Page 17

Temat numeru: PRZEMOC W R ODZINIE

RADA EUROPY W WALCE Z PRZEMOCĄ WOBEC KOBIET Przemoc wobec kobiet zagrożeniem dla podstawowych wartości Rady Europy Przemoc wobec kobiet, w tym przemoc domowa, należy do najpoważniejszych naruszeń praw człowieka ze względu na płeć. Pozbawia ofiarę możliwości korzystania z podstawowych praw i wolności należnych każdemu człowiekowi i stanowi poważną przeszkodę na drodze do osiągnięcia równości pomiędzy kobietami i mężczyznami. Pomimo znacznego postępu, jaki nastąpił w sferze zwalczania przemocy wobec kobiet, wciąż jest to zjawisko bardzo rozpowszechnione i to we wszystkich grupach społecznych państw członkowskich Rady Europy. Dostępne dane mówią o tym, że co piąta lub co czwarta kobieta co najmniej raz doświadczyła przemocy fizycznej podczas swego dorosłego życia, a co dziesiąta była ofiarą przemocy seksualnej i wymuszania. 9  2008

Rada Europy uznając, że przemoc wobec kobiet, w tym przemoc domowa, stanowi zagrożenie dla realizacji podstawowych wartości Rady Europy, podjęła wiele inicjatyw mających chronić kobiety. Już w 1993 r. trzecia Europejska Konferencja Ministerialna w sprawie Równości Kobiet i Mężczyzn była poświęcona temu zjawisku. Rok 2007 został uznany za Rok walki z przemocą wobec kobiet, a inauguracja kampanii odbyła się w Madrycie 27 listopada 2006 r. Kampania ma m.in. przyczynić się do upowszechniania podejścia do przemocy wobec kobiet jako naruszania praw człowieka, uświadomić, że przemoc może być nie tylko fizyczna, ale także psychiczna, ekonomiczna i seksualna, zachęcić państwa członkowskie do aktywniejszego wdrażania środków prawnych i programów, które pozwoliłyby skuteczniej jej przeciwdziałać. W ramach kampanii zbierane są dane od policji, sądów i ośrodków pomocy społecznej – instytucji, do których zgłaszają się ofiary przemocy. Na początku 2008 r. mamy poznać skalę zjawiska przemocy we wszystkich 47 krajach należących do Rady Europy. W ramach kampanii RE apeluje do państw członkowskich o monitorowanie

skuteczności wdrażania istniejącego ustawodawstwa oraz systemu wsparcia i ochrony dla ofiar. Ważnym przesłaniem kampanii jest również pokazanie, że skuteczna walka z przemocą domową wymaga wspólnych działań różnych służb publicznych oraz organizacji pozarządowych. W kampanii podkreśla się również, że w wyniku przemocy domowej krzywdzone są nie tylko kobiety i dzieci, ale wymierne szkody ponosimy wszyscy jako społeczeństwo. Podkreśla się, że skuteczna walka z przemocą domową wymaga aktywnego zaangażowania się w nią mężczyzn. Kampania jest realizowana na kilku płaszczyznach: międzyrządowej, parlamentarnej oraz lokalnej



prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement