Page 57

112

część 2

V. Wybrane orzecznictwo sądowe

dobro stanowi jedno przestępstwo wieloczynowe, do którego nie może mieć zastosowania konstrukcja przestępstwa (czynu) ciągłego, która dotyczy przestępstw jednorazowych.

łowałby ustawowe znamiona tego przestępstwa. Tak więc w każdej konkretnej sprawie należy analizować rodzaj i sposób działania sprawcy znęcania.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 8 marca 2012r., II AKa 13/12, LEX nr 1129381 Ustawowe określenie „znęca się” oznacza działanie albo zaniechanie polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dotkliwych cierpień moralnych, powtarzającym się albo jednorazowym, lecz intensywnym i rozciągniętym w czasie. Postanowienie Sądu Najwyższego z 7 stycznia 2007 r.,V KK 172/09,OSNwSK 2010/1/7 (…) Brak harmonii pomiędzy tytułem rozdziału XXVI Kodeksu karnego a zakresem dóbr chronionych przepisem art. 207 k.k., który zdecydowanie wykracza poza obszar pojęcia „przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece”, w żadnej mierze nie uprawnia do twierdzenia, że przedmiotem ochrony z tego przepisu jest tylko rodzina, jej spoistość, trwałość oraz prawidłowe funkcjonowanie, a  nadto życie, zdrowie, cześć, godność i nietykalność cielesna jej członków. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 23 grudnia 2009r., II KA 369/09,KZS 2010/3/57 Sam fakt, że ofiarą znęcania było małe bezbronne dziecko, nie jest wystarczający do  uznania, że przestępstwo to połączone było ze  stosowaniem szczególnego okrucieństwa w  rozumieniu art. 207 § 2 k.k. Wszystko zależy od ustaleń faktycznych. Nie działa tu więc żaden automatyzm, swego rodzaju domniemanie. Gdyby było inaczej, ustawodawca odmiennie sformu-

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 13 listopada 2008r., II AKa 303/08, Biul. SAKa 2009/1/7. Zmuszenie pokrzywdzonego do  poddania się innej czynności seksualnej, poza wyczerpaniem znamion przestępstwa z  art. 197 § 3 k.k., jako upokarzające pokrzywdzonego i na ten efekt ukierunkowane, jest jednym z modalnych zachowań znęcania się nad pokrzywdzonym (…) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 2 lutego 2008 r., AKa 281/08, Biul. SAKa2008/4/3 W wypadku gdy sprawca najpierw znęcał się fizycznie i psychicznie nad ofiarą, a ostatnią jego fazą była zbrodnia zabójstwa osoby, nad którą wcześniej się pastwił, zasadne jest przyjęcie w tej konkretnej sprawie kumulatywnej kwalifikacji prawnej z art. 207 § 1 k.k. i  art. 148 § 1 k.k. w  zw. z  art. 11 § 2 k.k., albowiem pierwotne przestępstwo wywołało dalej idący skutek w postaci śmierci ofiary, który zdecydowanie wykroczył poza ramy samego znęcania. Postanowienie Sądu Najwyższego z 9 października 2007 r., IV KK 274/07, Biul. PK 2008/1/38 Uwzględniając naukę o  obiektywnym przypisaniu, która znalazła już akceptację judykatury (zob. wyrok SN z 8 marca 2000 r., III KKN 231/98, OSNKW 2000, z. 5–6, poz. 45), trzeba powiedzieć, że in concreto prawidłowo zakwalifikowano zachowanie W. M. z 15 marca 2006 r. z art. 207 § 3 k.k., skoro ustalono N I E Z B Ę D N I K P R O K U R A T O R A

113

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Advertisement