Page 34

66

część 2

I I .  D e f i n i c j e

nia o charakterze zamierzonym i  instrumentalnym, których celem jest zniewolenie ofiary, wyeliminowanie jej suwerennych myśli i  działań, podporządkowanie jej żądaniom i potrzebom sprawcy. Sprawca przemocy działa sprytnie, wybierając odpowiedni czas i  miejsce ataku, działając tak, aby nie było śladów ani świadków. Dlatego najczęściej bije w domu, niszczy tylko te rzeczy, na których mu nie zależy, z premedytacją wykorzystuje wiedzę o nawykach i  słabościach ofiary oraz jej przywiązanie do dzieci czy bliskich, dąży do jej zastraszenia i całkowitego podporządkowania, a często także karze za podejmowanie prób uwolnienia się z takiej relacji. Definicje przemocy w rodzinie oparte na kryminologicznych zostały wprowadzone do  niektórych aktów prawnych i dokumentów międzynarodowych. W  szczególności w  Konwencji nr 210 przemoc domowa została określona jako oznaczająca „wszelkie akty fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej przemocy występujące w  rodzinie lub gospodarstwie domowym, pomiędzy byłymi lub obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą miejsce zamieszkania, czy też nie” (art. 3 lit. b). W art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pojęcie przemocy w rodzinie zdefiniowano jako oznaczające jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11 k.k., jak również innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wol-

ność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. Definicja ta nie obejmuje jednego z bardzo istotnych przejawów przemocy w rodzinie, jaką jest przemoc ekonomiczna. Ta postać uzależnienia ofiary jest groźna i  nie powinna być lekceważona, ponieważ może prowadzić do ograniczenia lub całkowitego pozbawienia ofiary możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, co ma poważne konsekwencje fizyczne i  psychiczne. Nie można zatem jej pomijać, a pozwala na to założenie, iż przemoc ekonomiczna jest przejawem szeroko rozumianej przemocy psychicznej.

Przestępstwo przemocy w rodzinie i inne mieszczące się w jej pojęciu Polskie prawo karne nie wyodrębnia przemocy w  rodzinie jako samoistnego typu przestępstwa. Mieści się ona w dyspozycji przestępstwa znęcania się opisanego w art. 207 k.k., który penalizuje również inne stany faktyczne. Istota przemocy w rodzinie sprawia zarazem, że – z jednej strony – często pochłania ona inne zachowania przestępcze o niższym w swym typie podstawowym ciężarze gatunkowym, a  z drugiej – sama zostaje wchłonięta przez czyny zdecydowanie poważniejsze i  zagrożone wyraźnie surowszymi sankcjami. W  tym ostatnim przypadku chodzi o  zabójstwo ofiary, które nierzadko stanowi ostatni etap przemocy w rodzinie. N I E Z B Ę D N I K P R O K U R A T O R A

67

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you