Page 20

część 1

38

IV. Psychologiczne aspekty przemocy

Przykłady: bicie, policzkowanie, popychanie, cią-

Przykłady: zabieranie zarobków, zabieranie kart

gnięcie za włosy, wykręcanie rąk, kopanie, duszenie,

kredytowych, zakazywanie podjęcia lub chodzenia

zadawanie ran kłutych i szarpanych, odmawianie

do pracy, niszczenie rzeczy osobistych, odmawianie

koniecznej pomocy medycznej, pozbawianie jedze-

pieniędzy na dom, kontrolowanie wydatków, unie-

nia, picia, snu, zmuszanie do zażywania alkoholu,

możliwianie uzyskania informacji o stanie finansów

narkotyków.

rodzinnych, zmuszanie do zawierania zobowiązań

Przemoc seksualna to każde zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary do podjęcia niechcianych zachowań o charakterze seksualnym lub zdeprecjonowanie jej seksualności. Przykłady: obmacywanie, gwałcenie, zmuszanie do uprawiania nieakceptowanych form seksu (seks oralny, analny, homoseksualny, sodomia, sadomasochizm), zmuszanie do współżycia z innymi osobami, wyśmiewanie preferencji seksualnych.

Przemoc psychiczna to każde zachowanie, które-

go celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpieczeństwa i  kontroli nad własnym życiem. Przykłady: grożenie, szantażowanie, zastraszanie, upokarzanie, poniżanie, ciągłe bezpodstawne krytykowanie, wmawianie choroby psychicznej, grożenie pozbawieniem władzy rodzicielskiej, izolowanie od rodziny, przyjaciół, wrogie nastawianie dzieci, zakazywanie opuszczania domu, zabranianie dostępu do telefonu, samochodu, pozbawianie intymności i prywatności, uniemożliwianie podejmowania decyzji.

Przemoc ekonomiczna – mówimy o niej wtedy, gdy sprawca używa pieniędzy albo innych wartości materialnych do  zaspokojenia potrzeby władzy i  kontroli nad partnerką, podporządkowania jej lub przerzucenia na nią odpowiedzialność za utrzymanie domu.

finansowych (kredyt, pożyczka, poręczenie), pasożytowanie na pracy żony/partnerki.

Cykl przemocy Związki oparte na przemocy cechuje szczególna dynamika. Przemoc zazwyczaj powtarza się w cyklach składających się z trzech następujących po sobie faz: fazy budowania napięcia, epizodu przemocy fizycznej i fazy skruchy (miodowego miesiąca).

Faza narastania napięcia Istotą tej fazy jest stopniowy wzrost napięcia między sprawcą a ofiarą. Sprawca staje się podirytowany i  rozdrażniony, zaczyna zachowywać się w  sposób zagrażający bezpieczeństwu emocjonalnemu ofiary (obraża ją, krytykuje, upokarza, zastrasza). Każdy drobiazg wywołuje jego złość, często robi awantury. Staje się patologicznie zazdrosny, kontrolujący i opresyjny. Uzależnieni zaczynają więcej pić lub zażywać narkotyki. Na tym etapie cyklu może dochodzić do  pomniejszych aktów przemocy fizycznej. Ofiara doskonale przeczuwa zbliżający się atak i  stara się nie denerwować partnera – nie wchodzić mu w drogę, nie dawać „pretekstów” do awantur i niesnasek. Cały czas jest czujna, napięta i bardzo uważna. Niektóre N I E Z B Ę D N I K P R O K U R A T O R A

39

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you