Page 70

część 2

138

4.  Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują tę osobę do  gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. § 18.  1.  Zakończenie procedury następuje w przypadku: 1)  ustania przemocy w  rodzinie i  uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w  rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo 2)  rozstrzygnięcia o  braku zasadności podejmowania działań. 2.  Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który powinien zawierać: 1)  dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura; 2)  datę rozpoczęcia i zakończenia procedury; 3)  opis podjętych działań w ramach procedury. 3.  O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu. § 19.  Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

VI. Wybrane akty prawne

WYTYCZNE PROKURATORA GENERALNEGO

z 18 grudnia 2013 r. dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o  prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. 2011 r. Nr 270, poz.1599, z późn. zm.), oraz art. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o  przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.), ponadto mając na uwadze: Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw zastępującą Decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej podpisaną w dniu 18 grudnia 2012 r., polecam przyjęcie następujących zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Przy sporządzaniu protokołu z przyjęcia ustnego zawiadomienia o  przestępstwie oraz przy pierwszym przesłuchaniu pokrzywdzonego w  sprawach dotyczących przestępstw związanych z przemocą w rodzinie – niezależnie od  pisemnego pouczenia o  prawach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym – pokrzywdzonemu należy udzielić dodatkowych, szczegółowych informacji i pouczeń dotyczących jego uprawnień, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o  przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie, w tym w szczególności dotyczących form pomocy wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1–6 ustawy. Prokurator informuje pokrzywdzonego o  wszelkich formach pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym przeN I E Z B Ę D N I K P R O K U R A T O R A

139

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora