Page 1

AfgrødeNyt nr. 11 3. juni 2014 Indhold Aktuelt i marken Bladspætning i hvede Kommende arrangementer Vigtige datoer

Aktuelt i marken På trods af det varme forår finder vi endnu kun få bladlus, men det kan stadig nå at blive et bladlusår. Hvis du er på vej ud med den sidste svampesprøjtning i vinterhveden, vil det derfor typisk være for tidligt til at iblande lusemiddel. Kornbladbillelarver har vi heller ikke set over skadetærsklen endnu. I vårbyg anbefaler vi Pirimor til en eventuel bladlus bekæmpelse. Pirimor har dampvirkning og kan derfor ramme bladlusene i de meget tætte marker. Er der behov for bekæmpelse af kornbladbillelarver blandes der med et pyrethroid. Husk at Pirimor kun må anvendes én gang pr. sæson. Der er fortsat meget stor forskel på angrebsgraden af septoria i vinterhveden. Sorten Hereford er, de fleste steder, den sort hvor septoria-angrebet er kraftigst og nået længst op på planten. I mange hvedemarker bliver den afsluttende svampesprøjtning årets 3. eller 4. svampesprøjtning. Derfor har vi i dette nummer medtaget en tabel, hvor du kan se

Begyndende brunrust i rug

-1 -

maks. behandlinger med et svampemiddel. F.eks. må Proline kun anvendes 2 gange pr. sæson. I en del hvedemarker ser vi gule bladspidser, især i sorten KWS Dacanto. De gule bladspidser er fysiologisk betingede og skyldes ikke svampeangreb. Se i øvrigt nedenstående afsnit vedrørende fysiologiske spætninger på bladene. Cerone kan anvendes til vækstregulering i meget kraftige vårbygmarker. Anvendelse i st. 49 ved begyndende skridning anbefales, hvis det er effekten på strå- og aksnedknækning, der ønskes. Men pas på – er planterne stressede kan Cerone give kraftige skader på kornet. En svampebekæmpelse har også effekt på strå- og aksnedknækningen. Der skal fortsat holdes øje med brunrust i rug. Brunrust trives i varmt vejr, og angrebene har bredt sig siden sidste uge. Hvis brunrust skal bekæmpes med Folicur, så vær opmærksom på, at den maks. må anvendes to gange pr. sæson.


Oversigt over maks. tilladte antal behandlinger pr. vækstsæson. Skraverede felter: midlet er ikke godkendt i afgrøden. Hvede

Byg

Triticale

Rug

Havre

Raps

Frøgræs***

1

1

Aproach

-

-

-

-

-

Amistar/Mirador

2

2

1

1

2

2

2

Bell

-

-

-

-

-

/////

-

Bumper/Tilt 250 EC

2

2

2

2

2

/////

2

/////

/////

/////

/////

/////

-

/////

Ceando*

-

-

-

-

-

/////

-

Comet**

2

1

2

2

2

/////

2

Cantus

/////

/////

/////

/////

/////

1

/////

Flexity*

-

-

-

-

-

/////

/////

Folicur/Orius

2

2

2

2

2

2

2

Juventus

2

2

2

2

/////

2

/////

Opera

-

-

-

-

-

/////

/////

Efilor

Osiris

-

-

-

-

/////

/////

/////

Proline

2

2

2

2

2

/////

/////

Prosaro

2

2

1

1

1

2

/////

Maredo/Opus

-

-

-

-

-

/////

/////

Rubric

3

3

3

3

3

/////

/////

Stereo

-

-

-

-

-

/////

/////

Tern

-

-

-

-

-

/////

/////

Viverda

-

-

-

-

-

/////

/////

Zenit

2

2

2

2

2

/////

1

* Af hensyn til forsinkelse af resistens hos meldug mod metrafenon (Flexity, Ceando) anbefales kun 1 behandling pr. vækstsæson. ** For Comet med gammel etikette fra før 2013 maks. 2 gange i alle kornarter. *** Vær opmærksom på, at Bell, Ceando, Comet ikke er godkendt i alle frøgræsarter, men kun i rajgræs, strandsvingel, engrapgræs og hundegræs.

-2 -


Aktuelle løsninger uge 23 - 2014 Indhold: • Ukrudtsbekæmpelse • Svampebekæmpelse • Skadedyr • Vækstregulering

8.58'76%(.03(/6( 9nUV G 0nLNNHDQYHQGHVKYLVGHUHUXGO J

ONJJSUKD

0LGGHO

 *UDVS 6&VW $WSOXV

0DMV

ONJJSUKD               

0LGGHO &DOOLVWR 7RPDKDZN (& 5HQRO 0DLV7HU 7RPDKDZN (& 0DLV2LO &DOOLVWR 7RPDKDZN (& 5HQRO &DOOLVWR 0DLV7HU 7RPDKDZN (& 0DLV2LO &DOOLVWR )LJKWHU 2OLH( )LJKWHU 2OLH( 0DLV7HU 7RPDKDZN (& 0DLV2LO &DOOLVWR 7RPDKDZN (& 0DLV7HU 0DLV2LO 0DLV7HU 7RPDKDZN (& 0DLV2LO &DOOLVWR

0DMVPHGXGO JDIJU V ONJJSUKD

   

0LGGHO

 &DOOLVWR 7RPDKDZN (& 5HQRO 0DLV7HU

3ULV NUSUKD 

)O\YHKDYUH

%HN PSHU /¡VQLQJ$OPLQGHOLJXNUXGWVEHVWDQGInNYLN UDSJU VRJIO\YHKDYUH

/¡VQLQJ0DQJH UHQSULVInNYLNUDSJU VRJ IO\YHKDYUH

/¡VQLQJ$OPLQGHOLJXNUXGWVEHVWDQGPDQJH VWRUNHQ ERJKHMUHQ ELQJHQJU VXNUXGW

/¡VQLQJ$OP8NUXGWVEHVWDQGNYLNHQnULJ UDSJU VWLGOLJHIUHPVSLUHWJU¡QVN UPDNVRJ KDQHVSRUH

6RUW1DWVN\JJH

%HN PSHU /¡VQLQJ$OPLQGHOLJXNUXGWVEHVWDQGInNYLN UDSJU VRJIO\YHKDYUH

7RPDKDZN (& 0DLV2LO

5RGXNUXGWLNRUQ ONJJSUKD

%HN PSHU

0LGGHO

 0VW

 0VW 7RPDKDZN (&

%HN PSHU $JHUP\QWH$JHUVQHUOH$JHUWLGVHO $JHUVYLQHP ON*HGHUDPV*UnE\QNH . UJDOWHWDQG

3ULV NUSUKD               

-3 -

5HVWODJUHPnDQYHQGHVVHQHVW

%HP UNQLQJHU VSU¡MWQLQJ8NUXGWPDNVO¡YEODGH 7RPDKDZN(&/RGLQVDPPHDNWLYVWRI VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH 0HJHWNYLNRJVWRUWXNUXGWOKD0DLV7HU0DLV2LO VSU¡MWQLQJ8NUXGWPDNVO¡YEODGH

VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH 7RPDKDZN(&/RGLQVDPPHDNWLYVWRI VSU¡MWQLQJ8NUXGWPDNVO¡YEODGH

VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH

7RPDKDZN(&/RGLQVDPPHDNWLYVWRI VSU¡MWQLQJ8NUXGWPDNVO¡YEODGH

VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH 7RPDKDZN(&/RGLQVDPPHDNWLYVWRI VSU¡MWQLQJ$OOHVSU¡MWQLQJHUNDQI¡OJHVRSPHG&DOLVWR

3ULV NUSUKD   

%HP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD 

%HP UNQLQJHU

 

.UXVHWVNU SSH

%HP UNQLQJHU

VSU¡MWQLQJ8NUXGWPDNVO¡YEODGHOKD)LJKWHU OKD5HQRONDQEUXJHVLVWHGHWIRUHOOHUVDPPHQPHG 7RPDKDZN(&/RGLQYHGIRUHNRPVWDIVWRUNHQ E VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH +HUHIWHUNDQUDMJU VVHWVWUDQGVYLQJHOKXQGHJU VVnVFD GDJHHIWHU

1nUWLGVHOVNXGHUFP'HUE¡UY UHRPNULQJGDJHV DIVWDQGPHOOHPXNUXGWVVSU¡MWQLQJPHG PLQLPLGGHO RJ0&3$Vn WLGVOHUQHHULJRGY NVW6HQHVWLNRUQHWVVWDGLXP$QGUH 0&3$PLGOHUNDQDQYHQGHV 1nUVNU SSHHUFPK¡MH6HQHVWLNRUQHWVVWDGLXP $QGUH0&3$PLGOHUNDQDQYHQGHV


69$03(%(.03(/6( 9LQWHUKYHGH ONJJSUKD

0LGGHO

%HN PSHU

3ULV NUSUKD   

%UXQUXVWJXOUXVW6HSWRULD %HOO VW 3UROLQH (& VW 5XEULF %HOO VW 3UROLQH (&  9LYHUGDVW 8OWLPDWH 6 I¡OJHQGHWLOHQDIRYHUVWnHQGHO¡VQLQJHUKYLVKYHGHEODGSOHW KYHGHEODGSOHW %XPSHU (& VW $NVIXVDULXP 3UROLQH (& VW 3UROLQH (& VW )ROLFXU (& 

9LQWHUUXJ

ONJJSUKD

0LGGHO

 5XEULF VW )ROLFXU (& VW 2ULXV(: VW

9nUE\J

ONJJSUKD

0LGGHO

  

3ULV NUSUKD  

%HN PSHU %UXQUXVWVNROGSOHW %UXQUXVWPHOGXJVNROGSOHW

3ULV NUSUKD 

%HN PSHU

 &RPHWVW

%HP UNQLQJHU

0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUY NVWV VRQ

0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUY NVWV VRQ

0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUY NVWV VRQ 8GI¡UHVLO¡EHWDIGHFDGDJHKYRUKYHGHQEORPVWUHU

%HP UNQLQJHU 9 OJHVLNNHYHGPHOGXJDQJUHE .XQPRGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJVNROGSOHWRJUXVW

%HN PSHOVHVW UVNOHURJEHP UNQLQJHU &RPHWNDQHYWHUVWDWWHVDI$PLVWDULVDPPHGRVLV

HOOHU $SURDFKVW pQDII¡OJHQGHPLGOHU %HOO VW %XPSHU (& VW )ROLFXU (& VW 2ULXV(: VW =HQLW (& VW 3URVDUR (& VW 3UROLQH (& VW 5XEULF VW   

+DYUH

ONJJSUKD  

9nUKYHGH

ONJJSUKD  

5DMJU V

ONJJSUKD

2SHUD %HOO VW 3URVDUR (& VW 3UROLQH (& VW 9LYHUGDVW

%\JEODGSOHWE\JUXVWVNROGSOHW %\JEODGSOHWE\JPHOGXJE\JUXVWVNROGSOHW

%\JEODGSOHWE\JUXVWVNROGSOHW %\JEODGSOHWE\JPHOGXJE\JUXVWVNROGSOHW$SURDFKNDQHYWHUVWDWWHVDI$PLVWDULVDPPHGRVLV

      

/DYHIIHNWPRGPHOGXJ .XQPRGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJRJVNROGSOHW .XQPRGHUDWPRGVNROGSOHW

0RGHUDWHIIHNWSnPHOGXJ /DYHIIHNWPRGPHOGXJ /DYHIIHNWPRGPHOGXJ

0RGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJ

8OWLPDWH6

0LGGHO =HQLW (& VW )ROLFXU (& VW 2ULXV(: VW &HDQGR VW

0LGGHO )ROLFXU (& VW 2ULXV(: VW =HQLW (& VW &HDQGR VW

0LGGHO

 %HOO VW

%HN PSHU

3ULV NUSUKD  

+DYUHEODGSOHWPHOGXJ

%HN PSHU %UXQUXVWJXOUXVWKYHGHPHOGXJ %UXQUXVWJXOUXVWKYHGHEODGSOHWKYHGHPHOGXJ %UXQUXVWJXOUXVWKYHGHPHOGXJ6HSWRULD

%HN PSHU .URQUXVWQHWQHNURVHSOHWQHNURVHVRUWUXVW

-4 -

3ULV NUSUKD  

3ULV NUSUKD 

%HN PSHOVHVW UVNOHURJEHP UNQLQJHU

.XQPRGHUDWHIIHNWPRGKDYUHEODGSOHW $QEHIDOHVNXQDQYHQGWJDQJSUV VRQ

%HN PSHOVHVW UVNOHURJEHP UNQLQJHU ODYHIIHNWPRG6HSWRULDRJNXQPRGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJ9HG NUDIWLJHPHOGXJDQJUHEWLOV WWHV)OH[LW\7HUQ /DYHIIHNWPRG6HSWRULDRJNXQPRGHUDWHIIHNWPRGUXVW $QEHIDOHVNXQDQYHQGWJDQJSUV VRQ

%HN PSHOVHVW UVNOHURJEHP UNQLQJHU 6YDJHIIHNWPRGPHOGXJ+DOPPnLNNHRSIRGUHV


6.$'('<5 9nUE\JKDYUH ONJJSUKD

0LGGHO

%HN PSHU

3ULV NUSUKD  

%ODGOXV 3LULPRU * 0DYULN) %ODGOXVNRUQEODGELOOHU 3LULPRU * pQDII¡OJHQGHPLGOHU )DVWDF .DUDWH:* &\SHUE&\SHUE: &\WKULQ 1H[LGH&6 )DVWDF .DUDWH:* &\SHUE&\SHUE: &\WKULQ 1H[LGH&6

9LQWHUKYHGH ONJJSUKD

    

6SLQDW

ONJJSUKD

0LGGHO

.DUDWH:*VW 0DYULN)VW

     

3ULV NUSUKD    

%HN PSHU +YHGHJDOP\JEODGOXV

%ODGOXV 3LULPRU * )DVWDF &\SHUE&\SHUE: &\WKULQ 1H[LGH&6 7HSSHNL

0LGGHO

 .DUDWH:* 0DYULN) 3LULPRU *

3ULV NUSUKD  

%HN PSHU %HGHEODGOXV

%HP UNQLQJHU 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ 0DNVOKDYHGpQVSU¡MWQLQJOKDWRVSU¡MWQLQJHU 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ 0 0HG 0HGELP UNH3LULPRU0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HG EL ELP U P UNH P U NH NH 0 0H 0HG 0HGELP UNH3LULPRU0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HG HG E ELLP U LP  P U P  UUN   UN H H 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG E ELLP UNH 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG GE ELLP P U   NH 0HGELP UNH3LULPRU0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG E ELLLP  P  P   UNH 0 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HG G EL ELP UNH NH NH 0 0HG 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HG HG E ELLP  P U P  UUN   UN H 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG EL ELP    UNH H 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG GE ELLP U LP P    NH H 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG EL ELP  ELP P  NH P U H

%HP UNQLQJHU 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0DNVOKDYHGpQVSU¡MWQLQJOKDWRVSU¡MWQLQJHU 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ 0HG 0 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HG ELP U ELP U EL P UNH NH H 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG 0HG 0H HG E ELLP  P  P U  UUN NH H 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG E ELLP UNH H 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG GE ELLP U P NH H 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG E 0HG ELLP  P   UNH H

%HP UNQLQJHU 2IIODEHO0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 2IIODEHO 2IIODEHO0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ

9.675(*8/(5,1* 9nUE\J

ONJJSUKD   

0LGGHO 7HUSDO VW 0HGD[ 7RSVW &HURQHVW 7HUSDO VW 0HGD[ 7RSVW &HURQHVW

3ULV NUSUKD /HMHV GVWUnRJDNVNQ NQLQJ  )RUHE\JJHOVHDIDNVRJVWUnQHGNQ NQLQJ  $//(35,6(5(5)5$ODQGEUXJVLQIR

%HN PSHU

-5 -

%HP UNQLQJHU %HKDQGOLQJVIULVWPnQHGHU %HKDQGOLQJVIULVWVWDGLXP %HKDQGOLQJVIULVWVWDGLXP %HKDQGOLQJVIULVWPnQHGHU %HKDQGOLQJVIULVWVWDGLXP %HKDQGOLQJVIULVWVWDGLXP


KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DIN PLANTEAVLSKONSULENT

Leif Hagelskjær Rådgivningschef Tlf. nr. 63 621 602 Mobil nr. 29 615 002 Email leh@centrovice.dk

Aksel Julius Nielsen Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 622 511 Mobil nr. 23 213 192 Email ajn@centrovice.dk

Anders B. Christiansen Grovfoderkonsulent Tlf nr. 63 622 585 Mobil nr. 23 213 195 Email abc@centrovice.dk

Diana Boysen Poulsen Økologikonsulent Tlf. nr. 63 621 609 Mobil nr. 30 588 819 Email dbp@centrovice.dk

Hanne Pontoppidan Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 621 682 Mobil nr. 23 213 369 Email hap@centrovice.dk

Hans Erik Larsen Grovfoderkonsulent Tlf nr. 63 621 604 Mobil nr. 29 615 008 Email hel@centrovice.dk

Hans Kristian Abildskov Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 622 512 Mobil nr. 23 213 193 Emal hka@centrovice.dk

Helle Elander Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 407 121 Mobil nr. 40 285 805 Email hbe@centrovice.dk

Henrik Skovgaard Larsen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 123 Mobil nr. 40 332 774 Email hsl@centrovice.dk

Karen Linddal Pedersen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 621 607 Mobil nr. 30 561 094 Email klp@centrovice.dk

Kirsten Larsen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 621 605 Mobil nr. 29 615 005 Email kil@centrovice.dk

Mads Munkegaard Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 122 Mobil nr. 40 206 332 Email mm@centrovice.dk

Michael Lønbæk Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 120 Mobil nr. 40 402 398 Email mwl@centrovice.dk

Mirella Helms Planteavlsassistent Tlf nr. 63 621 608 Mobil nr. 24 817 518 Email mih@centrovice.dk

Ove Englund Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 407 124 Mobil Nr. 20 228 097 Email ove@centrovice.dk

Poul Erik Jørgensen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 125 Mobil nr. 24 232 541 Email pej@centrovice.dk

Søren Lykkegaard Hansen Planteavlskonsulent Mobil nr. 26 166 116 Email slh@centrovice.dk

Torben Justesen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 128 Mobil nr. 20 291 097 Email tbj@centrovice.dk

-6 -

Thomas Wohlleben Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 127 Mobil nr. 40 402 428 Email thw@centrovice.dk


Bladspætninger i hvede Vi har set ’bladspætninger’ i flere hvedemarker med forskellige sorter bl.a. i KWS Cleveland og Mariboss. Der ses talrige gule ”nister” eller spætninger på bladene. Nogle af de gule prikker kan blive større og blive brune. Pletterne kan herved komme til at ligne hvedebladplet (DTR). Spætningerne er fysiologisk betinget og er også set i tidligere år i forskellige sorter. Det har været diskuteret, om kraftig solindstråling måske kan være en årsag. I et forsøg er også iagttaget, at svampesprøjtning kan gøre symptomerne kraftigere. Det typiske ved spætningerne er, at der er mange

Fysiologiske pletter

Hvedebladplet (DTR) tidligt stadie

pletter pr. blad og pletter på mange blade. Ved angreb af hvedebladplet ses typisk også blade med kun få pletter. De fysiologisk betingede pletter kan se voldsomme ud, men tillægges mindre betydning. Hvedebladplet kan derimod have stor betydning og optræder pt. også i flere marker hovedsagelig i marker med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning eller i marker, hvor der på jordoverfladen ligger mange halmrester af hvede.

Fysiologiske pletter

Hvedebladplet (DTR) senere stadie

-7 -


Vigtige datoer • 1. maj – 30. juni: udyrkede arealer må som hovedregel ikke slås. • 31. maj: Plantedækket på støtteberettigede arealer under enkeltbetalingsordningen skal normalt være etableret. • 1. juni: Permanente græsarealer med enkeltbetaling. Arealerne skal være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt frem til den 31. august. • 15. juni: Frist for at plante flerårige energiafgrøder på arealer, der søges støtte til i 2014.

Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer d. 11. juni 2014. Med venlig hilsen Planteavlskontoret

-8 -

Agn nr11 2014