Page 52

102

część 2

I V .  Z a k o ń c z e n i e

wiem zdarza, by prokurator sporządzający akt oskarżenia sam brał udział w rozprawie sądowej w  sprawie, którą prowadził. Prokurator jako strona w postępowaniu sądowym ma prawo do  składania wniosków, w  tym dowodowych. Powinien też reagować na niestosowne pytania zadawane pokrzywdzonemu szczególnie przez obrońców oskarżonych i  samych oskarżonych wnosząc o ich uchylenie na podstawie art. 370 § 4 k.p.k. Niestosowne są pytania sugerujące, podchwytliwe, obrażające oraz naruszające godność świadków. Pamiętać należy także, że przedmiotem procesu są konkretne czyny zabronione prawem zarzucane oskarżonemu, a nie reputacja osoby pokrzywdzonej. Przy formułowaniu wniosków końcowych nie można zapominać w razie propozycji warunkowego zawieszenia kary z  możliwości wnoszenia o  nałożenie na skazanego obowiązków na podstawie art. 72 k.k. i zastosowanie dozoru zgodnie z art. 73 k.k. Chodzi zwłaszcza o  obowiązki wymienione w  art. 72 § 1 pkt 6, 6a), 7, 7a) lub 7b). Pamiętać też należy o  obowiązku naprawienia szkody, o  którym jest mowa w art. 72 § 2 k.k., jak również o środku karnym wymienionym w art. 39 pkt 5 k.k. Prokuratorowi przysługują również określone uprawnienia w  stadium postępowania wykonawczego. Ma on prawo wziąć udział w  posiedzeniu sądu penitencjarnego, którego przedmiotem jest odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec warunkowo zwolnionego, który został skazany za przestępstwo przemocy w rodzinie i w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkują-

cych wspólnie z nim (art. 160 § 3 k.k.w.). Oznacza to, że prokurator ma wpływ na podjecie decyzji o odwołaniu warunkowego zwolnienia. Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w  systemie dozoru elektronicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 142, poz. 960 z późn. zm.) prokurator ma prawo wnosić o nałożenie na skazanego uzyskującego zezwolenie na odbycie kary w tym systemie obowiązków określonych w art. 72 k.k. oraz zakazu zbliżania się do określonych osób, w tym pokrzywdzonego, jak również nakazu powstrzymania się od  przebywania w  określonych miejscach, np. tych, w których przebywa pokrzywdzony.

IV.  Zakończenie Codzienna praktyka, nie tylko prokuratorska, dostarcza nam aż nadto dowodów świadczących, że podstawowa zasada konstytucyjna wyrażona w art. 30 Konstytucji RP, w  myśl której „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a  jej poszanowanie i  ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”, nie jest dostatecznie znana albo nie przywiązuje się do niej należnej wagi. A przecież to m.in. właśnie na prokuratora Konstytucja RP nakłada obowiązek jej poszanowania. N I E Z B Ę D N I K P R O K U R A T O R A

103

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora