Page 11

część 1

20

II. Czarna statystyka Przemoc domowa wobec kobiet to poważny problem społeczny o globalnym zasięgu. W  90 – 95% przypadków sprawcami przemocy w  rodzinie są mężczyźni, a  ofiarami kobiety. Jak stwierdza ONZ, przemoc wobec kobiet ma charakter prawdziwej epidemii. Każdego roku miliony kobiet i  dziewcząt na całym świcie są lżone, poniżane, bite i gwałcone. W  wielu krajach kobiety są porywane, torturowane i  zabijane, bo rzekomo przyniosły hańbę rodzinie, wniosły zbyt niski posag lub po prostu dlatego, że są kobietami. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia 30% kobiet na świecie doznaje przemocy z rąk swoich partnerów (2013). Najwyższy wskaźnik przemocy w rodzinie notuje się w Afryce, na Bliskim Wschodzie i  w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie 37% kobiet w którymś momencie życia doświadczyło przemocy ze strony partnera. W krajach Ameryki Łacińskiej i  Południowej wskaźnik ten wynosi 30%, w Ameryce Północnej 23%, a w Europie 27%. Rada Europy szacuje, że około 25% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej, a  10% doznało przemocy seksualnej z  użyciem siły. W  większości przypadków sprawcą była osoba z najbliższego otoczenia ofiary, najczęściej jej partner lub były partner. 45% kobiet w UE deklaruje, że co najmniej raz padło ofiarą przemocy ze względu na płeć; 40–45% kobiet doświadczyło molestowania seksualnego w  pracy. Szacuje się, że w  Europie w  wyniku prze-

II. Czarna statystyka

mocy ze względu na płeć codziennie umiera 7 kobiet. Z przeprowadzonych w  2010 r. badań Eurobarometru wynika, że zjawisko przemocy wobec kobiet jest znane obywatelom EU (98% procent badanych) i bardzo częste (co czwarta osoba zna kobietę będącą ofiarą przemocy domowej, a co piąta zna sprawcę przemocy).Większości aktów przemocy wobec kobiet dokonują mężczyźni z  bezpośredniego otoczenia ofiar, głównie partnerzy lub byli partnerzy. Około 38% wszystkich zgonów kobiet na świecie to zgony poniesione w związku z przemocą domową. Tylko 7% kobiet zginęło z rąk mężczyzn niebędących ich partnerami. Inne badania WHO obejmujące takie kraje jak Australia, Kanada, Południowa Afryka, Izrael I USA wskazywały, że w  wypadku 40–70% śmierci kobiet miało związek z przemocą w rodzinie (z tego ok. 45% w trakcie rozwodu lub separacji). Badania kanadyjskie prowadzone w latach 1974–1994 wykazały, że 76% kobiet zostało zabitych przez swojego partnera. Według Raportu Amnesty International w Rosji rocznie 14 000 kobiet jest zabijanych przez męża lub innego członka rodziny. Szacunki dotyczące Unii Europejskiej mówią o  2419 kobietach, które poniosły śmierć w  związku z  przemocą stosowaną przez partnera: 1409 z  tych kobiet było ofiarami umyślnego zabójstwa popełnionego przez partnera, a  1010 popełniło samobójstwo. Musimy pamiętać, że w  związku z  przemocą wobec kobiet, giną również ich dzieci oraz bliscy (matki, siostry). Chociaż w Polsce „zabójstwa honorowe” zdarzają się sporadycznie, to warto pamiętać, że UNFPA szacuje, że na świecie około 5000 kobiet umiera N I E Z B Ę D N I K P R O K U R A T O R A

21

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora