Page 36

PODYSKUTUJMY

praktyczne i polityczne. Budżety czasu sporządzane przez GUS, jak i te szacowane na podstawie badań ankietowych niezmiennie wykazują, że kobiety w sumie więcej czasu spędzają przy pracy niż mężczyźni, przy czym kobiety w większej mierze wykonują pracę nieodpłatną, mężczyźni zaś płatną. W konsekwencji kobiety mają mniej pieniędzy i mniej czasu wolnego. W badaniu nad nieodpłatną pracą kobiet (2003 rok) dla osób w związkach w wieku 18-64 lat oszacowano, że w tygodniu łącznie (bez czasu na opiekę nad dziećmi i osobami starszymi, niepełnosprawnymi) kobiety spędzają 71 godzin i 32 minuty, a więc o 2 godziny i 30 minut więcej niż mężczyźni, z czego 37% czasu pracy był czasem pracy nieodpłatnej (w przypadku mężczyzn 21%). Mężczyźni dysponowali czasem wolnym o około godzinę więcej dziennie niż kobiety, a w niedzielę różnica ta wzrastała do 2 godzin na ich korzyść. Statystyki europejskie budżetów czasu dla osób w wieku 20-74 lata wskazują, że we wszystkich krajach europejskich kobiety spędzają więcej czasu przy pracach domowych niż mężczyźni i różnice te wynoszą od niecałych 50% w Szwecji do ponad 200% we Włoszech i Hiszpanii (Aliaga 2006). Mężczyźni spędzają średnio więcej czasu przy pracy płatnej. W sumie mężczyźni spędzają przy pracy mniej czasu, niż kobiety i mają więcej czasu wolnego. Jedynym krajem w Europie, w którym osiągnięto równość między płciami w obszarze ilości czasu spędzanego przy pracy jest Szwecja, ale i tam utrzymują się dysproporcje pomiędzy kobietami i mężczyznami w ilości czasu przeznaczanym na pracę płatną i nieodpłatną. W Polsce kobiety pracują dziennie średnio 37 minut dłużej niż mężczyźni – przy pracach płatnych spędzają 1 godzinę i 46 min mniej niż mężczyźni, przy pracach domowych 2 godziny i 23 min więcej niż mężczyźni. Polscy mężczyźni mają dziennie 49 min więcej niż kobiety czasu wolnego dla siebie.



Praca zawodowa żony, ilość czasu poświęcanego na jej wykonywanie, a nawet wysokość dochodów jest bez znaczenia dla jej obowiązków w domu. Wynika to z przekonania, że to kobieta jest odpowiedzialna za gospodarstwo domowe, a prace domowe mężczyzn są pomocą żonie w jej obowiązkach.

D. Duch-Krzystoszek, Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji małżeńkich, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007. D. Duch-Krzystoszek, A. Titkow. Polka i jej rodzina na tle Europy. Redystrybucja prac domowych: jej uczestnicy i konteksty. W: w środku Europy. H.Domański, A. Ostrowska, P. Sztabiński (red.). Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006. O. Skwiecińska Urodzeni dla głodu. W: „Gazeta Wyborcza”, 27-28.08.1994. P. Mainardi, Polityka pracy domowej. W: Nikt nie rodzi się kobietą. Red. T.Hołówka. Czytelnik, Warszawa 1992. J. M. Steil , J. M. Marital Equality. It’s Relationships to the Well-Being of Husbands and Wives. Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1997. A. Titkow, D. Duch-Krzystoszek, B. Budrowska. Nieodpłatna praca kobiet, mity, realia, perspektywy. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.

Wskazuje się, że podział dział pracy obejmujący pracę nieodpłatną łatną w sferze prywatnej i pracę płatną atną w sferze publicznej powodujee głęboką nierówność płci, która w skali społecznej oznacza mniejszyy dostęp kobiet do takich wartości ści jak pieniądze, prestiż, władzaa i czas wolny. Szacunki ONZ mówią, że w skali naszego globu obu „kobiety stanowiąc połowę wę ludności świata – przeepracowują dwie trzecie godzin, jakie ludność spę-dza przy pracy, uzyskują zaledwie jedną dziesią-tą światowego dochodu u i posiadają jedną setnąą własności” (Skwiecińska ka 1994). Kluczem do osiągnięnięcia równości płci tak w życiu prywatnym jak i publicznym cznym wydaje się redystrybucjaa prac domowych. Nie ma jednak ak pomysłu jak ten projekt zrealizować. ować.  Literatura: Ch. Aliaga, How is the time of women omen and men distributed in Europe? W: “Statistics in focus” Population and Social al Conditions, Nr 4/2006, European Communities. munities.

9  2008

prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement