Page 38

E U R O PA , E U R O PA

Zajmowanie się domem nie jest źróZa dłem prawdziwej władzy, lecz raczej dł atrybutem nieodpłatnej pracy, któatr rej inni nie chcą wykonywać. Jeśli kobieta nie dość dobrze, zdaniem ko mężczyzny, wywiązuje się ze swom ich obowiązków żony i matki, on może je od niej wyegzekwować, stom sując przemoc. Przemoc mężczyzn, su która dotyka blisko ⅓ kobiet, jest kt egzemplifikacją rzeczywistej władzy, eg jaką jak mężczyźni mają nad kobietami. Tolerowanie przemocy wobec kobiet, To co w istocie ma miejsce w naszym kraju, jest swoistym sankcjonowakr niem nierówności płci i władzy mężni czyzn nad kobietami. cz Br Brak konsekwentnej polityki równości płci po

być dla nich priorytetem. priorytetem Wiele kobiet wciąż stara się sprostać takim wymaganiom i bohatersko bierze na siebie ciężar podwójnych obowiązków, które wynikają z godzenia życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi. Dlatego też wydaje się, że w działaniach na rzecz równości płci niezwykle ważne jest obalenie mitu Matki Polki oraz zdefiniowanie na nowo roli mężczyzn i kobiet w życiu publicznym i rodzinnym. To nieprawda, że Polki mają dużą władzę w domu i to wynagradza im jej brak w życiu publicznym. Władza kobiet w domu jest iluzoryczna, ponieważ z reguły jest im dana przez mężczyzn i może być w każdej chwili odebrana. Jeśli kobiety odgrywają istotną rolę w rodzinie, to wyłącznie dlatego, że mężczyźni oddali im pole, którego sami nie chcieli zająć. Władza kobiet w domu to w istocie ciężka nieodpłatna praca, której mężczyznom nie chce się wykonywać. Zamiast codziennego gotowania, sprzątania, robienia zakupów i krzątania się przy dzieciach, mężczyźni wolą wykonywać zajęcia, które zapewnią im więcej prestiżu, pieniędzy lub które są po prostu przyjemniejsze.



W Polsce brakuje długofalowej we i kompleksowej polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn. no Wdrażanie polityki równości płci W nie było priorytetem żadnego rządu, ni tylko dzięki naszemu członkostwu w UE oraz naciskom kobiecych organizacji pozarządowych do kodeksu pracy wprowadzono przepisy przeciwdziałające dyskryminacji kobiet. Jednak wciąż nie mamy kompleksowych ustaw o równouprawnieniu płci oraz o skutecznym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które są standardem w innych krajach unijnych. Brakuje nam rozwiązań systemowych i instytucjonalnych, a na politykę rządu ogromny wpływ, niezależnie od rządzącej opcji politycznej, wywiera Kościół katolicki i jego nauka o roli kobiety i mężczyzny w życiu publicznym oraz w rodzinie. Zmiany na scenie politycznej zmieniają nieco retorykę, ale polityka równościowa z trudem toruje sobie drogę nawet wówczas, gdy rządy sprawuje lewica. Prawicowe partie kładą główny nacisk na takie wartości, jak rodzina i naród. Propagują one tezy, że podstawową rolą kobiety jest rodzenie dzieci oraz zajmowanie się domem i rodziną, a aktywność kobiet w sferze publicznej i zawodowej nie powinna kolidować z ich podstawowymi obowiązkami wobec rodziny i narodu. Prawa jednostki

nie są dla rządzących ważne i powinny być podporządkowane wyższym wartościom, jakimi są interesy rodziny i narodu. Swoistym odzwierciedleniem stosunku rządzących do problematyki równouprawnienia płci oraz praw człowieka było, między innymi, niewłączenie się Polski do kampanii zainicjowanych przez UE i Radę Europy w 2007 r. (Rok 2007 – Rokiem Równych Szans; Kampania Rady Europy Przeciwko Przemocy wobec Kobiet), oraz nieprzyjęcie przez Polskę Karty Praw Podstawowych. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy wydaje się być stosunkowo najmniej kwestionowana przez rząd. Wciąż jednak nie dostrzega się bądź nie chce się dostrzec związku między dyskryminacją kobiet na rynku pracy a ich pozycją w życiu społecznym i w rodzinie. Podobnie jest z przemocą w rodzinie, która ciągle jest postrzegana jako zjawisko neutralne ze względu na płeć, ściśle związane z alkoholizmem i innymi zjawiskami patologicznymi, a nie z upośledzoną pozycją kobiet w życiu społecznym i w rodzinie. Dominującym podejściem, jeśli chodzi o przemoc w rodzinie, jest podejście prorodzinne. Rodzinie należy pomóc, rodzinę należy ratować, nawet kosztem praw cierpiących w niej jednostek. Prawo w teorii i praktyce

W polskiej konstytucji znajduje się kilka odniesień do rodziny. Jedno z nich stanowi, że kobiety i mężczyźni są równi nie tylko w życiu publicznym, lecz również w rodzinie (art. 33). Równe prawa i obowiązki małżonków gwarantuje także kodeks rodzinny i opiekuńczy. Według niego równość małżonków to równe dzielenie się odpowiedzialnością za dom i rodzinę, wspólne podejmowanie ważnych decyzji. Kodeks ten nakłada również na oboje rodziców równe prawa i obowiązki związane z wychowaniem dzieci. Z zapisami stanowiącymi o równości w rodzinie, zawartymi w konstytucji oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w pewnej sprzecz-

9  2008

prawo_i_p_e__9_2008.pdf  
prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement