processes life jackets of migrants and refugees, providing work and integrating them with the local community.

Wszyscy widzieliśmy zdjęcia łodzi pełnych migrantów i uchodźców, które dobijały do brzegów włoskich i greckich wysp. Mało kto wie jednak, że pozostały tam po nich tysiące kamizelek ratunkowych. Kiedy twórcy Makers Unite usłyszeli o problemie, postanowili wykorzystać odpady, by pomóc nowo przybyłym. Powołali przedsiębiorstwo społeczne, w którym wolontariusze pracują wspólnie z migrantami i uchodźcami, przetwarzając kamizelki na torby. Dzięki temu ci drudzy zarabiają pierwsze pieniądze w nowym miejscu i szybciej integrują się z lokalną społecznością. Działalność organizacji ma też zwracać uwagę mieszkańców Europy na problemy nowo przybyłych. Dlatego na surowiec do produkcji toreb wybrano kamizelki ratunkowe. W zeszłym roku Makers Unite pomogło 71 migrantom i uchodźcom. We’ve all seen pictures of boats full of migrants and refugees who have driven to the shores of the Italian and Greek islands. Few people know, however, that there were thousands of life jackets left there. When the developers of Makers Unite heard about the problem, they decided to use the waste to help the newcomers. They set up a social enterprise in which volunteers work together with migrants and refugees, processing vests for bags. Thanks to this, they earn their first money in a new place and integrate faster with the local community. The organization’s activities are also intended to draw the attention of European citizens to the problems o f newcomers. Therefore, lifejackets were chosen as the raw material for bags. Last year, Makers Unite helped 71 migrants and refugees.

design: Thami Schweichler photo: Nichon Glerum


PACK A BAG Plecak z produktami pierwszej potrzeby dla migrantów i uchodźców przybywających do Berlina. A backpack with essential products for migrants and refugees arriving in Berlin.

Kiedy Insa Höppner zobaczyła chaos panujący w berlińskim centrum LaGeSo, w którym rejestrowano migrantów i uchodźców przybywających do Berlina, postanowiła działać. Poszła więc do najbliższego sklepu, kupiła wodę, jedzenie, artykuły higieniczne oraz ciepłe koce i rozdała kilku potrzebującym. Po powrocie do domu zdecydowała się kontynuować akcję na większą skalę. Koncepcja była prosta i efektywna: chodziło o to, by omijając biurokrację, przygotowywać dla nowo przybyłych powitalne plecaki z podstawowymi produktami. To ich bowiem w pierwszych dniach najbardziej potrzebują po miesiącach traumatycznej tułaczki. Inicjatywa Pack A Bag spotkała się z pozytywnym przyjęciem mieszkańców Berlina. Organizatorzy akcji przez 5 miesięcy zebrali za pośrednictwem platformy crowdfundingowej w sumie 65 tys. euro, za które sfinansowali 2 tys. plecaków wypełnionych produktami pierwszej potrzeby. When Insa Höppner saw the chaos prevailing in the Berlin LaGeSo center, in which migrants and refugees coming to Berlin are registered, she decided to act. So she went to the nearest store, bought water, food, hygiene products and warm blankets and distributed to the needy. After returning home, she decided to continue the campaign on a larger scale. The concept was simple and effective: prepare welcome backpacks with basic products, avoiding bureaucracy. It is them that the newcomers, after months of traumatic wandering, need most in the first days. The Pack A Bag initiative was welcomed by the residents of Berlin. Through a 5-month campaign, its organizers collected a total of EUR 65,000. They financed 2,000 backpacks filled with basic necessities.

design: Insa Höppner


FOLIA TERMICZNA Folia termiczna używana w kosmosie, która stała się symbolem ratowania uchodźców i migrantów przepływających przez Morze Śródziemne. Thermal foil used in space, which has become a symbol for saving refugees and migrants crossing the Mediterranean Sea.

Używa się jej podczas maratonów, wspinaczki górskiej i na kempingach. Jest też dostarczana przez służby ratunkowe na miejsca katastrof naturalnych czy ataków terrorystycznych. W ostatnich latach stała się jednak symbolem podstawowego odruchu empatii wobec uchodźców i migrantów, którzy przepływają przez Morze Śródziemne. To jej zapasy wiózł statek Topaz Responder, który w lipcu 2016 roku uratował 366 zziębniętych ludzi stłoczonych na prowizorycznej łodzi. Chodzi o folię termiczną (ang. space blanket), czyli cienką metalizowaną płachtę z tworzywa sztucznego, którą owija się osoby zagrożone wyziębieniem organizmu. Materiał zmniejsza straty ciepła wywołane parowaniem potu lub wilgotnej odzieży oraz chroni przed zimnym wiatrem. Folia termiczna nie bez powodu jest nazywana „kosmicznym kocem”. Została opracowana przez NASA i była pierwotnie wykorzystywana do izolowania stacji amerykańskiej agencji, co chroniło ją przed surowymi warunkami panującymi w kosmosie. It’s used in marathons, mountain climbing and camping. It is also provided by emergency services in places of natural disasters or terrorist attacks. In recent years, however, it has become a symbol of the empathy towards refugees and migrants who arrive across the Mediterranean Sea. Its supplies were carried by the Topaz Responder ship, which in July 2016 saved the lives of 366 people with hypothermia, crowded on a makeshift boat. It is a space blanket, i.e. a thin metallized plastic sheet, which is wrapped around people at risk of low body temperature. The material reduces the heat loss caused by the evaporation of sweat or damp clothing and protects against cold wind. Thermal film is called a „space blanket” for a reason. It was developed by NASA and was originally used to isolate the American agency’s station from the harsh conditions of space. design: NASA

photo: Massimo Sestini


KUCHNIA KONFLIKTU Przedsiębiorstwo społeczne tworzące przestrzeń do integracji i dialogu dla uchodźców w Polsce, dając im miejsca pracy oraz szansę podzielenia się kuchnią swoich regionów. A social enterprise that creates a space for integration and dialogue for refugees in Poland, giving them jobs and the opportunity to share their regional cuisine.

Kuchnia Konfliktu to warszawski bar serwujący potrawy z regionów świata objętych konfliktem, który jest też przestrzenią integracji i dialogu. Miejsce funkcjonuje na zasadzie przedsiębiorstwa społecznego, które daje pracującym tam uchodźcom i uchodźczyniom to, czego najbardziej im potrzeba, czyli: bezpieczne zatrudnienie n a godnych i legalnych warunkach, szkolenia zawodowe oraz szansę zawiązania relacji w nowym miejscu. Kuchnia daje także nowoprzybyłym okazję do podzielenia się swoją kulturą i stanowi płaszczyznę integracji z mieszkańcami stolicy. Dotychczas pracowało tam ponad 20 uchodźców i migrantów ze zróżnicowanymi historiami. Kilku osobom pomogli wyjść z bezdomności, z kolei inne przeprowadzili przez gąszcz procedur umożliwiających legalny pobyt w naszym kraju. Conflict Kitchen is a Warsaw bar serving cuisine from conflict regions around the world, which is also a space for integration and dialogue. The place operates on the principle of a social enterprise, providing the refugees with what they need most: secure employment on a dignified and legal basis, professional training a nd the opportunity to establish relationships in a new place. The kitchen also gives newcomers the opportunity to share their culture and provides a platform for integration with the city’s residents. So far, over 20 refugees and migrants with diverse histories have worked there. They helped several people get out of homelessness, and carried others through a thicket of formal procedures, enabling legal stay in our country.

design: Jarmiła Rybicka photo: Dominika Jaruga


ICOON FOR REFUGEES Słownik obrazkowy pozwalający przełamywać bariery j ęzykowe uchodźcom i tym, którzy chcą się z nimi porozumieć. A pictorial dictionary that allows for a breaking down of the language barriers between refugees and those who want to communicate with them.

Gosia Warrink, polska projektantka mieszkająca w Berlinie, stworzyła słownik obrazkowy ICOON z myślą o podróżnikach. W 2015 roku publikację zaczęły jednak zamawiać organizacje pomagające uchodźcom i migrantom. Wtedy projektantka postanowiła opracować wersję dostosowaną do ich potrzeb — tak powstał kieszonkowy słownik i aplikacja ICOON for refugees. Znajduje się w nim w sumie 1200 uniwersalnych symboli podzielonych na 12 kategorii tematycznych, takich jak m.in. zdrowie, higiena, jedzenie czy transport. D zięki nim można np. zapytać, gdzie jest szpital, stacja kolejowa lub punkt z ciepłymi ubraniami, wskazując piktogram. Do tej pory wśród uchodźców i migrantów rozdano około 75 tys. takich słowników. Ich druk sfinansowano w ramach kampanii crowdfundingowej. Gosia Warrink, a Polish designer living in Berlin, has created an ICOON picture dictionary for travelers. In 2015, however, the publication began to be ordered by organizations helping refugees and migrants. The designer d ecided to develop a version adapted to their needs — this is how the pocket dictionary and the ICOON for refugees application were created. There are a total of 1,200 universal symbols divided into 12 thematic categories such as health, hygiene, food or transport. They help to ask, for example, where a hospital is, a railway station or a place with warm clothes, indicating a pictogram. So far, about 75,000 dictionaries have been distributed among refugees and migrants. The printing was financed through a crowdfunding campaign.

design: Gosia Warrink


KATASTROFY / DISASTERS W 2017 r. globalne straty wywołane przez kataklizmy wyniosły 337 mld dolarów. To prawie dwukrotnie wyższy wynik niż w 2016 r. i drugi najwyższy wynik w 50-letniej historii badań Swiss Re Institute. Głównym powodem były silne huragany, które uderzyły w Amerykę Północną i Środkową. Niestety, badania pokazują, że zmiany klimatyczne będą przyczyniać się do wzrostu liczby oraz intensywności niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Nie chodzi zresztą tylko o katastrofy związane z pogodą. Zmiany klimatyczne mają bowiem także wpływ na zjawiska geologiczne takie jak trzęsienia ziemi. Przykładem może być to, c o wydarzyło się w Nepalu w 2015 r. Zaczęło się od rekordowych deszczy, k tóre doprowadziły do wezbrania rzek. Woda zwiększyła ciśnienie na płyty t ektoniczne, co wywołało trzęsienie ziemi o sile 7,9 stopnia w skali Richtera. Zginęło 10 tys. ludzi, a miliony straciły dach nad głową. In 2017, global losses caused by natural disasters totaled $337 billion. This is almost twice as high as in 2016 and the second highest result in the 50-year research history of the Swiss Re Institute. The main reason was due to strong hurricanes that hit North and Central America. Unfortunately, research shows that climate change will contribute to an increase in the number and intensity of dangerous weather phenomena. This is not just about weather-related d isasters. Climate change also has an impact on geological phenomena such as earthquakes. An example could be what happened in Nepal in 2015. It started with record rain that led to the flooding of rivers. The water increased pressure on tectonic plates, resulting in an earthquake of magnitude 7.9 on the Richter scale. Ten thousand people died, and millions lost a roof over their heads.

photo: Hilmi Hacaloğlu


SCHOOL IN A BOX Aluminiowa skrzynia z akcesoriami edukacyjnymi, którą można szybko wysłać wszędzie tam, gdzie szkoła została zniszczona. An aluminum box with educational accessories that can be quickly sent anywhere a school has been destroyed.

Szkoła w pudełku to pakiet edukacyjny UNICEF dla 40 dzieci i nauczyciela, który pozwala kontynuować naukę nawet w najtrudniejszych sytuacjach. To zestaw najpotrzebniejszych przyborów szkolnych zapakowanych w aluminiową skrzynię, którą można szybko wysłać do dowolnego miejsca na świecie. Wieko skrzyni może pełnić funkcję tablicy szkolnej, co pozwala na prowadzenie lekcji w każdych warunkach. Pakiet sprawdza się różnych krajach, gdyż jego zawartość jest neutralna kulturowo. Przykładowo, zeszyty nie mają marginesów, mogą więc z nich korzystać dzieci piszące zarówno od lewej do prawej, jak i od prawej do lewej. Wysyłka skrzyń należy do standardowych odpowiedzi UNICEF na różnego rodzaju katastrofy. Każdy z nas może się dołożyć d o tego działania, kupując jedną Szkołę w pudełku za niecałe 750 zł w ramach programu „Prezenty bez pudła”. A School in a box is an educational UNICEF package for 40 children and a teacher that allows students to continue learning even in the most difficult situations. The set contains essential school supplies, packed in an aluminum box that can be quickly sent anywhere in the world. The box lid can function as a school board, for conducting lessons in any conditions. The package works in different countries because its content is culturally neutral. F or example, the notebooks do not have margins, so they can be used by children writing from left to right a nd from right to left. Shipment of boxes is a standard UNICEF response to various types of disasters. Each of us can contribute to this action by buying one school in a box, for less than PLN 750.

design: UNICEF


LIFE CLOCK Zegar domowy wyposażony w zestaw ratunkowy pomocny w czasie katastrof naturalnych. House clock equipped with a rescue kit helpful during natural disasters.

Korea Południowa nie jest państwem, w którym katastrofy naturalne są elementem „codzienności”. Dlatego jej mieszkańcy nie są przygotowani na takie zagrożenie, co pokazały dwa trzęsienia ziemi, które niespodziewanie nawiedziły kraj w ostatnich latach. Po tych wydarzeniach firma Korea Gyeonggido Company postanowiła wprowadzić na rynek masowy produkt, który ma być pomocny w takich sytuacjach. Żeby zachęcić konsumentów do zaopatrzenia się w zestawy ratunkowe, projektanci ze studia SWNA postanowili nadać im formę niepozornego przedmiotu, który wtapia się w wyposażenie domu. Tak powstał Life Clock – zegar, w którym ukryto apteczkę oraz kilka praktycznych rzeczy, przydatnych w czasie katastrofy. Wśród nich znalazła się m.in. latarka, f olia termiczna, gwizdek oraz karta z danymi medycznymi. South Korea is not a country where natural disasters are an element of everyday life. That is why people are unprepared for such a threat, as shown by two earthquakes that unexpectedly hit the country in recent years. After these events, Korea Gyeonggido Company has decided to launch a product that will be helpful in such s ituations. To encourage consumers to purchase emergency sets, the designers from the SWNA studio wanted t o give them an inconspicuous object that would fit into home furnishings. This is how the Life Clock was created — a clock in which a first aid kit was hidden and some practical things that could be useful during d isasters. Among them was e.g. torch, thermal foil, whistle and card with medical data.

design: SWNA


DOMEK Z KART Tanie, tymczasowe domy wykonane z materiałów pochodzenia papierowego, projektowane m.in. z myślą o poszkodowanych przez katastrofy naturalne. Cheap, temporary houses made of paper materials, designed for (among others) those affected by natural disasters.

Domek z Kart to tymczasowe schronienie wykonane w ponad 80 proc. z materiałów pochodzenia papierowego, w którym mogą zamieszkać np. poszkodowani przez katastrofy naturalne. Prototyp o powierzchni 12 m2 jest częścią większego zespołu mieszkaniowego. Konstrukcja opiera się na prefabrykowanych komponentach wykonanych z tektury oraz panelach ściennych i dachowych. Proces budowy jest łatwy i szybki, a ciężar oraz objętość komponentów w transporcie ograniczone są do minimum. Autorem projektu jest Jerzy Łątka, architekt związany z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się architekturą społeczną, a także wykorzystywaniem papieru i jego pochodnych do realizacji nowatorskich konstrukcji. W roku 2013 został z aproszony na staż naukowy do studia eksperta od architektury papierowej — Shigeru Bana. House of Cards is a temporary shelter made with over 80% paper materials, providing space for victims of natural disasters. The prototype with an area of 12 m2 is part of a larger housing complex. The construction is based on prefabricated components made of cardboard, as well as wall and roof panels. The assembly process is easy and fast, and the weight and volume of components in transport are kept to a minimum. The author of the project is Jerzy Łątka, an architect associated with the Faculty of Architecture of the Wrocław University of Technology. He deals with the possibilities of using paper and its derivatives to implement innovative constructions, as well as with social architecture. In 2013, he was invited to the paper architecture expert Shigeru Ban’s studio for a research internship.

design: Jerzy Łątka (archi-tektura.eu)


AIRBNB OPEN HOMES Inicjatywa Airbnb ułatwiająca gospodarzom udostępnianie swoich nieruchomości ofiarom katastrof i uchodźcom. An Airbnb initiative that helps hosts to offer their properties to disaster victims and refugees.

Otwarte Domy to najważniejszy projekt działu Airbnb zajmującego się pomocą humanitarną. W ciągu 5 lat ma zapewnić tymczasowy dach nad głową dla 100 tys. ludzi. Do programu mogą dołączać wszyscy gospodarze zarejestrowani na platformie, którzy chcą pomóc ofiarom katastrof naturalnych, uchodźcom i innym p otrzebującym, udostępniając im za darmo pokoje w swoich mieszkaniach lub domach. Rezerwacją miejsc z ajmują się wykwalifikowane organizacje non-profit, do których mogą zgłaszać się ludzie potrzebujący pomocy. Program Otwarte Domy wystartował w zeszłym roku, szybko dołączyło do niego 6 tys. gospodarzy spośród p rzeszło 3 mln zarejestrowanych na Airbnb. Open Houses is the most important project of the Airbnb department dealing with humanitarian aid. Within 5 years, it is supposed to provided a temporary roof for over 100,000 people. The program can be joined by all hosts registered on the platform who want to help victims of natural disasters, refugees and other needy people, p roviding them with free rooms in their flats or houses. Reservations are made by qualified non-profit o rganizations, approached by people in need. The Open Houses program took off last year, immediately joined b y 6,000 hosts from over 3 million users registered on Airbnb.

design: Cameron Sinclair


SOLARPUFF Składane lampki solarne zainspirowane techniką origami, które można łatwo dostarczyć wszędzie tam, gdzie pojawiły się problemy z elektrycznością. Foldable solar lamps inspired by the origami technique, which can be easily delivered wherever there are problems with electricity.

SolarPuff™ to lekka, składana i tania lampka solarna, która działa w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych. Zainspirowany techniką origami produkt jest pakowany na płasko. Dowolną partię lampek można więc szybko dostarczyć wszędzie tam, gdzie w wyniku różnego rodzaju katastrof pojawiły się problemy z elektrycznością. SolarPuff™, który po złożeniu mieści się w kieszeni, świetnie więc sprawdza się także na campingach czy podczas wycieczek górskich. Dlatego też lampka jest sprzedawana z powodzeniem na platformie Kickstarter w systemie „kup jedną, podaruj drugą”, dzięki czemu całe partie produktu były wysyłane np. na Haiti czy do Nepalu, które były nawiedzane przez trzęsienia ziemi. SolarPuff™ is a light, foldable and cheap solar lamp that works in the most extreme weather conditions. Inspired by the origami technique, the product is packaged and delivered in a flat pack. Lamps can be quickly delivered anywhere where electricity problems have arisen as a result of various types of disasters. SolarPuff™, which when folded fits in a pocket, is also great for camping or mountain trips. The lamp is successfully sold on the Kickstarter platform in the “buy one, give the other” system, thanks to which entire batches of the product were sent to Haiti and Nepal (among others) after the earthquakes there.

design: Alice Min Soo Chun


OTWARTA SZKOŁA W JACMEL Projekt odbudowy szkoły na Haiti, która będzie bardziej odporna na zjawiska sejsmiczne. A project to rebuild a school in Haiti, which will be more resistant to seismic activity.

Po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Haiti w 2010 roku, Fundacja Polska-Haiti podjęła zobowiązanie wybudowania nowej szkoły dla dzieci w Jacmel. Jej projekt został wyłoniony z konkursu, w którym zwyciężył Zespół Architektów „Balon”. Zaproponowany koncept jest ekonomiczny pod względem realizacji, ale jednocześnie oferuje bogate, niestandardowe wnętrze, przyjazne dzieciom i rozbudzające ich wyobraźnię. Podłużny parterowy budynek dopasowuje się do nachylenia działki schodkową zabudową. Rozczłonkowanie go na wiele elementów umożliwia dowolne etapowanie, tworzy optymalny układ konstrukcyjny dla zjawisk sejsmicznych, jak również doświetla wnętrze sal lekcyjnych. Duży nacisk położono na ekologię budynku i wykorzystanie intensywnych opadów deszczu występujących na Haiti. Dachy na różnych wysokościach zbierają wodę opadową, która następnie wykorzystywana jest w sanitariatach. After the earthquake that struck Haiti in 2010, the Polska-Haiti Foundation made a commitment to building a new school for children in Jacmel. The project was selected in a competition, won by the “Balon” Team of Architects. The proposed concept is a low budget school, offering a rich, non-standard and child-friendly interior, stimulating the imagination. An elongated one-storey building, adapted to the slope of the plot with a built-in staircase. Dividing it into many elements allowed for staging the construction, created an optimal structural layout for seismic activity, as well as brightened the interior of classrooms. Great emphasis was placed on the ecology of the building and the use of intense rainfall in Haiti. Roofs, located at different heights, collect rainwater which is then used in sanitary facilities. the project team: Maciej Siuda, Katarzyna Dąbkowska, Marta Niedbalec, Jerzy Mazurkiewicz, Kamil Rusinek, Łukasz Piasta


PAPER PARTITION SYSTEM Strefy prywatności z tekturowych tub obwieszonych tkaniną stosowane tam, gdzie w wyniku kryzysów humanitarnych tymczasowo mieszkają duże grupy ludzi. Privacy zones from cardboard tubes hung with fabric w hich are used where, as a result of humanitarian crises, transient people live.

Shigeru Ban to architekt znany głównie z projektów tanich, tymczasowych schronień dla potrzebujących, budowanych ze specjalnych tekturowych tub, które są wodoszczelne i ognioodporne. Paper Partition System powstał z myślą o ludziach, którzy przez jakiś czas, np. po trzęsieniach ziemi, muszą mieszkać stłoczeni w dużych salach. Poszkodowani często nie mają tam prywatności. By rozwiązać ten problem Shigeru i jego podopieczni z Voluntary Architects’ Network stworzyli system mobilnych ścianek z papierowych tub, na których wiesza się tkaninę, tworząc strefy prywatności wielkości 4 m2. Pierwszy raz rozwiązanie zastosowano p o trzęsieniu ziemi w japońskim Niigata w 2004 roku. Sprawdziło się też w hangarach berlińskiego lotniska Tempelhoff, gdzie kwaterowano duże grupy migrantów i uchodźców. Shigeru Ban is an architect known mainly for projects of cheap, temporary shelters for those in need built of special cardboard tubes that are waterproof and fireproof. The Paper Partition System was created for people who, for some time after natural disasters, have to live in large halls. Those people often do not have privacy there, which additionally deprives them of their dignity. To mitigate the problem, Shigeru and his proteges f rom Voluntary Architects’ Network, created a system of mobile walls made of paper tubes on which fabric is hung, creating privacy zones of 4 m2. The solution was first applied after an earthquake in Japan’s Niigata i n 2004. It also worked well in the hangars of Berlin’s Tempelhoff airport, where large groups of migrants a nd refugees were quartered.

design: Shigeru Ban Architects photo: Voluntary Architects


DACH NAD GŁOWĄ A ROOF OVER YOUR HEAD

Dynamiczny rozwój miast wytwarza tak ogromny popyt na ich ziemię, że ceny nieruchomości wciąż rosną. Wg McKinseya z tego powodu 1,2 mld ludzi n a świecie nie ma dziś dostępu do godnych, bezpiecznych mieszkań, a jeżeli trendy się utrzymają, to do 2025 r. ich liczba przekroczy 1,6 mld. Ten problem nie dotyczy tylko wykluczonych, ale także pracujących, a nawet przedstawicieli klasy średniej, którzy muszą żyć na coraz mniejszych przestrzeniach. Ekstremalnym przykładem tego zjawiska jest sytuacja części mieszkańców Hong Kongu, którą Benny Lam, fotograf National Geographic, uwiecznił na serii zdjęć „Trapped” (ang. uwięzieni). W 7,5-milionowej metropolii, która zmaga się najdroższym rynkiem nieruchomości na świecie, żyje niemal 200 tys. ludzi mogących sobie pozwolić tylko na wynajęcie miniaturowych „kawalerek” zwanych trumnami. Te przestrzenie mają od 1,5 m2 do 12 m2. The dynamic development of cities creates such a huge demand for land that real estate prices are constantly growing. According to McKinsey, for this reason, 1.2 billion people in the world today have no access to decent, safe housing. I f those trends continue, by 2025 their number will exceed 1.6 billion. This problem is not only about the socially excluded, but also those who are employed and even the middle class, who have to live in smaller and smaller spaces. An extreme example of this phenomenon is the situation of some Hong Kong residents, documented by photographer Benny Lam in a series of photographs called “Trapped”. In this metropolis of 7.5 million, contending with t he most expensive real estate market in the world, there are almost 200,000 people who can only afford to rent miniature studio apartments called “coffins”. These spaces are from 1.5 m2 to 12 m2.

photo: Benny Lam


IKEA SUNNERSTA Minikuchnia, którą można zaaranżować nawet w najmniejszym wnętrzu. Mini-kitchen, which can be arranged even in a very small interior.

Badania przeprowadzone przez IKEA wśród młodych mieszkańców miast pokazały, że często zmieniają oni miejsce zamieszkania, a 20 proc. z nich najczęściej żyje w lokalach o powierzchni mniejszej niż 30 m2. Ponad 60 proc. respondentów przyznało też, że kluczowe jest dla nich maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Z myślą o nich powstała IKEA SUNNERSTA – kuchnia, którą można samodzielnie zaaranżować nawet przy ścianie miniaturowego mieszkania typu studio. Znalazło się w niej miejsce na umywalkę, minilodówkę, przestrzeń do przechowywania oraz półki i pręty do zawieszania pojemników, sztućców czy roślin. Dla niektórych pewnym problemem może być brak miejsca na kuchenkę i piekarnik. Projektanci wyszli jednak z założenia, że w małych mieszkaniach wystarczy pojedyncza płyta grzewcza. The research carried out by IKEA among young urban residents has shown that they often change their place o f residence, and 20 percent of them most often reside in a space of less than 30 m2. Over 60 percent of respondents also admitted that the maximum use of space is crucial for them. The IKEA SUNNERSTA — a kitchen that you can setup yourself, even on the wall of a miniature studio apartment — was created in response to their needs. It has space for a sink, a mini fridge, storage space and shelves and rods for hanging containers, cutlery or plants. For some, the lack of space for a stove and oven can be problematic. The designers, however, assumed that small units need only a single hob.

design: Henrik Preutz / IKEA of Sweden / Mikael Warnhammar


SHELTERSUIT Kurtka wyposażona w śpiwór, która zapewnia bezdomnym i innym potrzebującym ciepło oraz ochronę przed ciężkimi warunkami atmosferycznymi. The jacket combined with a sleeping bag that provides warmth and protection against weather conditions for the homeless and people in need.

Kiedy ojciec przyjaciela Basa Timmera zmarł na ulicy z powodu wyziębienia organizmu, projektant postanowił zrobić coś dla bezdomnych oraz innych potrzebujących. Tak zrodziła się koncepcja ciepłej wodo- i wiatroodpornej kurtki wyposażonej w odpinany śpiwór. Sheltersuit jest wykonany z lekkich, cienkich i wytrzymałych materiałów, które są odzyskiwane z odpadów przekazywanych przez firmy tekstylne. Firma pozyskuje fundusze od sponsorów i działa zgodne z zasadami przedsiębiorstwa społecznego. Wśród jej pracowników są byli bezdomni, bezrobotni i uchodźcy, którzy dzięki tej pracy nie tylko zarabiają, ale także integrują się ze społeczeństwem. Potrzebujący dotychczas otrzymali 2700 kurtek Sheltersuit – ponad 1000 zostało wysłanych uchodźcom na Lesbos. When the father of Bas Timmer’s friend died in the street because of hypothermia, the designer decided to do something for the homeless and people in need. This is how the concept of a warm water- and windproof jacket, equipped with a detachable sleeping bag was born. Sheltersuit is made of light, thin and durable materials, recovered from wastes handed over by textile companies. The company is supported by sponsors and acts as a social enterprise. Among the employees are the former homeless, unemployed and refugees who not only get paid for their work, but also get a chance to integrate with society. Those in need have received to date 2,700 sheltersuit jackets, over 1,000 of which were sent to refugees on Lesbos.

design: Bas Timmer


ARCADE PROVIDENCE Tanie, małe mieszkania w opuszczonym centrum handlowym. Cheap, small apartments in an abandoned shopping center.

photo: Nicholas Millard

Arcade Providence to najstarsza galeria handlowa w USA, która została otwarta w 1828 r. 10 lat temu z powodu braku najemców obiekt został jednak zamknięty i dołączył do grupy upadłych amerykańskich centrów handlowych. Nieruchomość wykupił lokalny deweloper, który zdecydował się urządzić tam mieszkania. Przedsiębiorca p ostawił na małe metraże, które mają coraz większe wzięcie ze względu na niedostatek lokali w centrach miast oraz rosnące ceny nieruchomości. Po rewitalizacji w budynku znalazło się miejsce dla 48 mieszkań. Są tam także przestrzenie użyteczności publicznej – sala gier, sala telewizyjna, pralnia i przechowalnia na rowery. C eny wynajmu najmniejszych mieszkań zaczynają się od 550 dolarów za miesiąc (to prawie 50 proc. mniej n iż średni koszt wynajmu mieszkania w okolicy). Arcade Providence is the oldest shopping mall in the USA, which was opened in 1828. Ten years ago, however, it was closed due to a lack of tenants, joining a group of bankrupt American shopping centers. The property was bought by a local developer who decided to arrange apartments there. The entrepreneur focused on small meterage, which are increasingly popular due to the scarcity of available properties in cities and growing real estate prices. After the revitalization the mall turned into 48 apartments and shared public spaces — a game room, TV room, laundry room and storage room for bicycles. Prices for renting the smallest apartments start a t $550 per month (up to 50% less than the average cost of renting an apartment in the area).

design: NCA photo: Nicholas Millard


EVE SLEEP Marka sprzedająca materace przez internet, która przekazuje swoje produkty domom dziecka i ośrodkom opieki nad bezdomnymi. A brand that sells mattresses over the internet, giving away its products to children’s homes and homeless care centers.

Marka eve Sleep powstała w 2015 r. w Londynie, ale to spółka o polskim rodowodzie. Jej założyciele, J aś Bagniewski i Kuba Wieczorek, postanowili sprzedawać w sieci wysokiej jakości materace. Twórcy firmy dali klientom 100 dni na testowanie produktu we własnym domu, w czasie których można go zwrócić za darmo. Pomysł chwycił, a eve Sleep do dziś sprzedała dziesiątki tysięcy materacy. Model biznesowy firmy sprawia, że około 11 proc. testowanych produktów jest zwracanych, co nie znaczy, że się marnują. We Francji aż 75 proc. zwracanych materacy eve Sleep trafia po rewitalizacji do organizacji Emmaüs du Cher, która rozdysponowuje je pomiędzy potrzebujących, w tym także bezdomnych. W Polsce firma niedawno przekazała 100 materacy Fundacji Radość, która pomaga dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji. The eve Sleep brand was established in 2015 in London, but it is a company with a Polish pedigree. Its founders, Jaś Bagniewski and Kuba Wieczorek, decided to sell high-quality mattresses online. They give the customers 100 days to test the product in their own home, during which it can be returned for free. The idea worked, a nd eve Sleep has sold tens of thousands of mattresses to date. About 11 percent are returned, which does not mean that they are wasted. In France, 75% of eve Sleep’s returned mattresses go toward revitalization to the organization Emmaüs du Cher, which distributes them to the needy. In Poland, the company recently donated 100 mattresses to the Radość Foundation, which helps children in difficult situations.

design: Jaś Bagniewski, Kuba Wieczorek photo: Nicholas Millard


NIEWIDZIALNI Książka napisana przez bezdomnych, którą można p rzeczytać tylko na mrozie, wczuwając się w ich sytuację. A book written by homeless people that can only be read in the cold, allowing readers to “walk a mile in their shoes”.

Niewidzialni to książka, która pozwala nie tylko dostrzec ludzi bezdomnych, ale także wczuć się w ich sytuację. Ma nieatrakcyjną formę, bez kolorowej okładki i tytułu – na półce księgarni pozostałaby niezauważona i pominięta. Podobnie jak osoby bezdomne, których całym dobytkiem jest niekiedy szary karton. Jest jednak wyjątkowa, n ie tylko ze względu na swoją surową oprawę. Chcąc zapoznać się z treścią, należy opuścić ogrzewane mieszkanie i wyjść na mróz. Dopiero niska temperatura, towarzysząca na co dzień osobom bezdomnym, odsłania treść zapisaną na kartach. Znajdują się na nich wspomnienia, opisujące codzienność wiersze, reportaż, a nawet sztuka teatralna. Ich autorami są osoby bezdomne – podopieczni Fundacji Kapucyńskiej. The Invisibles is a book that enables us to not only notice homeless people, but also empathize with their situation. Similar to homeless people, with its unattractive gray cardboard form - without a colored cover and title — it would remain unnoticed and passed by on the shelf of a bookstore. It is unique, and not only for its raw binding. If you want to familiarize yourself with its content, you must leave the apartment and get out into the cold. Only in low temperature, familiar to the daily lives of homeless people, does it reveal the content stored on the pages of the book – memories, poems describing everyday life, reportage and even theater art. Their authors a re homeless protégés of the Capuchin Foundation.

design: Agencja Walk dla Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego