Page 41

E U R O PA , E U R O PA Din a CA N ÇO Komisja Rowności i Pr aw Kobiet, Po r tugalia

PROMOWANIE OJCOSTWA PROWADZI DO RÓWNOŚCI PŁCI Jest faktem, że obecnie mężczyźni w Portugalii biorą większy udział w pracach domowych, jedak biorąc pod uwagę kategorię pracy opłacanej i nieopłacanej, różnica pomiędzy mężczyznami a kobietami nadal jest duża. Z tego względu Komisja Równości i Praw Kobiet uznała za priorytetowe działanie dążenie do pogodzenia życia zawodowego i osobistego poprzez rozwój kilku projektów 9  2008

Porównując Portugalię do innych krajów Wspólnoty Europejskiej, możemy stwierdzić, że wskaźnik kobiecej aktywności jest wyższy niż średnia europejska, przede wszystkim wśród kobiet z dziećmi w wieku od 0 do 5 lat. Oznacza to, że Portugalki nie przerywają pracy zawodowej, kiedy wychowują małe dzieci, i w ten sposób dźwigają dodatkowy ciężar odpowiedzialności za rodzinę i zawodową karierę. Jednakże ten wzrastający udział kobiet w życiu zawodowym nie ma odpowiednika w równie dynamicznym wzroście udziału mężczyzn w pracach domowych i opiekuńczych. Mimo iż niektóre z ostatnich badań wykazują, że mężczyźni biorą większy udział w pracach domowych, to biorąc pod uwagę kategorię pracy opłacanej i nieopłacanej, różnica pomiędzy mężczyznami a kobietami nadal jest duża. Mając na uwadze ten czynnik nierówności, portugalska Komisja Równości i Praw Kobiet uznała za priorytetowe działanie dążenie do pogodzenia życia zawodowego i osobistego poprzez rozwój kilku projektów. Choć jest dla nas oczywiste, że projekty mające na celu bardziej harmonijne godzenie życia zawodo-

wego i osobistego muszą zawsze być kierowane zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet, to nie ulega wątpliwości, że problem ten nadal jest odbierany przede wszystkim jako kwestia kobieca (tak był bowiem przez wiele lat definiowany). Dlatego Komisja Równości i Praw Kobiet wiele uwagi poświęca stereotypom genderowym jako ważnemu czynnikowi przenoszenia i powielania nierówności między mężczyznami i kobietami w sferze publicznej i prywatnej. Upowszechniała badania, szczególnie te dotyczące społecznej reprezentacji mężczyzn i kobiet, a także związanych z płcią stereotypów w podręcznikach szkolnych. Przede wszystkim jednak konieczne jest skupienie szczególnej uwagi na działaniach skierowanych na mężczyzn. Materiały powstałe podczas uczestnictwa w Projekcie „Equal Partners: Reconsidering the Role of Men in Work and Private Life” w ogromnym stopniu przybliżają nas do osiągnięcia tego celu. Przeprowadzenie w ramach projektu studiów badawczych poświęconych stereotypom mężczyzn i kobiet oraz roli rodziców umożliwią lepsze zrozumienie męskiego



prawo_i_p_e__9_2008.pdf  
prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement