Page 1

Delegat de Tineret la Naナ」iunile Unite Mandat 2011- 2012 Raport de activitate: August- Noiembrie 2011 Delegaナ」i de Tineret: Alexandra Nトピtase Bogdan Baciu

Promotori:

-Decebrie 2011-


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Cuprins: Istoric ………………………………….......................................……….………2 Obiective program……………………………………………………….………..3 Rolul delegaţilor……………………………………………………….…………..4 Mandat 2011-2012………………………………………………………………..7 Procesul de selecţie………………………………………………………………8 New York……………………………………………………………………….…13 Resurse si link-uri utile………………………………………………………..…21 Anexe ……………………………………………………………………….….…22 Despre Delegaţii de Tineret……………………………………………………..31 Date de contact …………………………………………………………….……34

1


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Scurt istoric Ţările Europei de Vest au început să includă delegaţi de tineret în delegaţia lor oficială la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite începând din 1970. Principalul punct de interes al delegaţilor de tineret a fost Comisia a Treia a Adunării Generale, cea care dezbate probleme culturale, sociale şi umanitare. România a implementat acest program începând cu anul 2006, când a fost aleasă o echipă de două persoane de către Ministerul Afacerilor Externe, la Summit-ul European al Tinerilor Lideri şi la Summit-ul Global al Tinerilor Lideri, organizate de Biroul Natiunilor Unite pentru Sport pentru Dezvoltare şi Pace, în numele sistemului ONU. Programul a fost derulat în perioada 2006- 2010, fiind reluat în 2011.

Delegaţii de Tineret ai României (2006-2007) şi Secretarul General ONU, Kofi Annan

2


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Obiectivele Programului Prin Programul Delegat de Tineret la Națiunile Unite se urmăreşte:

Implicarea directă a tinerilor în dezvoltarea politicilor internaţionale pentru tineret;

Dezvoltarea în mod sustenabil a societăţii şi a democraţiei prin facilitarea participării tinerilor la toate nivelele de decizie;

Promovarea politicilor de tineret, a mecanismelor de coordonare a politicilor de tineret în rândul tinerilor la nivel naţional şi importanţa programelor de tineret ca parte integrantă a dezvoltării socioeconomice;

Familiarizarea tinerilor din România cu problematica dezvoltării globale și a oportunităților de implicare pe care le au în acest sens;

Susținerea activităților și inițiativelor din partea tinerilor din România.

3


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Rolul Delegaţilor de Tineret la ONU

Asigură reprezentarea intereselor tinerilor români la nivel național și internațional;

Organizează

şi

participă la

proiecte

privind

dezvoltarea

responsabilității sociale a tinerilor, în conformitate cu prioritățile naționale și internaţionale de tineret; •

Participă la întâlniri de consultare pe problematica de tineret;

Menţin permanent contactul cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi cu ceilalţi parteneri; realizează rapoarte privind activitatea lor în cadrul programului, pe care le prezintă organizatorului şi partenerilor;

Susţin discursuri în cadrul Adunării Generale şi Comisiei pentru Dezvoltare Socială, alcătuirea discursurilor revenind tinerilor, cu implicarea şi consultarea promotorului, partenerilor instituţionali, partenerilor consultativi.

Tipuri de activităţi iniţiate de către delegaţii de tineret:

Activităţi naţionale care urmăresc creşterea gradului de informare şi conştientizare în rândul tinerilor din România asupra problematicii globale şi promovarea valorilor ONU;

Seminarii/training-uri/ateliere

de

lucru

pe

tematica

dezvoltării

sustenabile a României în contextul globalizării; •

Dezbateri şi conferinţe pe tematica specifică ONU;

Publicarea de articole, organizare de concursuri pe teme specifice problematicii de tineret la nivel internaţional.

4


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Tipuri de activităţi la care Delegaţii de Tineret participă: Conform Acordului de Colaborare, în timpul mandatului Delegaţii de Tineret participă la o serie de activităţi cu scopul de a promova activ la nivel local şi naţional priorităţile Programului şi valorile Organizaţiei Naţiunilor Unite. Astfel, delegaţii de tineret pot participa la o serie de activităţi, de genul: conferinţe, dezbateri, mese rotunde, evenimente cu și pentru tineret care promovează cetăţenia activă a tinerilor, voluntariatul, educaţia nonformală, leadership, drepturile omului, seminarii, training-uri, şcoli tematice, forumuri, summit-uri de tineret etc. pe problematica dezvoltării sustenabile şi rolul României în contextul globalizării. La nivel internaţional, Delegaţii de Tineret ai României participă la două conferinţe interguvernamentale în cadrul mandatului: Adunarea Generală a Naţiunilor

Unite

(octombrie) şi Comisia pentru Dezvoltare

Socială

(februarie).

5


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Activitatea delegaţilor în timpul conferinţelor interguvernamentale În cadrul conferinţelor interguvernamentale, delegaţii de tineret participa timp de aproximativ 2 săptamâni la evenimente/activităţi precum: negocieri informale și lucrul pe rezoluțiile de tineret care îi privesc în mod direct pe tineri; organizează și/sau participă la diferite side-events pe priortități de real interes pentru tineri şi România, dezvoltă activităţi/inițiative alături de ceilalti delegați de tineret la nivel internaţional, participă la diferite întâlniri cu Agenţiile şi Programele ONU la nivel internaţional, lucrează în permanentă coordonare cu corpul diplomatic al României la Naţiunile Unite, respectiv Misiunea Permanentă a României la ONU. Pe durata participării la conferințele interguvernamentale, delegații de tineret se obligă să păstreze comunicarea cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret și Ministerul Afacerilor Externe/Misiunea Permanentă a României la ONU în toate iniţiativele pe care doresc să le dezvolte, intervențiile pe care le au și angajamentele pe care doresc să le asume în numele Programului.

Participarea la Adunarea Generală şi Comisia pentru Dezvoltare Socială Pregătirea delegaţilor, discursul, activităţile la New York, raportarea și diseminarea rezultatelor, cooperarea cu Misiunea Permanentă a României la ONU, comunicarea în timpul participărilor la New York.

6


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Instituţiile care coordonează acest program: Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret Ministerul de Afaceri Externe Centrul de informare ONU în România

Obiectivele Mandatului 2011-2012

Tema acestui mandat este: "Oportunităţi şi pentru eradicarea sărăciei, ocuparea forţei de muncă

şi dezvoltare

sustenabilă” (“Youth

development and opportunities for poverty eradication, employment and sustainable development.")

Priorităţile asumate de Delegaţii de Tineret la ONU:

Participarea activă a tinerilor la viaţa comunităţii

Implicarea tinerilor în programe de dezvoltare

Promovarea unor standarde de calitate ridicate în educaţie

Promovarea educatiei non-formale, ca parte a soluţiei pentru creşterea gradului de angajabilitate a tinerilor.

7


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Procesul de selecţie Selecţia Delegaţilor a fost făcută de către un juriu compus din:

Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret

Ministerul de Afaceri Externe

Centrul de informare ONU în România

Liga Studenţilor Români din Străinătate

Asociaţia BISMUN

Asociaţia Carmen

Foşti delegaţi de tineret la ONU

Procedura de selecţie 1. Etapa Preselecţiei: 20 iunie – 10 iulie 2011 : candidaţii au completat dosarul de candidatură (formular de înscriere, disponibil online, CV în format European, eseu de maxim 1000 cuvinte în limba engleză, cu o tematică aleasă în concordanţă cu priorităţile naţionale în domeniul tineretului – aşa cum sunt ele menţionate în politicile pentru tineret şi contextualizate în problematica internaţională) şi o scrisoare de recomandare.

8


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Juriul a evaluat aplicaţiile primite, notându-le cu note de la 1 la 5 (unde 1 înseamnă “cel mai slab” iar 5 “cel mai bun”), conform următoarelor criterii: -

experienţa relevantă în activităţi de tineret

-

prezenţa activă în mediul civic/ ONG,

-

experienţe internaţionale,

-

buna cunoaştere a problematicii ONU

-

buna cunoaştere şi interes pentru problematica de tineret

-

claritate şi corectitudine în exprimare

-

coerenţa argumentării

-

fluenţa în exprimare în limba engleză motivaţie pragmatism in identificarea de probleme şi în soluţiile propuse.

Selecţie Delegaţi de Tineret (2011)

9


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Etapa 2: Interviul În urma punctajelor obţinute, au fost selectaţi 10 semifinalişti (5 băieţi şi 5 fete). Toţi cei 10 semifinalişti au fost intervievaţi, atât în limba română, cât şi în limba engleză; Criteriile sunt aceleaşi ca în prima etapă.

Selecţie Delegaţi de Tineret (2011)

Etapa 3: Dezbaterea finală În urma etapei interviurilor, au fost aleşi 4 finalişti (2 baieţi si 2 fete) Dezbaterea s-a concentrat pe teme specifice ONU, politici de tineret la nivel naţional şi internaţional Juriul a decis doi câştigători, un băiat şi o fată, delegaţii de tineret ai României la Naţiunile Unite în mandatul 2011-2012: Alexandra Năstase şi Bogdan Baciu.

10


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Criterii de eligibilitate 1. La competiţia “Delegat de tineret la ONU” poate participa orice tânăr român cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani 2. Sunt consideraţi eligibili şi tinerii care la data aplicaţiei nu au împlinit 18 ani, dar vor împlini această vârstă până la 1 octombrie 2011 3. Sunt consideraţi eligibili şi tinerii care până la 1 octombrie 2011 nu vor împlini 26 de ani 4. Aplicanţii trebuie să fie cetăţeni români şi să nu fie studenti pe termen lung (peste un an) în afara României 5. Aplicanţii trebuie să fi petrecut cel puţin 6 luni înaintea lansării programului în România 6. Cunoaşterea fluentă a limbii engleze este o condiţie obligatorie pentru participarea la competiţie 7. Tânăr lider cu experiență cu vocaţie de leader relevantă în domeniul activităților de tineret, prin participarea cu lucrări la diferite evenimente, de preferat minim 3 ani, şi care să se implice în activităţile din domeniul de tineret 8. Activitate de tineret = coordonare proiecte/programe care răspund unor priorităţi (naţionale, europene, internaţionale) în domeniul tineretului 9. Să fi dezvoltat inițiative de proiecte proprii locale/naționale/europene în domeniul tineretului 10. Să aibă experienţă în scrierea proiectelor pentru finanţare şi coordonarea în implementarea acestora 11. Experiență în domeniul activității politicilor pentru tineret (participări la conferințe, forumuri, seminarii etc) 12. Consecvență și coerență în domeniul activităților de tineret 13. Interes față de problematica internațională: globalizare economică și politică, provocările globale (schimbarea climatică, Obiectivele de

11


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Dezvoltarea ale Mileniului, dezvoltare sustenabilă, migrație etc.) relevat în activitatea sa 14. Abilități de cooperare, relaționare și negociere dovedite 15. Gândire contextuală: să dovedeasca capacitatea de a integra inițiativele sale în cadrul priorităților identificate de politicile pentru tineret, la nivel național și internațional 16. Asigură transferul de cunoștințe și consiliere, timp de cel puțin 6 luni calendaristice, după terminarea mandatului către următorii Delegați de Tineret la ONU, în acest sens prezența lor în țară este obligatorie în această perioadă

12


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Pregătirea delegaţiei la New York Înaintea delegaţiei la New York, reprezentanţii de tineret ai României la Naţiunile Unite, au avut o serie de întâlniri pregătitoare cu: -

Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret

-

Ministerul Afacerilor Externe

-

Centrul de Informare ONU

-

Foşti delegaţi de tineret la Naţiunile Unite

În această perioadă au fost setate priorităţile mandatului, în concordanţă atât cu politicile naţionale, cât şi cu rezultatele consultărilor ANST cu organizaţii non-guvernamentale. Tot pe plan naţional, au avut loc consultările cu Consiliul Elevilor din România. Pe plan internaţional a fost stabilită legătura cu ceilalţi delegaţi de tineret şi a fost luată legătura cu Misiunea Permanentă a României la Naţiunile Unite.

Suceva: Întâlnire a Delegaţilor de Tineret cu factori de decizie in domeniul educaţiei

13


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Activităţi desfăşurate la New York: 1. Discurs în cadrul Adunării Generale 2. Participarea la negocierile informale 3. Participarea la evenimentele organizate de ceilalţi delegaţi de tineret sau de alte misiuni permanente la ONU. 4. Participarea la dezbaterile formale în cadrul Comisiei a treia 5. Activităţi în cadrul Misiunii permanente a României la Naţiunile Unite 6. Participarea la şedintele de coordonare cu ceilalţi delegaţi de tineret 7. Acordarea de interviuri 8. Promovarea constantă a programului 9. Cercetare în rândul delegaţilor de tineret

New York: întâlnirea Delegaţilor de Tineret dinîntreaga lume cu Ban Ki-Moon, Secretar General ONU

14


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

1. Discurs în cadrul Adunării Generale Intervenţia delegaţilor s-a referit, pe larg, la trei teme majore aflate pe agenda organizaţiilor de tineret din întreaga lume: încurajarea participării active a tinerilor; perspectivele pe piaţa muncii, respectiv, accentul pe educaţie. Referindu-se la România, au fost evidenţiate o serie de evoluţii pozitive, atât din perspectiva creşterii gradului de participare a tinerilor, în special la nivelul societăţii civile, cât şi a diversificării oportunităţilor de angajare, prin încurajarea, extinderea şi valorificarea parteneriatelor de tip public-privat. Un accent special a fost pus pe promovarea educaţiei non-formale, îndeosebi prin intermediul ONG-urilor, care ar trebui sprijinite, astfel încât să devină „parte dintr-un parteneriat global pentru dezvoltare”. În încheiere, au lansat un apel tuturor statelor, precizând că „promovarea tinerilor nu este numai dezirabilă ci mai degrabă urgentă, în special în contextul societăţii actuale, aflate în curs de îmbătrânire.”

New York: Discursul Delegaţilor de Tinerat ai României în cadrul dezbaterilor formale ale Comisiei a treia a Adunării Generale

Pentru a urmări discursul integral, click aici:

http://www.youtube.com/watch?v=FuznVu9hD6g

15


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

2. Participarea la negocierile informale Împreună cu reprezentanţii delegaţilor din mai multe state membre am dezbătut rezoluţia pe tineret A/C.3/66/L.7 intitulată “ Politici şi programe care implică tinerii” (propusă de delegaţiile Portugaliei, Moldovei şi Senegalului).

Rezoluţia de tineret a Adunării Generale: Politici şi programe adresate tineretului a fost aprobată pe data de 1 noiembrie 2011 şi a fost pregătită de următoarele ţări: Azerbaijan, Bulgaria, Columbia, Croaţia, Cipru, Danemarca, Republica Dominicană, Germania, Grecia, Guatemala, Ungaria, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Muntenegru, Panama, Portugalia, Republica Coreea, Republica Moldova, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Suedia, Elveţia, Senegal, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Ucraina. Textul convenit cuprinde referiri la temele prioritare ale mandatului nostru. Varianta integrală a rezoluţiei, poate fi citită aici: http://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N11/576/11/pdf/N1157611.pdf?OpenElement

New York: Partici[parea Delegaţilor de Tineret la negocierile informale pentru rezoluţia de tineret a a Adunării Generale

16


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

3. Participarea la side-event-urile organizate de către delegaţii de tineret sau alte misiuni permanente la ONU

• •

Tema: Programul Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Organizator: United Nations Programme for Youth

Participanţi: Delegaţii de tineret din România, Germania, Olanda, Bulgaria, Slovacia, Mexic, Norvegia, Suedia, Republica Dominicană, Peru, Austria, Tailanda, Belgia, Australia, Emiratele Arabe Unite, Rusia, Elveţia, Coreea de Sud.

Tema: Apărarea Drepturilor Omului pentru Tinerii LGBTQ din întreaga lume Organizator: Misiunea Permanentă a Suediei la ONU

• •

Participanţi: Peste 20 de organizaţii non-guvernamentale internaţionale şi reprezentanţi ai misiunilor permanente din România, Austria, Slovacia, Peru, Mexic, Sri Lanka, Norvegia, Republica Dominicană, Regatul Unit al Marii Britanii, Elveţia, Emiratele Arabe Unite şi altele.

Tema: Strategia Statelor-Membre post-Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului Organizator: World Association of Girld Guides and Girl Scouts

• •

Participanţi: Delegaţii de tineret din România, Germania, Olanda, Bulgaria, Slovacia, Mexic, Norvegia, Suedia, Republica Dominicană, Peru, Austria, Tailanda, Belgia, Australia, Emiratele Arabe Unite, Rusia, Elveţia, Coreea de Sud

Tema: Îmbunătăţirea Programului de Delegat de Tineret şi întărirea cooperării internaţionale, la nivel de tineret Organizator: Delegaţiile de tineret din Germania şi Bulgaria

• •

Participanţi: Delegaţii de tineret din România, Germania, Olanda, Bulgaria, Slovacia

17


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

• •

Tema: Progresul Naţiunilor Unite asupra cooperării globale pe problema egalităţii între sexe Organizator: UN Women

Participanţi: Peste 50 de reprezentanţi ai delegaţiilor şi ai organizaţiilor non-guvernamentale internaţionale de profil.

Tema: Perspectivele tinerilor asupra Agendei de după 2012, în ceea ce priveşte Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului Organizator: Misiunea permenentă a Elveţiei la ONU

• •

Participanţi: Delegaţii de tineret din România, Germania, Olanda, Bulgaria, Slovacia, Mexic, Norvegia, Suedia, Republica Dominicană, Peru, Austria, Tailanda, Belgia, Australia, Emiratele Arabe Unite, Rusia, Elveţia, Coreea de Sud şi delegaţii permenenţi din Sri Lanka, Coreea de Sud, Elveţia

• •

Tema: Întărirea cooperării internaţionale în domeniul tineretului Organizator: Delegaţia de tineret a Bulgariei

Participanţi: Delegaţii de tineret din România, Germania, Olanda, Bulgaria, Slovacia, Mexic, Norvegia, Suedia, Republica Dominicană

• •

Tema: Educaţia în domeniul dezvoltării sustenabile Organizator: Misiunea permenentă a Germaniei la ONU

Participanţi: Reprezentanţi ai Secretariatului General, ai New York University, ai UNESCO, reprezentanţi ai misiunilor din România, Germania, Olanda, Bulgaria, Slovacia, Mexic, Norvegia, Suedia, Republica Dominicană, Peru, Austria, Tailanda, Belgia, Australia, Emiratele Arabe Unite, Rusia, Elveţia, Coreea de Sud şi altele.

18


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

3. Participarea la dezbaterile formale în cadrul Comisiei a treia Am participat la dezbaterile formale pe trei secţiuni: • • •

Dezvoltare Socială Progresul în domeniul drepturilor femeilor Drepturile copiilor

4. Activităţi în cadrul Misiunii Permanente a României la Naţiunile Unite În cadrul Misiunii, am lucrat la raportele sesiunilor formale (infograme adresate Ministerului de Afaceri Externe), pe cele trei teme dezbătute şi am participat, ca observatori, la negocieri informale cu reprezentanţi ai misiunii.

New York: Delegaţii de Tineret şi Doamna Ambasador a României la ONU, Simona Miculescu

19


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

5. Participarea la şedintele de coordonare cu ceilalţi delegaţi de tineret La fiecare două zile şi înainte de fiecare sesiune de negociere infomală pe rezoluţia de tineret mai sus amintită, au fost organizate şedinte de coordonare între delegaţii de tineret din toate ţările participante la program. În acest fel, am avut oportunitatea de a face propuneri (atât de formă, cât şi de substanţă) şi de a susţine/ a dezbate poziţia unei anumite ţări. 6. Acordarea de interviuri Am acordat interviuri către: - UN Radio (http://www.unmultimedia.org/radio/english/) şi - UN Volunteers (http://www.unv.org/).

7. Promovarea constantă a programului În vederea creării transparenţei acestui program, am postat zilnic fotografii şi impresii din cadrul întâlnirilor şi sesiunilor formale pe pagina de facebook a programului.

8. Cercetare în rândul delegaţilor de tineret Am realizat un chestionar pentru delegaţii de tineret, pentru a cunoaşte mai bine modalitatea de desfăşurare a acestui program în fiecare ţară participantă. Nu mai primit toate răspunsurile până acum, dar rezultatele cercetării vor fi incluse în raportul detaliat, pe care îl vom prezenta în luna noiembrie.

20


Delegat de Tineret la NaĹŁiunile Unite Mandat 2011-2012

Resurse si link-uri utile http://social.un.org/index/Youth.aspx http://unyouth.com/ http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/Youthdelegatelobbying.pdf http://social.un.org/index/Youth/Whatcanyoudo/Establishayouthdelegateprogr amme.aspx http://social.un.org/index/Youth/Youthflash/2011/October.aspx http://social.un.org/youthyear/unianyd.html http://www.un.org/esa/socdev/unyin/onlinediscussion/index.html http://social.un.org/index/Youth/WorldProgrammeofActionforYouth.aspx

21


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

ANEXE: Anexa 1: Programul Delegaţilor de Tineret la New York Anexa 2: Discursul în limba engleză Anexa 3: Discursul în limba română Anexa 4: Delegaţii de Tineret ai României la Naţiunile Unite

22


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

PROGRAM Delegati de Tineret la Natiunile Unite, România Adunarea Generala, New York, Octombrie 2011 SĂPTĂMÂNA 1 Duminică, 2 octombrie Sedinţă de coordonare cu Delegaţii de Tineret Luni, 3 octombrie Deschiderea lucrărilor pe Comisia a Treia a Adunării Generale Negocieri Informale: Rezoluţia Adunării Generale pe probleme de tineret Sesiuni formale pe tema "Dezvoltare Socială", Comisia a Treia a Adunării Generale Sedinţă de coordonare cu Delegaţii de Tineret Marţi, 4 octombrie Side-event: United Nations Programme for Youth Sesiuni formale pe tema "Dezvoltare Socială", Comisia a Treia a Adunării Generale şi discursurile delegaţilor de tineret ai României Întâlnire şi Photo session cu Secretarul General ONU Interviuri: Radio UN Miercuri, 5 octombrie Sesiuni formale pe tema:"Crime and Drugs", Comisia a Treia a Adunării Generale Side-event: Reprezentanţa Permanentă a Suediei la ONU- ”Strengthening the Human Rights of LGBTQ Youth Globally” Interviuri: Radio UN Negocieri Informale: Rezoluţia Adunării Generale pe probleme de tineret Activităţi în cadrul Misiunii Permanente a României la ONU Joi- 6 octombrie Sesiuni formale pe tema:"Crime and Drugs", Comisia a Treia a Adunării Generale Sedinta de coordonare cuDelegaţii de Tineret Vineri- 7 octombrie Sedinţa de coordonare cu Delegaţii de Tineret Side-event: World Association of Girl Guides and Girl Scouts” Post MDGs Agenda” Activităţi în cadrul Misiunii Permanente a României la ONU

23


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

PROGRAM Delegati de Tineret la Natiunile Unite, Romania Adunarea Generala, New York, Octombrie 2011 SAPTAMANA 2 Luni, 10 octombrie Sesiuni formale pe tema: "Advancement of women", Comisia a Treia a Adunării Generale Side-event: Misiunea Permenentă a Bulgariei la Naţiunile Unite- “Improving UN Youth Delegate Programme and the collaboration between countries.” Side-event: UN Women- "UN Progress on Women Worldwide" Sedinţă de coordonare cu Delegaţii de Tineret Activităţi în cadrul Misiunii Permanente a României la ONU Marţi, 11 octombrie Side event: Misiunea Permanentă a Elveţiei la ONU - Working Breakfast-"Youth Perspective on the post 2012 MDG Agenda" Negocieri Informale: Rezoluţia Adunării Generale pe probleme de tineret Sesiuni formale pe tema: "Advancement of women", Comisia a Treia a Adunării Generale Side –event: Misiunile Permanente ale Bulgariei şi Germaniei la ONU- “Improving youth international cooperation” Activităţi în cadrul Misiunii Permanente a României la ONU Miercuri, 12 octombrie Side-event: Misiunea Permanentă a Germaniei la ONU: “Youth and sustainable development” Sesiuni formale pe tema: "Advancement of women", Comisia a Treia a Adunării Generale Sedinta de coordonare cu Delegaţii de Tineret Sesiuni formale pe tema "Rights of children", Comisia a Treia a Adunării Generale Activităţi în cadrul Misiunii Permanente a României la ONU Joi, 13 octombrie Sesiuni formale pe tema "Rights of children", Comisia a Treia a Adunării Generale Negocieri Informale: Rezoluţia Adunării Generale pe probleme de tineret Activităţi în cadrul Misiunii Permanente a României la ONU Vineri, 14 octombrie Sesiuni formale pe tema "Rights of children", Comisia a Treia a Adunării Generale Activităţi în cadrul Misiunii Permanente a României la ONU

24


Delegat de Tineret la NaĹŁiunile Unite Mandat 2011-2012

Mr. President, Excellencies, Ladies and Gentlemen, It is a great honor for us to address you today, on the 66th session of the General Assembly. It is also a great responsibility, since our presence here today marks the fifth GA session when Romania has youth representatives speaking on behalf of its youths at the United Nations. We therefore commend our Government for its continuous support and commitment towards enhancing youth participation at all levels. At the outset, we would like to welcome the Declaration adopted in July, in the context of the High-level Meeting of the 65th session of the General Assembly on Youth: Dialogue and Mutual Understanding. However, today we would like to kindly call your attention on three key-issues that we consider as being of paramount importance not only for young people in Romania but also for youth worldwide: firstly, active participation, secondly, youth employment and thirdly, education. Active participation Adults often tend to disregard the great role young people can play as actors for positive changes at the levels of our societies. Youths can prove essential in promoting peaceful relations and good governance, while spreading tolerance and understanding in an increasingly multicultural and globalized world. The active participation of young individuals in their respective societies, with their capacity for innovation and their enthusiasm in embracing change and laying the grounds of progress, can be easily directed towards addressing some of the most complex problems the world is facing today. The influence and impact of a concerted action of the youth has proved its progressive drive during the Arab Spring. At the level of the European Union, the European Youth Strategy affirms the commitment of the EU and of its Member States in creating favorable conditions for young people to develop their competences and fulfill their potential, to work and to actively participate in building a better society. Youth involvement is not only desirable, but is instrumental in shaping a better social, political and economic environment for the benefit of all. A complex programme for encouraging youth participation must begin with information and consultation in order to build confidence among young people and the related institutions and thus, laying the ground for a strong partnership at all levels. 25


Delegat de Tineret la NaĹŁiunile Unite Mandat 2011-2012

At national level, in Romania - taken as an example - we can acknowledge some encouraging developments. The level of youth participation is on the rise. As we speak, not only undergraduate students are involved in volunteering activities, but also high-school students are becoming more active (14 - 19 years old). This encouraging development is reflected by the establishment of Student Councils in almost all high schools in Romania where students are getting actively involved. At the same time, we must also note that only a small percentage of young people (ages 15 to 25) have been involved in volunteering activities, whether in a non-governmental organization or in a private company. Given the above we appeal to all young people to step up and engage in those national, regional or international programmes that are aiming to improve their standing in society, by turning up the volume of their voices, while zooming-in the public attention to their urgent challenges and thereby increasing our chances to be heard and seen. Youth employment Mr. Chairman, Talking about youth employment has become, unfortunately, something of a leitmotif in all international debates, regardless of the respective fora. However, it shouldn’t be forgotten that we keep repeating it for a good reason. Not enough is being done thus far, especially in a context aggravated by a global economic crisis which still seems to be lingering around. So, when discussing youth employment, we must be addressing the issue of access to adequate education and training, adjusted to the demands and specificities of the complicated labor market of today. Actual working experience, provided by internship activities and the active participation in Youth NGOs, career-oriented training and guidance, supporting entrepreneurship initiatives, all these should come to complement an educational system in line with the times. Our country, like many others, is also dealing with the complex challenges stemming from the global economic downturn, among which, of course, the unemployment. Our Government is currently exploring various solutions for this problem. We believe that this issue can only be addressed in an integrated and comprehensive manner. The most recent concrete action targeting youth unemployment has been the passing of a law encouraging and facilitating the establishment of small and medium sized companies by youth. Nonetheless, various private companies in Romania are partnering today with universities or NGOs in order to offer the opportunity to young people to undertake an internship. This approach promotes the consolidation of the public-private partnerships. We underline the importance of strengthening the career-oriented guidance (both in highschools and in universities) and the aforementioned partnerships between public, private and non-governmental organizations. This common effort may 26


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

facilitate young people’s access to the labour market and perhaps it will prove to be a sustainable solution to our complex problem. Finally, besides focusing on entrepreneurship as the “mother of all solutions” in tackling the challenges of high unemployment rates, we would also like to draw your attention on non-formal education and volunteering as part of the solution. This brings us to our final point. Education Formal education offers the necessary instruments for understanding social and economic aspects of development. However, only non-formal education, especially through non-governmental organizations, proved to yield the best results in improving participation rates among youth, while stimulating them in finding viable solutions and become part of a global partnership for development. Volunteerism in non-governmental organizations has a great potential for transforming the nature of development work by involving not only governmental actors but also citizens. We need a thorough and systematic process for development of the educational programmes addressing the needs of young people at the start of their career. This is, from our perspective, the best investment in the future because it can bring added value both to national governments and to private companies and young people alike. Furthermore, education combined with volunteering can scale-down youth unemployment. Recent studies conducted in Romania indicate that youngsters who volunteer in non-governmental organizations have a higher chance of getting a paid job after graduation. To illustrate the potential of the non-formal education, we could note that a significant percentage of the Romanian youth considers that formal education does not provide an appropriate answer to the labour market demands and that after graduation they do not feel that they have the necessary skills and qualifications for getting a job at par with their level of formal education. At the same time, over one third of the young people in Romania (approximately 36 %) recognize non-formal education as being adequate to their needs of professional development. Mr. Chairman, on behalf of the Romanian youth, we appeal to all Member states to continue scaling-up their efforts in creating better conditions for young people to develop their competences and to fulfill their potential, to work and to actively participate in the construction of a better society. Empowering the youth is not just desirable, but rather urgent, especially in an ageing world such as ours. It is urgent in order to shape a more just and inclusive social, political and economic environment for our present and for our common future.

27


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Domnule Preşedinte, Excelenţe, Doamnelor şi domnilor, Este o deosebită onoare să ne adresăm astăzi dumnevoastră în cadrul a 66-a sesiuni a Adunării Generale. Este, de asemenea, o mare responsabilitate, deoarece prezenţa noastră aici, marchează a cincea generatie de delegaţi de tineret ai României, care participa în cadrul Adunării Generale a Naţiunilor Unite. Dorim să mulţumim pe această cale Guvernului nostru pentru sprijinul susţinut şi angajamentul dovedit în ceea ce priveşte participarea activa a tinerilor la toate nivelurile. Pentru inceput, am dori să salutam declaraţia adoptată în luna iulie, la Reuniunea la nivel înalt din cadrul sesiunii a 65-a a Adunării Generale pentru Tineret: Dialog şi Inţelegere reciprocă. Am dori sa va atragem atentia astazi asupra priorităţilor pe care noi le consideram stringente atat pentru tinerii din Romania, cat si pentru tinerii din intreaga lume: în primul rând, participarea activă, in al doilea rand, şomajul în rândul tinerilor şi în al treilea rând, educaţia . Participare activă De cele mai multe ori, adulţii tind să desconsidere rolul deosebit de important pe care îl pot avea tinerii în calitate de actori ai schimbării în cadrul societăţii, în timp ce tinerii sunt esenţiali în promovarea relaţiilor de pace şi a bunei guvernări, în raspandirea toleranţei şi înţelegerii într-o lume din ce în ce mai globalizată şi multiculturală. Participarea activă a tinerilor în societate, capacitatea de inovare şi entuziasmul lor în adoptarea schimbărilor date de progresul civilizaţional, pot fi îndreptate cu uşurinţă în direcţia identificării de soluţii viabile la unele dintre cele mai complexe probleme cu care lumea se confruntă astăzi. Dimensiunea impactului pe care tinerii îl pot avea în schimbarea unei societăţi poate fi cel mai bine reflectată în evoluţiile revoluţiilor care au marcat Primăvara Arabă. La nivelul Uniunii Europene, Strategia Europeană pentru Tineret afirmă angajamentul Uniunii Europene şi al statelor membre în crearea condiţiilor necesare şi a cadrului favorabil în care tinerii să îşi dezvolte competenţele şi să isi atingă potenţialul maxim, să lucreze şi să participe activ la construirea unei societăţi mai bune. Implicarea tinerilor nu este numai de dorit, dar este, mai ales, esenţiala în modelarea unui mediu social, politic si economic mai bun, în beneficiul tuturor. Un program coerent şi eficient pentru încurajarea participării tinerilor trebuie să înceapă cu informarea şi consultarea, cu scopul de a consolida încrederea în rândul tinerilor în instituţiile aferente şi, prin urmare, de creare a unui parteneriat puternic la toate nivelurile.

28


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

La nivel naţional, în România - de exemplu - putem confirma unele evoluţii încurajatoare. Nivelul de participare al tinerilor este în creştere. Şi facem referire atât la studenţi implicaţi în activităţi de voluntariat, cât şi la elevii de liceu (14 - 19 ani) care sunt tot mai activi. Această evoluţie pozitivă este reflectată de înfiinţarea consiliilor elevilor în aproape toate liceele din România. Luând în considerare aceste fapte, facem apel la toti tinerii sa-si asume responsabilitatea de a deveni activi la nivel national, regional si international, in programe menite sa imbunatateasca rolul lor in societate, sa se faca auziti. Putem astfel sa atragem atentia opiniei publice în legătură cu provocarile urgente cu care tinerii se confruntă şi să reuşim să augumentăm şansele de a ne face auziti si vazuti. Şomajul în rândul tinerilor În ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă in randul tinerilor, aceasta a devenit, din păcate, un fel de laitmotiv în toate dezbaterile internaţionale, indiferent de mediul in care se desfasoara. Cu toate acestea, nu trebuie sa scapam din vedere faptul ca alegem sa repetam acest fapt cu o scop bine determinat. Din păcate, nu s-au depus suficiente eforturi, la nivel naţional şi internaţional, pentru a rezolva problema ratei crescute a şomajului în rândul tinerilor, mai ales într-un context agravat de criza economică globală. Atunci când se discută despre ocuparea forţei de muncă in randul tinerilor, nu trebuie sa scapam din vedere accesul la educaţie şi formarea profesionala adecvata, ajustate la cerinţele şi caracteristicile specifice ale pieţei forţei de muncă actuale. Experienţa reală de lucru, cum ar fi activităţile de internship sau participarea activă in ONG-uri pentru tineret, servicii de orientare in cariera, sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale: toate acestea ar trebui să completeze un sistem de învăţământ, în conformitate cu cerintele actuale ale pietei fortei de munca. Ţara noastră, ca multe altele, se confruntă cu provocările complexe generate de criza economică mondială, printre care, desigur, şomajul. Guvernul României se angajează în prezent în identificarea unei varientăţi de soluţii care să rezolve această problemă. În acest fel, avem nevoie de un efort comprehensiv şi coerent, care să implice toţi actorii interesaţi. Cea mai recenta si concreta actiune ce vizează şomajul în rândul tinerilor a fost aprobarea unei legi privind încurajarea şi facilitarea infiintarii de către tineri a unor intreprinderi mici şi mijlocii. De asemenea, diverse companii private din România sunt în prezent in parteneriat cu universităţi sau ONG-uri, cu scopul de a oferi oportunitatea tinerilor de a întreprinde un stagiu de internship. Această abordare promovează consolidarea parteneriatelor publicprivat- societate civilă. Subliniem importanţa consolidării serviciilor de orientare în carieră (atât în licee cat şi în universităţi) şi a parteneriatelor menţionate anterior între 29


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

organizaţiile publice, private şi non-guvernamentale. Acest efort comun ar putea facilita accesul tinerilor la piaţa forţei de muncă şi, probabil, se va dovedi a fi o soluţie durabilă la problema noastră complexa - somajul. Educaţie Educaţia formală oferă instrumentele necesare pentru a înţelege aspectele sociale şi economice ale dezvoltării. Cu toate acestea, numai educaţia nonformală, în special prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale, s-a dovedit a da cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte îmbunătăţirea gradului de angajabilitate în rândul tinerilor. Avem nevoie de un proces aprofundat şi sistematic pentru dezvoltarea de programe educaţionale care să răspundă nevoilor tinerilor aflaţi început de carieră. Acest lucru este, din perspectiva noastra, cea mai bună investiţie în viitor, deoarece poate aduce valoare adăugată atât pentru guvernele naţionale, companii private si tineri deopotrivă. În plus, educaţia combinata cu voluntariatul pot scadea în mod simtitor rata somajului. Studii recente realizate în România indică faptul că tinerii care au întreprins activităţi de voluntariat încă din timpul studenţiei în cadrul organizaţiilor nonguvernamentale au o sansa mai mare de a obţine un loc de muncă plătit după absolvirea facultati. Pentru a ilustra potenţialul educaţiei non-formale, subliniem faptul ca un numar semnificativ de tineri români consideră că educaţia formală nu oferă un răspuns adecvat la cerinţele pieţei forţei de muncă şi că, după absolvire nu sunt îndeajuns de pregătiţi pentru obţinerea unui loc de munca. În acelaşi timp, peste o treime din tinerii din România (aproximativ 36%) recunosc educaţia non-formală ca fiind adecvata pentru nevoile lor de dezvoltare profesională. Domnule Preşedinte, în numele tinerilor din Romania, facem apel la toate statele membre să continue si chiar să sporească eforturile în vederea creării unor condiţii mai bune pentru dezvoltarea personala şi profesionala a tinerilor, pentru ca aceştia să îşi dezvolte competenţele şi potenţialul, să lucreze şi să participe activ la construcţia unei societati mai bune. Responsabilizarea tinerilor nu este numai de dorit, ci este mai degrabă o urgenţă, în special întro lume dominata de o populaţie cu tendinţe de îmbătrânire cum este a noastră. Este urgent, mai ales în contextul în care viziunea noastră, a tinerilor, este să formăm un mediu social, politic şi economic mai just si mai incluziv pentru prezentul şi pentru viitorul nostru comun.

30


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Delegaţii de Tineret ai României la ONU Alexandra Năstase “A fi Delegat de Tineret la Naţiunile Unite, adică reprezentantul tinerilor din România în cadrul celui mai înalt for politic internaţional este o responsabilitate care mă onorează şi care mă face conştientă de posibilităţile tinerilor de a ne implica activ în afacerile internaţionale ale ţării noastre. Este mai mult decât un exerciţiu şi mai degrabă o şcoală. Mai ales pentru cineva, ca mine, care îşi doreşte să îşi dezvolte o carieră în cadrul unei organizaţii internaţionale, poate chiar ONU. Mai mult, este şi oportunitatea de a ne face auziţi şi de a reuşi să introducem pe agendă probleme cu care ne confruntăm în fiecare zi sau idei în care credem cu adevărat. ”

Alexandra Năstase şi Secretarul General ONU, Ban Ki-Moon

Alexandra Năstase este preşedinte şi co-fondator al Centrului Român pentru Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate (www.centrulriss.com) şi fellow la Colegiul Europei, în programul Leadership Development Programme Absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative şi a unui master pe Studii de Securitate, ea are experienţă de peste 6 ani în programe educaţionale atât în România, cât şi în străinătate şi de peste 3 ani în programe de cercetare în domeniul Relaţiilor Internaţionale. De altfel, face parte din mai multe reţele europene care promovează cetăţenia activă şi standardele înalte în educaţie.

31


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Bogdan Baciu “Experienţa ONU pentru mine a însemnat mai mult decât toţi cei 3 ani de liceu. De la plecare şi până la întoarcere am fost într-un proces de învăţare continuă, având alături pe ceilalţi delegaţi de tineret, pe oamenii din Misiunea României şi mai ales şedinţele formale şi informale din Comisia a III-a. A fost cu siguranţa şi un şoc cultural, America, New York-ul ca centru al civilizaţiei moderne, protestele de pe Wall Street şi moartea lui Steve Jobs, toate aceste evenimente dându-mi senzaţia ca traiesc istoria şi ca sunt în locul în care se iau decizii pentru toata lumea. ”

Bogdan Baciu şi Secretarul General ONU, Ban Ki-Moon

Bogdan Baciu este elev în clasa a XII-a, la Colegiul Naţional Nicu Gane, din Fălticeni. Din 2009, el este vicepresedinte al Consiliului Judetean al Elevilor Suceava. În cadrul Adunării Generale a Consiliului Naţional al Elevilor, a fost selectat în comisia care a lucrat la Statutul Elevilor, alături de oficiali din Ministerul Educaţiei. Ca membru al organizaţiei Salvaţi Copiii, Bogdan a prezentat, la Forumul Naţional al Copiiilor, propunerea de înfiintare a Avocatului Copiilor.

32


Delegat de Tineret la Naţiunile Unite Mandat 2011-2012

Foşti delegaţi de Tineret la Naţiunile Unite 2009-2010: Bianca Sarbu (actual: Doctorandă la Centrul de Studii de Securitate din cadrul Institutului Federal de Tehnologie din Zurich, Elveţia în domeniul de politici energetice în Orientul Mijlociu, bursier Fulbright la George Washington University) şi Adrian Solcan (actual: Student Facultatea de Ştiinte Politice, Administrative şi ale Comunicarii, Babeş-Bolyai Cluj/ Consultant pentru Administraţia Publică) 2008-2009: Alexandra Martin (actual: Reprezentant de ţară, Fundaţia Dori Slosberg- Romania) şi Bogdan Covaliu (actual: Medic Rezident Sănătate Publică şi Management-Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ClujNapoca/ Doctorand în domeniul Sănătăţii Publice - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca/ antreprenor "Cariere în Alb") 2007-2008: Laura Bretea (actual: Coordonator de Observatori, Misiunea de Observare Electorală a Centrului Carter în Coasta de Fildeş/ Coordonator Dezvoltare Instituţională Europuls) şi Andrei Mehedinţu (actual: Masterand Drept Umanitar şi Drepturile Omului, Universitatea Europa Viadrina-Frankfurt Oder, Germania/ Intern Fundaţia Konrad Adenauer, Bucureşti) 2006-2007: Corina Murafa (actual: Expert Afaceri Publice şi Reglementare OMV Petrom/ Cercetător lider de echipă Societatea Academică din România) şi Alexandru Balaş (actual: Lector în Relaţii Internationale, Universitatea Vermont, SUA)

33


Tema: Programul Youth Delegat de Perspective Tineret on the post la Naナ」iunile 2012 MDG

Delegat de Tineret la Naナ」iunile Unite Mandat 2011-2012

Date de contact: Alexandra Nトピtase E-mail: Alexandra.nastase@centrulriss.com Telefon: +40 741 072 775 Bogdan Baciu E-mail :just_bogdan20062002@yahoo.com Telefon : +40 749 124 824 Facebook page : http://www.facebook.com/pages/UN-Youth-Delegate-Romania Website: http://www.anst.gov.ro/delegatonu/

34

Raport de activitate Delegat de Tineret la ONU  

Raportul de activitate al Delegatilor de Tineret la ONU, pentru perioada septembrie- decembrie 2011

Raport de activitate Delegat de Tineret la ONU  

Raportul de activitate al Delegatilor de Tineret la ONU, pentru perioada septembrie- decembrie 2011

Advertisement