Page 1

Co čtu pod lavicí Kritický náhled na časopisy pro mládež

Doporučený očekávaný výstup MV 3.7 Na konkrétních ukázkách analyzuje produkci pro svou věkovou skupinu (časopisy pro mládež, reklamy pro mládež, televizní pořady a webové stránky pro mládež) Učivo: způsoby oslovení; názvy (pořadů, stránek, postav)

Tematický okruh mediální výchovy 3. Média a mediální produkce

Vazba na vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Vzdělávání a komunikace v českém jazyce (Komunikační a slohová výchova, Práce s textem a získávání informací)

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura

Výsledky vzdělávání vystihne charakteristické znaky různých druhů textů a rozdíly mezi nimi (Komunikační a slohová výchova) zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupov at k nim kriticky (Práce s textem a získávání informací)

Učivo vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky, monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené (Komunikační a slohová výchova)

1


grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů (Komunikační a slohová výchova) informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná periodika, internet (Práce s textem a získávání informací)

Klíčová slova Časopisy pro mládež, cílová skupina

Časový rozsah 25 min

Použité výukové metody Analýza textu, diskuse

Úvod do tématu Periodika pro mládež přestavují specifický segment časopiseckého trhu. Mládež tyto časopisy hojně konzumuje, málokdy na ně však hledí s kritickým odstupem. Časopisy přitom svým čtenářům nabízejí témata, předkládají jim vzory, návody jednání, mohou ovlivňovat jejich hodnotový systém. Ačkoli většina mládeže v rámci výzkumů deklaruje, že časopisy určené pro svou věkovou skupinu „bere s rezervou”, je vhodné se alespoň stručně zabývat tím, jak žáci na tyto časopisy nahlížejí, co pro ně znamenají, zda si uvědomují jejich specifika a roli ve svých životech.

Cíl aktivity Cílem aktivity je přimět žáka k zamyšlení nad funkcí, podobou a významem časopisů určených pro jejich cílovou skupinu. Aktivita je založena na drobném zamyšlení, které je důležitým krokem v další cestě ke zvyšování kritického přístupu k médiím.

Aktivita Aktivita je založena na drobném zamyšlení, které je důležitým krokem v další cestě ke zvyšování kritického přístupu k médiím. Periodika pro mládež lze analyzovat mnoha zajímavými způsoby (z hlediska obsahového, jazykového, grafického, ekonomického), tato aktivita je spíše prvotním úvodem do problematiky, na který mohou navazovat další aktivity. Aktivita může být zařazena do výuky kdykoli bez hlubší vazby na probírané téma. Aktivita může začít např. situací, kdy učitel zjistí, že některý z žáků nedává pozor a čte si při vyučování časopis „pod lavicí”. Učitel vyzve daného žáka, aby se nestyděl, časopis ukázal a řekl, co čte. 2


Diskuse (3 minuty): Poté se učitel zeptá všech žáků, zda čtou časopisy pro mládež a co si o nich myslí. Po krátké diskusi, kdy učitel pouze zjišťuje názory žáků, jim navrhne, aby si zahráli krátkou hru. Skupinová práce a její prezentace (10–15 minut): Učitel vyzve žáky, ať si představí, že mají někomu, kdo nikdy nedržel v ruce časopis pro mládež, vysvětlit, oč se vlastně jedná. Aby pracovali strukturovaně, rozdělí žáky do několika skupin po 4-5 členech a každé skupině dá jeden namnožený pracovní list. Připomene žákům, že mají posuzovat pouze tituly, které jsou primárně určeny mládeži (tedy lidem ve věku cca 13-18 let). Poté nechá třídu 5 minut samostatně pracovat, poprosí žáky, aby pracovali svižně a psali, co je napadne (nejde o slohovou práci). Po skončení aktivity skupiny prezentují hlavní závěry a celá třída o tématu diskutuje. Učitel za pomoci pracovního listu postupuje po jednotlivých okruzích. Může na tabuli zapisovat hlavní závěry, pro a proti, některé odpovědi problematizovat atd.

Souhrn otázek pracovního listu a několik poznámek k jejich obsahu Které časopisy tohoto typu znám? Sem mohou žáci vyjmenovat všechny tituly, které dle jejich názoru do skupiny spadají (u nás v současné době vychází např. Top dívky, Bravo!, Bravo Girl!). Pokud žáci zařadí do skupiny i jiné tituly, které třeba nejsou primárně určeny jejich věkové skupině, učitel s nimi probírá, proč tak učinili. Jaký typ titulů v nabídce pro mládež převažuje? Dále se žáků ptá, zda jsou s nabídkou spokojeni, zda jim nějaký typ časopisu chybí a proč (zajímavým tématem do diskuse může být absence časopisu pro kluky).

Jak to vypadá? Cílem otázky je popsat grafickou podobu časopisů. Žáci by měli zmínit množství obrazového materiálu, pestrou grafiku, moderní fonty písma atd. Učitel se ptá žáků, proč dle jejich názoru časopisy vypadají právě takto, zda jsou s jejich podobou spokojeni, co by na ní změnili. Odpovídá představa tvůrců o tom, co se mladým lidem líbí a co je přitáhne, realitě?

Co je uvnitř? Otázka směřuje k obsahové stránce časopisů. Žáci mají vypsat témata, jimž časopisy věnují pozornost, zmínit rubriky, které nabízejí. Patrně zazní témata typu hudba, móda, láska atd. Učitel se ptá, zda časopisy po obsahové stránce žákům vyhovují či ne. Proč se časopisy pro mládež zaměřují právě na tato témata a ne na jiná?

Komu je to určeno? Většina skupin pravděpodobně odpoví, že jsou časopisy určeny mládeži. Otázka ale není tak jednoduchá a nabízí další diskusi. Učitel by měl motivovat žáky k rozhovoru o tom, zda časopisy opravdu čtou, co si o nich myslí. Často bývá běžné, že dívky časopisy čtou tajně, nepřiznávají se 3


k tomu, stává se to i v jejich případech? Proč? Proč se za časopisy stydí? Jsou hloupé? Tak proč je stejně občas čtou?

Čím se to liší od ostatních časopisů? Zde je dobré zaměřit se též na jazykovou stránku časopisů. Pokud ji žáci nezmíní sami, měl by tak učinit učitel. Jak se časopisy liší po jazykové stránce od jiných titulů? Používají jiný jazyk? Jak ten jazyk vypadá? Proč tak asi tvůrci činí? Chtějí se svým čtenářům přiblížit? Daří se jim to? Je jazyk, který časopisy používají, opravdu jazykem, kterým žáci mluví?

K čemu je to dobré? K čemu jsou časopisy dobré? Učitel by měl motivovat žáky, ať se pokusí najít co nejvíce pro (a později i proti). Časopisy mohou pomáhat zahánět nudu, nabízet nová témata, přinášet nové informace atd. Činí tak? Mají časopisy ještě šanci v době internetu? Proč ano a proč ne? Domnívají se žáci, že časopisům konkurují některé portály? Které? Pokud žáci budou mít problém hovořit sami o sobě, ať se na téma podívají z jiné stránky. Představte si, že máte mladší sestru – doporučíte jí četbu časopisu? Proč ano, proč ne?

Kdo a proč to vyrábí? Zdánlivě okrajová, přeci však velmi důležitá otázka. Vědí žáci, kdo časopisy vydává a s jakým záměrem? Chce své čtenáře vzdělat? Pobavit? Nebo jim nabídnout nějaké zboží v přidružené reklamě? Podívejte se na stránky vydavatelů časopisů pro mládež (více viz Další doporučená literatura), najdete tam zajímavé texty, které inzerentům popisují cílovou skupinu – ztotožní se s nimi žáci? Proč se vydavatelé snaží vyrábět a nabízet četbu pro mládež? Kolik reklamy a jaké obsahují časopisy pro mládež? Jsou například rady v rubrikách o módě a zdraví vedeny snahou pomoci čtenářům, nebo se jedná o reklamní stránky? Otázek a námětů do diskuse je mnoho, učitel sám nejlépe pozná, kudy se v rámci aktivity vydat. Jednotlivým tématům se lze podrobněji věnovat v rámci dalších aktivit (více viz Podobné aktivity).

Výstup Žák bude schopen kritičtěji přemýšlet o časopisecké produkci určené mládeži, zároveň bude připraven se v budoucnu hlouběji věnovat některým otevřeným tématům (jazyk časopisů pro mládež, reklamní obsahy v časopisech, snaha získat čtenáře atd.).

Pomůcky Učiteli stačí časopisy, které mají studenti s sebou, nebo může donést několik vlastních exemplářů.

4


Teoretický kontext Před hodinou Předpokládá se, že si učitel prolistuje několik časopisů pro mládež, aby si oživil jejich podobu a obsah, a podívá se na internetové stránky daných titulů.

Co určitě potřebujete vědět Učitel nepotřebuje žádné zvláštní teoretické znalosti. Pokud se však chce dozvědět o tématu více, seznam doporučených zdrojů najde níže.

Základní literatura WOLÁK, Radim. Časopisy pro mládež. In: Mičienka, Marek et al. (ed.), 2006. Rozumět médiím : základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech, str. 137–143. (Jedná se o metodický materiál doplněný o pracovní listy.) KADLECOVÁ, Kateřina, 2007. Dívky a girls podle českých dívčích časopisů: jazyk, ideologie, publikum a jeho přístup. Liberec: Bor. ROTH, Jiří, 2005. Mediální výchova v Čechách. Praha: Tutor. (Autor nabízí čtenářům pohled do zákulisí tvorby časopisů.)

Další doporučená literatura BAUER MEDIA, V. O. S. Bravo Girl! – inzerce [online]. © 2010 [cit. 2012-09-30]. Dostupné z: http://www.bauermedia.cz/inzerce/m-deti-a-teens/bravo-girl.

Doporučení pro učitele Primárním cílem aktivity není odradit žáky od četby daných titulů, důležité je spíše dovést žáky k pojmenování jevů, které sami tuší. Žáci často deklarují odstup od daných časopisů, říkají, že je nevnímají vážně atd. Aktivita může pomoci nahlas vyjádřit některé představy názory. Není nic špatného na tom říci, že časopisy typu Bravo čte žák proto, že se chce uvolnit, pobavit, dozvědět se drby atd. Je ale dobré přemýšlet o tom, proč tyto časopisy existují, co nabízejí a jaké vzory a hodnoty podporují. Začít vnímat sama sebe jako člena cílové skupiny, jejíž pozornost je prodávána inzerentům. Jedná se o poměrně citlivé téma. Učitel by se měl pokusit žákům přiblížit a otevřít se, říci jim, co a proč čte on, jaké časopisy četl, když byl v jejich věku. Učitel by časopisy neměl hodnotit, přistupovat k nim 5


jako k nekvalitním produktům, měl by se ptát a vnímat všechny motivy, které žáky k četbě či nákupu vedou.

Další náměty Pokud by učitel chtěl z materiálu vytěžit více, může časopisy s žáky hlouběji analyzovat z mnoha úhlů. Zajímavá by byla např. analýza osob, o nichž se v časopisech píše (kdo je žákům předkládán jako vzor), analýza použitého jazyka, podrobnější analýza předkládaných témat. Drobným projektem souvisejícím s aktivitou by mohlo být vytváření návrhů na: a) časopis pro mládež, který by reflektoval skutečné potřeby, b) časopis pro kluky, d) chybějící časopis pro libovolnou skupinu mládeže.

Podobné aktivity Tématem časopisů pro mládež se zabývá také aktivita s názvem „Časopisy pro dívky” (v rámci předmětu Společenská kultura) a „Český teenager - to jsem já” (v rámci předmětu Český jazyk a literatura). Se zaměřením na téma krásy jsou analyzovány tyto časopisy také v aktivitách „Kdo je krásný I” a „Kdo je krásný II” (v rámci předmětu Společenská kultura). S tématem reklamy jsou propojeny v aktivitě „Poznáš reklamu?” (v rámci předmětu Společenská kultura). Téma cílových skupin lze rozvinout při realizaci aktivity „Koho oslovují bulvární a seriózní média” (v rámci předmětu Společenská kultura).

Přílohy Pracovní list

Poznámky

6


Které časopisy tohoto typu znám? Jak to vypadá?

Co je uvnitř? Komu je to určeno?

K čemu je to dobré?

ČASOPISY PRO MLÁDEŽ?!

V čem se to liší od jiných časopisů?

Kdo a proč to vyrábí?

Co čtu pod lavicí  

Cílem aktivity je přimět žáka k zamyšlení nad funkcí, podobou a významem časopisů určených pro jeho cílovou skupinu. Aktivita je založena na...

Co čtu pod lavicí  

Cílem aktivity je přimět žáka k zamyšlení nad funkcí, podobou a významem časopisů určených pro jeho cílovou skupinu. Aktivita je založena na...