Page 19

36

część 1

IV. Psychologiczne aspekty przemocy

mocy wobec kobiet. Przez zmianę tradycyjnego podejścia do tego zjawiska i  realizację specyficznych programów i procedur nastawionych na zmianę ofiary mogą być skuteczniej chronione przed przemocą, a w społeczeństwie zaczyna się kształtować nowy klimat wynikający z innego sposobu myślenia o stosunkach między mężczyznami i kobietami w związkach intymnych.

ƒƒ odbywa się w warunkach nierównowagi sił – sprawca ma i  wykorzystuje przewagę (fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną) nad ofiarą, ƒƒ prowadzi do  naruszenia podstawowych praw i wolności ofiary, ƒƒ powoduje cierpienie oraz naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Przemoc w  rodzinie – przybiera różne formy: od przemocy fizycznej przez psychiczną i seksualną po ekonomiczną. Może się pojawić na każdym etapie małżeństwa czy związku, nawet po wielu wspólnie spędzonych latach. Często wydarzeniem „inicjującym” przemoc wobec kobiety jest: ślub, ciąża, narodziny dziecka albo zamieszkanie przez partnerów w samodzielnym mieszkaniu, z dala od rodziców. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem. Zazwyczaj ma charakter długotrwały i cykliczny. Zdarza się, że kres jej kładzie dopiero śmierć jednej ze stron – ofiary lub sprawcy. Badania pokazują, że mężczyźni, którzy dopuszczają się przemocy wobec najbliższych, pochodzą ze wszystkich grup społecznych i zawodowych. Wbrew utrzymującym się wciąż stereotypom, nie muszą być alkoholikami ani też osobami psychicznie lub emocjonalnie zaburzonymi.

IV. Psychologiczne aspekty przemocy Charakterystyka zjawiska Przemocą w rodzinie nazywamy każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i  władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: ƒƒ jest intencjonalna – jest zamierzonym, celowym działaniem człowieka, ƒƒ jest nakierowana na kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,

Formy przemocy Przemoc fizyczna to każde zachowanie, którego celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego wbrew jej woli, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawianie ją życia. N I E Z B Ę D N I K P R O K U R A T O R A

37

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Advertisement