Page 1

AfgrødeNyt nr. 4 25. april 2012 Indhold • • • •

Aktuelt i marken

• •

Varmen lader stadig vente på sig. Jordtemperaturen ligger nu omkring de 8°C, og prognosen forudsiger, at den stiger i den kommende uge, så det er ved at være tid at så bl.a. majs. Indtil nu har vi ikke haft temperaturer til en sprøjtning med Matrigon mod kamille i vinterraps. Nu ser det ud til at temperaturen er stigende, men der er restriktioner på den nye Matrigon 72 SG – se mere i afsnittet herunder. Vintersædsmarkerne er meget uens udviklet. Har du en tæt og kraftig vinterhvede, der skal stråforkortes med CCC, er det ved at være tid. Vækstregulering bør her foretages i st. 30 – 31 dvs. fra afsluttet buskning og til afgrøden har et knæ. Planteavlskonsulenternes registreringsnet er startet. Her kan du finde de sidste nye observationer om skadegørere fra hele landet. Du finder et link til Planteavlskonsulenternes registreringsnet på vores hjemmeside. Registreringerne viser, at der i øjeblikket kun findes meget få svampesygdomme i vintersædsafgrøderne, bortset fra, at der i triticale fortsat findes en del gulrust. Endvidere er der set meldug og brunrust i nogle rugmarker, samt meldug i hvede på lettere jord. Hvis du selv plejer at udfylde og indsende Fællesskemaet elektronisk, så anbefaler vi, hvis det ikke allerede er sket, at du gør det snarest. Ansøgningsfristen er ganske vist udsat til 8. maj, men vi oplever, at en del landmænd, efter at have prøvet, opgiver at udfylde selv i det nye ansøgningssystem. Hvis vi skal hjælpe, vil vi meget gerne have det at vide hurtigst mulig.

-1 -

• • •

Aktuelt i marken Aktuelt i vinterraps Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd Svampebekæmpelse i vinterhvede Svampebekæmpelse i rug Ally og Express har mange ’navne’ Kommende arrangementer Aktuelle løsninger Vigtige datoer

Aktuelt i vinterraps Kamiller Vinterrapsmarkerne er mange steder begyndt at vise de første gule blomster. Derfor er tiden ved at være forpasset, hvis der skal sprøjtes kamille med det nye Matrigon 72 SG. Granulatet må ikke anvendes efter, at de første blomster viser farve ifølge godkendelsen. Hvis du har flydende Matrigon eller andre clopyralid-midler, så må det fortsat anvendes frem til 3 mdr. før høst. For begge de to typer af Matrigon gælder det, at nattemperaturen skal være mindst 5°C og dagtemperaturen 12-15°C. Der skal tilsættes olie og sprøjtningen skal udføres om formiddagen. Frostskader

De seneste henvendelser vinterraps.

dage har vi modtaget om frostsvedne blade i


I nogle marker er kun få blade lettere svedne, mens bladsvidningen er ret voldsom i andre marker. Der er modtaget henvendelser om svidning fra både pløjede og upløjede marker. I grubbesåede marker har flere gjort den iagttagelse, at der er mest svidning, hvor der ligger mest halm. Halmen har givetvis isoleret for jordens varme, og temperaturen har derfor været lavere her end i områder af marken med mindre halm. Andre har på pløjede marker set mere svidning i lavtliggende områder og på lettere dele i marken. Sidstnævnte kan skyldes, at en lavere koncentration af næringsstoffer i planten kan gøre planterne mere følsomme for frost. Hvor jordoverfladen er løs og udtørret kan den isolere for varmeudstrålingen fra jorden, og risikoen for frostskade er derfor større end ved en fugtig jordoverflade. Tidligere i år er også rapporteret om mere voldsomme frostsvidninger, som har resulteret i sekundær angreb af gråskimmel.

Nogle angiver, at især de letteste områder i marken med lavest forsyning af næringsstoffer (bl.a mangan og kalium) er mest ramt, ligesom planter, der har været længst udviklet, er mere ramt. Angreb er typisk trængt ind via bladfæsterne efter visne blade. Planterne hælder lidt i starten og knækker let ved berøring. Bekæmpelse af gråskimmel anbefales generelt ikke, fordi det ikke er muligt at stoppe synlige angreb. Evt. bekæmpelse skal udføres, før symptomer er synlige. Bekæmpelse har derfor kun effekt på evt. svækkede planter, som endnu ikke er angrebne. I Tyskland er i dette forår forsøgsvis sprøjtet i marker med angreb, og det har været uden effekt. Angrebet kan kun brede sig til nye planter, såfremt disse er svækkede. Normalt er smitstof af gråskimmel ikke den begrænsende faktor for angreb, da smitstoffet findes overalt. Det er derimod planternes kondition, som har betydning. Lys bladplet

Gråskimmel

De seneste dage har vi modtaget flere henvendelser om angreb af gråskimmel i vinterraps. Det er me-get usædvanligt, at der optræder gråskimmel på denne måde i vinterrapsen på nuværende tidspunkt. Gråskimmel er en typisk svækkelsesparasit, som hovedsageligt angriber svækkede og beskadigede planter. Det vurderes, at barfrost har svækket planterne og har skabt indfaldsvej for gråskimmel og bakterier. Indtrængningen er sket via bladstilkene fra de frostskadede blade. I nogle tilfælde ses også gråskimmelangreb ved vækstrevner, men på mange planter med vækstrevner ses ikke gråskimmel.

I nogle vinterrapsmarker findes ret udbredte angreb af lys bladplet. Der er forskelle i sorternes modtagelighed, men der foreligger kun oplysninger fra udlandet. Lys bladplet spredes med vinden og regnplask. Svampen trives bedst ved fugtighed. Ved 5-15 ºC og min. 13 timers bladfugt kan infektionen ske indenfor 5 dage.

-2 -


Der findes ingen bekæmpelsestærskler. Findes lys bladplet kun i bunden af afgrøden, anbefaler vi at bekæmpelsen udsættes til en evt. svampesprøjtning ved begyndende kronfald. Har angrebet bredt sig opad planterne og er på vej til knopperne, så anbefaler vi at bekæmpe med 0,5 l Folicur eller 0,6 l Orius pr. ha nu. Midlerne må kun anvendes, såfremt der også forekommer angreb af rodhalsråd eller

gråskimmel. Vær opmærksom på, at Folicur/Orius kun må anvendes 2 gange pr. vækstsæson. I næste nummer af AfgrødeNyt kommer vi med vores anbefalinger om svampesprøjtning under rapsens blomstring.

Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd Hvor der er isået vårsæd i udvintrede områder af marker med vintersæd, kan det være nødvendigt at tage visse hensyn ved sprøjtning mod ukrudt og evt. ved andre planteværnsopgaver. Godkendte midler Start med at undersøge, om de midler du har planlagt at bruge, er godkendt i både vintersæds- og vårsædsafgrøden. Er midlerne godkendt i begge afgrøder, har du sikret dig, at der ikke sker skade på det isåede, og at reglerne for anvendelse, sprøjtefrister med videre kan overholdes. I nogle få tilfælde skal man være opmærksom på, at doseringen ikke overskrides. Hvis et ukrudtsmiddel kun er godkendt i vintersædsafgrøden, vil det være nødvendigt at bekæmpe ukrudtet i afgrøderne hver for sig. Dels fordi man ifølge lovgivningen kun må anvende godkendte midler, og dels fordi der i nogle tilfælde vil ske skade på vårafgrøden. Ukrudt Hussar OD kan anvendes i både vintersæd, vårbyg og -vårhvede. Vær opmærksom på, at havre ikke tåler Hussar OD. Den godkendte dosis i vårsæd er 0,035 liter pr. ha, men vårbyg- og vårhvede tåler samme dosis som vinterhvede. Der sker altså ikke skade på byg eller vårhvede, der er spiret frem i en tynd bestand af hvede. Det kan foreslås, at man ved sprøjtning hen over områder med vårbyg eller vårhvede øger hastigheden eller på sprøjter med trinløs doseringsjustering, justerer dosis ned.

Atlantis er heller ikke skånsom i vårbyg, men vårbyg er dog så tålsom, at vårbyg efter en gulfarvning vil komme igen. Havre tåler ikke Atlantis. Broadway vil ikke være tilstrækkelig skånsom over for vårbyg, så det må anbefales helt at undgå at ramme pletter med isåning. Udføres Broadway behandling af hveden, inden isået vårbyg spirer frem, vil vårbyggen ikke blive skadet, da Broadway praktisk taget ingen jordeffekt har. Broadway kan heller ikke anvendes i havre eller vårhvede. Svampe og skadedyr De fleste skadedyrs- og svampemidler er tilladt i alt korn. Juventus og Osiris er dog ikke godkendt i havre, ligesom Armure kun er godkendt i vår- og vinterhvede. Skadedyrsmidlet Teppeki er kun godkendt i hvede. Pyrethroidet Bulldock er så vidt vides ikke solgt, men må kun bruges i hvede, rug og triticale. Vækstregulering Vækstregulering vil normalt ikke være aktuelt i udtyndede marker. Sprøjtejournal Der er ingen specifikke krav til notater i sprøjtejournalen for marker med pletvis isåning af en ny afgrøde, men generelt foreslår man i vejledningen til reglerne, at man noterer antal ha eller den procent af arealet, der er sprøjtet, hvis der er tale om pletsprøjtning. Ved omsåning af hele marker, skal du opbevare sprøjtejournal for eventuelle sprøjtninger i den afgrøde, der er udvintret.

Monitor i vinterhvede er skånsom over for vårhvede, men vil ’bekæmpe’ vårbyg og havre. Skal der sprøjtes med Monitor i hveden, er det altså nødvendigt at undgå at sprøjte de områder, hvor vårbyg eller havre gerne skal fylde pladsen ud i en tynd bestand af hvede. Monitor har også en betydelig jordvirkning, så vårbyg/havre vil også blive skadet, hvis der sprøjtes før fremspiring.

-3 -


Svampebekæmpelse i vinterhvede De mest udbredte hvedesorters modtagelighed over for svampesygdomme. Sort

Pct. af hvedeareal 2012

Meldug (0-3)*

Septoria (0-3)*

Gulrust (0-3)*

Brunrust (0-3)*

Fusarium (0-3)*

Hvede bladplet (0-3)*

Hereford

37,8

2

2

1

3

2

2

Mariboss

22,6

2

1

1

1

2

2

Jensen

12,7

1

2

1

3

2

(2)

Tuareg

6,1

1

2

3

3

2

2

Frument

4,5

2

2

2

2

2

2

Tabasco

4,0

1

1

3

1

2

2

Timaru

3,4

0

2

0

0

2

(2)

Sortsbl.

2,6

-

-

-

-

-

-

JB-Asano

1,5

2

2

3

1

2

(2)

Genius

1,5

(1)

(2)

(1)

-

(1)

(2)

* 0 = ikke modtagelig, 1 = delvis modtagelig, 2 = modtagelig, 3 = meget modtagelig. - = ingen data, ( ) = kun få data.

Meldug Meldug udvikler sig hurtigst i lunt vejr. Især Hereford, Mariboss, Frument og JB Asano er modtagelige, men er marken ”disponeret” for meldug (sen såning, let jord, tæt kraftig afgrøde), kan alle sorter få meget meldug. Hvedemeldug anbefales kun bekæmpet indtil skridning. Ved et meget højt smittetryk kan der være behov for op til to behandlinger. I modtagelige sorter (Hereford, Mariboss, Frument, JB-Asano) anbefales meldug bekæmpet ved over 10 pct. angrebne planter i st. 29-31 (til og med udvikling af første knæ) og senere ved over 25 pct. angrebne planter. I de delvis modtagelige sorter (Jensen, Tuareg, Tabasco, Genius) anbefales meldug bekæmpet ved over 25 pct. angrebne planter i st. 29-31 og senere ved over 50 pct. angrebne planter. Fra og med st. 31 (første knæ udviklet) anvendes bredspektrede løsninger mod meldug. Det vil sige ikke Flexity og Tern alene. Gulrust Gulrust bekæmpes i modtagelige sorter ved konstateret forekomst, når der er begyndende vækst. Tuareg, Tabasco og JB-Asano er mest modtagelige. Effekten af en gulrustbekæmpelse med et effektivt middel holder sig ved et højt smittetryk i ca. to uger. Brunrust Brunrust ses kun med års mellemrum og dukker normalt først op efter skridning, fordi svampen trives bedst ved høje temperaturer. Tidlige angreb kan dog forekomme. Angreb bekæmpes, hvis der er over 25 pct. angrebne planter i st. 30-31 (første knæ udviklet) og herefter ved over 10 pct. angrebne planter.

Hvedebladplet Hvedebladplet også kaldet DTR er først og fremmest et problem ved reduceret jordbearbejdning og forfrugt hvede, fordi smitstof sidder på planterester af hvede. Ved pløjning er hvedebladplet normalt ikke noget problem, men angreb kan forekomme. I 2011 optrådte der en del steder i pløjede marker angreb af hvedebladplet, men dog relativ sent (fra omkring 1. juli og løbende i juli). Forekomsten af hvedebladplet følges i 2012 som noget nyt både i upløjede og pløjede marker i registreringsnettet. Ved meget hvedebladplet er det nødvendigt at anvende løsninger med Proline eller tilsætte Bumper/Tilt 250 EC. Septoria (hvedegråplet) Det er næsten altid rentabelt at bekæmpe Septoria ved en akssprøjtning, men den nødvendige dosering varierer. Behovet for at bekæmpe Septoria følges fra vækststadium 32 (andet knæ dannet). I dette vækststadium er tredje øverste blad ved at komme frem og kan derfor smittes med Septoria. Det er derfor vigtigt at anvende midler med god effekt mod Septoria fra dette vækststadium, også selv om meldug eller rust udløser en bekæmpelse. Der går ca. 3 uger, fra smitten med Septoria er sket (nedbør), og indtil symptomerne ses. I de modtagelige sorter Hereford, Jensen, Tuareg, Frument, Timaru, JB-Asano, Genius) udløser 4-6 dage med nedbør fra st. 32 en bekæmpelse af Septoria. I de delvis modtagelige sorter (Mariboss,Tabasco) starter optællingen af nedbør først i st. 37 (spidsen af fanebladet synligt), og en bekæmpelse anbefales tidligst i st. 39 (fanebladet udviklet).

-4 -


Aktuelle løsninger uge 17 - 2012 Indhold: • Ukrudtsbekæmpelse • Svampebekæmpelse • Skadedyr • Vækstregulering

Riv ud og tag med. -5 -


0,5 Folicur EC 250 0,6 Orius 200 EW

101 102

Lys bladpler Lys bladpler

Må kun anvendes, såfremt der også forekommer angreb af rodhalsråd eller gråskimmel.

VÆKSTREGULERING Vintersæd

l/kg/stk pr. ha 0,6 1,2 1,0 0,3 0,4

Middel CCC 750/Trace 750 CCC 750/Trace 750 Terpal Moddus M Moddus M

Bekæmper

Pris Bemærkninger kr. pr. ha Vinterhvede, rug og triticale 13 Inden begyndende strækning (st. 25 - 30 vinterhvede) (30 - 31 rug og triticale) og under lune forhold. 26 Vinterbyg og som opfølgning i rug 206 I starten af maj sprøjtefrist 2 mdr. Vinterhvede, Vinterbug, rug og triticale 158 Frem til st. 39 211 Maks. Dosis 0,4 i vinterhvede og 0,6 i vinterbyg, rug, triticale ALLE PRISER ER FRA ATR- grovvarer og landbrugsinfo

UKRUDTSBEKÆMPELSE Vårsæd og vårsæd med udlæg - ukrudtsbekæmpelse

l/kg/stk pr. ha

Middel

0,5 Express ST 0,15 **Briotril 400 EC/Oxitril CM 0,03 DFF 0,5 Express ST + én af følgende muligheder 0,25 Tomahawk 180 EC 0,4 Starane XL 0,15 Spredeklæbemiddel 0,1 DFF + evt. én af følgende muligheder 0,15 **Briotril 400 EC/Oxitril CM 0,3 Express ST 1,0 Fighter 480 0,5 Penetreringsolie

Bekæmper

Fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, kamille, korsblomstret ukrudt pileurt, stedmoder, ærenpris, tvetand Burresnerre, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, kamille, korsblomstret ukrudt, pileurt

41 72 4 50

Enårig rapgræs, tokimbladet ukrudt

22 24 Bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, korsblomstret ukrudt

Vårsæd (må IKKE anvendes hvis der er udlæg) 0,5 *Ally ST 0,2 **Briotril 400 EC/Oxitril CM 0,4 Mustang Forte

0,03 0,15 0,03 0,15 0,4 0,6 0,3

Hussar OD **Briotril 400 EC/Oxitril CM DFF Spredeklæbemiddel Primera Super Primera Super Spredeklæbemiddel

Pris kr. pr. ha 40 22 15 40

Andet to kimbladet ukrudt, gul okseøje Burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, gul okseøje, hanekro, hvidmelet gåsefod, kamille, korsblomstret ukrudt, snerlepileurt, vejpileurt Enårig rapgræs, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, kamille, kornvalmue, korsblomstret ukrudt, vindaks Flyvehavre

Bemærkninger IKKE DFF i havre. Bred virkning dog ikke burresnerre. Tilsæt evt. spredeklæbemiddel ved tørkestressede ukrudtsplanter. Afvent gode temperaturforhold. Løsning mod burresnerre og pileurter

Anvendes i vårbyg med udlæg af frøgræs. DFF har nogen effekt mod enårig rapgræs ved god jordfugtighed og græs under fremspiring. Split så DFF udsprøjtes lige efter såning, mens Oxitril CM og Express ST udsprøjtes på ukrudt med 0-2 kimblade.

165

Anvendes i vårsæd med udlæg af kløvergræs/lucerne

48 29 71

Må Ikke anvendes i vårsæd med udlæg af græs/frøgræs. Gul okseøje. Sprøjt tidligt, gul okseøje max. 2 løvblade. Gul okseøje. Sprøjt tidligt, gul okseøje max. 2 løvblade. Forbehold for efterfølgende afgrøder og anvendelse af halm. Kan bruges i vårbyg med udlæg af frøgræs.

108 22 15 4 120 180 9

Må IKKE anvendes i havre og heller ikke i vårbyg med udlæg af græs/frøgræs. Forsøg viser gns. 60% effekt mod enårig rapgræs. Tilsæt evt. DFF mod stedmoder og ærenpris. IKKE i havre. St. 14 - 25 Kan blandes med bl.a Express + Oxitril/Briotril + DFF. Primera trykker afgrøden nogle dage, men den kommer sig hurtigt igen.

*Ally ST har en mere sikker virkning på storkenæb og hejrenæb end Express ST **Maks. Dosis af Oxitril CM er 0,2 l pr. ha, af Briotril 400 EC er maks dosis 0,75 l pr. ha.

Vinterraps

l/kg/stk pr. ha 0,35 0,15 0,7 0,5 0,5 0,15 1 0,5 0,75 0,15 1,5 0,5 0,8 0,5 0,11 0,5

Middel Agil 100 EC sprede- klæbemiddel Focus Ultra Dash Agil 100 EC sprede- klæbemiddel Focus Ultra Dash Agil 100 EC sprede- klæbemiddel Focus Ultra Dash Matrigon Penetreringsolie Matrigon 72 SG Penetreringsolie

Bekæmper

Pris kr. pr. ha 82 4 108 15 117 4 155 15 175 4 232 15 308 20 310 20

Vintersæd Vintersæd Agerrævehale, hejre, vindaks Agerrævehale, hejre, vindaks Engrapgræs, hundegræs, rajgræs Engrapgræs, hundegræs, rajgræs Kamille Kamille

-6 -

Bemærkninger Vinterbyg er mere følsom end vinterhvede, som igen er mere følsom end rug. Focus ultra 3 mdr. sprøjtefrist.

3 mdr sprøjtefrist

3 mdr sprøjtefrist Dagtemperatur min 12 - 15 °C - gode nattemperaturer. Sprøjt først på dagen. Skadetærskel: 0,5 - 1 kamille pr m 2. Anvendes frem til st. 55.


Vintersæd, hvor der ikke er bekæmpet ukrudt i efteråret: Tokimbladet ukrudt l/kg/stk pr. ha

Middel

2 Express ST 1,5 Express ST 0,75 Ally ST 0,5 Ally ST + én af følgende muligheder 0,05 Primus 0,03 DFF

Bekæmper

Kamille, stedmoder, ærenpris, valmue, tvetand, kornblomst, hv. gåsefod (melde) Kamille, stedmoder, ærenpris, valmue, tvetand, storkenæb, fuglegræs + burresnerre, øget effekt på storkenæb

130

+ store stedmoder

14

Tokimbladet ukrudt + Græsukrudt l/kg/stk pr. ha

110 0,5 10 0,15 165 0,5

0,05 0,5 0,075 0,5 0,035 0,05 0,15 0,15

Middel

Bekæmper

1) Broadway PG 26 N 2) Monitor Spredeklæbemiddel Broadway PG 26 N

Alm. Rapgræs, blød hejre, burresnerre, fuglegræs, gold hejre, kamille, kornblomst, kvik, rajgræs, vindaks

Hussar OD Penetreringsolie

Rajgræs og andet græsukrudt bortset fra agerrævehale og alm. rapgræs. Endvidere god effekt på burresnerre, kamille, fuglegræs, ærenpris, pileurter, raps

Hussar OD Penetreringsolie Hussar OD* DFF Oxitril CM Spredeklæbemiddel

Pris kr. pr. ha 162 121 71 48

God effekt på vindaks, rajgræs-arter, alm. Rapgræs og en lang række tokimbladede ukrudtsarter. Sideeffekt på arter som flyvehavre, agerrævehale og hejre-arterne

Græsukrudt bortset fra rajgræs, agerrævehale og alm. rapgræs. Endvidere god effekt på burresnerre, kamille, fuglegræs, ærenpris, pileurter, raps, stedmoder

Pris kr. pr. ha 226 25 135 4 338 25

180 25 270 25 126 24 21 4

Bemærkninger Stort ukrudt Småt ukrudt Stort ukrudt Småt ukrudt

Bemærkninger Split-behandling er nødvendig mod gold hejre - øger effekten med 10-15 pct. Må ikke anvendes i vinterbyg.

Må ikke anvendes i vinterbyg

Maks. 0,025 l Hussar OD pr. ha i vinterbyg

Maks. 0,025 l Hussar OD pr. ha i vinterbyg

* Der tilsætes ikke penetreringsolie ved blanding af Hussar OD og Mangansulfat

Vintersæd, opfølgning af efterårsbehandling: Tokimbladet ukrudt l/kg/stk pr. ha

Middel

0,35 Ally ST

Bekæmper

Kamille, stedmoder, ærenpris, valmue, tvetand, storkenæb

0,5 Express ST 0,15 Spredeklæbemiddel 0,5 Starane XL + eventuelt én af følgende midler 0,5 Express ST

Kamille, stedmoder, ærenpris, valmue, tvetand, storkenæb, fuglegræs Burresnerre, fuglegræa, kamille, pileurter + ved meget store kamiller

0,75 0,75 0,8 0,15 1 0,15

40 4 136

24

Tokimbladet ukrudt + Græsukrudt 12,5 0,15 12,5 0,15 10,0 0,15 18,75 0,15 0,05 0,5

Bemærkninger

40

0,25 Ally ST

l/kg/stk pr. ha

Pris kr. pr. ha 33

Middel

Bekæmper

Sprede-klæbemiddel 2) Monitor st. 32

Gold hejre - splitsprøjtning nødvendig. Blød hejre kan bekæmpes med en sprøjtning med 12 - 15 g Monitor + spredeklæbemiddel st. 30.

Sprede-klæbemiddel Monitor st. 30

Vindaks, burresnerre, alm. rapgræs

1) Monitor st. 31

Sprede-klæbemiddel Monitor st. 31 Sprede-klæbemiddel Hussar OD Renol Grasp 40 SC Atplus Primera Super Sprede-klæbemiddel Primera Super

Alm. rapgræs, blød hejre, burresnerre, fuglegræs, gold hejre, kamille, kvik, vindaks Rajgræs, vindaks og burresnerre. Endvidere god effekt på bla, fuglegræs, kamille, pileurt, tvetand og ærenpris Rajgræs, flyvehavre og agerrævehale Flyvehavre og vindaks. Ved udelukkende vindaks 0,6 l/ha. Agerrævehale

DFF

-7 -

Pris kr. pr. ha 169 4 169 4 135 4 253 4 180 25 225 34 359 4 449 4

Bemærkninger Hvis der køres før st. 31 dog maks 9 g. Må ikke anvendes i vinterbyg.

Må ikke anvendes i vinterbyg Rand oprydning på spredte bestande. Må ikke anvendes i vinterbyg. Maks 0,025 l Hussar OD pr. ha i vinterbyg

Mulig løsning i vinterbyg Må ikke anvendes senere end st. 30 (afsluttende buskning) i triticale, vinterbyg og -rug. Må ikke anvendes senere end st. 30 (afsluttende buskning) i triticale, vinterbyg og -rug.


Alm. rajgræs og rødsvingel l/kg/stk pr. ha 0,075 0,1 0,075 0,06 0,1 0,07 5 0,15

Middel

Bekæmper Burresnerre, fuglegræs, haremad, hyrdetaske, hønsetarm, kamille, storkenæb, vejbred

Primus Primus Primus

Agerstedmoder, burresnerre, fuglegræs, haremad, hønsetarm, kamille, storkenæb, vejbred

DFF Primus DFF Monitor Spredeklæbemiddel

Alm. rapgræs, vindaks

Pris kr. pr. ha 195 260 195 28 260 33 68 4

Bemærkninger Laveste dosis ved tidlig sprøjtning på små ukrudtsplanter. Utilstrækkelig effekt mod stedmoder, tvetand og ærenpris. Halm må ikke opfodres. Laveste dosis ved tidlig sprøjtning på små ukrudtsplanter. Off-label godkendelse af DFF, som også omfatter Legacy og Diflanil. Avlere skal være i besiddelse af off-label vejledning. Kun i alm rajgræs. Halm må ikke opfodres. Om foråret når der er god vækst i afgrøden. Varmt vejr, god jordfugt og høj luftfugtighed fremmer virkningen. Off-label godkendelse af Monitor. Avler skal være i besiddelse af off-label vejledning.

0,05 Hussar OD 0,50 Rernol

Burresnerre, enårig rapgræs, fuglegræs, kammille,

180 25

Kun i rødsvingel, stivbladet svingel, engrapgræs og bortsprøjtning af hvidkløver (off-label). Halm må ikke opfodres. Off-label godkendelse af Hussar OD. Avler skal være i besiddelse af off-label vejledning. Anvendes evt. som splitbehandling med 2 x 0,05 l/ha. I nogle tilfælde er det tilstrækkeligt at sprøjte i sprøjtespor.

2,50 Ariane FG S 3,50 Ariane FG S

Burresnerre, fuglegræs, haremad, hønsetarm, kamille, storkenæb, vejbred

238 333

April-maj under gode temperaturforhold Højeste dosis er kun tilladt i 2. -flerårsmarker.

* Miljøstyrelsen har revurderet ukrudtsm idlet Oxitril CM og givet midlet en fornyet godkendelse i vår- og vintersæd samt frøgræs. I forbindelse med revurderingen er den maksimale dosis nedsat fra tidligere 1,0 liter pr. ha til fremover 0,2 liter pr. ha. Briotril 400 EC, som er et parallelprodukt til Oxitril CM er endnu ikke revurderet og der kan fortsat anvendes op ti l 1,0 liter pr. ha.

SVAMPEBEKÆMPELSE Triticale

l/kg/stk pr. ha

Middel

0,25 Folicur EC 250

Vinterbyg

l/kg/stk pr. ha

Middel

Bekæmper gulrust

Bekæmper

Pris kr. pr. ha 74

Bemærkninger

Bemærkninger

0,25 Folicur EC 250

Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, skoldplet

Pris kr. pr. ha 74

0,2 Proline EC 250 0,25 Zenit 575 EC

Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, skoldplet Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, skoldplet

110 55

Vinterhvede l/kg/stk pr. ha

Middel

Bekæmper

Pris kr. pr. ha 95 0,15 Flexity st. 29 - 30 Hvedemeldug 70 0,25 Tern st. 29 - 30 Hvedemeldug 51 0,25 Folicur EC 250 st. 31 Brunrust, gulrust, hvedemeldug 51 0,3 Orius 200 EW st. 31 Brunrust, gulrust, hvedemeldug 55 0,25 Zenit 575 EC st. 31 Brunrust, gulrust, hvedemeldug, Septoria 23 0,125 Bumper 25 EC st. 31 Brunrust, gulrust, hvedebladplet, hvedemeldug 42 0,15 Tern 48 0,15 Rubric st. 31 - 32 Brunrust, gulrust, hvedemeldug, Septoria 95 0,15 Flexity 135 0,45 Ceando st. 31 - 32 Brunrust, gulrust, hvedemeldug, Septoria 74 0,2 Bell st. 31 - 32 Brunrust, gulrust, hvedemeldug, Septoria 95 0,15 Flexity Flexity og Ceando anbefales kun anvendt én gang pr. sæson for at mindske risikoen for resistensudvikling

Vinterrug

l/kg/stk pr. ha 0,25 0,125 0,15 0,25 0,3 0,375 0,25

Vinterraps

l/kg/stk pr. ha

Middel

Bekæmper

Zenit 575 EC st. 31 - 59 Bumper 25 EC st. 31 - 59

Brunrust, meldug, skoldplet Brunrust, meldug, skoldplet

Tern Folicur EC 250 st. 31 - 59 Orius 200 EW st. 31 - 59 Ceando st. 31 - 59 Rubric, st. 31- 59

Brunrust, meldug, skoldplet Brunrust, meldug, skoldplet Brunrust, meldug, skoldplet Brunrust, skoldplet

Middel

0,5 Folicur EC 250 0,6 Orius 200 EW

Pris kr. pr. ha 55 23 42 51 51 113 80

Bekæmper Lys bladpler Lys bladpler

Kun moderat effekt mod skoldplet og bygbladplet. Må maksimalt anvendes 2 gange pr. år. Må maksimalt anvendes 2 gange pr. år.

Bemærkninger Meldug st. 29 - 31. modtagelige sorter over 10 % angrebne planter, ikke modtagelige sorter over 25 % angrebne planter. Gulrust st 30 - 60 modtagelige sorter over 1 % angrebne planter, ikke modtagelige sorter over 10 % angrebne planter. Brunrust st. 30 - 31 modtagelige sorter over 25 % angrebne

Meldug st. 32 - 40 modtagelige sorter over 25 % angrebne planter, ikke modtagelige sorter over 50 % angrebne planter. Brunrust st. 32 - 50 modtagelige sorter over 10 % angrebne planter. St. 31 - 71 Ikke modtageligeplanter over 75 % angrebne l t

Bemærkninger Meldug st. 31 - 59 over 50 % angrebne planter. Skoldplet st. 37 - 59 over 10 % planter med angreb på 2. øverste blad Brunrust over 10 % angrebne planter. Bekæmpes indtil omkring 1. juni.

Pris kr. pr. ha 101 102

Bemærkninger

Pris kr. pr. ha 13 26 206 158 211

Bemærkninger

Må kun anvendes, såfremt der også forekommer angreb af rodhalsråd eller gråskimmel.

VÆKSTREGULERING Vintersæd

l/kg/stk pr. ha 0,6 1,2 1,0 0,3 0,4

Middel CCC 750/Trace 750 CCC 750/Trace 750 Terpal Moddus M Moddus M

Bekæmper Vinterhvede, rug og triticale Vinterbyg og som opfølgning i rug Vinterhvede, Vinterbug, rug og triticale

-8 -

Inden begyndende strækning (st. 25 - 30 vinterhvede) (30 - 31 rug og triticale) og under lune forhold. I starten af maj sprøjtefrist 2 mdr. Frem til st. 39 Maks. Dosis 0,4 i vinterhvede og 0,6 i vinterbyg, rug, triticale


I st. 45-59 (begyndende skridning til gennemskridning) udløses også en behandling, hvis mere end 10 procent af planterne har angreb på 3. øverste blad. Bekæmpelse af Septoria og rust er senest aktuel i st. 71 (kerneindhold vandagtigt, de første kerner har nået halv størrelse). Aksfusarium En bekæmpelse rettet mod aksfusarium anbefales generelt ikke. Hvor forfrugten er hvede/triticale, og der samtidig praktiseres reduceret jordbearbejdning samt ved forfrugt majs, kan bekæmpelse dog være aktuel Behandlingsstrategi I figuren ses fire forskellige svampestrategier, som kan være aktuelle. Doseringen for meldugmiddel er ikke indeholdt i de viste doseringer efter st. 31. Ved meldugangreb frem til skridning tilsættes et meldugmiddel, da de anbefalede midler mod Septoria ikke har tilstrækkelig effekt mod meldug.

De laveste indsatser mod Septoria benyttes i de mindst modtagelige sorter og ved lavt smittetryk. Doserne er gældende ved en hvedepris på omkring 130-150 kr. pr. hkg. Som det fremgår, er der anvendt 40-80 procent af normaldoseringen omkring skridningen. I gennemsnit af de senere år har 50 procent dosis (variation 25-75 procent dosis) været den optimale dosis mod Septoria ved denne kornpris. I strategi 1 har meldug eller gulrust udløst en tidlig sprøjtning, og der er derfor udført 3 sprøjtninger. I strategi 2 er angrebene af meldug eller gulrust kommet lidt senere eller nedbør har udløst en sprøjtning mod Septoria, så man ikke har kunnet vente til at udføre en typisk delt akssprøjtning, som ses i strategi 3. Ved en delt akssprøjtning i strategi 3 sprøjtes, når fanebladet er fuldt udviklet (st. 39), og behandlingen gentages 2-3 uger senere. Strategi 4 anvendes ved et meget lavt smittetryk, og der er kun sprøjtet én gang.

Fire relevante strategier for svampesprøjtning i hvede. Vækststadier, omtrentlige datoer og doseringsintervaller er angivet. I de angivne doser efter st. 31 er doseringen mod meldug ikke indeholdt.

-9 -


Maks. antal behandlinger. Bumper/Tilt 250 EC, Folicur/Orius, Proline, Prosaro og Zenit og må maks. anvendes to gange pr. sæson i hvede.

Vores anbefalinger vil være at finde løbende gennem sæsonen under ’Aktuelle løsninger’.

Svampebekæmpelse i rug Sorternes modtagelighed I tabellen ses de dyrkede sorters modtagelighed mod bladsvampe. Sorterne adskiller sig ikke nævneværSort

digt i modtagelighed overfor meldug og skoldplet, mens modtageligheden for brunrust varierer. Evolo, Visello og Carotop er mest modtagelige for brunrust.

Procent af rugareal 2012

Meldug (0-3)*

Skoldplet (0-3)*

Brunrust (0-3)*

Palazzo

55,6

2

2

2

Sortsblanding (Evolo + Palazzo)

17,0

2

2

3

Kapitän

9,9

2

2

2

Visello

6,6

2

2

3

KWS-Magnifico

6,0

2

2

2

Carotop

3,3

2

2

3

Marcelo

1,7

2

2

2

* 0 = ikke modtagelig, 1= delvis modtagelige, 2 = modtagelige, 3 = meget modtagelig

Meldug bekæmpes i st. 31- 59 (1. knæ udviklet til fuld gennemskridning) ved over 50 pct. angrebne planter. Skoldplet bekæmpes i st. 37-59 (fanebladet synligt til fuld gennemskridning) efter en periode med fugtige forhold, og når angrebet breder sig op ad planterne. En nøjagtig tærskel er ikke kendt, men en bekæmpelse skønnes at være rentabel ved over 10 pct. planter med angreb på 2. øverste blad.

Brunrust bekæmpes, hvis der er over 10 pct. angrebne planter. Brunrust er den mest tabsgivende svampesygdom i rug, og selv ret sene angreb kan være tabsvoldende. Det er derfor vigtigt at vurdere behovet for en evt. sen bekæmpelse af brunrust omkring 1. juni. Vores anbefalinger vil være at finde løbende gennem sæsonen under ’Aktuelle løsninger’.

Ally og Express har mange “navne” I vores anbefalinger plejer vi at bruge ’hovedleveret. Derfor har vi udarbejdet en oversigt over de produkterne’ Ally ST og Express ST. Men det er parallelprodukter, der er markedsført. ofte parallelprodukterne, du som landmand får Middelnavn Aktivstof (g/kg) Svarer til 1 tabl. Ally ST Ally St 500 (1 tabl. vejer 7,5g) 1 tabl. Accurate 20 wg 200 18,75 g Ergon 682 5,5 g Finy 200 18,75 g Isomexx 200 18,75 g MiniMet 200 18,75 g Nicanor 20 SG 200 18,75 g Som tommelfingerregel svarer 20 g af de fleste Ally-kopier således til 1 tablet. Midler med tribenuron (samme aktivstof som Express ST).

Middelnavn

Aktivstof (g/kg)

Svarer til 1 tabl. Express ST

Express ST

500 (1 tabl. vejer 7,5 g)

1 tabl.

Agro Bizz Tribenuron ST

500 (1 tabl. vejer 7,5 g)

1 tabl.

Nuance WG

750

5g

Trimmer 50 SG

500

7,5 g

-10 -


Kommende arrangementer Temamøde om energiafgrøder på landbrugsjord Dyrkning af energipil og –poppel

Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 16.30 – 21.00 Vi mødes Hestholmvej 4, 5610 Assens, hvor vi skal se på dyrkning af energipil i praksis. Derefter kører vi til Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, hvor vi får en sandwich og lidt at drikke. Bagefter er der indlæg om lovgivning og tilskudsmuligheder, dyrkning, økonomi og afsætning. Deltagelse koster kr. 100, der betales kontant på aftenen. Alle er velkomne. Tilmelding på tlf. 70 159 900 eller på www.centrovice.dk. For yderligere oplysninger kontakt planteavlskonsulent Hanne Pontoppidan, dir nr. 63 621 682.

Bedriftsbesøg i foråret 2012 Centrovice arrangerer igen i år nogle bedriftsbesøg, hvor vi udover en markvandring på bedriften, tager emner op, som er aktuelle på den pågældende bedrift.

Konsulenter fra Centrovice deltager i alle arrangementer, og i nogle tilfælde deltager også eksterne konsulenter. Alle arrangementer begynder kl. 19.00 og slutter ca. kl. 21.30. Centrovice er vært ved en øl/vand og en sandwich, grillpølser e.l. Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Vi har valgt at lægge besøgene i maj, hvor der er mest at se i marken, og hvor der stadig er ukrudt, sygdomme og skadedyr, der skal bekæmpes. Dato

Område

Vært

Midtfyn

Tom Østrup Bækgården Aps Brandholm 11, 5672 Broby

Vestfyn

Svend D. Møller Ellebækvej 26, 5500 Middelfart Mødested: Ulvsbjergvej 12, 5500 Middelfart

Østfyn

Ebbe Vest Hansen Kertemindevej 8, 5540 Ullerslev

29. maj

Sydfyn

Jens Henrik Holme Strandhuse 1, 5762 Vester Skerninge

110 ha Spinat og lupin til frø, rødsvingel, raps, korn 110 søer og 2500 slagtesvin

Ultimo maj

Ærø

Kvægbrug

Det annonceres på www.centrovice.dk og i Ugeavisen Ærø

8. maj

15. maj

21. maj

Produktion 220 ha Rajgræs til frø, havre, hvede, vinterbyg og vårbyg 700 søer og 22000 smågrise 575 ha Spinat og rajgræs til frø, hvede, vinterbyg, vårbyg og havre 1900 søer, 14000 polte og 60000 smågrise 70 ha Spinat og Chrysantemum til frø, rødsvingel, korn 1400 slagtesvin

-11 -

Emner Ledelse og styring i landbrugsproduktionen Foderproduktion Ledelse og styring i landbrugsproduktionen Foderproduktion Havefrø og græsfrø Produktionsøkonomi Økonomikonsulent Bent Larsen deltager Havefrø og græsfrø Jagt – vildtremiser og insektvolde m.v. Frøavlskonsulent Arne Erik Jensen fra Jensen Seeds deltager


Vigtige datoer • 15. april - 31. maj: det er tilladt at reetablere plantedækket på dyrkede arealer. Pløjning er tilladt. • 30. april: Sidste frist for gødningsplanlægning for 2011/2012 inkl. efterafgrøder. • 8. maj: Sidste frist for indsendelse af Fællesskemaet (Ansøgning om Enkeltbetaling mm) • 31. maj: Sidste frist for at etablere plantedækket på støtteberettigede arealer under enkeltbetalingsordningen. • 15. juni: Sidste frist for at indberette sprøjtejournalen fra 2010/11

Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer d. 2. maj 2012.

Med venlig hilsen Planteavlskontoret

Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg Tlf nr. 70 15 99 00 Fax nr 63 407 199 kontakt@centrovice.dk www.centrovice.dk

-12 -

Afgrødenyt - uge 17 - 2012  

Planteavl, Centrovice, landbrug

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you