Page 65

p ro sto z C E N T R UM JAK MINĄŁ ROK…

LUBLINIEC

Rok 2007 w Fundacji Centrum Praw Kobiet był bardzo intensywny. Realizowane były duże projekty: EQUAL Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy oraz FIO, na bieżąco prowadzona była działalność CPK w zakresie poradnictwa prawnego i psychologicznego we wszystkich oddziałach Fundacji. W tym roku przybył nam kolejny oddział we Wrocławiu (dane adresowe podajemy w ramce na końcu).

EQUAL Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy Głównym celem projektu jest wypracowanie standardów skutecznej aktywizacji zawodowej kobiet ofiar przemocy. Służyć temu mają działania na rzecz poprawy stanu psychicznego i emocjonalnego kobiet ofiar przemocy oraz podniesienie ich gotowości i zdolności do pozytywnej zmiany sytuacji życiowej i sprawnego funkcjonowania na rynku pracy. Główne cele projektu to: Aktywizacja zawodowa kobiet doświadczających przemocy oraz przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej (spotkania informacyjne, szkolenia tematyczne, kursy zawodowe, zagraniczne wizyty studyjne); Podniesienie zdolności i potencjału publicznych i prywatnych instytucji i organizacji, w szczególności pracodawców do skuteczniejszego wspierania kobiet doświadczających przemocy w ich działalności zawodowej (warsztaty dla pracowników socjalnych, niezbędniki dla różnych grup zawodowych, wlepki, plakat skierowany do pracodawców); Promowanie rozwiązań ustawowych i instytucjonalnych ułatwiających kobietom doznającym przemocy godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz zapewniających im skuteczniejszą ochronę przed przemocą (działania mające na celu nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, partnerstwa ponadnarodowe, wystąpienia na konferencjach naukowych). Zadania kierowane do Beneficjentek Ostatecznych realizowane były przez CPK poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego, grup terapeutycznych, grup terapeutyczno-teatralnych, wyjazdy terapeutyczno-integracyjne. Następnym etapem pracy były kursy zawodowe oraz szkolenia w zakresie utworzenia spółdzielni socjalnych i zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadzono 62 kursy zawodowe oraz 7 komputerowych, pięć BO skierowano na staże zawodowe. Udzielono wsparcia powstaniu spółdzielni socjalnej

9 2008

w Łodzi, a podobna spółdzielnia w Warszawie jest w trakcie rejestracji. W części projektu skierowanej do instytucji wspomagających powrót na rynek pracy kobiety ofiary przemocy wydane zostały niezbędniki dla policjantów i dla psychologów. Efekty pracy teatralnej okazały się nadzwyczaj owocne (szerzej omówione zostaną w następnym numerze Prawa i Płci). Warto jednak odnotować, że Beneficjentki Ostateczne wielokrotnie prezentowały publicznie efekt swojej pracy, co w znacznym stopniu przyczyniło się do większego upublicznienia problemu kobiet doznających przemocy w rodzinie. Grupy terapeutycznoteatralne powstały w Lublińcu (w Zakładzie Karnym), w Łodzi i Warszawie. W 2007 r. odbyły się następujące przedstawienia:

„Węzły życia” grupy z Lublińca 10 listopada 2007 r. w Warszawie – na zaproszenie Biura Rady Europy i Centrum Praw Kobiet na sesji rozpoczynającej kampanię Rady Europy przeciwko przemocy domowej” 10 grudnia 2007r we Wrocławiu na zaproszenie oddziału CPK we Wrocławiu oraz Urzędu Miasta Wrocław w ramach kampanii „16 dni przeciw przemocy“ 3 razy w Zakładzie Karnym w Lublińcu dla innych skazanych kobiet.

ŁÓDŹ

„Czy mogę coś powiedzieć” grupy łódzkiej 21 kwietnia 2007 w Miejskim Domu Kultury 24 maja 2007 w Miejskim Domu Kultury 1 grudnia 2007 w Bałuckim Ośrodku Kultury „Na Ziubardzkiej” 9 grudnia 2007 roku w Warszawie w ramach promocji projektu i kampanii 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet 18 grudnia 2007 roku w Łodzi w Domu Kultury 502 , na ul Gorkiego 16

„Pasja Obrzęd zdjęcia masek ofiarnych” grupy warszawskiej 25 i 29 czerwca 2007 w Teatrze Wytwórnia.



prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement