Page 46

90

część 2

I I I .  S p o s ó b p o s t ę p o w a n i a

k.k. wymaga szczególnych środków ochrony w odniesieniu do  przesłuchiwania, co oznacza, że ona sama nie ma na to żadnego wpływu. Jest to sprzeczne z  intencją dyrektywy 2012/29/UE, która przewiduje, iż zawsze uwzględnia się tu wolę ofiary, a  zwłaszcza jej życzenie co do  niekorzystania z  takich środków (art. 22 ust. 6). Przy przesłuchiwaniu wszystkich ofiar przemocy w rodzinie należy powstrzymywać się od zadawania pytań dotyczących ich życia intymnego (np. dotyczących wcześniejszych doświadczeń seksualnych), które są zasadne jedynie wówczas, gdy mają znaczenie dla ustaleń w  sprawie o  przemoc. Szczególnie należy o to dbać w trakcie postępowania sądowego, które – jako odbywające się na ogół jawnie (art. 355 k.p.k.) – może skutkować upowszechnieniem chronionych informacji o życiu prywatnym i rodzinnym pokrzywdzonego, co podnosi dyrektywa 2012/29/UE (art. 21 i 23 ust. 3 lit. c). Należy dodać, że w myśl art. 185c § 1 k.p.k. w zawiadomieniu o  przestępstwie z  art. 197–199 k.k. pokrzywdzony może ograniczyć się „do wskazania najważniejszych faktów i dowodów”. Nie musi ono zatem zawierać bardzo szczegółowych informacji i opisów.

chania albo oskarżony nie miał w tym czasie obrońcy. Przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z  udziałem biegłego, w  którym mają prawo uczestniczyć prokurator, obrońca i  pełnomocnik pokrzywdzonego oraz przedstawiciel ustawowy bądź osoba, pod której stałą pieczą pozostaje małoletni albo częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniony, jeśli ich obecność nie ogranicza swobody wypowiedzi małoletniego pokrzywdzonego. Na rozprawie odczytywany jest protokół przesłuchania oraz – jeśli był sporządzony – odtworzony zostaje zapis dźwięku i obrazu. Stosownie do  powoływanego już pisma Prokuratora Generalnego z  2 czerwca 2011 r. prokurator postanowieniem powołuje biegłego psychologa do udziału w takim przesłuchaniu. Pamiętać trzeba, że – na mocy uchwały SN z  30  września 2010 r., I KZP 10/10 (OSNKW 2010, nr 10, poz. 84)  – rodzic małoletniego nie może wykonywać jego praw jako pokrzywdzonego, jeżeli oskarżonym w  sprawie jest drugi z  rodziców. W  takiej sytuacji udział w  przesłuchaniu rodzica jako przedstawiciela ustawowego przesłuchiwanego małoletniego powinien być również co do  zasady wykluczony. Można bowiem założyć, że w  większości przypadków jego obecność będzie bardzo poważnie deprymować małoletniego. Stosownie do art. 185b k.p.k. takie same zasady mogą dotyczyć przesłuchiwania małoletnich świadków, którzy nie ukończyli w chwili przesłuchania 15 lat, o ile ich zeznania mogą być istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Przesłuchania powinny być prowadzone w warunkach przyjaznych dla dzieci (tzw. niebieskie pokoje).

Przesłuchiwanie małoletnich pokrzywdzonych i świadków w sprawach o przemoc w rodzinie W  myśl art. 185a k.p.k. małoletni do  chwili ukończenia 15 roku życia pokrzywdzeni przestępstwem z art. 207 k.k. są przesłuchiwani w charakterze świadków tylko jeden raz, chyba że ujawnią się nowe okoliczności wymagające ponownego przesłu-

N I E Z B Ę D N I K P R O K U R A T O R A

91

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you