Page 1

GrovfoderNyt nr. 7 4. juli 2012 Indhold • Bedriften lige nu. • Tilskud til miljøteknologi – er det interessant på kvægbrug? • Svampebekæmpelse i majs – fup eller fakta.

Bedriften lige nu Så kom regnen og lidt varme er det også blevet til. Majsen er bagud, men haler ind på sidste års udvikling. Hvis majsen er sået først i maj, mangler vi 200 MVE i de varmeste områder, i forhold til sidste år. Det svarer vel til ca. 8-10 dages forsinkelse. Majsen er mange steder fuld af lus. Er der mange, bør de bekæmpes med 0,20 l Cyperb100/ha, der er det eneste godkendte lusemiddel i majs. Inden ret længe skal det afgøres om en svampebekæmpelse skal foretages. Majsen må i 2012 sprøjtes frem til stadie 65 (Blomstring). Slætgræsmarkerne er i gang med at producere 3. slæt. Rigtig mange nåede nemlig at afhøste et mindre 2. slæt inden de store mængder regn i sidste uge. Dette 3. slæt tegner godt, vand

-1-

mangler det ikke. 2. slæt lucerne er ved at være klar nu, lucerneplanterne fylder mere nu end til første slæt. Også i lucerne er der lus, men vi vurderer at bekæmpelse ikke er rentabel. Vi finder også lus i hvede op over skadetærsklen på 40 pct. angrebne strå. Der bør derfor køres nu med 0,1 l Cyperb100 pr ha. Også i vårbygmarkerne er der kommet nye lus, så nogle marker skal sprøjtes igen. Her kan 0,150 kg Pirimor G anvendes, eller 0,1 l Cyperb100 i 180 l vand pr. ha.


Tilskud til miljøteknologi – er det interessant på kvægbrug? Der ydes tilskud til: 1. Nyt udstyr og maskiner (Bruttoudgifter) 2. Installation af udstyr 3. Konsulentbistand i forbindelse med gennemførelse af investeringsprojektet samt udarbejdelse af slutrapport. 4. Revision af projektregnskab 5. Fremstilling og opstilling af skilt om bevillingsgiver til projektet 6. Andre udgifter, som NaturErhvervstyrelsen vurderer at være nødvendige for gennemførelsen af projektet.

Der er nu mulighed for at få støtte til ny teknologi til din ejendom. Måske kan det være relevant på din ejendom: 1. juli åbnede ansøgningsrunden til miljøteknologi 2012. Puljen er åben indtil den 17. september. Alle ansøgninger vil blive behandlet efter den 17. september. Centrovice´ miljøafdeling er klar til at hjælpe med ansøgningerne! Vi forventer at der er i år er afsat 145 mio. kr. til ordningen fordelt på 5 indsatsområder: 1. Reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktion og husdyrgødning. (Fx skraberobotter, forsuring, gyllekøling) 2. Reduktion af pesticidanvendelse. (Fx radrensere med styring) 3. Reduktion af tab i næringsstoffer i forbindelse med fodring, omsætning af foderstoffer samt anvendelse af husdyrgødning. 4. Reduktion af energiforbruget respektive reduktion af vand-, næringsstof- og pesticidforbruget i gartnerisektoren. 5. Tilbageholdelse af næringsstoffer fra marken (minivådområder).

For indsatsområde 5 (Minivådområder) ydes der tilskud til: 1. Udgifter til undersøgelser, der er nødvendige for projektets gennemførelse 2. Udgifter til køb af varer og serviceydelser i forbindelse med projektering og anlægs arbejde, herunder konsulentbistand og entreprenørydelse 3. Udgifter til attestation af udbetalingsanmodning og til udarbejdelse af slutrapport 4. Udgifter forbundet med opsætning af informationsskilt om bevillingsgiver, og andre udgifter, som NaturErhvervstyrelsen vurderer at være nødvendige for gennemførelsen af projektet.

Projekternes tilskudsberettigede udgift skal minimum være på 300.000 kr., dog 100.000 kr. for visse investeringer. Tilskuddet kan udgøre op til 40 % af de tilskudsberettigede udgifter for indsatsområderne 1-4 og 100 % for indsatsområde 5.

Så hvis du går rundt og overvejer at investere i ny teknologi til din bedrift, så kontakt en miljømedarbejder hos Centrovice og få yderlige oplysninger om ordningen, succesraten sidste år var: 13 indsendte projekter gav 13 godkendte projekter, så det har de styr på!

Svampebekæmpelse i majs – fup eller fakta. Majs angribes af sygdommene: Majsøjeplet og Majsbladplet. Disse sygdomme var temmelig udbredte i 2011. En lang række forsøg med svampebekæmpelse i silomajs i 2010 og 2011 har ikke givet ret store merudbytter for de anvendte

løsninger. Det skyldes at 2010 var et år med lavt smittetryk og 2011, som skrevet ovenfor, var et år med højt smittetryk. Opera er det eneste godkendte svampemiddel i majs. Midlet har god effekt mod de nævnte sygdomme, men ikke mod fusarium.

Miljøstyrelsen har lige dispenseret fra Operas normale sprøjtefrist i majs. I 2012 må midlet anvendes til svampebekæmpelse i majs frem til begyndende blomstring, stadie 65.

-2-


I praksis kan der nok ikke køres i majsen helt frem til begyndende blomstring, men nok lidt længere end den gamle sprøjtefrist i stadie 51 (Hanblomsten lige synlig). Effekten af svampebekæmpelsen er også bedre jo senere den gennemføres. Der sprøjtes midt

på dagen, her vil majsens saftspænding være mindst – det nedsætter antallet af planter der vil knække ned når der køres hen over dem. Vandmængden skal op på mindst 300 l/ha.

Majsbladplet

Majsøjeplet

Hvilke marker er så i risikogruppen: (Prioriteret rækkefølge)

fra ca. 8 bladstadiet og frem til sprøjtetidspunktet ca. midt i juli vil også fremme svampenes udvikling. Sortsforskelle: I figuren nedenfor ses de sortsforskelle på modtagelighed vi kan se i sortsforsøgene. Tabellen er sammensat af Videncenter for Landbrug i samarbejde med bl.a. Centrovice´ forsøgsafdeling.

1. Majs efter majs uden forudgående pløjning. 2. Majs efter majs med mange stubrester ovenpå jorden. 3. Majs efter majs med god stubdækning og modtagelige sort. 4. Majs efter andre afgrøder end majs.

De med rødt angivne sorter, er de sorter der enten er meget modtagelige overfor Majsbladplet (Til venstre) eller Majsøjeplet (Til højre). Så har man en af de ”røde sorter” og er marken i øvrigt en risikomark, bør den behandles mod svampesygdomme.

Vejrforholdene skal også være med svampen: Temperaturer omkring 18-20 grader og fugtigt vejr

-3-


OBS OBS: Sprøjtes med der med Opera skal man huske, at der også vil være en forgrønnende effekt, som det nok huskes fra strobilurinerne i hvede. Det vil forsinke høsten af majsen, og i et år, hvor vi allerede er bagud med MVE, skal der ikke sprøjtes fra en ende af, især skal marker sået sent efter græs nok undlades, de er jo også lavt prioriteret (Se ovenfor).

I 2011, hvor smittetrykket var højt er der fundet et nettomerudbytte på 710 FE/ha ved en sprøjtning ca. i stadie 65 mens en sprøjtning ca. i stadie 51 kun har givet 230 FE/ha i nettomerudbytte.

Det er i øvrigt ikke korrekt, at kvaliteten af ensilagen kan påvirkes positivt med svampemidler, der er ingen forskel på de vigtige kvalitetsparametre, om der sprøjtes eller ej.

Det var kun de sene sprøjtninger og de ulovlige strategier der gav et sikkert merudbytte i 2011. I gennemsnit af 2010 og 2011 var det kun den ulovlige strategi i led 5 der gav et sikkert merudbytte. Der er ikke i forsøgene beregnet nedkørselsskader!

Det skal bemærkes der kun må sprøjtes med 1,5 l Opera pr ha pr år, så led 5 i forsøgene er ikke lovlig, men selvfølgelig relevant i forsøgssammenhæng.

Videncenter for Landbrug har gennemført en forsøgsrække, hvor Opera er anvendt i forskellige doser og sprøjtetidspunkter. Forsøgene viser at kvaliteten ikke er påvirket af svampemidlet.

Tabel: Resultat af to års forsøg med svampebekæmpelse i silomajs.

Majs

Behandlingstidspunkt

2011. 2 forsøg 1. Ubehandlet 2. 1,125 l Opera majs 40 cm 3. 1,125 l Opera sidste blad udviklet 4. 1,125 l Opera 2-3 uger senere 5. 1,125 l Opera sidste blad udviklet 2-3 uger senere 1,125 l Opera LSD 1-5 LSD 2-5 2010-2011. 4 forsøg 1. Ubehandlet

Pct. Pct. dækning Pct. dækning Pct. dækning Fht. grønt med majsøjeplet med majsbladplet med majsøjeplet for Gram NEL20 , Udb. og merudb. pr. ha FK 1) på 2 bl. under kolbe 1) på 2 bl. under kolbe blad- Tørstof, udstivelse FK på 2 bl.over kolbe på 2 bl. over kolbe MJ pr. areal pct. af org. bytte, pr. kg NDF kg råvare stof netto, NEL20 tørstof tørstof hkg hkg ca. ca. ca. ca. ca. ca. ca. ca. ca. ca. ca. ca. NEL20 ca. 2/10 tør- stiNEL20 a.e. 6/8 13/9 6/8 13/9 2/10 6/8 13/9 2/10 6/8 13/9 2/10 2/10 a.e. stof velse a.e. Pct. dækning med majsbladplet

1,0 1,3 0,9 0,2

1,5 1,0 2,0 0,4

0 -

8,0 8,4 2,9 2,0

6,3 3,1 4,4 1,6

1,0 -

2,3 1,7 0,5 1,0

3,1 2,8 0,6 0,6

0 -

2,7 1,8 0,8 0,9

4,0 2,6 0,9 0,5

40 53 67 75

36,2 37,2 36,4 37,1

401 397 398 415

61,2 60,5 61,4 61,8

-

0,3

0,2

-

0,8

1,5

-

0,5

0,4

-

0,6

0,4

79

37,0

405

61,8 76,1

-

0

-

majs 40 cm

-

-

3. 1,125 l Opera sidste blad udviklet

-

-

4. 1,125 l Opera 2-3 uger senere 5. 1,125 l Opera sidste blad udviklet 1,125 l Opera 2-3 uger senere LSD 1-5 LSD 2-5

-

-

1,0 0,7 1,2 0,4

-

-

0,3

2. 1,125 l Opera

1)

75,2 74,5 75,5 76,2

0 -

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,7 3,8 2,7 1,9

-

-

-

-

2,3

6,43 128,7 51,6 111,5 6,39 6,8 2,3 5,1 6,45 7,9 2,8 7,2 6,55 11,3 6,6 12,0

0,2 2,3 7,1

100 105 106 111

6,55

8,7

117

-

100

18,8 5,9 3,8

8,2 ns ns

18,5 7,8 ns

-

-

-

-

31,6

346

58,7 72,7

6,15 125,8 43,5 104,1

-

-

-

-

32,5

349

58,5 72,7

6,15

5,4

2,3

4,4

-0,5

104

-

-

-

-

31,9

343

58,5 72,6

6,13

9,7

2,9

7,7

2,8

107

-

-

-

-

32,1

352

59,1 73,4

6,22

6,4

3,0

6,6

1,7

106

-

-

-

-

32,6

358

59,4 73,7

6,26

12,9 7,7 ns

6,2 ns ns

12,8 7,2 ns

3,0

112

Angreb af bladsvampe blev i 2010 bedømt på alle blade over kolben.

Forsøgene var anlagt i marker med forfrugt majs og reduceret jordbehandling – altså marker i 1. prioritet! I den praktiske verden vil der nok sprøjtes i ca. stadie 51-55, dvs. ca. midt-sidst i juli. I marker langt nede på prioriteringslisten vil en sådan behandling nok ikke være rentabel. Dertil skal lægges den forgrønnende effekt, som nok vil kunne give et lille merudbytte, men som også vil forlænge afmodningsprocessen. Så vores anbefaling ang.: Svampebekæmpelse i majs er:

Marker med forfrugt majs og enten reduceret jordbehandling eller mange stubrester på overfladen, sprøjtes med 0,75 til 1,0 l Opera/ha i stadie 51-55. Benyt 300 l/vand pr ha. og sprøjt midt på dagen.

-4-

grovfodernyt - nr 7 - 2012  

planteavl, centrovice, landbrug