Page 1

AfgrødeNyt nr. 7 16. maj 2012

• • • • • •

Aktuelt i marken I det ustadige vejr har Septoria i hveden bredt sig. I en del marker finder vi nu mere Septoria end normalt. Husk at tælle regnvejrsdøgn fra hveden har 2 knæ i de modtagelige sorter. Se mere i afgrødeNyt nr. 4. Der er stor forskel på udviklingen af hvedemarkerne. I de marker, der er længst fremme, er fanebladet på vej. Her vil det, hvor der ikke tidligere er sprøjtet med et bredspektret svampemiddel, være relevant at gennemføre den første af de to akssprøjtninger, som vi normalt anbefaler. Når den første sprøjtning lægges før fanebladet er fuldt udviklet, anbefaler vi at køre f.eks. ren Bell uden tilsætning af Comet. Der er fundet kraftige angreb af hvedebladplet (DTR) i nogle upløjede marker med forfrugt hvede. De kraftigste angreb er fundet, hvor hveden i 2011 ikke er høstet, men bare slået af. Ved kraftige angreb anbefaler vi en bekæmpelse allerede nu med Proline eller Zenit/Bumper/Tilt 250 EC iblandet et middel, der har effekt på Septoria f.eks. Rubric eller Bell. Ved mindre angreb kan bekæmpelse udsættes til den første akssprøjtning.

• • • •

Indhold

Aktuelt i marken Vinterrapssorter 2012 Hvilken mængde vinterrapsudsæd skal der bestilles? Svampebekæmpelse i havre Svampebekæmpelse i vårhvede Agil 100 EC og Focus Ultra er godkendt til mindre anvendelse i spinat til frøavl Cerone godkendt igen Kommende arrangementer Vigtige datoer Aktuelle løsninger

Vinterbyggen er klar til den afsluttende svampesprøjtning med f.eks. 0,2 l Folicur + 0,2 l Comet pr. ha. I enkelte marker ser vi fortsat manganmangel, og her vil det være relevant at medtage mangan. Vinterrugen er nu gennemskredet, og det er ikke længere muligt at bekæmpe eventuelle trips. I vårbyg er ukrudtet langt de fleste steder bekæmpet. Skal der bekæmpes flyvehavre med Primera Super er det tiden. Den skal anvendes inden vårbyggen begynder at strække sig. Er dette tidspunkt forpasset, kan Grasp alternativt anvendes til at bekæmpe flyvehavren. Også i vårbyg skal der holdes øje med manganmangel, der dog er i aftagende efter de sidste dages regnvejr. En eventuel svampesprøjtning i vinterraps bør være afsluttet nu.

Telefonvagt

Fredag d. 18. maj 2012 holder Centrovice lukket, men du kan alligevel få fat i en planteavlskonsulent. Ved akutte spørgsmål kan du ringe til: Leif Hagelskjær tlf. 29 615 002 Hans Kristian Abildskov tlf. 23 213 193 Michael Lønbæk tlf. 40 402 398 Mads Munkegaard tlf. 40 206 332

-1 -


Hvedebladplet i tidligt og senere stadie

Vinterraps sorter 2013 Så er salget af vinterrapsudsæd til kommende vækstsæson begyndt. Det er vigtigt at vælge sorter, som gennem flere år, har vist et stabilt højt udbytte. De tre sorter, som firmaerne betragter som årets nyheder, er hybriderne Alabaster fra DLF, DK Explicit fra DLG og DK Extrovert fra Danish Agro. Alle tre sorter ligger med glycosinolatindhold et godt stykke under det maksimale, der til den kommende sæson er 20 mikromol pr. g frø. Forædlerne markedsfører også de nye sorter på en forbedret evne til at begrænse opspring af skulper. Dette har ikke været muligt at finde dokumentation for det. DK Explicit og DK Extrovert har været med i de sidste to års Landsforsøg og ligger udbyttemæssigt i toppen. DK Explicit har med sit forholdstal på 122 i landsforsøgene 2011 et statistisk sikkert merudbytte set i forhold til alle andre hybrider, bortset fra DK Extrovert, som ligger med et forholdstal på 118.

Alabaster har ikke været med i Landsforsøgene, men har i værdiafprøvningen 2011 ligget som den højest ydende sort med et forholdstal på 115. I 2010 var forholdstallet i værdiafprøvningen 103. Med et forholdstal på 113 bør DK Expower også ligge blandt topsorterne til næste vækstsæson. DK Exmen som blev markedsført af DLG sidste sæson falder helt ud af salgsmarkedet efter et par år med skuffende udbytter. Hvis vi sammenligner de 3 bedste hybridsorter med de 3 bedste liniesorter, er der en signifikant udbytteforskel. Danish Agros liniesort Noblesse var i 2011 den bedste liniesort med et forholdstal på 102.

-2 -


Oversigt for vinterraps (sorter i Landsforsøg 2011, nyeste data). Data er fra SortInfo. Sortsnavn

Frøudb. std.kval. Forholdstal

Forholdstal Pct.olie i for udbytte tørstof af standardkvalitet, gennemsnit for 2-3 år

Afgrøde højde ved høst

Type af sort Glucosinolat indhold

fht

fht

% af tørstof

cm

.

mikromol/g frø

2011

2009 - 2011

2011

2011

2012

2008

123

**113

50,2

160

Hybrid

-

DLG

DK Extrovert 118

**109

50,7

155

Hybrid

-

Danish Agro

DK Expower

113

104

50,1

154

Hybrid

-

Danish Agro

Excalibur

108

103

48,5

150

Hybrid

20

Danish Agro og DLG

SY Carlo

105

-

47,6

154

Hybrid

-

Danish Agro

Primus

104

**104

48,6

149

Hybrid

-

Danish Agro

Noblesse

102

100

49,4

132

Linie

-

Danish Agro

PX104

100

-

49,1

124

Dværghybrid -

DLG

Ecco

99

-

49,8

156

Hybrid

-

DLF

NK Technic

99

98

47,7

157

Hybrid

7

DLG

PR46W21

97

99

49,4

155

Hybrid

7

DLG

Sesame

95

**101

47,3

143

Linie

-

Danish Agro

Vision

95

99

48,1

138

Population

8

DLF

Troubadour

94

**101

46,6

151

Hybrid

-

Danish Agro

Visby

93

96

46,6

152

Hybrid

-

DLF

Sherpa

93

**98

47,1

145

Hybrid

-

DLF

DK Explicit

Forhandles af

Sorter der ikke har været i Landsforsøgene 2011, men som sælges til vækstsæson 2012/2013 Alabaster

*115

-

*48

153

Hybrid

***14

DLF

Lioness/ supp. forsøg 2010

99

-

50,2

135

Liniesort

-

DLF

Mendel/ supp. forsøg 2011

93

-

46,7

126

Hybrid

-

Danish Agro

* har ikke været i Landsforsøg, data er fra Lovbestemt værdiafprøvning 2011 ** Sorten har kun været med i Landsforsøgene i 2 år *** Fra listen over godkendte sorter i DK, NaturErhvervsstyrelsen

-3 -


Hvilken mængde vinterrapsudsæd skal der bestilles? Vi anbefaler, at plantetallet skal ligge på ca. 40-50 pl. pr. m2 for liniesorter og 35-40 for hybridsorter. Hvis der skal købes liniesorter som sælges i kg, beregnes mængden således: (TKV (tusindkornsvægten) x plantetal pr. m2) / 100 = kg frø pr. ha I de tilfælde, hvor frøene sælges i unit, regner grovvarefirmaerne ofte med, at der forbruges 0,5 mio frø pr. ha. Det svarer til ca. 50 planter pr. m2, hvis

fremspiringen er 100%. Vi forventer en fremspiring på ca. 98%, hvis såbedet er i orden, dvs. ca. 49 planter pr. m2. Under optimale forhold er det muligt at reducere udsædsmængden til 0,42 mio. frø pr. ha, derved opnås et plantetal omkring 40 planter pr. m2, hvis fremspiringen er 95%. HUSK at der skal bruges lidt mere udsæd pga. overlap mm

Svampebekæmpelse i havre I havre er det oftest meldug, som udløser en evt. svampebekæmpelse. Havrebladplet er oftest et begrænset problem. I tabellen ses en oversigt over de mest udbredte havresorters modtagelighed over for meldug. Det

fremgår, at Canyon er mest resistent, mens de øvrige sorter er modtagelige for meldug. Der er ikke foretaget nogen indgruppering af sorternes modtagelighed over for havrebladplet, men sorternes modtagelighed ligger på samme niveau.

De mest udbredte havresorters modtagelighed for meldug (Kilde: www.Sortinfo.dk ). Sort

Meldugmodtagelighed (0-3)•

Dominik

3

Flämingsgold

2

Scorpion

3

Canyon

0

Flämingsprofi

3

• 0-3 skala, hvor 0 = ikke modtagelig, 1 = delvis modtagelig, 2 = modtagelig og 3 er meget modtagelig.

Meldug bekæmpes ved følgende angrebsgrader: • St. 26-31 (buskning til 1. knæ er udviklet): Over 10 % angrebne planter. • St. 32-36 (strækning): Over 25 % angrebne planter. • St. 37-50 (fanebladet synligt til begyndende skridning): Over 50 % angrebne planter. • St. 51-65 (begyndende skridning til blomstring): Over 75 % angrebne planter. Der er ikke høstet statistisk sikre merudbytte for svampebekæmpelse i nogen af de sorter, der er afprøvet i 2011. Ved mere udbredte angreb har der været god økonomi i at bekæmpe meldug i havre.

string). Havrebladplet kan forveksles med havrepletbakteriose, som ikke kan bekæmpes kemisk. Hvis kronrust optræder, kommer angrebet ofte så sent, at bekæmpelse ikke er aktuel. Mere udbredte angreb bekæmpes til omkring blomstring. Løsningsforslag Under ‘Aktuelle løsninger’ finder du vores anbefalinger til bekæmpelse af svampesygdomme i havre. Hvis kun meldug er et problem, kan man nøjes med Zenit eller Folicur/Orius. Er bekæmpelse rettet mod havrebladplet, anbefales strobilurinholdige løsninger.

Havrebladplet er ikke så tit et problem, men bekæmpelse kan være nødvendig i visse år ved over 25 % angrebne planter i st. 32-65 (2. knæ dannet til blom

-4 -


Aktuelle løsninger uge 20 - 2012 8.58'76%(.03(/6( 5RGXNUXGWLNRUQ ONJVWNSU KD

0LGGHO

 0

%HN PSHU $JHUP\QWH$JHUSDGGHURN$JHUVQHUOH$JHUWLGVHO $JHUVQHUOH$JHUVYLQHP ON*HGHUDPV*UnE\QNH . UJDOWHWDQG

3ULV NUSUKD 

%HP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD  

%HP UNQLQJHU

1nUWLGVHOVNXGHUFP'HUE¡UY UHRPNULQJGDJHV DIVWDQGWLOXNUXGWVVSU¡MWQLQJPHG PLQLPLGGHO *RGNHQGWLNRUQHWV VW$QGUH0&3$PLGOHUNDQRJVnDQYHQGHV

/DJUHQHDI0&3$PnDQYHQGHVLKHQKROGWLOHWLNHWWHQ

9nUV GRJYnUV GPHGXGO JXNUXGWVEHN PSHOVH ONJVWNSU KD

0LGGHO

 ([SUHVV67 %ULRWULO(&2[LWULO&0 ')) ([SUHVV67 pQDII¡OJHQGHPXOLJKHGHU 7RPDKDZN(& 6WDUDQH;/ 6SUHGHNO EHPLGGHO ')) HYWpQDII¡OJHQGHPXOLJKHGHU %ULRWULO(&2[LWULO&0 ([SUHVV67 )LJKWHU 3HQHWUHULQJVROLH

%HN PSHU

)XJOHJU VKDQHNURKYLGPHOHWJnVHIRGNDPLOOH NRUVEORPVWUHWXNUXGWSLOHXUWVWHGPRGHU UHQSULV WYHWDQG %XUUHVQHUUHIXJOHJU VKDQHNURKYLGPHOHW JnVHIRGNDPLOOHNRUVEORPVWUHWXNUXGWSLOHXUW

  

(QnULJUDSJU VWRNLPEODGHWXNUXGW

 %OHJSLOHXUWIHUVNHQSLOHXUWIXJOHJU VKYLGPHOHW JnVHIRGK\UGHWDVNHNDPLOOHNRUVEORPVWUHWXNUXGW

9nUV G Pn,..(DQYHQGHVKYLVGHUHUXGO J

$QGHWWRNLPEODGHWXNUXGWJXORNVH¡MH $OO\67 %ULRWULO(&2[LWULO&0 %XUUHVQHUUHIHUVNHQSLOHXUWIXJOHJU VJXORNVH¡MH 0XVWDQJ)RUWH KDQHNURKYLGPHOHWJnVHIRGNDPLOOHNRUVEORPVWUHW XNUXGWVQHUOHSLOHXUWYHMSLOHXUW

   

+XVVDU2' %ULRWULO(&2[LWULO&0 ')) 6SUHGHNO EHPLGGHO 3ULPHUD6XSHU 3ULPHUD6XSHU 6SUHGHNO EHPLGGHO

,..('))LKDYUH%UHGYLUNQLQJGRJLNNHEXUUHVQHUUH7LOV WHYW VSUHGHNO EHPLGGHOYHGW¡UNHVWUHVVHGHXNUXGWVSODQWHU $IYHQWJRGHWHPSHUDWXUIRUKROG/¡VQLQJPRGEXUUHVQHUUHRJ SLOHXUWHU

.XQL7RPDKDZN(& $QYHQGHVLYnUE\JPHGXGO JDIIU¡JU V'))KDUQRJHQHIIHNW PRGHQnULJUDSJU VYHGJRGMRUGIXJWLJKHGRJJU VXQGHU IUHPVSLULQJ6SOLWVn'))XGVSU¡MWHVOLJHHIWHUVnQLQJPHQV2[LWULO &0RJ([SUHVV67XGVSU¡MWHVSnXNUXGWPHGNLPEODGH

 

$QYHQGHVLYnUV GPHGXGO JDINO¡YHUJU VOXFHUQH

 

0n,NNHDQYHQGHVLYnUV GPHGXGO JDIJU VIU¡JU V*XO RNVH¡MH6SU¡MWWLGOLJWJXORNVH¡MHPD[O¡YEODGH *XORNVH¡MH6SU¡MWWLGOLJWJXORNVH¡MHPD[O¡YEODGH )RUEHKROGIRUHIWHUI¡OJHQGHDIJU¡GHURJDQYHQGHOVHDIKDOP .DQEUXJHVLYnUE\JPHGXGO JDIIU¡JU V

   

(QnULJUDSJU VIXJOHJU VKDQHNURKYLGPHOHW JnVHIRGNDPLOOHNRUQYDOPXHNRUVEORPVWUHWXNUXGW YLQGDNV )O\YHKDYUH

0n,..(DQYHQGHVLKDYUHRJKHOOHULNNHLYnUE\JPHGXGO JDI JU VIU¡JU V )RUV¡JYLVHUJQVHIIHNWPRGHQnULJUDSJU V7LOV WHYW '))PRGVWHGPRGHURJ UHQSULV ,..(LKDYUH6W .DQEODQGHVPHGEOD([SUHVV2[LWULO%ULRWULO')) 3ULPHUDWU\NNHUDIJU¡GHQQRJOHGDJHPHQGHQNRPPHUVLJKXUWLJW LJHQ

$OO\67KDUHQPHUHVLNNHUYLUNQLQJSnVWRUNHQ ERJKHMUHQ EHQG([SUHVV67 0DNV'RVLVDI2[LWULO&0HUOSUKDDI%ULRWULO(&HUPDNVGRVLVOSUKD

9LQWHUV GRSI¡OJQLQJDIHIWHUnUVEHKDQGOLQJ 7RNLPEODGHWXNUXGW ONJVWNSU KD

0LGGHO

3ULV NUSUKD 

%HN PSHU

.DPLOOHYDOPXHVWRUNHQ EUDSV

 $OO\67 ([SUHVV67 6SUHGHNO EHPLGGHO 6WDUDQH;/ HYHQWXHOWpQDII¡OJHQGHPLGOHU ([SUHVV67

.DPLOOHYDOPXHVWRUNHQ EUDSV

 

%XUUHVQHUUHIXJOHJU DNDPLOOHSLOHXUWHU YHGPHJHWVWRUHNDPLOOHU

 

 $OO\67

7RNLPEODGHWXNUXGW*U VXNUXGW ONJVWNSU KD

%HP UNQLQJHU

0LGGHO

   

 0RQLWRU VW 6SUHGHNO EHPLGGHO 0RQLWRU VW 6SUHGHNO EHPLGGHO +XVVDU2' 5HQRO

   

*UDVS6& $WSOXV 3ULPHUD6XSHU 6SUHGHNO EHPLGGHO 3ULPHUD6XSHU '))

%HN PSHU *ROGKHMUHVSOLWVSU¡MWQLQJQ¡GYHQGLJ%O¡GKHMUH NDQEHN PSHVPHGHQVSU¡MWQLQJPHGJ 0RQLWRUVSUHGHNO EHPLGGHOVW 5DMJU VYLQGDNVRJEXUUHVQHUUH(QGYLGHUHJRG HIIHNWSnEODIXJOHJU VNDPLOOHSLOHXUWWYHWDQGRJ  UHQSULV

3ULV NUSUKD   

5DMJU VIO\YHKDYUHRJDJHUU YHKDOH )O\YHKDYUHRJYLQGDNV9HGXGHOXNNHQGHYLQGDNV OKD $JHUU YHKDOH

-5 -

   

%HP UNQLQJHU +YLVGHUN¡UHVI¡UVWGRJPDNVJ0nLNNHDQYHQGHVL YLQWHUE\J

0DNVO+XVVDU2'SUKDLYLQWHUE\J

0XOLJO¡VQLQJLYLQWHUE\J 0nLNNHDQYHQGHVVHQHUHHQGVW DIVOXWWHQGHEXVNQLQJ L WULWLFDOHYLQWHUE\JRJUXJ 0nLNNHDQYHQGHVVHQHUHHQGVW DIVOXWWHQGHEXVNQLQJ L WULWLFDOHYLQWHUE\JRJUXJ


$OPUDMJU VRJU¡GVYLQJHO ONJVWNSU KD

0LGGHO

 $ULDQH)*6 $ULDQH)*6

%HN PSHU

3ULV NUSUKD 

%XUUHVQHUUHIXJOHJU VKDUHPDGK¡QVHWDUP NDPLOOHVWRUNHQ EYHMEUHG

%HP UNQLQJHU $SULOPDMXQGHUJRGHWHPSHUDWXUIRUKROG +¡MHVWHGRVLVHUNXQWLOODGWLIOHUnUVPDUNHU

0LOM¡VW\UHOVHQKDUUHYXUGHUHWXNUXGWVPLGOHW2[LWULO&0RJJLYHWPLGOHWHQIRUQ\HWJRGNHQGHOVHLYnURJYLQWHUV GVDPWIU¡JU V,IRUELQGHOVHPHGUHYXUGHULQJHQHUGHQ PDNVLPDOHGRVLVQHGVDWIUDWLGOLJHUHOLWHUSUKDWLOIUHPRYHUOLWHUSUKD%ULRWULO(&VRPHUHWSDUDOOHOSURGXNWWLO2[LWULO&0HUHQGQXLNNHUHYXUGHUHWRJGHUNDQIRUWVDW DQYHQGHVRSWLOOLWHUSUKD

*U VPDUNHU .O¡YHUJU V ONJVWNSU KD

  

(DJOH 6SUHGHNO EHPLGGHO )LJKWHU 2OLH

*U VXGHQNO¡YHU ONJVWNSU KD

0LGGHO

0LGGHO

 7RPDKDZN(& 0 6WDUDQH;/ 0

%HN PSHU )XJOHJU VNDPLOOHUDQXQNHOVNU SSH )XJOHJU VNDPLOOH

%HN PSHU )XJOHJU VK\UGHWDVNHP ONHE¡WWHUDQXQNHO U¡OOLNHVNU SSHVWRUQ OGH $JHUWLGVHOHQJEUDQGE JHUP ONHE¡WWH YnUEUDQGE JHU $JHUWLGVHOQnUWLGVHOVNXGHUFPP ONHE¡WWH

3ULV NUSUKD  

%HP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD 

%HP UNQLQJHU

 

1nUVNXGDIVNU SSHHUFP%HKDQGOLQJVIULVWXJHU +YLGNO¡YHUVY NNHVIRUELJnHQGHU¡GNO¡YHUSnYLUNHVNXQVYDJW %HKDQGOLQJVIULVWXJHU

1nUVNXGDIVNU SSHHUFP%HKDQGOLQJVIULVWGDJH 03&$PLGOHUHULNNHO QJHUHJRGNHQGWLJU V/DJUHPHG JDPPHOHWLNHWWHNDQDQYHQGHVLKHQKROGWLOHWLNHWWHQ$IYHQWJRGH WHPSHUDWXUIRUKROG%HKDQGOLQJVIULVWGDJH

0DMV ONJVWNSU KD

0LGGHO

%HN PSHU

%HP UNQLQJHU 3ULV NUSUKD VSU¡MWQLQJXNUXGWPDNVO¡YEOGH  &DOOLVWR $OP8NUXGWVEHVWDQGInNYLNUDSJU VRJ IO\YHKDYUH /RGLQ7RPDKDZN(&VDPPHDNWLYVWRI 7RPDKDZN(& VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH  0DLV7HU 0HJHWNYLNRJVWRUWXNUXGWJU0DLVWHU0DLV2LO 7RPDKDZN(&  0DLV2LO $OP8NUXGWVEHVWDQGInNYLNUDSJU VRJ VSU¡MWQLQJXNUXGWPDNVO¡YEOGH  &DOOLVWR IO\YHKDYUH  +DUPRQ\6; VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH  0DLV7HU 0HJHWNYLNRJVWRUWXNUXGWJU0DLVWHU0DLV2LO +DUPRQ\6;  0DLV2LO $OP8NUXGWVEHVWDQGPDQJHVWRUNHQ ERJ VSU¡MWQLQJXNUXGWPDNVO¡YEOGH  &DOOLVWR KHMUHQ ELQJHQJU VXNUXGW  )LJKWHU  (ROLH VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH  0DLV7HU /RGLQ7RPDKDZN(&VDPPHDNWLYVWRI 7RPDKDZN(&  0DLV2LO $OP8NUXGWVEHVWDQGNYLNHQnULJUDSJU VJU¡Q VSU¡MWQLQJXNUXGWPDNVO¡YEOGH  &DOOLVWR VN UPDNVRJKDQHVSRUH /RGLQ7RPDKDZN(&VDPPHDNWLYVWRI 7RPDKDZN(&  0DLV7HU  0DLV2LO VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH  0DLV7HU /RGLQ7RPDKDZN(&VDPPHDNWLYVWRI 7RPDKDZN(&  0DLV2LO 6RUWQDWVN\JJH$OOHVSU¡MWQLQJHUNDQI¡OJHVRSPHGO&DOLVWRKDLHQVSU¡MWQLQJKYLVGHUHUIRUHNRPVWDIVRUWQDWVN\JJH

69$03(%(.03(/6( 7ULWLFDOH

ONJVWNSU KD

0LGGHO

 )ROLFXU(&VW 2ULXV(:VW

9LQWHUE\J

ONJVWNSU KD

0LGGHO

%HN PSHU %UXQUXVWJXOUXVWPHOGXJ6HSWRULD

%HN PSHU

 &RPHW$SURDFKVW %\JEODGSOHWE\JPHOGXJE\JUXVWVNROGSOHW pQDII¡OJHQGHPLGOHU =HQLW(&)ROLFXU(& VW 2ULXV(:VW 5XEULFVW %\JEODGSOHWE\JUXVWVNROGSOHW %HOOVW

3ULV NUSUKD 

3ULV NUSUKD   

-6 -

%HP UNQLQJHU 9HGNUDIWLJHDQJUHEDIPHOGXJHOOHUUXVWK YHVGRVLV.XQ PRGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJRJ6HSWRULD0DNVJDQJHSUnU

%HP UNQLQJHU &RPHWPnPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUnU 0nPDNVDQYHQGHVJDQJHSUnU0DNVOKDSUnU /DYHIIHNWPRGPHOGXJ /DYHIIHNWPRGPHOGXJ


9LQWHUKYHGH ONJVWNSU KD

       

0LGGHO

5XEULFVW )OH[LW\ &HDQGRVW %HOOVW )OH[LW\ %HOOVW 3UROLQH(&VW 5XEULFVW %HOOVW %XPSHU(& 3UROLQH(&VW 5XEULF &RPHWVW %HOO

%HN PSHU

3ULV NUSUKD       

%UXQUXVWJXOUXVWKYHGHPHOGXJ6HSWRULD %UXQUXVWJXOUXVWKYHGHPHOGXJ6HSWRULD %UXQUXVWJXOUXVWKYHGHPHOGXJ6HSWRULD %UXQUXVWJXOUXVW6HSWRULD

%UXQUXVWJXOUXVWKYHGHEODGSOHW6HSWRULD

%UXQUXVWJXOUXVW6HSWRULD

%HP UNQLQJHU 0HOGXJVWPRGWDJHOLJHVRUWHURYHUDQJUHEQHSODQWHU LNNHPRGWDJHOLJHVRUWHURYHUDQJUHEQHSODQWHU %UXQUXVWVWPRGWDJHOLJHVRUWHURYHUDQJUHEQH SODQWHU6W,NNHPRGWDJHOLJHSODQWHURYHUDQJUHEQH SODQWHU /DYHIIHNWPRGPHOGXJ /DYHIIHNWPRGPHOGXJPRGHUDWHIIHNWPRGUXVW /DYHIIHNWPRGPHOGXJ /DYHIIHNWPRGPHOGXJ /DYHIIHNWPRGPHOGXJPRGHUDWHIIHNWPRGUXVW /DYHIIHNWPRGPHOGXJ9HGEHKDQGOLQJWLOI¡UHVPHOGXJPLGGHO YHGEHKRY&RPHWPnPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUnU

9HGI¡UVWHEHKDQGOLQJWLOI¡UHV)OH[LW\HOOHUDQGHWPHOGXJPLGGHOYHGEHKRY )OH[LW\RJ&HDQGRDQEHIDOHVNXQDQYHQGWpQJDQJSUV VRQIRUDWPLQGVNHULVLNRHQIRUUHVLVWHQVXGYLNOLQJ

9LQWHUUXJ

ONJVWNSU KD    

0LGGHO =HQLW(&VW %XPSHU(&VW 7HUQ )ROLFXU(&VW 2ULXV(:VW &HDQGRVW 5XEULFVW

9nUE\J

ONJVWNSU KD

0LGGHO

 =HQLW(&VW )ROLFXU(&VW 2ULXV(:VW &RPHW$SURDFKVW pQDII¡OJHQGHPLGOHU =HQLW(&)ROLFXU(& 2ULXV(:VW 5XEULFVW %HOOVW

+DYUH

ONJVWNSU KD

0LGGHO

3ULV NUSUKD    

%HN PSHU %UXQUXVWPHOGXJVNROGSOHW %UXQUXVWPHOGXJVNROGSOHW %UXQUXVWPHOGXJVNROGSOHW %UXQUXVWPHOGXJVNROGSOHW %UXQUXVWPHOGXJVNROGSOHW %UXQUXVWVNROGSOHW

3ULV NUSUKD  

%HN PSHU %\JEODGSOHWE\JPHOGXJE\JUXVWVNROGSOHW

%\JEODGSOHWE\JPHOGXJE\JUXVWVNROGSOHW

  

VW %\JEODGSOHWE\JUXVWVNROGSOHW

3ULV NUSUKD  

%HN PSHU

 =HQLW(&VW +DYUHEODGSOHWPHOGXJ )ROLFXU(&VW 2ULXV(:VW &RPHW$SURDFKVW pQDII¡OJHQGHPLGOHU =HQLW(&)ROLFXU(& VW 2ULXV(:VW

9nUKYHGH

ONJVWNSU KD   

0LGGHO =HQLW(&VW )ROLFXU(&VW 2ULXV(:VW %HOOVW %HOOVW &RPHW

9LQWHUUDSV ONJVWNSU KD

  

0LGGHO $PLVWDU )ROLFXU(& $PLVWDU 2ULXV(:

$OP5DMJU V ONJVWNSU KD

    

0LGGHO

&HDQGRVW )ROLFXU(&VW 2ULXV(:VW =HQLW(&VW %HOOVW $PLVWDUVW )ROLFXU(&VW $PLVWDUVW 2ULXV(:VW

 

3ULV NUSUKD   

%HN PSHU %UXQUXVWJXOUXVWKYHGHEODGSOHWKYHGHPHOGXJ %UXQUXVWJXOUXVWKYHGHPHOGXJ %UXQUXVWJXOUXVW6HSWRULD

%HN PSHU

3ULV NUSUKD  

*UnVNLPPHONQROGE JHUVYDPSVNXOSHVYDPS /DQJVRP.¡UVHORJPLQLPXPOYDQGSUKD

%HN PSHU .URQUXVWPHOGXJQHWQHNURVHSOHWQHNURVHVRUWUXVW

.URQUXVWQHWQHNURVHSOHWQHNURVHVRUWUXVW .URQUXVWPHOGXJQHWQHNURVHSOHWQHNURVHVRUWUXVW

3ULV NUSUKD     

-7 -

%HP UNQLQJHU 0HOGXJVWRYHUDQJUHEQHSODQWHU 6NROGSOHWVWRYHUSODQWHUPHGDQJUHESn¡YHUVWH EODG %UXQUXVWRYHUDQJUHEQHSODQWHU%HN PSHVLQGWLORPNULQJ MXQL

%HP UNQLQJHU 0nPDNVDQYHQGHVJDQJHSUnU0DNVOKDSUnU .XQPRGHUDWHIIHNWPRGVNROGSOHWRJE\JEODGSOHW0nPDNV DQYHQGHVJDQJHSUnU &RPHWPnPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUnU 0nPDNVDQYHQGHVJDQJHSUnU0DNVOKDSUnU /DYHIIHNWPRGPHOGXJ /DYHIIHNWPRGPHOGXJ

%HP UNQLQJHU 0DNVDQYHQGHVJDQJHSUnU0DNVLPDOWOKDSUnU .XQPRGHUDWHIIHNWPRGKDYUHEODGSOHW0nPDNVLPDOWDQYHQGHV JDQJHSUnU 6WURELOXULQKROGLJHO¡VQLQJHUDQEHIDOHVNXQYHGPHJHW KDYUHEODGSOHW9HGPHJHWPHOGXJK YHVGRVLVDI =HQLW)ROLFXU2ULXV0LGOHUPnPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUnU

%HP UNQLQJHU 9HGNUDIWLJHPHOGXJK YHVGRVLV0RGHUDWHIIHNWPRGUXVW /DYHIIHNWPRG6HSWRULDRJNXQPRGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJ =HQLWK)ROLFXU2ULXVPDNVDQYHQGHVJDQJHSUnU 0HOGXJWLOV WWHVPHOGXJPLGGHOLQGWLOEHJ\QGHQGHVNULGQLQJ &RPHWPnPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUnU9HGPHOGXJ WLOV WWHVPHOGXJPLGGHOLQGWLOEHJ\QGHQGHVNULGQLQJ

%HP UNQLQJHU %ODQGLQJHQKDUNODUHWVLJJRGWLIRUV¡JHQH6DPPHDNWLYVWRIL )ROLFXURJ2ULXV6DPPHDNWLYVWRIRJP QJGHL$PLVWDURJ 0LUDGRU(&6SU¡MWHIULVWVW EORPVWULQJDIVOXWWHW )ROLFXU PnPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUY NVWnU

%HP UNQLQJHU .DQY OJHVYHGPHOGXJDQJUHE 2ULXVRJ)ROLFXULQGHKROGHUVDPPHDNWLYVWRI0nPDNVLPDOW DQYHQGHVJDQJHSUnU+DOPHQPnRSIRUGUHVYHG2ULXV 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUnU 6YDJHIIHNWPRGPHOGXJ ,VWHGHWIRU$PLVWDUNDQDQYHQGHV0LUDGRU6&LVDPPHGRVLV $PLVWDU0LUDGRUKDUVYDJHIIHNWSnNURQUXVW2ULXVRJ)ROLFXU LQGHKROGHUVDPPHDNWLYVWRI)ROLFXUPnPDNVDQYHQGHVJDQJH SUnU$PLVWDU2ULXVKDOPPnRSIRGUHV


(QJUDSJU V ONJVWNSU KD

  

0LGGHO

%HN PSHU

0HOGXJ5XVWVW &HDQGR )ROLFXU(&=HQLW(& 2ULXV(: %HOO

3ULV NUSUKD  

%HP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD   "

%HP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD  " 

%HP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD 

%HP UNQLQJHU

.DQY OJHVYHGPHOGXJDQJUHE 6DPPHDNWLYVWRIL2ULXV0nPDNVDQYHQGHVJDQJHSUnU +DOPPnRSIRGUHV0DNVJDQJHSUnU 6YDJHIIHNWPRGPHOGXJ

9.675(*8/(5,1* 9LQWHUV G ONJVWNSU KD

   

0LGGHO 7HUSDO 7ULPD[[ 0HGD[7RS 0RGGXV0 0RGGXV0 &HURQHVW

9nUV G

ONJVWNSU KD   

0LGGHO 7HUSDO 7ULPD[[ 0RGGXV0 &HURQHVW &\FRFHOVW

)U¡JU V

ONJVWNSU KD

0LGGHO

 0RGGXV0

%HN PSHU 9LQWHUE\JRJVRPRSI¡OJQLQJLUXJ 9LQWHUKYHGH9LQWHUE\JUXJRJWULWLFDOH

%HN PSHU 9nUE\J

9nUE\J9nUKYHGH +DYUH

%HN PSHU $OP5DMJU VRJK\EULG5DMJU V6WUDQGVYLQJHO

,VWDUWHQDIPDMVSU¡MWHIULVWPGU )UHPWLOVW

0DNV'RVLVLYLQWHUKYHGHRJLYLQWHUE\JUXJWULWLFDOH )UHPWLOVW

%HKDQGOLQJVIULVWVW )UHPWLOVWKDYUHVW 0DNV'RVLVLYLQWHUKYHGHRJLYLQWHUE\JUXJWULWLFDOH )UHPWLOVW %HKDQGOLQJVIULVWPGU

0DNV'RVLVOKD9 NVWUHJXOHULQJNXQYHGPHUHHQGNJ 1KDRJNUDIWLJY NVW

(QJVYLQJHO  0RGGXV0 5DMVYLQJHO6WLYEODGHWVYLQJHO 2IIODEHO 0RGGXV0 5¡GVYLQJHO6WUDQGVYLQJHO7LPRWKH+XQGJU V  0RGGXV0 &&&7UDFH (QJUDSJU V 2IIODEHO 0RGGXV0 &&&7UDFH +DOPPnLNNHDQYHQGHVWLOIRGHU 3URGXNWHWHURIIODEHOJRGNHQGWLGLVVHDUWHUDIJU VIU¡*RGNHQGHOVHQVNDOXGVNULYHVI¡UDQYHQGHOVHQGHQOLJJHUSnZZZPLGGHOGDWDEDVHQGN &&&KROGLJHSURGXNWHUKDUHQEHKDQGOLQJVIULVWSnPnQHGHU

6.$'('<5 9LQWHUUDSV ONJVWNSU KD

   

9LQWHUUXJ

ONJVWNSU KD

0LGGHO %XOOGRFN6& )DVWDF .DUDWH:* 1H[LGH&6 &\SHUE %LVFD\D2'

0LGGHO

 %XOOGRFN6& .DUDWH:* &\SHUE

%HN PSHU 6NXOSHVQXGHELOOH

%HN PSHU 7ULSV

3ULV NUSUKD "   

%HP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD " 

%HP UNQLQJHU

ELOOHUSUSODQWHIUDEHJ\QGHQGHEORPVWULQJ

ELOOHUSUSODQWHIUDEHJ\QGHQGHEORPVWULQJ

P¡UNWULSVSUEODGVNHGH%HN PSHOVHVNDOXGI¡UHVOLJHI¡U EHJ\QGHQGHVNULGQLQJLYV

$//(35,6(5(5)5$$75JURYYDUHURJODQGEUXJVLQIR

-8 -


Svampebekæmpelse i vårhvede Vårhvede kan angribes af meldug, gulrust, brunrust, Septoria (hvedegråplet) og under visse betingelser hvedebladplet. Mange af vårhvedesorterne er modtagelige for gulrust, og man skal være meget opmærksom på evt. angreb af gulrust.

mod både ældre smitteracer og helt nye smitteracer er undersøgt. Det fremgår, at flere sorter er modtagelige for de to nye smitteracer Kranich og Ambition racen, som blev fundet i 2011 og den aggressive triticale race, som sås i bl.a. Dinaro i 2009.

I tabellen ses en oversigt over de mest udbredte vårhvedesorters modtagelighed over for gulrust. Som det fremgår, kan mange af sorterne angribes af gulrust. Der er vist data fra angreb i observationsparceller i 2011. Derudover er vist resultatet af nye undersøgelser i foråret 2012, hvor modtageligheden

Ud fra data i Sortinfo ser der ikke ud til at være de store forskelle på sorternes modtagelighed over for meldug og Septoria, og der har typisk været svage til moderate angreb.

Angrebsstyrken af gulrust i de mest dyrkede vårhvedesorter i observationsparceller på 9 lokaliteter i 2011. Derudover er angivet modtageligheden mod nogle i Danmark forekommende racer af gulrust efter undersøgelse i væksthus ved Aarhus Universitet i foråret 2012. M= småplanter modtagelige for racen. R=småplanter ikke modtagelige mod racen. Sidstnævnte undersøgelse siger ikke noget om evt. senere voksenplanteresistens hos de sorter, som er modtagelige som småplanter. Dette skal undersøges under markforhold i sommeren 2012. Sort

Pct. dækning af gulrust, 9 lok. 2011

Kranich race

Ambition race Brigadier race Frument race

Aggressiv triticale race

Amaretto

1,9

M

M

R

M

R

Taifun

*

-

-

-

-

-

Alora

5,0

M

M

M

M

M

Katoda

0,3

R

M

M

R

R

Eminent

*

-

-

-

-

-

Dafne

2,6

M

M

M

M

R

Trappe

8,0

R

M

R

R

M

*Lidt mere end Amaretto i 2005. - =ingen data.

Bekæmpelsestærskler Meldug og rust bekæmpes efter de samme retningslinjer som i vinterhvede. Meldug bekæmpes i de delvis modtagelige sorter ved over 25 % angrebne planter i de tidlige vækststadier. Sorterne i vårhvede lader til at høre til de delvis modtagelige sorter. Gulrust bekæmpes ved konstateret forekomst. Brunrust bekæmpes ved over 25 % angrebne planter i st 30-31 (1 knæ udviklet) og herefter ved over 10 % angrebne planter. Septoria. Smittetrykket af Septoria er normalt lavere i vårhvede end i vinterhvede, og der skal flere dage med nedbør til at udløse en bekæmpelse, men det nøjagtige antal er ikke undersøgt. Behovet vurderes ud fra angrebsgraden og nedbørsforholdene. I st. 45-59 (skridning) udløses en bekæmpelse, hvis der

er over 10 procent planter med angreb på 3. øverste blad. Hvedebladplet kan være et problem ved forfrugt hvede og reduceret jordbearbejdning, mens svampen er mindre hyppig i pløjede marker. Angreb er oftest svagere i vårhvede end i vinterhvede. Du finder vores anbefalinger på svampebekæmpelse i vårhvede, under afsnittet ’Aktuelle løsninger’. Ved aksbeskyttelsen er valgt en indsats på 30-40 % normaldosering, og doseringen er ikke delt. Ønskes der effekt mod hvedebladplet, anvendes Proline og tidligt vælges Bumper/Tilt/Zenit. Ønskes god effekt mod gulrust tilsættes løsningen Bumper/ Tilt/Zenit.

-9 -


Agil 100 EC og Focus Ultra er godkendt til mindre anvendelse i spinat til frøavl Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Videncentret for Landbrug godkendt Agil 100 EC og Focus Ultra til mindre anvendelse i spinat til frøavl. ’Mindre anvendelse’ er det nye ord for en off-label godkendelse.

HUSK at du skal være i besiddelse af vejledningen om mindre anvendelse af Agil 100 EC eller Focus Ultra for lovligt brug. Du kan finde vejledningerne i Middeldatabasen.

Cerone godkendt igen Vækstreguleringsmidlet Cerone (ethephon 480 g/l) er netop blevet godkendt igen, men der er flere ænd-

ringer i godkendelsen i forhold til den tidligere godkendelse.

Den nye godkendelse Afgrøde

Vækststadie

Dosis, l/ha

Maks. antal behandlinger pr. vækstsæson

Sprøjtefrist

Vårbyg

33-49

0,2-0,5

1

Vækststadie 49

Vinterbyg

33-49

0,5-1,0

1

Vækststadie 49

Vårhvede

33-49

0,15-0,5

1

Vækststadie 49

Vinterhvede

33-49

0,15-1,0

1

Vækststadie 49

Vinterrug

33-49

0,25-1,0

1

Vækststadie 49

Vintertriticale

33-49

0,25-1,0

1

Vækststadie 49

Tomater

7-10 dage før høst (til modning)

1,0

1

7 dage

Firmaet har meddelt, at midlet vil være på hylderne nu, men har pt. ingen aktuel pris. Cerone vil især blive brugt i byg, hvor det i vinterbyg i år snart bliver for sent at anvende. Jo tidligere midlet anvendes jo mere vækstregulering opnås der, mens der ved den

senere anvendelse især opnås effekt på aksnedknækning, hvor dosis nedsættes fra omkring 0,5 l/ ha til til 0,15-0,2 l/ha.

-10 -


Kommende arrangementer Bedriftsbesøg Mandag d. 21. maj 2012 kl. 19.00 – 21.30 Hos Ebbe Vest Hansen, Kertemindevej 8, 5540 Ullerslev Vi skal se spinat, chrysantemum til til frø, rødsvingel og korn. Endvidere vil der være fokus på produktionsøkonomi. Alle er velkomne. Det er gratis at deltage og der kræves ikke tilmelding.

Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Sæt X i kalenderen allerede nu: Tirsdag d. 26. juni 2012 Flere oplysninger i et senere nummer af AfgrødeNyt.

-11 -


Vigtige datoer • 15. april - 31. maj: det er tilladt at reetablere plantedækket på dyrkede arealer. Pløjning er tilladt. • 1. maj – 30. juni: udyrkede arealer må ikke slås medmindre de er holdt korte i hele perioden ved gentagne slåninger • 31. maj: Sidste frist for indsendelse af ændringer til Fællesskemaet 2012 (Ansøgning om Enkeltbetaling mm). Mod reduktion i støtten kan ændringer indsendes frem til 4. juni. • 31. maj: Sidste frist for at etablere plantedækket på støtteberettigede arealer under enkeltbetalingsordningen. • 4. juni: sidste frist for forsinket indsendelse af Fællesskema 2012. Der fradrages 1 % af støtten pr. arbejdsdag, som ansøgning eller markkort kommer senere end 8. maj. • 15. juni: Sidste frist for at indberette sprøjtejournalen fra 2010/11.

Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer d. 23. maj 2012.

Med venlig hilsen Planteavlskontoret

Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg Tlf nr. 70 15 99 00 Fax nr 63 407 199 kontakt@centrovice.dk www.centrovice.dk

-12 -

Afgrødenyt - nr 7 - 2012  

planteavl, centrovice, landbrug

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you