Page 49

96

część 2

I I I .  S p o s ó b p o s t ę p o w a n i a

godności zeznań, ponieważ przedmiotem stanowiska biegłego powinny być tylko cechy stanu psychicznego badanego mogące mieć wpływ na treść jego relacji. Natomiast ocena wiarygodności zeznań świadka należy wyłącznie do sądu. Nawet uzależnienie świadka od narkotyków czy leczenie psychiatryczne nie może automatycznie przesądzać o niewiarygodności jego zeznań. Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa jest uzasadnione tylko wtedy, gdy zachodzą wątpliwości co do  stanu psychicznego wynikające z konkretnych zachowań i faktów. Trzeba sobie uzmysłowić, że powołanie biegłego psychologa do udziału przy przesłuchaniu osoby pokrzywdzonej od  razu wzbudza w  niej nieufność i przekonanie, że nie wierzy się temu, co ona mówi. Dlatego podejmując decyzję o  powołaniu biegłego, należy zawsze rozważyć, czy są ku temu rzeczywiste podstawy i  pamiętać, że od  oceny wiarygodności świadków, w kontekście innych zebranych dowodów, jest najpierw prokurator, a potem sąd.

twierdzi, że nie chciał skrzywdzić, że tylko pchnął, ale nie chciał spowodować obrażeń ciała. Sprawcy tych przestępstw, stosując na ogół mechanizmy wyparcia, zaprzeczenia i projekcji, zazwyczaj wierzą w swoje relacje, a jeśli się przyznają, to nie przyjmują odpowiedzialności za to, co się stało, twierdząc, że coś w nich wstąpiło, nie wiedzieli, co robią itp. Nie można też zapominać, że sprawcy przemocy często są niezdolni do  empatii i  stosują obronny mechanizm projekcji. Podejmują też działania zmierzające do  ukrycia prawdy, np. kreują zdarzenia, które powodują niezrozumiałe dla otoczenia reakcje partnerki, aby przekonać o jej chorobie psychicznej, opowiadając rodzinie, sąsiadom czy współpracownikom zmyślone historie o jej postępkach. Sprawca może być przekonujący, ponieważ w  tego rodzaju sytuacjach typowe jest odrzucenie odpowiedzialności. Jeśli poczuje się na dodatek zdradzony przez partnerkę, która ujawniła sekrety rodzinne i  okazała się według niego nielojalna, to może podjąć różne działania, by ją zniszczyć. Sprawcę przemocy charakteryzuje też tzw. zimna krew, testuje on rozmówcę, w  tym funkcjonariusza policji czy prokuratora, chcąc odzyskać kontrolę nad sytuacją. Dlatego po przesłuchaniu sprawcy należy się zastanowić czy i jakie środki zapobiegawcze należałoby zastosować oraz czy należałoby poddać go badaniu psychiatrycznemu i psychologicznemu. Jeżeli zebrany materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu, a działanie jego ma charakter uporczywy i stwarza realne zagrożenie dla zdrowia czy życia osób najbliższych, szczególnie, gdy

Przesłuchanie podejrzanego oraz możliwości jego izolacji od osoby pokrzywdzonej Po przedstawieniu podejrzanemu zarzutu należy go przesłuchać pamiętając, że sprawca zazwyczaj wypowiada się gładko, a jego opowieść brzmi przekonująco, często bagatelizuje on swoje działania a koncentruje się na błędach i prowokacjach ze strony osoby pokrzywdzonej. Zasłania się niepamięcią, zaprzecza, żeby dane wydarzenia miały miejsce,

N I E Z B Ę D N I K P R O K U R A T O R A

97

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Advertisement