Page 4

WYDARZENIA  z Kraju

Nie chcemy kobiet w polityce Tegoroczne wybory parlamentarne były plebiscytem. Społeczeństwo spolaryzowało się i podzieliło swoje głosy między dwie konserwatywne partie PO (41,5%) lub PiS (32%), wybierając z obu list przede wszystkim kandydatów, a nie kandydatki na posłów. Z 460 mandatów poselskich tylko 93 przypadły kobietom (19,7%). To o 5% posłanek mniej niż w ubiegłej kadencji. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w Senacie. Ze stu miejsc do obsadzenia kobietom przypadło po wyborach tylko dziewięć. W poprzedniej kadencji senatorek było prawie dwukrotnie więcej. Przyczyną tak niskiej reprezentacji kobiet w parlamencie jest to, że duże partie zdecydowanie bronią się przed wprowadzeniem parytetu na listy wyborcze i na czołowych miejscach umieszczają mężczyzn, a partia, która przynajmniej na czas wyborów przypomina sobie o kobietach, czyli LiD, uzyskała niski wynik (11,5%). Także Partia Kobiet utworzona na potrzeby tych wyborów nie zdołała przekroczyć wymaganego progu wyborczego, osiągając wynik 0,28%. We władzach niższej izby, którą sprawuje marszałek oraz jego czterech zastępców, nie ma żadnej posłanki, a w wyższej izbie jednym z trzech wicemarszałków została senator Krystyna Bochenek. Warto wspomnieć, że jednym z pierwszych postanowień nowego parlamentu było zlikwidowanie (wśród 24 innych) Komisji Rodziny i Praw Kobiet. Dla porównania – ze statystyk przedstawionych przez Unię Międzyparlamentarną, organizację parlamentarzystów dla współdziałania na rzecz pokoju, o wiele więcej kobiet zasiada w parlamencie szwedzkim (47,3%), norweskim (37,9%) i fińskim (42%). Na głowę biją nas też Rwanda (48,8%), Kuba (36%), Południowa Afryka (32,8%), Mozambik (34,8%), a nawet niektóre kraje muzułmańskie, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie (22,5) lub Irak (25,5%).

Równouprawnienie płci Ponad trzy czwarte Polaków to zdecydowani zwolennicy równouprawnienia płci zarówno w życiu publicznym, rodzinnym, jak i zawodowym. Co piąty jest również przekonany o konieczności takiego równouprawnienia, choć w nieco mniejszym stopniu. W przypadku wszystkich wymienionych sfer życia bardziej zdecydowanymi zwolennikami równouprawnienia płci są kobiety, a także osoby lepiej wykształcone – wynika z badań CBOS. Deklaracje często jednak mijają się

przekonanych jest więcej mężczyzn (około 60%) niż kobiet (ok. 50%). Mniej niż połowa wszystkich Polaków (46%) uważa, że nie ma różnic w sytuacji obu płci. CBOS zwraca uwagę na fakt, że to znacząco mniej niż w 2004 r., kiedy opinię tę podzielała większość pytanych (wówczas było to 60%). Jedna trzecia respondentów jest zdania, że w lepszej sytuacji są mężczyźni. Za: PAP

Rząd polski za karą śmierci? Polska zablokowała ustanowienie 10 października europejskim Dniem przeciwko Karze Śmierci, mimo iż portugalską inicjatywę poparły wszystkie pozostałe kraje UE. Polska, a raczej jej rząd, na czele którego stał wówczas dr nauk prawnych Jarosław Kaczyński, jako jedyna podtrzymała weto blokując tę szczytną inicjatywę. – Dyskusja na temat kary śmierci z pominięciem pozostałych zinstytucjonalizowanych, legalnych w niektórych systemach prawnych przejawów zagrożenia dla życia, jest hipokryzją – argumentował polski wiceminister sprawiedliwości Andrzej Duda. Według niego powinna odbyć się europejska debata na temat kary śmierci, aborcji i eutanazji. Warto więc przypomnieć, że jednym z kryteriów przystąpienia do UE jest rezygnacja z kary śmierci, natomiast regulacje dotyczące aborcji i eutanazji pozostają wyłączną domeną państw członkowskich. Za: www.amnesty-eu.org

z życiem i codzienną praktyką, są bardzo ogólnikowe, o czym świadczyć może choćby stosunek do wieku emerytalnego – w polskim społeczeństwie przeważają przeciwnicy jego zrównania dla obu płci. Polacy w większości podzielają też opinię, że prawo obowiązujące w Polsce w wystarczającym stopniu zapewnia kobietom i mężczyznom równe traktowanie w życiu rodzinnym (63%), a także publicznym i zawodowym (po 54%). Odpowiedzi mężczyzn i kobiet na tak postawione pytanie różnią się znacząco. O tym, że obowiązujące prawodawstwo zapewnia równouprawnienie w życiu publicznym i w pracy,

Wielka ulga na dzieci Aż 1145,08 zł na każde dziecko będzie mógł odpisać od podatku za 2007 r. rodzic lub opiekun prawny dziecka, ale tylko zatrudniony na etacie. Z odpisu nie mogą skorzystać rolnicy (rozliczają się w KRUS) oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą i opłacające podatek liniowy lub zryczałtowany. Wysokość ulgi rośnie wraz z liczbą dzieci. Rodzice dwójki dzieci odzyskają 2290,16

9  2008

prawo_i_p_e__9_2008.pdf  
prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement