Page 57

SIŁA OBYCZA JU

im uczestnictwo w stowarzyszeniach zawodowych, a także że nie mają one wstępu np. do niektórych cechów oraz nie posiadają przedstawicielstwa w urzędach ważnych ze względów ekonomicznych, np. izbach i sądach handlowych, przemysłowych etc. Ten stan rzeczy był skutkiem podległości kobiety także w rodzinie, ponieważ nie mogła ona swobodnie dysponować swoim majątkiem. Kobieta nie posiadała także praw politycznych. Posiadanie praw politycznych, twierdziła Kuczalska, niemal automatycznie zlikwidowałoby ograniczenia prawne kobiet dotyczące zajmowania się różnymi zawodami, rozporządzania swoim majątkiem, zajmowania posad urzędowych. Po odzyskaniu niepodległości okazało się jednak, że zrównanie kobiet w prawach politycznych z mężczyznami – wbrew nadziejom Kuczalskiej – nie rozwiązało jednak problemów rynku pracy, na którym przecież nie wszystkie kobiety znajdowały zatrudnienie. w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy część opresyjnych praw cywilnych została zniesiona i kobiety mogły korzystać na równi z mężczyznami ze sfery publicznej, nie nastąpiła zasadnicza zmiana w ocenianiu i awansowaniu pracujących kobiet. W środowisku robotniczym również trudno zauważyć świadome dążenia samych kobiet do zmiany swojej pozycji poprzez pracę. Ich zarobkowanie nadal wymuszane było argumentem ekonomicznym. Rozważając zasady solidarności kobiecej, zastanawiano się, czy prawo do pracy przysługuje wszystkim kobietom. Oczywiście przymus ekonomiczny grał tutaj rolę nadrzędną, ale było niejasne, co mają robić kobiety, które nie posiadają konkretnego wykształcenia zawodowego, są dobrze sytuowane i mogą pracować za groszową pensję. Zarzucano im, że nie chcąc być bezczynne, obniżają ceny pracy i odbierają miejsca najbardziej potrzebującym lub też – źle pojmując konieczność zarobkowania – dorabiają tylko na „perfumy i rękawiczki”. Trudno zaprzeczać takim

9  2008

zarzutom, ale feministki twierdziły jednak, że kobieta jest wolna dopiero wtedy, gdy sama zarabia na swoje utrzymanie, nie można więc odmawiać prawa do pracy tym, które posiadają jakiś kapitał. Przełamaniem impasu wydawał się pomysł, aby – po prostu – zastosować męski sposób myślenia. Rzadkim przypadkiem był mężczyzna, który, posiadając majątek, nie chciał go rozmnożyć, a przecież kobietom posiadającym środki utrzymania proponowano zwykle pracę społeczną, traktując ich zarobkowanie jako nieetyczne. Pisano w „Bluszczu”, w 1911 roku: „A czyż nazwie kto doktora, mającego kapitał, nieetycznym za to, że za praktykę swą bierze honorarium? w takim razie wszyscy pierwszorzędni lekarze, których stać na karetę, powinni być zaliczani do grona nieetycznych.” Ta konkluzja zamykała usta oponentom i oponentkom. Kobiety powinny tak samo prowadzić swoje interesy jak mężczyźni. Wydaje się jednak, że jakkolwiek w wypadku pracy „na posadach” było to możliwe, to indywidualne obracanie kapitałem na dużą skalę było jeszcze poza zasięgiem kobiecych możliwości. Moralne prawo do pracy zarobkowej

Zdając sobie sprawę z trudności, jakie wiążą się nie tylko z wykonywaniem kwalifikowanej pracy zawodowej, ale – w ogóle – z wyborem fachu i drogi życiowej, feministki z kręgu „Steru” chciały pokierować nieco młodym pokoleniem i przekazać im przynajmniej część swoich doświadczeń. Uznając, że nauka na pensjach nie przygotowuje dziewcząt do podejmowania życiowych decyzji, opublikowano ankietę skierowaną do młodych panienek. Pytania w niej zawarte wynikają z wieloletniego doświadczenia borykania się z rynkiem pracy nieprzystosowanym do ich aktywności i ze społeczeństwem takiej aktywności nie akceptującym. Odpowiedzi zaś miałyby ułatwić rozeznanie się we własnych możliwościach i preferencjach. Pytania ankiety dotyczą sytuacji majątkowej i rodzinnej, stanu wiedzy

o emancypacji i równouprawnieniu kobiet oraz motywacji i determinacji do podjęcia pracy zawodowej. Pytania: VII: „Jakie pani chce osiągnąć rezultaty z fachowego przygotowania – mieć patent „na wszelki wypadek” czy od razu zacząć pracować?”; VIII: „Czy pani uznaje, że córka zamożnych rodziców ma prawo objąć posadę, która dałaby utrzymanie biednej dziewczynie?”; X: „Czy uznaje pani za możliwe przyjęcie zapłaty niższej niżby potrzebną pani była na utrzymanie?”; XIII: „Jak się pani zapatruje na pracę zarobkową mężatki i matki?”; XIV: „Czy wychodząc za mąż, porzuciłaby pani swoją pracę zawodową?”. Marzenia o „własnym pokoju”, niezależności, możliwości pracy i samodzielnego zarabiania motywowały młodą inteligentkę najpierw do nauki, potem do szukania zatrudnienia. Jeśli jednocześnie chciała utrzymać się towarzysko w swej sferze, możliwości wyboru zawodu miała ograniczone. Niewiele zawodów było szeroko dostępnych dla kobiet, a wykonywanie wielu z nich



prawo_i_p_e__9_2008.pdf  
prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement