Page 7

WYDARZENIA

ki pozamałżeńskie. Tym samym uzyskali oni te same prawa (także do zasiłków), jakimi cieszyły się rodziny tradycyjne. W 1981 r. rodziny z dziećmi zostały uprzywilejowane przez system podatkowy, ponieważ ich dochody dzielone są przez liczbę wszystkich członków rodziny. Te z najniższymi dochodami są zwolnione z płacenia podatków. Państwo szczególnie pomaga rodzinom wielodzietnym. Nie dość, że bez względu na dochody dostają zasiłki na każde kolejne dziecko, to jeszcze nie płacą m.in. za przejazdy kolejowe i miejskie. Następnym etapem reformy polityki rodzinnej było zorganizowanie sieci całodziennych ośrodków opieki nad dziećmi, głównie tymi poniżej sześciu lat. Obowiązkiem szkolnym objęto dzieci od piątego roku życia. Prezydent Nicolas Sarkozy obiecał, że jego rząd stworzy kilka tysięcy dodatkowych miejsc w żłobkach w ciągu najbliższych trzech lat, aby matki nie musiały rezygnować z pracy zawodowej. Za: Anna Napiórkowska, Gazeta Wyborcza, 29.10.2007

Późne macierzyństwo to słuszna decyzja Prof. Elisabeth Gregory w książce „Ready: Why Women Are Embracing the New Later Motherhood“ opublikowała swoje badania, z których wynika, że zajście w pierwszą ciążę około 40. roku życia jest obecnie korzystniejsze zarówno dla matki, jak i dziecka. Brytyjki rodzą pierwsze dziecko średnio w wieku 29 lat, ale coraz więcej kobiet zakłada rodziny przed lub tuż po czterdziestce. W 2006 r. w Anglii i Walii ponad 22 tys. kobiet po 40. roku życia urodziło dzieci, z czego niemal 5,5 tys. po raz pierwszy. Inne statystyki pokazują, że jest to utrzymujący się trend: w 2005 r. 102 228 kobiet – 10 razy więcej niż w 1975 r. urodziło pierwsze dziecko w wieku 35-39 lat, a 13 razy więcej niż w 1975 r. miało pierwsze dziecko w wieku 40-44 lat. – Znalazłam liczne i zróżnicowane powody uzasadniające, dlaczego „nowe starsze matki” mają rację, odkładając macierzyństwo – twierdzi uczona. – Po pierwsze są bardziej ukierunkowane na rodzinę i gotowe skupić się na niej,

9  2008

50 lat unijnej legislacji na rzecz równości płci EU ma tylko jednego wroga – dyskryminację – stwierdził Nikolaus van der Pas, Dyrektor Generalny Dyrekcji ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji Europejskiej. Słowa te otworzyły Konferencję „50 years of EU gender equality law”, która odbyła się w Brukseli pod koniec października 2007 r. , na której podsumowano półwiecze starań Unii Europejskiej o równość kobiet i mężczyzn wobec prawa. Vladimir Špidla, komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans przypomniał: „W tej chwili mamy 11 dyrektyw skoncentrowanych na zbliżaniu ustawodawstw państw członkowskich w zakresie równości i niedyskryminacji bez względu na płeć. Dyrektywy te tworzą spójne ramy dla ochrony równości szans kobiet i mężczyzn i równego ich traktowania”. Zita Gurmai z Parlamentu Europejskiego zwróciła uwagę na dwie podstawowe kwestie:  konieczność likwidacji różnic w wynagradzaniu (kobieta, żeby zarobić tyle samo, ile przeciętny mężczyzna w UE zarobił w roku 2006, musiałaby pracować do 22 lutego 2007 r.!);  ułatwianie godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Należy dać rodzicom szansę na łączenie obowiązków rodzinnych i zawodowych np. poprzez inwestowanie w opiekę nad dziećmi, bo to się opłaca całemu społeczeństwu. Uczestnicy konferencji podkreślali, że promocja elastycznych form zatrudnienia wcale nie prowadzi do równości. Podczas kolejnych sesji rozwijano tę podstawową myśl. Mówiono o tym, że praca w niepełnym wymiarze czasu działa na niekorzyść kobiet – zwiększa się tym samym obszar pracy niedocenianej – pracy kobiet, bo to właśnie głównie kobiety pracują w takich systemach, które pozwalają im łączyć pracę zawodową z rodziną. Należy przeciwdziałać niedocenianiu pracy kobiet, zmienić praktyki w miejscu pracy: promować przejrzystość systemu awansów, równość w ramach rokowań zbiorowych, promować rolę ojców. Z kolei na poziomie europejskim należy wzmocnić prawo do urlopu i do płatnego urlopu. Za: Monika Ksieniewicz, Agnieszka Bolesta-Borkowska, www.rodzina.gov.pl

zamiast na próbie pogodzenia priorytetów, ponieważ osiągnęły już wiele swoich celów osobistych i zawodowych. Są też w lepszej sytuacji finansowej, bo robią kariery i więcej zarabiają. Są także pewne siebie dzięki większemu doświadczeniu zawodowemu i umiejętnościom w zakresie zarządzania, które mogą wykorzystać w prowadzeniu domu i wspieraniu swoich dzieci. Ponadto, prawie 85% z nich ma męża, a kobiety niezamężne, które rodzą pierwsze dziecko dość późno, mają

bardziej stabilne grupy wsparcia niż ich młodsze koleżanki. Za: Amelia Hill, The Guardian, 5.11.2007

Całkowity zakaz aborcji na Litwie Z inicjatywy posłów polskiej mniejszości narodowej litewski Sejm przyjął ustawę prawie całkowicie zakazującą przepro-

prawo_i_p_e__9_2008.pdf  
prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement