Page 1

NOVINÁŘEM NA ZKOUŠKU PROJEKTOVÝ TÝDEN – SUŠICE BRÁNA ŠUMAVY 18. – 22. ČERVNA 2012

Úvod do světa žurnalistiky Štěpánka Baierlová Renata Kasalová Jirka Snítil


ŽURNALISTIKA Definice: „Svébytný typ veřejné komunikace založený na systematickém vyhledávání, zpracovávání a distribuování sdělení, jež informují o významných, důležitých nebo alespoň zajímavých událostech; nebo sdělení, která analyzují, vysvětlují či doplňují informace o událostech, popř. sdělení, jež nabízejí nějaký názor na svět kolem nás, poučení o významných událostech tohoto světa, nebo alespoň přinášejí rozptýlení a zábavu.“ (Jan Jirák, Barbara Köpplová) • povolání • studijní obor

Povolání novinář: co o něm víte? A co víte o žurnalistice/ médiích ve Vašem regionu? Znáte některá lokální média? Jak dlouho fungují?


VÝVOJ ŽURNALISTIKY • Prežurnalistická etapa (do počátku novověku) • Dopisovatelská žurnalistika (raný novověk, do pol. 18. st.) • Spisovatelská žurnalistika (do pol. 19. st.) • Redakční žurnalistika (do 30. let 20.století) • Redakčně-technická žurnalistika (od 70. let 20. st.) • Internetová a on-line žurnalistika (od nástupu internetu doposud) Někteří autoři mluví o „konci žurnalistiky“…

Zamyslete se nad jednotlivými obdobími. Umíte si představit, v čem se lišila, jaká byla hlavní funkce novinářů a žurnalistiky? Co si myslíte o nynějším stavu žurnalistiky, proč onen „konec žurnalistiky“?


ŽURNALISTIKA Pojem byl odvozen od francouzského slova journal (deník) HLAVNÍ SLOŽKY ŽURNALISTIKY • zpravodajství • publicistika ŽURNALISTIKA A ETIKA • Etický kodex Syndikátu novinářů a jiné etické kodexy (ČT, deník Týden-vzor BBC) • cenzura a autocenzura • autorizace, dodržování autorských práv, zdrojování Musejí redakce dodržovat etické kodexy?

Jaké zákony upravují fungování médií? Existují nějaké postihy novinářů? Přečtěte si některý etický kodex. Myslíte si, že bývají jeho zásady dodržovány? Najdete některá jeho porušování?


REDAKCE TIŠTĚNÁ MÉDIA: • šéfredaktor, vedoucí vydání, editor, redaktor, publicista, komentátor, korektor, fotograf, grafik, foto-editor, externí spolupracovníci ROZHLAS, TELEVIZE: • šéfredaktor, vedoucí vydání, editor, reportér, moderátor, zprávař, publicista, komentátor, titulkář, externí spolupracovníci S příchodem nových médií se dělba práce v redakcích ztrácí, pomocí multimédií a díky internetu novinář často zastává více funkcí. V každém médiu jsou dále inzertní poradci či marketingoví specialisté.

Jak podle Vás vypadá pracovní náplň lidí v redakcích, jaká je jejich denní rutina? Jaké faktory novináře ovlivňují, jaké tlaky na ně působí? Jaká pracovní pozice v médiích by se Ti líbila?


ZPRAVODAJSTVÍ ZÁKLAD ŽURNALISTIKY • Jeho posláním je informovat o aktuálních událostech • Měřítkem kvality zprávy je její aktuálnost, srozumitelnost, vyváženost, přesnost • Zpravodajství by mělo být rychlé, přesné, vyvážené, nepředpojaté, poctivé při výběru, objektivní • Nejstarší součást žurnalistiky – původně informovalo o ekonomických záležitostech, přírodních katastrofách, politice, senzacích apod.

Znáte pojem „infotainment“? Jak a kde získávají média informace? Existuje vůbec „objektivita“? Mediální realita a mediální manipulace ???


PUBLICISTIKA VÝZNAMNÁ SLOŽKA ŽURNALISTIKY •

Obsahuje kromě informací také názor, hodnocení a subjektivní přístup autora

• Úkolem publicistického stylu je čtenáře poučit, informovat, o něčem přesvědčit • Využívá hodnotících, metaforických i expresivních vět • Časté spojení odborného a uměleckého stylu • Publicisté se věnují převážně aktuálním a soudobým tématům, především hospodářským, politickým či sociálním

Které české publicisty znáte a v jakých médiích působí? Najděte v novinách zpravodajské a publicistické útvary. V čem se sbližují? Jaké výrazové prvky žurnalistika využívá k vyjádření subjektivních hodnocení?


ŽÁNRY ZPRAVODAJSTVÍ • zpráva; zpravodajský rozhovor, zpravodajská reportáž, fotoreportáž PUBLICISTIKA • komentář, úvodník, glosa, poznámka, recenze, sloupek, kritika, fejeton, diskuse, referát; publicistický rozhovor, publicistická (foto)reportáž, anketa NOVÉ ÚTVARY • story, feature

V denním tisku rozeznejte různé žurnalistické žánry, všímejte si jejich stavby. Napište některý z publicistických útvarů, reflektujte aktuální dění (události ve škole..) Znáte všechny uvedené žánry?


ZPRÁVA Zpráva je základní zpravodajský útvar. Prostřednictvím zprávy sdělujeme, že se něco stalo. Odpovídáme v ní na 6 hlavních otázek: CO

KDO

KDY

ZPRÁVA JAK

KDE

PROČ

Zpráva může být krátká (např. fleš), nebo dlouhá (rozšířená)

Najděte v novinách nebo na zpravodajském serveru zprávy a rozeberte, zda odpovídají na všechny základní zpravodajské otázky. Vyskytují se zde i publicistické prvky?


STAVBA ZPRÁVY • Delší zpráva může začít krátkým, výstižným shrnutím, tzv. PEREXEM (vybrané nejdůležitější informace z článku, úvod do článku – limitován počtem znaků – 250 znaků i s mezerami) • Delší zpráva může být rozdělena mezititulky, případně informačními boxy Velmi důležitý je správně napsaný TITULEK:

Vyberte si ve zpravodajském či bulvárním médiu některé články a zhodnoťte jejich titulky. Všímejte si perexů.

• Výkladní skříň článku, musí zaujmout na první pohled • Charakter krátké věty, měl by obsahovat sloveso • Nesmí obsahovat nic, co v článku není • Úvod zprávy nesmí na titulek přímo navozovat • Může se použít i nadtitulek a podtitulek, nesmí obsahovat stejná slova jako titulek

K libovolnému mediálnímu textu přiřaďte titulek: bulvární a „seriózní“.


REPORTÁŽ V reportáži jsou obsaženy prvky zpravodajské i publicistické. • Reportáž popisuje určitou událost, která je nějakým způsobem jedinečná. • Vystupují v ní lidé, kteří jsou pro dané prostředí či událost charakterističtí. • Reportér může vystupovat i sám za sebe, včetně pocitů a hodnocení, nebo za médium, které zastupuje. Při psaní či popisování lze použít přítomný čas. • Na rozdíl od zprávy můžeme postupovat chronologicky. • Reportáž by měla obsahovat několik snímků dokreslujících popisovanou událost či prostředí, na snímcích může být i reportér. • Navazujícím žánrem je fotoreportáž

Přečtěte si v tisku některou reportáž a sledujte její stavbu a výrazové prostředky. Na jaká témata velmi často vznikají reportáže? Jaké zásady by měl reportér dodržovat? Kolik ověřených zdrojů seriózní novinář potřebuje?


ROZHOVOR ZPRAVODAJSKÝ – k tématu, události či případu PUBLICISTICKÝ – přibližuje čtenářům určitou osobnost

Důležitá je dobrá příprava: správná a aktuální rešerše! Příprava: • •

K tématu Ke zpovídané osobě

Je dobré o tématu/osobě vědět co nejvíce, a to z několika zdrojů. Nevyplácí se rešerši podcenit…

Pozor na technické vybavení a jeho funkčnost (fotoaparát, diktafony)

Připravte si rešerši k rozhovoru s některou významnou osobností ze světa médií. Co všechno musíte vědět?


ROZHOVOR Představení své osoby/instituce, svolení s pořizováním fotografií/nahráváním rozhovoru. Autorizace

Je autorizace povinná?

Jak se ptát: • otázky jsou buď zavřené nebo otevřené

Otázky máme připravené předem, a to i náhradní, řídíme se ale také intuicí a reagujeme operativně. Zpracování: • před první otázkou je úvod, kde stručně přiblížíme událost či téma a osobu zpovídaného •

titulek: např. nejzajímavější výrok (i jméno zpovídaného), foto

Otázky oddělujeme viditelně od odpovědí

Přečtěte si v tisku/na internetu některý rozhovor. Všimněte si jeho stavby…


ANKETA Zjišťování postojů různých lidí k určitému tématu či události • Otázka musí být co nejkonkrétnější, tzv. otevřeného typu, případně musíme přidat zpřesňující otázku • Před položením otázek se vždy představíme (i médium, které zastupujeme); zeptáme se na možnost pořízení fota, poděkujeme • Povinné údaje respondenta: jméno a příjmení, věk, profese, odkud účastník je (pokud je to pro vyznění ankety důležité), snímek zpovídaného • Titulkem ankety bývá otázka, kterou jsme kladli

Vyzkoušejte si postup při anketě. K čemu jsou ankety v periodikách dobré, co ukazují?


NOVÉ ŽÁNRY Spojení žurnalistiky i publicistiky, často se objevují i na titulních stranách, v hlavních zpravodajských relacích Story • Příběh o věcech, lidech, zvířatech, psaný živou formou, pestrým jazykem, někdy kurzívou. Feature • Moderní žánr, pod který se schová vše. Příběh, vyprávění, reportáž s komentujícími prvky. • Je pro noviny často klíčovým žánrem. Jeho cílem je zaujmout. Otevírá často noviny (objevuje se na titulní straně).

Najděte v médiích příklady story a feature. Jaký je jejich hlavní účel a smysl?

Ve kterých médiích se objevují tyto žánry nejčastěji?


SERIÓZNÍ VERSUS BULVÁRNÍ MÉDIUM SERIÓZNÍ MÉDIA: • • •

přináší závažné informace a významné názory původně se jednalo o politické listy představují typicky názorovou žurnalistiku, ovšem s významnými a argumentačně podloženými názory • jejich typickým žánrem je komentář Existují ještě seriózní média? A která to jsou?

BULVÁRNÍ MÉDIA: • • •

vyhledávají senzace, skandály, sex, násilí, neštěstí zaměřují se na život celebrit, kriminální tématiku, zábavnost, povrchní sdělení volná práce s fakty, zdroji, výskyt lží a „polopravd“

PRVKY BULVARIZACE: •

jednodušší a kratší texty, hojné užívání obrázků, fotografií velké titulky, bulvární příznakový slovník, vulgarizace, personalizace příběhů, zdůrazňování osobních a emocionálních stránek zpráv.

V jakých médiích pozorujete prvky bulvarizace?

Kdy a proč začala vznikat bulvární média (tisk) u nás a ve světě? Najděte zprávu týkající se stejného tématu v seriózním a bulvárním médiu. V čem se liší? Čtete bulvár? Z jakého důvodu? Co od tohoto typu média očekáváte?


LITERATURA A ZDROJE • • • • • • • • •

Prezentace o žurnalistice Venduly Fižové-JUNIOROOM, PPF Media Prezentace PhDr. Jiřího Závozdy: „Média a odpovědnost“ JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009. MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999 OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan. Encyklopedie praktické žurnalistiky REIFOVÁ, Irena & kolektiv. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál. 2004 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál. 2006 BURNSOVÁ, Lynette Sheridan. Žurnalistika. Praha: Portál, 2004 Etický kodex Syndikátu novinářů a jiné etické kodexy (ČT, deník Týden, Reflex)


DĚKUJEME ZA POZORNOST!

Žurnalistika Gymnázium Sušice  

PDF Prezentace

Žurnalistika Gymnázium Sušice  

PDF Prezentace