Page 1

AfgrødeNyt nr. 9 21. maj 2014 Indhold Aktuelt i marken Vækstregulering i vårsæd Bekæmpelse af aksfusarium i hvede Vigtige datoer

Aktuelt i marken De fleste har gennemført 1 eller 2 svampebekæmpelser i vinterhvede, og der må forventes at være kontrol over angreb af Septoria, gulrust og meldug. Næste sprøjtning bør ligge 2-3 uger efter sidste sprøjtning. I marker, der er langt fremme i udvikling, kan bekæmpelsen derfor afvente, at akset som minimum er halvt gennemskredet. I senere marker kan det være nødvendigt at sprøjte 2 gange mere – en gang lige inden begyndende skridning og igen ved fuld gennemskridning. Skadetærsklen for Septoria defineres normalt af antallet af nedbørsdøgn. 10 dage efter sidste svampebekæmpelse starter optællingen af nedbørsdøgn med over 1 mm. 4 nedbørsdøgn vil udløse en ny sprøjtning, som skal udføres ca. en uge efter regnvejrsdøgnene. Flyvningen af hvedegalmyg kan nu følges i registreringsnettet. Vi har en fælde i Ebberup. Hveden er modtagelig fra begyndende skridning til begyndende blomstring. Hvedegalmyggen ynder varmt, tørt og vindstille vejr. Sorten KWS Cleveland er ikke modtagelig for angreb af den orangegule hvedegalmyg. Hvis vinterbyggen endnu ikke har fået sin afsluttende svampesprøjtning, bør det ske snarest. I byg har en lang række svampemidler god effekt på de mest almindelige svampesygdomme. Har du rester af svampemidler på lager kan det derfor være en god idé at få dem brugt her. Tag en snak med din planteavlskonsulent om, hvordan eventuelle rester bedst anvendes.

-1 -

I vinterbygmarker ser vi nogle steder enkelte planter, hvor stakkene er helt krøllede, og aksene er golde. Det skyldes den frost, vi havde 2.-3. maj, hvor en del vinterbygplanter stod på et følsomt stadie. I vinterrapsen er samme frost nogen steder skyld i gule, aborterede skulper.

I vinterrug bør der fortsat holdes øje med brunrust nogle uger endnu. Brunrust bør bekæmpes frem til kernerne har ca. halv størrelse. Der er ingen forsøg, der tyder på, at forekomsten af meldrøjer øges, hvis der foretages en svampesprøjtning, mens rugen blomstrer. Hvis du har Propino-vårbyg, bør du holde øje med meldug – vi finder en del i marker med denne sort. Skadetærsklen er over 1 % angrebne planter til og med st. 31 (1 knæ). Fra st. 32 (2 knæ) og indtil spidsen af fanebladet er synligt er skadetærsklen 10 % angrebne planer. Stankelbenlarver forpupper sig, når de når en hvis temperatursum. Pga. den milde vinter forventes de at forpuppe sig allerede i disse dage. Så hvis du har en vårsædsmark, som stankelbenlarverne mere eller mindre har ædt, så skulle det være muligt at iså eller så helt om nu.


Vækstregulering og forebyggelse af aks- og strånedknækning i vårsæd Enkelte tidligt såede marker har en meget frodig vækst i år, og her kan det blive nødvendigt at vækstregulere vårsæden. Generelt anbefaler vi ikke at vækstregulere vårbyg med henblik på at reducere aks- og strånedknækning, da svampesprøjtning også har effekt herpå. Sortsforskelle i vårbyg Tabellerne viser en oversigt over de mest solgte vårbygsorters tendens til lejesæd, aks- og

strånedknækning. Sorternes tendens til især nedknækning varierer noget mellem årene, da de klimatiske betingelser i den enkelte sæson har stor betydning. Tabellerne nedenfor er et sammendrag af de seneste sæsoners registreringer i både Landsforsøg og Observationsparceller. De dyrkede vårbygsorter har generelt en god stråstivhed.

Oversigt over de mest udbredte vårbygsorters tendens til lejesæd. Mest stråstive

Mindre stråstive

Keops, KWS Irina, Propino, Quench, Shuffle, Simba, Sumit, Tamtam, Paustian

Cha Cha, Chapeau, Cheers, Chill, Columbus, Evergreen, Genie, Invictus, KWS Asta, Odyssey, Overture, Rosalina

Oversigt over de mest udbredte vårbygsorters tendens til aksnedknækning. Mindst tendens

Middel tendens

Størst tendens

KWS Irina, Odyssey, Sumit, Tamtam

Cheers, Evergreen, Genie, Keops, Overture, Quench, Rosalina, Shuffle

Cha Cha, Chapeau, Chill, Columbus, Invictus, Paustian, Propino, Simba, KWS Asta

Oversigt over de mest udbredte vårbygsorters tendens til strånedknækning. Mindst tendens

Middel tendens

KWS Irina,Tamtam

Evergreen, Keops, Paustian, Quench, Cha Cha, Chapeau, Cheers, Chill, Columbus, Shuffle, Simba, Sumit, Propino Genie, Invictus, Odyssey, Overture Rosalina, KWS Asta

Midler Du kan se vores anbefalinger under ’Aktuelle løsninger’.

Størst tendens

Terpal, Cerone og Medax Top har effekt på aks- og strånedknækning.

Anvendes Moddus M/Trimaxx/Cuadro, er dosen 0,3 l pr. ha i st. 31-34. Behandlingsfristen er st. 34, idet der ved senere anvendelse er risiko for kraftig afgrødepåvirkning. Anvendes Medax Top i st. 31-39 er dosen 0,5-0,75 l pr. ha.

Af Moddus anbefaler firmaet 0,2-0,25 l pr. ha i st. 37-39 (fanebladet synligt til fuldt udviklet) mod aks- og strånedknækning, men der foreligger ingen dokumentation for, at midlet har den ønskede virkning. Derfor anbefales Moddus M/Trimaxx/ Cuadro ikke til dette formål.

Vækstregulering i vårhvede Vårhvede dyrkes ofte på humusrige jordtyper, hvor kvælstofforsyningen nogle år kan være høj. Vækstregulering med et CCC-middel kan derfor være aktuel i st. 25-30. Behandlingsfristen er 3 måneder.

Vækstregulering i havre Der er normalt ikke behov for at vækstregulere havre, men ved meget kraftig vækst kan afgrøden vækstreguleres med 1,0-1,5 l CCC-middel pr. ha i st. 30-31 (begyndede strækning – 1 knæ). Vær dog meget opmærksom på behandlingsfristen, som er på 3 måneder. Der har været fundet uacceptable restkoncentrationer af CCC i havre til gryn, så det er meget vigtigt at overholde sprøjtefristen.

Anvendes Moddus M/Trimaxx/Cuadro, er dosen 0,25-0,4 l/ha i st. 31-33. Anvendes Medax Top i st. 31-39 er dosen 0,5-0,75 l pr. ha. Vær opmærksom på, at brødkorn ofte ikke må vækstreguleres ifølge kontrakten med aftager.

-2 -


Aktuelle løsninger uge 21 - 2014 Indhold: • Ukrudtsbekæmpelse • Svampebekæmpelse • Skadedyr • Vækstregulering

8.58'76%(.03(/6( 9nUV G 0nLNNHDQYHQGHVKYLVGHUHUXGO J

ONJJSUKD

  

     

0LGGHO

$OO\ 6; 2[LWULO &0%ULRWULO(&

0XVWDQJ IRUWH

%XUUHVQHUUHIHUVNHQSLOHXUWIXJOHJU VJXORNVH¡MH KDQHNURKYLGPHOHWJnVHIRGNDPLOOHNRUVEORPVWUHW XNUXGWVQHUOHSLOHXUWYHMSLOHXUW

+XVVDU 2' 2[LWULO &0%ULRWULO(&

(QnULJUDSJU VIXJOHJU VKDQHNURKYLGPHOHW JnVHIRGNDPLOOHNRUQYDOPXHNRUVEORPVWUHWXNUXGW YLQGDNV

')) 6SUHGHNO EHPLGGHO 3ULPHUD 6XSHUVW

)O\YHKDYUH

6SUHGHNO EHPLGGHO *UDVS 6&VW $WSOXV *UDVS 6&VW $WSOXV

0LGGHO

ONJJSUKD

ONJJSUKD

%HN PSHU 6QHUOHSLOHXUWRJUDSVNRUVEORPVWUHWXNUXGWVW¡UUHHQG NLPEODGVVWDGLHW

$VXOR[ 2OLH( $VXOR[ 2OLH(

0DMV

              

$QGHWWRNLPEODGHWXNUXGWJXORNVH¡MH

([SUHVV *ROG 6; 2[LWULO &0%ULRWULO(&

6SLQDW

  

%HN PSHU

0LGGHO &DOOLVWR 7RPDKDZN (& 5HQRO 0DLV7HU 7RPDKDZN (& 0DLV2LO &DOOLVWR 7RPDKDZN (& 5HQRO &DOOLVWR 0DLV7HU 7RPDKDZN (& 0DLV2LO &DOOLVWR )LJKWHU 2OLH( )LJKWHU 2OLH( 0DLV7HU 7RPDKDZN (& 0DLV2LO &DOOLVWR 7RPDKDZN (& 0DLV7HU 0DLV2LO 0DLV7HU

%HN PSHU /¡VQLQJ$OPLQGHOLJXNUXGWVEHVWDQGInNYLN UDSJU VRJIO\YHKDYUH

/¡VQLQJ0DQJH UHQSULVInNYLNUDSJU VRJ IO\YHKDYUH

/¡VQLQJ$OPLQGHOLJXNUXGWVEHVWDQGPDQJH VWRUNHQ ERJKHMUHQ ELQJHQJU VXNUXGW

/¡VQLQJ$OP8NUXGWVEHVWDQGNYLNHQnULJ UDSJU VWLGOLJHIUHPVSLUHWJU¡QVN UPDNVRJ KDQHVSRUH

7RPDKDZN (& 0DLV2LO &DOOLVWR

6RUW1DWVN\JJHURGXNUXGW

-3 -

3ULV NUSUKD   

     

3ULV NUSUKD  

3ULV NUSUKD               

%HP UNQLQJHU *XORNVH¡MH6SU¡MWWLGOLJWJXORNVH¡MHPD[O¡YEODGH0nLNNH DQYHQGHVLKDYUHHOOHUYnUE\JPHGXGO JDIJU VIU¡JU V 7RNLPEODGHWXNUXGW0HJHWEUHGYLUNQLQJGRJLNNHEXUUHVQHUUH *XORNVH¡MH6SU¡MWWLGOLJWJXORNVH¡MHPD[O¡YEODGH)RUEHKROG IRUHIWHUI¡OJHQGHDIJU¡GHURJDQYHQGHOVHDIKDOP .DQEUXJHVLYnUE\JPHGXGO JDIIU¡JU V 0nLNNHDQYHQGHVLKDYUHHOOHUYnUE\JPHGXGO JDIJU VIU¡JU V )RUV¡JYLVHUJQVHIIHNWPRGHQnULJUDSJU V7LOV WHYW')) PRGVWHGPRGHURJ UHQSULV

5HVWODJUHPnDQYHQGHVVHQHVW 5HVWODJUHPnDQYHQGHVVHQHVW

%HP UNQLQJHU VSU¡MWQLQJ6SLQDWPHGO¡YEODGHRJSHULRGHUPHGK¡MH WHPSHUDWXUHU'HUPnLDOWK¡MHVWDQYHQGHVOKD$VXOR[

%HP UNQLQJHU VSU¡MWQLQJ8NUXGWPDNVO¡YEODGH 7RPDKDZN(&/RGLQVDPPHDNWLYVWRI VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH 0HJHWNYLNRJVWRUWXNUXGWOKD0DLV7HU0DLV2LO VSU¡MWQLQJ8NUXGWPDNVO¡YEODGH

VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH 7RPDKDZN(&/RGLQVDPPHDNWLYVWRI VSU¡MWQLQJ8NUXGWPDNVO¡YEODGH

VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH

7RPDKDZN(&/RGLQVDPPHDNWLYVWRI VSU¡MWQLQJ8NUXGWPDNVO¡YEODGH

VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH 7RPDKDZN(&/RGLQVDPPHDNWLYVWRI VSU¡MWQLQJ$OOHVSU¡MWQLQJHUNDQI¡OJHVRSPHG&DOLVWR


0DMVPHGXGO JDIJU V ONJJSUKD

   

0LGGHO

 &DOOLVWR 7RPDKDZN (& 5HQRO 0DLV7HU

%HN PSHU /¡VQLQJ$OPLQGHOLJXNUXGWVEHVWDQGInNYLN UDSJU VRJIO\YHKDYUH

7RPDKDZN (& 0DLV2LO

5RGXNUXGWLNRUQ ONJJSUKD

0LGGHO

 0VW

 0VW 7RPDKDZN (& 0XVWDQJIRUWHVW

%HN PSHU $JHUP\QWH$JHUVQHUOH$JHUWLGVHO$JHUVYLQHP ON *HGHUDPV*UnE\QNH. UJDOWHWDQG

.UXVHWVNU SSH $JHUWLGVHODJHUVYLQHP ONI¡OIRGJUnE\QNH VSLOGNDUWRIOHU

3ULV NUSUKD   

3ULV NUSUKD 

 

%HP UNQLQJHU VSU¡MWQLQJ8NUXGWPDNVO¡YEODGHOKD)LJKWHU OKD5HQRONDQEUXJHVLVWHGHWIRUHOOHUVDPPHQPHG7RPDKDZN (&/RGLQYHGIRUHNRPVWDIVWRUNHQ E VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH +HUHIWHUNDQUDMJU VVHWVWUDQGVYLQJHOKXQGHJU VVnVFDGDJH HIWHU

%HP UNQLQJHU 1nUWLGVHOVNXGHUFP'HUE¡UY UHRPNULQJGDJHV DIVWDQGPHOOHPXNUXGWVVSU¡MWQLQJPHG PLQLPLGGHO RJ0&3$Vn WLGVOHUQHHULJRGY NVW6HQHVWLNRUQHWVVWDGLXP$QGUH$QGUH 0&3$PLGOHUNDQDQYHQGHV 1nUVNU SSHHUFPK¡MH6HQHVWLNRUQHWVVWDGLXP$QGUH 0&3$PLGOHUNDQDQYHQGHV 5HVWULNWLRQHUIRUHIWHUI¡OJHQGHDIJU¡GHRJDQYHQGHOVHDIKDOP 6HQHVWLVWDGLXP

69$03(%(.03(/6( 9LQWHUE\J

ONJJSUKD

0LGGHO

3ULV NUSUKD 

%HN PSHU

 &RPHWVW

%HN PSHOVHVW UVNOHU &RPHWNDQHYWHUVWDWWHVDI$PLVWDULVDPPHGRVLV

HOOHU $SURDFKVW pQDII¡OJHQGHPLGOHU %HOO VW %XPSHU (& VW )ROLFXU (& VW 2ULXV(: VW =HQLW (& VW 3URVDUR (& VW 3UROLQH (& VW 5XEULF VW   

3URVDUR (& VW 3UROLQH (& VW 9LYHUGDVW

ONJJSUKD

0LGGHO

 %HOO VW 3UROLQH (& VW 5XEULF 9LYHUGDVW 8OWLPDWH 6 %HOO VW 3UROLQH (& VW 5XEULF 9LYHUGDVW 8OWLPDWH 6 I¡OJHQGHKYLVKYHGHEODGSOHW %XPSHU (& VW 3UROLQH (& VW 3UROLQH (& VW

9LQWHUUXJ

ONJJSUKD

%\JEODGSOHWE\JPHOGXJE\JUXVWVNROGSOHW

%HN PSHU %UXQUXVWJXOUXVW6HSWRULD

%HOO VW 3UROLQH (& VW

$SURDFKNDQHYWHUVWDWWHVDI$PLVWDULVDPPHGRVLV

     

/DYHIIHNWPRGPHOGXJ .XQPRGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJRJVNROGSOHW .XQPRGHUDWPRGVNROGSOHW

0RGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJ

0RGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJ/DYHIIHNWPRGPHOGXJ

3ULV NUSUKD  

%HN PSHOVHVW UVNOHU 9HGNUDIWLJPHOGXJWLOV WWHV)OH[LW\HOOHU7HUQLVW)RUDW PLQGVNHULVLNRHQIRUUHVLVWHQVXGYLNOLQJPRGPHOGXJDQEHIDOHVGHW NXQDWDQYHQGH)OH[LW\pQJDQJSUY NVWV VRQ

%UXQUXVWJXOUXVW6HSWRULD

  

KYHGHEODGSOHW $NVIXVDULXP

  

0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUY NVWV VRQ 8GI¡UHVLO¡EHWDIGHFDGDJHKYRUKYHGHQEORPVWUHU

%UXQUXVWJXOUXVW6HSWRULD

  

9HGNUDIWLJPHOGXJWLOV WWHV)OH[LW\HOOHU7HUQLVW)RUDW PLQGVNHULVLNRHQIRUUHVLVWHQVXGYLNOLQJPRGPHOGXJDQEHIDOHVGHW NXQDWDQYHQGH)OH[LW\pQJDQJSUY NVWV VRQ

)ROLFXU (& 3URVDUR (& VW

9LQWHUKYHGH0('PHJHWVHSWRULD   

%\JEODGSOHWE\JPHOGXJE\JUXVWVNROGSOHW

8OWLPDWH6 %HOO VW

9LQWHUKYHGH

  

%\JEODGSOHWE\JUXVWVNROGSOHW5XEULF 9LYHUGDVW 8OWLPDWH 6

0LGGHO

 5XEULF VW )ROLFXU (& VW 2ULXV(: VW

%HN PSHU

3ULV NUSUKD  

%UXQUXVWVNROGSOHW %UXQUXVWPHOGXJVNROGSOHW

-4 -

%HN PSHOVHVW UVNOHU 9 OJHVLNNHYHGPHOGXJDQJUHE


9nUE\J

ONJJSUKD     

0LGGHO 7HUQVW )OH[LW\VW =HQLW (& VW )ROLFXU (& VW 2ULXV(: VW 5XEULF VW 3URVDUR (& VW 3UROLQH (& VW &HDQGR VW %HOO VW

+DYUH

ONJJSUKD  

0LGGHO =HQLW (& VW )ROLFXU (& VW 2ULXV(: VW

%\JPHOGXJ %\JEODGSOHWE\JPHOGXJE\JUXVWVNROGSOHW

%\JEODGSOHWE\JUXVWVNROGSOHW

%HN PSHU +DYUHEODGSOHWPHOGXJ

&HDQGR VW

9nUKYHGH

ONJJSUKD  

%HN PSHU

0LGGHO

%HN PSHU

)ROLFXU (& VW 2ULXV(: VW

%UXQUXVWJXOUXVWKYHGHPHOGXJ

=HQLW (& VW &HDQGR VW

%UXQUXVWJXOUXVWKYHGHEODGSOHWKYHGHPHOGXJ %UXQUXVWJXOUXVWKYHGHPHOGXJ6HSWRULD

5DMJU V

ONJJSUKD

0LGGHO

 %HOO VW

%HN PSHU .URQUXVWQHWQHNURVHSOHWQHNURVHVRUWUXVW

3ULV NUSUKD     

%HN PSHOVHVW UVNOHURJEHP UNQLQJHU

.XQPRGHUDWPRGVNROGSOHW .XQPRGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJ

$QEHIDOHVNXQDQYHQGWJDQJSUV VRQ /DYHIIHNWPRGPHOGXJ

3ULV NUSUKD  

%HN PSHOVHVW UVNOHURJEHP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD  

%HN PSHOVHVW UVNOHURJEHP UNQLQJHU

.XQPRGHUDWHIIHNWPRGKDYUHEODGSOHW $QEHIDOHVNXQDQYHQGWJDQJSUV VRQ

ODYHIIHNWPRG6HSWRULDRJNXQPRGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJ9HG NUDIWLJHPHOGXJDQJUHEWLOV WWHV)OH[LW\7HUQ /DYHIIHNWPRG6HSWRULDRJNXQPRGHUDWHIIHNWPRGUXVW $QEHIDOHVNXQDQYHQGWJDQJSUV VRQ

3ULV NUSUKD 

%HN PSHOVHVW UVNOHURJEHP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD  

%HP UNQLQJHU

6YDJHIIHNWPRGPHOGXJ+DOPPnLNNHRSIRGUHV

6.$'('<5 9nUE\JKDYUH ONJJSUKD

0LGGHO

 3LULPRU * 0DYULN) 3LULPRU * pQDII¡OJHQGHPLGOHU )DVWDF .DUDWH:* &\SHUE&\SHUE: &\WKULQ 1H[LGH&6 )DVWDF .DUDWH:* &\SHUE&\SHUE: &\WKULQ 1H[LGH&6

9LQWHUKYHGH ONJJSUKD

    

6SLQDW

ONJJSUKD

0LGGHO

3LULPRU * )DVWDF &\SHUE&\SHUE: &\WKULQ 1H[LGH&6 7HSSHNL .DUDWH:*VW 0DYULN)VW

0LGGHO

 .DUDWH:*VW

%HN PSHU %ODGOXV %ODGOXVNRUQEODGELOOHU

     

%HN PSHU %ODGOXV

%ODGOXVKYHGHJDOP\J

%HN PSHU %ODGW JHU

-5 -

0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ 0DNVOKDYHGpQVSU¡MWQLQJOKDWRVSU¡MWQLQJHU 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG 0 HG G EL ELP U P UN P U NH NH NH 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG 0H 0HG HG EL ELP  P U P U  UNH NH N H H 0 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HG EL ELP UNH 0 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HG G EL ELP P  P U  UNH   0 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HG ELP ELLP  E P   UNH 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG 0HG G EL ELP UN NH 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG HG E HG ELLP P U P   UUN   NH H 0 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HG EL ELP   UNH 0 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HG E ELLP P U P    NH 0HG 0 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HG E ELLLP U P  P UNH P U   NH

3ULV NUSUKD    

%HP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD 

%HP UNQLQJHU

0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG 0 HG EL ELP U P UNH P U NH NH 0 0HG 0H 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HG H G EL ELP  P U P  UUUNH   NH NH N H 0 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HG E ELLP   UNH 0 0HG 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HG GE ELLP U LP  P U P  UUN   NH 0 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HG E ELLP LP  P   UNH 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG EL 0HG ELP U ELP U P UNH NH NH 0DNVOKDYHGpQVSU¡MWQLQJOKDWRVSU¡MWQLQJHU

&DPHWHUUDQGEHKDQGOLQJG NNHURIWHEHKRYHW


9.675(*8/(5,1* 5DMJU V

ONJJSUKD

0LGGHO

 0RGGXV 0VW

9LQWHUKYHGHRJYLQWHUWULWLFDOH ONJJSUKD

0LGGHO

 &HURQHVW

3ULV NUSUKD 

%HN PSHU 9 NVWUHJXOHULQJ

%HN PSHU

3ULV NUSUKD 

/HMHV G

 7HUSDO VW

9nUE\J

ONJJSUKD  

+DYUH

ONJJSUKD   

9nUKYHGH

ONJJSUKD   

0LGGHO 0RGGXV 0VW 7ULPD[[VW &XDGUR (&VW 0HGD[ 7RSVW

0LGGHO &\FRFHO VW 0RGGXV 0VW 7ULPD[[VW &XDGUR (&VW 0HGD[ 7RSVW

0LGGHO &\FRFHO VW 0RGGXV 0VW 7ULPD[[VW &XDGUR (&VW 0HGD[ 7RSVW%HP UNQLQJHU 0DNVGRVLVHUO0LQƒ&RSWƒ&PDNVƒ&JRGH Y NVWEHWLQJHOVHU,QJHQXGVLJWQDWWHIURVWLQJHQW¡UNHVWUHVV 0LQƒ&RSWƒ&PDNVƒ&0LQGVWGDJHDIVWDQGWLO XNUXGWVEHN PSHOVH0nLNNHEODQGHVPHGXNUXGWVPLGOHU*RGH Y NVWEHWLQJHOVHU

%HP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD   

%HP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD   $//(35,6(5(5)5$ODQGEUXJVLQIR

%HP UNQLQJHU

/HMHV G

/HMHV GVWUnRJDNVNQ NQLQJ

%HN PSHU 9 NVWUHJXOHULQJ

9 NVWUHJXOHULQJ

0DNVGRVHULQJOKD+DOPPnRSIRGUHVKYLVGHUHUEHKDQGOHW VHQHVWLVWDGLH

3ULV NUSUKD  

%HN PSHU

%HN PSHU

%HP UNQLQJHU

-6 -

0DNVGRVLVHUO0LQƒ&RSWƒJRGHY NVWEHWLQJHOVHU 0DNVGRVLVHUO0LQƒ&RSWƒJRGHY NVWEHWLQJHOVHU 0DNVGRVLVHUO0LQƒ&RSWƒJRGHY NVWEHWLQJHOVHU 0DNVGRVLVHUO+¡MOXIWIXJWK¡MO\VLQWHQVLWHWLQJHQIURVW

9HGPHJHWNUDIWLJY NVW%HKDQGOLQJVIULVWPnQHGHU %HKDQGOLQJVIULVWVW

%HKDQGOLQJVIULVWVW

9HGPHJHWNUDIWLJY NVW%HKDQGOLQJVIULVWPnQHGHU %HKDQGOLQJVIULVWVW


Bekæmpelse af aksfusarium i hvede Det er kun nødvendigt at bekæmpe aksfusarium under visse betingelser og i et begrænset antal marker. Nedbørsforhold omkring blomstring, jordbearbejdning og forfrugt er de vigtigste parametre, når behovet for at bekæmpe aksfusarium fastlægges. Bekæmpelse af aksfusarium foretages for at reducere indholdet af fusariumtoksiner i kornet. Angrebene af aksfusarium er i Danmark kun i relativ få tilfælde så kraftige, at der er tale om udbyttetab. Et lavere toksinindhold kan kun værdisættes ved dyrkning af hvede til opfodring af egne grise eller ved dyrkning af brødhvede. Problemet er, at grise er følsomme over for høje toksinniveauer, og i EU er der fastsat grænseværdier for korn til human ernæring, blandt andet brødhvede. Ved salg af brødhvede skal toksin-indholdet ligge under de vejledende grænseværdier. I foderkorn er der i dag kun såkaldte vejledende grænseværdier i EU. Forfrugt og reduceret jordbearbejdning Der ses mest aksfusarium ved forfrugt majs og ved forfrugt hvede/triticale og samtidig reduceret jordbearbejdning. Jo flere planterester fra forfrugten - jo mere smitstof er der. Er det fugtigt omkring blomstring, kan sprøjtning rettet mod aksfusarium være aktuel under disse dyrkningsbetingelser.

Bekæmpelse i triticale kan også være aktuel under disse betingelser. Ved pløjning er toksinniveauerne - uanset forfrugt (majs undtaget) - oftest lave, og bekæmpelse af aksfusarium anbefales ikke. Ved forfrugt korn og raps er der under pløjede betingelser kun er 1-3 procent risiko for overskridelse af grænseværdien for DON. Nedbør nødvendig Hyppig nedbør omkring blomstring fremmer angreb. Hvor forfrugten er majs, kan høje toksinniveauer også forekomme uden hyppig nedbør. Forfrugt majs for hvede og triticale frarådes generelt. Bliver høsten meget forsinket på grund af hyppig nedbør, kan dette også øge toksinindholdet, men svampesprøjtning har ikke effekt mod denne sene smitte. Sorter Alle hvedesorter er mere eller mindre modtagelige for angreb af aksfusarium. De mest dyrkede sorter er middel modtagelige, mens Elixer og Genius er lidt mindre modtagelige. Der er ingen data for KWS Cleveland.

Hveden blomstrer 1-7 dage efter skridning. Et aks blomstrer på 4-5 dage og en mark på ca. 7 dage. Blomstringen begynder midt i akset. På billedet er akset afblomstret midt i akset, og støvknapperne hænger ud.

-7 -


Bekæmpes på blomstringstidspunktet For at sprøjtning skal have en rimelig effekt, skal den udføres i løbet af de ca. 7 dage, hvor hveden blomstrer. Det er derfor nødvendigt at udføre en delt aksbeskyttelse, hvor sidste behandling trækkes til under blomstringen. Hvis der bliver for langt mellem de to behandlinger, må der i stedet udføres en ekstra behandling under blomstringen.

Dosis af midler Jo højere dosis - jo bedre effekt mod aksfusarium og dermed toksinindholdet. I Landsforsøg er toksinindholdet blevet reduceret med 35-50 procent ved brug af 50-75 procent dosis af midler med effekt. Svampemidlerne Proline og Prosaro har den bedste effekt mod aksfusarium.

Lykkes det ikke at få bekæmpet omkring blomstring, droppes behandlingen, da effekten så vil blive for dårlig.

Vigtige datoer • 1. maj – 30. juni: udyrkede arealer må som hovedregel ikke slås. • 31. maj: Plantedækket på støtteberettigede arealer under enkeltbetalingsordningen skal normalt være etableret. • 1. juni: Permanente græsarealer med enkeltbetaling. Arealerne skal være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt frem til den 31. august. • 15. juni: Frist for at plante flerårige energiafgrøder på arealer, der søges støtte til i 2014.

Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer d. 27. maj 2014. Med venlig hilsen Planteavlskontoret

-8 -

Agn nr9 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you