Page 21

Te m a t n u m e r u : P R Z E M O C W R O D Z I N I E

ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy. Trochę inaczej przedstawia się sytuacja w stosunku do pracownicy opiekującej się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia. Wtedy pracownica taka może być zatrudniania w godzinach nadliczbowych, przy pracy w porze nocnej, może świadczyć pracę w systemie przerywanego czasu pracy i może być delegowana poza stałe miejsce zatrudnienia tylko w sytuacji, jeżeli wyrazi na to zgodę. Ponadto czas pracy pracownicy w ciąży i opiekującej się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia w systemie równoważnego czasu pracy, przy dozorze urządzeń, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, przy pracy w ruchu ciągłym, przy systemie skróconego tygodnia pracy i przy systemie pracy weekendowej, nie może bez zgody pracownicy wynosić więcej niż 8 godzin na dobę. Macierzyństwo pod specjalnym nadzorem

Polski ustawodawca objął kobietę w ciąży, jak również pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, okresem ochronnym, czyli takim okresem, kiedy pracodawca – poza określonymi przypadkami – nie może zwolnić pracownicy z pracy. Według art. 177 § 4 k.p. pracodawca może zwolnić pracownicę w ciąży jedynie w przypadku likwidacji zakładu pracy, ogłoszenia jego upadłości lub przy rozwiązaniu umowy o pracę z winy pracownicy (w tym przypadku jest to tzw. zwolnienie dyscyplinarne). Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownicę termin rozwiązania umowy o pracę. Jeśli pracodawca w tym okresie nie jest w stanie zapenić pracownicy innego zatrudnienia, przysługuje jej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Art. 177 § 3 i 31 k.p. określa, od kiedy powstaje okres ochronny wobec pracownicy ciężarnej. Okres ten faktycznie powstaje od pierwszego dnia poinformowania pracodawcy o ciąży. W sytuacji gdy kobie-

9  2008

Długość okresu ochronnego w firmach amerykańskich:  Firma Bristol-Myers Squibb Company, koncern farmaceutyczny – oferuje mamom osiem tygodni pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego, a jeżeli zdecydują się zostać z dzieckiem dłużej, to przez 24 tygodnie gwarantują, że nie zwolnią pracownicy z pracy.  Firma Discovery Communications Inc., koncern medialny – oferuje mamom dziewięć tygodni pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego oraz gwarancję, że do 17 tygodni urlopu kobieta nie straci pracy.  Firma Eli Lilly, koncern farmaceutyczny – świeżo upieczone mamy dostają dziesięć pełnopłatnych tygodni urlopu, magą jednak zostać z dzieckiem dłużej – przez 68 tygodni firma gwarantuje, że pracownica nie straci pracy.  Firma IBM, koncern informatyczny – matki dostają płatny sześciotygodniowy urlop macierzyński (ojcowie – dwutygodniowy) oraz pełne ubezpieczenie zdrowotne, gdy zdecydują się ten urlop przdłużyć. Do 156 tygodni (!) mają gwarantowany powrót do firmy.  Firma Johnson & Johnson, koncern farmaceutycznochemiczny – młode mamy dostają trzy tygodnie pełnopłatnego urlopu oraz kolejne trzy za 75% swojego wynagrodzenia. Przez 52 tygodnie mają zagwarantowaną pracę.  Firma JPMorganChase, koncern finansowo-bankowy – młode mamy dostają 12 tygodni płatnego urlopu, a do 26 tygodni gwarancję pracy.

ta jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny przekraczający 1 miesiąc i umowy takie uległyby rozwiązaniu po 3 miesiącu ciąży, z mocy prawa ulegają ona automatycznie przedłużeniu do dnia porodu. W związku z tym umowy takie ulegną rozwiązaniu dopiero na następny dzień po porodzie. Pracownice mylnie uważają, że do 3 miesiąca nie mogą poinformować pracodawcę o ciąży. Nie moment poinformowania pracodawcy o ciąży świadczy w o tym, czy ich umowa o pracę ulegnie przedłużeniu czy też nie, tylko moment, kiedy normalnie umowa uległaby rozwiązaniu. Oznacza to, że pracownica zatrudniona na podstawie w umowy o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu przed jej 3 miesiącem ciąży, nie jjest przedłużona do dnia porodu i stosunek pracy ulega rozwiązaniu w normalnym terminie przewidzianym w umowie o pracę. Również umowa o pracę na czas określony, zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie zapewnia pracownicy okresu ochronnego. Podobne regulacje jak w przypadku ochrony pracownicy w ciąży i przebywającej na urlopie macierzyńskim, obowiązują w przypadku zwolnienia pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym (art. 1861 k.p.). Pracownica taka może być zwolniona jedynie w przypadku likwidacji zakładu pracy, ogłoszenia jego upadłości lub przy rozwiązaniu umowy o pracę z winy pracownicy. Należy jjasno zaznaczyć, że okres ochronny dla pracownicy rozpoczynającej urlop wychowawczy zaczyna się od dnia w złożenia wniosku o udzielenie jej tego urlopu. W czasie przebywania na urlopie wychowawczym pracodawca może zwolnić pracownicę w ramach zwolnień grupowych, co jest niedopuszczalne w przypadku zwolnienia pracownicy w ciąży i przebywającej na urlopie macierzyńskim.



prawo_i_p_e__9_2008.pdf  
prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement