Page 42

82

część 2

I I I .  S p o s ó b p o s t ę p o w a n i a

ności na odpowiednim poziomie, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Prokuratora Generalnego. Przygotowując wytyczne dla policji należy przede wszystkim zaakcentować wagę pierwszego pouczenia osoby pokrzywdzonej przed przesłuchaniem o przysługujących jej uprawnieniach oraz spoczywających na niej obowiązkach. Czynność ta nie może ograniczać się do wręczenia formularza, należy bowiem własnymi słowami wytłumaczyć przynajmniej najistotniejsze uprawnienia, jak np. prawo do  wnioskowania o  przeprowadzenie konkretnych czynności procesowych i uczestniczenia w  nich, korzystania z  pomocy pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego) z  wyboru lub warunkach ubiegania się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Podstawą wytycznych powinny być przede wszystkim informacje podane w  zawiadomieniu o przestępstwie, ale również należy wskazać policji inne możliwości poszukiwania dowodów (nie ograniczać się tylko do osoby pokrzywdzonej, która niewątpliwie może dostarczyć ciekawych informacji, ale przysługuje jej prawo odmowy zeznań, z  czym należy się liczyć na każdym etapie postępowania). Nie można zapominać o dowodach z dokumentów, np. wszelkie zaświadczenia lekarskie, materiał fotograficzny, protokoły oględzin mieszkania, gdzie miała miejsce przemoc oraz o dowodach z zeznań innych świadków, jak dzielnicowy, pracownicy różnych instytucji udzielających pomocy osobie pokrzywdzonej, itp. Przemoc w  rodzinie zdarza się często w  domu i czasem rzeczywiście ofiara może być jedynym świadkiem. W takiej sytuacji wiele ofiar będzie potrzebować praktycznego i psychicznego wsparcia oraz usług peł-

nomocnika wyspecjalizowanego w dziedzinie przemocy w rodzinie. Psychiczna i praktyczna pomoc dla wszystkich ofiar przestępstw jest dostępna w  organizacjach pomocowych. Należy zlecić policji sprawdzenie czy wcześniej miały miejsce interwencje w  mieszkaniu, czy istnieje dokumentacja tych interwencji, która powinna być dołączona do sprawy; nie zapominać o przesłuchaniu dzielnicowych, osób z  centrum interwencji kryzysowej, z opieki społecznej czy też pracowników schroniska dla kobiet (o ile osoba pokrzywdzona korzystała z tej formy pomocy). Kolejnym źródłem informacji mogą być najbliżsi sąsiedzi i członkowie rodziny. Należy również zwrócić uwagę, aby policjant przy przesłuchaniu osoby pokrzywdzonej ustalił, jaką postać przybierała przemoc, a  zwłaszcza czy dochodziło do  molestowania seksualnego lub zmuszania do  obcowania płciowego, czy miały miejsce jednorazowe lub wielokrotne akty przemocy, jak groźby, pozbawienie wolności, pobicie itp., czy osobami pokrzywdzonymi są dzieci, a jeśli tak, to w jaki sposób zostały pokrzywdzone. Wskazać także należy na konieczność udzielenia osobie pokrzywdzonej informacji o organizacjach i  instytucjach, które – zgodnie z  ustawą o  przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie – są zobowiązane do  niesienia różnych form pomocy tej grupie osób. Podkreślić trzeba, że na podstawie art. 12 tej ustawy osoby, które w  związku z  wykonywaniem obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o  popełnieniu ściganego z  urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, powinny niezwłocznie zawiadomić o tym policję lub prokuratora. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zaN I E Z B Ę D N I K P R O K U R A T O R A

83

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you