Page 56

110

część 2

V. Wybrane orzecznictwo sądowe

Prawo materialne

dokuczania – to brak jest podstaw do przypisywania tylko jednej stronie zamiaru znęcania się.

Wyrok Sądu Najwyższego z 17 grudnia 1970 r., IV KR 199/70, OSNKW 1971/5/70 , Lex 18224 (…) Zagadnienie szczególnego okrucieństwa w działaniu sprawcy w  rozumieniu przepisu § 2 art. 168 k.k. wiąże się nie tyle ze skutkami czynu, ile przede wszystkim z rodzajem i sposobem „działania”, tj. użytej przemocy, groźby lub podstępu dla przezwyciężenia oporu osoby pokrzywdzonej lub doprowadzenia jej do zaniechania oporu. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 lipca 2012 r., II AKa 99/12, KZS 2012/7–8/52 Pojęcie „szczególnego okrucieństwa” ma charakter ocenny. Winno być odnoszone do  zachowania wyjątkowo drastycznego i  odrażającego, przy czym znamieniem kwalifikującym jest nie samo „okrucieństwo” (zwykłe okrucieństwo), lecz okrucieństwo „szczególne”, które jest określeniem stopniowalnym tego znamienia. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 23 stycznia 2013 r., II AK 468/12, Lex nr 1280025 Rozgraniczyć należy zachowania, które mieścić mogą w sobie elementy czynu ściganego z oskarżenia prywatnego od  zachowań, które w  odpowiednim zakresie czasowym wyróżniają się pewną systematycznością i napięciem złej woli w podejmowaniu różnego rodzaju zachowań i  które w  sumie mogą stanowić przestępstwo znęcania. Jeżeli natomiast wzajemne zachowania na skutek rozkładu pożycia małżeńskiego polegają na wzajemnym naruszeniu nietykalności i  wzajemnym znieważaniu oraz na podejmowaniu czynności, które można określić mianem złośliwego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 6 grudnia 2012 r., II AKa 277/12, LEX nr 1246775 Przestępstwo znęcania się może być popełnione umyślnie i  to wyłącznie z  zamiarem bezpośrednim. Przesądza o  tym znamię intencjonalne „znęca się”, charakteryzujące szczególne nastawienie sprawcy. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 6 czerwca 2012 r., II AKa 120/12’LEX nr 1213762 O uznaniu działania sprawcy za typ kwalifikowany ze względu na „szczególne okrucieństwo” przestępstwa decyduje jego zamiar uzewnętrzniany rodzajem i sposobem działania (…) Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 25 kwietnia 2012r., II AKa 405/11,LEX nr 1162855 Dotkliwe rozciągnięte w  czasie, wyjątkowo intensywne bicie i  spowodowanie wielu obrażeń ciała, w tym zwłaszcza połączone z cierpieniami psychicznymi, może wypełnić znamiona art. 207 k.k. Ale nie wypełnia ich nawet kilkakrotne użycie przemocy w  okresie kilku dni w  trakcie sprzeczek w  stanie upojenia alkoholowego, przy wzajemnie agresywnej postawie uczestników takich zdarzeń. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 27 marca 2012 r., II AKa 13/12,LEX nr 1210833 Znęcanie się, w  rozumieniu art. 207 § 1 k.k., należy do  tzw. konstrukcji prawnej jedności czynów, w  świetle której wielokrotność powtarzających się zachowań przestępczych, skierowanych na to samo N I E Z B Ę D N I K P R O K U R A T O R A

111

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you