Page 1

AfgrødeNyt nr. 24 31. oktober 2012 Indhold • • • •

Aktuelt i marken Røde områder i vinterraps Vigtige datoer Aktuelle løsninger

Aktuelt i marken Så har vi haft de første rigtig kolde nætter, og jordtemperaturen er nu på ca. 6°C. Det betyder, at vi nu anbefaler at udbringe Kerb, hvor der er behov for det. Kerb er en rigtig god resistensbryder, når græsukrudtet skal bekæmpes. Desuden bekæmper Kerb væselhale. Husk! Kerb er 100 % jordmiddel og virker bedst når bladene er så fugtige, at det ”løber” af bladene og ned på jorden. Der er fortsat grund til at holde øje med sneglene i vintersæd og –raps. Det kan være nødvendigt at sprede sneglekorn flere gange, hvor der er mange snegle. Til gengæld har der kun været få rapsjordlopper i år, så bekæmpelse har de fleste steder været unødvendig. Der er heller ikke observeret mange lus i vintersæden, men vi anbefaler stadig at bekæmpe dem i marker sået før 20.-25. september i områder, hvor der tidligere er set angreb af havrerødsot. Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd er vanskelig i det våde vejr. Hvis vejrforholdene bliver gode og føret er til det, kan der stadig bekæmpes ukrudt i november måned, blot der kommer nogle gode dage efter behandling.

-1 -

I ’Aktuelle løsninger’ har vi en løsning for både ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, hvor ukrudtet har nået at blive stort, samt en til de sent såede marker, hvor ukrudtet stadig er småt eller under fremspiring. I de sent såede marker vil fremspiringen af ukrudt være lille, og en ukrudtssprøjtning kan evt. udsættes til foråret, især hvis der ikke er problem med græsser. Det kan være en god idé at sikre vintersæden med en sprøjtning med mangan her i november. Specielt vinterbyggen er følsom. Husk at undgå behandling før perioder med frost. Køres der med ren mangansulfat, altså uden ukrudtsmidler, bør der tilsættes sprede-klæbemiddel. Og så lidt lovstof til sidst. Den nye Husdyrgødningsbekendtgørelse forbyder udbringning af al gødning – både husdyrgødning og handelsgødning – fra 15. november til 1. februar. Skal du have nedpløjet staldgødning eller dybstrøelse skal det derfor ske indenfor de næste 2 uger ellers skal du vente til februar.


Røde områder i vinterraps I vinterrapsen har vi nogle steder set områder, hvor planterne har røde blade. Områderne ses mest udpræget, hvor jordstrukturen er mindre god i foragre, ved indkørsler til markerne, men ses også inde i markerne i flere tilfælde. Markerne har i august og det meste af september stået fint grønne og har først skiftet farve de seneste uger. Vi mener, at den megen nedbør i den senere tid kombineret med en mindre god jordstruktur har resulteret i iltmangel i de berørte marker. I mange af markerne med symptomer er der i forbindelse

med såning givet kvælstof, så det bør ikke være Nmangel, der er skyld i symptomerne. Ved N-mangel bliver de ældre blade typiske gule, mens rapsen tit bliver rød ved forskellige stresssymptomer. Røde og gullige bladrande på de ældste blade, kan også være symptomer på kaliummangel i vinterraps. Vi ser dog sjældent kaliummangel i raps og når vi ser det, er de mest de lettere jordtyper. Vi regner med, at tørt vejr vil begrænse symptomernes udbredelse. Der bør ikke gives mere kvælstof til nogen marker så sent på efteråret.

Udtagning af jordprøver Det er ikke for sent at bestille jordprøver. Vi modtager stadig bestilling på jordprøver, der skal udtages af Centrovice. Vil du selv tage prøverne kan du hente jordspyd og æsker samt en vejledning på kontoret i Ringe, Ærøskøbing eller Vissenbjerg. Når du bestiller dine jordprøver hos os, får du analyseresultaterne på et kort samt en kommentering af dem. Vi kan desuden med vores nye systemer overføre analyseresultaterne direkte til gødningsplan-programmet, hvor vi uden at skulle indtaste tallene først, kan bruge dem direkte i din plan.

Vigtige datoer • 20. oktober: arealer med pligtige efterafgrøder må nedvisnes eller nedpløjes • 1. november: arealer med JB 5 og derover må jordbearbejdes, hvis der det følgende forår skal etableres en afgrøde • 1. november – 15. november: Fast husdyrgødning må udbringes på arealer med JB 5 og derover, hvor der efterfølgende skal være forårssåede afgrøder • 15. november – 1. februar: forbud mod udbringning af såvel handels- som husdyrgødning • 15. november: sidste frist for ansøgning om reduceret randzone bredde, hvis randzonerne udgør mere end 5 % af det matrikulære areal – altså bedriftens areal incl. skove, veje, bygninger, have mm • 1. februar: arealer med JB 1-4 må jordbearbejdes, hvis der det følgende forår skal etableres en afgrøde • 1. februar: fodergræs må nedpløjes. På JB 7-9 må det dog nedpløjes fra 1. november.

Dette var årets sidste nummer af Afgrøde Nyt. Vi vender tilbage med mere nyt i 2013. Tak for i år. Med venlig hilsen Planteavlskontoret -2 -


Aktuelle løsninger uge 44 - 2012 Indhold: • Ukrudtsbekæmpelse • Skadedyr

8.58'76%(.03(/6( 9LQWHUUDSVXNUXGWVEHN PSHOVHQnUMRUGWHPSHUDWXUHQHUXQGHUFΣ ONJVWNSUKD

0LGGHO

 .HUE6& .HUE6& .HUE6&

%HN PSHU

nULJ5DSJU V 6SLOGNRUQYLQGDNVUDMJU VU¡GVYLQJHO KXQGHJU VWLPRWKH $JHUU YHKDOHJROGRJEO¡GKHMUH Y VHOKDOHIO\YHKDYUH

3ULV NUSUKD  

%HP UNQLQJHU 0HJHWJU VXNUXGW'LVSHQVDWLRQWLODQYHQGHOVHDI .HUE6&IUDRNWREHUWLOGHFHPEHU RJIUDIHEUXDUWLOPDUWV9HGN¡E XQGHUVNULYHVHUNO ULQJRPVLNNHUKHGIRU VSU¡MWHI¡UHUHQ

7UDNWRUHQVI¡UHKXVVNDOY UHXGVW\UHWPHGDNWLYNXOILOWHUQnU.HUE6&XGVSU¡MWHV

8NUXGWVEHN PSHOVHLVWXE

%HP UNQLQJHU 3ULV NUSUKD +YLVJO\SKRVDWVNDOKDYHRSWLPDOHIIHNWSnURGXNUXGWHUHIIHNWHQRSWLPDOHIWHUG¡JQI¡UVWSnHIWHUnUHWRJG¡JQVLGVWSnHIWHUnUHW ONJVWNSUKD

0LGGHO

 *O\SKRVDW J

%HN PSHU

NYLNJUnEXQNHI¡OIRGDJHUWLGVOHU *O\SKRVDW J

VSUHGHNO EHPLGGHORJHOOHUDPPRQLXPVXOIDWIRUDW¡JHHIIHNWHQDIJO\SKRVDWHQ VSUHGHNO EHPLGGHO 6LNUHUHIIHNWHQDIJO\SKRVDW DPPRQLXPVXOIDW

8NUXGWVEHN PSHOVHLYLQWHUV GXGHQXGO J ONJVWNSUKD

0LGGHO

/LJHHIWHUVnQLQJI¡UIUHPVSLULQJ %R[HU 6WRPS3HQWDJRQ ')) 1nUN¡UHVSRUHQHHUV\QOLJH ')) 2[LWULO&0%ULRWULO(& pQDII¡OJHQGHPLGOHU %R[HU

 

.YLNXSHOOHUDQGUHSURGXNWHUVRPWLOV WWHV JO\SKRVDWHQNDQHUVWDWWHVSUHGHNO EHPLGGHORJHOOHU DPPRQLXPVXOIDW

%HP UNQLQJHU

(QnULJUDSJU VIXJOHJU VVWHGPRGHU WYHWDQGYLQGDNV UHQSULV

 

6SU¡MWQLQJPHGMRUGPLGGHOHUOLJHHIWHUVnQLQJHUHQ JRGVWUDWHJLSnDUHDOHUKYRUGHWHUIDULQJVYLVNDQEOLYH YDQVNHOLJWDWI UGHVVHQHUHRPHIWHUnUHW

$OP7RNLPEODGHWXNUXGW

 

VWIUHPVSLULQJ

UDMJU VUDSJU VRJPDQJHYLQGDNVVWRSWLOOSUKDKYLVEHVWDQGHQDIUDMJU V UDSJU VRJYLQGDNVHUXGEUHGW

  

VWIUHPVSLULQJ

YDOPXHRJInYLQGDNV %R[HU 6WRPS3HQWDJRQ %R[HU UDMJU VUDSJU VYLQGDNVRJIn DJHUU YHKDOH /H[XV:* (WDOWHUQDWLYWLO'))2[LWULO&0%ULRWULO(&RJ%R[HUO¡VQLQJHUQHNDQY UH %R[HU $OP7RNLPEODGHWXNUXGWUDMJU V UDSJU VRJPDQJHYLQGDNV )OLJKW;WUD 9LDQEHIDOHUHQWRGHOWVWUDWHJLYHGEHVWDQGDIDJHUU YHKDOHHOOHUY VHOKDOH  %R[HU 7RNLPEODGHWXNUXGWUDMJU VUDSJU V YLQGDNVRJPDQJHDJHUU YHKDOH '))  /H[XV:*

  3ULV NUSUKD

%HN PSHU

.YLNVNDOKDYHXGYLNOHWEODGHRJWLGVOHUVNDOY UHL Y NVW

 %R[HU 6WRPS3HQWDJRQ ')) $WODQWLV2'

-3 -

VWQnUNRUQHWKDUEODG

 

VWQnUNRUQHWKDUWLOEODGH

 

VWIUHPVSLULQJ

  

VWIUHPVSLULQJ

VWQnUNRUQHWKDUEODGFDXJHHIWHUV\QOLJH VSU¡MWHVSRU6RPDOWHUQDWLYWLO/H[XVNDQGHUDQYHQGHV OKD7RSLFLVW

VWQnUNRUQHWKDUEODG,NNHL9LQWHUE\J


8NUXGWVEHN PSHOVHLYLQWHUKYHGHUXJRJ7ULWLFDOHXGHQXGO J6WRUWXNUXGW ONJVWNSUKD

0LGGHO

3ULV NUSUKD

%HN PSHU

6WRUWXNUXGW ')) $OP7RNLPEODGHWXNUXGW %ULRWULO(& pQDII¡OJHQGHPLGOHU %R[HU UDMJU VUDSJU VYLQGDNVRJIn DJHUU YHKDOH $WODQWLV2' (WDOWHUQDWLYWLO'))2[LWULO&0%ULRWULO(&O¡VQLQJHUQHSnVWRUWXNUXGWNDQY UH 2WKHOOR 7RNLPEOXNUXGWHQnULJUDSJU VLWDO UDMJU VHOOHUPHJHWDOPUDMJU V %R[HU

%HP UNQLQJHU

 

VWQnUNRUQHWKDUEODGH +YLVGHUDQYHQGHV2[LWULO&0PDNVOKD

 

VWQnUNRUQHWKDUEODGH,NNHLYLQWHUE\J

 

VWQnUNRUQHWKDUEODGH,NNHLYLQWHUE\J

6.$'('<5 9LQWHUUDSV

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 &\SHUE 1H[LGH&6 .DUDWH:*

9LQWHUV G

  

  

3ULV NUSUKD  

5DSVMRUGORSSHODUYH

EODGOXV KDYUHU¡GVRWLYLQWHUV G

)DVWDF .DUDWH:* &\SHUE 1H[LGH&6 0DYULN

9LQWHUDIJU¡GHU ONJVWNSUKD

%HN PSHU

0LGGHO

)HUUDPRO 6PDUW%D\W 6OX[[ )HUUR[ )HUUR[

%HN PSHU

  

3ULV NUSUKD   

6QHJOH

$OOHSULVHUHUIUDODQGEUXJVLQIR

-4 -

%HP UNQLQJHU 'HQYHMOHGHQGHEHN PSHOVHVW UVNHOHUJQVIDQJVWDI UDSVMRUGORSSHUSUIDQJEDNNHLGHUXQGHJXOH IDQJEDNNHULQGHQIRUWUHXJHU

6NDGHW UVNOHQIRUYLQWHUE\JRJYLQWHUKYHGHHU NRQVWDWHUHWIRUHNRPVWLDIJU¡GHUVnHWI¡UVHSWHPEHU

%HP UNQLQJHU 'HQ´WLOVWU NNHOLJH´GRVLVDIK QJHUDI DQJUHEVVW\UNHQ'HUNDQYHGNUDIWLJHUHDQJUHEY UH EHKRYIRUDWJHQWDJHEHKDQGOLQJHQ+ROG¡MHPHG KYRUKXUWLJWJUDQXODWHUQHEOLYHU GWRS 9HGNUDIWLJHVQHJOHDQJUDE

Afgrødenyt - nr 24 - 2012  
Afgrødenyt - nr 24 - 2012  

Planteavl, Centrovice, Landbrug