Page 29

PODYSKUTUJMY

stopniu ich poglądy przekładają się na praktykę życia rodzinnego nie wydaje się jednak aż taka oczywista. W grupie kobiet czynnikiem najbardziej różnicującym postrzegany udział mężów w pracach domowych okazuje się wiek badanych. Kobiety w najmłodszych grupach wieku (18-24 lata i 25-34 lata) częściej niż inne wskazywały, że w ich gospodarstwach domowych to mężowie zazwyczaj zajmują się wszystkimi z 24 umieszczonych w blokach czynnościami. Poczucia kobiet w tym względzie nie odzwierciedlają jednak odczuć mężczyzn. Wiek okazał się bowiem czynnikiem najmniej różnicującym ich odpowiedzi. Mężczyźni młodsi istotnie częściej, niż starsi, przyznają się jedynie do wykonywania trzech czynności – odkurzania dywanów, wieszania zasłon i wyrzucania śmieci. Skąd taka duża rozbieżność obrazów życia rodzinnego badanych? Hipotez może być wiele. Jedna z nich dotyczy innych wyobrażeń kobiet i mężczyzn co oznacza „udany związek” i „dobry mąż”, „dobra żona”. Młode kobiety chcąc przedstawiać swoje związki jako udane, częściej będą podkreślały, że ich mężowie wykonują w domu różne prace. U młodego mężczyzny dzieje się wręcz odwrotnie – „dobra” żona nie zmusza do prac w domu, prac za którymi się nie przepada. Trzeba bowiem dodać, że w kategorii wieku 18-24 lata istnieje ogromna różnica pomiędzy żonami i mężami w postrzeganiu prac domowych – dla kobiet częściej są one źródłem przyjemności, natomiast dla mężczyzn przykrości i nudy, mężczyźni dużo chętniej niż kobiety zrezygnowaliby też z ich wykonywania. Można też przypuszczać, że prace domowe w początkowym okresie trwania małżeństwa są dla mężczyzn obszarem sporu o władzę. Świadczą o tym różnice pomiędzy opiniami zamężnych kobiet i żonatych mężczyzn w wieku 18-24 lata, dlaczego mężczyźni tak rzadko biorą udział w pracach domowych. Żonaci mężczyźni najczęściej traktują je jako

9  2008

W Polsce blisko co trzeci mąż nie wykonuje żadnych prac w domu w dni powszednie, co piąty mężczyzna, według ich własnych deklaracji, nie bierze udziału w żadnych pracach domowych ani w dni powszednie, ani w weekendy czy święta. synonim podporządkowania się żonie – w 37,5% odpowiadają, że „nie chcą uchodzić za pantoflarzy”. Młode kobiety rzadsze wykonywanie przez mężczyzn prac w domu tłumaczą ich dużym zmęczeniem pracą zawodową (41,7%) i choć rzadziej traktują je w kategoriach podporządkowania się żonie (8,3%) to przyznają, że ich wykonywanie może być uznane przez mężów za „zajęcie niemęskie” (16,7%). Uzyskane różnice w odpowiedziach kobiet i mężczyzn sugerują nam, że młodzi, żonaci mężczyźni dość powszechnie postrzegają wykonywanie czynności domowych jako spór o władzę w związku. Obok większej niechęci do prac domowych postawa ta może stanowić poważny czynnik ograniczający włączanie się ich w prace w domu w większym niż dotąd stopniu. Niewłączaniu się młodych mężczyzn w prace domowe sprzyja również usprawiedliwiająca postawa młodych zamężnych kobiet. Stosunek kobiet i mężczyzn do prac domowych

Mężczyźni w sprawach prac w domu wykazują dość sporą ignorancję, która najwyraźniej wyraża się w tym, że czynności, których wymaga funkcjonowanie domu w dużym stopniu nawet nie zauważają. Świadczą o tym różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w poda-

wanej liczbie godzin poświęcanej przez wszystkich domowników na prace domowe. W krajach objętych badaniem Europejskiego Sondażu Społecznego w 2004 roku kobiety podawały, że w dzień roboczy prace domowe zajmują wszystkim domownikom od 4,17 godzin (Szwecja) do 5,31 (Portugalia), mężczyźni zaś byli zdania, że prace domowe wymagają od zaledwie 1,66 godziny (Grecja, Portugalia) do 2,84 (Szwecja). Znamiennym jest, że w krajach o bardziej tradycyjnej kulturze, w których mężczyźni mają mały udział w pracach w domu, podają oni najmniejszą liczbę godzin jakiej wymagają prace domowe, zaś w krajach skandynawskich, w których udział mężczyzn w pracach domowych jest relatywnie duży, największą. Ciekawe, że różnice w odpowiedziach kobiet i mężczyzn na temat ilości czasu poświęcanego przez wszystkich domowników na prace domowe w weekendy jest, w odróżnieniu od dnia codziennego, zaskakująco mała i nie przekracza +/0,4 godziny. Co więcej, tym razem to zazwyczaj mężczyźni podają większą ilość czasu jaką prace domowe zajmują rodzinie. Polscy mężczyźni nie wypadają najlepiej – ich zdaniem członkowie rodziny na wykonanie prac domowych w dni powszednie muszą poświęcić o 2,23 godziny mniej, niż szacują to kobiety. Czym są prace domowe?

Ocena prac domowych – prac, którym kobiety poświęcają tak bardzo dużo czasu – nie przedstawia się pozytywnie (Titkow, DuchKrzystoszek i Budrowska 2004). W powszechnym odczuciu żon i mężów czynności wykonywane w gospodarstwie domowym są pracą, której efektów się nie zauważa (91,6%), praktycznie nie mają one końca (90,2%), są monotonne, powtarzalne (87,0%), a na dodatek związane z brudem (61,6%). W powyższych charakterystykach żony i mężowie są zgodni. Są jednak i pewne różnice między nimi – dla mężczyzn prace domowe nie są tak



prawo_i_p_e__9_2008.pdf  
prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement