Page 1

vækst NYT FRA CENTROVICE

/

NO. 1 0 - 2 013

• Vandplaner i høring • Fejlbehæftede ejendomsvurderinger • Handels ERFA • Hvorfor er ledelse vigtig? • Salg af Ringe

INDHOLD

Bliv klar til miljøtilsyn Det er sæson for miljøtilsyn i de fynske kommuner. Det er naturligvis vigtigt, at du forbereder dig til tilsynet, men det er mindst lige så vigtigt, at du læser tilsynsbrevet igennem efter tilsynet, og reagerer på eventuelle uoverensstemmelser. Hvad kontrollerer kommunen? Ved tilsynet vil der blandt andet være en kontrol af, om følgende forhold overholder gældende miljølovgivning:

• • • • •

Gyllebeholderes flydelag og logbøger. Dyreholdets størrelse. Opbevaring af husdyrgødning og ensilage. Opbevaring af dieselolie og kemikalier. Affaldsopbevaring og håndtering (spildolie, sprøjtemiddelemballage mv.) • Indretning af vaskeplads, tagnedløb mm. • Spjæld på gyllebeholdere, beholderkontrol og evt. gyllealarmer og -barrierer.

fortsættes side 4


Indholdsfortegnelse

Bliv klar til miljøtilsyn

1

Indholdsfortegnelse 2 Høsten er godt i hus - og andet aktuelt

3

Endnu et info-møde om e-arkiv og e-faktura

3

Forsat fra forsiden...

4

Vandplaner i høring - lav høringssvar

4

Auktionsskøde 5 Fejlbehæftede ejendomsvurderinger

6

Åbent landbrug

7

Rentetilpasning af F1 lån

8

Handels-ERFA - med status på det finansielle marked

9

Det siger deltagerne om Handels Erfa

9

Hvorfor er ledelse så vigtigt

10

Personalehåndbog 12 Planteavlskonsulenterns registreringsnet

13

Danske Brøndejerforening

13

Møde om markvildtslav

14

Kursus for hjemmeblandere - fra mark til stald

15

Regionsmøde for kvæg

16

Salg af Ringe har været et positivt forløb

17

Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Afdeling: Ærøskøbing Telefon 7015 9900 kontakt@centrovice.dk Redaktion: Marianne Hedelund, tekster og Pia Kragh Buffoon, layout Foto: Agrofoto.dk, Centrovice, Colourbox.dk, Istock.com, Naturnet.dk, fotograf Mette Krull

2

/ NO. 10 / vækst 2. oktober 2013


Høsten er godt i hus - og andet aktuelt

BESTYRELSEN

af Lars Langskov Nielsen Bestyrelsesmedlem Tlf.: 4074 1733

Efter veloverstået høst med tilfredsstillende udbytter og gode arbejdsvilkår for mandskab og materiel kan vi nu se tilbage på en fornuftig vækstsæson. I skrivende stund har vi desuden ganske fine forhold til arbejdet med etableringen af næste års afgrøder, så alt i alt burde der være varmet op til nogle gode høstfester rundt omkring! Bjørneklo skal bekæmpes Husk at være opmærksom på bekæmpelse af bjørneklo. Hvis kommunerne har en indsatsplan, kan fund af bjørneklo føre til kryds-overensstemmelse med træk på 5% i ha-tilskuddet. I vores område er det indtil videre kun Assens og Kerteminde Kommune, som har udarbejdet en sådan indsatsplan. I bør dog være opmærksomme på, om jeres kommuner også udarbejder planer. Bekæmpelse af bjørneklo i randzonerne kan kun ske ved afgræsning, afslåning eller rodstikning. Man kan dog søge dispensation hos kommunen til kemisk bekæmpelse.

at gøre indsigelser. Især de, som afgav svar ved forrige høring, bør gøre det igen. Husk seneste frist er den 23. december 2013. Skulderklap for Fremtidens Planteavl I maj afholdt Centrovice et rigtig godt og velbesøgt arrangement med fremtidens planteavl i fokus. Her fik de ca. 1000 besøgende et kig på, hvad maskinparken kan komme til at indeholde af droner og forskelligt IT-udstyr samt indgående information om et bredt spektrum af afgrøder. Planteavlsafdelingen skal have et solidt skulderklap for et gennemarbejdet og velgennemført arrangement! Husk regions-planteavls-møde Slutteligt skal mindes om et regions-planteavls-møde på Centrovice den 27. november kl. 19.00 med deltagelse fra Videncentret i Skejby, hvor der bl.a. informeres om den nyeste viden indenfor planteavl.

Vandplaner i høring Vandplanerne er atter sendt i offentlig høring, og hermed skal lyde en opfordring til alle om at gøre brug af retten til

Endnu et info-møde om e-arkiv og e-faktura

ØKONOMI

af Lise La Cour Nielsen økonomirådgiver Tlf.: 6362 1640

Du har nu en chance mere for at høre, om e-faktura og earkiv er noget, som vil give dig værdi i dit daglige arbejde.

Hvis du skønner, det er noget for dig, er det muligt at tilmelde sig efter mødet - men det er helt frivilligt.

Kom til fyraftensmøde den 24. oktober kl. 17.00-18.30.

Mødet er nemlig helt uforpligtende.

Du vil få både e-arkiv og e-fakturering demonstreret, så du ved selvsyn kan opleve, hvordan det fungerer og dernæst vurdere, om det vil lette dit administrative arbejde.

Tilmeld dig til mødet her

Du vil høre, hvad det kræver af dig, hvis du vil indføre de to ting, og du kan stille spørgsmål til de Centrovice medarbejdere, der ved mest om e-arkiv og e-faktura. Vi vil rigtig gerne have flere landmænd tilmeldt i 2013, hvor man sparer opstartsomkostningerne, så det er gratis at komme i gang.

Det første info-møde om e-arkiv og e-faktura blev afholdt i september og var en stor succes. Der var en god spørgelyst og dialog med deltagerne, som repræsenterede både deltids- og fuldtidslandmænd samt flere andre erhverv. Omkring halvdelen af deltagerne har efterfølgende valgt at tilmelde sig e-arkiv og e-faktura.

NO. 10 / vækst 2. oktober 2013 /

3


Forsat fra forsiden...

MILJØ

af Lykke Pilegaard Miljøkonsulent Tlf.: 6340 7154

Har ejendommen en miljøgodkendelse, hvor godkendelsen er taget i brug, vil vilkårene heri også danne grundlag for tilsynet. Husk at følge op på tilsynsbrevet Inden tilsynet bør du tjekke op på tidligere tilsynsbreve, og sikre dig at tidligere forhold er blevet rettet. Det er også en god ide at kigge miljøgodkendelsen igennem, og se om der f.eks. er vilkår, der endnu ikke er overholdt. Derudover anbefaler Centrovice, at man læser kommunens tilsendte rapport igennem og får fulgt op på det, der skal ændres, eller får svaret kommunen, hvis der er forhold, hvor man ikke er enig med dem.

Krydsoverensstemmelse Hvis kommunen konstaterer forhold, der ikke lever op til kravene, og de er omfattet af Krydsoverensstemmelse, har kommunen pligt til at indberette det til Natur-Erhvervstyrelsen, og det betyder at der trækkes i støtten. Kontakt miljøafdelingen, hvis du er i tvivl Er du i tvivl om, om du opfylder kravene, så kontakt din miljøkonsulent, som er behjælpelig med at svare på spørgsmål, og indsamle de nødvendige oplysninger til tilsynsbesøget. Vi bistår også gerne ved tilsynet og i forbindelse med opfølgning på tilsynsrapporten.

Vandplaner i høring - lav høringssvar

MILJØ

af Anne Sloth Miljøkonsulent Tlf.: 6362 2510

Mange spørger, om det virkelig er nødvendigt at lave høringssvar igen. Og ja, det er vigtigt! Det er vigtigt, at der også denne gang kommer mange høringssvar, for overordnet set er der ikke ændret noget i planerne. Grundlaget er fortsat det samme. Samtidig er der kommet ny faglig viden på banen siden sidst - nye punkter, som bør påpeges. Kommer der ikke mange høringssvar, kan politikerne med god grund hævde, at der er tale om gode vandplaner. Ønsker du hjælp til dit høringssvar, så ring til mig på telefon 6362 2510, gerne inden alt for længe, så vi kan overholde fristen: 4

/ NO. 10 / vækst 2. oktober 2013

Høringsfristen er den 23. december kl. 12.00 Herunder findes du en række nyttige links: Beskrivelse af høringssvar kan læses her . Kort til udkast til vandplanerne Kort fra høring oktober 2010 Kort fra vedtagne, ugyldige planer dec. 2011 Sammenligning, Kort fra teknisk forhøring juni 2013 Kort fra teknisk forhøring 2013


Auktionsskøde

EJENDOM & JURA

af Hans Erik Eriksen Ejendomskonsulent Tlf.: 6340 7202

Når du køber en ejendom på tvangsauktion, skal du have tinglyst et auktionsskøde på den pågældende ejendom, ligesom du skal have renset ejendommen for den tidligere ejers pantegæld. Sådan får du udstedt et auktionsskøde For at du kan få udstedt et auktionsskøde af fogedretten, skal du have stillet sikkerhed for dit afgivne bud. Enten i form af kontant deponering eller ved bankgaranti. Derudover skal du have betalt: • auktionsrekvirentens udlægsomkostninger og omkostninger ved gennemførelse af auktionen, herunder salær til advokat, honorar til en af fogedretten antaget sagkyndig • salær og rejseomkostninger til repræsentanterne for de andre i ejendommen berettigede • ejendomsskatterestancer • brandforsikringsbidrag • gade-, vej- og fortovsbidrag • spildevands- og kloakbidrag • restancer for forbrug af vand • omkostninger til at sikre ejendommen

Når der foreligger samtykkeerklæringer fra de berettigede i henhold til tvangsauktionen, udsteder fogedretten på begæring auktionsskødet. Den tidligere ejers pantegæld I forbindelse med anmeldelse af auktionsskøde til tinglysning, skal auktionsskødet indeholde en begæring om sletning af den tidligere ejers pantegæld. Lovgivningsmæssigt er der mulighed for, at man som auktionskøber kan overtage det ejepantebrev, som den tidligere ejer fik udstedt i ejendommen. Dette er dog med det forbehold, at overførslen af ejepantebrevet accepteres af den tidligere ejer. Tredjeinstansbevilling Procesbevillingsnævnet har den 14. maj 2013 givet tredjeinstansbevilling. Vi følger naturligvis op, når der foreligger en afgørelse fra Højesteret. Kontakt ejendomskonsulenterne, hvis du har brug for assistance i forbindelse med hjemtagelse af auktionsskøde.

NO. 10 / vækst 2. oktober 2013 /

5


Fejlbehæftede ejendomsvurderinger

ØKONOMI

af Niels Bebe Økonomikonsulent Tlf.: 6340 7242

De danske ejendomsvurderinger er fejlbehæftede, så klar var Rigsrevisionens dom over Skat, da de offentliggjorde deres seneste revisionsrapport på området. Nogle vurderinger har været alt for høje, og andre har været alt for lave. Rigsrevisionen udtaler kraftig kritik af SKATs håndtering af ejendomsvurderingen, herunder at der skulle være fejl i tusindvis af ejendomsvurderinger, der er foretaget siden 2003. Men hvad er egentlig konsekvenserne af især for høje ejendomsvurderinger? Konsekvenser af for høj vurdering En for høj ejendomsvurdering kan betyde, at der er betalt for meget i ejendomsværdiskat, ejendomsskat mv. Det kan også betyde, at der er betalt for høj tinglysningsafgift ved køb af ejendom. Endelig kan en for høj ejendomsvurdering have den konsekvens, at den pris, man kan overdrage en ejendom til til børn eller andre inden for den gaveafgiftspligtige personkreds, bliver for høj.

6

/ NO. 10 / vækst 2. oktober 2013

Hvordan kompenseres man Der er ingen tvivl om, at der er stor politisk opmærksomhed på området med de fejlbehæftede ejendomsvurderinger. Det er en god ting, eftersom en fejlagtig ejendomsvurdering ikke kun risikerer at give en uberettiget regning her og nu men også en regning i fremtiden. Det ligger dog endnu ikke fast, hvordan klagemuligheder og eventuel kompensation fastsættes. Læs mere om konsekvenserne af de fejlbehæftede ejendomsvurderinger her


Åbent landbrug

FORENING

Søndag den 14. september 2013 blev en særlig dag for 2 af Centrovices medlemmer – Troelsmose og Ledstedlund.

 Den dag holdt de nemlig Åbent landbrug for alle interesserede borgere ligesom andre landbrugsbedrifter over hele landet. Vejrguderne artede sig, så vejret var mildt og (næsten) tørt, og familierne på de to bedrifter havde sat alle sejl til, så det var meget en indbydende oplevelse at besøge dem.   På Troelsmose kunne de mange hundrede besøgende se et moderne kvægbrug, og børnene kunne klappe en rigtig ko… På Ledstedlund var det et moderne svinebrug med både søer, smågrise og slagtesvin, som de mange besøgende kunne se – og både kælegrisene og de store opstillede maskiner var et hit hos børnene. Begge steder var der – ud over fremvisning af selve produktionen – sørget for kaffe, kage og forskellige aktiviteter for de besøgende. Der er ingen tvivl om, at de besøgende blev klogere på den del af landbrugsproduktionen, som de så, og de havde nogle lærerige og underholdende timer. De to bedrifter var nogle rigtig gode visitkort at vise frem for vores erhverv. Og ud af de 6 åbne landbrug på Fyn tegnede de to bedrifter sig for tilsammen næsten halvdelen af det samlede besøgstal…


 Jeanette Holmegaard Hansen, Jullerup, skrev på sin facebook:

"Åbent Landbrug er et hit." Hun var på besøg med sin 2 årige datter og mand.NO. 10 / vækst 2. oktober 2013 /

7


Rentetilpasning af F1 lån

ØKONOMI

af Lasse Beierholm Virksomhedskonsulent Tlf.: 6340 7266

Ved den kommende refinansiering af F1 i slutningen af oktober skal mange landmænd tage stilling til, hvad der skal ske med de lån, der skal refinansieres. Vi oplever i øjeblikket et pres fra bankerne, om at renten låses i en længere periode, f.eks. 3 eller 5 år, eller alternativt konverteres til et fastforrentet lån. Der er rigtig mange ting, man denne gang skal tage med i sine overvejelser.

Kursskæring på refinansiering Realkreditinstitutterne har over de sidste år forhøjet kursskæringen ved den årlige refinansieringen fra 0 % og op til 0,3 % af kursværdien. Kursskæring er aktuelt en meget stor del af renten på F1 lån, men der er stor forskel på omkostningsniveauet hos de enkelte realkreditinstitutter.

Godt nyt, men med malurt i bægeret Både den amerikanske og den engelske national-bankdirektør mener, at renten skal forblive lav, indtil arbejdsløsheden i deres respektive lande er faldet. Det betyder, at den korte rente sandsynligvis vil forblive lav i en periode endnu.

Ud fra officielle prislister har RD den højeste kursskæring på F1 lån med 0,3 %, efterfulgt af Nordea Kredit med 0,2 %, DLR med 0,2 % på F1 EUR og 0,1 % på F1 DKK. Nykredits kursskæring er 0,1 % på alle typer F1 lån.

Samtidig kan vi se, at manges afdragsfrihed udløber inden for en nær fremtid. Med bankernes stigende ønske om at minimere antallet af F1 lån, kunne et scenarie være, at muligheden for afdragsfrihed på F1 lån reduceres yderligere, men at den fastholdes på fastrentelån. Sker det, ville det være rart at have fastrentelån fastsat til nuværende niveauer, som man kunne søge afdragsfrihed på.

INFO Du kan nå det endnu - digital post Husk fra den 1. november i år skal alle med et CVR -nummer kunne modtage al kommunikation fra det offentlige i en digital postkasse, Digital Post. Det kræver samtidig at man har NemID Erhverv. Lad os hjælpe dig med oprettelsen Vi har erfaringen og kan klare begge dele for dig. Ring til os på telefon 7015 9900 og bestil hjælp til oprettelsen. Så kontakter en rådgiver dig efterfølgende og klarer oprettelsen for dig.

8

/ NO. 10 / vækst 2. oktober 2013

Ved valg af længere rentetilpasningslån Ved den kommende rentetilpasning er der flere elementer end tidligere, der påvirker, hvilket lån der er mest favorabelt. Ved valg af længere rentetilpasningslån, f.eks. med 3 til 5 års løbetid, er kursskæringen typisk lavere, og der skæres kun ved refinansieringer på lånet, og altså ikke hvert år, som ved rentetilpasning med 1 års løbetid. Har du brug for et godt råd i forbindelse med omlægningen af dine lån, så kontakt din rådgiver i Centrovice.


Handels-ERFA - med status på det finansielle marked

ØKONOMI

af Dennis Andreasen Økonomirådgiver Tlf.: 6340 7273

Mandag den 7. oktober og tirsdag den 8. oktober afholder Centrovice igen Handels-ERFA møder, hvor John Jensen fra AgroMarkets vil give en status på råvaremarkedet samt et overblik over renteudviklingen og udviklingen på det finansielle marked.

høje prisniveau vil holde et stykke tid endnu, og hvad der kan sende prisen ned.

Høsten er fornuftigt overstået Selv om høsten artede sig ganske fornuftigt i år, var det ikke uden prismæssig dramatik. Priserne på hvede var, da de var lavest, nede omkring 120 kr. ved salg til foderstofirmaet, og foder blev kalkuleret på et fornuftigt niveau.

Sådan sikres den langsigtede vækst John Jensen ser på konjunkturmodellerne, og giver et bud på, hvor tæt vi er på en konjunkturtop. Der tales om, at man ligger i en højkonjunkturperiode, og at krisen nu er aflyst. På mødet vil John Jensen derfor se på, hvad det betyder for rentetilpasningen, og hvilke fundamentale forhold der skal være på plads for at sikre den langsigtede vækst.

Men i slutningen af august tog priserne et spring i stigende retning for både korn og foder. John Jensen vil derfor give et bud på, hvordan man som køber og sælger af korn håndterer resten af året, hvis man ikke har fået solgt eller dækket sit køb.

Også med hensyn til prisen på svin vil John Jensen give sit bud på, hvad man kan forvente i de kommende måneder.

Husk at melde dig til Alle interesserede er velkomne. Tilmelding er nødvendig og skal ske her.

Prisen på svin og mælk er på vej op Prisen på mælk ligger i en utrolig stabil periode. I sit oplæg vil John Jensen se på, hvilke forhold, der peger på, at det

Det siger deltagerne om Handels Erfa John Trædholm, som har et kvægbrug ved Gelsted, har deltaget i Handels-erfa møderne hos Centrovice flere gange. John udtaler om sit udbytte af møderne:

Vi deltagere sparrer med hinanden, og vi fortæller måske lidt mere, end vi ellers ville have lyst til at gøre andre steder.

Jeg får stort udbytte af at deltage i handels-erfa møderne hos Centrovice.

Også hvis man kommer galt af sted med en handel. Det er ligesom nemmere at dele de erfaringer, når det nu er hele temaet for mødet.

De værktøjer, vi får ved møderne, giver mig ro i maven og et klart bedre beslutningsgrundlag, når jeg skal træffe afgørelse om køb og salg af afgrøder. På møderne lærer vi selv at vurdere, hvornår det går op og ned, og hvad det så betyder for, hvornår vi skal handle. Vi kommer omkring køb og salg af korn og råvarer, renter og konjunkturer, og indlægsholderne er gode til at få de aktuelle forhold ind.

Fordi jeg får et bedre beslutningsgrundlag, vil jeg faktisk mene, at det har positiv effekt på min bundlinje. Og det er jo ikke så ringe. En ting, jeg kunne ønske, var, at der var flere kvægbrugere, der ville tilmelde sig til møderne. Det ville give god sparring, da vi handler med samme slags foder og afgrøder. Så det er hermed en opfordring. NO. 10 / vækst 2. oktober 2013 /

9


Hvorfor er ledelse så vigtigt

SVINEBRUG

af Birthe Egdal Virksomhedskonsulent Tlf.: 6340 7134

I takt med udviklingen indenfor landbruget, er der kommet øget fokus på ledelse på lige fod med faglige spørgsmål om planter, dyr og økonomi. For at have en effektiv virksomhed er motoren nødt til at være vedligeholdt og smurt – hermed ment, at medarbejderne er den vigtigste ressource. Det er baggrunden for, at Centrovice de seneste år har afholdt kurser og erfa-grupper i ledelse. Når man taler om ledelse, er der nogle emner, der går igen. Den svære kommunikation Kommunikationen er central i al ledelse, og det er som oftest her, udfordringerne opstår. Det gælder både i forhold til samarbejdspartnere og medarbejdere. Derfor er det væsentligt at vide, hvilken kommunikation, der virker, overfor hvem. Et eksempel kan være bank og kreditforening, som stiller krav om at blive orienteret om budget og budgetopfølgning. Der står man stærkere, hvis man kan præsentere de ting på en ordentlig måde, og endnu bedre hvis man holder en løbende dialog med banken. I forhold til medarbejdere er det vigtigt at kunne kommunikere klart og tydeligt, at beskrive mål og forventninger samt give ros og opbakning til at gå videre med en opgave eller det modsatte. For at gøre det, er det vigtigt at have forståelse for, at vi mennesker har forskellig personlighed. Det som den ene har brug for at vide, skræmmer den anden. Eller det som motiverer den ene, finder den anden kedeligt. Samtidig er det vigtigt at kende sig selv og sin egen personprofil. Hvordan reagerer jeg i forskellige situationer, hvad er mine styrker, og hvad er mine udfordringer, som jeg bør arbejde videre med. Til det formål findes der forskellige redskaber, eksempelvis DISC profil, som kan hjælpe lederen til bedre kommunikation og samarbejde med sine medarbejdere. Centrovice anvender personlige DISC profiler på alle lederkurser og bruger dem som omdrejningspunkt i hele kursusforløbet. Strategien viser vejen mod mål Et andet væsentligt emne for en virksomhed er strategi. Hvad er mine værdier, min vision, hvordan laver jeg handlingsplaner og opsætter mål. Og hvordan arbejder jeg hen imod de mål.

10

/ NO. 10 / vækst 2. oktober 2013

Strategien er vigtig, fordi den sikrer, at man holder fokus på de definerede mål. Den efterspørges af bank og kreditforening, og så er den særdeles vigtig for medarbejderne. De har brug for at kunne se pejlemærkerne og ’skinnerne, som toget skal køre ad’. Og de har brug for, at lederen går forrest og viser retningen, så ’vogntoget’ kan følge efter. Det gør de bedste bedre Hvad er så forskellen på de virksomheder, der er gode til ledelse, og virksomheder, der ikke er gode til ledelse. Klarer de sig bedre, laver de større overskud og er de mere langtidsholdbare? Med andre ord, hvorfor skal et landbrug overhovedet arbejde målrettet med ledelse? Svaret er klart – virksomheder, der er gode til ledelse, klarer sig bedre både effektivitetsmæssigt og økonomisk. De har en langt mere stabil medarbejderskare, som er med til at sikre kontinuitet i virksomheden. Derfor er sandsynligheden for at klare sig gennem kriser bedre, fordi de har et stabilt fundament. Kan man lære ledelse på et kursus? Det er min erfaring, at et godt lederkursus giver en rigtig god ballast for ejere og driftsledere. Deltagerne giver desuden udtryk for, at ERFA grupper sammensat af deltagere fra lederkurserne fungerer godt fremadrettet til at behandle forskellige relevante emner. Her er der mulighed for at arbejde dybere med fælles emner og drøfte aktuelle ledelsesmæssige udfordringer med ligesindede - og derigennem udvikle sig yderligere rent ledelsesmæssigt. Yderligere info: Birthe Egdal, virkomhedskonsulent, telefon 5114 1596, mail bee@centrovice.dk Jens Skov Rasmussen, HR konsulent, telefon 3051 9792, mail jsr@centrovice.dk


”For at behandle alle lige – må du behandle dem forskelligt”

Konkurrencen skal være fair, så I får alle sammen den samme opgave: KRAVL OP I TRÆTOPPEN

KURSER Lederkursus for driftsledere Den 5-6. december, som internatkursus, og herefter 3 enkelt dage i januar og februar 2014. Lederkursus for ejere Den 10-11. januar 2014, som internatkursus, og herefter 3 enkelt dage i løbet af februar og marts 2014. Yderligere info og tilmelding: Birthe Egdal, virkomhedskonsulent, telefon 5114 1596, mail bee@centrovice.dk Jens Skov Rasmussen, HR konsulent, telefon 3051 9792, mail jsr@centrovice.dk Pris: Kursus for driftsledere 8.500 kr. Kursus for ejere 12.000 kr. excl. moms og incl. indkvartering (internatdelen) og forplejning alle kursusdage. Sted: De to første dage afholdes på Trente Mølle ved Fåborg. De sidste 3 dage hos Centrovice i Vissenbjerg Tilmelding: Efter først til mølle princippet – dog senest 25. november 2013 for driftslederkurset og 23. december 2013 for ejerkurset.

NO. 10 / vækst 2. oktober 2013 /

11


Personalehåndbog

HR & LØNSERVICE

af Lone Bendixen Praktikant, stud. international virksomhedskommunikation Tlf.: 6340 7153

Personalehåndbogen er et styringsredskab til den professionelle landmand. Ledelse af din virksomhed er nemlig en kompleks opgave, som ofte hænger sammen med personalehåndtering – og derfor kan en personalehåndbog være en rigtig god hjælp. Giv nye medarbejdere en god start Formålet med håndbogen er at give den nye medarbejder den bedst mulige start hos dig som arbejdsgiver. Mange ting bliver ofte taget for givet, men i håndbogen er de beskrevet, så det er let for både nye og erfarne medarbejdere at finde rundt og vide, hvad den gensidige forventning er til hinanden. Personalehåndbogen indeholder bl.a.: • Virksomhedens logistik – hvor ligger hvilke bygninger på de forskellige ejendomme • Alle ansatte – hvem arbejder hvor • Målsætning – hvad arbejder vi hen imod • Omgangstone – hvordan omgås vi hinanden Desuden indeholder personalehåndbogen information om en række praktiske personaleforhold: • • • • • • •

Arbejdstider – mødetid og –sted, pauser Sygdom og fravær Sociale arrangementer Brug af mobiltelefon og internet Kost, bolig og arbejdstøj Opfølgningsmøder, efteruddannelse Sikkerhedsregler – smittebeskyttelse, forholdsregler ved ulykker

Flere afsnit i håndbogen indeholder oplysninger, som også er indeholdt i ansættelseskontrakten og APV (den lovpligtige Arbejdspladsvurdering). Skabelon gør det let at komme i gang Vi har udarbejdet en skabelon til personalehåndbogen, som tilrettes i samarbejde med dig, så den passer præcis til din virksomhed. Håndbogen findes både i en dansk og en engelsk udgave, og er således også velegnet til udenlandsk arbejdskraft. Herudover er bogen skrevet i et let forståeligt og præcist sprog, så den er meget let at anvende i praksis.

12

/ NO. 10 / vækst 2. oktober 2013

Personalehåndbog til din virksomhed Vi har fået positiv respons på personalehåndbogen, så kontakt HR og Lønservice for en uforpligtende og gratis samtale om, hvilke fordele du og din virksomhed kan have af at få udarbejdet en personalehåndbog. Det er naturligvis også muligt at se et eksempel på en udfyldt personalehåndbog. Kontakt: Jens Skov Rasmussen, rådgiver HR-team tlf. 6340 7152 - mail: jsr@centrovice.dk Lone Bendixen, praktikant, stud. int. virk.kommunikation tlf. 6340 7153 - mail: lb@centrovice.dk


Planteavlskonsulenterns registreringsnet

af Hanne Pontoppidan Planteavlskonsulent Tlf.: 6362 1682

Med din kode til landmand.dk kan du logge på registreringsnettet, hvor du kan følge med i udviklingen af en række skadegørere.

PLANTEAVL

INFO Mange vintersædsmarker er sået tidligt i år, så der er god grund til at holde øje med bladlusene. De kan overføre den tabsvoldende sygdom havrerødsot.

I øjeblikket følges to aktuelle skadegørere. Det er bladlus i vintersæd og rapsjordlopper i vinterraps. Forekomsten af bladlus og rapsjordlopper i registreringsnettet siger ikke noget om bekæmpelsesbehovet i din mark, men er et udtryk for det generelle niveau. Bekæmpelse af bladlus Bladlus kan overføre virussygsommen havrerødsot i vintersæd. Vinterbyg kan tage størst skade. Her siger en tommelfingerregel, at 1 % angreb giver 1 % udbyttetab. I vinterhvede regner man med, at 1 % angreb giver 0,5 % udbyttetab. Rug og triticale angribes som regel kun lidt. Risikoen for angreb af havrerødsot er størst i tidligt såede marker. Derfor anbefaler vi, at man bekæmper bladlus i vinterbyg og vinterhvede, i marker hvor der findes bladlus, og som er sået før d. 15. – 20. september. Endnu er der kun fundet få bladlus i registreringsnettet. En eventuel bekæmpelse bør foretages, når kornet har 2-3 blade med et godkendt skadedyrsmiddel. Bekæmpelse af rapsjordloppen Rapsjordloppens larve kan, når den er talrig, give store skader på vinterrapsen. Larven overvintrer inde i stænglen, og ved kraftige angreb ser vi, at rapsen enten udvintrer eller ikke kommer i gang med at gro i foråret. Forekomsten af rapsjordlopper topper hvert 7. år. Forventningen er, at vi i år ligger på et lavt niveau. Indtil videre er der kun fanget relativt få rapsjordlopper i registreringsnettet, men det er vigtigt at holde godt øje med den i de kommende uger. Det sikreste er selv at have gule fangbakker i sin vinterrapsmark og at holde øje med, om der er små runde huller i rapsens blade, gnavet af den voksne rapsjordloppe. Derudover kan man holde øje med registreringsnettet. En eventuel bekæmpelse af rapsjordloppens larver skal foretages 2-3 uger efter ankomsten af de voksne jordlopper til marken.

DANSK BRØNDEJERFORENING Inviterer til møde Den 22. oktober kl. 19.00 afholder Dansk Brøndejerforening offentligt møde i samarbejde med Centrovice. Mødet er gratis og afholdes hos Centrovice. Dansk Brøndejerforening er vært ved kaffe m/brød. Tilmelding senest den 11. oktober her

NO. 10 / vækst 2. oktober 2013 /

13


Møde om markvildtslav

MILJØ

af Mette Larsen Baadegaard Miljøkonsulent Tlf.: 6340 7132

Danmarks Jægerforbund inviterer til informationsmøde om markvildtslav i samarbejde med Centrovice Mandag den 4. november kl.19.30 på Lombjergvej 1, 5750 Ringe. Planen er at få markvildtet tilbage på marken. Det skal ske gennem dannelse af lokale samarbejder organiseret i såkaldte markvildtslav. Markvildtslavet fungerer på tværs af ejendomsskel, hvor lodsejerne kan arbejde sammen om at igangsætte tiltag, der sikrer og forbedrer levestederne særligt for haren og agerhønen. Samtidig vil de selvsamme tiltage være til stor gavn for andre markvildtsarter som f.eks. viben og lærken. Danmarks Jægerforbund hjælper markvildtslav med at organisere sig Mødet er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig. Hvorfor bruge en aften på markvildtet? De fleste af agerlandets vildtarter er desværre i tilbagegang. Landbruget har igennem de sidste 50 år gennemgået en stor udvikling, hvor stordrift og effektivi-

VI SES TIL Etablering af ridebaner Centrovice inviterer til foredrag om ridebaner Tirsdag den 8. oktober 2013 kl. 19.00 Her kan man bl.a. møde Alan Neergaard fra Neergaard Stald-Design, som vil give gode råd om, hvordan man etablerer sin egen ridebane, og dyrlæge Louise Laustsen fra Højgaard Hestehospital, som fortæller om træningsskader og genoptræning efter en skade. Endelig vil en medarbejder fra Odense Kommune fortælle, hvornår man skal søge om tilladelse til at etablere en ridebane. Arrangementet koster kr. 75,00 og er åbent for alle. Tilmelding skal ske her.

14

/ NO. 10 / vækst 2. oktober 2013

sering har været nødvendig for erhvervets overlevelse. Det betyder også, at flere diger, markskel, markveje og grøftekanter er forsvundet. Med andre ord er markvildtet ved at løbe tør for levesteder. Den vigtigste opgave er at sikre og skabe levesteder for markens vildt i landbrugslandet. Den opgave skal løses i samarbejde med landbruget, så der er plads til både et effektivt landbrug og en indsats for markens vildt. Fokus ligger således på vildtpleje, som en integreret del af landbrugsdriften. På informationsmødet kan du høre, hvad du kan gøre for at hjælpe markvildtet tilbage på ret kurs. Landbruget og landmændene er tiltænkt en nøglerolle i arbejdet med markvildt – og du behøver ikke have jagtlige interesser for at være med. Se programmet for mødet og læs mere om baggrunden for markvildtslav her


Kursus for hjemmeblandere - fra mark til stald

SVINEBRUG

af Thea Dahl Villadsen Svinebrugskonsulent Tlf.: 6340 7142

For at få det fulde udbytte af dit hjemmeblanderi er det en stor fordel at se på mark og stald som en helhed i stedet for som to individuelle enheder. På den måde har du f.eks. mulighed for at producere de afgrøder, der giver dig de laveste foderomkostninger med hensynstagen til netop din bedrift og dine muligheder. Foderomkostningerne er en af de helt store poster som svineproducent, så en optimering af dette område er noget, der kan aflæses på din bundlinje. Hvis du vil optimere foderomkostningerne Den 5. og 19. november inviterer svinebrug- og planteavlsafdelingerne i fællesskab til et 2-dages kursus for hjemmeblandere. Formålet med kurset er at få en bedre sammenhæng mellem markbrug og svinefodring. Udbyttet vil være en række enkle, håndgribelige værktøjer, som du kan gøre brug af på din egen bedrift. På første kursusdag vil vi fokusere på delen ’fra mark til lager’. Her vil emner som kornopbevaring, kvalitetssikring, hygiejne og skadedyr blive diskuteret under et besøg, hvor vi får set eksempler på de forskellige opbevaringsmuligheder. Den mere teoretiske del vil omhandle valg af afgrøder og dyrkningsmæssige tiltag. Kursets anden dag vil fokusere på foderets vej fra lageret og til det ligger i krybben hos grisen. Her gennemgår vi et foderanlæg og snakker om mulige fejl og optimeringsmuligheder. Teoretisk vil vi dykke ned i konsekvenserne af fejl i foderanlægget, inden vi til sidst kigger på økonomien i at være hjemmeblander. Til hjemmeblandere – og dem der gerne vil være det Efter kurset vil du være bedre rustet til at få mark og stald til at spille sammen. Du har også fået værktøjer til at håndtere nogle af de faldgruber, der er i forbindelse med selv at blande foder, og kan dermed minimere risikoen for fodringsbetingede produktionstab. Kurset er især henvendt til dig, der allerede er hjemmeblander, men også landmænd, der går med tanker om at blive hjemmeblandere, kan have glæde af programmet. Efter disse to kursusdage vil vi lægge op til, at der dannes erfa-grupper, hvor der er mulighed for at gå endnu mere i dybden med nogle af emnerne, og man kan besøge hinanden på skift og hjælpe hinanden med optimering af de enkeltes anlæg. Følg med på www.centrovice.dk for det fulde program og tilmelding til mødet. NO. 10 / vækst 2. oktober 2013 /

15


Regionsmøde for kvæg

KVÆGBRUG

af Ulla Hansen Chefkonsulent Kvæg Tlf.: 6362 1650

Bliv opdateret på kvægfaglige og -politiske indsatsområder

du høre om de aktuelle udfordringer på veterinærområdet, herunder Mycoplasma, Salmonella og smittebeskyttelse.

Kom og mød Landbrug & Fødevarer, Kvægs ledelse på årets regionsmøde og få en status på det kvægfaglige og politiske arbejde.

Ved regionsmødet deltager Landbrug & Fødevarer, Kvægs formand Peder Philipp og direktør Gitte Grønbæk samt repræsentanter fra Centrovices kvæg team.

Mødet finder sted den 24. oktober kl. 19.30. På mødet er der lagt op til dialog og debat om aktuelle emner, og Kvæg orienterer om, hvilke arbejdsopgaver ledelsen aktuelt har fokus på.

Tilmelding senest den 22. november her

Du vil bl.a. få en status på Kvægbrugets Task Force – hvad sker der, hvad er der sat gang i? Der fortælles om Kvægs strategi frem mod 2018. En periode, der bl.a. omfatter bortfald af kvoten - hvilke muligheder og udfordringer fører det med sig? Endelig kan

16

/ NO. 10 / vækst 2. oktober 2013


Salg af Ringe har været et positivt forløb

LEDELSE

af Henrik Borup Jeppesen Administrerende direktør Tlf.: 6340 7200

Jeg er rigtig tilfreds. Tilfreds med den afsluttede handel af vores ejendom i Ringe – efter den har været til salg igennem flere år. Og tilfreds med, at ejendommen nu overgår til en værdig køber, der vil kunne udnytte bygningens anvendelsesmuligheder og tilmed overtage de forskellige lejemål, som er i bygningen.

have mødelokaler til rådighed i bygningen over de næste år, så vores kunder og medarbejdere, der har behov for at mødes i Ringe, kan gøre brug heraf.

Bygningen rummer mange gode minder for den virksomhed, vi driver i dag. Udviklingen over årene har dog gjort, at det nu er godt, at bygningen kommer på hænder, der vil investere i den og kigge langt frem i brugen af den.

Positiv afsmitning på regnskabet Salget af bygningen vil have en positiv indvirkning på driften af Centrovice i indeværende år, da den er solgt til mere end den bogførte værdi, men også de kommende år vil salget forbedre resultatet med op mod en halv million kroner om året.

Ejendommen er solgt til Gislev Rejser, som vil samle sine medarbejdere i det nye hovedsæde, og som vil kunne drage fordel af beliggenheden. Prisen er på et niveau, der ligger noget over, hvad en afhændelse til ejendomsspekulanter kunne indbringe. Og jeg synes især, det er positivt, at vi med handlen bidrager til at skabe rammer for udvikling af flere lokale arbejdspladser i og omkring Ringe. Fortsat mødefaciliteter i Ringe Vi har fået mulighed for at indgå en aftale om fortsat at Centrovice sælger central ejendom i Ringe til Gislev Rejser Centrovice og Gislev Rejser har i dag underskrevet kontrakten for ejendommen Lombjergevej 1 i Ringe med overtagelse 1. november 2013 Ejendommen var oprindeligt hovedsæde for landboforeningen Agrogården indtil fusionen med Centrovice i 2008. Siden fusionen har Centrovice bibeholdt en række kontorer i ejendommen, ligesom der har været forskellige lejemål i bygningen. Gislev Rejser har igennem noget tid søgt en ejendom med netop denne centrale placering, som kan rumme virksomhedens aktiviteter. ”Vi er glade for at kunne sælge ejendommen på Lombjergevej i Ringe til Gislev Rejser. Det er en stærk lokal virksomhed i positiv udvikling, der kan udnytte ejendommen optimalt. Vi har aftalt, at handelsprisen ikke offentliggøres, men vi har – markedsvilkårene taget i betragtning - fået en fornuftig pris for ejendommen, som vil påvirke vores årsregnskab positivt”, oplyser adm. direktør Henrik Jeppesen.

Dog vil de medarbejdere, der mere eller mindre fast har arbejdet i Ringe, nu få større tilknytning til Vissenbjerg.

Frigørelse af den bundne kapital i ejendommen er med til at sikre, at vi forbedrer vores finansielle status og omkostningsstruktur, og dermed også virksomhedens generelle nøgletal. Samtidig markerer salget, at Centrovice har lagt det sidste udestående fra fusionen bag sig. Læs den fulde pressemeddelelse om handlen her:

Salget er et naturligt led i samlingen af Centrovices aktiviteter på Damsbovej i Vissenbjerg og med mindre kontorer i Ringe og på Ærø, og det vil understøtte udviklingen af Centrovices rådgivnings­ virksomhed til landbrug og andre erhverv. De etablerede lejemål i ejendommen følger med i handlen, og Centrovice beholder selv et mindre lejemål i ejendommen. Gislev Rejser har med købet skabt et rigtig godt afsæt for den fremtidige udvikling af virksomheden i centralt beliggende lokaler tæt på motorvejen og med plads til yderligere aktivitet. ”Vi er meget tilfredse med en fornuftig aftale om køb af ejendommen af Centrovice. Forløbet har været godt og konstruktivt fra begge sider med fokus på at tilgodese begge parters interesser. Ejendommen på Lombjergevej vil give os en længe ønsket mulighed for at samle vores aktiviteter under ét tag, hvilket vil styrke vores virksomhed. Vi vil markere flytningen ved at give vores kunder et par ekstra gode tilbud”, afslutter adm. direktør Mogens Andersen

NO. 10 / vækst 2. oktober 2013 /

17


DIN VEJ TIL VIDEN

Oktober 2013

Refinansieringsmøde Er det mest fordelagtigt fortsat at køre med variable lån, eller er det tiden at skifte til fastforrentede lån. Det og meget mere kan du få forskellige bud på ved refinansieringsmødet hos Centrovice 03-10-2013 kl. 19:00 - 22:00 Handels-ERFA Velkommen til en spændende dag, hvor du kan få overblik over det kaos af finansielle informationer, vi får fra medierne. Bemærk, møde med samme dagsorden afholdes den 8. oktober 2013 07-10-2013 kl. 09:30 - 14:30 Årsmøde i Økologisektionen i Landbrug og Fødevarer Hvor bevæger økologien sig hen, og kan den være en driver for mere vækst og natur? 08-10-2013 - 17-12-2011 kl. 09:30 Handels-ERFA Velkommen til en spændende dag, hvor du kan få overblik over det kaos af finansielle informationer, vi får fra medierne. Bemærk, møde med samme dagsorden afholdes den 7. oktober 2013 08-10-2013 kl. 09:30 - 14:30 Foredrag om Ridebaner Centrovice inviterer til foredrag om ridebaner tirsdag den 8. oktober 2013 kl. 19:00 08-10-2013 kl. 19:00 - 22:00 Dansk Brøndejerforening inviterer til møde 22-10-2013 kl. 19:00 - 21:00 Info-møde om e-arkiv og e-faktura 24-10-2013 kl. 17:00 - 18:30 Regionsmøde - kvæg - bliv opdateret på kvægfaglige og -politiske indsatsområder 24-10-2013 kl. 19:30 - 22:00 Årsmøde for Danske Deltidslandmænd 2013 26-10-2013 kl. 08:30 - 15:30 Møde for nyetablerede landmænd Tilmeld dig til mødet, hvis du vil have sparring og gode råd som nyetableret 30-10-2013 - 09-10-2013 kl. 18:30 - 22:00

November 2013

Informationsmøde markvildtslav Danmarks Jægerforbund og Centrovice inviterer til informationsmøde om markvildtslav 04-11-2013 kl. 19:30 - 21:30 Kursus for hjemmeblandere fra mark til stald. - For at få det fulde udbytte af dit hjemmeblanderi er det en stor fordel at se på mark og stald som en helhed i stedet for som to individuelle enheder 05-11-2013 kl. 09:00 - 16:00 Fodermøde - kvæg 12-11-2013 kl. 19:30 - 22:00 Biogasanlæg i Svendborg For alle interesserede husdyrproducenter i Svendborg Kommune afholdes, der opstartsmøde. 26-11-2013 kl. 13:00 - 16:00

December 2013

Økonomiforum 05-12-2013 kl. 19:00 - 22:00

Læs mere om arrangementerne ved at klikke på overskrifterne eller se mere på centrovice.dk/aktiviteter, hvor du også kan tilmelde dig.

Vækst nr 10 - 2013  
Vækst nr 10 - 2013