Page 9

Temat numeru: PRZEMOC W R ODZINIE Dan uta D UC H Z espół Badań nad Kobietami i Rodziną I n s t y t u t Fi l o z o fi i i S o c j o l o g i i PAN

SYTUACJA KOBIET OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ NA RYNKU PRACY W Polsce problem przemocy wobec kobiet stał się przedmiotem badań dopiero w latach 90., kiedy to środowiska kobiece zwróciły uwagę opinii publicznej na ogrom przemocy doświadczanej przez kobiety w sferze prywatnej. W badaniach sondażowych, realizowanych głównie przez CBOS, dociekano, jakich form przemocy doświadczają polskie kobiety ze strony swoich mężów oraz jak wielka jest skala tego zjawiska. W latach 2005–2006 Fundacja Centrum Praw Kobiet w Warszawie w ramach projektu Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy zrealizowała badanie, którego celem było między innymi określenie, w jaki sposób doświadczanie przemocy ze strony męża/partnera wpływa na funkcjonowanie kobiet na rynku pracy, a w szczególności zidentyfikowanie specyficznych barier, jakie napotykają na rynku pracy kobiety doświadczające przemocy domowej. Jest to pierwsze w naszym kraju badanie tego typu. 9  2008

Charakterystyka badania, badanych kobiet i kierunków przeprowadzonych analiz

Badanie zostało zrealizowane metodami jakościowymi (28 wywiadów swobodnych – 2005 rok, focus – 2006 rok). Wzięły w nim udział kobiety, które doświadczały przemocy ze strony męża/partnera, mieszkanki miast Warszawy i Łodzi oraz ich okolic. Kobiety stanowiły grupę bardzo zróżnicowaną: były w wieku od 22 do 60 lat, miały wykształcenie od podstawowego po wyższe, wykonywały różne zawody i zajmowały różne stanowiska (szwaczki, sprzątaczki, kierowniczki, właścicielki firm). Niektóre kobiety w ciągu swego życia w ogóle nie pracowały zawodowo, inne krótko, a jeszcze inne zrobiły zawodowe kariery. Jedne miały zabezpieczenie materialne (pensje, alimenty, renty, oszczędności), inne żyły z dnia na dzień na zasiłkach. Niektóre kobiety dysponowały samodzielnymi mieszkaniami, ale były i takie, które mieszkały we wspólnym mieszkaniu z mężami, będąc 1 Na podstawie raportu z badania „Przemoc domowa a praca zawodowa kobiet”, Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2006.

w trakcie rozwodu lub po rozwodzie. Wśród badanych znalazły się też mieszkanki hosteli i schronisk dla kobiet ofiar przemocy. Kobiety, które opowiedziały swoje historie, miały mało lub dużo dzieci, jedne z nich były matkami bardzo małych dzieci, a innych dzieci były już dorosłe i samodzielne. Analiza zebranego materiału empirycznego obejmowała dwie perspektywy badawcze. Pierwsza skupiała się na ukazaniu wpływu doświadczanej przemocy na „codzienne” wykonywanie przez kobiety obowiązków zawodowych. Druga ujmowała relacje przemoc – praca zawodowa w kontekście historii życia kobiet. Wpływ przemocy domowej na wykonywanie przez kobiety pracy zawodowej

Przemoc domowa, jakiej doświadczają kobiety ze strony swoich mężów, ma ogromny wpływ na pracę zawodową kobiet w wielu wymiarach. Panika, lęk przed oprawcą „paraliżuje, powoduje, że człowiek nie jest w stanie normalnie funkcjonować. To zaczyna się od problemów z koncentracją, do wstrętu do wszystkiego, do życia”. W takim stanie trudno być dobrym pracownikiem, kierowniczką czy szefową.



prawo_i_p_e__9_2008.pdf  
prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement